Wiadomoœci Przedszkolne!

Komentarze

Transkrypt

Wiadomoœci Przedszkolne!
Wiadomoœci Przedszkolne!
1 grudnia, 2015
Tegoroczna UroczystoϾ Choinkowa
Gor¹co zapraszamy wszystkich
rodziców na nasz¹ coroczn¹ uroczystoœæ
choinkow¹. Przypominamy, ¿e uroczystoœæ ta
odbêdzie siê w sobotê, 12 grudnia w budynku
naszego przedszkola. Zapraszamy wszystkich
by wspólnie porozmawiaæ przy ciep³ej
herbatce i pokolêdowaæ razem z dzieæmi.
Dzieci z klasy czerwonej spotkaj¹ siê w
przedszkolu w godzinach 9:00-10:30, dzieci z
klasy pomarañczowej bêd¹ mia³y swoj¹
uroczystoϾ w godzinach 11:00 do 12:30.
Natomiast dzieci z klasy niebieskiej bêd¹
œwiêtowaæ w godzinach 1:00-2:45, a dzieci z
klasy fioletowej w godzinach 3:15 do 5:00.
Poniewa¿ mamy w tym dniu a¿ 4 imprezy
punktualnoϾ jest bardzo istotna!!!.
Przyprowadzaj¹c dziecko do
przedszkola bardzo prosimy by pomóc mu siê
rozebraæ i ubranie pozostawiæ w swojej
szafeczce. Potem natomiast prosimy by
dziecko przeprowadziæ do klasy czerwonej,
czyli do klasy najm³odszych dzieci
przedszkolnych i tam je pozostawiæ. W klasie
bêd¹ czeka³y Panie, które pomog¹ dzieciom
ubraæ siê w ich stroje.
Rodziców natomiast zapraszamy na
ciep³¹ kawê do sali gdzie bêdzie odbywaæ siê
czêœæ artystyczna. Bardzo prosimy by robienie
zdjêæ zachowaæ na czas naszych wystêpów i
by nie przeszkadzaæ podczas ubierania dzieci
Potrzebna pomoc!!!!
Przy tak du¿ej imprezie nieodzowna
jest Pañstwa pomoc. Wszystkie osoby, które
chcia³yby zaanga¿owaæ siê w przygotowanie
oraz w przeprowadzenie naszej uroczystoœci
Prenumerata: 847-627-5527
gor¹co zapraszamy do wspó³pracy.
Oprócz rzeczy, które zachcieliby
Pañstwo przynieœæ na nasz wspólny s³odki
stó³, prosimy tak¿e o pomoc w przygotowaniu
naszej sali na sobotni¹ uroczystoœæ oraz o
pomoc w posprz¹taniu przedszkola po ka¿dej
grupie wiekowej. Jest nas wiele wiêc jeœli
wszyscy sprawnie przy³¹czymy siê do
sprz¹tania to w 15 minut jesteœmy w stanie
przygotowaæ klasê na nastêpn¹ imprezê.
Najwiêksz¹ proœbê jednak mamy do
mê¿czyzn z klasy fioletowej gdy¿ jest to
ostatnia nasza impreza sobotnia i po niej
musimy przygotowaæ klasê na poniedzia³kowe
zajêcia. Szczególna wiêc proœba do tatusiów
aby pozostali z nami nieco d³u¿ej i dopomogli
nam rozebraæ szopkê oraz pownosiæ z
powrotem meble do klasy. Raz jeszcze, jeœli
bêdzie nas wiêcej to wszyscy szybciej
pójdziemy do domu i nasze Panie nie bêd¹
musia³y przebywaæ w przedszkolu do póŸnych
godzin wieczornych. A myœlê, ¿e po tak
trudnym tygodniu im szczególnie nale¿y siê
chwila wytchnienia.
W klasach na tablicy og³oszeñ
wywiesiliœmy dzisiaj listê obecnoœci, która
czeka na woluntariuszy z poszczególnych
klas. Jeœli zatem zechcieliby Pañstwo pomóc
nam w choinkowych przygotowaniach to
bardzo prosimy wpisaæ swoje imiê i nazwisko
na przygotowan¹ listê.
