Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
IWINSTYTUT WŁÓKIENNICTWA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:
Dostawa stanowiska do wytwarzania prób tkanin
Tryb:
Przetarg nieograniczony
o wartości zamówienia nie przekraczającej wyraŜonej w złotych
równowartości kwot określonych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych
Znak sprawy: ZP/25/09
Łódź, dnia 30.03.2009 r.
Strona 1 z 26
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo
zamówień publicznych” (u.p.z.p.) (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ).
§ 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
Instytut Włókiennictwa
ul. Brzezińska 5/15
92-103 Łódź
tel. : 042 61-63-101
fax.: 042 679-26-38
Regon: 000050239
VAT EU: PL 724-000-06-64
Zamawiający pracuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 730 do 1530.
e-mail: [email protected]
§ 2. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyraŜonej w złotych
równowartości kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 u.p.z.p.
§ 3. Opis przedmiotu zamówienia.
Dostawa stanowiska do wytwarzania prób tkanin
Kod CPV oraz Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień:
42.71.00.00-6 Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych
38.54.00.00-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa.
Ilość: 1 stanowisko.
Warunki płatności: dopuszczalna zapłata 50 % ceny w formie przedpłaty.
Warunki gwarancji: Wykonawca udziela min. 12 miesięcy na przedmiot zamówienia.
Warunki serwisu: Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisowej nie dłuŜszy niŜ 10 dni
roboczych od momentu zgłoszenia wady.
Warunki serwisu pogwarancynego: Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny oraz dostęp do
części zamiennych na czas nie krótszy niŜ 5 lat od upływu waŜności gwarancji.
Miejsce dostawy: Instytut Włókiennictwa, ul. Gdańska 118.
Szczegółową charakterystykę przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz.
§ 4. Opis zamówienia.
1.
2.
3.
4.
Wykonawca moŜe przedstawić tylko jedną ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom. W przypadku nie ujawnienia zamiaru powierzenia części
zamówienia podwykonawcy, Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca zrealizuje zamówienie
samodzielnie.
5. Zamawiający nie zabrania powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.
6. Zamawiający nie przewiduje mozliwości udzielenia na podstawie art. 67 us . 1 pkt 7 u.p.z.p.
zamówień uzupełniajacych.
Strona 2 z 26
§ 5. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia:
umowy.
nie dłuŜej niŜ 16 tygodni od dnia podpisania
§ 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełniania.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 u.p.z.p., tj.
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia;
1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 u.p.z.p. wyklucza się:
1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu
wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.
2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniu sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego.
3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
4) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego.
5) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego.
6) Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
7) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
Strona 3 z 26
3.
4.
5.
6.
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
8) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
9) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.
10) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 1-3 u.z.p.z.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ Wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela
zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków, lub złoŜone dokumenty zawierają błędy z
zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
4) nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili
się na przedłuŜenie okresu związania ofertą.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 u.p.z.p.).
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1) W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) JeŜeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 1 zostanie wybrana, Zamawiający moŜe
zaŜądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
§ 6 pkt 1 nastąpi na podstawie przedłoŜonych w ofercie oświadczeń i dokumentów (na zasadzie
spełnia/nie spełnia), których wykaz został określony w § 7 niniejszej specyfikacji, zgodnie z
wymogami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz.U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm. ).
§ 7. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia warunki zawarte w art. 22 oraz art. 24 u.p.z.p (załącznik
nr 2 do siwz).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
Strona 4 z 26
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wypisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt 2 składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (ad. pkt 2),
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
4. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. Wymagania z pkt 3 co terminu wystawienia stosuje się odpowiednio.
5. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, co najmniej 3 dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia,
o wartości co najmniej 250 000 zł brutto kaŜda dostawa, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te
dostawy zostały wykonane naleŜycie. Wzór wykazu w formie tabeli stanowi załącznik nr 1 A do
siwz.
§ 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej lub
faksowej tzn., Ŝe wszystkie oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia
Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem.
2. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać urządzenie faksowe w stanie gotowości do pracy.
3. Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić otrzymanie informacji przesłanej w formie faksu
poprzez odesłanie otrzymanego faksu opatrzonego datą i podpisem. Wykonawca jest
zobowiązany potwierdzić otrzymanie informacji przesłanej drogą elektroniczną poprzez
przesłanie tę samą drogą informacji z potwierdzeniem.
4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Łukasz Klimas,
tel. 0 42 61 63 103, email: [email protected], faks.: 042 679-26-38.
§ 9. Informacja o sposobie udzielania wyjaśnień.
