the PDF file - LO im. K.K.Baczyńskiego w Kozach

Komentarze

Transkrypt

the PDF file - LO im. K.K.Baczyńskiego w Kozach
Nadzór pedagogiczny
System Ewaluacji Oświaty
RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ:
Efekty
Liceum Ogólnokształcące
Kozy
Śląski Kurator Oświaty
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Przebieg ewaluacji:
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez
wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej
obszarów.
Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:
o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły
lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych
w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach
na różnego rodzaju testach, egzaminach),
o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach
i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie
funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych
efektów),
o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy
z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem
i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się),
o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania
decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).
Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań
zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego.
Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
2 / 27
Opis metodologii:
Badanie zostało zrealizowane w dniach 04-04-2013 - 11-04-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli Barbara Baron, Andrzej Mróz.
W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w szkole
nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli organu prowadzącego.
Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe
(wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru
próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej.
Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą.
Kategoria badanych/źródła
danych
Dyrektor szkoły
Nauczyciele
Pracownicy
niepedagogiczni
Uczniowie
Metoda/technika
Sposób doboru próby
Indywidualny wywiad
pogłębiony
Ankieta elektroniczna (CAWI)
Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Szkoła, w której pracuję"
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
nd
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Moja szkoła"
Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Mój dzień"
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
Rodzice
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
Ankieta audytoryjna (PAPI)
Partnerzy szkoły,
przedstawiciele organu
prowadzącego
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
Obserwacja zajęć
Obserwacja zajęć pozalekcyjnych
Obserwacja szkoły
Analiza danych zastanych
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
Wielkość próby/liczba
obserwowanych jednostek
nd
nd
Badanie na próbie pełnej
nd
18
Nauczyciele zróżnicowani pod
względem stażu, nauczanego
przedmiotu i pracy w
zespołach zadaniowych oraz
pedagog szkolny
Pracownicy inni niż
nauczyciele
Badanie na próbie pełnej
uczniów klas rok niższych od
najstarszych
Badanie na próbie pełnej
uczniów najstarszych klas
Przedstawiciele trzech
ostatnich roczników, dobrani
losowo oraz przedstawiciele
samorządu szkolnego
Przedstawiciele rady rodziców
i rad klasowych,
reprezentujący różne roczniki
oraz wszyscy chętni
Badanie na próbie pełnej
rodziców uczniów klas rok
niższych od najstarszych
Przedstawiciele organu
prowadzącego i instytucji
wskazanych przez dyrektora
jako partnerzy
10
Na zewnątrz, przed i po
lekcjach, podczas przerw,
podczas zajęć pozalekcyjnych
nd
3
66
53
12
10
40
9
3
3 / 27
Informacja o placówce
Nazwa placówki
Liceum Ogólnokształcące
Patron
Krzysztof Kamil Baczyński
Typ placówki
Liceum ogólnokształcące
Miejscowość
Kozy
Ulica
pl. ks. Karola Kochaja
Numer
1
Kod pocztowy
43-340
Urząd pocztowy
Kozy
Telefon
0338174382
Fax
Www
www.liceum.kozy.pl
Regon
07042127600000
Publiczność
publiczna
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Charakter
brak specyfiki
Uczniowie, wychow., słuchacze
229
Oddziały
8
Nauczyciele pełnozatrudnieni
20
Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)
0
Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)
0
Średnia liczba uczących się w oddziale
28.63
Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela
11.45
Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
bielski
Gmina
Kozy
Typ gminy
gmina wiejska
Liczba mieszkańców
Wysokość wydatków na oświatę
Stopa bezrobocia
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
4 / 27
Wprowadzenie: obraz placówki
Przedstawiamy poniżej raport, będący efektem ewaluacji problemowej w obszarze:
1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ
DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY,
przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach
Liceum funkcjonuje we wsi gminnej Kozy w powiecie bielskim ziemskim; jej organem prowadzącym jest Gmina
Kozy.
Szkoła jest, jak dotąd najwyższym szczeblem edukacji lokalnej i kontynuatorką tradycji szkolnictwa w Kozach
sięgających początku XVI wieku.
23 kwietnia 1993 roku – powzięta została Decyzja Kuratora Oświaty w Bielsku-Białej w sprawie utworzenia Liceum
Ogólnokształcącego w Kozach, a 30 grudnia 1994 roku – zawarto porozumienie pomiędzy Kuratorium Oświaty
w Bielsku-Białej a Wójtem Gminy Kozy w sprawie przejęcia i prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego w Kozach
przez Gminę Kozy jako zadania własnego od 1 stycznia 1995 roku. 20 marca 1997 roku – Uchwałą Rady Gminy
w Kozach nadano Liceum imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Rada Rodziców ufundowała szkole sztandar,
na którym widnieje myśl poety: „Jestem rycerz – Boga zamyślenie”.
Uczniowie szkoły to przede wszystkim mieszkańcy wsi i małych miast (Kęty, Andrychów) z dwóch województw śląskiego i małopolskiego. W roku szkolnym 2012/13 po raz pierwszy ok. 50% uczniów to mieszkańcy Kóz,
w latach poprzednich było to około 38%. W środowiskach, z których wywodzą się uczniowie pojawiają się problemy
społeczne:
Brak „zaplecza” kulturalnego w domach (często dopiero dzieci uzyskują wykształcenie średnie).
Bezrobocie jednego z rodziców, stąd brak motywacji do uczenia się.
Niepełne rodziny (śmierć jednego z rodziców, rozwody) lub rodziny zastępcze (najczęściej dziadkowie).
Potrzeba podjęcia pracy sezonowej lub całorocznej przez ucznia, by wspomóc budżet rodziny lub dorównać
kolegom.
Choroby przewlekłe ( w tym psychiczne - anoreksja, bulimia, fobie itp.).
Alkoholizm, brak wzorców.
Nieumiejętność wyboru spośród różnych propozycji, stąd „wycofywanie się”.
Brak motywacji, zagubienie.
Gmina Kozy jest położona na szlaku komunikacyjnym (Bielsko-Biała- Kraków; pogranicze województw śląskiego
i małopolskiego;). Uczniowie (z 30 miejscowości!) nie mają problemu z dotarciem do Liceum. Rozkład jazdy
autobusów, busów i pociągu zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły. W szkole uczniowie mogą zamówić
bilety PKS Bielsko-Biała. Uczniowie dojeżdżają również własnymi samochodami, skuterami i rowerami
lub docierają pieszo. Szkoła położona jest w centrum miejscowości, blisko Kościoła, stąd też przestrzegane są
wszystkie wymogi bezpieczeństwa dotyczące lokalizacji obiektów oświatowych.
Szkoła mieści się w nowym skrzydle budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozach. W trwały zarząd Wójt Gminy
Kozy powierzył dyrektorowi Liceum sale lekcyjne i inne pomieszczenia na II i III piętrze (poddasze). Liceum
wykorzystuje 9 sal lekcyjnych, w tym zgodną z normami pracownię komputerową. Każda sala lekcyjna wyposażona
jest w rzutnik multimedialny i komputer z dostępem do Internetu; jest też w całej szkole Internet bezprzewodowy.
Dwie sale lekcyjne mają duże zaplecza, gdzie mogą odbywać się zajęcia indywidualne, bądź w małych grupach.
W sali nr 47 i sali nr 23 wykorzystywane są tablice interaktywne, istnieje możliwość współdziałania tych urządzeń.
Szkoła dobrze wyposażona jest też w inny sprzęt elektroniczny i pomoce dydaktyczne, systematycznie wymieniane
i modernizowane. Działa w szkole biblioteka, która jest równocześnie centrum multimedialnym (komputery dla
uczniów). Pokój nauczycielski wyposażony jest w dwa komputer i drukarkę do pracy nauczycieli. Wykorzystuje się
na bieżące potrzeby szkoły dwie profesjonalne kserokopiarki. Uczniowie mogą korzystać z e-platformy i mają
dostęp z domu do swoich kont na serwerze szkoły. Szkoła dysponuje też niewielkim, ale ergonomicznie
urządzonym sekretariatem i gabinetem dyrektora oraz oddzielnym pomieszczeniem dla pedagoga szkolnego.
Toalety szkolne wyposażone są w podajniki do ręczników papierowych, papieru toaletowego oraz ciepłą wodę.
Uczniowie mogą korzystać z automatów z ciepłymi i zimnymi napojami. W ramach projektu szkolne
miniprzedsiębiorstwo działa sklepik „Z Kopyta”, który sprzedaje między innymi profesjonalnie przygotowane
kanapki. Na podstawie umowy z SP 1 uczniowie korzystają z obiadów przygotowywanych w tej placówce. Zajęcia
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
5 / 27
z wychowania fizycznego, zgodnie z umową z Centrum Sportowo-Widowiskowym (tylna część budynku) odbywają
się w hali sportowej, na basenie, na boisku wielofunkcyjnym i do siatkówki plażowej, na obiekcie lekkoatletycznym
oraz w salkach korekcyjnej, tenisowej i siłowni. Zajęcia mogą się także odbywać w pobliskim parku. Uroczystości
szkolne odbywają się bezpłatnie w hali sportowej, bądź Domu Kultury w Kozach (ślubowania, zakończenie szkoły,
studniówka, itp.).
Najważniejsi partnerzy szkoły:
Wójt Gminy Kozy
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kozach
GOPS w Kozach
Dom Kultury w Kozach
Parafie w Kozach
Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Liceum w Kozach
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach
Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach
Koło Gospodyń Wiejskich w Kozach
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz
Rodzina Katyńska, oddział Bielsko-Biała
Tygodnik „Kronika Beskidzka”,
Teatr Polski w Bielsku-Białej.
Teatr „Banialuka” w Bielsku-Białej.
PTTK
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Erft-Gymnasium w Bergheim
Europa Direct
AIESEC w Warszawie
Kino Helios w Bielsku-Białej
Dom Kultury w Kętach
Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 2 w Kozach, Gimnazjum w Kozach
Zespół Regionalny „Kozianie” i inni.
Najważniejsze akcje szkoły na rzecz środowiska (ostatnie dwa lata):
„Razem dla platana w Kozach”- promowanie platana jako Drzewa Roku i Europejskiego Drzewa Roku
„Pola Nadziei” (zbiórki przed kościołami, kiermasze, spotkania z opiekującymi się chorymi terminalnie,
happeningi, itp.)
