Royal Mayormass

Komentarze

Transkrypt

Royal Mayormass
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
Royal-Mayormass
czyli
System Rozgrywek Sportowych
 Copyright by Jacek Drzystek
Rzeszów 2006
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
Royal-Mayormass
czyli
System Rozgrywek Sportowych
Dokument ten został opracowany w celu udokumentowania praw autorskich
wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24
poz. 83) oraz stosownych porozumień międzynarodowych o ochronie praw autorskich,
między innymi Aktu Paryskiego Konwencji Berneńskiej o Ochronie Dzieł Literackich i
Artystycznych sporządzonego w ParyŜu dnia 24 lipca 1971 r. (Dz.U. 1990 nr 82
poz. 474).
Prawami autorskimi chroniony jest kaŜdy element wchodzący w skład opisanego
w tym dokumencie Systemu Rozgrywek Sporowych.
Wykorzystanie jakiegokolwiek elementu Royal-Mayormass w jakiejkolwiek
formie jest zabronione bez zawarcia pisemnej umowy z jego autorem.
© Autorem systemu Royal-Mayormass jest Jacek Drzystek
Wprowadzenie
Celem rozgrywek sportowych jest wyłonienie mistrza spośród danej grupy druŜyn
(lub zawodników). W związku z tym pomiędzy tymi druŜynami muszą być rozgrywane
mecze. O tym, kto zostanie zwycięzcą całych rozgrywek decydują wyniki wszystkich
spotkań. Zasady obowiązujące w trakcie sezonu tworzą System Rozgrywek Sportowych.
W dokumencie tym został opisany System Rozgrywek Sportowych, opierający się na
innych zasadach niŜ dotychczas znane. Daje on moŜliwość przeprowadzenia mistrzostw oraz
wyłonienia zwycięzcy całego sezonu w sposób najbardziej sprawiedliwy i efektywny. System
ten posiada zalety, których nie mają inne Systemy Rozgrywek Sportowych, jak np. angielski,
który aktualnie obowiązuje w rozgrywkach sportowych na całym świecie.
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
1. Dotychczasowe rozwiązania
Obecnie na świecie stosowane są róŜne systemy rozgrywek sportowych. Jednak do
najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych naleŜą:
1. System Angielski, działający według zasady „kaŜdy z kaŜdym”,
2. System Pucharowy, działający według zasady „przegrywający odpada”,
3. System Szwajcarski, wykorzystywany w turniejach szachowych.
Stosuje się takŜe rozwiązania, które są jedynie modyfikacjami systemu angielskiego i
pucharowego, a takŜe rozwiązania które wykorzystują oba systemy na poszczególnych
etapach rozgrywek. Np. Piłkarska Liga Mistrzów w pierwszym etapie swoich rozgrywek
wykorzystuje system angielski, natomiast w drugim etapie system pucharowy.
2. Opis Royal-Mayormass
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na Royal-Mayormass składają się:
Budowa Royal-Mayormass (pustego),
Poziomy występujące w Royal-Mayormass (niepełnym oraz pełnym),
Punktacje pomeczowe za uzyskany wynik meczu w Royal-Mayormass,
Zasady decydowania o miejscu rozgrywania meczy (u siebie lub na wyjeździe),
Sposoby wyłaniania mistrza rozgrywek,
Metody rozstawiania startowego druŜyn w pary (pierwsza kolejka).
Zagadnienia te zostaną omówione w kolejnych podrozdziałach.
***
Wszystkie druŜyny w Royal-Mayormass grają tyle samo meczy (Ŝadna z nich nie
odpada w trakcie sezonu). Mecze rozgrywane są na poszczególnych poziomach, na których
otrzymuje się róŜną liczbę punktów, natomiast ilość poziomów zaleŜna jest od rozmiaru
Royal-Mayormass. DruŜyny wygrywające mecze mogą awansować na wyŜsze poziomy,
natomiast druŜyny przegrywające spadać na poziomy niŜsze. Tak, więc w kaŜdym meczu
musi zostać wyłoniony zwycięzca oraz pokonany (lepszy – gorszy). W skład ligi moŜe
wchodzić dowolna liczba druŜyn. Jednak najbardziej optymalną liczbą jest: 2, 4, 8, 16, 32, 64,
128, 256 ... (czyli potęga dwójki). Tak, więc w przedstawionych poniŜej przykładach
pokazane będą ligi złoŜone tylko z takiej liczby druŜyn.
Przed przystąpieniem do rozgrywek naleŜy ponumerować wszystkie druŜyny
wchodzące w skład ligi. DruŜyna otrzymuje numer porządkowy, który powinien oznaczać
miejsce, jakie zajęła ona w poprzednim sezonie. JeŜeli rozgrywki startują po raz pierwszy
wówczas numeracje druŜyn wykonać moŜna w inny sposób, np. losowy. Następnie konieczne
jest rozstawienie wszystkich druŜyn tworzących ligę w uporządkowane pary (rozstawienie
startowe), które będą rozgrywać mecze pierwszej kolejki.
Na rysunku 1 zostało przedstawione rozstawienie startowe dla ligi złoŜonej z 16
druŜyn. KaŜde koło (baza meczowa) reprezentuje mecz (lub dwumecz), czyli dwie
rywalizujące ze sobą strony. Poszczególne druŜyny oznaczone zostały literami.
dwie druŜyny tworzące pierwszą parę
A
B
C
D
E
F
G
H
dwie druŜyny tworzące ostatnią parę
I
J
K
L
M
N
O
P
Rys. 1. Przykład rozstawienia startowego w Royal-Mayormass (liga 16 druŜynowa)
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
Po rozstawieniu druŜyn w uporządkowane pary kaŜda z nich rozgrywa mecz.
Po rozegraniu kaŜdej kolejki w Royal-Mayormass druŜyny przechodzą w sposób
jednoznaczny do nowych par (baz meczowych). W lidze jest więc przez cały czas zachowany
określony porządek wynikający z istoty Royal-Mayormass.
***
Informacje przedstawione w podrozdziałach 2.1, 2.2, 2.3 oraz 2.4
stanowią istotę Royal-Mayormass (sens jego działania).
2.1. Budowa Royal-Mayormass (pustego)
W tym podrozdziale zostało pokazane jak powstał Royal-Mayormass (pusty) na
przykładzie ligi liczącej 8 druŜyn. Royal-Mayormass nazywany jest pustym poniewaŜ nie
występują w nim jeszcze poziomy. Analogicznie powstają inne rozmiary Royal-Mayormass
pustego.
Głównym zadaniem Royal-Mayormass pustego jest przedstawienie zasady
przechodzenia druŜyn do nowych par meczowych w następnych kolejkach (kolejka 2, 3, 4,
...).
Na początku druŜyny ustawiane są w uporządkowane pary w jednej linii startowej,
najlepiej według jednego z rozstawień startowych (rysunek 2). W parach tych rozgrywane są
mecze pierwszej kolejki.
A-B
C-D
sąsiadujące pary meczowe
E-F
G-H
sąsiadujące pary meczowe
Rys. 2. Proces tworzenia Royal-Mayormass 8 pustego – sytuacja początkowa
Na rysunkach 3–7 została szczegółowo przedstawiona zasada łączenia druŜyn w pary
w Royal-Mayormass 8.
Po rozstrzygnięciu wszystkich meczy w pierwszej kolejce, na podstawie wyników
jakie uzyskały druŜyny, rozstawiane są one w nowe uporządkowane pary.
A-C
1-a
kolejka
A-B
E-G
1-a
kolejka
C-D
B-D
1-a
kolejka
E-F
1-a
kolejka
G-H
F-H
Rys. 3. Proces tworzenia Royal-Mayormass 8 pustego.