1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na piśmie. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić
wyjaśnień, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na
mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
specyfikacje istotnych warunków zamówienie, bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli
specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
§ 10. Tryb wprowadzania zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Strona 5 z 26
2. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŜeli
specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza takŜe na tej stronie.
§ 11. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść przed upływem terminu
składania ofert wadium w kwocie 1 000 zł.
2. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tymŜe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w banku
BGś S.A. O/Łódź, 90-950 Łódź ul. Piotrkowska 57,
nr rachunku: 09 2030 0045 1110 0000 0020 5680,
przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie
pienięŜnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
4. Wadium wniesione w formie innej niŜ pieniądz naleŜy złoŜyć w formie oryginału przed
upływem terminu składania ofert w sekretariacie Zamawiającego lub załączyć do oferty.
5. Wykonawca, którego oferta nie została zabezpieczona ustawową formą wadium zostanie
wykluczony z postępowania.
§ 12. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty jej złoŜenia (art. 85 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p.).
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania
ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego
terminu o o znaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni (art. 85 ust. 2 u.p.z.p.).
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85
ust. 5 u.p.z.p.).
§ 13. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta winna być złoŜona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do siwz).
2. Warunki sporządzenia oferty:
a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie (art. 9 ust. 2, art. 82 ust. 2 u.p.z.p.).
b) Oferta powinna być złoŜona na kolejno ponumerowanych stronach.
c) KaŜda strona powinna być parafowana przez osobę upowaŜnioną do podpisywania oferty.
d) KaŜda poprawka w ofercie powinna być parafowana przez osobę upowaŜnioną do
podpisywania oferty.
e) Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna
ostateczna cena (art. 82 ust. 1 u.p.z.p.).
f) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(art. 82 ust. 3 u.p.z.p.).
g) Ofertę naleŜy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu, w sposób
uniemoŜliwiający przypadkowe otworzenie.
Strona 6 z 26
3.
4.
5.
6.
Koperta powinna być zaadresowana następująco:
Instytut Włókiennictwa
ul. Brzezińska 5/15
92-103 Łódź
oraz opatrzona napisem: „dostawa zestawu do wytwarzania prób tkanin”
z dopiskiem: „ nie otwierać przed dniem 9 kwietnia 2009 r. do godz. 12.00”.
Koperta ponadto powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem
Wykonawcy, aby moŜna było odesłać ofertę w przypadku jej opóźnienia.
Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie
zamówienia obciąŜają wyłącznie Wykonawcę.
Wykonawca moŜe wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pozostała część oferty będzie
dopuszczona do wglądu dla wszystkich zainteresowanych (art. 8 ust. 1, 2, 3 oraz 96
ust. 1, 2, 3 u.p.z.p.).
Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty naleŜy dołączyć do oferty, o ile prawo do podpisania
oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
§ 14. Oferty zamienne oraz wycofanie ofert.
1. Wykonawca moŜe przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę
(art. 84 ust.1 u.p.z.p.).
2. Ofertę złoŜoną po terminie zwraca się bez otwierania.
§ 15. Wykaz wszystkich oświadczeń i dokumentów, jakie powinien dostarczyć Wykonawca
przy złoŜeniu oferty.
1. Oferta (formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do siwz).
2. Charakterystyka producenta urządzenia określającą jego typ i podstawowe parametry
techniczne.
3. Wypełniony i zaakceptowany załacznik nr 4 do siwz wraz z podaniem w kolumnie II
oferowanych warunków dla kaŜdej pozycji charakterystyki przedmiotu zamówienia.
4. Deklaracja zgodności oferowanego urządzenia z zasadniczymi wymaganiami odpowiednich
norm dla wyrobów tego rodzaju lub inny równowaŜny dokument.
5. Wykaz dostaw (załącznik nr 1A do siwz).
6. Zestawienie części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom, jeŜeli będzie to
przewidziane treścią oferty (załącznik nr 1A do siwz).
7. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia warunki zawarte w art. 22 u.p.zp. w zw. z art. 24 u.p.z.p.
(załącznik nr 2 do siwz).
8. Dokumenty wskazane w § 7 siwz.
9. Potwierdzenie wniesienia wadium.
10. UpowaŜnienie (pełnomocnictwo) co najmniej do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawcy lub Wykonawców występujących wspólnie, jeŜeli nie wynika ono z dokumentów
przedstawionych w ofercie.
11. Wszystkie dokumenty powinny być złoŜone w języku polskim. Dokumenty oryginalnie
sporządzone w języku obcym, naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez Wykonawcę.
12. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię dokumentu, kopia ta
powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania
oferty (§ 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te
Strona 7 z 26
dokumenty mogą być składane –Dz. U. Nr 87, poz. 605 z póxn. zm.).