Kampania Społeczna- „Mam haka na raka” (akcja informacyjna)
Festiwale Nauki (zakończenie trzyletniego programu „Partnerzy w nauce” prowadzonego z Uniwersytetem
Śląskim)
Oprawa słowno-muzyczna uroczystości lokalnych z okazji świąt narodowych i branżowych (11 listopada,
Dzień Komisji Edukacji Narodowej, Dni Kóz, Spotkania Wigilijne Koła Gospodyń Wiejskich)
Oprawa słowno-muzyczna spotkań młodzieży szkół ponadgimnazjalnej z Rodziną Katyńską w Bielsku-Białej
Promocja rocznika „Zeszyty Społeczno-Historyczne Gminy Kozy” (nauczyciele Liceum przygotowują ten
rocznik razem z THMiZK)
Akcje i zbiórki charytatywne (pomoc dzieciom na Ukrainie, „Góra Grosza”, itp.)
Sprzątanie gór (udział grupy SKKT PTTK „Trzycatek” w różnych akcjach)
Otwarte koncerty karnawałowe dla środowiska lokalnego
Największe sukcesy uczniów (w okresie ostatnich dwóch lat):
rok szkolny 2011/12:
Projekt Partnerzy w nauce – konkurs organizowany przez Uniwersytet Śląski „Od Kóz po stoki Hrobaczej
Łąki” wyróżnienie Barbara Buczak, Marlena Ślosarczyk, Damian Sołczykiewicz;
Konkurs „Fototeki po latach” w ramach obchodów Roku Adolfa Zubera – I miejsce Mateusz Nowak;
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zrozumieć miniony czas” - Anna Pękala II miejsce, otrzymanie nagrody;
XVI Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim – Agnieszka Sromek tytuł laureata i przyjęcie na I rok
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
6 / 27
stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na Wydział Polonistyki;
Zakwalifikowanie firmy uczniowskiej „eLO PAKA” do finału Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze
Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2012 – wyjazd do Warszawy.
rok szkolny 2012/13:
Wojewódzki Konkurs Wiedzy Historycznej „Konstanty Wolny – pierwszy Marszałek Sejmu Śląskiego” –
Łukasz Łopata finalista konkursu;
I Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania – 7 uczniów w II etapie w Częstochowie;
Konkurs Plastyczny „Rocznica Powstania Styczniowego w interpretacji plastycznej” pod patronatem Posła
na Sejm RP Jacka Falfusa – Jacek Kućka specjalne wyróżnienie.
Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły (ostatnie dwa lata): były obchody 10. rocznicy (2012) współpracy naszej
szkoły z Erft-Gymnasium w Bergheim (bardzo nagłośnione w Niemczech).
Ważne postacie z życia szkoły/słynni absolwenci:
Andrzej Szczygieł - pierwszy najlepszy absolwent w 1997 roku- dziś wybitny programista komputerowy znany
w swojej branży.
Ewelina Zoń - najlepszy absolwent 1998, po skończeniu studiów branżowych bierze udział w zawodach
hippicznych, także międzynarodowych (znana w branży).
Agnieszka Stępień - najlepszy absolwent 1999, rzetelny prawnik, specjalista w prawie pracy.
Łukasz Janusz - najlepszy absolwent 2000, ekonomista, w 2011 roku zaplanował i zrealizował podróż
„dookoła świata”, znany w branży fotografów-podróżników.
Marta Tylza- Janosz (rok ukończenia 1997), doktor historii, dyrektor Muzeum w Kętach, autorka wielu
publikacji o rodzie Habsburgów.
Mariusz Krawiec (rok ukończenia 2002), wojskowy, siły specjalne, wielokrotnie jako podoficer brał udział
w misjach w Afganistanie.
Aleksander Kornijczuk (rok ukończenia 2000), repatriant z Mołdawii, który kończył polską szkołę
przezwyciężając bariery językowe; znany przedsiębiorca, prowadzi interesy na Ukrainie, w Rosjii; wyróżnia
się postawą patriotyczną, wspiera młodszych uczniów (np. funduje nagrody finansowe).
Rafał Kontowicz (rok ukończenia 2007); Mistrz Polski i dwukrotny uczestnik Mistrzostw Świata w Chinach
w grach komputerowych.
Adrian Honkisz (rok ukończenia 2007), szosowy kolarz zawodowy (grupy włoskie), uczestnik Mistrzostw
Świata.
Georg Jelito (rok ukończenia 2012), po skończeniu szkół w Niemczech, gdzie się urodził, i USA, naukę
w naszej szkole rozpoczął w II semestrze klasy I; muzyk (występował w konkursach w USA), współwłaściciel
dużej międzynarodowej firmy.
Karolina Gałgan (rok ukończenia 2012), uczennica niesłysząca, ukończyła szkołę i zdała maturę z wysokimi
wynikami, kończąc klasę ogólnie dostępną; studentka; choć nie słyszy, ale mówi; brała udział w konkursach
recytatorskich; przykład osoby przezwyciężającej bariery, zapamiętana w szkole ze względu
na zaangażowanie.
Wśród absolwentów są doktoranci na wielu uczelniach (teologia, historia, prawo, geologia, itd.).
Sześciu wyświęconych księży, dwie siostry zakonne (pracujące za granicą).
Wielu absolwentów to nauczyciele, którzy uczą w okolicznych szkołach i stale współpracują z Liceum.
Szkoła promuje swój obraz pod: BLISKO – ATMOSFERA – POZIOM.
Bogata i aktualizowana strona internetowa (www.liceum.kozy.pl) zawiera wszelkie informacje dotyczące
funkcjonowania szkoły, jej osiągnięć, w tym licznych sukcesów uczniów w nauce, konkursach, zawodach
i przeglądach.
Wszystkim uczestnikom badań zadano pytanie:
CO WYRÓŻNIA WASZĄ SZKOŁĘ SPOŚRÓD ZNANYCH PAŃSTWU SZKÓŁ?
Odpowiedzi:
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
7 / 27
NAUCZYCIELE:
- mała liczba uczniów, brak anonimowości,
- indywidualne podejście do ucznia,
- realizacja pasji uczniowskich,
- dobre wyniki nauczania, zdawalność matury najwyższa w powiecie bielskim,
- atmosfera bliskości,
- nauczyciele-pasjonaci,
- dawanie szansy uczniowi (do końca - nawet wbrew jemu samemu),
- dużo uczniów to dzieci nauczycieli z okolicznych szkół,
- dobra więź z absolwentami.
UCZNIOWIE:
- dobra komunikacja i kontakty między uczniami,
- organizacja imprez i rajdów,
- miła atmosfera i to, że szkoła jest mała,
- zaangażowanie w akcje np., drzewo roku
- dobre wyposażenie techniczne,
- jest to liceum prowadzone przez gminę,
- nauczyciele też przygotowują program na niektóre szkolne uroczystości,
- patron.
RODZICE:
- kameralność,
- duża zdawalność matur,
- ilość zajęć pozalekcyjnych, w tym dokształcających,
- realizacja szkoleń maltańskich,
- otwartość,
- wspólne i zgodne z ustaleniami oddziaływania wychowawcze szkoły i rodziców,
- zainteresowanie wychowawców uczniami,
- pedagog jest do dyspozycji nie tylko uczniów, ale i rodziców,
- interwencja szkoły w razie nieobecności ucznia,
- każdy uczeń jest traktowany indywidualnie.
PARTNERZY I PRZEDSTAWICIEL ORGANU PROWADZĄCEGO (UG Kozy):
- klimat,
- to, że jest mała,
- dobry kontakt nauczycieli z uczniami,
- bezpieczeństwo,
- we współpracy z GOPS-em realizuje 7 programów profilaktycznych,
- szkoła tworzy środowisko Kóz,
- nic tu się nie zatai,
- szkoła jest kameralna,
- absolwenci żyją szkołą, tu nabyte więzi dalej ich łączą,
- działa nieformalna grupa artystyczna,
- absolwenci nie maja kompleksów,
- mailowy kontakt nauczycieli i uczniów
- życzliwość i otwartość dyrekcji,
- babcie się cieszą, gdy wnuczek uświetnia uroczystość gminną
PERSONEL ADMINISTRACYJNY (PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI):
- realizacja programów unijnych,
- miła, rodzinna atmosfera,
- kulturalni uczniowie,
- jest czysto i schludnie,
- Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz skupia nauczycieli i uczniów szkoły,
- aktywność uczniów - zgłoszony przez gminę "PLATAN" zdobył II miejsce w europejskim konkursie na drzewo
roku,
- w szkole aktywnie działa koło SKKT, miniprzedsiębiorstwo „Z Kopyta” oraz Klub Filmowy.
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
8 / 27
Wyniki ewaluacji:
Obszar: Efekty
Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu
maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Komentarz:
Wyniki egzaminu maturalnego analizuje się w szkole bardzo szczegółowo, zarówno pod względem
ilościowym, jak i jakościowym.
Wypracowane na podstawie analiz wnioski są wdrażane i służą poprawie efektów kształcenia.
Wyniki egzaminu maturalnego są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły.
W szkole przeprowadzana jest analiza wyników egzaminu maturalnego.
Dyrektor w wywiadzie mówił, że w analizując wyniki egzaminu maturalnego, w szkole łączy się strategie: analizę
wyników na poziomie zespołów klasowych z analizą na poziomie pojedynczych uczniów. Ankietowani nauczyciele
(18) pytani, czy znają wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego z poprzedniego roku szkolnego,
odpowiedzieli:
- tak, otrzymałem/-am pełną informację - 11 wskazań,
- tak, mam informacje w zakresie, który mnie bezpośrednio dotyczy - 6,
- tak, ale mam za mało informacji na ten temat - 1.
Nauczyciele uczestniczący w wywiadzie grupowym mówili, że analizy wyników egzaminu maturalnego odbywają
się w zespołach: języka niemieckiego, języka angielskiego, humanistycznym, przyrodniczym, matematyczno fizyczno - informatycznym oraz podczas posiedzeń rady pedagogicznej. Analizy prowadzone są też indywidualnie
przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów maturalnych (czasami jest to jeden nauczyciel). Dokonuje się
analizy wyników otrzymanych z OKE w sposób ilościowy, porównując średnie i jakościowy, analizując standardy.
Dokonuje się porównań wyników matury z ocenami końcoworocznymi uczniów.
