specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Komentarze

Transkrypt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oznaczenie sprawy: 341/5/2009
Zamawiający:
Gmina Lgota Wielka
97-565 Lgota Wielka
ul. Radomszczańska 60
tel. +48 (044680 13 81)
http://www.lgota.i-bip.pl
e-mail: [email protected]
NIP: 772-22-61-311
REGON: 590648132
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa wyposażenia do pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w
Krępie ”
O wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”.
Wójt Gminy
mgr inż. Jerzy Kotlewski
…………………………………..
(podpis)
Lgota Wielka, dnia 14.10.2009 r.
1
Rozdział 1. Nazwa i adres zamawiającego.
Gmina Lgota Wielka
97-565 Lgota Wielka
ul. Radomszczańska 60
tel. +48 (0446801381)
http://www.lgota.i-bip.pl
e-mail: [email protected]
NIP: 772-22-61-311
REGON: 590648132
Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.
2.1.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
( t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 z późn. zm. ), zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu
nieograniczonego.
2.2.
W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
2.3.
Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z
2007r. Nr 223 z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 241, poz. 1763)
Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego wyposażenia
do pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie – Krępa 23, 97-565 Lgota
Wielka -zgodnie z załączonym do specyfikacji opisem, obejmująca wykonanie następujących
zadań:
1) Dostawa mebli - zgodnie z załączonym do specyfikacji opisem.
2) Dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego - zgodnie z załączonym do specyfikacji
opisem.
3) Dostawa sprzętu RTV i AGD - zgodnie z załączonym do specyfikacji opisem.
4) Dostawa sprzętu komputerowego - zgodnie z załączonym do specyfikacji opisem.
5) Dostawa rolet - zgodnie z załączonym do specyfikacji opisem - zgodnie z załączonym do
specyfikacji opisem.
2
6) Dostawa pozostałego wyposażenia - zgodnie z załączonym do specyfikacji opisem.
3.1.2.
Zaoferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi posiadać wymagane prawem
atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania uzyskane na zasadach i w trybie
określonym w odrębnych przepisach.
3.1.3. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku
Zamówień (CPV) :
39150000-8 - różne meble i wyposażenie
33158400-6 - sprzęt do terapii mechanicznej
39710000-2 - elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
39220000-0 - sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe
oraz artykuły cateringowe.
32320000-2
- sprzęt telewizyjny i audiowizualny
30200000-1
- urządzenia komputerowe
39515400-9 - rolety
Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia: w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
Rozdział 5. Oferty częściowe
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na wskazane niżej zadania:
1) zadanie pierwsze – dostawa mebli - zgodnie z załączonym do specyfikacji opisem (zał.
Nr 2a).
2) zadanie drugie –dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego - zgodnie z załączonym
do specyfikacji opisem ( zał. Nr 2b).
3) zadanie trzecie –dostawa sprzętu RTV i AGD - zgodnie z załączonym do specyfikacji
opisem ( zał. Nr 2c).
4) zadanie czwarte – dostawa sprzętu komputerowego
specyfikacji opisem ( zał. Nr 2d).
- zgodnie z załączonym do
5) zadanie piąte – dostawa rolet - zgodnie z załączonym do specyfikacji opisem - zgodnie
z załączonym do specyfikacji opisem ( zał. Nr 2e).
6) zadanie szóste – dostawa pozostałego wyposażenia
specyfikacji opisem ( zał. Nr 2f).
- zgodnie z załączonym do
Rozdział 6. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
7.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca potwierdzający spełnienie
3
warunków:
1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia;
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych:
7.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły
„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ)
dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać
jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki,
7.3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w
wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
7.4. Złożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń wymienionych
w pkt 8.1 SIWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu. Zamawiający sprawdzi z treści tych dokumentów i oświadczeń czy
Wykonawca spełnia wszystkie w/w warunki.
Uwaga:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych
warunków oraz jeżeli stwierdzi, że złożone przez niego informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.
Rozdział 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
8.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt 14.1 i formie
określonej w Rozdziale 12 SIWZ:
8.1.1. Ofertę składającą się z:
1) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze
stanowiącym Załącznik nr 1 i dodatek nr ( odpowiednio do składanej oferty na
poszczególne zadanie lub zadania ) do SIWZ,
2) dokumentów wymienionych w pkt 8.1.2 niniejszej specyfikacji,
3) oświadczenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez
Zamawiającego - z wykorzystaniem wzoru określonego w załącznik nr 4 do SIWZ,
8.1.2. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:
4
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 22 ust. 1 ustawy – z wykorzystaniem wzoru określonego w załącznik nr 3
do SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że wykonawca
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
5) informacja nt. powierzenia dostaw podwykonawcom złącznik nr 5 siwz.
8.2.Oferta wspólna
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej
w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące
wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze
lub ewidencji Wykonawców.
4) Dokumenty, o których mowa w pkt 8.1.2 muszą złożyć osobno każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną;
5) Wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać łącznie wymagania określone w
pkt 7.1 ppkt 2 i 3.
5
6) Formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i
podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik wpisując w miejscu
przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich
Wykonawców składających ofertę wspólną;
7) Wszystkie kopie dokumentów załączone do oferty muszą
„za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Pełnomocnika;
być
opisane
8) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z
Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym.
8.3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
8.3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.2
1) ppkt 2,3,4,6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
2) ppkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
8.3.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3.1 ppkt 1 lit. a) i c), oraz ppkt 2, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt 8.3.1 ppkt 1 lit. b) powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.3.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.1,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 8.3.2
SIWZ stosuje się odpowiednio.
Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Rozdział 10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
10.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków
określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
10.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
6
10.3. Zamawiający wymaga, aby wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje itp. (dalej zbiorczo Korespondencja) były kierowane pisemnie na adres:
Gmina Lgota Wielka
97-565 Lgota Wielka
ul. Radomszczańska 60
Znak sprawy: 341/5/09
tel. +48 (044) 680 13 81 w. 19, faks +48 (044) 680 17 77
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej
podany znak sprawy.
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek 8.00- 16.00
10.4. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu. Jeżeli
Zamawiający lub Wykonawca przekazują Korespondencję faksem, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.
10.5. Korespondencję przekazaną Zamawiającemu za pomocą faksu uważa się za złożoną
w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego na adres i w godzinach pracy,
podany w pkt. 10.3. SIWZ, przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona
pisemnie.
10.6. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.
10.7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami
jest:
a) Pani Dorota Zięba – w sprawach procedury przetargowej – pokój nr 6 tel. 044 680 13
81 w. 19.
Rozdział 11. Termin związania ofertą.
11.1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia
upływu terminu składania ofert.
11.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11.3. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na
piśmie i jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą.
11.4. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu
związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.
Rozdział 12. Opis sposobu przygotowywania ofert.
12.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
12.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie lub zadania na
formularzu ofertowy wraz z formularzem ofertowym na dane zadanie stanowiącym załącznik
nr 1 do siwz.
7
12.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać
następujące wymogi:
a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np.
na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
b) formularz ofertowy i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę
(również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za
podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y)
upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy
określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy
organizacyjnej.
c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być
załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W
sytuacji, w której pełnomocnik działa na podstawie innego pełnomocnictwa lub
pełnomocnictw (tzw. ciąg pełnomocnictw), wówczas takie pełnomocnictwo(-a) winno
zostać załączone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
d) pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niż wymienione w pkt. 8.2 ppkt 2
SIWZ) należy załączyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do
reprezentacji danego Wykonawcy oraz muszą być one sporządzone w języku polskim,
chyba że specyfikacja stanowi inaczej.
12.4. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób
i parafowane przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
12.5. Określone w Rozdziale 8 SIWZ dokumenty składające się na ofertę, powinny być
parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
12.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich
tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie
musi być poświadczone przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy.
12.7. Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart
oferty, przy czym Wykonawca może nie numerować stron niezapisanych.
12.8. We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa (firma), adres lub czytelny podpis w
przypadku pieczęci imiennej.
12.9. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje,
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób
niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak
stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczna zgoda na włączenie całości
przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na
zasadach określonych w ustawie.
12.10. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert
tj. nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny i terminu wykonania
zamówienia (por. art.86 ust. 4 ustawy).
12.11.Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez wykonawcę złożone w oddzielnym opakowaniu (np. kopercie) z oznakowaniem
8
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty.
12.12. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie). Opakowanie
powinno być oznakowane jako „OFERTA PRZETARGOWA” oraz opatrzone nazwą
przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej
braku) zawierającą, co najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu oraz faksu.
Opakowanie zawierające ofertę powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem,
bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:
Gmina Lgota Wielka
ul. Radomszczańska 60
97-565 Lgota Wielka
Na opakowaniu powinien znajdować się napis:
OFERTA PRZETARGOWA
Dostawa wyposażenia do pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie
Nie otwierać przed 22.10.2009 r, godz. 9:30.
12.13. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem
adresu siedziby – wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczaniem
Pełnomocnika.
12.14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
12.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.
12.16. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta
tj. w odpowiednio oznakowanym opakowaniu (np. kopercie) z dopiskiem „ZMIANA”.
12.17. Opakowanie oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarte na sesji
publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
12.18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie
zmian) z napisem na opakowaniu (np. kopercie) „WYCOFANIE”.
12.19. Opakowanie oznakowane „WYCOFANIE” będzie otwierane na sesji publicznego
otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Opakowanie z ofertami, których dotyczy wycofanie
nie będą otwierane.
12.20. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania,
zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe
otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
Rozdział 13. Opis sposobu udzielania wyjaśnień oraz modyfikacja treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że
prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed
terminem składania ofert.
9
13.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym
przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania;
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści także na stronie internetowej
http://www.lgota.i-bip.pl (na której została zamieszczona specyfikacja).
13.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.
13.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do
składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną
w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie
internetowej http://www.lgota.i-bip.pl Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią SIWZ.
13.5. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści niniejszej SIWZ, niezbędny będzie dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o ten
czas. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści tę informację na stronie
internetowej http://www.lgota.i-bip.pl
13.6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
nakierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania
pisemności postępowania.
Rozdział 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
14.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat p. 2 nie później niż do
dnia 22.10.2009r. do godz. 9:00.
14.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania, po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
14.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 22.10.2009 r. o godz. 9:30 w siedzibie
Zamawiającego – Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej , 97-565 Lgota Wielka , ul.
Radomszczańska 60, pok. 4.
14.4. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający przekaże
niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
14.5. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową
lub kurierską).
Rozdział 15. Opis sposobu obliczenia ceny.
15.1. Wykonawca wyliczy cenę oferty dla zadania lub zadań, o którego(ych) wykonanie się
ubiega w oparciu o opis przedmiotu zamówienia dla danego zadania, na formularzu
ofertowym stanowiącym złącznik nr 1 do siwz.
15.2. Wykonawca załączy do oferty formularz cenowy ( dodatek do formularza ofertowego)
zawierający wszystkie pozycje wyposażenia z opisu danego zadania, w którym poda
jednostkową cenę netto wyposażenia , kwotę podatku od towarów i usług (VAT) wg
obowiązujących przepisów dotyczących wysokości stawki podatku od towarów i usług
(VAT) oraz wartość brutto. W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę netto ,
podatek VAT oraz ceny brutto za wykonanie danego zadania.
