Zarządzanie mobilnością.

Komentarze

Transkrypt

Zarządzanie mobilnością.
II Regionalne Seminarium „Mobilny Śląsk”
Katowice, dn. 17 marca 2015 r.
ZARZĄDZANIE MOBILNOŚCIĄ.
MOBILITY MANAGEMENT (MM)
Dr inż. arch. Tadeusz Kmieć , Eniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
EPOMM is the European Platform on Mobility Management
EPOMM is the European Platform on Mobility
Management, a network of governments in
European countries that are engaged in
Mobility Management (MM). They are
represented by the Ministries that are
responsible for MM in their countries.
EPOMM is organised as an international non
profit organisation with seat in Brussels.
http://epomm.eu
Zarządzanie mobilnością.
 Definicja zarządzania mobilnością
 Poniżej przedstawiono treść aktualnie uzgodnionej definicji
zarządzania mobilnością (MM - Mobility Management):
 Zarządzanie mobilnością (Mobility Management – MM) to koncepcja
promowania zrównoważonego transportu oraz zarządzania
zapotrzebowaniem na korzystanie z samochodów poprzez zmianę
postaw i zachowań podróżnych. U podstaw zarządzania
mobilnością leżą „miękkie” środki, takie jak informacja i
komunikacja, organizacja usług oraz koordynacja działań różnych
partnerów. Środki „miękkie” najczęściej mają za zadanie poprawę
skuteczności środków „twardych” stosowanych w transporcie
miejskim (takich jak nowe linie tramwajowe, drogi lub ścieżki
rowerowe). Środki zarządzania mobilnością (w porównaniu ze
środkami „twardymi”) nie muszą wymagać wielkich inwestycji
finansowych, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego wskaźnika
korzyści/koszty (BCR – Benefit Cost Ratio).
STRONY WYMIANY
STRONA POPYTU - POTRZEBY TRANSPORTOWE
STRONA PODAŻY - SYSTEM TRANSPORTOWY
ELEMENTY
SYSTEMU
Organizacja
Personel
Infrastuktura
Część ruchoma
Infrastuktura
Część stała
Przestrzeń
STRONY WYMIANY
STRONA PODAŻY - SYSTEM TRANSPORTOWY
Towarowy
Osobowy
Komfort
Pewność i
bezpieczeństwo
Częstotliwość / czas
oczekiwania
Prędkość
/czas
Rozkład
w czasie
Wielkości
potoków
Rodzajowe
Jakościowe
Ilościowe
STRONY WYMIANY
STRONA POPYTU - POTRZEBY TRANSPORTOWE
Organizacja
Personel
Infrastuktura
Część ruchoma
Infrastuktura
Część stała
Przestrzeń
Czy można zatem
wpływać na popyt w
oderwaniu od
elementów systemu
transportowego ?
Towarowy
Osobowy
Komfort
Pewność i
bezpieczeńst
wo
Częstotliwoś
ć / czas
oczekiwania
Prędkość
/czas
Rozkład
w czasie
Wielkości
potoków
Rodza
jowe
Jakoś
ciowe
Ilościo
we
Czym jest zarządzanie mobilnością?
STRONA POPYTU - POTRZEBY TRANSPORTOWE
STRONA PODAŻY - SYSTEM TRANSPORTOWY
Wg definicji EPMM
Zarządzanie mobilnością zorientowane jest na
popyt, nie na podaż.
Dokładniej - zorientowane na sterowanie popytem.
W takim razie: istnieje popyt na usługę
transportową (która może być realizowana przez
ofertę transportu publicznego lub indywidualnie)
teoretycznie
niezależny od systemu transportowego!!!
Zarządzanie mobilnością zorientowane jest na popyt, nie na podaż.
Czy można w sterowaniu popytem nie
uwzględniać strony podażowej ?
STRONA POPYTU - POTRZEBY TRANSPORTOWE
Komfort
Pewność i
bezpieczeństwo
Częstotliwość / czas
oczekiwania
Prędkość /czas
cechy jakościowe produktu
Środki budowania MM.( wg platformy EPMM)
Środki informacyjne – informacje o usługach
Środki promocyjne – oferta organizacji
transportu - spersonalizowany model
Środki organizacji i koordynacji – Carpooling,
Carsharing, Vanpooling ,