Ustawienie druŜyn w pary w drugiej kolejce
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
Zakładamy, Ŝe w pierwszej kolejce wygrały druŜyny A, C, E, G. Tak, więc
przechodzą one do góry (na kolejnym rysunku). Natomiast druŜyny, które przegrały (B, D, F,
H) przechodzą na dół. Powstają w ten sposób nowe uporządkowane pary meczowe potrzebne
do „pełnego zamknięcia się” Royal-Mayormass (rysunek 3). Bazy meczowe nowych par
meczowych oznaczone zostały ciągłą linią na rysunku poniŜej.
Po rozstawieniu druŜyn w nowe uporządkowane pary rozgrywane są mecze drugiej
kolejki. Zakładamy, Ŝe wygrały druŜyny A, E, B. F. Przechodzą one do góry (na kolejnym
rysunku). DruŜyny, które przegrały (C, G, D, H) przechodzą na dół. W ten sposób powstały
kolejne, nowe uporządkowane pary meczowe, które całkowicie „zamknęły” RoyalMayormass 8 pusty (rysunek 4).
A-E
2-a
kolejka
A-C
2-a
kolejka
E-G
C-G
1-a
kolejka
A-B
1-a
kolejka
C-D
1-a
kolejka
E-F
1-a
kolejka
G-H
B-F
2-a
kolejka
B-D
2-a
kolejka
F-H
D-H
Rys. 4. Utworzenie Royal-Mayormass 8 pustego. Ustawienie druŜyn w pary w trzeciej kolejce
A-E
C-G
A-E
C-G
B-F
D-H
B-F
D-H
Rys. 5. Obrócenie druŜyn po zamknięciu się obiegu w Royal-Mayormass 8
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
W przypadku ligi złoŜonej z 8 druŜyn dwie kolejki tworzą cały obieg. Dlatego, gdy
znane są pary meczowe następnej, w tym przypadku trzeciej kolejki (bazy meczowe
ustawione pionowo, jedna pod drugą), to wówczas obracamy je w taki sposób jak zostało to
pokazane na rysunku 5 (analogicznie postępujemy z kolejkami 5, 7, 9, 11, …). W
konsekwencji bazy meczowe (mecze) znajdujące się w ustawieniu poziomym są
identycznymi odpowiednikami baz meczowych, które znajdowały się w ustawieniu
pionowym. Obrócenie to zostało wprowadzone jedynie po to, aby graf (Royal-Mayormass)
moŜna było wykorzystywać w sposób cykliczny.
W trzeciej kolejce druŜyny A, G, B, H wygrały natomiast druŜyny E, C, F, D
przegrały. Czwarta kolejka, tak samo jak kaŜda inna tworzona jest na podstawie wyników
zawsze poprzedniej kolejki (wyjątek stanowi pierwsza kolejka). Zostało to przedstawione na
rysunku 6.
A-G
3-a
kolejka
A-E
B-H
3-a
kolejka
C-G
3-a
kolejka
B-F
E-C
3-a
kolejka
D-H
F-D
Rys. 6. Ustawienie druŜyn w pary w czwartej kolejce
W czwartej kolejce wygrały druŜyny G, H, C, F natomiast przegrały druŜyny
A, B, E, D. Otrzymujemy więc pary meczowe piątej kolejki (rysunek 7).
G-H
4-a
kolejka
A-G
4-a
kolejka
B-H
A-B
3-a
kolejka
A-E
3-a
kolejka
C-G
3-a
kolejka
B-F
3-a
kolejka
D-H
C-F
4-a
kolejka
E-C
4-a
kolejka
F-D
E-D
Rys. 7. Ustawienie druŜyn w pary w piątej kolejce
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
JeŜeli rozgrywki miałyby być kontynuowane, to wówczas konieczne byłoby obrócenie
druŜyn w sposób jak na rysunku 5. Pary meczowe następnych kolejek tworzy się w
analogiczny sposób.
Tak, więc ostatecznie Royal-Mayormass 8 pusty moŜna przedstawić w postaci grafu z
rysunku 8. Royal-Mayormass pusty zbudowany jest z odpowiednio ustawionych względem
siebie baz meczowych, połączonych ze sobą liniami „zwycięstwa i poraŜki” (wskaźnikami), z
których wynika zasada przechodzenia druŜyn do nowych uporządkowanych par po rozegraniu
meczy danej kolejki (główna istota Royal-Mayormass).
Rys. 8. Royal-Mayormass 8 pusty
Na rysunku 8 zostały pokazane wszystkie sąsiadujące ze sobą mecze w RoyalMayormass 8 (połączone zostały przerywaną linią).
W Royal-Mayormass 8 koła reprezentujące mecze (bazy meczowe) pierwszej kolejki
reprezentują jednocześnie mecze kolejki: 3, 5, 7, itd. poniewaŜ kolejne ustawienia druŜyn w
pary wykonuje się cyklicznie. Tak więc jedna baza meczowa reprezentuje wiele kolejek.
1, 3, 5,
···
2, 4, 6,
···
2, 4, 6,
···
1, 3, 5,
···
1, 3, 5,
···
1, 3, 5,
···
1, 3, 5,
···
1, 3, 5,
···
1, 3, 5,
···
2, 4, 6,
···
2, 4, 6,
···
1, 3, 5,
···
Rys. 9. KaŜda baza meczowa (koło) reprezentuje wiele kolejek
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
Na rysunku 9 zostały pokazane bazy meczowe odpowiadające poszczególnym
kolejkom w Royal-Mayormass 8.
Rozgrywki w Royal-Mayormass prowadzone są do momentu aŜ zostanie rozegrana
dowolna, przed sezonem ustalona liczba kolejek, lub gdy zostaną spełnione inne warunki.
***
Na rysunku 10 przedstawiona została, w postaci grafu, główna zasada przechodzenia
(łączenia) druŜyn w nowe uporządkowane pary po rozegraniu kolejki, która jest wspólna dla
wszystkich druŜyn rywalizujących według Royal-Mayormass. Rysunek ten przedstawia
fragment Royal-Mayormass, który jest jednocześnie pustym Royal-Mayormass 4. Mecze A–
B oraz C–D sąsiadują ze sobą (mecze sąsiadujące). Po rozegraniu meczy druŜyny
przechodzą do nowych baz meczowych w których tworzą nową parę. KaŜdy łuk (linia
zwycięstwa lub poraŜki – wskaźnik) skierowany do góry wskazuje kierunek przejścia dla
druŜyny, która wygrała mecz, natomiast łuk skierowany w dół wskazuje kierunek przejścia
dla druŜyny, która przegrała swój mecz.
linie zwycięstwa (wskaźnik) –
kierunek przejścia druŜyn (do góry), które
wygrały mecze wcześniejszej kolejki,
przykładowo wygrały druŜyny A oraz C
mecz nowej
kolejki 1 z 2
A–C
1 z 2 meczy
poprzedniej
kolejki
C–D
A–B
1 z 2 meczy
poprzedniej
kolejki
B–D
mecz nowej
kolejki 1 z 2
linie poraŜki (wskaźnik) –
kierunek przejścia druŜyn (w dół), które
przegrały mecze wcześniejszej kolejki,
przykładowo przegrały druŜyny B oraz D
Rys. 10. Generalna zasada przechodzenia druŜyn do nowych par meczowych w RoyalMayormass
Tak, więc w Royal-Mayormass w nowej kolejce zawsze grają ze sobą druŜyny (z baz
meczowych sąsiadujących), które albo jednocześnie wygrały albo jednocześnie przegrały
swoje mecze w poprzedniej kolejce – jak na rysunku 10. W związku z tym remis zawsze
musi być rozstrzygnięty po to, aby wiadomo było, która druŜyna z pary meczowej przejdzie
„wyŜej”, a która przejdzie „niŜej”.