§ 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce i termin składania ofert.
1) Ofertę naleŜy złoŜyć w Instytucie Włókiennictwa ul. Brzezińska 5/15, Łódź w terminie do
9 kwietnia 2009 r. godz. 10:00.
2) Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert, jeŜeli w wyniku modyfikacji treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest czas na wprowadzenie zmian
w ofertach.
3) O przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich
Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a dla
Wykonawców, którzy pobrali specyfikację ze strony internetowej, Zamawiający umieszcza
nowy termin składania ofert na stronie internetowej.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 kwietnia 2009 r. o godz. 12:00 w Instytucie
Włókiennictwa, ul. Brzezińska 5/15, Łódź.
2) W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców.
3) Otwarcie ofert jest jawne.
4) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
5) Zamawiający po otwarciu ofert podaje nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, takŜe
informacje dotyczące kryteriów oceny wyboru najkorzystniejszej oferty.
6) Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną przekazane niezwłocznie
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
§ 17. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 5 lipca 2001 r. o cenach
(Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).
2. Cena ofertowa nie będzie podlegać zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
3. Cenę naleŜy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. W cenie naleŜy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w siwz.
§ 18. Kryteria oceny oferty.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nieodrzuconych.
2. Zamawiający wskazuje ofertę najkorzystniejszą, przez co naleŜy rozumieć ofertę, która
otrzymała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium:
- Cena (Cc)- Dodatkowe moŜliwości oprogramowania (Co)
- Warunki gwarancji (Cg)- Warunki serwisu (Cs) - Termin realizacji zamówienia (Ct)
- Warunki płatności (Cw)
30
30
10
10
10
10
%
%
%
%
%
%
4. Opis kryterium oceny oferty.
Do kryterium została przypisana waga określona udziałem procentowym.
Zamawiający będzie oceniał elementy oferty odpowiadające ww. kryterium. Kryterium
Strona 8 z 26
podlegać będzie ocenie punktowej opartej o poniŜsze podane zasady przyznawania punktów.
Ogólna ocena oferty będzie ilością punktów uzyskanych za kryterium.
K = Cc + Co + Cg + Cs + Ct + Cw
A.Cena - Cc
Komisja ze wszystkich formularzy ofertowych przyjmie wartość najniŜszą CENY OFERTY
jako CnajniŜsza.
Punktacja za cenę oferty ustalana jest w sposób następujący:
CnajniŜsza
Cc =
x 100 pkt
x 30 %
Ci
gdzie:
Cc - cena
Ci – cena oferty badanej
Cn – cena najniŜsza spośród wszystkich złoŜonych ofert
B. Ocena kryterium dodatkowych moŜliwości oprogramowania Co będzie punktowana w
następujący sposób:
MoŜliwość zainstalowania programu wzorniczego na niezaleŜnej od
50 pkt
snowadła jednostce PC z systemem operacyjnym Windows XP Professional
i umoŜliwienie archiwizowania danych technologicznych oraz przeniesienie
danych technicznych i wzoru do jednostki PC zintegrowanej ze snowadłem
MoŜliwość zainstalowania programu wzorniczego na niezaleŜnej od krosna
50 pkt
jednostce PC z systemem operacyjnym Windows XP Professional i
umoŜliwienie archiwizowania danych technologicznych oraz przeniesienie
danych technicznych i wzoru do jednostki PC zintegrowanej z krosnem
- brak obu ww. opcji
0 pkt
Co = ilość punktów x 30%
C. Ocena kryterium warunków gwarancji Cg będzie punktowana w następujący sposób:
- okres gwarancji 48 m-cy
100 pkt
- okres gwarancji 30 m-cy
50 pkt
- okres gwarancji 12 m-cy
0 pkt
Cg = ilość punktów x 10 %
C. Ocena kryterium warunków serwisu Cs będzie punktowana w następujący sposób:
- czas reakcji serwisowej 2 dni robocze od zgłoszenie wady
100 pkt
- czas reakcji serwisowej 5 dni roboczych od zgłoszenia wady
50 pkt
- czas reakcji serwisowej 10 dni roboczych od zgłoszenia wady
Cs = ilość punktów x 10 %
0 pkt
E. Ocena kryterium terminu realizacji zamówienia Ct będzie punktowana w następujący
sposób:
- termin dostawy 12 tygodni
100 pkt
- termin dostawy 14 tygodni
50 pkt
Strona 9 z 26
- termin dostawy 16 tygodni
0 pkt
Ct = ilość punktów x 10%
F. Ocena kryterium warunków płatności Cw będzie punktowana w następujący sposób:
- przedpłata 50 % w terminie 14 dni od zawarcia umowy, 25 % w terminie 7
0 pkt
dni po dostawie, 25 % w terminie 14 dni od doręczenia faktury, którą
Wykonawca ma prawo wystawić po przeszkoleniu personelu Zamawiającego
i pozytywnym odbiorze technicznym stanowiska
- zapłata w terminie 14 dni od doręczenia faktury, którą Wykonawca ma
50 pkt
prawo wystawić po przeszkoleniu personelu Zamawiającego i pozytywnym
odbiorze technicznym stanowiska
- zapłata w terminie 30 dni od doręczenia faktury, którą Wykonawca ma 100 pkt
prawo wystawić po przeszkoleniu personelu Zamawiającego i pozytywnym
odbiorze technicznym stanowiska
Ct = ilość punktów x 10%
§ 19. Sposób poprawiania błędów w ofertach
1. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (w szczególności omyłki
wskazane w pkt 3 niniejszego paragrafu),
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87
ust. 2 u.p.z.p.).
