Broszura informacyjna styczen 2016

Komentarze

Transkrypt

Broszura informacyjna styczen 2016
Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku
ul. Rymanowska 20A 38-500 Sanok
www.pup.sanok.pl
tel. 13 46 57 000, fax 13 46 57 001 e-mail [email protected]
Nr 01/2016
Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy
w powiecie sanockim wg stanu na 31.01.2016r.
1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku
oraz liczba mieszkańców Powiatu Sanockiego
Wyszczególnienie
Miasto Sanok
Miasto Zagórz
Gmina Sanok
Gmina Zagórz (bez miasta Zagórz)
Gmina Besko
Gmina Bukowsko
Gmina Komańcza
Gmina Tyrawa Wołoska
Gmina Zarszyn
Liczba
mieszkańców*
Bezrobotni
Ogółem
Bezrobotne
kobiety
Z prawem
do zasiłku
39064
5256
17982
8117
4538
5584
5163
2053
9360
Razem
1601
234
792
379
206
215
270
119
457
766
117
391
191
123
116
133
52
221
240
34
104
56
37
31
24
19
61
4273
2110
606
*(dane na dzień 31.12.2014);
źródło: informacja uzyskana z poszczególnych urzędów gmin i urzędu miasta Sanoka.
2. Zmiany w poziomie bezrobocia (styczeń 2016 – grudzień 2016)
Wyszczególnienie
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
RAZEM:
Nowozarejestrowani
w m-cu sprawozdawczym
Ogółem
Kobiety
591
261
591
Wyłączeni z ewidencji
w m-cu sprawozdawczym w tym z powodu podjęcia pracy
Ogółem
Kobiety
Ogółem
Kobiety
354
170
180
86
261
354
170
180
86
3. Zarejestrowani bezrobotni z prawem do zasiłku
Wyszczególnienie
Ogółem
Kobiety
Powiat sanocki
606
257
4. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach
Wyszczególnienie
Ogółem
kobiety
Do 1
540
229
1-3
830
333
3-6
764
367
6-12
614
329
12-24
588
337
24>...
937
515
25-34
1314
752
35-44
844
463
45-54
740
334
55-59
476
194
60 i więcej
207
25
5. Bezrobotni wg wieku
Wyszczególnienie
Ogółem
kobiety
18-24
692
342
1
6. Bezrobotni wg wykształcenia
Wyszczególnienie
Wyższe
Ogółem
kobiety
709
468
Policealne i średnie
zawodowe
1104
617
LO
Zasadnicze
Zawodowe
1269
480
394
255
Gimnazjalne
i poniżej
797
290
7. Bezrobotni wg stażu pracy ogółem w latach
Wyszczególnienie
Ogółem
kobiety
Do 1 roku
684
384
1-5
971
486
5 - 10
626
297
10 - 20
670
307
20 – 30
428
150
30 i więcej
164
31
Bez stażu
730
455
8. Wybrane kategorie i osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie
Ogółem
Kobiety
Zamieszkali na wsi
Osoby w okresie do 12 miesięcy od
dnia ukończenia nauki,
Cudzoziemcy
Bez kwalifikacji zawodowych
Bez doświadczenia zawodowego
Kobiety, które nie podjęły
zatrudnienia po urodzeniu dziecka
Do 30 roku życia
w tym 25 roku życia
Długotrwale bezrobotne
Powyżej 50 roku życia
Korzystające ze świadczeń
pomocy społecznej
Posiadające co najmniej jedno
dziecko do 6 roku życia
Niepełnosprawni
2438
1227
231
134
5
1141
1004
3
585
602
--
596
1406
692
2205
1078
742
342
1184
398
94
61
781
608
169
77
9. Osoby poszukujące pracy
Wyszczególnienie
Poszukujące pracy Ogółem
w tym niepełnosprawne nie
pozostające w zatrudnieniu
Ogółem
123
Kobiety
50
32
12
10. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (styczeń 2016- grudzień 2016)
Wyszczególnienie
Zgłoszone w okresie sprawozdawczym
Pozostałe na koniec miesiąca
sprawozdawczego
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