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
Na kolejnych rysunkach zostały przedstawione w postaci grafu inne rozmiary RoyalMayormass pustego (zasada łączenia druŜyn w nowe pary meczowe po rozegraniu kolejki)
dla lig złoŜonych z 16 druŜyn (rys. 11), 32 druŜyn (rys. 12) oraz 64 druŜyn (rys. 13).
Rys. 11. Royal-Mayormass 16 pusty
W Royal-Mayormass 16 obieg składa się z trzech kolejek, czyli o jedną więcej niŜ w
Royal-Mayormass 8. Tak więc obrócenie druŜyn w tym rozmiarze będzie w kolejkach 4-ej,
7, 10, 13, 16, itd. Oczywiste jest, Ŝe w innych rozmiarach Royal-Mayormass obrócenie
druŜyn będzie w odpowiednio innych kolejkach.
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
Rys. 12. Royal-Mayormass 32 pusty
W Royal-Mayormass 32 obieg składa się z czterech kolejek, czyli o jedną więcej niŜ
w Royal-Mayormass 16.
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
Rys. 13. Royal-Mayormass 64 pusty
W Royal-Mayormass 64 obieg składa się z pięciu kolejek, czyli o jedną więcej niŜ w
Royal-Mayormass 32.
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
2.2. Poziomy występujące w Royal-Mayormass (niepełnym oraz pełnym)
RozróŜniamy Royal-Mayormass niepełny oraz pełny. Royal-Mayormass niepełny
oraz pełny powstają na podstawie Royal-Mayormass pustego poprzez wprowadzenie
poziomów. Dzięki temu moŜliwe jest przydzielanie druŜynom pomeczowych punktów w
ilości zaleŜnej od tego na jakim poziomie mecz był rozgrywany. Liczba poziomów zaleŜna
jest od rozmiaru Royal-Mayormass i jest zawsze taka sama dla jego danego rozmiaru,
zarówno niepełnego jak i pełnego.
Rozgrywki powinno rozpoczynać się w Royal-Mayormass niepełnym, poniewaŜ
umoŜliwia to wszystkim druŜynom równy i sprawiedliwy start przed „wejściem” na RoyalMayormass pełny. MoŜna równieŜ rozgrywki zakończyć na Royal-Mayormass niepełnym.
Jest takŜe moŜliwe, pod pewnymi warunkami, pominięcie Royal-Mayormass niepełnego i
rozpoczęcie oraz prowadzenie rozgrywek tylko w Royal-Mayormass pełnym.
W poniŜszych przykładach poziomy zostały oznaczone róŜnymi kolorami.
2.2.1. Poziomy tworzące Royal-Mayormass (niepełny)
Royal-Mayormass niepełny tworzy się na podstawie Royal-Mayormass pustego dzięki
oznaczeniu liczby zwycięstw. O tym na jakim poziomie znajduje się baza meczowa decyduje
to ile zwycięstw, do tej pory, uzyskała druŜyna, znajdująca się w danej bazie meczowej
(pierwsze, wytłuszczone cyfry w oznaczeniach na rysunkach 14–16). Tak więc poziomy w
Royal-Mayormass niepełnym powstają w wyniku oznaczenia ilości zwycięstw zespołów.
PoniŜej zostały przedstawione poziomy występujące w Royal-Mayormass niepełnym.
Royal-Mayormass nazywany jest niepełnym poniewaŜ kaŜda jego kolejka posiada róŜną
liczbę poziomów (kaŜda kolejka jest inna). W pierwszej kolejce występuje jeden poziom, w
drugiej dwa poziomy, w trzeciej trzy, itd. aŜ do pewnej liczby poziomów, która zaleŜna jest
od rozmiaru Royal-Mayormass.
W Royal-Mayormass niepełnym zwycięzcy zawsze przechodzą o jeden poziom wyŜej,
natomiast pokonani pozostają na tym samym, dotychczas wywalczonym przez siebie
poziomie w następnej kolejce.
0:0
0:0
0:0
0:0
Rys. 14. Poziomy pierwszej kolejki tworzenia się Royal-Mayormass 8 niepełnego
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
W pierwszej kolejce wszystkie druŜyny grają na tym samym poziomie (pierwszym).
Na rysunku 14 poziom pierwszy przykładowo został oznaczony kolorem czerwonym. Cyfry
podane w bazach meczowych oznaczają kolejno liczbę zwycięstw i poraŜek. PoniewaŜ
druŜyny, będące tutaj (pierwsza kolejka), nie grały jeszcze Ŝadnych meczy, więc wszystkie
mają oznaczenie 0 : 0 (nie mają zwycięstw ani poraŜek). Poziom pierwszy jest
wytłuszczonym zerem tego oznaczenia.
Po rozegraniu pierwszej kolejki zespoły zwycięskie przeszły na kolejny, wyŜszy
poziom (druga kolejka – kolor srebrny), natomiast pokonane pozostały, w drugiej kolejce, na
tym samym poziome (rysunek 15). Tak więc w drugiej kolejce występują juŜ dwa poziomy.
DruŜyny, które w pierwszej kolejce wygrały swoje mecze mają oznaczenie 1 : 0, natomiast te,
które przegrały mają oznaczenie 0 : 1. Poziom drugi jest wytłuszczoną jedynką tego
oznaczenia.
1:0
0:0
1:0
0:0
0:0
0:1
0:0
0:1
Rys. 15. Poziomy drugiej kolejki tworzenia się Royal-Mayormass 8 niepełnego
druŜyny które wygrały
2 mecze (poziom trzeci)
2:0
1:0
1:0
1:1
0:0
0:0
0:0
0:0
druŜyny które wygrały
i przegrały po 1 meczu
(poziom drugi)
1:1
0:1
0:1
0:2
druŜyny które przegrały
2 mecze (poziom pierwszy)
jedyna pełna kolejka w Royal-Mayormass niepełnym, na jej podstawie
przy pomocy zasady LGPD tworzy się pełny Royal-Mayormass
Rys. 16. Poziomy trzeciej kolejki tworzące Royal-Mayormass 8 niepełny
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
Analogiczną sytuację mamy w pozostałej trzeciej kolejce, która ostatecznie zamknęła
Royal-Mayormass niepełny. DruŜyny, które wygrały w drugiej kolejce przeszły na wyŜszy
poziom, natomiast druŜyny które przegrały pozostały na swoim, dotychczasowo
wywalczonym poziomie (rysunek 16). W ten sposób w kolejce trzeciej powstały trzy
poziomy. DruŜyny, które wygrały dwa mecze mają oznaczenie 2 : 0. DruŜyny które wygrały i
przegrały po jednym meczu mają oznaczenie 1 : 1, natomiast druŜyny, które przegrały dwa
mecze mają oznaczenie 0 : 2. Poziom trzeci jest wytłuszczoną dwójką tego oznaczenia.
W Royal-Mayormass 8 niepełnym trzecia kolejka całkowicie go „zamknęła” (jest to
pierwsza pełna kolejka Royal-Mayormass). Ta kolejka w Royal-Mayormass ma wyjątkowe
znaczenie, poniewaŜ na jej podstawie tworzony jest pełny Royal-Mayormass.
Na rysunku 16 poziomy zostały oznaczone kolorami, tj. zielony (poziom najwyŜszy),
srebrny, czerwony (poziom najniŜszy).
***
W analogiczny sposób moŜna wyznaczyć poziomy dla innych rozmiarów RoyalMayormass niepełnego. Na kolejnych rysunkach zostały przedstawione inne rozmiary RoyalMayormass niepełnego (rysunki 17-20).