Analiza jest prowadzona w celu poprawy jakości pracy szkoły.
Dyrektor w wywiadzie mówił, że celem prowadzonych analiz jest:
- poprawa jakości warsztatu pracy nauczyciela (samokształcenie),
- współpraca nauczycieli w zespołach,
- rozpoznanie zbieżności wymagań nauczyciela z wymaganiami egzaminacyjnymi,
- doskonalenie jakości oceniania,
- poprawa jakości pracy szkoły,
- promocja szkoły,
- zestawienie osiągnięć szkolnych uczniów z osiągnięciami na egzaminie.
Nauczyciele uczestniczący w wywiadzie grupowym powiedzieli, że prowadzona w szkole analiza wyników
egzaminu maturalnego służy: formułowaniu wniosków do dalszej, efektywniejszej pracy poprzez: modyfikacje
działań dydaktycznych, dobór najbardziej skutecznych metod i form pracy na lekcjach.
Wnioski z analizy są wdrażane.
Dyrektor w wywiadzie oraz ankietowani nauczyciele wymienili następujące przykłady wdrożonych wniosków
pochodzących z analiz wyników egzaminu maturalnego:
- analizę przedmiotowych systemów oceniania pod kątem przedziałów procentowych, na podstawie których
nauczyciele formułują ocenę ze sprawdzianów,
- częstsze korzystanie przez nauczycieli ze standaryzowanych testów,
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
9 / 27
- położenie większego nacisku na doskonalenie tych umiejętności, które na egzaminie maturalnym wypadły słabiej,
- pracę nad korygowaniem błędów najczęściej popełnianych przez uczniów,
- uwzględnianie w pracy nowych, bardziej efektywnych metod nauczania, zwłaszcza aktywnych,
- zapoznanie uczniów ze strategią rozwiązywania testów,
- rozwiązywanie dodatkowych zadań i ćwiczeń dotyczących treści słabo opanowanych przez uczniów,
- poprawa jakości warsztatu pracy nauczyciela (samokształcenie).
Do analizy wyników egzaminu maturalnego wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników.
W szkole stosuje się jakościowe i ilościowe metody analizy.
Dyrektor w ankiecie napisał, że w szkole ilościowo analizuje się następujące informacje z egzaminu maturalnego:
- średnią zdawalność egzaminu maturalnego, w porównaniu ze średnią zdawalnością w kraju, województwie
śląskim, powiecie bielskim,
- zdawalność poszczególnych przedmiotów obowiązkowych i porównanie jej ze zdawalnością kraju, województwa
i powiatu bielskiego,
- wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów dodatkowych w porównaniu z wyżej wymienionymi średnimi,
- wyniki z poszczególnych przedmiotów w przedziałach staninowych,
- ilość egzaminów poprawkowych w stosunku do wszystkich egzaminów obowiązkowych w danym roku,
- zdawalność egzaminów w szkole po egzaminie poprawkowym,
- wybór przedmiotów dodatkowych na egzaminie maturalnym (ilość wybierających dany przedmiot do ilości
absolwentów przystępujących do egzaminu w ogóle w danym roku),
- wyniki egzaminu maturalnego w porównaniu z wynikami uzyskanymi przez absolwenta na koniec nauki,
W celach statystycznych porównuje się zdawalność egzaminu maturalnego z różnych latach.
Analizy ilościowej dokonuje się przez zapoznanie się w zespołach przedmiotowych z danymi statystycznymi
(raporty OKE) dotyczącymi wyników egzaminu maturalnego, ich dyskusję, wypracowanie wniosków do dalszej
pracy i przedstawienie ich na konferencjach rady pedagogicznej do akceptacji i wdrażanie w codziennej pracy.
W szkole analizie jakościowej podlegają następujące dane z egzaminu maturalnego:
- stopień spełniania standardów egzaminacyjnych przez poszczególnych zdających,
- stopień trudności poszczególnych zadań ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych,
- jakie wiadomości wymagane i sprawdzane na egzaminie zostały opanowane przez uczniów i w jakim stopniu,
- opanowanie przez poszczególnych absolwentów umiejętności i wiadomości opisanych w podstawie programowej,
a wymaganych na egzaminie maturalnym.
Każdy uczący i zespoły analizują materiały szczegółowe przesłane z OKE dotyczące wyników egzaminu
maturalnego z nauczanego przez siebie przedmiotu, następnie formułuje się wnioski i przedstawia się je całej
radzie pedagogicznej do dyskusji i przyjęcia. Wnioski są wykorzystywane przez nauczycieli do dalszej pracy.
Nauczyciele egzaminatorzy dzielą się z całą radą pedagogiczną wnioskami wypracowanymi przez siebie
(większość nauczycieli jest egzaminatorami).
W analizowanych dokumentach szkolnych (księga protokołów rady pedagogicznej, sprawozdania z pracy
zespołów przedmiotowych, strona internetowa szkoły) zapisano informacje o sposobie i wynikach prowadzonej
w szkole analizy wyników egzaminu maturalnego, zarówno ilościowej jak i jakościowej.
Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.
Dyrektor w wywiadzie oraz nauczyciele w wywiadzie grupowym, w zgodnej opinii, do działań szkoły wynikających
z wdrażania wniosków z analiz wyników egzaminu maturalnego, przyczyniających się do wzrostu efektów
kształcenia zaliczyli:
- autoanalizę pracy dydaktycznej,
- współpracę między nauczycielami w zespołach rady pedagogicznej i nieformalne rozmowy,
- bardziej świadomy wybór podręczników,
- świadomą analizę konkursów proponowanych przez instytucje zewnętrzne,
- doskonalenie się nauczycieli jako egzaminatorów,
- poszukiwanie skutecznych metod nauczania, zwłaszcza z wykorzystaniem technologii informacyjnych i platformy
e-learningowej,
- indywidualizację pracy z uczniem,
- ćwiczenie zadań typu egzaminacyjnego,
- doskonalenie czytania ze zrozumieniem na wszystkich przedmiotach,
- w przypadku języka polskiego, ćwiczenie umiejętności odwołań do kontekstu kulturowo-historyczno filozoficznego w celu zyskiwania dodatkowych punktów za tzw. walor pracy pisemnej.
- większe zaangażowanie w przygotowywanie dłuższych projektów, niekoniecznie związanych z pracą na lekcjach,
przychylność dla takich projektów.
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
10 / 27
Partnerzy szkoły i przedstawiciel organu prowadzącego, mówiąc o efektach kształcenia w tej szkole, powiedzieli,
że efekty kształcenia są bardzo dobre, wszyscy absolwenci zdają maturę, 100% uczniów w roku ubiegłym uzyskało
promocję do klasy wyższej. Zaznaczyli, że do szkoły uczęszczają nie tylko uczniowie z gminy Kozy, ściągają tu
uczniowie z sąsiadujących z Kozami gmin, w tym również małopolskich, np. Kęty, Nowa Wieś i innych. Coraz
więcej uczniów z samych Kóz wybiera to liceum. Zdaniem absolwenta, uczestniczącego w wywiadzie, o szkole
mówi się w środowisku w samych pozytywach.
Podsumowując: Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego.
Poziom spełniania wymagania: B
Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
Komentarz:
Nabywane przez uczniów wiadomości i umiejętności są zgodne z podstawą programową.
Dokonuje się wszechstronnych analiz osiągnięć osiągnięć uczniów, uwzględniając rozpoznane ich
możliwości rozwojowe.
Wypracowane i wdrażane wnioski z analiz uczących się przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową.
Ankietowani nauczyciele (18) pytani, w jakim stopniu uczniowie opanowali w poprzednim roku szkolnym
wiadomości i umiejętności opisane w podstawie programowej, odpowiedzieli, że ich uczniowie w dużym stopniu
opanowali wiadomości i umiejętności opisane w podstawie programowej, a zdecydowana większość, bo 87%,
oceniła, że ich uczniowie w dużym stopniu
opanowali wiadomości i umiejętności opisane w podstawie programowej.
W ostatnich dwóch latach 100% uczniów uzyskało promocję; jeden uczeń w tym czasie promowany był
warunkowo (analiza dokumentacji).
Partnerzy szkoły i przedstawiciel organu prowadzącego szkołę za istotne umiejętności nabywane przez uczniów
w szkole uznali:
- umiejętność udzielania I pomocy (współpraca z Fundacją Maltańską),
- kreatywność,
- intuicję i wiedzę,
- umiejętność podejmowania decyzji,
- naukę języków obcych,
- zrozumienie innego człowieka,
- umiejętności artystyczne,
- rozbudzenie ciekawości świata,
- posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi,
- kulturę osobistą,
- wrażliwość na potrzeby innych,
- zaangażowanie w podejmowane działania.
W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów.
Dyrektor w wywiadzie oraz nauczyciele w ankiecie zgodnie stwierdzili, że prowadzą analizy osiągnięć uczniów
(inne niż analiza wyników egzaminu maturalnego). Do takich analiz zaliczyli: bieżące monitorowanie postępów
uczniów, analizę i monitorowanie wyników uczniów, którzy maja problemy w przyswajaniu wiedzy, analizę przyczyn
niepowodzeń szkolnych uczniów, analizę prac pisemnych i odpowiedzi ustnych, analizę efektów po udziale
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
11 / 27
w olimpiadach i konkursach, porównanie zakresu umiejętności i wiedzy na początku roku szkolnego i na koniec
roku szkolnego (test diagnozujący), sposób pracy i stopień samodzielności uczniów na lekcjach, analizę
najczęściej popełnianych przez uczniów błędów, porównanie uzyskanych wyników; osiągnięć indywidualnych
i grupowych (normy czasowe itp.), ewaluację wyników pod kątem progresu / regresu: umiejętności, wiadomości,
analizę wyników próbnych matur. W szkole analiz osiągnięć uczniów dokonują zespoły przedmiotowe podsumowując swoją pracę wskazują mocne i słabe strony uczniów i wypracowują wnioski do dalszej pracy;
wszyscy członkowie rady pedagogicznej dwa razy w roku podsumowując wyniki klasyfikacji uczniów. Z udziałem
pedagoga szkolnego, zespół wychowawczy wypracowuje i wdraża z całą radą pedagogiczną formy pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uczniom tego potrzebującym, po uprzednim rozpoznaniu ich sytuacji na podstawie
wyników ankiet, wywiadów z uczniami i ich rodzicami; dokonuje się analiz opinii i orzeczeń poradni
psychologiczno-pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych. Na posiedzeniach rady pedagogicznej analizuje
się i opiniuje osiągnięcia uczniów - kandydatów do różnych nagród: statutowych, Wójta Gminy, Prezesa Rady
Ministrów. Nauczyciele, wychowawcy, dyrektor piszą listy referencyjne, opinie do nagród dla kandydatów, np.
do wyróżnienia Wójta Gminy Kozy „Semper Melior”, nauczyciele koordynatorzy dłuższych projektów po ich
przeprowadzeniu dokonują oszacowania efektów i osiągnięć uczniów uzyskanych dzięki pracy w projekcie,
wskazują też kandydatów np. do „Pochwał Dyrektora Szkoły”. Nauczyciele wychowania fizycznego analizują
osiągnięcia uczniów, tworząc statystyki, które umożliwiają wytypowanie najlepszego sportowca czy najbardziej
usportowionej klasy.
