„Dostawa gazu płynnego propan

Komentarze

Transkrypt

„Dostawa gazu płynnego propan
Biłgoraj, 06.10. 2015
Nr: ZP/DRM4/2015
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia:
„Dostawa gazu płynnego propan-butan LPG do tankowania samochodów, na potrzeby stacji
tankowania samochodów przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, w
roku 2016”
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 10, art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.)
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju
siedziba: ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj
fax: /084/ 688 18 47
strona internetowa: www.pgk.biuletyn-publiczny.net
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, 23-400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13
NIP 918-000-09-56; REGON 950317448, fax: /084/ 688 18 47
2) Godziny urzędowania: 700 - 1500 w dniach od poniedziałku do piątku.
3) Ogłoszenie, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępne są na stronie
internetowej Zamawiającego: www.pgk.biuletyn-publiczny.net .
4) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - ul. Łąkowa 13,
23-400 Biłgoraj, pokój nr 12.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
1) Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.
zm.), zwanej dalej ustawą – uPzp, a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia
wykonawcze.
2) Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy – Pzp.
3) Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw.
4) Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od kwot wartości zamówień określonych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy - Pzp.
5) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
6) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
8) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w przypadku wyczerpania kwoty brutto
(łączna cena brutto wykonania zamówienia), określonej w ofercie najkorzystniejszej, przed upływem terminu
obowiązywania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania tj. przed 31.12.2016 r. Ewentualne
zamówienia uzupełniające zostaną udzielone na warunkach niniejszej SIWZ z wolnej ręki wykonawcy
zamówienia podstawowego. Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania uregulowań zawartych w
umowie na zamówienie podstawowe przy realizacji ewentualnych zamówień uzupełniających (w tym
szczególnie upustu cenowego, sposobu, terminów płatności). Przewiduje się udzielenie zamówień
uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na
rozszerzeniu dostawy – art. 67, ust. 1, pkt 7) ustawy - Pzp.
9) Niniejsze zamówienie nie jest objęte dynamicznym systemem zakupów.
10) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania ofert oraz kosztów udziału w postępowaniu.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiot zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) w roku 2016 gazu płynnego propan – butan (LPG) do
tankowania samochodów na potrzeby stacji tankowania samochodów przy Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, ul. Łąkowa 13, w szacunkowej ilości – 215 000 litrów. Zamawiający
zastrzega, że podana powyżej ilość szacunkowego zapotrzebowania na gaz LPG w okresie obowiązywania
umowy może ulec zmianie ilościowej. Rozliczenia prowadzone będą przy zachowaniu upustów podanych w
ofercie. Zamawiający deklaruje zamówienie co najmniej 80 % szacowanej ilości gazu LPG w okresie trwania
umowy.
2) Oferowany produkt będący przedmiotem dostawy (zakupu) musi spełniać aktualne wymagania jakościowe
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. (Dz. U. nr 251 , poz. 1851) w sprawie
wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) i normie PN-EN 589:2004 „Paliwa do pojazdów
samochodowych. LPG. Wymagania i metody badań”
3) Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV- 09.13.30.00-0 Skroplony gaz ropopochodny (LPG) .
4) Zamawiający wymaga aby na każde telefoniczne zgłoszenie zapotrzebowania na dostawę gazu Wykonawca
dostarczał ciągu 24 godzin, własnymi środkami transportu, do stacji tankowania pojazdów przy PGK Sp. z o.o. w
Biłgoraju, ul. Łąkowa 13.
Każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia będzie obejmowała około 4 000 -5 000 litrów.
5) Zakup gazu płynnego LPG dokonywany będzie z uwzględnieniem: ceny hurtowej netto zł/litr dla
województwa lubelskiego według aktualnych notowań autogazu dla każdego tygodnia publikowanych w
ogólnodostępnym portalu internetowym www.orlengaz.pl, oferowanego przez Wykonawcę stałego – niezmiennego
w całym okresie obowiązywania umowy, upustu procentowego od ceny netto za 1 litr i ilości danej partii
dostarczonego gazu LPG.
6) Ilość dostarczonego do stacji tankowania pojazdów Zamawiającego gazu LPG każdorazowo potwierdzana
będzie przez Wykonawcę w postaci dokumentu WZ oraz wydruku z zalegalizowanego licznika autocysterny, którą
dostarczono gaz płynny do stacji Zamawiającego .