SZCZEGÓLNIE CZEKAMY NA SILNYCH
T ATU S I Ó W POTRZEBNYCH DO
POMOCY W WYNOSZENIU MEBLI Z
SALI POMARAÑCZOWEJ!!! W naszej
typowo technicznej pracy potrzebna te¿ bêdzie
DODATKOWA
WIERTARKA
E L E K T R Y C Z N A
O R A Z
AUTOMATYCZNE ZSZYWACZE DO
DREWNA. JEŒLI KTÓRYŒ TATUŒ
DYSPONUJE TAKIMI NARZÊDZIEMI TO
ZAPRASZAMY DO POMOCY W
CZWARTEK O GODZINIE 17:00 LUB W
SOBOTÊ O TEJ SAMEJ GODZINIE.
przed choink¹.
Po skoñczonej uroczystoœci natomiast
prosimy o zabranie swoich naczyñ do domu.
Dzieci najm³odsze z klasy czerwonej.
Czwartek przed choink¹.
Ostatnie próby przed naszym wystêpem
odbêd¹ siê w pi¹tek 11 grudnia. Dlatego te¿
chcemy nieco zmodyfikowaæ nasze coroczne
plany i ju¿ w czwartek przygotowaæ klasê do
uroczystoœci choinkowej. Dziêki temu
p i ¹ k o w a p r óba gene r a l n a b ê d z i e
zorganizowana w pe³nym wystroju klasy.
Jesteœmy przekonane, ¿e bardzo to pomo¿e
naszym m³odym aktorom w sobotnim
wystêpie I bardzo u³atwi nam wszystkim
organizacjê tej wyj¹tkowej uroczystoœci.
Ze wzlêdu na koniecznoœæ
przygotowania sali na nasz¹ uroczystoœæ
choinkow¹, w czwartek 10 grudnia
przedszkole jest czynne do godziny 17:00.
Bardzo prosimy o punktualne
odebranie dzieci z przedszkola.
Natomiast osoby które siê zg³osi³y do
pomocy w przygotowaniu sali na nasz¹
uroczystoœæ bardzo prosimy by przyby³y do
przedszkola punktualnie na godzinê 17:00
oraz by zaparkowa³y swoje samochody na
ulicy. O tej godzinie bowiem bêdzie bardzo
wzmo¿ony ruch na naszym parkingu, wiêc
prosimy by parking pozostawiæ tym rodzicom,
którzy bêd¹ siê œpieszyæ by odebraæ na czas
dzieci z przedszkola.
Osoby przynosz¹ce potrawy na
s³odki stó³
Bardzo prosimy by wszelkie potrawy
by³y przygowane w domu i pokrojone
przyniesione do przedszkola w dniu naszej
uroczystoœci.
Niestety nie mamy mo¿liwoœci
przechowywania tych rzeczy w naszej kuchni
dlatego te¿ prosimy by nie przynosiæ
poczêstunku w pi¹tek lecz dopiero w sobote
Mo¿e trudno w to uwie¿yæ, ale nawet
maluszki przygotowa³y dla Miko³aja ma³e co
nieco. Ale to pozostaje tajemnic¹.
Aby jednak nasza tajemnica mog³a siê
w pe³ni zrealizowaæ bardzo byœmy prosili by
wszystkie dzieci z klasy czerwonej , zarówno
dziewczynki jak i CH£OPCY przyszli w tym
dniu w rajstopkach. Mo¿na je ubraæ pod
spodenki lub na³o¿yæ je dziecku w
przedszkolu. Bia³y lub czerwony kolor by³by
najlepszy!!! Podobnie te¿ bluzeczki. Prosimy
by dzieci przysz³y w tym dniu ubrane na bia³o
lub czerwono. Resztê zabawy natomiast
zapewni¹ nam ju¿ dzieci.
Gdyby mieli Pañstwo jakieœ pytania na
temat naszej choinki to bardzo prosimy
kierowaæ je do nauczycieli w swojej klasie.