Podczas zebrań z rodzicami wychowawca lub, jeśli zachodzi taka potrzeba, dyrektor, omawiają sytuację zespołu
klasowego, a indywidualne wyniki w rozmowach z zainteresowanymi. Pedagog szkolny zajmuje się
poszczególnymi „przypadkami” w celu wsparcia ucznia „słabego”, bądź szczególnie zdolnego, nauczyciele
odbywający staż na wyższy stopień awansu zawodowego przeprowadzają „analizę przypadku”.
Nauczyciele (18) pytani w ankiecie, czy analizują) osiągnięcia uczniów, odpowiedzieli: tak, większości uczniów - 8
wskazań, tak, wszystkich - 6, tak, w wybranych, uzasadnionych przypadkach - 3, nie - 1.
Analiza osiągnięć szkolnych uwzględnia możliwości rozwojowe.
Dyrektor w wywiadzie oraz nauczyciele uczestniczący w wywiadzie grupowym zgodnie stwierdzili, że analizując
osiągnięcia szkolne uczniów uwzględnia się ich możliwości rozwojowe.
W pracy z uczniem uwzględnia się orzeczenia z poradni, opinie lekarskie, wyniki wywiadu z uczniem, bądź
rodzicem. Nauczyciele omawiają z uczniami wyniki dłuższych sprawdzianów, zadań klasowych, projektów, itp., by
uczniowie otrzymywali pełną informację. Podczas posiedzeń rady pedagogicznej omawiane są średnie klas
uzyskane, np. za pierwszy semestr ( w tym roku: analiza ustna wyników klas pierwszych, realizujących nową
podstawę programową).
Wiedzę o możliwościach rozwojowych uczniów pozyskuje się na podstawie:
- analiz udostępnionych szkole opinii i orzeczeń poradni psychologiczni - pedagogicznych i innych
specjalistycznych oraz opinii lekarskich,
- wywiadów z uczniami i rodzicami,
- obserwacji uczniów,
- pozyskanych przez pedagoga opinii ekspertów w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- ogólnej wiedzy z literatury fachowej,
- przeprowadzanych (rzadko) testów standaryzowanych,
- uczestnictwa w konferencjach metodycznych.
Zebrane informacje analizuje się podczas prac zespołu wychowawczego, w rozmowach z uczniem i jego
rodzicami,
W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, dostrzegane są możliwości
uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce. Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy
wyników w nauce uczniów.
W szkole formułuje się wnioski z analizy osiągnięć uczących się.
Uczestniczący w wywiadzie grupowym nauczyciele, wśród przykładów wniosków wyciągniętych z analiz osiągnięć
uczniów wymienili: skuteczne realizowanie indywidualizacji pracy z uczniem, realizowanie dodatkowych zajęć
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
12 / 27
(wyrównawcze dla słabszych i rozwijające dla zdolnych), różnicowanie form sprawdzania wiedzy i umiejętności,
przeprowadzanie ćwiczeń łagodzących objawy dysleksji.
Uczniowie klasy II (66) w ankiecie Moja Szkoła pytani, czy zajęcia, w których uczestniczyli w szkole, były łatwe,
a może trudne, odpowiedzieli, że dla większości ankietowanych - 55% były trudne i bardzo trudne, pozostali
ankietowani - 45% ocenili je jako łatwe i bardzo łatwe.
Ankietowani uczniowie klasy III (53) w ankiecie Mój Dzień na pytanie, czy zajęcia, w których dziś uczestniczyli)
w szkole były łatwe, a może trudne odpowiedzieli, że dla większości ankietowanych - 53% były łatwe i bardzo
łatwe, 47% ankietowanych oceniło je jako trudne i bardzo trudne. Pytani, czy Twoim zdaniem zajęcia lekcyjne,
w których uczestniczyłeś(łaś) dzisiaj były dostosowane do Twoich możliwości, odpowiedzieli, że: dość często - 33,
bardzo często - 6, bardzo rzadko - 12, nie, wcale - 2.
Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów.
Ankietowani nauczyciele (18) w następujący sposób scharakteryzowali swoich uczniów:
- dla 95% ankietowanych uczniowie w większości są zdyscyplinowani,
- zdaniem 67% ankietowanych uczniowie mają chęć do nauki,
- uzyskują lepsze wyniki uznało - 61% ankietowanych,
- przejawiają własną inicjatywę wskazało - 67% ankietowanych,
- zdaniem 83% ankietowanych nauczycieli ich uczniowie są zaangażowani, aktywni.
Rodzice (40) na pytanie w ankiecie, czy ich zdaniem nauczyciele w tej szkole wierzą w możliwości uczniów,
odpowiedzieli: raczej tak - 19, zdecydowanie tak - 8, raczej nie - 12, zdecydowanie nie - 1.
Rodzice uczestniczący w wywiadzie grupowym powiedzieli, że każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko
uzyskiwało w szkole coraz lepsze wyniki, wyniki zgodne z możliwościami dziecka. Ważne w szkole jest to,
że każde dziecko jest rozpoznane i podejmuje się, w zespole nauczycieli uczących, wspólne działania, by uczeń
uzyskiwał wyniki zgodne z jego możliwościami i rozwijał zdolności. Zdaniem uczestników wywiadu, nie wszyscy
nauczyciele wierzą, że uczniowie mogą uzyskiwać lepsze wyniki, 80% nauczycieli pokazuje uczniom, że ich wyniki
w nauce mogą się poprawić, 20% uczących nie robi tego (cytat: "coś jest nie tak"). Problemem dla uczniów,
w niektórych przypadkach, jest to, iż "czy się uczy, czy nie wychodzi na to samo, to jest niesprawiedliwe, trzeba
dzieciom fundować korepetycje".
Uczniowie w wywiadzie grupowym mówili, że nauczyciele okazują swoją wiarę w uczniów przez: udzielanie
wskazówek, mówią: jest dobrze, może być lepiej, wspierają, podsuwają źródła informacji. Swój brak wiary okazują
przez: np. na wychowaniu - fizycznym mówią: "nie umiesz, musisz się nauczyć", na innych przedmiotach
wyśmiewają się czy kierują na korepetycje.
W szkole wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczących się.
Dyrektor w ankiecie oraz nauczyciele w wywiadzie grupowym wyrazili zgodną opinię, że w szkole wnioski
z analizy osiągnięć uczących się są wdrażane, zwłaszcza te wynikające z efektów realizowanych w szkole
projektów, dotyczące organizacji zajęć pozalekcyjnych, pomocy psychologiczno - pedagogicznej, pracy z uczniem
zdolnym czy organizacji zajęć z profilaktyki i doradztwa zawodowego. Uczestnicy badań wskazali też na: skuteczne
realizowanie indywidualizacji na lekcjach, realizowanie dodatkowych zajęć wyrównawczych dla słabszych
uczniów i rozwijających dla uczniów zdolnych, różnicowanie form sprawdzania wiedzy i umiejętności,
przeprowadzanie ćwiczeń łagodzących objawy dysleksji czy dzielenie materiału do opanowania na mniejsze części
w przypadkach uzasadnionych i zadawanie dodatkowych zadań dla chętnych.
Wdrażanie wniosków przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia.
Dyrektor w ankiecie odpowiedzią "zdecydowanie tak" wskazał, że wdrażane wnioski z analizy osiągnięć uczniów
przekładają się na wzrost efektów kształcenia. Jako przykład wdrożonego wniosku podał ten dotyczący
aktywizowania uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach (były zakłócenia komunikacyjne, nie wszyscy
uczniowie potencjalnie zainteresowani otrzymywali informacje o konkursach, panowała ogólna niechęć
do "wychylania się"); efekt: więcej uczniów zgłasza się do konkursów; uczniowie sami analizują ich jakość czytając
regulaminy, na stronie internetowej szkoły upowszechnia się konkursy, a administrator analizuje ilość "wejść";
poprawiła się współpraca z koordynatorami konkursów.
Średnie wyniki z egzaminu maturalnego (analiza dokumentów) z przedmiotów obowiązkowych na poziomie
podstawowym w ostatnich trzech latach przedstawiały się następująco:
- język polski
rok 2010: 64,6% - stanin wyżej średni
rok 2011: 55% - stanin średni
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
13 / 27
rok 2012: 55,4% - stanin średni
- matematyka
rok 2010: 73,4% - stanin wyżej średni
rok 2011: 64,5% - stanin wyżej średni
rok 2012: 78,6% - stanin wyżej średni
- język angielski
rok 2010: 81,5% - stanin wyżej średni
rok 2011: 80,5% - stanin średni
rok 2012: 78,2% - stanin średni
- język niemiecki
rok 2010: 73,6% - stanin wyżej średni
rok 2011: 75,7% - stanin średni
rok 2012: 64,4% - stanin średni
Zdawalność egzaminu maturalnego w analizowanym wyżej okresie wynosiła odpowiednio: 2010 - 97,8%, 201199,1%, 2012 - 97,9%.
Reasumując: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.
Poziom spełniania wymagania: B
Wymaganie: Uczniowie są aktywni
Komentarz:
Z przeprowadzonych badań wynika, że uczniowie chętnie uczestniczą w zarówno w zajęciach lekcyjnych,
jak i pozalekcyjnych, choć różna jest, wynikająca z ich indywidualnych preferencji i zainteresowań, ocena
ich atrakcyjności. Z tych samych powodów rozmaite są formy i zakres aktywności uczniów podczas obu
rodzajów zajęć.