10
Rozdział 16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
16.1. Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty na
dane zadanie jest cena brutto ( z wyszczególnieniem podatku VAT ) za wykonanie danego
zadania, na którą Wykonawca złożył ofertę.
16.2. Wykonawca, który zaproponował w ofercie najniższą cenę brutto za wykonanie danego
zadania otrzymuje maksymalna liczbę punktów ( 100 pkt ), a pozostali Wykonawcy
odpowiednio mniej punktów według wzoru:
najniższa cena brutto za wykonanie danego zadania
wśród złożonych ofert
Liczba punktów wyliczona = --------------------------------------------------- x 100
dla danej oferty
cena brutto za wykonanie danego zadania
przedstawiona w badanej ofercie
16.3. Realizacja poszczególnych części przedmiotu zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów na dane zadanie.
16.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację danego
zadania, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
16.5. Oferty oceniane będą punktowo odrębnie dla każdego zadania.
16.6. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
Rozdział 17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
17.1. Wybranemu Wykonawcy, zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z
Wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie
poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.
17.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
17.3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający
zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
17.4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informacje o wyborze oferty
przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy
na warunkach określonych w złożonej ofercie.
Rozdział 18 . Istotne dla stron postanowienia umowy
18.1. Wszelkie istotne postanowienia umowy, wraz z wysokością kary w przypadku
rozwiązania umowy oraz zakres obowiązków Wykonawcy związany z realizacją
przedmiotu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do
niniejszej siwz.
11
18.2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia,
stanowiący załącznik do niniejszej siwz, oświadczeniem zawartym w treści formularza
ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez
Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z
warunków ważności oferty.
Rozdział 19. Środki ochrony prawnej.
19.1. Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Rozdziale 1, 2 Działu VI
ustawy Prawo zamówień publicznych.
19.2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom
zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
Rozdział 20. Inne informacje
Zamawiający nie przewiduje:
a) zawarcia umowy ramowej,
b) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
c) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznych.
Rozdział 21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli
Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Rozdział 23. Informacje dotyczące walut obcych.
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie
w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Rozdział 24. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający
przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Rozdział 25. Podwykonawcy.
25.1.Wykonawca może powierzyć wykonania części zakresu dostaw składających się na
przedmiot zamówienia podwykonawcy. Wówczas jest obowiązany w załączniku nr 5 do
siwz wskazać jaki zakres dostaw powierzy podwykonawcom.
25.2. Jeżeli Wykonawca nie będzie powierzał prac podwykonawcom przy realizacji
przedmiotu zamówienia, wówczas nie dołącza do oferty załącznika nr 5 do siwz.
25.3. Maksymalny stopień zalecanego podwykonawstwa nie może przekroczyć 30 % ceny
ofertowej brutto zaoferowanej przez Wykonawcę.
Rozdział 26. Zmiana umowy.
W odniesieniu do art. 144 ustawy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany
warunków umowy na etapie jej realizacji tylko w szczególnie uzasadnionych okolicznościach
niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć w dniu jej zawarcia, w
szczególności w zakresie terminu wykonania zamówienia.
12
Rozdział 27. Wykaz dodatków.
Załącznik Nr 1 –Druk formularza ofertowego z formularzem cenowym:
dodatek 1a – zadania pierwszego – dostawa mebli
dodatek 1b – zadania drugiego –dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego
dodatek 1c -
zadania trzeciego – dostawa sprzętu RTV i AGD
dodatek 1d - zadania czwartego –dostawa sprzętu komputerowego
dodatek 1e -
zadania piątego –dostawa rolet
dodatek 1f -
zadania szóstego –dostawa pozostałego wyposażenia
Załącznik Nr 2a – opis przedmiotu zamówienia zadania pierwszego – dostawa mebli.
Załącznik Nr 2b – opis przedmiotu zamówienia zadania drugiego –dostawa drobnego
sprzętu rehabilitacyjnego
Załącznik Nr 2c – opis przedmiotu zamówienia zadania trzeciego – dostawa sprzętu RTV i
AGD.
Załącznik Nr 2d – opis przedmiotu zamówienia zadania czwartego –dostawa sprzętu
komputerowego
Załącznik Nr 2e – opis przedmiotu zamówienia zadania piątego –dostawa rolet
Załącznik Nr 2f – opis przedmiotu zamówienia zadania szóstego –dostawa pozostałego
wyposażenia
Załącznik Nr 3 –Druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik Nr 4 – Druk oświadczenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego.
Załącznik Nr 5- informacja nt. powierzenia dostaw podwykonawcom.
Załącznik Nr 6 – projekt umowy.
Wójt Gminy
mgr inż. Jerzy Kotlewski
Lgota Wielka, dnia 14.10..2009 r.
……………………....................……
( podpis )
13
Załącznik Nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Do:
Gmina Lgota Wielka
97-565 Lgota Wielka
ul. Radomszczańska 60
tel. +48 (044) 680 13 81, faks +48 (044) 680 17 77
NIP: 772 – 22 –61- 311
REGON: 590648132
Ofertę przetargową składa:
Nazwa Wykonawcy:.....................................................................................................................
Adres:…………...........................................................................................................................
Województwo:............................................................. Powiat:....................................................
Tel./Fax. ................................................................
REGON: ............................................................... NIP:...............................................................
Osoba upoważniona do kontaktów...............................................................................................
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawa wyposażenia do pomieszczeń Środowiskowego
Domu Samopomocy w Krępie ” przedkładam(-y) niniejszą ofertę oświadczając, że
akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ).