Stroje potrzebne na przedszkolne
przedstawienie
Niektórzy rodzice byli poproszeni o
przyniesienie swoich w³asnych strojów.
Bardzo wiêc prosimy, jeœli ktoœ z Pañstwa nie
dostarczy³ nam jeszcze potrzebnego stroju,
niech to uczyni najpóŸniej 8 grudnia, czyli we
wtorek rano.
Œw. Miko³aj w przedszkolu.
Jak zwykle na tê uroczystoœæ
zaprosiliœmy Œw. Miko³aja. Trójki klasowe
pracuj¹ w pocie czo³a by przygotowaæ dla
dzieci prezenty. Zakoñczyliœmy zbiórkê
pieniêdzy na ten cel, a w chwili obecnej
rodzice koñcz¹ ju¿ pakowanie upominków.
Osoby odpowiedzialne za dostarczenie
prezentów do przedszkola bardzo proszê by
przywie¿æ je do biura nie wczeœñiej ni¿ w
pi¹tek przed choink¹.
Prosimy by ka¿dy prezent by³ zapakowany i
czytelnie podpisany imieniem i nazwiskiem
dziecka. Natomiast wszystkie prezenty z danej
klasy by by³y zapakowane w du¿y czarny
worek. Do worków prosimy przymocowaæ
kartkê z napisanym numerem klasy, by
Miko³aj nie pomyli³ worków podczas
rozdawania prezentów.
Podziêkowanie
Drodzy Pañstwo, myœlê, ¿e bêdê
wyrazicielem Was wszystkich gdy skierujê
s³owa uznania i podziêkowania wszystkim
rodzicom, którzy zorganizowali siê w trójki
klasowe i podjêli siê tego wa¿nego zadania
zorganizowania zakupu prezentów dla dzieci.
Tylko Ci rodzice, którzy robili to
kiedykolwiek wiedz¹ ile to wymaga trudu,
cierpliwoœci i bólu g³owy.
Tym bardziej wiêc, rodzicom
zaanga¿owanym w tê akcjê nale¿¹ siê s³owa
naszego uznania i podziêkowania. Nie
zapomnijmy o tym podczas naszej wspólnej
uroczystoœci choinkowej.
Parkowanie samochodów
Aby umo¿liwiæ Pañstwu jak najbardziej
dogodne mo¿liwoœci parkowania samochodów
na naszym parkingu, uroczystoœæ choinkow¹
przeprowadzimy w 4-ech etapach. Niemniej
jednak, doœwiadczeniem lat ubieg³ych wiemy,
¿e na tê uroczystoœæ przybywa wiêcej goœci
ni¿ na inne okazje wiêc bêdziemy mieæ
wzmo¿ony ruch wokó³ przedszkola.
BARDZO WIÊC PROSIMY BY
PRZYBYWAJ¥C NA SWOJ¥ CHOINKÊ
UMO¯LIWIÆ INNYMI RODZINOM
WYJECHANIE Z PARKINGU PO ICH
ZAKOÑCZONEJ UROCZYSTOŒCI I
DOPIERO POTEM
ZAPARKOWAÆ
SWOJE AUTO.
Ju¿ dzisiaj dziêkujemy za przychylne
dostosowanie siê do naszej proœby.
Okres œwi¹teczny
przedszkolu
w
naszym
Poni¿ej przypominamy o godzinach
otwarcia przedszkola w okresie œwi¹tecznym
24 grudzieñ (czwartek) przedszkole
czynne do godziny 2:00 p.m.
25 grudzieñ (piatek) dzieñ wolny
(odp³atny).
31 grudnia (czwartek) przedszkole
czynne do godziny 2:00 p.m.
1 styczeñ (piatek)) przedszkole
nieczynne, dzieñ odp³atny.
4 styczen (poniedzialek) przedszkole
czynne w/g normalnego rozkladu
Je¿eli ktoœ z Pañstwa nie bêdzie
korzysta³ z przedszkola w okresie
œwi¹tecznym, prosimy zg³aszaæ tê
informacjê w klasie u nauczycieli.