2. W toku badania ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złoŜonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającymi a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złoŜonej oferty oraz, z zastrzeŜeniem pkt 1 dokonywania jakiejkolwiek
zmiany w jej treści.
3. Zamawiający poprawi m.in. omyłki polegające:
a) na błędnym wpisaniu nazwy jednostki miary w treści złoŜonych przez Wykonawcę wraz z
ofertą formularzy cenowych, poprzez dostosowanie ich treści do odpowiednich
dokumentów wzorcowych umieszczonych w siwz,
b) na podaniu wyliczonej w walucie wartości podatku od towarów i usług, zamiast wskazania
stawki VAT wyraŜonej %, poprzez uznanie, Ŝe wartość wyraŜona kwotowa pozwala na
określenie, Ŝe do wyliczenia tejŜe sumy pienięŜnej zastosowano właściwą stawkę VAT,
c) rozbieŜności pomiędzy ceną wyraŜoną słownie a liczbowo, poprzez przyjęcie, Ŝe cena
wyraŜona słownie jest prawidłowa.
§ 20. Przyczyny odrzucenie oferty.
Zgodnie z art. 89 ustawy, zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeŜeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastrzeŜeniem art.
87 ust. 2 pkt 3 u.p.z.p.;
3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
Strona 10 z 26
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 u.p.z.p.;
8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.
§ 21. Podstawy prawne uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uniewaŜnia się, jeŜeli:
1) nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający moŜe przeznaczyć na
finansowanie zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej
przewidzieć,
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy.
§ 22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców,
którzy złoŜyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzieleniu zamówienia,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym w terminie 3 dni od
momentu powiadomienia go o wybraniu jego oferty w celu uzyskania informacji o dniu
wyznaczonym na podpisanie umowy.
4. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu do
zawarcia umowy będzie traktowane jako odmowa jej zawarcia.
5. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty, nie później jednak niŜ przed upływem terminu związania ofertą.
§ 23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
§ 24. Istotne postanowienia umowy.
Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do
specyfikacji.
§ 25. Umowa.
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe Zamawiający przewidział moŜliwość
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków
Strona 11 z 26
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany (art. 144 ust. 1 u.p.z.p.).
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w
interesie publicznym, czego nie moŜna przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach
(art. 145 ust. 1 u.p.z.p).
3. W przypadku, o którym mowa w § 25 pkt 2, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ust. 2 u.p.z.p.).
§ 26. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Rozliczenie z Wykonawcą krajowym będzie prowadzone w złotych (PLN) a rozliczenie z
Wykonawcą zagranicznym będzie prowadzone w euro (Eur). W przypadku waluty obcej
Zamawiający zapłaci fakturę wystawioną w walucie obcej po przeliczeniu jej na polskie złote wg
średniego kursu NBP danej waluty z dnia wystawienia faktury.
§ 27. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego określonych w ustawie prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI, art. 179 – 198 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami.
§ 28. Informacje dodatkowe.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy
zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 29. Lista załączników
Wymienione niŜej załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
1. Wzór formularza ofertowego.
1A. Wzory wykazów.
2. Wzór oświadczenia.
3. Projekt umowy.
4. Charakterystyka przedmiotu zamówienia.
………………………………….
……….……………………………
Kierownik Zamawiającego
osoba przygotowująca specyfikację
Strona 12 z 26
Załącznik nr 1 do siwz ZP/25/09
O FE RTA
złoŜona w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
nieprzekraczającej wyraŜonej w złotych równowartości kwot określonych na podstawie art. 11 ust.