Uczniowie zgłaszają wiele inicjatyw dotyczących ich osobistego rozwoju i rozwoju szkoły. Zdaniem
respondentów i interlokutorów są one realizowane w szkole i angażują tak pojedynczych
uczniów-inicjatorów, jak i różnej wielkości grupy uczniowskie, a niekiedy całą społeczność szkolną.
Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole.
Uczniowie są zaangażowani w zajęcia organizowane przez szkołę.
Wyrażając opinię o zajęciach lekcyjnych ankietowani uczniowie (Mój Dzień – 53) – wybrali następujące
stwierdzenia:
- niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko – 39/73%,
- duża część zajęć (choć nie wszystkie) jest wciągająca i angażuje mnie – 12,
- zajęcia w ogóle nie są wciągające i angażujące – 1,
- wszystkie lub niemal wszystkie zajęcia bardzo mnie angażują, tylko nieliczne są nudne – 1.
Podobnie kształtowały się opinie uczniów (66) w ankiecie Moja Szkoła:
- niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko – 46/70%,
- duża część zajęć (choć nie wszystkie) jest wciągająca i angażuje mnie – 19,
- zajęcia w ogóle nie są wciągające i angażujące – 0,
- wszystkie lub niemal wszystkie zajęcia bardzo mnie angażują, tylko nieliczne są nudne – 1.
Wybierając w większości (29) odpowiedzi: raczej chętnie - 22 i zdecydowanie chętnie – 7, ankietowani rodzice
(40) określili, na ile chętnie ich dzieci angażują się w zajęcia lekcyjne.
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
14 / 27
Oceniając stopień zaangażowania uczniów w swoje zajęcia lekcyjne, ankietowani nauczyciele (18), ulokowali
w większości (16) swoje wybory po prawej stronie ośmiopunktowej skali ocen, w której ocena 1 (lewa strona skali)
oznaczała: „są zdecydowanie niezaangażowani”, a ocena 8: "zdecydowanie zaangażowani”. Rozkład ocen: 1 – 0
wyborów, 2 – 0, 3 – 0, 4 – 2, 5 – 5, 6 – 5, 7 – 4, 8 – 2.
Wymieniając sposoby angażowania się uczniów podczas swoich zajęć, podawali najczęściej przykłady:
- zgłaszają się do odpowiedzi, wykonują projekty, pracują indywidualnie lub w parach, w grupach
nad przydzielonym zadaniem, przygotowują prezentacje,
- rozwiązują zadania na tablicy, dowodzą twierdzenia,
- analizują teksty i próbują wyciągać własne wnioski, prezentują scenki rodzajowe,
- przygotowują - analizują część materiału do lekcji,
- biorą udział w dyskusji,
- aktywnie uczestniczą w grach dydaktycznych, symulacyjnych,
- uczestniczą w konkursach lekcyjnych, przygotowują prezentacje multimedialne,
- samodzielnie rozwiązują zadania problemowe, itp.
Udzielający wywiadu nauczyciele, do działań podejmowanych w celu aktywizacji uczniów zaliczyli:
- mobilizowanie,
- motywowanie,
- rozmowy indywidualne z uczniami,
- zachęcanie do aktywności,
- "dobre słowo”, pochwały,
- tworzenie dobrej atmosfery lekcji i zajęć,
- ciekawe formy zajęć i aktywizujące metody pracy,
- nagrody,
- różne formy pracy zespołowej,
- wykorzystanie multimediów,
- zadania on-line.
Podczas obserwowanych trzech lekcji stwierdzono, że całe klasy (wszyscy uczniowie byli zaangażowani
w zajęcia, a aktywność uczniów miała związek z działaniami nauczyciela.
Działaniami aktywizującymi były, miedzy innymi:
- pokaz/prezentacja, praca w grupach dobieranych losowo, opracowanie ćwiczenia i wypełnianie kart pracy,
prezentacja wyników pracy grupy, dyskusja nad dokonanymi wyborami;
- praca z tekstem ustawy o szkolnictwie wyższym, wypełnianie kart pracy, pogadanka nauczyciela i dyskusja
z uczniami, pokaz multimedialny;
- umiejętność ciekawego przekazywania wielkiej wiedzy nauczyciela, odwoływanie się do historii i wiedzy
filozoficznej, wykorzystywanie tekstów źródłowych, nawiązywanie do doświadczeń i wiedzy religijnej uczniów.
We wszystkich przypadkach zaobserwowano bardzo dobre relacje i kontakt między uczniami i nauczycielami.
Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole.
Uczniowie są zaangażowani w zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę.
Wyrażając opinię o zajęciach pozalekcyjnych ankietowani uczniowie (Mój Dzień – 53) – wybrali następujące
stwierdzenia:
- sporo zajęć (choć nie wszystkie) jest interesujących, wciągających – 24,
- niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko -14
- zajęcia w ogóle nie są interesujące, wciągające – 8,
- niemal wszystkie zajęcia bardzo mnie angażują, tylko nieliczne są nudne – 5,
- wszystkie zajęcia są bardzo wciągające i angażują mnie – 1,
- brak odpowiedzi – 1.
Ich koledzy, w ankiecie Moja Szkoła dokonali następujących wyborów:
- sporo zajęć (choć nie wszystkie) jest interesujących, wciągających – 20,
- niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko - 32,
- zajęcia w ogóle nie są interesujące, wciągające – 7,
- niemal wszystkie zajęcia bardzo mnie angażują, tylko nieliczne są nudne – 6,
- wszystkie zajęcia są bardzo wciągające i angażują mnie – 1,
Ankietowani rodzice, odnosząc się do pytania: „ Czy Państwa dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach
pozalekcyjnych?” – wybrali przede wszystkim odpowiedzi: nie chodzi na zajęcia pozalekcyjne w szkole – 14, chodzi
raczej chętnie – 13, chodzi zdecydowanie chętnie – 4.
Oceniając stopień zaangażowania uczniów w zajęcia pozalekcyjne, ankietowani nauczyciele (18), ulokowali
w większości (13) swoje wybory po prawej stronie ośmiopunktowej skali ocen, w której ocena 1 (lewa strona skali)
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
15 / 27
oznaczała: „są zdecydowanie niezaangażowani”, a ocena 8: zdecydowanie zaangażowani”. Rozkład ocen: 1 – 0
wyborów, 2 – 2, 3 – 0, 4 – 3, 5 – 5, 6 – 3, 7 – 3, 8 – 2.
Wymieniając sposoby angażowania się uczniów podczas swoich zajęć, podawali najczęściej przykłady:
- akcje charytatywne, konkursy, olimpiady;
- biorą udział w zajęciach sportowych, uczestniczą w spotkaniach przygotowywanych przez np. Szkolny Klub
Europejski, czy wyjściach w góry (Szkolny Klub Turystyczno-Krajoznawczy), organizują wyjścia do kina z klubem
filmowym, przedsięwzięcia na rzecz akcji "Pola Nadziei" - zbiórka funduszy na hospicjum;
- przychodzą na dodatkowe zajęcia przed sprawdzianami, w sytuacji, kiedy temat jest trudny i wymaga dużej ilości
zadań;
- przygotowują doświadczenia;
- określają tematykę zajęć, które ich interesują, wykonują własne projekty, aktywnie uczestniczą w zajęciach;
- młodzież, m. in., przygotowuje prezentacje, przeprowadzaj kiermasze, loterie fantowe, kwesty, debaty
- biorą udział w projektach, konkursach szkolnych i pozaszkolnych, np. przygotowanie międzyszkolnego konkursu
recytatorskiego, udział w projekcie PEACE, itp.
Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju
szkoły
Uczący się podejmują inicjatywy dotyczące ich własnego rozwoju i rozwoju szkoły.
Uczestnicy badań ewaluacyjnych (udzielający wywiadu dyrektor, rodzice, partnerzy, uczniowie oraz nauczyciele
w wywiadzie i ankiecie) byli zgodni co do tego, że uczniowie zgłaszają w szkole propozycje działań na rzecz
własnego rozwoju i rozwoju szkoły, a jako przykłady wymienili:
- przystąpienie do akcji edukacyjno-charytatywnej „Pola Nadziei”,
- wymianę młodzieży polsko-niemieckiej,
- PEACE – lekcja tolerancji,
- szkolne miniprzedsiębiorstwo „Z Kopyta”,
- projekt dekoracji górnego korytarza szkoły (uczeń Jacek Kućka z Ia),
- zakupu stołu pingpongowego,
- program komputerowy „zastępstwa”, „nabór do szkoły” (pomysł i wykonanie Pawła Chwały z klasy IIIb we
współpracy z nauczycielem informatyki),
- sposób wykorzystania godzin zajęć pozalekcyjnych (zgłaszają swoje potrzeby konkretnemu nauczycielowi),
- akcje promocyjne szkoły, akcje charytatywne („Góra Grosza”),
- konkursy i zawody,
- projekty językowe,
- promocję szkoły,
- propozycje do statutu szkoły, regulaminu oceny z zachowania, opiniowanie różnych regulaminów,
- pomoc w tworzeniu, kreowaniu stron internetowych,
- współpraca z Rodziną Katyńską,
- wystawy, propozycje wycieczek i wyjść do kina, ,
- inicjatywa udziału w Olimpiadzie Przedsiębiorczości,
- udział w Akcji "Platan",
- zdobywanie uprawnień wychowawcy koloni, ratownika maltańskiego,
- stworzenie klubu teatralno-filmowego,
- impreza: "Noc filmu europejskiego", "Noc filmu niemieckiego", Noc Filmu turystycznego" (w schronisku),
- "Szczęśliwy numerek",
- wyjazd na Mazury (uczniowie i absolwenci LO),
- obóz wędrowny,
- organizację loterii z przeznaczeniem na konkretny cel, np. "Mikołajki", "Dzień Wiosny",
- uruchomienie między sobą i nauczycielami kontaktów mailowych,
Dwóch respondentów-nauczycieli, w ankiecie napisało: [uczniowie] „nie mają wpływu”, „nie znam takich”[inicjatyw].
Interlokutorzy (nauczyciele) powiedzieli ponadto, że szkoła pomaga uczniom planować własny rozwój w dłuższej
perspektywie poprzez, między innymi:
- angażowanie w wolontariat, akcje środowiskowe,
- działania preorientacyjne, kontakt z uczelniami,
- możliwość funkcjonowania firmy uczniowskiej,
- samorządność uczniowską.