Co s³ychaæ w klasie czerwonej?
Ostatni miesiac w kalendarzu, grudzien
to radykalne zmiany w przyrodzie i pogodzie.
Bedziemy obserwowac, zastanawiac sie i
odkrywac co to jest snieg , mroz, dlaczego na
drzewach nie ma juz lisci. Sprawdzimy co
stanie sie z kula sniegowa gdy przyniesiemy ja
do klasy ,a takze dowiemy sie czy snieg jest
czysty. Bedziemy rowniez z radoscia
oczekiwac na kochanego nie tylko przez
dzieci Mikolaja i Swieta Bozego Narodzenia.
Nasz drogi swiety ma niezwykly zwyczaj
zagladania do okien i sprawdzania czy
jestesmy dla siebie dobrzy, grzeczni, czy nasze
raczki sluza do glaskaniai przytulania i
pomagania innym. Postaramy sie wiec
przygotowac jak najlepiej na jego wizyte i
popracowac
nad
naszym
zachowaniem.Roznorodna dzialalnosc
maluszkow bedzie zorganizowana wedlug
nastepujacych hasel:
1.Wyglad i zwyczaje sw.Mikolaja.
2.Zima, zima zima – pada, pada snieg.
3. W Betlejemskiej Szopce.
4.Zimowe ubranka.
Maluszki pomoga w wykonaniu zimowego
wystroju sali sluchajac polskich koled , ktore
naleza do najliczniejszych na swiecie.
Pastoralki beda wspanialym podkladem
muzycznym do roznorodnych wesolych
plasow I zabaw muzycznych. W tym miesiacu
poznamy piosenke “Sanna”, kolor – bialy I
figure – gwiazde.
Co s³ychaæ w klasie pomarañczowej?
Przed nami miesi¹c przygotowañ do
Swi¹t Bo¿ego Narodzenia. Dla dzieci jest to
czas oczekiwania na przyjœcie œw. Miko³aja z
gór¹ prezentów. Aby œw. Miko³aj nie
zapomnia³ o naszym przedszkolu, bêdziemy
podczas naszych codziennych spotkañ
przygotowywaæ siê do tej wizyty. Dzieci bêd¹
uczy³y siê piosenek o œw. Miko³aju, o zimie i
o ba³wankach, jak rownie¿ naucz¹ siê krótkich
wierszyków aby móc wszystko powiedzieæ i
zaœpiewaæ œw. Miko³ajowi. Poszukamy
równie¿ œw. Miko³aja w naszej bibliotece.
Znajdziemy go tam na kartkach niejednej
ksi¹¿eczki. W czasie gdy œw. Miko³aj bêdzie
wêdrowa³ od domu do domu i zostawia³
prezenty pod choinka my zajrzymy do naszej
kuchni i pralni. Obejrzymy, nazwiemy i
poznamy g³osy pracuj¹cych tam urzadzen
elektrycznych takich jak: robot kuchenny,
pralka, suszarka, kuchenka mikrofalowa itp..
Z prac¹ urzadzeñ elektrycznych dzieci
spotykaj¹ siê na codzieñ w swoich domach i
napewno z ³atwoœci¹ bêd¹ mog³y odgadn¹c i
nazwaæ dzwiêki niektórych z nich.
Czas szybko p³ynie, wiêc pora juz ubieraæ
choinkê.
Poœwiêcimy du¿o czasu na
wykonanie róznorodnych ozdób, ktore
zawiesimy na choince. Nauczymy siê krótkich
piosenek i wierszyków, a tak¿e wys³uchamy
opowiadañ o choince w lesie i jej
przyjacio³ach. Ka¿dego dnia nie zabraknie
zajêæ plastycznych z wykorzystaniem kredek,
plasteliny, farb i no¿yczek. Jest to doskona³y
element zabawy rozwijaj¹cy wyobrazniê,
pomys³owoœæ jak równie¿ sprawnoœæ
manualn¹ tak potrzebn¹ w pózniejszej nauce
pisania liter. Wa¿nym sk³adnikiem naszych
zajêæ s¹ zabawy matematyczne, które
towaszysz¹ nam na codzieñ w przedszkolu.