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za następujące ceny:
1) zadanie pierwsze – dostawa mebli:
Cena netto:…………………..…..zł,
(słownie:………………………………………………………………..…………......)
.Podatek VAT:……% ……………..zł,
(słownie: ………………………………………………………………………………)
cena brutto: ………………………. zł,
( słownie: …………………………………………………………..).
14
2) zadanie drugie –dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego:
Cena netto:…………………..…..zł,
(słownie:………………………………………………………………..…………......)
.Podatek VAT:……% ……………..zł,
(słownie: ………………………………………………………………………………)
cena brutto: ………………………. zł,
( słownie: …………………………………………………………..).
3) zadanie trzecie –dostawa sprzętu RTV i AGD:
Cena netto:…………………..…..zł,
(słownie:………………………………………………………………..…………......)
.Podatek VAT:……% ……………..zł,
(słownie: ………………………………………………………………………………)
cena brutto: ………………………. zł,
( słownie: …………………………………………………………..).
4) zadanie czwarte – dostawa sprzętu komputerowego:
Cena netto:…………………..…..zł,
(słownie:………………………………………………………………..…………......)
.Podatek VAT:……% ……………..zł,
(słownie: ………………………………………………………………………………)
cena brutto: ………………………. zł,
( słownie: …………………………………………………………..).
5) zadanie piąte – dostawa rolet:
Cena netto:…………………..…..zł,
(słownie:………………………………………………………………..…………......)
.Podatek VAT:……% ……………..zł,
(słownie: ………………………………………………………………………………)
cena brutto: ………………………. zł,
( słownie: …………………………………………………………..).
6) zadanie szóste – dostawa pozostałego wyposażenia:
Cena netto:…………………..…..zł,
(słownie:………………………………………………………………..…………......)
.Podatek VAT:……% ……………..zł,
(słownie: ………………………………………………………………………………)
cena brutto: ………………………. zł,
( słownie: …………………………………………………………..).
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami, uzyskaliśmy wszelkie informacje
15
i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.
3. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia..
5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłej umowy.
6. Oświadczamy, że wzór umowy ( załącznik nr 6 do siwz) został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych
w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Następujące części zamówienia powierzymy podwykonawcom ( jeżeli dotyczy ):
Część zamówienia:…………………………………………………………………………….
Część zamówienia:…………………………………………………………………………….
Część zamówienia:…………………………………………………………………………….
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz.
8. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej ( jeśli dotyczy):
Imię i nazwisko: …………………………………stanowisko: ………………………………
9. Niniejsza oferta przetargowa zawiera następujące dokumenty i załączniki :
1) ...................................................................................................................
2) ...................................................................................................................
3) ...................................................................................................................
4) ...................................................................................................................
5) ...................................................................................................................
6) ...................................................................................................................
7) ...................................................................................................................
8) ...................................................................................................................
...........................................
................................................
(miejscowość i data)
(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu wykonawcy
16
Dodatek 1a
do załącznika Nr 1
Formularz cenowy
zadanie pierwsze – dostawa mebli
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Nazwa wyposażenia
Stoliki drewniane
Krzesła tapicerowane
Krzesła obrotowe
Szafa do pracowni
plastycznej
Szafki do pomieszczeń
socjalnych
Biurko pod komputer
Regał na sprzęt
muzyczny
Meble kuchenne
Szafka na sprzęt agd
Sofa dwuosobowa
Sofa jednoosobowa
Fotele
Ławostoły
Meblościanka
Szafka RTV
Szafka na podręczny
sprzęt gospodarstwa
domowego
Szafko – wieszaki
Szafki łazienkowe
Meble – pokój
administracyjny
Szafa metalowa
Regał podręczny
Biurko
Meble – pokój
kierownika
Szafa
Szafka pod
zlewozmywak
Szafka pod
Ilość sztuk
Cena
jednostkowa
netto
Podatek
VAT
Wartość
brutto
23
121
3
1
5
3
1
Zestaw
3
1
1
4
6
1
1
1
8
5
zestaw
1
3
3
zestaw
1
4
1
17
zlewozmywak
Razem
…………………………………………
( data i podpis Wykonawcy)
Dodatek 1b
do załącznika Nr 1
Formularz cenowy
zadanie drugie – dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego
Lp.
Nazwa wyposażenia
Ilość sztuk
1.
Rower stacjonarny
treningowy
Łóżko rehabilitacyjne
Materac
Drabinki gimnastyczne
Stół do tenisa + akcesoria
Piłka lekarska
Piłka gimnastyczna
Razem
3
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Cena
jednostkowa
netto
Podatek
VAT
Wartość
brutto
1
3
3
1
4
4
…………………………………..
( data i podpis Wykonawcy)
18
Dodatek 1c
do załącznika Nr 1
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Formularz cenowy
zadanie trzecie – dostawa sprzętu RTV i AGD
Nazwa wyposażenia
Ilość sztuk
Cena
Podatek
jednostkowa
VAT
netto
Kuchenka gazowo2 kompl.
elektryczna (butlami gaz)
Mikrofalówka
1
Lodówka
1
Czajnik elektryczny
4
Pralka
1
Żelazko
2
Deska do prasowania
2
Odkurzacz
1
Maszynka do mięsa –
1
elektryczna
Sokowirówka
1
Krajalnica
1
Robot kuchenny
1
Suszarka do włosów
1
Pochłaniacz
2
Suszarka stojąca
2
Chłodziarko-zamrażarka
1
Talerze głębokie
50
Talerze płytkie
50
Telerze deserowe
50
Szklanki
50
Sztućce ( nóż, łyżka,
50 komp.
