Zakres materiału

Komentarze

Transkrypt

Zakres materiału
Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy
Zakres Materiału
Klasa IV
1. Kategorie gramatyczne
Rzeczownik:
Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych).
Forma dzierżawcza ’s.
Określniki:
A, an, the.
Liczebniki główne
1 – 100.
Spójniki:
And, but.
Czasownik:
To be, to have got,.
Czasowniki modalne: can.
Przymiotnik:
Przymiotniki dzierżawcze: my, your
Pozycja przymiotnika w zdaniu: It’s a beautiful hat.
Zaimek:
Zaimki osobowe: I, you, she...
Zaimki wskazujące: this, that, these, those.
Zaimki dzierżawcze: mine, yours...
Przyimek:
Przyimki miejsca: in, on, under, between, behind, in front of, next to, opposite.
Szyk wyrazów w zdaniu.
Czasy gramatyczne:
Simple present.
Present continuous.
Konstrukcje gramatyczne:
There is/there are...
1
Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy
2. Zakresy tematyczne, sytuacje, grupy leksykalne:
Zakresy tematyczne
Świat wokół nas
Mój dom
Moja szkoła
Moje miasto / wieś
Zwierzęta
Ludzie wokół nas
Ciało
Wygląd osób
Rodzina i przyjaciele
Życie codzienne
Codzienne zajęcia
Przedmioty i sprzęty
Ubranie
Jedzenie
Tradycje i święta
Czas wolny
Zainteresowania
Hobby
Sport
Należymy do świata
Angielski językiem
świata
Zjawisko
interkulturowości
Informacja, komunikacja,
technologia
Sytuacje
W domu, w szkole, na
wakacjach
Na wakacjach, w domu,
Grupy leksykalne
Nazwy pomieszczeń, wyposażenie
mieszkań, nazwy zwierząt
domowych, zwierzęta świata,
pogoda, strony świata, nazwy dni
tygodnia, nazwy miesięcy
Części ciała, wygląd zewnętrzny,
powiązania rodzinne, umiejętności
przydatne w każdych
okolicznościach,
Kolory, liczby, przymiotniki
W domu, przy rodzinnym opisujące rzeczy i ludzi, nazwy
stole, w szkole, w
ubrań, nazwy owoców, nazwy
restauracji, barze
potraw i warzyw, zakupy, codzienne
czynności, obowiązki domowe
Rodzaje hobby, dyscypliny
W domu, w szkole, na
sportowe, co robimy w czasie
wakacjach, na wycieczce wolnym, muzyka, ulubione zespoły i
piosenkarze
Na wakacjach, listy do
Nazwy krajów, nazwy narodowości
naszych kolegów z Anglii
Rozmowa telefoniczna,
list do domu, kartka z
wakacji, list wysłany za
pomocą poczty
elektronicznej
2
Numery telefonów, numery
kierunkowe, język kartek
pocztowych i listów do rodziców i
znajomych
Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy
Klasa V
1. Kategorie gramatyczne
Rzeczownik:
Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych).
Forma dzierżawcza ’s.
Określniki:
A, an, the.
Liczebniki główne
1 – 100.
Spójniki:
And, but.
Czasownik:
To be, to have got,.
Czasowniki modalne: can, must.
Przymiotnik:
Przymiotniki dzierżawcze: my, your
Pozycja przymiotnika w zdaniu: It’s a beautiful hat.
Stopień wyższy i najwyższy przymiotników.
Zaimek:
Zaimki osobowe: I, you, she...
Zaimki wskazujące: this, that, these, those.
Zaimki dzierżawcze: mine, yours...
Przyimek:
Przyimki miejsca: in, on, under, between, behind, in front of, next to, opposite.
Przyimki czasu: at 7 o�clock, in summer, on Monday.
Szyk wyrazów w zdaniu.
Czasy gramatyczne:
Simple present
Present continuous
Simple past
Konstrukcje gramatyczne:
There is/there are...
To be going to
3
Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy
2. Zakresy tematyczne, sytuacje, grupy leksykalne:
Zakresy tematyczne
Sytuacje
Grupy leksykalne
Świat wokół nas
Mój dom
Nazwy pomieszczeń, wyposażenie
Moja szkoła
W domu, w szkole, na mieszkań, nazwy zwierząt domowych,
Moje miasto / wieś wakacjach
zwierzęta świata, pogoda, strony świata,
Zwierzęta
nazwy dni tygodnia, nazwy miesięcy
Pory roku
Ludzie wokół nas
Części ciała, wygląd zewnętrzny, stany
Ciało
Na wakacjach, w
emocjonalne, powiązania rodzinne,
Wygląd osób
domu, na posterunku
umiejętności przydatne w każdych
Uczucia