Stwierdzili ponadto, że w poszczególnych akcjach, projektach czy działaniach biorą udział zarówno pojedynczy
uczniowie, grupy uczniowskie różnej liczebności, a także cała społeczność szkoły („Platan!”).
Partnerzy szkoły powiedzieli, że znane im są uczniowskie inicjatywy związane z uczeniem się i rozwojem. Z ich
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
16 / 27
wypowiedzi wynika, że:
- w szkole działa i odnosi sukcesy prowadzone przez uczniów miniprzedsiębiorstwo „Z kopyta” i Giełda Papierów
Wartościowych,
- coraz więcej uczniów zgłasza się na kurs maltański i kończy go z sukcesem,
- rozpowszechniona jest idea wolontariatu,
- uczniowie włączają się w realizację licznych projektów szkolnych,
- w szkle działa grupa uczniów organizująca w miejscowym Domu Kultury koncerty rockowe,
- cyklicznie odbywa się prezentacja sprzętu ratownictwa medycznego,
- uczniowie bardzo angażują się w działania pomocowe.
Uczniom, w obu ankietach: Moja Szkoła (66) i Mój Dzień (53) zadano podobne pytania: „Czy uczniowie mają wpływ
na to, co się dzieje w szkole?” i „Czy miałeś wpływ na to, co dziś działo się na lekcjach?”.
Odpowiedzieli (odpowiednio):
- zdecydowanie nie – 2 / 6,
- raczej nie – 15 / 32,
- raczej tak – 37 / 15,
- zdecydowanie tak – 12 / 0.
Zapytani (Moja Szkoła – 66), „Na co miałaś/eś dzisiaj wpływ podczas lekcji?” – odpowiedzieli, że na:
- zakres omawianego materiału - 6
- sposób pracy – 14,
- atmosferę w klasie – 37,
- nie miałem/am na nic wpływu – 15,
- inne (bez sprecyzowania) – 4.
Zapytani (Mój Dzień – 53), „W jakich kwestiach uczniowie mają wpływ na prowadzenie i planowanie zajęć?” –
odpowiedzieli, że na:
- zakres omawianego materiału – 13,
- stosunek nauczycieli do uczniów – 29,
- organizacja zajęć – 22,
- wyposażenie – 10,
- inne (jakie?) – 5 (nie maja wpływu).
W szkole realizuje się działania zainicjowane przez uczniów.
Szkoła realizuje działania zainicjowane przez uczących się.
Taką, zgodną opinię przedstawili uczestnicy wywiadów z uczniami, nauczycielami i dyrektorem liceum. Ich
zdaniem znakomita większość pomysłów, o których mowa była w poprzednim rozdziale jest dyskutowana
i realizowana.
Jako niezrealizowane inicjatywy wymieniono:
- uruchomienie radiowęzła (uczniowie),
- zakup stołu pingpongowego (dyrektor)
Dyrektor powiedział, że ostatnio inicjatywę zgłosili uczniowie klas drugich (przedstawiciele), którzy omawiali
z dyrektorem możliwość przygotowania „pożegnania maturzystów”; wkrótce omawiany będzie projekt.
W wyniku obserwacji placówki stwierdzono, że na terenie szkoły dostępne są informacje dotyczące działań
zainicjowanych przez uczniów, widać także przykłady aktywności uczniów. Na korytarzach umieszczono informacje
o bieżących akcjach, dyplomy i trofea, eksponowana jest wystawa fotografii ucznia, dekoracje okolicznościowe
wykonane przez uczniów. Informacje pojawiają się też na aktualizowanej stronie internetowej liceum.
Konkludując, należy stwierdzić, że uczniowie są aktywni.
Poziom spełniania wymagania: A
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
17 / 27
Wymaganie: Respektowane są normy społeczne
Komentarz:
Poczucie bezpieczeństwa w szkole, o jakim zgodnie mówili uczestnicy badań ewaluacyjnych wynika ze
sformalizowanych z konsekwentnie realizowanych działań profilaktycznych uwzględniających wnioski
z obserwacji i analiz zachowań i zagrożeń.
Uczniowie liceum postrzegani są jako osoby prezentujące powszechnie akceptowane postawy
i zachowania, w tym gotowość do działania w ramach pomocy koleżeńskiej i akcji społecznych
i charytatywnych.
Uczniowie czują się w szkole lub placówce bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
Uczniowie czują się bezpiecznie.
Ankietowani uczniowie (Mój Dzień - 53) napisali w zdecydowanej większości (48 - zdecydowanie tak i raczej tak
– po 24 wskazania), że dzisiaj podczas lekcji czuli się bezpiecznie. Podobne wskazania dotyczyły poczucia
bezpieczeństwa na przerwach (49 - zdecydowanie tak - 33 i raczej tak -16).
Uczniom (66) wypełniającym ankietę Moja Szkoła zadano pytania dotyczące występowania niepożądanych
zachowań. Poszczególne sytuacje opatrzyli następującymi wyborami:
- Inni uczniowie obrażali Cię, używali wobec Ciebie nieprzyjemnych przezwisk:
ani razu – 45,
raz - 3,
2-3 razy – 6,
4 razy lub więcej – 12;
- Zostałeś/aś pobity/a:
ani razu – 64.
raz – 1,
2-3 razy – 1;
- Inni uczniowie robili Ci kawały, dowcipy, które odbierałeś jako nieprzyjemne:
ani razu – 46,
raz – 9,
2-3 razy – 5,
4 razy lub więcej – 7;
- Ukradziono Ci jakiś przedmiot lub pieniądze:
ani razu – 60,
raz – 3,
2-3 razy – 3;
- Umyślnie zniszczono rzecz należącą do Ciebie:
ani razu – 58,
raz – 4,
2-3 razy - 2
4 razy lub więcej – 2;
- Inni uczniowie zmuszali Cię do kupowania czegoś za Twoje własne pieniądze lub oddawania im Twoich
rzeczy:
ani razu – 62,
raz – 2,
2-3 razy – 1,
4 razy lub więcej – 1;
- Uczestniczyłeś/aś w bójce z innymi uczniami, gdzie używano niebezpiecznego narzędzia:
ani razu – 65,
raz – 1;
- Inni uczniowie celowo wykluczali Cię z grupy/ nie zadawali się z Tobą:
ani razu – 58,
raz – 6,
2-3 razy – 1,
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
18 / 27
4 razy lub więcej – 1;
- Inni uczniowie obrażali Cię za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych:
ani razu – 60,
raz – 2,
2-3 razy – 1,
4 razy lub więcej – 3.
Stwierdzenie: „Na terenie szkoły poza zwykłymi godzinami jej pracy (np. po zajęciach pozalekcyjnych lub, kiedy
przychodzę na boisko) czuję się bezpiecznie” – opatrzyli w większości wskazaniami: raczej tak – 18
i zdecydowanie tak – 26 [44] oraz wskazaniem: nigdy nie bywam na terenie szkoły lub placówki poza godzinami jej
pracy – 16.
Poproszenie o wskazanie w szkole miejsc, w których czują się MAŁO bezpiecznie, wybrali (w kolejności liczby
wyborów) następujące wskazania:
- w szkole nie ma miejsc, w których czuję się MAŁO bezpieczny/bezpieczna – 59,
- toalety – 4,
- stołówka – 2.
- korytarz – 1,
- boisko – 1,
- klasa – 0,
- szatnia – 0 (nie ma szatni, są szafki na korytarzach!),
- inne miejsca – nie wskazano,
Rodzice, partnerzy szkoły i przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciele personelu administracyjnego
i obsługowego, (wywiady) stwierdzili zgodnie (cytaty), że uczniowie czują się dobrze i bezpiecznie, gdyż:
- każde wyjście ucznia ze szkoły musi być uzgodnione,
- obowiązuje tu "zdrowa" dyscyplina,
- łatwo kontroluje się uczniów, gdyż szkoła jest mała,
- wszyscy się znają, są kolegami,
- niepełnosprawny syn czuje się tu bardzo dobrze i bezpiecznie,
- próby niebezpiecznych zachowań są tępione w zarodku,
- dbanie o bezpieczeństwo to historycznie utrwalony schemat działań,
- jest duża świadomość uczniów w działaniach zagrożenia; wielu z nich ukończyło kursy udzielania I pomocy
w różnych sytuacjach,
- w dokumentach szkolnych określono zagrożenia i sformalizowano zasady postępowania,
- określono procedury zachowań w różnych sytuacjach,
- młodzież nie jest głodna,
- realizuje się różne projekty i programy profilaktyczne,
- młodzież ma wysoką świadomość i wrażliwość na skutki zagrożeń,
- w oczach policji poziom świadomości zagrożeń jest u uczniów wysoki,
- nie ma narkotyków, te stwierdzono w szkołach gimnazjalnych,
- panuje tu rodzinny klimat, nie ma anonimowości,
- uczniowie znają zasady i przestrzegają ich,
- obce osoby bez wylegitymowania się nie są wpuszczane do szkoły.
- uczniowie nie są wypuszczani poza szkołę w czasie lekcji,
- nauczyciele pełnia dyżury na korytarzach, pomagają im pracownicy obsługi,
- okna są zabezpieczone i nie mogą być szeroko otwierane,
- szkoła jest mała, wszyscy uczniowie podczas pobytu w szkole są pod kontrolą,
- każda obca osoba w szkole jest od razu zauważona,
- prowadzi się szkolenia w zakresie BHP, przeprowadza się też próbną ewakuację,
- po każdej dłuższej przerwie w pracy szkoły odbywają się przeglądy BHP - kontroli podlegają gaśnice,
- wszystkie usterki i wady sprzętu i wyposażenia naprawiane są na bieżąco. Uczestnicy wywiadu zgodnie
stwierdzili, że w szkole nie ma miejsc, w których częściej niż gdzie indziej zdarzają się zachowania niewłaściwe.
Obserwacje zajęć (3 lekcje) wykazały, że: nauczyciel dba o fizyczne bezpieczeństwo uczniów – 1; w dwóch
przypadkach nie było takich sytuacji, które wymagałyby działań prowadzącego zajęcia. Podczas wszystkich zajęć
nauczyciele tworzyli atmosferę emocjonalnego bezpieczeństwa uczniów.
Uczniowie znają obowiązujące w szkole normy.