łyżeczka, widelec )
Garnek 20 l
1
Garnek 10 l
2
Garnek 5 l
2
Cukiernice
4
Patelnia o śr. ok. 40 cm
1
Patelnia o śr. ok. 20 cm
2
Blaszki do pieczenia
4
Noże kuchenne
1 komplet
Chochla
2
Kosz na śmieci
4
Telewizor
1
Akcesoria łazienkowe
5 kompl.
Maszynka do liczenia
1
Sprzęt nagłaśniający
1
Radiomagnetofon
1
Wartość
brutto
19
37.
Telefon
Razem
1
………………………………
( data i podpis Wykonawcy)
Dodatek 1d
do załącznika Nr 1
Formularz cenowy
zadanie czwarte – dostawa sprzętu komputerowego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nazwa wyposażenia
Komputer + monitor i
akcesoria
Urządzenie
wielofunkcyjne
Pendriwe
Projektor
Oprogramowanie
Ekran
Razem
Ilość sztuk
Cena
jednostkowa
netto
Podatek
VAT
Wartość
brutto
2 zestawy
1
1
1
2
1
……………………………….
( data i podpis Wykonawcy)
Dodatek 1e
do załącznika Nr 1
Formularz cenowy
zadanie piąte – dostawa rolet*
Lp.
1.
Nazwa wyposażenia
Rolety wewnętrzne
Razem
Ilość sztuk
Cena
jednostkowa
netto
Podatek
VAT
Wartość
brutto
54
* dostawa rolet obejmuje dostarczenie i zamontowanie rolet we wskazanych przez
Zamawiającego oknach. Obowiązkiem Wykonawcy jest także dokonanie na własny koszt
pomiarów okien i ewentualnych korekt wymiarów rolet, przed przystąpieniem do realizacji
20
zamówienia .
………………………………
( data i podpis Wykonawcy)
Dodatek 1f
do załącznika Nr 1
Formularz cenowy
zadanie szóste – dostawa pozostałego wyposażenia
Lp.
Nazwa wyposażenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sztalugi
Palety malarskie
Podobrazia malarskie
Farby
Akcesoria malarskie
Tamburyno
Cymbałki
Dzwonki chromatyczne
Karnisze
Firany
Razem
Ilość sztuk
Cena
jednostkowa
netto
Podatek
VAT
Wartość
brutto
10
10
10
zestaw
zestaw
1
1
1
9
9
……………………………….
( data i podpis Wykonawcy)
Załącznik Nr 2a
Opis przedmiotu zamówienia
zadania pierwszego – dostawa mebli
Lp.
1.
2.
3.
4.
Nazwa wyposażenia
Opis wyposażenia
Stoliki
Drewniane 120x60x75, kolor olcha, nogi chromowe – meble
biurowe
Krzesła tapicerowane
Drewniane kolor olcha, siedzisko tapicerowane
Krzesła biurowe do pracy Pracownicze fotele obrotowe z regulacją, siedzisko i oparcie
tapicerowane , podłokietniki
Szafa do pracowni
Płyta wiórowa + PCV , kolor olcha 200x150x60, na sprzęt do
21
5.
6.
7.
8.
plastycznej
Szafki do pomieszczeń
socjalnych
Biurko pod komputer
Regał na sprzęt
muzyczny
Meble kuchenne
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Szafka na sprzęt agd
Sofa dwuosobowa
Sofa jednoosobowa
Fotele
Ławostoły
Meblościanka
Szafka RTV
Szafka na podręczny
sprzęt gospodarstwa
domowego
17.
Szafko – wieszaki
18.
19.
Szafki łazienkowe
Meble – pokój
administracyjny
Szafa metalowa
Regał podręczny
Biurko
Meble – pokój
kierownika
Szafa
Szafka pod
zlewozmywak
Szafka pod
zlewozmywak
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
pracowni plastycznej
Płyta wiórowa +PCV , kolor olcha 110x130x60
Płyta wiórowa + PCV, kolor olcha 120x100x75 z półką na
komputer i drukarkę
Płyta wiórowa + PCV, kolor olcha, z półkami,
dwuczęściowy, jedna część zamykana
Laminat + PCV Dłu. 240, z szufadami na bumach, kargo na
butelki, kolor do uzgodnienia, z półkami wiszącymi nad
blatami, stabilne, trwałe.
Płyta wiórowa + PCV , kolor olcha 110x130x60
Na piance, obicie w materiale ( do uzgodnienia)
Na piance, obicie w materiale ( do uzgodnienia )
Na piance, obicie w materiale ( do uzgodnienia)
Płyta wiórowa + PCV 110x60x60 kolor olcha
Płyta wiórowa + PCV, ( do uzgodnienia )
W komplecie do meblościanki
Płyta wiórowa + PCV , stojąca kolor olcha 90x80x60
Przeznaczona do szatni ( 40 miejsc )Płyta wiórowa + PCV,
kolor olcha z półkami i wieszakami, na 40 osób
Płyta + PCV , stojąca kolor olcha 90x80x60
Segment biurowy. Płyta wiórowa + PCV. Kolor do
uzgodnienia – meble trwałe
Dwudrzwiowa ze schowkiem, z zamkiem.
Płyta wiórowa + PCV, kolor olcha ,z półkami
Płyta wiórowa, kolor olcha, wymiary 140x70x75
Segment biurowy, Płyta wiórowa + PCV (do uzgodnienia) –
meble trwałe
Płyta wiórowa + PCV, ubraniowa, do segmentu
Zlewozmywak podwójny z ociekaczem 140x60
Płyta wiórowa +PCV
Zlewozmywak pojedynczy z ociekaczem wym. 79x49
Płyta wiórowa +PCV
Załącznika Nr 2b
Opis przedmiotu zamówienia
zadania drugie – dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego
Lp.