Środki oparte na obiekcie - Plan mobilności,
Zarządzanie parkowaniem samochodów,
to działania marketingowe na rzecz
transportu publicznego.
Wg EPMM: Zarządzanie mobilnością zorientowane jest na
popyt, nie na podaż.
STRONA POPYTU - POTRZEBY TRANSPORTOWE
Ilościowe
Rozkład
w czasie
Wielkości
potoków
Tym samym ograniczamy działania
do wycinka cech strony popytowej.
Zarządzanie mobilnością zorientowane jest na popyt, nie na
podaż.
Czy marketing wystarczy jeśli jakość
produktu będzie niska?
*
przez produkt należy rozumieć wszystkie elementy systemów
transportowych widziane łącznie
Zarządzanie mobilnością zorientowane jest na popyt, nie na
podaż.
wydaje się że:
NIE
W pewnym momencie nastąpi konfrontacja „wizji
promowanej” z rzeczywistością.
Zarządzanie mobilnością zorientowane jest na popyt, nie na
podaż.
Wobec tego:
potrzebne jest tworzenie
realnych zachęt do korzystania
z systemów, a więc
podnoszenie jakości przez
inwestowanie elementy
„twarde” systemu po stronie
podaży.
Wg EPMM: Środki infrastrukturalne mogą wspomagać zarządzanie
mobilnością. Zarządzanie mobilnością nie musi ograniczać się do
danego obiektu.
W takim razie czy nie mówimy pośrednio,
iż podmiotem działań jest cały system
transportowy?
Czy mówiąc o zarządzaniu mobilnością nie
mówimy o jego integracji przestrzennej i
technologicznej ?
Czy nie mówimy również o jego optymalizacji
ekonomicznej?
Wg EPMM: Plany zrównoważonego transportu miejskiego nie stanowią
środków zarządzania mobilnością, jednak powinny je zawierać.
W takim razie czy nie mówimy , iż
„Plany zrównoważonego transportu
miejskiego” są dokumentem strategicznym
(np.miasta), w którym zadanie jakim jest
zarządzanie mobilnością musi być zawarte
jako uzasadnienie budowy całej strategii?
Wg EPMM: Zarządzanie systemem ruchu nie jest
uznawane za część systemu zarządzania
mobilnością. Jednakże, za środki zarządzania mobilnością uznawane są
komponenty systemu zarządzania ruchem wpływające na popyt i zmieniające
postawy uczestników ruchu, zwłaszcza jeśli sprawiają one, że korzystanie ze
środków transportu alternatywnych dla samochodów staje się atrakcyjniejsze,
czy to przez podawanie rzeczywistych godzin odjazdu pociągów przez sieć
telefonii komórkowej lub Internet, czy też poprzez różnego rodzaju komunikaty
lub wykorzystanie systemów nawigacji.
W takim razie czy (znowu ) mówiąc o kolejnym
istotnym elemencie infrastruktury nie
mówimy pośrednio, iż podmiotem działań
jest cały system transportowy?
Czym zatem powinno być zarządzanie mobilnością?
Zarządzanie mobilnością to kompleks działań obejmujący:
- Kształtowanie postaw i świadomości
- Zintegrowane kształtowanie systemu transportowego
jako zespołu systemów współzależnych ( od pieszego do
metropolitalnego )
- Kształtowanie struktur przestrzennych zintegrowane z
polityką transportową.
- Budowa systemów ułatwiających i zachęcających do
korzystania z transportu publicznego.
- Wprowadzanie nowych technologii do wspierania
wyboru proekologicznych systemów transportu.
- Kreowaniem miejskiej polityki mobilności we
współpracy z głównymi podmiotami w strukturze miasta
/ regionu.
II Regionalne Seminarium „Mobilny Śląsk”
Katowice, dn. 17 marca 2015 r.
ZARZĄDZANIE MOBILNOŚCIĄ.
MOBILITY MANAGEMENT (MM)
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.
Dr inż. arch. Tadeusz Kmieć , Eniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Podobne dokumenty