7) Przy każdorazowej dostawie przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo
jakości - dokument określający parametry jakościowe dostarczonego gazu LPG i ich zgodność z wymaganiami
przepisów określonych w punkcie 2) powyżej. Powyższy dokument powinien być opatrzony pieczęcią
laboratorium wykonującego badanie próbki dostarczonej partii gazu LPG, oraz podpisany przez osobę
upoważnioną.
8) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN). Rozliczenia
finansowe za dostarczony Zamawiającemu gaz LPG regulowane będą w terminie 14 dni.
9) Wykonawca wraz z fakturami za dostarczony gaz LPG, przedstawi dokumenty potwierdzające dostawę w
określonej ilości (WZ lub inne dokumenty), podpisane przez upoważnione osoby Zamawiającego. Zamawiający
wymaga aby na fakturze uwidoczniona była cena sprzedaży gazu LPG, oferowany rabat – upust oraz cena po
upuście. Dodatkowo do faktur VAT za każdorazową dostawę przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie dołączał
wydruk aktualnych na dzień przedmiotowej dostawy, notowań cen hurtowych netto zł/litr dla województwa
lubelskiego według aktualnych notowań autogazu dla każdego tygodnia publikowanych w ogólnodostępnym
portalu internetowym www.orlengaz.pl
10) Wykaz osób upoważnionych do odbioru dostaw przedmiotu zamówienia i podpisywania związanych z tym
dokumentów będzie załączony do umowy po wyłonieniu Wykonawcy.
3.2. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia
w okresie trwania umowy.
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia, w punkcie 3.1. niniejszej SIWZ.
3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
4) Za szkody wynikłe z dostawy gazu LPG złej jakości tj. nie odpowiadającej normom określonym w punkcie
3.1., odpowiada Wykonawca, łącznie z ponoszeniem kosztów za te szkody.
4. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w okresie 12 miesięcy, zależnie od bieżących potrzeb
Zamawiającego, przewiduje się:
- rozpoczęcie dostaw gazu od dnia 01.01.2016 r.
- zakończenie dostaw gazu z dniem - 31.12.2016 r.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Pzp dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania aktualnej
koncesji na obrót paliwami ciekłymi w zakresie obrotu paliwem objętym niniejszym zamówieniem, tj.
gazem płynnym LPG, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownej do Ustawy Prawo
Energetyczne (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.),
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie, ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym, ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie
oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie, ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5.2. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
5.3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonywania zamówienia.
5.4. Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego.
5.5. Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia*, Zamawiający przeprowadzi
w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i o których mowa w rozdziale 6. niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5.6. Wykonawcy którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z
udziału w postępowaniu.
5.7. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
5.8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą Pzp,
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy - Pzp,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5.9. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni
niezwłocznie
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie
uzasadnienie
faktyczne
i
prawne.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
6.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – wzór stanowiący załącznik Nr l do niniejszej
SIWZ.
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy-Pzp - z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.
3) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust. 1 – z
wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2 do Formularza ofertowego.
4) W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24, ust. 2
pkt. 5 ustawy – Pzp – Wykonawcy wraz z ofertą składają listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej. Wzór oświadczenia zawiera Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
SIWZ.
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1
ustawy – Pzp Wykonawca składa następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, dokument ten stanowił będzie załącznik nr 3 do formularza
oferty,
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert –
dokument stanowił będzie załącznik nr 4 do formularza oferty,
3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dokument stanowił będzie załącznik nr 5 do formularza oferty .
6.3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1) ustawy –
Pzp, należy złożyć:
1) aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi w zakresie obrotu paliwem objętym niniejszym
zamówieniem, tj. gazem płynnym (LPG), o której mowa w ustawie Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89,
poz. 625 z późn. zm.), aktualną na dzień składania ofert - dokument ten stanowił będzie załącznik nr 6 do
formularza oferty.
6.4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1
pkt. 2, 3, 4) do oferty należy dołączyć – Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 6.1., ppkt. 2)
6.5. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 6.4. niniejszej SIWZ, polega na
zasobach innych podmiotów, jest zobowiązany wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów
wymienionych w punkcie 6.2. oraz 6.1. ust. 3) niniejszej SIWZ, dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.
6.6. Wykonawcy posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentu o którym mowa w punkcie 6.2. pkt 1) składa odpowiedni dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentu o którym mowa w punkcie 6.2. pkt 2) i 3) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków , opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu
(ów), o którym(ch) mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio do miejsca, kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania –
wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych w punkcie 6.6. ppkt 1), 2).