Rys. 17. Royal-Mayormass 8 niepełny
W tym przypadku poszczególne kolory oznaczają:
zielony
srebrny
czerwony
–
–
–
poziom 3 (najwyŜszy),
poziom 2,
poziom 1 (najniŜszy).
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
Rys. 18. Royal-Mayormass 16 niepełny
W tym przypadku poszczególne kolory oznaczają:
zielony
niebieski
Ŝółty
czerwony
–
–
–
–
poziom 4 (najwyŜszy),
poziom 3,
poziom 2,
poziom 1 (najniŜszy).
www.R-SportSystem.pl
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
Rys. 19. Royal-Mayormass 32 niepełny
W tym przypadku poszczególne kolory oznaczają:
zielony
niebieski
srebrny
Ŝółty
czerwony
–
–
–
–
–
poziom 5 (najwyŜszy),
poziom 4,
poziom 3,
poziom 2,
poziom 1 (najniŜszy).
www.R-SportSystem.pl
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
Rys. 20. Royal-Mayormass 64 niepełny
W tym przypadku poszczególne kolory oznaczają:
zielony
niebieski
brązowy
granatowy
Ŝółty
czerwony
–
–
–
–
–
–
poziom 6 (najwyŜszy),
poziom 5,
poziom 4,
poziom 3,
poziom 2,
poziom 1 (najniŜszy).
.
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
2.2.2. Poziomy tworzące Royal-Mayormass (pełny)
Royal-Mayormass pełny tworzy się na podstawie Royal-Mayormass niepełnego dzięki
zasadzie LGPD (Lewa baza meczowa do Góry, Prawa baza meczowa na Dół).
PoniŜej zostały przedstawione poziomy występujące w Royal-Mayormass pełnym.
Royal-Mayormass nazywany jest pełnym poniewaŜ kaŜda jego kolejka posiada taką samą
liczbę poziomów. Wiemy juŜ, Ŝe w Royal-Mayormass niepełnym ustalona została ostateczna
liczba poziomów danego rozmiaru Royal-Mayormass. Poziomy te znajdują się w ostatniej
jego kolejce (jedynej pełnej). Począwszy od niej we wszystkich następnych kolejkach RoyalMayormass pełnego liczba poziomów juŜ się nie zmienia jak i równieŜ ich ustawienie
względem siebie. Tak więc wszystkie kolejki w Royal-Mayormass pełnym są identyczne
(kompletne poziomowo tylko podzielone na 2, 4, 8, 16, … części w zaleŜności od rozmiaru
Royal-Mayormass). Dlatego kolejki te zostały nazwane kolejkami pełnymi. Podziału tego nie
widać w postaci tabelkowej Royal-Mayormass – rozdział 4.
W Royal-Mayormass pełnym druŜyna zwycięska zawsze przechodzi na poziom
wyŜszy lub pozostaje na tym samym poziomie, natomiast druŜyna pokonana spada na poziom
niŜszy lub pozostaje na tym samym.
***
Na rysunkach 21-23 została przedstawiona zasada LGPD, z której wynikają poziomy
potrzebne do utworzenia Royal-Mayormass pełnego (w tym przypadku o rozmiarze 8).
Tworzy ona Royal-Mayormass pełny zawsze opierając się na poziomach ostatniej kolejki
Royal-Mayormass niepełnego (pierwszej pełnej kolejki). Zasada ta zawsze z dwóch meczów
ustawionych poziomo (sąsiadujących) tworzy dwa mecze ustawione pionowe (ale juŜ nie
sąsiadujące) o identycznych poziomach. Tą metodą moŜna stworzyć wszystkie rozmiary
pełnego Royal-Mayormass.
Na rysunku 21 zostały przedstawione poziomy występujące w ostatniej kolejce RoyalMayormass 8 niepełnego (przeniesione z rysunku 16) w trakcie obrócenia z poprzedniego
ustawienia pionowego w ustawienie poziome. Zasada LGPD, w oparciu o bazy meczowe
sąsiadujące, tworzy pełny Royal-Mayormass. Sąsiadujące ze sobą bazy meczowe (poziomy)
połączone zostały w pary przerywaną linią. Tak więc wszystkie kolejki Royal-Mayormass
pełnego zbudowane są identycznie.
Rys. 21. Kolejka w trakcie obrócenia w Royal-Mayormass 8
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
Na rysunku 22 został pokazany I etap stosowania zasady LGPD. Dla kaŜdej pary
sąsiadujących ze sobą poziomów (baz meczowych), poziom lewy przechodzi do góry,
natomiast poziom prawy przechodzi na dół.
Lewy poziom
do Góry
Prawy poziom
na Dół
Lewy poziom
do Góry
Prawy poziom
na Dół
Rys. 22. Zasada LGPD w trakcie tworzenia pełnego Royal-Mayormass 8 – etap I
Po I etapie stosowania zasady LGPD powstała identyczna kolejka tyle, Ŝe podzielona
na 2 części (górną i dolną).
W analogiczny sposób naleŜy postąpić w II etapie stosowania zasady LGPD
(rysunek 23).
Lewy poziom
do Góry
Prawy poziom
na Dół
Lewy poziom
do Góry
Prawy poziom
na Dół
Rys. 23. Zasada LGPD, która utworzyła pełny Royal-Mayormass 8 – etap II końcowy
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
Po II etapie stosowania zasady LGPD powstała identyczna kolejka tyle, Ŝe podzielona
na 4 części (ustawione w pionie). Kolejka ta ostatecznie zamknęła pełny Royal-Mayormass.
W konsekwencji stosowania zasady LGPD bazy meczowe znajdujące się w pionie są
identycznymi odpowiednikami baz meczowych ustawionych poziomo.
Tak więc w taki sposób, opierając się na poziomach pierwszej pełnej kolejki RoyalMayormass niepełnego, przy pomocy zasady LGPD powstał Royal-Mayormass pełny.
Dla większych rozmiarów Royal-Mayormass będzie potrzebnych więcej etapów do
utworzenia Royal-Mayormass pełnego. Aby utworzyć Royal-Mayormass 16 pełny potrzebne
są 3 etapy, natomiast do utworzenia Royal-Mayormass 32 pełnego potrzebne są 4 etapy, itd.
Royal-Mayormass o róŜnych rozmiarach posiada róŜną liczbę poziomów. Tak, więc
zawsze Royal-Mayormass 4 posiada 2 poziomy, Royal-Mayormass 8 posiada 3 poziomy. W
Royal-Mayormass 16 występują 4 poziomy, w Royal-Mayormass 32 występuje 5 poziomów,
itd.
Tak więc, Royal-Mayormass 8 pełny moŜna przedstawić w postaci grafu jak na
rysunku 24.
Rys. 24. Royal-Mayormass 8 pełny
W tym przypadku poszczególne kolory oznaczają:
zielony
srebrny
czerwony
–
–
–
poziom 3 (najwyŜszy),
poziom 2,
poziom 1 (najniŜszy).
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
Na kolejnych rysunkach zostały przedstawione inne rozmiary Royal-Mayormass
pełnego (rysunki 25–27).
Rys. 25. Royal-Mayormass 16 pełny
W tym przypadku poszczególne kolory oznaczają:
zielony
niebieski
Ŝółty
czerwony
–
–
–
–
poziom 4 (najwyŜszy),
poziom 3,
poziom 2,
poziom 1 (najniŜszy).
