Strona 1 z 4 Dział Rozdz. Paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego

Komentarze

Transkrypt

Strona 1 z 4 Dział Rozdz. Paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego
Tabela Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Nr VII-80/2011
z dnia 31.08.2011r.
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY
INWESTYCYJNE W 2011 ROKU
Lp Dział
Rozdz. Paragraf
Nazwa zadania inwestycyjnego
Plan
inwestycji
na 2011 r.
Uwagi
5
6
7
1
2
3
4
1
010
01010
6050
Budowa kanalizacji deszczowej w ul.
Poprzecznej w Duczkach
25 000
Wykonanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej
2
600
60004
6060
Wykonanie wiat przystankowych we wsi
Ossów
10 000
Finansowanie z funduszu
sołeckiego wsi Ossów
3
600
60013
6050
Budowa drogi w ulicy Geodetów na odc. Nowa
Wieś do dz. nr ew. 62 obr.06
4
600
60016
6050
5
6
600
600
60016
60016
6050
6050
7
600
60016
6050
Budowa ulicy Matejki, odcinek od ul. 1 Maja
do ul. Lipińskiej
8
600
60016
6050
Budowa ulicy Zakładowej
9
600
60016
6050
Budowa ulicy Bocznej
10
11
12
600
600
600
60016
60016
60016
6050
6050
6050
13
600
60016
6050
14
600
60016
6050
Budowa ulicy Rejtana
Budowa ulicy Grabicznej
Budowa ulicy Marszałkowskiej
Przebudowa ulicy Andersa w Wołominie z
wykonaniem dokumentacji projektowej
Budowa mostu na rzece Czarna w ciągu drogi
gminnej w Majdanie
15
600
60016
6050
16
600
60016
6050
17
600
60016
6050
18
600
60016
6050
19
600
60053
20
700
21
22
Przebudowa układu drogowo – ulicznego
860 000
800 000
600 000
70 000
500 000
20 000
1 300 000
117 120
237 900
700 000
40 000
200 000
6050
Budowa chodnika w ulicy Parkowej na
odcinku od ul. Kolejowej do ul. Wiosennej w
Lipinkach
Budowa chodnika w ul. Wiosennej w
Lipinkach
Budowa chodnika w ul. Słonecznej w
Lipinkach
Szerokopasmowy dostęp do internetu
Wykonanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej
Wykonanie dokumentacji
57 000
projektowo – kosztorysowej
500 000
70005
6060
Zakup gruntów
600 000
750
75023
6050
750
75023
6060
6057
23
Budowa ulicy Tęczowej wraz z przebudową ul.
Głowackiego
Budowa ulicy Wiosennej
Budowa ulicy Lipiny B
8 000
750 75095
6059
Remont kapitalny i rozbudowa budynku
Urzędu Miejskiego
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych – Urząd Miejski
E-Wołomin rozwój e-usług oraz systemu
zarządzania oświatą
Strona 1 z 4
23 000
12 000
1 000 000
500 000
622 446
109 844
Wykonanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej
Lp Dział
Rozdz. Paragraf
Nazwa zadania inwestycyjnego
Plan
inwestycji
na 2011 r.
Uwagi
5
6
7
1
2
3
4
24
754
75416
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych – Straż Miejska
25
801
80101
6050
Budowa szkoły w Leśniakowiźnie
26
801
80101
6050
Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Czarnej
27
801
80101
6050
Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 4
1 900 000
28
801
80101
6050
Budowa kompleksu sportowego przy Zespole
Szkół nr 5 w Wołominie w ramach programu
„Moje boisko – ORLIK 2012”
1 242 000 z Urzędu Marszałkowskiego
29
30
801
801
80101
80101
6050
6050
Budowa boiska przy ZS w Duczkach
Budowa boisk ZS nr 2
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych – Szkoły podstawowe
31
801
80101
6060
32
801
80104
6050
33
801
80104
6050
34
801
80104
6050
35
801
80110
6060
36
852
85219
6060
37
900
90001
6050
38
900
90001
6050
39
900
90001
6050
40
900
90001
6050
41
900
90003
6060
42
900
90015
6050
Przebudowa pomieszczeń ZS nr 3 i
Przedszkola nr 6 dla potrzeb utworzenia
wspólnego bloku żywieniowego
Adaptacja pomieszczeń szkoły w Duczkach dla
potrzeb przedszkola
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych – Gimnazja
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych – Ośrodek Pomocy Społecznej
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach
Ujazdowej, Przejazdowej i Skłodowskiej
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach
Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i
Mazurskiej
Budowa kanalizacji deszczowej w ul.
Gdyńskiej na odc. od ul. Piłsudskiego do ul.
Laskowej
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolonia
Gródek w Wołominie
Wsparcie zakupu pługu do odśnieżania dróg
gminnych w okresie zimowym
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia
43
900
90095
6050
Monitoring wizyjny
Budowa Przedszkola nr 9
62 000
200 000
98 000 Wykonanie dokumentacji
Zadanie będzie realizowane w
przypadku uzyskania dofinansowania
Województwa Mazowieckiego
510 000
791 006
16 500
80 000
70 000
2 520 000
8 500
24 000
35 000 Wykonanie dokumentacji
40 000 Wykonanie dokumentacji
400 000
600 000 etap I ul. Rolna Nowe Lipiny
15 312
Finansowanie z funduszu
sołeckiego wsi Majdan
250 000
300 000
44
900
90095
6060
Zakup wyposażenia na place zabaw
45
900
90095
6060
Zakup wiat przystankowych
Finansowanie z funduszu
sołeckiego wsi: Nowe Lipiny,
Leśniakowizna, Czarna –
34 615 23.615,00
Zakup wyposażenia placu
zabaw przy ul. Wiosennej –
11.000,00
15 000
46
921
92109
6050
Remont Miejskiego Domu Kultury
60 000
Strona 2 z 4
Lp Dział
1
2
Rozdz. Paragraf
3
Nazwa zadania inwestycyjnego
Plan
inwestycji
na 2011 r.
Uwagi
5
6
7
4
Przekształcenie budynku obecnego
przedszkola przy ulicy Miłej w Duczkach na
dom środowiskowy, a w przypadku nie
spełnienia warunków techniczno –
budowlanych przygotowanie projektu budowy
domu środowiskowego na działce przy ulicy
Miłej
Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Zofii i
Wacława Nałkowskich w Wołominie
47
921
92109
6050
48
921
92120
6050
49
926
92604
6050
Budowa boiska na terenie OSIR
50
926
92604
6050
Budowa skateparku na terenie OSIR
51
926
92604
6050
Budowa Regionalnego Centrum Promocji
Turystyki i Rekreacji w Wołominie – Etap I
budowa zespołu basenowego
52
926
92604
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych – OSIR
Ogółem
64 000
70 000
1 915 409
50 000
2 450 000
25 100
22 758 752
Strona 3 z 4
Finansowanie z funduszu
sołeckiego wsi Duczki
Lp Dział
1
2
Rozdz. Paragraf
3
4
Nazwa zadania inwestycyjnego
Plan
inwestycji
na 2011 r.
Uwagi
5
6
7
Strona 4 z 4

Podobne dokumenty