Ankietowani uczniowie (Mój Dzień – 53 i Moja Szkoła – 66 [118]) – stwierdzenie: „Zasady właściwego
zachowania się w szkole są dla mnie jasne (nawet, jeśli nie zawsze ich przestrzegam)” – opatrzyli (odpowiednio)
wyborami”
zdecydowanie nie – 0/2,
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
19 / 27
raczej nie – 1/2,
raczej tak – 27/23, [50]
zdecydowanie tak – 25/39.[64]={114}.
Zdecydowana większość (58) ankietowanych (Moja Szkoła – 66) stwierdziła, że nauczyciele przestrzegają zasad,
które sami głoszą.
Reprezentanci uczniów (wywiad) powiedzieli, że ich prawa w szkole to:
- wychodzenie z inicjatywami,
- wyrażanie opinii, - korzystanie z komputerów,
- prawo do nauki;
obowiązki:
- uczenie się,
- podporządkowanie się regulaminom,
- wykonywanie poleceń nauczycieli,
- dbanie o dobre imię szkoły;
- nie wolno im:
- wychodzić poza teren szkoły w trakcie nauki,
- używać wszelkiego rodzaju używek i środków niedozwolonych,
- czasami wyrażać własnego zdania.
Zdaniem partnerów (wywiad) uczniowie tej szkoły najczęściej prezentują zgodne z oczekiwaniami zachowania
i postawy, takie jak:
- wysoka kultura osobista,
- życzliwość,
- pomoc słabszym,
- wrażliwość,
- zaangażowanie w wolontariat i akcje pomocowe,
- młodzież włącza się w uroczystości środowiskowe.
Z obserwacji placówki wynika, że zachowanie uczniów podczas przerw na korytarzach nie budzi zastrzeżeń, brak
zjawisk niepożądanych, panuje spokój i porządek.
W szkole diagnozuje się zachowania uczniów. Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
W szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń.
Dyrektor szkoły (wywiad) mówiąc, w jaki sposób w szkole prowadzona jest diagnoza zagrożeń, powiedział,
że realizowana jest ona poprzez:
1. Działania dyrektora szkoły w ramach systemu kontroli zarządczej.
2. Działania dyrektora i wyznaczonych pracowników w ramach systemu bezpieczeństwa informatycznego.
3. Współpracę dyrektora ze Służbą BHP i osobą prowadzącą zajęcia profilaktyczne - p. Piotrem Rychłym
(regularne przeglądy, obserwacje, analiza dokumentów, rozmowy z uczniami i rodzicami uczniów).
4. Rozmowy z dzielnicowym.
5. Stały kontakt z pozostałymi gospodarzami obiektu - informowanie się np. o zagrożeniach bezpośrednich.
6. Stałą współpracę z organem prowadzącym (organ zleca np. ekspertyzy budynku, ostatnio dachu).
7. Analizę informacji pozyskiwanych „z zewnątrz” (instytucje, osoby zainteresowane szkołą).
8. Regularne rozmowy dyrektora z pracownikami administracji i obsługi (lub inne formy komunikacji).
9. Analizę rejestrów, np. wypadków uczniowskich.
10. Regularne obserwacje terenu szkoły przez dyrektora (stan obiektu, zachowania uczniów).
Ponadto diagnozy prowadzone są przez pedagoga szkolnego w różnych formach.
Ankietowani rodzice (40), w większości (23) uważają, że pozytywne zachowania ich dziecka są dostrzegane
przez nauczycieli. Rozkład odpowiedzi: zdecydowanie nie – 2, raczej nie – 15, raczej tak – 15, zdecydowanie tak –
8 [23]. Zdecydowana większość (33) ankietowanych uważa, że otrzymuje informacje na temat zagrożeń
występujących w szkole, do której uczęszcza ich dziecko.
W dokumentacji (analiza): sprawozdania dyrektora z nadzoru pedagogicznego (księga protokołów, zarządzenia,
informacje dyrektora szkoły), książka w pokoju nauczycielskim, dokumentacja pedagoga szkolnego, dokumentacja
kontroli zarządcze, dokumentacja służby bhp – znajdują się informacje dotyczące diagnozy zagrożeń.
W szkole diagnozuje się zachowania uczniów. Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
20 / 27
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
W szkole podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie
pożądanych zachowań.
Odnosząc się do tego, jakie działania podejmuje się w szkole wobec zdiagnozowanych zagrożeń, ankietowany
dyrektor napisał, że po zdiagnozowaniu zagrożenia dokonuje się szczegółowej analizy, by skonkretyzować
problemy (dyrektor z osobami, które problem zdiagnozowały). Jeżeli dyrektor zdiagnozował zagrożenie, organizuje
spotkanie z osobami mogącymi pomóc w rozwiązaniu sytuacji. W przypadku, gdy nauczyciele i pracownicy szkoły
uznają, że ich kompetencje są niewystarczające, szkoła podejmuje współpracę z odpowiednimi instytucjami, bądź
ekspertami. O poważnych zagrożeniach dyrektor informuje organ prowadzący, rodziców uczniów. Przygotowuje się
plany naprawcze, jeśli zagrożenie nie wymaga natychmiastowego działania; przygotowuje się też procedury
postępowania (np. dyrektor z zespołem nauczycieli bądź pracowników) i różnymi sposobami wdraża się te
procedury.
Dyrektor (wywiad), mówiąc o działaniach podejmowanych w szkole w celu wzmacniania pożądanych zachowań
uczniów, wymienił następujące:
- system informacji o właściwych zachowaniach (plakaty, sentencje, ogłoszenia, odsyłacze do stron internetowych),
- zapoznawanie uczniów ze Statutem Szkoły,
- warsztaty integracyjne dla klas pierwszych we wrześniu,
- staranne przygotowywanie uroczystości szkolnych,
- podtrzymywanie działań wynikających z tradycji szkoły (ślubowanie klas pierwszych, upowszechnianie wiedzy
o patronie szkoły; udział sztandaru szkoły w uroczystościach, szkolenie nowych chorążych i asysty, uroczyste
przekazanie sztandaru klasom młodszym),
- lekcje wychowawcze,
- debaty,
- spotkania robocze (omawianie z uczniami celów i przebiegu działań),
- działanie planowe, pisanie projektów, także przez uczniów,
- pokazywanie przez nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły pożądanych zachowań (np. poprzez
uczestnictwo zespołu nauczycieli w tych samych konkursach, co uczniowie (kolęda, piosenka europejska),
- warsztaty, pogadanki profilaktyczne (najbardziej efektywny program „Spójrz inaczej na agresję” prowadzony
w klasach pierwszych, ale także program „Przemoc to niemoc”0,
- organizowanie wolnego czasu uczniów (koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe),
- zapraszanie ekspertów,
- organizowanie przez nauczycieli (popołudniowych najczęściej) wyjazdów do kina bądź teatru,
- angażowanie uczniów w kampanie społeczne („Razem dla platana”, „Mam haka na raka”, „Pola Nadziei”,
- uczenie uczniów samorządności (działania SU, sesje młodzieżowe organizowane przez Radę Gminy),
- działania z profilaktyki prozdrowotnej - promowanie zdrowego stylu życia,
- organizowanie na terenie szkoły maltańskiego kursu pierwszej pomocy przedmedycznej, promowanie
pozytywnych zachowań w sytuacjach zagrożenia,
- prowadzenie preorientacji zawodowej (np. szkolne miniprzedsiębiorstwo, udział w Ogólnopolskim Dniu
Przedsiębiorczości),
- Informowanie na różne sposoby o możliwościach dalszej drogi kształcenia i różnych dróg życiowych.
Większość (26) spośród ankietowanych (40) rodziców jest zdania, że nauczyciele szybko reagują na niewłaściwe
zachowania uczniów, odpowiedzi: zdecydowanie nie i raczej nie wybrało (odpowiednio) 1 i 7 respondentów,
sześciu uważa, że w szkole nie ma takich zachowań. Podobna liczba respondentów (27) uważa, że pozytywne
zachowania dzieci są chwalone przez nauczycieli. Większość (28) respondentów jest zdania, że nauczyciele
szybko reagują na ryzykowne zachowania uczniów (np. sięganie po używki). Dwóch uważa, że w szkole nie ma
takich zachowań.
Przedstawiciele rodziców zgodnie powiedzieli w wywiadzie, że ich dzieci uczące się w tej szkole, nie były
narażone na niewłaściwe zachowania ze strony innych uczniów. Zdaniem rozmówców rzadko zdarza się takie jak
tu przyjęcie ucznia do klasy I, panują tu poprawne relacje. Wielkość środowiska sprawia, że zachowań
niewłaściwych uczniów w stosunku do siebie praktycznie nie ma, a organizacja imprez szkolnych poza szkołą
sprzyja integracji uczniów i nauczycieli. Udzielający wywiadu - w szkole nic niepokojącego się nie wydarzyło.
Rozmówcy zgodnie też mówili o tym, że pozytywne, pożądane zachowania ich dzieci są chwalone przez
nauczycieli. Dzieje się tak podczas zebrań klasowych, kiedy przekazywane są informacje o sukcesach
i przykładowych, pozytywnych zachowaniach uczniów, ponadto sukcesy uczniów i szkoły umieszczane są
na stronie internetowej szkoły, wręcza się uczniom pochwały i dyplomy, przekazywane są gratulacje dla rodziców.
Dodali też: „tu chwali się dziecko, uspokaja rodziców, szuka się w uczniu "dobrego"”.
Zdaniem przedstawicieli personelu administracyjnego i obsługowego (wywiad), szkoła, aby eliminować
niewłaściwe zachowania, podejmuje działania, takie jak:
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
21 / 27
- obecność uczniów jest monitorowana na bieżąco, każda dłuższa nieobecność ucznia w szkole podlega kontroli
(telefon, wywiad z kolegami),
- w przypadku niewłaściwych zachowań uczniów, zwraca się im uwagę, oni reagują pozytywnie,
- realizowane są programy profilaktyczne, np., "Spójrz inaczej",
- odbywają się spotkania tematyczne z Policją i innymi służbami na temat: BHP na drodze i w szkole, narkotyków,
używek, uzależnień; w tym od komputera i Internetu.