5) Wszelkie dokumenty w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Tłumaczenie musi być sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
6.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do
pełnienia
takiej
funkcji
wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych
przedstawicieli
każdego z Wykonawców powinno być dołączone do oferty.
3) Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w
punktach:
6.1. ppkt 2) i 3) oraz 6.2. ppkt 1), 2), 3) dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za
wykonanie umowy.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia odrębnych rozliczeń z Wykonawcami
wspólnie
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia.
6.8. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
1) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „
za zgodność z oryginałem”.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.
4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa w
niniejszej SIWZ.
6) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi
oraz przepisami prawa.
7) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do
przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
8) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie wzorów dokumentów załączonych przez Zamawiającego.
Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w
szczególności
muszą
zawierać
wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się
składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów.
9) Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na
wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
6.9. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.
1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem dokumentów i
zawartych w nich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych przez składającego ofertę,
w terminie nie późniejszym niż wyznaczony termin składania ofert.
2) Wymienione powyżej dokumenty Wykonawca jest zobowiązany wydzielić w wybrany przez siebie
sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie
będzie ujawniał.
3) Udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego po dokonaniu przez
Zamawiającego analizy, czy oferta ta nie zawiera dokumentów zastrzeżonych, niepodlegających udostępnieniu.
4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów
prawnych, w tym ustawy – Pzp.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
7.1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami Wykonawca jest zobowiązany złożyć w siedzibie
Zamawiającego w formie pisemnej.
7.2. Nie dopuszcza się składania formularza ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w formie
elektronicznej.
7.3. Sposób przekazywania innych dokumentów:
1) Wnioski Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wyjaśnienia Zamawiającego odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3) Wezwania o uzupełnienie brakujących dokumentów w ofercie.
4) Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów wymaganych przy składaniu ofert.
5) Zawiadomienie o złożeniu oferty po terminie.
6) Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą.
7) Pismo Wykonawcy odnośnie, wyrażenia zgody lub odmowy, na wniosek o przedłużenie terminu związania
ofertą.
8) Wniosek Wykonawcy nieobecnego w dniu otwarcia ofert o przekazanie informacji podawanych przez
Zamawiającego podczas otwarcia ofert.
9) Przekazanie informacji z dnia otwarcia ofert Wykonawcy nieobecnemu podczas otwarcia ofert.
10) Zawiadomienie o dokonanych poprawkach omyłek stwierdzonych w ofercie o których mowa w art. 87
ustawy - Pzp.
11) Pismo Wykonawcy wyrażające zgodę lub jej brak na dokonanie poprawienia omyłek w ofercie.
12) Wezwanie o wyjaśnienie elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w przypadku rażąco niskiej
ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.
13) Wyjaśnienia Wykonawcy odnośnie rażąco niskiej ceny zamówienia.
14) Zawiadomienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .
Zawiadomienie o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
Zawiadomienie o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia.
Wymienione w pkt. 7.3. dokumenty będą przesyłane faksem.
7.4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Zastępca Prezesa Zarządu – Pan Grzegorz Dubiel, tel. 084 688 29 01 oraz
Kierownik DRM – Pan Stanisław Mazur – tel. 500 207 941, 084 688 29 04.
8. Wymagania dotyczące wadium.
1.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 PLN (słownie zł:
sześć tysięcy 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert a dowód jego wniesienia
należy dołączyć do oferty.
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) Pieniądzu wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie pod warunkiem że pieniądze znajdą się na
koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2007 r., nr
42, poz. 275, z 2008 r., nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
nr : 42 1020 5385 0000 9602 0002 5627 z dopiskiem – wadium w przetargu na dostawę gazu LPG w roku
2016.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium zostanie zwrócone wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
9. Termin związania ofertą.
1) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
3) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
10. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Przedstawiona oferta musi być zgodna z wymaganiami niniejszej specyfikacji sporządzona w języku polskim i
złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3) Na ofertę składa się Formularz ofertowy wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wymaganymi w
rozdziale 6 dokumentami i oświadczeniami.
4) Oferta tj. formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami muszą być podpisane
przez
osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy).
Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
5) Wszelkie poprawki w ofercie muszą być czytelne oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
6) Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7) Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie lub opakowaniu, zapewniającym zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, bez uszkodzenia
tego opakowania.
8) Koperta lub opakowanie winno: zawierać nazwę i adres Wykonawcy, być zaadresowane na adres
Zamawiającego, podany na wstępie niniejszej SIWZ oraz posiadać oznaczenie:
"Oferta - Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego LPG dla potrzeb stacji tankowania
pojazdów przy PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju, w roku 2016.