8 u.p.z.p. na dostawę stanowiska do wytwarzania prób tkanin
Nazwa i siedziba Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
nr tel. ……………….. nr faksu: …………………. e-mail: …………………………………..
Zamawiający: Instytut Włókiennictwa, ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź
1. Oferujemy dostawę stanowiska do wytwarzania prób tkanin:
Cena oferty:
Nazwa producenta urządzenia oraz jego typ
Stawka VAT
(%)
Cena (całkowita
wartość brutto w PLN)
Słownie cena oferty :…………………………………………………………………...…………
2. Dodatkowe moŜliwości oprogramowania: …...................................................................................
3. Warunki gwarancji: ………………………………………………………….……………………..
4. Warunki serwisu (w dniach robocze): ……………………………….
5. Termin realizacji zamówienia: …………………………………………………………………..
6. Warunki płatności: ….......................................................................................................................
7. Oświadczamy, Ŝe:
- nie powierzymy wykonania zamówienia podwykonawcom*/
- powierzymy podwykonawcom wykonanie następujących części*
(naleŜy wskazać części powierzone podwykonawcom, pomocniczo moŜna skorzystać z
załączonej tabeli):
………………………………… …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………… (*niepotrzebne skreślić).
Akceptujemy projekt umowy (załącznik nr 3 do siwz), charakterystykę przedmiotu zamówienia
(załącznik nr 4 do siwz) oraz warunki spełnienia świadczenia określone treścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych w
projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Załączniki do oferty:
a)…………………………………………………d)………………………………………………
b)…………………………………………………e)………………………………………………
c)…………………………………………………f)……………………………………………….
………………………………..
miejscowość i data
……………………………………
czytelnie imię i nazwisko i podpis
osoby / osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
Oferta moŜe być sporządzona na formularzach przygotowanych przez wykonawcę, lecz w formie spełniającej
wymogi specyfikacji.
W przypadku, gdy załącznik nie dotyczy Wykonawcy, naleŜy napisać na nim „nie dotyczy”.
Strona 13 z 26
Załącznik nr 1A do siwz ZP/25/09
Wskazanie części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
L.p.
Część zamówienia
1.
2.
3.
4.
WYKONAWCA (podpis i data)
Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw
L.p.
Przedmiot dostaw
Wartość brutto
dostawy w zł
Data wykonania
Odbiorca
Dokument
potwierdzający
naleŜyte wykonanie
1.
2.
3.
WYKONAWCA (podpis i data)
Strona 14 z 26
Załącznik nr 2 do siwz ZP/25/09
…………………………….
pieczątka firmy
OŚWIADCZENIE
o trybie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
Niniejszym oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. wraz z
późniejszymi zmianami) to znaczy:
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
………………………..
……………………………
miejscowość, data
czytelnie imię i nazwisko i podpis
osoby / osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
Strona 15 z 26
Załącznik nr 3 do siwz ZP/25/09
Umowa nr ZP/25/09 (projekt)
Zawarta w dniu ………………...2009 r., w wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego na dostawę stanowiska do wytwarzania prób tkanin, prowadzonego w trybie
podstawie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (u.p.z.p.) pomiędzy:
Instytutem Włókiennictwa, ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź, NIP: 724-000-06-64 zwanym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1) mgr inŜ. Jolantę Mamenas
Dyrektora
2) mgr Hannę Paszkiewicz
Głównego Księgowego
a
………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ………………………… zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym/ą przez:
1) ……………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………
§1
1. Umowa uwzględnia wynik postępowania opartego o przepisy art. 39 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (u.p.z.p.), mocą którego wyłoniono Wykonawcę.
2. Niniejsze zamówienia jest finansowane ze środków UE – POIG.01.03.01-00-006/08-00
„Barierowe materiały nowej generacji, chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem
środowiska”.
§2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa …………………………………………………… zgodna z
wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia …………… oraz
zgodna z treścią złoŜonej przez Wykonawcę oferty.
2. Wykonawca instaluje i uruchamia dostarczone urządzenie w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, w budynku przy ul. Gdańskiej 118 w Łodzi, dokonuje jego pierwszego
uruchomienia oraz przeprowadza szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie jego
obsługi.
3. Wykonawca wraz z urządzeniem dostarcza jego instrukcję obsługi w języku polskim oraz
instrukcję BHP w języku polskim.
4. Wykonawca zobowiązuje się spełnić świadczenie będące przedmiotem umowy, w tym
szkolenie w terminie …….………………………….. od podpisania niniejszej umowy.
5. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru naleŜytego wykonania przedmiotu zamówienia,
w tym spełnienia świadczeń określonych w ust. 1-3. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej umowy.