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
Rys. 26. Royal-Mayormass 32 pełny
W tym przypadku poszczególne kolory oznaczają:
zielony
niebieski
srebrny
Ŝółty
czerwony
–
–
–
–
–
poziom 5 (najwyŜszy),
poziom 4,
poziom 3,
poziom 2,
poziom 1 (najniŜszy).
www.R-SportSystem.pl
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
Rys. 27. Royal-Mayormass 64 pełny
W tym przypadku poszczególne kolory oznaczają:
zielony
niebieski
brązowy
granatowy
Ŝółty
czerwony
–
–
–
–
–
–
poziom 6 (najwyŜszy),
poziom 5,
poziom 4,
poziom 3,
poziom 2,
poziom 1 (najniŜszy).
2.3. Punktacje pomeczowe za uzyskany wynik meczu w Royal-Mayormass
Za kaŜdy rozegrany mecz druŜyna otrzymuje punkty, które decydują o jej pozycji w
lidze (tabeli). W dzisiejszych rozgrywkach sportowych stosuje się jednostopniową punktację,
stałą niezaleŜnie od tego na jakim poziomie sportowym rozgrywany był mecz. Np. w piłce
noŜnej od Mundialu w USA z 1994 roku obowiązuje punktacja 3-1-0. W Royal-Mayormass
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
natomiast punkty, które otrzymują druŜyny za rozegrany mecz mogą być uzaleŜnione od tego
na jakim poziomie mecz był rozgrywany.
W poniŜszych tabelach zostały przedstawione propozycje pomeczowych punktacji.
poziom 6
poziom 5
poziom 4
poziom 3
poziom 2
poziom 1
poziom 6
poziom 5
poziom 4
poziom 3
poziom 2
poziom 1
poziom 6
poziom 5
poziom 4
poziom 3
poziom 2
poziom 1
poziom 6
poziom 5
poziom 4
poziom 3
poziom 2
poziom 1
Wariant I
Wariant II
Wariant III
Z
R
P
Z
R
P
Z
R
P
7
6
5
9
7
5
17 11
5
Royal-Mayormass 64
6
5
4
8
6
4
14
9
4
Royal M. 32
5
4
3
7
5
3
11
7
3
Royal M. 16
4
3
2
6
4
2
8
5
2
Royal M. 8
3
2
1
5
3
1
5
3
1
Royal M. 4
2
1
0
4
2
0
2
1
0
Royal M. 2
Tab. 1. Propozycje punktacji pomeczowej (warianty I – III)
Wariant IV
Wariant V
Wariant VI
Z
R
P
Z
R
P
Z
R
P
12
6
0
4
3
2
2
1
0
Royal-Mayormass 64
10
5
0
3
2
1
2
1
0
Royal M. 32
8
4
0
2
1
0
2
1
0
Royal M. 16
6
3
0
1
0
-1
2
1
0
Royal M. 8
4
2
0
0
-1
-2
2
1
0
Royal M. 4
2
1
0
-1
-2
-3
2
1
0
Royal M. 2
Tab. 2. Propozycje punktacji pomeczowej (warianty IV – VI)
Wariant VII
Wariant VIII
Wariant IX
Z
R
P
Z
R
P
Z
R
P
12
11
10 15
0
0
17 16
15
Royal-Mayormass 64
10
9
8
14
0
0
14 13
12
Royal M. 32
8
7
6
13
0
0
11 10
9
Royal M. 16
6
5
4
12
0
0
8
7
6
Royal M. 8
4
3
2
11
0
0
5
4
3
Royal M. 4
2
1
0
10
0
0
2
1
0
Royal M. 2
Tab. 3. Propozycje punktacji pomeczowej (warianty VII – IX)
Wariant X
Wariant XI
Z Zd R Pd P
Z Zd R Pd P
9
8
7
6
5 17 14 11
9
5
Royal-Mayormass 64
8
7
6
5
4 14 11,5 9 6,5 4
Royal M. 32
7
6
5
4
3 11
9
7
5
3
Royal M. 16
6
5
4
3
2
8 6,5 5 3,5 2
Royal M. 8
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
Royal M. 4
4
3
2
1
0
2 1,5 1 1,5 0
Royal M. 2
Tab. 4. Propozycje punktacji pomeczowej (warianty X – XI)
Gdzie:
Z –
R –
P –
Zd –
Pd –
zwycięstwo,
remis,
poraŜka.
zwycięstwo w dodatkowym czasie gry,
poraŜka w dodatkowym czasie gry.
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
DruŜyny, za rozegranie meczu na wyŜszym poziomie (grają z silniejszymi
przeciwnikami) otrzymują większą liczbę punktów niŜ druŜyny, które grają na niŜszym
poziomie (grają z słabszymi przeciwnikami) i uzyskały taki sam wynik. Dzięki takiemu
rozwiązaniu lepiej premiowane są druŜyny, które utrzymują się dłuŜej na wyŜszych
poziomach w czasie trwania całego sezonu.
W kaŜdym meczu w Royal-Mayormass musi zostać wyłoniony zwycięzca, aby
wiadomo było, która druŜyna przechodzi wyŜej (awansuje), a która przechodzi niŜej (spada).
JeŜeli mecz zakończył się remisem konieczne jest dodatkowe rozstrzygnięcie (dogrywka,
itp.). W takim przypadku moŜna przydzielić druŜynom punkty jak za remis na danym
poziomie na jakim mecz był rozgrywany. Wynik dodatkowego rozstrzygnięcia nie musi mieć
juŜ wpływu na otrzymane punkty a jedynie zdecyduje o przejściu druŜyny do „góry” bądź na
„dół” (remis ze wskazaniem).
2.4. Zasady decydowania o miejscu rozgrywania meczy (u siebie lub na wyjeździe)
JeŜeli rozgrywki sportowe prowadzone są na jeden mecz (bez automatycznego
rewanŜu) wówczas przyjąć moŜna następujące zasady rozstrzygania o miejscu rozegrania
spotkań:
1. Ten gra u siebie kto ma mniej gier u siebie,
2. W przypadku remisu gier u siebie ten gra u siebie kto bardziej na to zasłuŜył (np.
znajduje się wyŜej w tabeli),
3. W przypadku ponownego spotkania się ten gra u siebie, kto we wcześniejszym meczu
grał na wyjeździe (na przemian).
Przedstawione zasady są jedynie propozycją i mogą być ustalane w dowolny sposób
wygodny dla organizatora rozgrywek bądź zespołów.
2.5. Sposoby wyłaniania mistrza rozgrywek
Po zakończeniu ostatniej kolejki danego sezonu kaŜda druŜyna zajmuje w ogólnym
rankingu (tabeli) miejsce odpowiednie do łącznej sumy punktów, jakie zdobyła w całych
rozgrywkach. Mistrzem zostaje ta druŜyna, która zdobyła pierwsze miejsce. Jest to
mistrzostwo w sensie ligowym (na punkty).
Równolegle w Royal-Mayormass moŜna wyłonić mistrza pucharowego. Mistrzostwo
w sensie pucharowym uzyskuje ta druŜyna, która w ostatniej kolejce, na najwyŜszym
poziomie rozstrzygnęła mecz lub dwumecz na własną korzyść (lub była lepsza na
najwyŜszym poziomie w dowolnej kolejce ustalonej przed sezonem).
2.6. Metody rozstawiania startowego druŜyn w pary (pierwsza kolejka)
Rozstawienie druŜyn w uporządkowane pary w pierwszej kolejce moŜna wykonać na
róŜne sposoby, np.:
1. losowo,
2. według miejsc, które zajęły druŜyny w lidze w ostatnim sezonie (np.: pierwsza z drugą,
trzecia z czwartą, piąta z szóstą, itd.),
3. według „efektywnego” rozstawienia startowego, które wydaje się być najbardziej
właściwe ze względu na swoje własności, które w Royal-Mayormass gwarantują
zespołom start najbardziej równy i sprawiedliwy.