Z analizy dokumentów wynika, że udokumentowane są wszystkie działania profilaktyczne i wychowawcze, jakie
są prowadzone w liceum. Źródła: Projekty - segregator; Segregatory klas-działania w poszczególnych klasach;
strona internetowa szkoły; kronika szkolna -papierowa; plany wycieczek-sekretariat; sprawozdania z działań
profilaktycznych -dokumentacja pedagoga szkolnego; omówienie projektów z planu pracy szkoły i doraźnychprotokoły w księdze protokołów rady pedagogicznej; gazetki na korytarzu szkolnym, plakaty; sprawozdania
zespołów- księga protokołów; książka zarządzeń prowadzona przez dyrektora - informacje szczegółowe
o organizacji projektów; dzienniki zajęć pozalekcyjnych; dzienniki projektów całorocznych.
W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz
wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb,
uwzględniając inicjatywy uczniów.
W szkole prowadzi się analizę podejmowanych działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz
wzmacnianie pożądanych zachowań.
Dyrektor (wywiad) mówiąc o sposobach analizowania działań podejmowanych dla eliminowania zagrożeń
i wzmacniania właściwych zachowań, powiedział, że planuje się i przeprowadza ewaluację każdego
przedsięwzięcia (do dokumentacja projektu). Przedsięwzięcia są omawiane podczas posiedzeń Rady
Pedagogicznej, koordynatorzy mówią o ich skuteczności. Przedsięwzięcia i ich skuteczność omawia Samorząd
Uczniowski. Wyniki i obserwacje dyrektor przekazuje Radzie Rodziców. Analizy zagrożeń i wnioski z działań
poprzednich wykorzystuje się już w procesie planowania. Jasne formułowanie oczekiwanych efektów działań
pomaga potem odpowiedzieć, czy cele zostały osiągnięte.
Nauczyciele, wypowiadający się w tej sprawie podczas wywiadu, powiedzieli, iż analizuje się wyniki ankiet,
obserwacji postaw i zachowań uczniów, informacje od rodziców i nauczycieli, informacje policji.
Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań są w razie
potrzeby modyfikowane.
Dyrektor (wywiad) zapytany, czy była potrzebna modyfikacji tych działań, a jeśli tak, to jakie działania zostały
zmodyfikowane lub są modyfikowane powiedział, że nie dokonuje się radykalnych zmian lecz poprawia jakość
i skuteczność dotychczasowych działań.
Nauczyciele udzielający wywiadu, odnośnie powyższej kwestii, powiedzieli, że
- wzmocniono działania integrujące społeczność szkolną,
- kontynuowano działania w zakresie edukacji prawnej uczniów i rodziców,
- przygotowano instrukcje dla nauczycieli dotyczącą zasad reagowania na sygnały o zagrożeniach,
- na stronie internetowej szkoły pojawiły się adresy instytucji i organizacji wspomagających działania przeciw
zagrożeniom,
- realizuje się działania w zakresie organizacji czasu uczniów, próbując zapobiegać poczuciu osamotnienia.
Zdaniem partnerów szkoły (wywiad) – szkoła, by wzmacniać pożądane zachowania uczniów i przeciwdziałać
niepożądanym:
- chwali i nagradza,
- umieszcza informacje o sukcesach uczniów na stronie internetowej,
- bierze udział w projektach dotyczących wyrównywania szans,
- wzmacnia kompetencje kluczowe,
- bierze udział w wymianie międzynarodowej,
- rozwija postawy proekologiczne,
- dąży do elitarności,
- podejmuje różne aktywności kulturalne (zespół wokalny, noce oglądanie filmów, dyskusje).
Podczas modyfikacji działań wychowawczych uwzględnia się inicjatywy uczących się.
Odnosząc się do sprawy propozycji zmian w działaniach wychowawczych zgłaszanych przez uczniowie i ich
uwzględniania – dyrektor napisał w ankiecie, iż każde działanie z planu pracy szkoły omawiane jest przez
Samorząd Uczniowski z dyrektorem. Jeśli uczeń chce zaproponować, np. jakieś działanie (zaproszenie jakiegoś
zespołu do szkoły, wykonanie wystawy itp., udział w jakiejś kampanii społecznej), to może to zrobić i każda taka
propozycja jest mile widziana. Inicjatywy zgłaszane przez uczniów dotyczą raczej wzbogacenia działań
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
22 / 27
wychowawczych niż ich krytyki. Jednym z działań wychowawczych realizowanych w szkole jest prowadzenie przez
uczniów szkolnego miniprzedsiębiorstwa. Na początku roku szkolnego ukonstytuowana "firma" spotkała się
z dyrektorem, by wynegocjować warunki prowadzenia firmy, możliwości korzystania zasobów szkoły, formy
nadzoru itp. Uczniowie (szkolny Klub Europejski) poprosili o możliwość zorganizowania nocy filmowej oraz zajęć
dydaktyczno-wychowawczych pt. „Europejski Dzień Wiosny”. Maturzyści wraz z nauczycielami matematyki
poprosili o zmianę planu lekcji na dwa dni, by mogli odbyć warsztaty matematyczne, całodniowe - w sali
miejscowego Domu Kultury.
Ostatecznie:
- Warunki prowadzenia miniprzedsiębiorstwa zostały przyjęte przez dyrektora niemal w całości. Dyrektor i opiekun
zaproponowali nawet więcej możliwości lepszej współpracy.
- Propozycje Klubu Europejskiego zostały przyjęte.
- Warsztaty matematyczne zaplanowano do realizacji.
Większość (16) ankietowanych nauczycieli (18) napisała, że podejmowane przez nich działania wychowawcze
uwzględniają inicjatywy i opinie uczniów.
Udzielający wywiadu nauczyciele powiedzieli, że uczniowie zgłaszają inicjatywy w zakresie modyfikacji działań
wychowawczych i są one uwzględniane. Zaliczyli do nich: "szczęśliwy numerek oraz uwzględnianie tematyki
profilaktycznej w działaniach artystycznych, turystycznych.
Sami uczniowie (w wywiadzie) przyznali, że zgłaszają inicjatywy w zakresie modyfikacji działań wychowawczych
i są one uwzględniane. Nie podając konkretnych przykładów, powiedzieli, że dzieje się tak podczas rozmów
z panią pedagog.
Uczniowie prezentują właściwe zachowania.
Uczniowie prezentują zachowania zgodne z wymaganiami.
Dyrektor napisał w ankiecie, że w tym i poprzednim roku szkolnym zostały wymierzone uczniom kary statutowe.
Dyrektor udzielił trzech, pisemnych Nagan Dyrektora, w tym jednej z ostrzeżeniem o możliwości podjęcia
procedury skreślenia ukaranego z listy uczniów. Kary dotyczyły wagarowania, naruszania porządku szkolnego
(uczeń przebywał na terenie szkoły pod wpływem środków odurzających), spożywania w pobliżu terenu szkoły
alkoholu.
Nauczyciele (wywiad), za osiągnięcie szkoły w kształtowaniu wymaganych w szkole zachowań uznali zgodnie
- umiejętność pracy zespołowej,
- tolerancję i pomoc potrzebującym,
- kulturę osobistą uczniów.
Natomiast za niepożądane zachowania uczniów zdarzające się w szkole uznali:
- palenie papierosów przez grupę uczniów (poza szkołą!),
- opuszczanie budynku szkoły w czasie zajęć w związku z paleniem - jw.,
- siedzenie z nogami na stołach przez grupę uczniów
Przedstawiciele personelu administracyjnego i obsługowego powiedzieli w wywiadzie, że od uczniów oczekuje
się:
- "dobrych" zachowań,
- kultury osobistej,
- życzliwości,
- wzajemnej koleżeńskiej pomocy,
- tolerancji,
- reagowania na zło,
- przestrzegania zasad i regulaminów
Rozmówcom podoba się w zachowaniu uczniów tej szkoły to , że są:
- chętni do udziału w akcjach, np. „Platan”, - zaangażowani w działania pomocowe, np. Pola Nadziei,
- kulturalni,
- grzeczni,
- uczynni,
- potrafią stanowczo reagować na zło,
- wrażliwi.
Zapytani, czego uczniom nie wolno im robić, odparli, że w szkole nie wolno: palić, biegać, bić się, przezywać,
używać wulgaryzmów, dokuczać innym, niszczyć sprzętu i pomocy. Zdaniem interlokutorów uczniowie respektują
te zasady postępowania.
Do zachowań niewłaściwych, zdarzających się w szkole sporadycznie, zaliczyli: robienie sobie "psikusów",
używanie brzydkich słów.
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
23 / 27
Podczas obserwacji trzech lekcji stwierdzono, że: uczniowie podczas zajęć zachowują się zgodnie z ogólnie
przyjętymi normami społecznymi; a nauczyciele wzmacniali pożądane (zgodne z ogólnie przyjętymi normami
społecznymi) zachowania uczniów. Podczas wszystkich zajęć nie było sytuacji wymagającej, aby nauczyciel musiał
eliminować niepożądane (niezgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi) zachowania uczniów.
Podczas pobytu w szkole (obserwacja placówki) nie zaobserwowano zachowań uczniów odbiegających od ogólnie
przyjętych norm społecznych.
W świetle zebranego materiału badawczego stwierdzić należy, że w liceum respektowane są normy społeczne.
Poziom spełniania wymagania: B
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
24 / 27
Wnioski z ewaluacji:
1. Szkoła prowadzi systemowo analizę wyników egzaminu maturalnego, z wykorzystaniem metod zarówno
ilościowych jak i jakościowych.
2. Wdrażane wnioski przekładają się na wzrost efektów kształcenia i wyniki egzaminu maturalnego.
3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą programową, co potwierdzają
wyniki klasyfikacji rocznej i 100% promocja w ostatnich trzech latach.
4. Aktywność uczniów jest rezultatem bogatej oferty liceum w zakresie działań szkolnych i pozaszkolnych
oraz ich inicjatyw realizowanych we współpracy z nauczycielami oraz instytucjami lokalnego środowiska.
5. Uczniowie szkoły postrzegani są jako osoby respektujące ustalone zasady postępowania i cechujące się
kulturą osobistą
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
25 / 27
Wymaganie
Obszar: Efekty
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu
gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
Uczniowie są aktywni
Respektowane są normy społeczne
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
Poziom spełniania wymagania
B
B
A
B
26 / 27
Raport sporządzili:
Barbara Baron
Andrzej Mróz
Kurator Oświaty:
................................................
Raport z ewaluacji: Liceum Ogólnokształcące
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
27 / 27

Podobne dokumenty