1.
Nazwa wyposażenia
Opis wyposażenia
Rower stacjonarny
treningowy magnetyczny
1 szt -Dane techniczne: wymiary: 105 x 73 x 48 cm,
maksymalna waga użytkownika: 80 kg, koło zamachowe: 3.5
kg, waga: 17 kg ,kolor: czarno-srebrny, pionowa regulacja
siedziska, wygodne, wykonane z miękkiej pianki siedzisko,
22
wygodna kierownica pokryta miękką pianką, łatwa, w
zasięgu ręki użytkownika regulacja oporu ,ochraniacze na
pedałach, przeciwpoślizgowe podstawki
komputer: czas, dystans, prędkość , spalone kalorie, scan
2 szt. - Dane techniczne: wymiary: 111 x 51 x 86 cm,
maksymalna waga użytkownika: 100 kg ,waga: 19.5 kg, CE,
ROHS, EN 957, TÜV ,pomiar pulsu poprzez umieszczone na
kierownicy sensory ,profilowana kierownica pokryta miękką
pianką ,płynna regulacja oporu ,solidne, profilowane
siedzisko z 5-stponiową regulacją wysokości, stalowe
profile, przeciwpoślizgowe podstawki
komputer: czas, dystans, prędkość, spalone kalorie puls,
scan (umożliwia co 5 sekund podglądać daną wartość).
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Łóżko rehabilitacyjne z
materacem w pokrowcu
bawełnianym
składane, kółka ułatwiające transport. Łóżko posiada
siłowniki elektryczne oraz drewniane leże
czterosegmentowe. Segment pleców, ud, podudzi oraz
wysokość łóżka rehabilitacyjnego można regulować za
pomocą pilota. drewniane poręcze boczne, wysięgnik ręki
Waga całkowita - 80kg
Wymiary powierzchni do leżenia - 90 - 200 cm
Wymiar zewnętrzny - 103,5 x 215,5 cm
Dopuszczalna ładowność - 170 kg
Maksymalna waga osoby - 135 kg
Regulacja wysokości - 24 do 64 cm
Wysokość bocznej poręczy - 37 cm
Kolor olcha
Materac
Woreczkowy, 90x200x5
Drabinki gimnastyczne
Drewniane, wraz z okuciami, wymiar 220 x 76 cm
Stół do tenisa + akcesoria Dane techniczne: wymiary: 274 x 152.5 x 76 cm,płyta MDF
25 mm ,stalowa rama 60 x 30 mm, profilowane nogi 50 x 50
mm, regulowane tylne nogi ,8 kółek o śr. 10 mm
(4 z nich posiadają hamulce), waga stołu: 121 kg, waga wraz
z opakowaniem: 131 kg + akcesoria : siatka z 2 uchwytami,
2 rakietki,10 piłeczek.
Piłka lekarska
Piłka gimnastyczna
Rehabilitacyjna 3 kg
75 cm
Załącznika Nr 2c
Opis przedmiotu zamówienia
zadania trzeciego – dostawa sprzętu RTV i AGD
Lp.
Nazwa wyposażenia
Opis wyposażenia
23
1.
Kuchenka gazowoelektryczna ( butlami
gazowymi)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Mikrofalówka
Lodówka
Czajnik elektryczny
Pralka
Żelazko
Deska do prasowania
Odkurzacz
Maszynka do mięsa –
elektryczna
Sokowirówka
Krajalnica
Robot kuchenny
Suszarka do włosów
Pochłaniacz
Suszarka do suszenia
prania
Chłodziarko-zamrażarka
Talerze głębokie
Talerze płytkie
Telerze deserowe
Szklanki
Sztućce ( nóż, łyżka,
łyżeczka, widelec )
Garnek 20 l
Garnek 10 l
Garnek 5 l
Cukiernice
Patelnia o śr. ok. 40 cm
Patelnia o śr. ok. 20 cm
Blaszki do pieczenia
Noże kuchenne
Chochla
Kosz na śmieci
Telewizor
33.
Akcesoria łazienkowe
34.
35.
Maszynka do liczenia
Sprzęt nagłaśniający
36.
37.
Radiomagnetofon
Telefon
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Kuchnia z 4 palnikami ( jedna sztuka 2 palniki el. + 2 gaz;
druga 4 palniki gazowe ) piekarniki elektryczne. Kuchnie
podłączone w zestaw z butlą gazową. Kolor biały, szr. 50
cm.
1000W, z grilem, rozmrażalnikiem, biała
120cm wysokości,bez zamrażalnika, biała
Bezprzewodowy, 1,7 l 2000W, kryta grzałka, plastk - biały
1100 obrotów, od góry ładowana , 5 kg, klasa A+, biała
Stopa ceramiczna, moc 2000 W
Stojąca
Z turbo szczotką, z ssawką do parkietu, 1800 W
Z przystawką do szatkowania, 1400W
2,5 l soku, ładowanie turbo, moc 400W
Skośna 200W, dodatkowy nóż do szynki
Bender ręczny, moc 800 W, 8 prędkości
2000 W, 2 stopnie temperatury,3 stopnie nawiewu
Szerokość 50 cm, biały
Stojąca, składana
144 cm wysokości, z dolnym zamrażalnikiem
Białe arcoroc
Białe arcoroc
Białe arcoroc
Z nietłukącego, przeźroczystego szkła
Ze stali nierdzewnej ( dobrej jakości)
Ze stali nierdzewnej o grubym dnie, z pokrywą
Ze stali nierdzewnej o grubym dnie, z pokrywą
Ze stali nierdzewnej o grubym dnie, z pokrywą
Białe arcoroc
Teflonowa
teflonowa
Ze stali nierdzewnej
Ze stali nierdzewnej
Ze stali nierdzewnej
Wysokość ok. 40 cm
32’ LCDHDREDY 1366x768 rozdzielczość, kontrast
dynamiczny 7500:1, czas reakcji 6ms, kąt widzenia 178
stopni, HDMI ,EURO, AUDIO, COMONENT, kompozyt.
