Sprawa nr: SPZOZ/ …………/2015 INFORMATOR PRZETARGOWY

Komentarze

Transkrypt

Sprawa nr: SPZOZ/ …………/2015 INFORMATOR PRZETARGOWY
Sprawa nr: SPZOZ/ …………/2015
INFORMATOR PRZETARGOWY
dot. przetargu nieograniczonego na sprzedaż 3 używanych samochodów ciężarowych
(ambulansów sanitarnych)
ogłoszonego przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Sulejówku, zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-8 Uchwały Nr
XXI/167/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad
zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego, poz. 2506)
I.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 3 używanych samochodów ciężarowych
(ambulansów sanitarnych).
samochód
Cena wywoławcza
Lp.
1.
Ford FT 100L 2.5 Diesel Kat. MR’95 2.9t
6.000 złotych
1999 r. Nr rej. WM70466
43.400 złotych
2.
Volkswagen Crafter 35 TDi E4 3.5t
2007 r. Nr rej. WM70059
3.
Volkswagen Crafter 35 TDi E4 3.5t
44.400 złotych
2007 r. Nr rej. WM70060
II.
III.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych – na nabycie poszczególnych samochodów.
Opis samochodów przeznaczonych do sprzedaży zawiera załącznik nr 1 do niniejszego
Informatora. Istnieje możliwość obejrzenia samochodu – po wcześniejszym umówieniu
się z przedstawicielem SPZOZ (tel. 22 783 27 15)
IV.
Przetarg zostanie przeprowadzony w lokalu siedziby SPZOZ przy ul. Idzikowskiego 7B w
dniu 22 lutego 2016 r.
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w
nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej w następujący sposób:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku,
ul. Idzikowskiego 7b
05-070 Sulejówek
oraz oznaczonej następująco:
„Oferta kupna samochodu ciężarowego (ambulansu sanitarnego) samochód nr ”
i opatrzonej nazwą (firmą) oraz dokładnym adresem Oferenta.
V.
Ofertę należy złożyć do dnia 22 lutego 2016 r. do godz. 10.00 w siedzibie SPZOZ przy
ul. Idzikowskiego 7B, pok. 30.
VI.
Oferta powinna zawierać:
1) prawidłowo wypełniony i podpisany formularz ofertowy – którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego Informatora,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert – jeżeli dotyczy,
3) pełnomocnictwo, dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w
imieniu wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik) oraz pełnomocnictwo do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie – jeżeli dotyczy.
VII.
Wybrana zostanie oferta oferenta, który przedstawi najwyższa cenę (kryterium: cena –
100%), a jednocześnie wyższą lub równą cenie wywoławczej.
1
Sprawa nr: SPZOZ/ …………/2015
Dyrektor SPZOZ zawrze umowę sprzedaży z Oferentem, którego oferta została wybrana
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone
oferty z jednakową najwyższa ceną, Komisja Przetargowa wezwie Oferentów, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Komisje Przetargową ofert
dodatkowych, zawierających warunki nie mniej korzystne dla SPZOZ niż zaoferowane w
poprzednio złożonych ofertach.
Dyrektor SPZOZ zawrze umowę sprzedaży z Oferentem, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza.
VIII.
Otwarcie ofert nastąpi w lokalu w lokalu siedziby SPZOZ przy ul. Idzikowskiego 7B w
dniu 22 lutego 2016 r. o godz. 10.30.
Otwarcia ofert dokonuje i przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa, powołana przez
Dyrektora SPZOZ.
Komisja Przetargowa sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania.
IX.
Oferty niezgodne z przepisami obowiązującego prawa lub warunkami niniejszego
Ogłoszenia, załączników do niego (w tym: zawierające propozycje ceny niższej od ceny
wywoławczej), jak również oferty wniesione po terminie – podlegają odrzuceniu.
Komisja Przetargowa ma prawo zwrócić się do Oferenta o wyjaśnienie treści złożonej
oferty lub uzupełnienie bądź poprawienie oferty niepełnej lub zawierającej błędy
pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki – w terminie wyznaczonym przez
Komisję Przetargową.
W przypadku uchybienia wyznaczonego przez Komisję Przetargową terminu – oferta
podlega odrzuceniu.
X.
Dyrektor SPZOZ ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Dyrektor SPZOZ niezwłocznie ogłasza o zamknięciu przetargu na tablicy ogłoszeń w
siedzibie SPZOZ, przy ul. Idzikowskiego 7B w Sulejówku, oraz na stronie internetowej
SPZOZ, a także przekazuje informację Oferentom, którzy złożyli oferty nie podlegające
odrzuceniu.
XI.
Projekt umowy sprzedaży stanowi załącznik do Informatora Przetargowego.
XII.
Załącznikami do niniejszego Informatora są:
1)
opis samochodów przeznaczonych do sprzedaży – raport techniczny rzeczoznawcy
(zał. nr 1) – załącznik ten nie jest publikowany na stronie internetowej SPZOZ,
lecz jest udostępniany zainteresowanemu oferentowi do wglądu w siedzibie SPZOZ
lub w postaci pliku przesłanego na podany przez oferenta adres poczty elektronicznej
2) formularz ofertowy (zał. nr 2),
3) projekt umowy sprzedaży (zał. nr 3).
Sulejówek, dnia MMMMMMMM.. r.
2