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
3. Podstawowe zalety Royal-Mayormass
Royal-Mayormass daje większe moŜliwości niŜ znane dotychczas systemy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Liga moŜe liczyć nieograniczoną liczbę druŜyn i nie powoduje to konieczności
zwiększenia liczby kolejek do rozegrania w jednym sezonie.
Gwarantuje jednolitą tabelę (ligę), czyli po zakończeniu kaŜdej kolejki poszczególne
druŜyny (gracze) naleŜące do ligi zajmują konkretne, indywidualne miejsca w ogólnym
rankingu.
MoŜna w sezonie z góry ustalić dowolną liczbę kolejek potrzebną do wyłonienia mistrza
rozgrywek.
Pozwala na równoległe wyłonienie mistrza zarówno w sensie ligowym jak i
pucharowym. Dzięki temu sezon nabiera podwójnej wartości.
KaŜda druŜyna rozgrywa tyle samo meczy, Ŝadna z nich nie odpada w trakcie sezonu,
jak aktualnie ma to miejsce, chociaŜby w rozgrywkach Ligi Mistrzów.
Przed rozegraniem kolejki nie wiadomo, jakie będą nowe pary następnej (sezon tworzy
się na bieŜąco). Nie wiadomo takŜe gdzie (u siebie czy na wyjeździe) rozgrywane będą
mecze. Dzięki temu rozgrywki stają się bardzo ciekawe i trzymające w napięciu.
Nie ma konieczności niepotrzebnego i niesprawiedliwego rozgrywania meczy kaŜdy z
kaŜdym. Silne druŜyny grają częściej z druŜynami silnymi, a słabe częściej ze słabymi
(słabi nie „przeszkadzają” silnym). Gra się z tym na kogo w danej chwili się zasługuje
na podstawie uzyskiwanych wyników (nie ma jednostronnych pojedynków).
Mecze rozgrywa się na róŜnych poziomach, na których otrzymuje się roŜne ilości
punktów (im wyŜszy poziom tym wyŜsza punktacja). Słabym zespołom zaleŜy na
awansie na wyŜsze poziomy, natomiast druŜyny silne muszą bronić się przed spadkiem
na poziomy niŜsze. Takie rozwiązanie stwarza silną motywację do walki oraz
zwycięstwa.
W kaŜdej kolejce zawsze gwarantuje kilka meczy „hit” czyli spotkań granych przez
druŜyny z czołówki (zarówno kolejki jak i tabeli).
Nie występuje chaos polegający na tym, Ŝe druŜyna gra z liderem a w następnej kolejce
z outsiderem. Unika się w ten sposób gwałtownej zmiany poziomu przeciwnika.
KaŜdy mecz jest waŜny dla druŜyn poniewaŜ jego wynik ma znaczenie dla końcowego
rankingu. Dlatego nie występują w nim mecze o tzw. „pietruszkę” (aby całkowicie
wyeliminować mecze o tzw. „pietruszkę” potrzebne są jeszcze dodatkowe zabiegi i
rozwiązania), które na ogół są bardzo mało widowiskowe, nieciekawe oraz
niepotrzebne.
Pozwala na wcześniejsze zakończenie sezonu w momencie, gdy został wyłoniony mistrz
(gdy jedna z druŜyn zdobyła juŜ taką ilość punktów która gwarantuje mistrzostwo).
Dzięki temu unika się niepotrzebnych, juŜ pozasportowych „kombinacji” (motywujący
czynnik niepewności).
O mistrzostwie nie decydują zwycięstwa z zespołami słabymi lecz z zespołami silnymi.
Dzięki temu zdobycie mistrzostwa jest trudniejsze, więc bardziej zasłuŜone.
DruŜyny, które ze sobą juŜ grały mogą jeszcze się spotykać jeŜeli ich wyniki oraz
poziom sportowy będzie podobny. Dzięki temu wyniki z konkretną druŜyną mogą
zostać jeszcze zweryfikowane.
DruŜyny mogą awansować i spadać z danej ligi do innej w trakcie sezonu (moŜliwe jest
to bo nie gra się kaŜdy z kaŜdym). Dzięki temu zespoły ewidentnie słabe mogą być w
dowolnym momencie wymienione na druŜyny najsilniejsze w drugiej lidze.
Ma taką własność, Ŝe jeŜeli mecz nie zostanie rozegrany do następnej kolejki to w takiej
sytuacji do niŜszej bazy meczowej przechodzi ta druŜyna, która spowodowała to, iŜ
mecz się nie odbył. Natomiast druŜyna, która nie zawiniła przechodzi do wyŜszej bazy
meczowej. Punkty za mecz przydziela się po rozegraniu meczu w późniejszym terminie.
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
17.
18.
19.
20.
21.
22.
www.R-SportSystem.pl
Zaleta ta polega na tym, Ŝe Royal-Mayormass nie pozwala bezkarnie na
niesprawiedliwe przekładanie meczy.
Wprowadza ujednolicenie rozmiarów lig (standaryzacja). Optymalne rozmiary lig w
Royal-Mayormass to 16 – mała liga, 32 – średnia liga (złoty środek), 64 – duŜa liga.
DruŜyny najlepsze mogą w sezonie grać o kilka meczy więcej u siebie niŜ zespoły
najgorsze. W ten sposób zespoły lepsze nagradzane są za dobrą grę (np. pełny stadion
Old Trafford to przychody rzędu kilku milionów euro).
Eliminuje korupcję (aby całkowicie wyeliminować korupcję potrzebne są jeszcze
dodatkowe zabiegi i rozwiązania) poniewaŜ nie dochodzi w nim do sytuacji, w których
obu stronom opłaca się sprzedać mecz. Przegrany mecz to nie tylko utrata punków
(gorsza pozycja startowa do nowego sezonu i inne) ale takŜe spadek na niŜszy poziom
(kolejna strata punktów a powrót jest moŜliwy dopiero po upływie określonej liczby
kolejek) a czasem utrata prawa do gry u siebie (strata pieniędzy z reklam, transmisji,
biletów, itp.) oraz gry z „markowym” przeciwnikiem (mniejsza wartość medialna
meczu).
Skraca drogę do wyŜszej klasy rozgrywkowej (awans moŜliwy jest w krótszym czasie
dzięki moŜliwości tworzenia większych lig). Oszczędza się w ten sposób czas i
pieniądze.
Bardziej obiektywny, w zaleŜności od liczby etapów. Ile etapów tyle lepszy od s. Ang.
Etapowe dzielenie sezonu kilka razy w sezonie moŜna spaść i awansować.
4. Postać tabelkowa Royal-Mayormass
W tym rozdziale zostały przedstawione wybrane przykłady zastosowania RoyalMayormass w postaci tabelkowej.
Postać tabelkowa Royal-Mayormass jest identycznym odzwierciedleniem RoyalMayormass grafowego, na podstawie którego powstała. Tak więc Royal-Mayormass w
postaci tabelkowej powstaje dzięki oznaczeniu kaŜdej bazy meczowej w postaci grafowej
numerem porządkowym z zachowaniem odpowiedniej ilości i kolejności poziomów (baz
meczowych).
W Royal-Mayormass w postaci tabelkowej obrócenie kolejki, zilustrowane na rysunku
5, nie występuje. W postaci tabelkowej Royal-Mayormass kaŜda kolejka przedstawiona jest w
oddzielnej tabeli.
Przykład 1
Przyjmujemy, Ŝe liga składa się z 16 druŜyn (Royal-Mayormass 16), które zajęły w
poprzednim sezonie miejsca przedstawione w tabeli 5.