Wiszący pojemnik na mydło w płynie , wiszący uchwyt na
papier toaletowy, wiszący pojemnik na ręczniki papierowe,
wisząca suszarka do rąk.
z wyświetlaczem, z opcja drukowania.
Moc 400W, subufer + 2 głośniki+ płyta +radio, wejście pod
ipod+ipod, 2 szt.mikrofon bezprzewodowy
Radio+kaseta+CD, obsługa plików MP3, wejście USB
Przewodowy, regulacja głośności
24
Załącznik Nr 2d
Opis przedmiotu zamówienia
zadania czwartego – dostawa sprzętu komputerowego
Lp.
Nazwa wyposażenia
1.
Komputer + monitor i
akcesoria
2.
3.
Oprogramowanie
Urządzenie
wielofunkcyjne
4.
5.
Pendriwe
Projektor
6.
Ekran
Opis wyposażenia
Procesor:
dwurdzeniowy,
minimalna
częstotliwość
2.93GHz;płyta główna: płyta MSI G41M-FD mATX;
pamięć: DDR2 2x2GB PC 8500 1066 MHz; monitor: LCD
19”; dysk twrady: min. 250 GB, SATA2; nagrywarka DVD;
klawiatura, mysz, głośniki; listwa zasilająca; system
operacyjny: Microsoft Windows XP Home Editio Pl OEM
SP3.
Microsoft Oflis 2007 Standard Pl UPG BOX + Works 8PL
Monochromatyczne, laserowe z funkcjami: 1)drukarka – min
szybkość do 25 str/min w A4, rozdzielczość- do1 200x
1 200dpi,druk dwustronny automatycznie 2) kopiarka –
jednorazowa liczba kopii dokumentu 1 ~ 99 stron; 3) Skaner
– sterownik standard, czujnik optyczny kolorowy skaner
płaski, rozdzielczość do 1200 x 1200dpi, 4) fax –
kompatybilność ITU-T G3, ECM; szybkość przesyłu 33,6
Kbps, 5) podajnik papieru kasetowy na 250 arkuszy.
16 GB
Rozdzielczość podstawowa SVGA ( 800x600), rozdzielczość
maksymalna SXGA (1280x1024), Jasność 2300 ANSI
lumen, moc lampy 189 W, kontrast 2500:1, wejście D-Sub
15 pin, wyjście S-Video mini DIN, pilot, gwarancja 24 m-ce.
Rozwijany ręcznie, mocowanie na trójnogu, 160x160cm,
format 1:1,
Załącznik Nr 2e
Opis przedmiotu zamówienia
zadania piątego – dostawa rolet
Lp.
1.
Nazwa wyposażenia
Rolety wewnętrzne
Opis wyposażenia
Dostawa i montaż rolet materiałowych w kasetkach o
wymiarach: 1130mm x 1070 mm - 28 szt.
1130 mm x 425 mm - 22 szt.
25
1050 mm x 1050 mm - 4 szt.
Obowiązkiem Wykonawcy jest także dokonanie na własny
koszt pomiarów okien i ewentualnych korekt wymiarów
rolet, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia .
Załącznik Nr 2f
Opis przedmiotu zamówienia
zadania szóstego – dostawa pozostałego wyposażenia
Lp.
Nazwa wyposażenia
Opis wyposażenia
1.
Sztalugi
sztalugi mini trójnożne, wykonane w całości z litego drewna
bukowego. Wymiary sztalugi20x20cm, wysokość 36 cm,
waga 1,5 kg.
2.
Palety malarskie
Paleta drewniana owalna 16x25
grubość 3 mm
3.
4.
Podobrazia malarskie
Farby
5.
Akcesoria malarskie
6.
7.
8.
9.
10.
Tamburyno
Cymbałki
Dzwonki chromatyczne
Karnisze
Firany
70 x 100 – 5 szt, 35x50 – 5 szt.
Akrylowe 120ml 40 kolorów, plakatowe 500ml 12 kolorów,
pastele suche 40 kolorów
Pędzle do farb akrylowych 8,10,18 – 3 szt.
Zestaw pędzli do farb plakatowych – 5 zestawów
Blok do farb akrylowych 24x35
- 1 szt.
Blok do pasteli
24x35
- 1 szt.
Blok rysunkowy
21x30
- 2 szt.
Papier biały A4 80g/m² 10 ryz ( 500 arkuszy w ryzie )
18 m 3 szt
12 tonowe 3 szt
27 tonowe – 3 szt.
Do okien 1300x1330 drewniane, ścienne, z akcesoriami
Do okien 1300x1330
26
Załącznik nr 3 do SIWZ
.
Nazwa wykonawcy .....................................................................................................................
Adres wykonawcy .......................................................................................................................
Telefon/faks.................................................................................................................................
Oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu
zgodne z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod
nazwą:
„Dostawa wyposażenia do pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w
Krępie ”
ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że nie podlegam(y) wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, które brzmią:
Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została
stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
27
wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
28
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni
uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się
zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili
się na przedłużenie okresu związania ofertą.
...........................................
................................................
(miejscowość i data)
(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu wykonawcy)
29
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Nazwa wykonawcy .....................................................................................................................
Adres wykonawcy .......................................................................................................................
Telefon/faks.................................................................................................................................