Podczas zabaw bêdziemy d¹¿yæ do tego aby
dzieci przelicza³y do trzech. Odtwarza³y
liczbê elementów poprzez klaskanie lub
tupanie. Pos³ugiwa³y siê okresleniem czasu,
d³ugo-krótko. Okresla³y kszta³t np. bombek:
kula, kwadrat, gwiazdka.
Co s³ychaæ w klasie fioletowej?
Ka¿dego roku prze¿ywamy razem z
najbli¿szymi, w naszych rodzinnych domach
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Doskonale
wiemy, i¿ niezwyk³a ich magia jest wytworem
ludzkiej pamiêci-przechowujemy przez ca³e
lata wspomnienia wype³nione po brzegi
radoœci¹, b³ogim spokojem i nadziej¹. Dzieci
kochaj¹ œwiêta i ca³¹ ich otoczkê, która im
towarzyszy: opowieœci o reniferach,
piernikowym ciasteczku, miko³aju, elfach czy
te¿ anio³kach.
Corocznym
zwyczajem naszego
przedszkola jest choinka i jase³ka
prezentowane przez przedszkolaków dlatego
my pierwszy tydzieñ miesi¹ca grudnia
poœwiêcimy przygotowaniom naszego
spektaklu. Mamy nadziejê, i¿ ta prezentacja
przybli¿y jak równie¿ i wzbogaci nasze
polskie tradycje , które przekazujemy z
pokolenia na pokolenie. Zadania edukacyjne
w tym miesiacu bêd¹ oparte na ilustracjach,
opowiadaniach,
piosenkach, kolêdach i
ró¿nych ciekawych projektach.
Choinka w moim domu -to zgadnienie
pozwalajace nam poznaæ zwyczaje wigilijne,
oczekiwanie na pierwsza gwiazdkê, dzielenie
sie op³atkiem, przygotowanie kolacji, sianko
pod obruskiem i inne. “O tym jak œw. Miko³aj
zaspa³”-bajka, która nauczy nas jak podjac
próbê i przewidzieæ skutek, jak poprawnie
zastosowaæ formê fleksyjn¹, okresliæ stan
emocjonalny oraz wyraziæ opiniê co mi sie
najbardziej podoba.
Podejmiemy próby
œpiewania ró¿nych kolêd, piosenek o
Miko³aju, choince. Wykonamy wiele
projektów plastycznych, ozdób choinkowych,
które wyzwol¹ w nas du¿o pozytywne energii,
rozwin¹ nasz¹ motorykê ma³¹, usprawni¹
ciêcie no¿yczkami itp. A gdy w pe³ni zawita
zima, przez nasze przedszkolne okno
bedziemy podziwiaæ jej uroki. Podejmiemy
próby opisywania krajobrazu zimowego,
zajrzymy do
szaf, ¿eby jeszcze raz
skompletowaæ nasz¹ zimow¹ garderobê i
przypomnieæ o koniecznoœci w³aœciwego
ubierania siê. Literatura œwi¹teczna, oraz
zimowa, któr¹ w tym czasie przeczytamy
pozwoli nam pobawiæ siê w teatr, zmusi nas
do myœlenia, mówienia o uczuciach, s³uchania
i n n yc h i r o z u m i e n i a i n f o r m a c j i
przekazywnych w sposób niewerbalny. Z
zakresu kszta³towania pojêæ matematycznych
w dalszym ci¹gu doskonalimy nasze liczenie.
Przeliczaæ bêdziemy gwiazdki, prezêty,
choinki, elfy i inne. Ozdabiaj¹c nasze choinki
utrwalimy wszystkie poznane dotychczas
figury, ko³o, trójk¹t, gwizda, prostok¹t.
Wprowadzimy nowe pojêcie matematyczneromb. W naszej codziennej pracy towarzyszyæ
nam bêdzie przy tym œwietna muzyka,
wiersze, opowiadania i inne zagadnienia
rozwij¹jace nasz¹ osobowoœæ.