1.
2.
3.
4.
§3
Strony ustalają, Ŝe ceną dostawy jest całkowita wartość netto
…….……… zł (słownie:
……………………………………..) powiększona o ………… % podatek VAT, czyli
………………………………………… zł brutto (słownie: …………………………).
Zapłata nastąpi w …………….. …………. od dnia wystawienia faktury, na konto Wykonawcy
………………………………………………………………………………………
Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do
odbioru faktury VAT.
Pozytywny protokół odbioru zrealizowanego świadczenia umownego oraz przeszkolenie
personelu Zamawiającego jest podstawą do wystawienia faktury.
Strona 16 z 26
§4
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres …….. m-cy na przedmiot zamówienia. Zamawiający
nie ponosi Ŝadnych kosztów związanych z naprawami gwarancyjnymi. Czas trwania gwarancji
wydłuŜany jest o ilość dni kalendarzowych, które upłyną od dnia zgłoszenia wady do dnia jej
skutecznego usunięcia.
2. Wykonawca zapewnia reakcję serwisową w czasie ……… godzin w ciągu dni roboczych od
momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego w formie faksowej lub drogą elektroniczną.
Wada musi zostać usunięta w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. śądanie usunięcia wady
przesłane drogą faksową lub elektroniczną, Zamawiający niezwłocznie potwierdzi przesyłając
je Wykonawcy na piśmie w formie listu poleconego. W przypadku, gdy wada nie moŜe zostać
usunięta w powyŜszym terminie, Wykonawca zobowiązuje się uruchomić urządzenie w trybie
tymczasowym (z wykorzystaniem rozwiązań lub części zamiennych).
3. W przypadku gdy usunięcie wady wymaga wymiany określonej części urządzenia termin jej
usunięcia nie moŜe przekraczać 60 dni od daty ujawnienia wady.
4. Wykonawca zobowiązany jest udzielać niezwłocznej odpowiedzi na zgłaszane
przez
pracowników Zamawiającego zapytania dotyczące obsługi urządzenia. Zapytania i odpowiedzi
mogą być przesyłane pisemne, faksem lub drogą elektroniczną.
5. Wykonawca zapewnia odpłatny serwis pogwarancyjny oraz dostępność do części zamiennych w
okresie 5 lat od dnia upływu waŜności udzielonej gwarancji.
§5
1. Za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci kary umowne w
wysokości:
a) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy brutto
określonej w § 3 ust. 1.,
b) za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto określonej w
§ 3 ust. 1, za kaŜdy dzień zwłoki w realizacji dostawy,
c) za opóźnienie w usunięciu wady lub w reakcji serwisowej w wysokości 0,1 % wartości
umowy brutto określonej w § 3 ust. 1, za kaŜdy dzień zwłoki w usunięciu wady lub w
reakcji serwisowej.
2. ZastrzeŜone kary umowne nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach ogólnych,
jeŜeli wysokość szkody spowodowanej naruszeniem postanowień umownych przekroczy
wysokość zastrzeŜonej kary umownej.
§6
1. Do omawiania spraw związanych z realizacją niniejszej umowy upowaŜnia się:
ze strony Zamawiającego
……………………………….. tel. …………………..………
nr faksu ………………………………… e-mail ……………………………………………….
ze strony Wykonawcy
…………………………………. tel. …………………………
nr faksu …………………………………. e-mail …………………………………………..
2. Zmiana informacji wymienionych w niniejszym paragrafie wymaga pisemnego powiadomienia
przekazanego stronie.
§7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci Aneksu, pod rygorem
niewaŜności z uwzględnieniem art. 144 u.p.z.p.
2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga Sąd miejsca siedziby Instytutu
Włókiennictwa.
3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.
Strona 17 z 26
§8
1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania.
2. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Strona 18 z 26
......................
jedn. organ.
Załącznik nr 1 do umowy ZP/25/09
PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO NOWEJ
Numer
....................
MASZYNY/URZĄDZENIA/INSTALACJI
Nazwa maszyny/urządzenia/instalacji
................................................................................................................................................................
Protokół sporządzony w dniu .............................................
Skład Komisji
Stanowisko
Imię i nazwisko
Przewodniczący
1 ..........................................................................................................
Członkowie
2 .........................................................................................................
3 ..........................................................................................................
4 ..........................................................................................................
5 ..........................................................................................................
Przedstawiciele dostawcy
6 ..........................................................................................................
7 ..........................................................................................................
8 ..........................................................................................................
I. Przedmiot odbioru technicznego
1. Numer zamówienia ..........................................................
z dnia ................................