Oświadczenie
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod
nazwą:
„Dostawa wyposażenia do pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w
Krępie ”
”
ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:
- oferowany przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego w S.I.W.Z.
...........................................
................................................
(miejscowość i data)
(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu wykonawcy)
30
Załącznik nr 5 do SIWZ
Nazwa wykonawcy .....................................................................................................................
Adres wykonawcy .......................................................................................................................
Telefon/faks.................................................................................................................................
INFORMACJA
nt. powierzenia robót podwykonawcom
Roboty, które Wykonawca powierzy
podwykonawcy
Wartość robót zleconych podwykonawcy
( wartość % w odniesieniu do ceny oferty )
Całkowity % robót, które Wykonawca
powierzy podwykonawcom*
*Maksymalny stopień zleconego podwykonawstwa nie może przekroczyć 30% ceny
ofertowej brutto zaoferowanej przez Wykonawcę .
……………………………………..
( miejscowość i data )
……………………………………
( podpis osoby upoważnionej do
składania oświadczenia woli w
imieniu wykonawcy)
31
Załącznik nr 6 do SIWZ
Projekt umowy
U M O W A N R ……../ 2009
Zawarta w dniu……………………………………… w ………………………… pomiędzy:
Gminą Lgota Wielka ul. Radomszczańska 60, 97-565 Lgota Wielka, NIP 772-226-13-11,
Regon 5906482132, w imieniu której działa Wójt Gminy Lgota Wielka – mgr inż. Jerzy
Kotlewski zwanym dalej “Zamawiającym” a:
Firmą
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
NIP ………………………….. Regon
……………..nr wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej ( jeśli dotyczy ) lub nawa sądu rejestrowego i nr wpisu do rejestru ( jeśli
dotyczy)
reprezentowana
przez
………………………………………………………………… zwaną dalej „Wykonawcą”.
Na podstawie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do
pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie zawarto umowę następującej
treści:
§ 1.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pomieszczeń Środowiskowego
Domu Samopomocy w Krępie – Krępa 23, 97-565 Lgota Wielka, obejmująca wykonanie
następujących zadań:
1) zadanie pierwsze – dostawa mebli - zgodnie z załączonym do specyfikacji opisem (zał.
Nr 2a).
2) zadanie drugie –dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego - zgodnie z załączonym
do specyfikacji opisem ( zał. Nr 2b).
3) zadanie trzecie –dostawa sprzętu RTV i AGD - zgodnie z załączonym do specyfikacji
opisem ( zał. Nr 2c).
4) zadanie czwarte – dostawa sprzętu komputerowego
specyfikacji opisem ( zał. Nr 2d).
- zgodnie z załączonym do
5) zadanie piąte – dostawa rolet - zgodnie z załączonym do specyfikacji opisem - zgodnie
z załączonym do specyfikacji opisem ( zał. Nr 2e).
6) zadanie szóste – dostawa pozostałego wyposażenia - zgodnie z załączonym do
specyfikacji opisem ( zał. Nr 2f).
2. Zaoferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi posiadać wymagane prawem atesty,
certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania uzyskane na zasadach i w trybie
określonym w odrębnych przepisach.
32
§ 2.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty
podpisania umowy.
§ 3.
Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 1 niniejszej umowy, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie …………………zł netto + VAT …..%
………zł = …………zł brutto (słownie:…………………………………………….).
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 stanowi wynagrodzenie łączne za wykonanie
całego przedmiotu zamówienia, na które składa się wynagrodzenia za wykoanie:
1) zadania pierwszego w wysokości …………………zł netto + VAT …..% ………zł =
…………zł brutto (słownie:…………………………………………….),
2) zadania drugiego w wysokości …………………zł netto + VAT …..% ………zł =
…………zł brutto (słownie:…………………………………………….),
3) zadania trzeciego w wysokości …………………zł netto + VAT …..% ………zł =
…………zł brutto (słownie:…………………………………………….),
4) zadania czwartego w wysokości …………………zł netto + VAT …..% ………zł =
…………zł brutto (słownie:…………………………………………….),
5) zadania piątego w wysokości …………………zł netto + VAT …..% ………zł =
…………zł brutto (słownie:…………………………………………….),
6) zadania szóstego w wysokości …………………zł netto + VAT …..% ………zł =
…………zł brutto (słownie:…………………………………………….),
3. Zapłata za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę na podstawie sporządzonego protokołu odbioru, o którym
mowa w § 3 na rachunek Wykonawcy nr: ……………………………………………………...
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w
terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury.
5. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 5.
1. Wykonawca udziela …….. miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, licząc okres
gwarancji od dnia odbioru, o którym mowa w § 3.
2. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego i bezpłatnego usuwania wad, usterek w
przedmiocie umowy powstałych w okresie gwarancji, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
§ 6.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 30% wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od
dnia zastawienia tych okoliczności;
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 w
wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za
każdy dzień zwłoki,
33
c) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w terminie, o którym mowa
w § 5 ust. 2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę
z
przyczyn,
za
którą
winę
ponosi
Zamawiający
–
w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji,
przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007
r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia
zastawienia tych okoliczności.
3. Każda ze stron umowy ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§ 7.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany przedmiotowej umowy na etapie jej
realizacji tylko w szczególnie uzasadnionych okolicznościach niezależnych od stron umowy,
których nie można było przewidzieć w dniu jej zawarcia, w szczególności w zakresie terminu
wykonania przedmiotu umowy.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655
z póź. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 9.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 10.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla
Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.
Zamawiający:
Wykonawca:
W przypadku dokonania wyboru ofert na poszczególne zadania przedmiotowa umowa
zostanie zmodyfikowana tak by dotyczyła tych zadań.
34

Podobne dokumenty