Koñcz¹c swe rozwazania pozwole
sobie zlo¿yæ wszyskim rodzicom ¿yczenia
zdrowych i pogodnych Œwiat Bo¿ego
Narodzenia, a dzieciom:
Ma³¹ gwiazdkê
przed œwiêtami przyjmij proszê z naszymi
¿yczeniami”.
Co s³ychaæ w klasie niebieskiej?
Za nami kolejny miesi¹c
wytê¿onej pracy. W listopadzie dzia³o siê
bardzo wiele. W œrodê przed œwiêtem
Thanksgiving razem ze starszakami z grupy
fioletowej
wcieliliœmy
siê w
rolê
pielgrzymów i rdzennych mieszkañców
Ameryki, którzy 393 lata temu wspólnie
spo¿yli kolacjê, bêd¹c¹ dziêkczynieniem za
udane ¿niwa. S¹dzimy, ¿e by³a to dla nas
niezapomniana lekcja. Dziêkujemy bardzo
serdecznie wszystkim, którzy przynieœli
dary, które potem spo¿yliœmy, dziêkuj¹c za
dobro, które nas spotyka ka¿dego dnia
naszego ¿ycia.
Miesi¹c grudzieñ jest wyj¹tkowy,
gdy¿ w naszym przedszkolu odbêdzie siê
coroczna „Choinka” wraz z Jase³kami.
Razem ze starszakami uczymy siê œpiewaæ
i recytowaæ wiersze, które uœwietni¹ tê
uroczystoœæ. Zachêcamy
Pañstwa do
pomocy i codziennego æwiczenia wraz z
dzieckiem jego kwestii. Uczyñmy ten dzieñ
wyj¹tkowym
dla
starszaków. Dla
wiêkszoœci z nich to ostatnia tego typu
uroczystoœæ w przedszkolu, gdy¿ wkrótce
opuszcz¹
goœcinne
mury
„œwiêtego
Dominika”
W miesi¹cu grudniu bêdziemy
realizowaæ nastêpuj¹ce bloki tematyczne:
Hats and Mittens (ubiór), Bo¿e Narodzenie i
œwiêty Miko³aj oraz Jase³ka. Poznamy kolejn¹
literê alfabetu F. W k¹ciku matematycznym
zagoszcz¹ cyferki 6 I 7. Pragniemy tak¿e z
dum¹ donieœæ, ¿e zaczynamy stawiaæ nasze
pierwsze kroki na „czytelniczej niwie” i
potrafimy sylabizowaæ coraz wieksz¹ liczbê
wyrazów. Bardzo serdecznie prosimy tak¿e o
regularne opróŸnianie folderów z pracami
dzieci. Wiêkszoœæ z Pañstwa, za co serdecznie
dziêkujemy, codziennie zabiera zawartoœæ
foldera do domu i podziwia pracê swoich
pociech, ale s¹ tak¿e takie, które s¹
przepe³nione i dzieci bardzo siê stresuj¹, kiedy
nie mog¹ w³o¿yæ do nich kolejnej pracy.
Ponadto, prosimy zwracaæ uwagê na to, aby
dzieci nie przynosi³y z domu ¿adnych
zabawek, za wyj¹tkiem jednej przytulanki na
le¿akowanie. Wszelekie rzeczy przynoszone
do przedszkola przez dzieci z domu
wprowadzaj¹ niepotrzebne zamieszanie,
czasami nawet s¹ niebezpieczne dla dzieci (
jak branzoletki wykonane z ma³ych gumek) i
niestety czêsto gin¹, co szczególnie flustruje
starszaki. Z góry dziêkujemy za zrozumienie
I wspó³pracê.
Na zakoñczenie, pragniemy ¿yczyæ
Pañstwu,
radosnego
oczekiwania i
gotowoœci na przyjêcie Bo¿ego Syna do
swego ¿ycia, mocy Ducha Œwiêtego, który
pomo¿e nam uwielbiaæ Boga i zasiewaæ
ziarno pokoju wœród Bliskich, wielu darów
Bo¿ych w Nowym 2016 roku!

Podobne dokumenty