2. Numer umowy .....................................................................
z dnia ..............................
3. Nazwa maszyny/urządzenia/instalacji ............................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. Numer fabryczny .................................................................
rok budowy .................................
5. WyposaŜenie
maszyny/urządzenia/instalacji
..................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
II. Dane techniczne wg kontraktu (oferty)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
III. MontaŜ
1. Rozpoczęto dnia ...................................................................
2. Zakończono dnia ..................................................................
3. Wykonawca montaŜu ...............................................................................................................
pod nadzorem .....................................................................................................................
4. Uwagi
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Strona 19 z 26
IV. Próby mechaniczne i technologiczne
1. Próby mechaniczne na biegu jałowym (bez obłoŜenia) przeprowadzone w dniach od
.......................................................................
do ........................................................
Ocena wyników ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. Próby
technologiczne
(z
obłoŜeniem)
przeprowadzone
w
dniach
od
.................................................................
do ...............................................................
a) asortyment ......................................................................................................................
b) uzyskane wyniki .....................................................................................................................
.........................................................................................................................................
V. Porównanie parametrów techniczno-technologicznych
Wyszczególnienie
Wielkość parametru
Uwagi
podstawowych
wg kontraktu
uzyskana
ocena
parametrów
(oferty)
wyników
1
2
3
4
VI. Stwierdzenie Komisji w sprawie:
1. Zabezpieczenie w części zamienne
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. Wymaganych i posiadanych dokumentacji technicznych, w tym instrukcji obsługi
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Maszyna/urządzenie/instalacja posiada następujące wady i usterki:
L.p.
Wyszczególnienie
Termin usunięcia
Osoby odpowiedzialne
1
2
3
4
6. Inne stwierdzenia i wnioski Komisji
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7. Załączniki:
a) .........................
b) .........................
c) .........................
Strona 20 z 26
VII. Decyzja Komisji
Maszyna/urządzenie/instalacja będąca przedmiotem odbioru technicznego nadaje się do
eksploatacji od dnia .............................. i zostaje przejęta przez .........................................................
................................................................................................................................................................
Podpisy:
1. .....................................
2. .....................................
3. .....................................
4. .....................................
ZATWIERDZAM:
5. .....................................
6. .....................................
7. .....................................
8. .....................................
Strona 21 z 26
Załącznik nr 4 do siwz ZP/25/09
Charakterystyka przedmiotu zamówienia
Dostawa wyposaŜenia stanowiska badawczego do wytwarzania prób tkanin składającego się z:
- snowadła (urządzenia do przygotowania osnów na wale osnowowym do krosna),
- krosna
- wyposaŜenia dodatkowego.
Wymagania Zamawiającego
Warunki oferowane przez Wykonawcę
(do wypełnienie przez oferenta)
I
II
I. Snowadło automatyczne do wytwarzania krótkich
(nazwa producenta oraz typ oferowanego urządzenia)
osnów na wale osnowowym do krosna z jednego
nawoju nitki.
Podstawowe wymagane parametry techniczno-technologiczne:
1.szerokość nominalna – minimum 500 mm
2. długość osnowy – nie mniej niŜ 3 metry
3.gęstość nitek osnowy – zakres 1 – 100 / 1cm
4.zakres masy liniowej stosowanych przędz – 5-500 tex
5. rodzaj stosowanych przędz – multifilamentowe,
monofilamentowe, z włókien odcinkowych (surowce
naturalne i włókna chemiczne)
6. urządzenie powinno umoŜliwić snucie z jednego
nawoju
7. urządzenie powinno umoŜliwiać snucie pasowe
(kolorowe) oraz z róŜnych rodzajów przędz
8. zintegrowana ze snowadłem jednostka PC z
systemem
wyposaŜona
operacyjnym
w
Windows
monitor
XP
Professional,
ciekłokrystaliczny
LCD,
klawiaturę alfanumeryczną, mysz oraz złącze USB
9. sterowanie snowadłem (nastawy technologiczne) –
realizowane przez oprogramowanie zainstalowane na
zintegrowanej jednostce PC
Strona 22 z 26
10. projektowanie osnowy – realizowane przez program
wzorniczy zainstalowany na zintegrowanej ze snowadłem
jednostce PC z systemem operacyjnym Windows XP
Professional.
11. MoŜliwość zainstalowania programu wzorniczego na
niezaleŜnej od snowadła jednostce PC z systemem
operacyjnym Windows XP Professional i umoŜliwienie
archiwizowania
danych
technologicznych
oraz
przeniesienie danych technicznych i wzoru do jednostki
PC zintegrowanej ze snowadłem
12. zasilanie – 230V, 50 Hz
II. Automatyczne krosno do wytwarzania krótkich
(nazwa producenta oraz typ oferowanego urządzenia)
prób tkanin.