63
51
Razem
63
2
11. Aktywizacja osób bezrobotnych (styczeń 2016 - grudzień 2016)
Liczba osób bezrobotnych skierowanych do pracy subsydiowanej
Wyszczególnienie
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem
Prace
interwencyjne
Roboty
publiczne
Dotacje na
rozpoczęcie dział
gospod.
Refundacja
kosztów
zatrudnienia
bezrobotnego
Liczba osób,
które rozpoczęły
szkolenie
Staże
Ogółem
Kobiety
Ogółem
Kobiety
Ogółem
Kobiety
Ogółem
Kobiety
Ogółem
Kobiety
Ogółem
Kobiety
2
0
0
0
0
0
6
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
6
1
0
0
0
0
12. Stopa bezrobocia % (2014)*
Wyszczególnienie
Polska
Styczeń**
Luty**
Marzec**
Kwiecień**
Maj**
Czerwiec**
Lipiec**
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
13,9
13,9
13,5
13,0
12,5
12,0
11,8
11,7
11,5
11,3
11,4
11,5
woj.
Podkarpackie
16,8
16,8
16,3
15,7
15,1
14,7
14,6
14,5
14,3
14,2
14,4
14,8
Podregion
krośnieńsko - przemyski
Powiat Sanocki
17,8
17,8
17,4
16,8
16,0
15,5
15,3
15,1
14,7
14,7
15,1
15,4
14,3
14,4
14,2
13,6
12,8
12,4
12,2
12,3
12,1
12,0
12,5
12,6
*Źródło: Na podstawie danych z MPiPS. i GUS
** Główny Urząd statystyczny dokonał korekty stopy bezrobocia za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2014r. źródło: www.psz.praca.gov.pl.
13. Stopa bezrobocia % (2015)*
Wyszczególnienie
Polska
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
12,0
12,0
11,7
11,2
10,8
10,3
10,1
10,0
9,7
9,6
9,6
9,8
woj.
Podkarpackie
15,3
15,3
14,9
14,3
13,7
13,1
13,0
13,0
12,8
12,7
12,9
13,2
Podregion
krośnieński
Powiat Sanocki
16,0
15,9
15,5
14,9
14,1
13,5
13,4
13,3
13,2
13,1
13,5
13,9
13,1
13,0
12,6
12,1
11,0
10,0
9,9
9,8
9,7
9,6
9,7
9,9
*Źródło: Na podstawie danych z MPiPS. i GUS
** Główny Urząd statystyczny dokonał korekty stopy bezrobocia za okres od 01 stycznia do 31 sierpnia2013r. źródło: www.psz.praca.gov.pl.
.
3
14. Przyczyny wyrejestrowań (styczeń 2016 - grudzień 2016)
Przyczyny wyrejestrowania (odpływu)
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem:
„odpływ”
bezrobotnych
rozpoczęcia
podjęcie
pracy
szkolenia
stażu
przygotowania
zawodowego
dorosłych
pracy
społecznie
użytecznej
Skierowania do
agencji
zatrudnienia
w ramach działań
aktywizacyjnych
odmowy bez uzasadnionej
przyczyny przyjęcia
Niepotwierpropozycji odpowiedniej
dzenia gotowości
pracy lub innej formy
do pracy
pomocy,
w tym w ramach PAI
dobrowolnej
rezygnacji ze
statusu
bezrobotnego
podjęcia
nauki
Osiągnięcia
wieku
emerytalnego
nabycia praw
emerytalnych
lub rentowych
nabycia
praw do
świadczenia
przedemeryt
alnego
Innych
**
354
180
0
0
0
0
38
11
57
23
0
0
22
6
16
354
180
0
0
0
0
38
11
57
23
0
0
22
6
16
**oznacza między innymi:
zmiana miejsca zamieszkania;
zgon; brak zgody na ustalenie profilu pomocy
wyjazd za granicę;
Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej PUP Sanok
www.pup.sanok.pl
Adresy stron internetowych pod którymi można znaleźć informacje o sytuacji
na rynku pracy w województwie Podkarpackim i w Polsce
www.psz.praca.gov.pl; www.praca.gov.pl
www.wup-rzeszow.pl
oferty pracy: http://oferty.praca.gov.pl
Na podstawie sprawozdań MPiPS
opracował: Tomasz Zatwarnicki
[email protected]
tel. 13 4657016
Sanok, luty 2016r.
4