Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Komentarze

Transkrypt

Krajowa Agencja Poszanowania Energii
Krajowa Agencja Poszanowania Energii
Wpisany przez Administrator
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE S.A.) powstała w roku 1994 w wyniku
uchwały Sejmu RP w celu pełnienia funkcji krajowej agencji do spraw zrównoważonej polityki
energetycznej.
KAPE S.A. jest spółką akcyjną, której akcjonariuszami są: Skarb Państwa, Agencja Rozwoju
Przemysłu S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
Misją KAPE S.A. jest proponowanie i wdrażanie zasad zrównoważonej polityki energetycznej w
Polsce i odgrywanie wiodącej roli w świadczeniu szerokiego zakresu zrównoważonych usług
energetycznych.
KAPE S.A. realizuje działania mające na celu racjonalne wykorzystanie energii, promocję i
rozwój odnawialnych źródeł energii oraz zagadnień ochrony środowiska związanych z
procesami energetycznymi. Inicjuje przedsięwzięcia związane z racjonalizacją wytwarzania,
przesyłu i użytkowania energii. Prowadzi działalność edukacyjną, doradczą, ekspercką i
szkoleniową oraz realizuje szereg programów międzynarodowych.
Uznana pozycja KAPE S.A. na rynku krajowym i europejskim, wieloletnie doświadczenie w
realizacji projektów międzynarodowych, ugruntowane kontakty w ramach międzynarodowej
sieci agencji oraz ekspertów, wysoki poziom wiedzy fachowej, doświadczona kadra, doskonała
znajomość unijnych i krajowych uwarunkowań prawnych i ekonomicznych oraz programów, to
walory pomocne w realizacji misji i celów KAPE S.A. oraz umożliwiające efektywną współpracą
z naszymi partnerami.
KAPE S.A. od lat utrzymuje ścisłą współpracę z kluczowymi ośrodkami i agencjami
energetycznymi, uczelniami i ośrodkami badawczymi w Unii Europejskiej, Europie Środkowej i
Wschodniej oraz Japonii. KAPE S.A. posiada przyznany przez Komisję Europejską status tzw.
„mandated body”, który uprawnia do uczestnictwa w projektach realizowanych na podstawie
umowy twinningowej w ramach programu PHARE, TACIS i CARDS. Od 2005 r. KAPE S.A. jest
członkiem Europejskiej Sieci Energetycznej [European Energy Network (EnR)].
1/2
Krajowa Agencja Poszanowania Energii
Wpisany przez Administrator
KAPE S.A. uczestniczyła i uczestniczy jako partner w realizacji wielu projektów i działań
międzynarodowych, np. Program Bliźniaczy Unii Europejskiej PHARE (2003-2005), SAVE
(1999-2003), ALTENER (2002-2003), Inteligentna Energia - Europa (IE-E) (od 2004), w
projektach Piątego i Szóstego Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego (od 1999),
Współpracy Energetycznej Regionu Morza Bałtyckiego (BASREC), Protokołu Karty
Energetycznej w sprawie Efektywności Energetycznej i Odnośnych Aspektów Ochrony
Środowiska (PEEREA).
KAPE S.A. prowadzi Krajowy Punkt Kontaktowy dla beneficjentów unijnego programu
„Inteligentna Energia – Europa” (IEE II).
W KAPE S.A. działa Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej (P-JCEE),
utworzone w 2004 r. w ramach projektu międzyrządowego. Celem działania Centrum jest
poprawa zarządzania energią w polskim przemyśle, głównie poprzez szkolenia audytorów
energetycznych i kadr zarządzających w przemyśle.
KAPE S.A. realizuje projekt UNDP – Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w
Napędach Elektrycznych (PEMP), którego celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych w
Polsce w wyniku zwiększonego zastosowania energooszczędnych silników elektrycznych.
Krajowe działania KAPE S.A. w zakresie promowania technologii i zachowań
energooszczędnych obejmują m.in. przygotowanie i prowadzenie kampanii
informacyjno-edukacyjnych własnych i na zlecenie instytucji zewnętrznych, organizację
konkursów (np. Konkurs na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce), konferencji i
seminariów oraz usługi doradcze dla administracji centralnej, samorządowej, przedsiębiorstw i
instytucji zewnętrznych.
KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A.
ul. Mokotowska 35
00-560 Warszawa
Tel. (022) 626-09-10
Fax. (022) 626-09-11
Więcej informacji na: www.kape.gov.pl
2/2