Podstawowe wymagane parametry techniczno-technologiczne:
1. szerokość nominalna – nie mniej niŜ 500 mm
2. sposób wprowadzania wątku – jednostronny sztywny
rapier
3. liczba podajników wątkowych – minimum 6 (z
moŜliwością rozszerzenia do 8)
4. siła dobicia wątku – sterowana i kontrolowana przez
oprogramowanie zainstalowane na jednostce sterującej PC
5. częstotliwość wątkowania – minimum 30 / min
6. gęstość wątkowa – wymagany zakres 4 – 120 wątków /
1cm
7. sposób sterowania gęstością wątkową – elektroniczny
realizowany przez oprogramowanie zainstalowane na
jednostce PC umoŜliwiające zmianę gęstości w trakcie
tkania
8. liczba nicielnic – minimum 20 (w tym 2 do zaplatania
w splocie gazejskim)
9. sposób wynoszenia nicielnic – pneumatyczny
Strona 23 z 26
10. moŜliwa ilość stosowanych wałów osnowowych – 2
(dodatkowy wał sterowany
i kontrolowany jak wał zasadniczy)
11. sposób kontroli zrywu nitek osnowy – co najmniej
fotoelektryczny
12. sposób kontroli braku nitki wątku – co najmniej
mechaniczny
13. sposób sterowania napięciem osnowy (podawanie
osnowy) – nastawne i kontrolowane
14. zakres mas liniowych stosowanych przędz – 5 – 500
tex
15. rodzaj stosowanych przędz – multifilamentowe,
monofilamentowe, z włókien odcinkowych (surowce
naturalne i włókna chemiczne)
16. zintegrowana z krosnem jednostka PC z systemem
operacyjnym Windows XP Professional, wyposaŜona w
monitor
ciekłokrystaliczny
LCD,
klawiaturę
alfanumeryczną, mysz oraz złącze USB
17. sterowanie krosnem (nastawy technologiczne) –
realizowane przez oprogramowanie zainstalowane na
zintegrowanej jednostce PC
18. wzorowanie (projektowanie tkanin) – realizowane
przez program wzorniczy zainstalowany na zintegrowanej
z krosnem jednostce PC z systemem operacyjnym
Windows XP Professional.
19. MoŜliwość zainstalowania programu wzorniczego na
niezaleŜnej
od
krosna
jednostce
PC
z
systemem
operacyjnym Windows XP Professional i umoŜliwienie
archiwizowania
danych
technologicznych
oraz
przeniesienie danych technicznych i wzoru do jednostki
PC zintegrowanej z krosnem
20. zasilanie – 230V, 50Hz
Strona 24 z 26
21. Krosno powinno być gotowe do tkania i wyposaŜone minimum w następujące akcesoria:
a) ramki nicielnicowe – minimum 20 sztuk
b) struny nicielnicowe – 3000 sztuk
c) noŜe do cięcia wątku – 20 sztuk
d) standardowy zestaw narzędzi
III. WyposaŜenie dodatkowe i części zamienne:
1. stanowisko do zamontowania drugiego wału na krośnie
– 1 sztuka,
2. podstawowe stanowisko do przewlekania nicielnic – 1
sztuka,
3. ramki nicielnicowe – 18 sztuk,
4. struny nicielnicowe – 4000 sztuk,
5. rozpinki – 1 komplet,
6. dodatkowy wał osnowowy – 2 sztuki,
7. dodatkowe zaciski rapiera – 1 zestaw,
8. części zamienne do snowadła i krosna (zestawy
standardowe)
IV. Wymagania ogólne:
1. urządzenia muszą posiadać trwałe oznaczenie CE
potwierdzone certyfikatem lub deklaracją zgodności
producenta lub Wykonawcy,
2. urządzenia powinny być ze sobą kompatybilne,
3. po montaŜu urządzeń wykonawca zobowiązuje się do
przeszkolenia 6 pracowników zamawiającego w czasie nie
krótszym niŜ 2 dni na kaŜde z urządzeń, po 8 h dziennie,
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dla obu
urządzeń instrukcji obsługi w polskim
i angielskim zarówno w formie elektronicznej (nośnik
CD/DVD) jak i papierowej,
Strona 25 z 26
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia z
urządzeniami
podstawowej
dokumentacji
technicznej
urządzeń w języku polskim i angielskim,
6. język programu wzorniczego i sterującego snowadłem i
krosnem – angielski,
WYKONAWCA
Strona 26 z 26

Podobne dokumenty