Nie otwierać przed 21.10.2015 r. Godz. 10:15.”
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (pokój nr 1) Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, ul. Łąkowa 13, 23 – 400 Biłgoraj, do dnia 21.10.2015 r.
do godz. 10:00
2) Wszystkie oferty złożone po podanym wyżej terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
3) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, sala nr 5 (świetlica), dnia 21.10.2015 r. o
godzinie 10:15
4) Otwarcie ofert jest jawne.
5) Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6) Po otwarciu oferty Zamawiający, poda nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także
informacje dotyczące ceny i upustu oferty. Informacje te odnotowane będą w protokole z otwarcia ofert.
7) Informacje, o których mowa powyżej, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni
przy otwarciu ofert na ich pisemny wniosek.
8) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane
w art. 93 ustawy - Pzp.
12. Sposób obliczania ceny oferty.
1) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym –
załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem
wszystkich opłat, podatków oraz zaproponowany upust, niezmienny przez cały okres trwania zawartej
umowy. Podany w ofercie uspust będzie stały w całym okresie trwania umowy.
3) Cenę oferty stanowi łączna cena brutto wykonania zamówienia, tj. wartość kolumny 8 – z tabeli Obliczenie ceny brutto zamówienia na dostawę gazu skroplonego LPG z Formularza ofertowego załącznik nr 1 do SIWZ. Cenę średnią 1 litra należy przyjąć na podstawie cen obowiązujących na rynku
hurtowym dla autogazu w oparciu o ceny hurtowe netto zł/litr dla województwa lubelskiego według
notowań autogazu publikowanych w ogólnodostępnym portalu internetowym www.orlengaz.pl w dniu
14.10.2015 r., z wykorzystaniem zestawień zawartych w Formularzu ofertowym.
4) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Cenę oferty oraz wszystkie pozostałe
wartości liczbowe wpisane do Formularza ofertowego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
5) W trakcie realizacji umowy, przy rozliczeniu zakupu paliwa, pod uwagę brana będzie cena hurtowa dla
województwa lubelskiego, netto 1 litra gazu skroplonego LPG z dnia zakupu według aktualnego (na dany
tydzień) notowania cen autogazu dostępnego na stronie internetowej www.orlengaz.pl, , z uwzględnieniem
zaoferowanego (określonego w ofercie, punkt 1.2. Formularza ofertowego), stałego w całym okresie
obowiązywania umowy upustu, oraz ilości dostarczonego, do stacji tankowania pojazdów Zamawiającego,
paliwa.
13. Opis kryteriów oraz sposób oceny ofert.
1) Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
- oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ,
- z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone
niniejszą SIWZ,
- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
- oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
- Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął jedno kryterium oceny ofert (waga – 100
%), którym jest cena oferty obliczona w sposób określony w punkcie 12 ppkt 3). Oferta z najniższą ceną
otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100 i uznana zostanie za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty
zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej a wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty
w kryterium cena oferty:
Cena = Cn/Cof.b. x 100 % , gdzie:
Cn – oferowana najniższa cena brutto,
Cof.b. – cena badanej oferty brutto,
3) Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert
dodatkowych.
4) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych
wcześniej ofertach.
14. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego:
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli
oferty o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz
uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z
porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację w zakresie przyjętego kryterium oceny ofert,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne,
- terminie, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.
2) Powyższe informacje z punktu 1) Zamawiający zamieści na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na
stronie internetowej www.pgk.biuletyn-publiczny.net .
3) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie określonym na podstawie art. 94 ustawy – Prawo
zamówień publicznych.
4) Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy na warunkach
określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
15. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego:
1) Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego
zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w SIWZ
oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
2) Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w najkorzystniejszej
ofercie.
3) Istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie
publiczne, zawiera Projekt umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
17. Środki ochrony prawnej.
1) Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przysługują
środki ochrony prawnej.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.
3) Środki ochrony prawnej przysługujące podmiotom, o których mowa w pkt 1) i 2) zostały szczegółowo
opisane w Dziale VI p.n. „Środki ochrony prawnej” od art. 179 do art.198 g ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
18. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych szczegółowo niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
19. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (wzór)
Załączniki do formularza ofertowego:

załącznik nr 1 do formularza ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy-Pzp. (wzór)

załącznik nr 2 do formularza ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24. ust. 1 i ust. 2 ustawy-Pzp. (wzór)
2) załącznik Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
Biłgoraj, 06.10.2015 r.
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Andrzej Furmanek

Podobne dokumenty