zobacz regulamin - Blue Business Media

Komentarze

Transkrypt

zobacz regulamin - Blue Business Media
Organizator
REGULAMIN ZGŁOSZENIA ON-LINE:
1.
Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń on-line na Forum
Shared Service (in) Center organizowane w dniach 26-27 kwietnia 2017 r. w
Warszawie w Hotelu Courtyard by Marriott (zwane dalej Forum) oraz Dniu
Specjalnym - Office Studies w dniu 25 kwietnia 2017 r. (zwany dalej Office Studies)
organizowanych przez Blue Business Media sp. z o.o. (dalej zwana BBM) oraz warunki
uczestnictwa w Forum i Office Studies.
2.
Koszt uczestnictwa jednej osoby w Forum wynosi:
Uwaga: PROMOCJA 2+1
przy zgłoszeniu 2 osób z
firmy - trzecia gratis!
- 2495 PLN + 23% VAT – PULA PROMOCYJNA, dotyczy 15 pierwszych, pojedynczych
zgłoszeń na Forum (cena nie dotyczy zgłoszeń grupowych objętych promocją 2+1,
dla zgłoszeń grupowych obowiązują poziomy cen poniżej), przy rejestracji przed 17
lutego 2017 r. i wpłacie pełnej kwoty do 7 dni od daty przesłania zgłoszenia;
- 2995 PLN + 23% VAT – po wyczerpaniu 15 miejsc w Puli Promocyjnej - przy
rejestracji do 17 lutego 2017 r. i wpłacie pełnej kwoty do 7 dni od daty przesłania
zgłoszenia;
- 3495 PLN + 23% VAT – przy rejestracji w okresie 18 lutego 2017 r. – 10 marca 2017
r. i wpłacie pełnej kwoty do 7 dni od daty przesłania zgłoszenia;
- 3995 PLN + 23% VAT – przy rejestracji po dniu po dniu 10 marca 2017 r. lub wpłacie
pełnej kwoty opłaty za zgłoszenie po dniu 21 marca 2017 r.
3.
Cena obejmuje: prelekcje, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch.
4.
Po
wypełnieniu
formularza
zgłoszenia
on-line
na
stronie
www.ssc-forum.pl/zgloszenie Zgłaszającemu zostanie wysłana wiadomość
elektroniczna na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia on-line,
potwierdzająca wszystkie istotne elementy Umowy. Przesłanie Zgłaszającemu e-maila
zwrotnego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BBM i jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody Zgłaszającego na wszelkie zobowiązania
wynikające z umowy.
5.
Faktura pro forma zostanie wystawiona i wysyłana w ciągu 2 dni roboczych po
wypełnieniu formularza zgłoszenia on-line na podany adres e-mail księgowości
Zgłaszającego lub inny adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia online.
6.
Osoba wypełniająca formularz zgłoszenia on-line w imieniu Zgłaszającego oświadcza,
iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego,
w szczególności do zawarcia umowy z BBM.
7.
Prosimy o dokonanie wpłaty w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail
potwierdzającej od BBM, nie później niż 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia
Forum.
8.
W przypadku, gdy zgłaszający dokona rejestracji do dnia 10 marca 2017 r., jednakże
nie dokona wpłaty pełnej kwoty z tytułu uczestnictwa do dnia 21 marca 2017 r.
koszt uczestnictwa jednej osoby w Forum wynosi 3995 PLN + 23% VAT.
9.
Wpłaty należy dokonać na konto:
Alior Bank S.A., Al. Jana Pawła II 18, Warszawa,
nr 15 2490 0005 0000 4520 7369 1425
Jako tytuł przelewu prosimy podać tytuł Forum.
10.
Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej.
Rezygnacji z udziału należy dokonać poprzez wysłanie informacji e-mail na adres:
[email protected]
11.
W przypadku rezygnacji do dnia 10 marca 2017 r. Zgłaszający obowiązany jest do
uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 1000 PLN + 23% VAT za każde
anulowane zgłoszenie.
12.
W przypadku rezygnacji po dniu 10 marca 2017 r. Zgłaszający obowiązany jest do
zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z zawartej pomiędzy
Zgłaszającym a Blue Business Media umowy.
13.
W przypadku braku uczestnictwa w Forum oraz braku pisemnej rezygnacji
z udziału w Forum, Zgłaszający obowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów
uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
14.
Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w Forum.
15.
W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w Forum może wziąć udział inna osoba z firmy
/ organizacji Zgłaszającego, wskazana przez Zgłaszającego.
16.
BBM zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca odbycia Forum oraz do
odwołania Forum.
DZIEŃ SPECJALNY – OFFICE STUDIES (25 kwietnia 2017 r.)
17.
O udziale w OFFICE STUDIES Uczestnik decyduje w momencie rejestracji uczestnictwa
w Forum. Prosimy o oznaczenie udziału w formularzu zgłoszenia, przy wybranej
lokalizacji.
18.
Office Studies odbędą się w dniu 25 kwietnia 2017 r. w biurach w Warszawie
(uczestnik wybiera biuro w momencie rejestracji uczestnictwa w Forum). Transport
na miejsce spotkania zostanie zapewniony przez BBM. W zwiedzaniu udział może
wziąć maksymalnie 20 osób/lokalizację. Gospodarze poszczególnych Office Studies
zastrzegają sobie wgląd w listę uczestników zarejestrowanych na Office Studies oraz
możliwość wykluczenia z grupy zwiedzającej wskazanych osób lub firm bez podania
przyczyny (o czym Organizator będzie informował na bieżąco w okresie PRZED Forum
i Office Studies oraz w miarę możliwości informował o możliwości przeniesienia
udziału do wizytacji innego biura). Finalna lista uczestników zostanie przesłana do
Gospodarzy Office Studies najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2017 r. Po tej dacie nie ma
możliwości rejestracji i zmiany uczestników Office Studies.
19.
Uczestnicy Office Studies zobowiązani będą do akceptacji regulaminu wizyty oraz
podpisania oświadczenia (jeśli taką konieczność zastrzegą Gospodarze), którego tekst
dostarczy Gospodarz Office Studies. Tekst oświadczenia zostanie udostępniony drogą
elektroniczną przed Forum i Office Studies.
20.
O rezygnacji z udziału w Office Studies, osoby zarejestrowane i potwierdzone przez
Gospodarza Office Studies, prosimy informować BBM najpóźniej do dnia 8 kwietnia
2017 r. Informację o rezygnacji z udziału w Office Studies prosimy przesłać na adres
e-mail [email protected] Rezygnacja po wskazanym terminie bądź brak
uczestnictwa w Office Studies (mimo wcześniejszej rejestracji udziału w Office
Studies) będą skutkować poniesieniem przez Uczestnika opłaty dodatkowej w
wysokości 300 PLN (+23% VAT). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc po
zamknięciu listy uczestników Office Studies tworzona będzie „lista rezerwowa”,
z której uzupełniana będzie grupa w przypadku rezygnacji. W przypadku „listy
rezerwowej” o udziale w Office Studies decydować będzie kolejność na liście.
21.
Szczegóły Office Studies zawarte będą na stronie www.ssc-forum.pl/os
22.
Szczegóły organizacyjne wizyty zostaną przesłane drogą mailową do uczestników
zarejestrowanych na Office Studies i potwierdzonych przez Gospodarza Office
Studies.

Podobne dokumenty