policji, u lekarza
okolicznościach, nazwy chorób
Rodzina i przyjaciele
Życie codzienne
Kolory, liczby, przymiotniki opisujące
Codzienne zajęcia W domu, przy
rzeczy i ludzi, nazwy ubrań, nazwy
Przedmioty i sprzęty rodzinnym stole, w
owoców, nazwy potraw i warzyw,
Ubranie
szkole, w szkolnej
zakupy, przygotowanie przyjęcia,
Jedzenie
stołówce, w restauracji, nazwy przedmiotów szkolnych, plan
Tradycje i święta
barze
lekcji, codzienne czynności, obowiązki
Przedmioty szkolne
domowe
Czas wolny
W domu, w szkole, na Rodzaje hobby, dyscypliny sportowe, co
Zainteresowania
wakacjach, na
robimy w czasie wolnym, muzyka,
Hobby
wycieczce
ulubione zespoły i piosenkarze
Sport
Należymy do świata
Angielski językiem Na wakacjach, listy do
świata
naszych kolegów z
Nazwy krajów, nazwy narodowości
Zjawisko
Anglii
interkulturowości
Rozmowa telefoniczna,
list do domu, kartka z Numery telefonów, numery kierunkowe,
Informacja, komunikacja,
wakacji, list wysłany za język kartek pocztowych i listów do
technologia
pomocą poczty
rodziców i znajomych
elektronicznej
4
Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy
Klasa VI
1. Kategorie gramatyczne
Rzeczownik:
Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych).
Forma dzierżawcza ’s.
Określniki:
A, an, the.
Liczebniki główne
1 – 100.
Liczebniki porządkowe
Spójniki:
And, but, because, after, then, before.
Czasownik:
To be, to have got,.
Czasowniki modalne: can, must, should + przeczenia.
Przymiotnik:
Przymiotniki dzierżawcze: my, your
Pozycja przymiotnika w zdaniu: It’s a beautiful hat.
Stopień wyższy i najwyższy przymiotników.
Przysłówek:
Przysłówki częstotliwości: always, sometimes...
Zaimek:
Zaimki osobowe: I, you, she...
Zaimki wskazujące: this, that, these, those.
Zaimki dzierżawcze: mine, yours...
Przyimek:
Przyimki miejsca: in, on, under, between, behind, in front of, next to, opposite.
Przyimki czasu: at 7 o�clock, in summer, on Monday.
Szyk wyrazów w zdaniu.
Czasy gramatyczne:
Simple present
Present continuous
Simple past
Past continuous
Present perfect
5
Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy
Konstrukcje gramatyczne:
There is/there are...
To be going to
2. Zakresy tematyczne, sytuacje, grupy leksykalne:
Zakresy tematyczne
Sytuacje
Grupy leksykalne
Świat wokół nas
Mój dom
Nazwy pomieszczeń, wyposażenie
Moja szkoła
W domu, w szkole, na mieszkań, nazwy zwierząt domowych,
Moje miasto / wieś wakacjach
zwierzęta świata, pogoda, strony świata,
Zwierzęta
nazwy dni tygodnia, nazwy miesięcy
Pory roku
Ludzie wokół nas
Części ciała, wygląd zewnętrzny, stany
Ciało
Na wakacjach, w
emocjonalne, powiązania rodzinne,
Wygląd osób
domu, na posterunku
umiejętności przydatne w każdych
Uczucia
policji, u lekarza
okolicznościach, nazwy chorób
Rodzina i przyjaciele
Życie codzienne
Kolory, liczby, przymiotniki opisujące
Codzienne zajęcia W domu, przy
rzeczy i ludzi, nazwy ubrań, nazwy
Przedmioty i sprzęty rodzinnym stole, w
owoców, nazwy potraw i warzyw,
Ubranie
szkole, w szkolnej
zakupy, przygotowanie przyjęcia,
Jedzenie
stołówce, w restauracji, nazwy przedmiotów szkolnych, plan
Tradycje i święta
barze
lekcji, codzienne czynności, obowiązki
Przedmioty szkolne
domowe
Czas wolny
W domu, w szkole, na Rodzaje hobby, dyscypliny sportowe, co
Zainteresowania
wakacjach, na
robimy w czasie wolnym, muzyka,
Hobby
wycieczce
ulubione zespoły i piosenkarze
Sport
Należymy do świata
Angielski językiem Na wakacjach, listy do
świata
naszych kolegów z
Nazwy krajów, nazwy narodowości
Zjawisko
Anglii
interkulturowości
Rozmowa telefoniczna,
list do domu, kartka z Numery telefonów, numery kierunkowe,
Informacja, komunikacja,
wakacji, list wysłany za język kartek pocztowych i listów do
technologia
pomocą poczty
rodziców i znajomych
elektronicznej
6

Podobne dokumenty