W przedstawionym przykładzie rozgrywki prowadzone są w Royal-Mayormass 16.
JeŜeli cały sezon przykładowo składa się z 5 kolejek, wówczas Royal-Mayormass moŜna
oznaczyć symbolem 16/5.
W tym przykładzie w pierwszej, startowej kolejce druŜyny zostały rozstawione w
pary, na podstawie tabeli poprzedniego sezonu (tabela 5). Rozstawienie to zostało
przedstawione w dodatkowej kolumnie obok tabeli 7. Następnie rozegrane zostały mecze
pierwszej kolejki. W poniŜszych tabelach 7-11 został pokazany przebieg sezonu czyli
przykład rozgrywki sportowej według Royal-Mayormass 16 tabelkowego. Rozstawianie
druŜyn w nowe pary meczowe odbywa się na podstawie wyników uzyskiwanych przez nie w
meczach poszczególnych kolejek zgodnie z zasadami Royal-Mayormass.
Przykład pokazuje przebieg sezonu w którym gra się na jeden mecz bez
automatycznego rewanŜu.
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
Poprzedni sezon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
PORTO
OLYMPIQUE
AUXERRE
BARCELONA
ARSENAL
VALENCIA
CHELSEA
MILAN
SPARTAK
ROMA
ANDERLECHT
BAYERN
UNITED
WIGAN
PANTHEON
Beniaminek
ROSENBORG
Beniaminek
Tab. 5. Tabela ostatniego sezonu ligi (przykład 1)
M-System 16, dzieli swoją ligę na 5 stref w sposób jak w powyŜszej tabeli 5
W przykładzie przyjęta została pomeczowa punktacja podana w tabeli 6.
Punktacja Royal-Mayormass 16
Zwycięstwo
PoraŜka
Poziomy
najwyŜszy – 4
4
3
3
3
2
2
2
1
najniŜszy – 1
1
0
Tab. 6. Punktacja pomeczowa dla Royal-Mayormass 16
W pierwszej kolumnie tabel 7-11, przedstawiających poszczególne kolejki, podane są
numery porządkowe baz meczowych (meczów) wchodzących w skład danej kolejki. W
drugiej kolumnie znajdują się wskaźniki (odpowiedniki linii zwycięstw i poraŜek z RoyalMayormass grafowego) pokazujące druŜynom numery baz meczowych następnej kolejki do
których trafią na podstawie wyników jakie uzyskają w danej kolejce. Np. wskaźnik „1/5”
oznacza, Ŝe druŜyny zwycięskie przechodzą do bazy meczowej nr 1 następnej kolejki,
natomiast druŜyny pokonane przechodzą do bazy meczowej nr 5 następnej kolejki. Pierwsza
liczba (z lewej) wskaźnika zawsze wskazuje „kierunek” przejścia dla zwycięzcy, natomiast
druga liczba „kierunek” przejścia dla pokonanego. W Royal-Mayormass dwie sąsiadujące
ze sobą pary meczowe zawsze posiadają ten sam wskaźnik.
Wskaźniki występujące w tabelach powtarzają się w cyklach zaleŜnych od rozmiaru
Royal-Mayormass. Np. w Royal-Mayormass 16 występują 3 komplety wskaźników w RoyalMayormass 32 jest ich 4 natomiast w Royal-Mayormass 64 jest ich 5, itd.
W trzeciej kolumnie znajdują się nazwy druŜyn tworzących pary meczowe danej
kolejki. W czwartej kolumnie podane są hipotetyczne wyniki końcowe poszczególnych
meczy.
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
Royal-Mayormass 16 w postaci grafu
=
RS
1–16
8–9
5–12
4–13
3–14
6–11
7–10
2–15
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
8
7
Royal-Mayormass 16 w postaci tabeli
1 kolejka sezonu
1/5
2/6
3/7
4/8
Porto – Rosenborg
Milan – Spartak
Arsenal – Bayern
Barcelona – United
Auxerre – Wigan
Valencia – Anderlecht
Chelsea – Roma
Lyon – Pantheon
3:0
3:1
2:1
*1:1
2:3
4:1
2:0
1:0
Tab. 7.
2 kolejka sezonu
1
2
5
3
6
1
2
3
4
5
6
7
8
4
7
8
1/3
2/4
5/7
6/8
Porto – Milan
Arsenal – Barcelona
Wigan – Valencia
Chelsea – Lyon
Spartak – Rosenborg
United – Bayern
Anderlecht – Auxerre
Pantheon – Roma
0:2
2:1
1:1*
1:0
0:1
*2:2
2:1
1:0
Tab. 8.
1
3 kolejka sezonu
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1/2
3/4
5/6
7/8
4 kolejka sezonu
2
7
1
2
3
4
5
6
7
8
8
Tab. 10.
3
4
2
3
4
*1:1
2:1
3:2
2:0
1:2
2:1
2:0
1:1*
Tab. 9.
1
1
Milan – Arsenal
Valencia – Chelsea
Barcelona – Porto
Wigan – Lyon
Rosenborg – United
Pantheon – Anderlecht
Bayern – Spartak
Roma – Auxerre
5
6
8
7
5
6
1/5
2/6
3/7
4/8
Valencia – Milan
Arsenal – Chelsea
Wigan – Barcelona
Lyon– Porto
United – Pantheon
Anderlecht – Rosenborg
Bayern – Auxerre
Roma – Spartak
:
:
:
:
:
:
:
:
5 kolejka sezonu
1
5
2
6
3
7
4
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1/3
2/4
5/7
6/8
Tab. 11.
:
:
:
:
:
:
:
:
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
Symbolem „*” oznaczone zostały wyniki druŜyn, które były lepsze w dodatkowym
rozstrzygnięciu (po remisie). DruŜyna taka przechodzi wyŜej (awansuje).
RewanŜe w Royal-Mayormass są moŜliwe juŜ po pierwszej pełnej kolejce. Im większy
rozmiar Royal-Mayormass tym rewanŜe mogą występować rzadziej.
Ostatni obieg w Royal-Mayormass nie musi być rozgrywany w całości.
Po trzech rozegranych kolejkach tabela wygląda następująco:
Tabela po 3 kolejce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3
3
6
3
3
8
BARCELONA
3
2
4
ARSENAL
3
2
5
CHELSEA
3
2
7
UNITED
3
2
13
WIGAN
3
2
14
PANTHEON
3
2
15
PORTO
3
1
1
LYON
3
1
2
AUXERRE
3
1
3
ANDERLECHT
3
1
11
BAYERN
3
1
12
ROSENBORG
3
1
16
SPARTAK
3
0
9
ROMA
3
0
10
Tab. 12. Liga po trzeciej kolejce
VALENCIA
MILAN
W trzeciej kolumnie tabeli 12 podano liczbę rozegranych meczy, w kolumnie czwartej
liczbę uzyskanych punktów, w kolumnie piątej „Złote miejsce” czyli miejsce z poprzedniego
sezonu, które w sytuacji remisowej moŜe decydować o kolejności w tabeli. W sytuacji
remisowej moŜe równieŜ decydować bilans bezpośrednich spotkań.
Przykład 2
W przykładzie przyjęta została pomeczowa punktacja podana w tabeli 13.
Punktacja Royal-Mayormass 32
Zwycięstwo
PoraŜka
Poziomy
najwyŜszy – 5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
najniŜszy – 1
1
0
Tab. 13. Punktacja pomeczowa dla Royal-Mayormass 32
Przyjmujemy, Ŝe liga składa się z 32 druŜyn (Royal-Mayormass 32), które zajęły w
poprzednim sezonie miejsca przedstawione w tabeli 14.
