aneks do zarządzenia nr 15-2005 - OPI

Komentarze

Transkrypt

aneks do zarządzenia nr 15-2005 - OPI
ANEKS DO ZARZĄDZENIA NR 15/2005
W sprawie zmiany zasad refundacji kosztów poniesionych z tytułu zakupu okularów
ochronnych do pracy przy monitorach ekranowych dla pracowników OPI.
(tekst jednolity)
§1
Na podstawie przepisów zawartych w §8.2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposaŜonych w monitory ekranowe zarządzam:
1. Pracownik uŜytkujący w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę
normatywnego czasu pracy jest uprawniony do otrzymania refundacji kosztów
okularów ochronnych, jeŜeli taką potrzebę ustali lekarz-okulista.
2. Zakupu okularów dokonuje osobiście zainteresowany pracownik.
3. Rachunek za zakupione okulary w formie faktury VAT winien być wystawiony na
Ośrodek Przetwarzania Informacji.
4. OPI refunduje koszt zakupu okularów ochronnych (szkła + oprawki) do kwoty 250 zł
(dwieście pięćdziesiąt złotych) przy zakupie pierwszej pary okularów oraz 50 zł przy
zakupie kaŜdej kolejnej pary okularów, jeŜeli nie minęło więcej niŜ 1 rok licząc od
daty zakupu pierwszej pary okularów.
5. Do faktury za zakupione okulary naleŜy dołączyć receptę lekarza-okulisty wystawioną
na nazwisko pracownika.
6. Rozliczenie faktury za zakupione okulary zostanie dokonane przelewem na konto
bankowe zainteresowanego pracownika.
7. Warunkiem ubiegania się o refundację jest zrealizowanie zakupu w ciągu 1 miesiąca
od otrzymania zalecenia lekarskiego.
Aneks wchodzi w Ŝycie z dniem 7 września 2007.
W okresie przejściowym, przy rozpatrywaniu wniosków o refundację poniesionych przez
pracowników kosztów, bierze się pod uwagę datę wystawienia faktury.
p.o. Dyrektora
dr Dorota Maciejko

Podobne dokumenty