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
www.R-SportSystem.pl
Poprzedni sezon
PORTO
LYON
FRANKFURT
UNITED
PSG
BARCELONA
CSKA
BAYERN
ARSENAL
VALENCIA
ROMA
WIGAN
CHELSEA
MILAN
DEPORTIVO
REAL
BORUSSIA
AUXERRE
FUNHAL
CRVENA ZVEZDA
ANDERLECHT
SPARTA
BENFICA
LIVERPOOL
CELTIC
JUVENTUS
DINAMO
GOETEBORG
PSV
INTERNAZIONALE
PANTHEON
ATHLETIC
B
B
B
B
B
B
Tab. 14. Tabela poprzedniego sezonu (przykład 2)
M-System 32, dzieli swoją ligę na 6 stref w sposób jak w powyŜszej tabeli 14
W tym przykładzie kaŜda para meczowa rozgrywać będzie dwa mecze (mecz i
automatyczny rewanŜ). W pierwszej, startowej kolejce druŜyny zostały rozstawione w pary
na podstawie tabeli poprzedniego sezonu. DruŜyny otrzymują punkty za kaŜdy mecz. O tym,
która druŜyna była lepsza w dwumeczu decyduje łączny wynik obu meczy. Rozstawienie
druŜyn w nowej rundzie tworzone jest na podstawie wskaźników (omówione w przykładzie
1).
***
PoniŜej zostało przedstawionych pięć tabel, które odpowiadają poszczególnym
kolejkom. W początkowych tabelach (runda I oraz II) zostały przedstawione rozstawienia
druŜyn w pary oraz hipotetyczne wyniki uzyskane przez nie w meczach.
Pierwsze trzy kolumny tabel mają takie samo znaczenie jak w przykładzie 1. Kolumny
czwarta oraz piąta są przeznaczone na wyniki końcowe poszczególnych meczy (kolejek).
W dodatkowej kolumnie obok tabeli pierwszej rundy znajduje się przykładowe
rozstawienie startowe z podanymi miejscami druŜyn z poprzedniego sezonu.
DruŜyny które w I rundzie przeszły na wyŜszy poziom (awansowały) mają
wytłuszczone nazwy.
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
RS
1 – 32
16 – 17
9 – 24
8 – 25
5 – 28
12 – 21
13 – 20
4 – 29
3 – 30
14 – 19
11 – 22
6 – 27
7 – 26
10 – 23
15 – 18
2 – 31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
01/09
02/10
03/11
04/12
05/13
06/14
07/15
08/16
www.R-SportSystem.pl
1, 2 kolejka sezonu
(I runda)
PORTO – ATHLETIC
REAL – BORUSSIA
ARSENAL – LIVERPOOL
BAYERN – CELTIC
PSG – GOETEBORG
WIGAN – ANDERLECHT
CHELSEA – CRVENA ZVEZDA
MU – PSV
FRANKFURT – INTER
MILAN – FUNHAL
ROMA – SPARTA
BARCELONA – DINAMO
CSKA – JUVENTUS
VALENCIA – BENFICA
DEPORTIVO – AUXERRE
LYON – PANTHEON
Tab. 15.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
01/05
02/06
03/07
04/08
09/13
10/14
11/15
12/16
3, 4 kolejka sezonu
(II runda)
PORTO – REAL
ARSENAL – BAYERN
PSG – WIGAN
CHELSEA – MU
INTER – MILAN
ROMA – BARCELONA
JUVENTUS – VALENCIA
DEPORTIVO – PANTHEON
ATHLETIC – BORUSSIA
CELTIC – LIVERPOOL
GOETEBORG – ANDERLECHT
CRVENA ZVEZDA – PSV
FRANKFURT – FUNHAL
SPARTA – DINAMO
CSKA – BENFICA
AUXERRE – LYON
Tab. 16.
5, 6 kolejka sezonu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
01/03
02/04
05/07
06/08
09/11
10/12
13/15
14/16
Tab. 17.
(III runda)
3:0
0:0
1:1
1:0
3:1
4:2
3:0
1:1
2:1
3:1
0:0
3:2
0:1
2:1
3:1
2:2
1:1
2:0
2:2
2:2
1:2
0:0
1:0
3:1
0:1
2:0
2:0
2:2
1:2
1:1
3:3
0:1
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
www.R-SportSystem.pl
7, 8 kolejka sezonu
(IV runda)
9, 10 kolejka sezonu
(V runda)
01/02
03/04
05/06
07/08
09/10
11/12
13/14
15/16
Tab. 18.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
01/09
02/10
03/11
04/12
05/13
06/14
07/15
08/16
Tab. 19.
PoniewaŜ w tym przykładzie druŜyny grają mecz i automatyczny rewanŜ, więc
rozgrywki moŜna zakończyć na pierwszej pełnej kolejce (tylko Royal-Mayormass niepełny).
W ten sposób nie dopuszcza się do powtórzenia dwumeczów pomiędzy druŜynami, które juŜ
ze sobą grały.
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
Po I rundzie czyli 2 kolejkach tabela wygląda następująco:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Tabela po 2 k.
PORTO
2
MU
2
PSG
2
BARCELONA
2
BAYERN
2
ARSENAL
2
VALENCIA
2
ROMA
2
WIGAN
2
CHELSEA
2
MILAN
2
DEPORTIVO
2
REAL
2
JUVENTUS
2
INTER
2
PANTHEON
2
LYON
2
FRANKFURT
2
CSKA
2
BORUSSIA
2
AUXERRE
2
FUNHAL
2
CRVENA ZVEZDA
2
ANDERLECHT
2
SPARTA
2
BENFICA
2
LIVERPOOL
2
CELTIC
2
DINAMO
2
GOETEBORG
2
PSV
2
ATHLETIC
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
26
30
31
2
3
7
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
32
Tab. 20. Liga po I rundzie
Przy identycznym bilansie punktowo-bramkowym druŜyn o kolejności w tabeli
decyduje wyŜsze miejsce jakie zdobyły druŜyny w poprzednim sezonie.
W kolumnie trzeciej tabeli 20 podana jest liczba rozegranych meczy (kolejek) przez
kaŜdą z druŜyn. W kolumnie czwartej podana jest ilość punktów zdobytych przez druŜyny,
natomiast w kolumnie piątej „Złote miejsce”, czyli miejsce z poprzedniego sezonu, które w
sytuacji remisowej moŜe decydować o kolejności w tabeli. W sytuacji remisowej moŜe
równieŜ decydować bilans bezpośrednich spotkań.
Royal-Mayormass 32 jest „złotym środkiem” w przypadku rozgrywek sportowych.
Podsumowanie
Zaproponowany w powyŜszym dokumencie System Rozgrywek Sportowych RoyalMayormass obala utrwalone dotychczas stereotypy związane z rozgrywkami sportowymi
opartymi na systemie angielskim, według których powinno się grać kaŜdy z kaŜdym lub
System Rozgrywek Sportowych Royal-Mayormass
www.R-SportSystem.pl
kaŜda druŜyna powinna grać tyle samo meczy u siebie co na wyjeździe. A to nie prawda!
Dotychczasowe zasady obowiązujące w rozgrywkach sportowych są juŜ mocno przestarzałe
dlatego powinny zostać zastąpione zasadami jakimi kierują się nasze czasy (widowiskowość,
wysoki poziom, nowoczesność, itp.). Takie moŜliwości daje Royal-Mayormass.
Royal-Mayormass jest przejrzysty oraz prosty w zastosowaniu. Posiada liczne
zalety, które pozwalają na wyłonienie mistrza w nowy dotychczas nieznany sposób.
Jest sprawiedliwy poniewaŜ wszystko w nim zaleŜy jedynie od wyników
uzyskiwanych przez rywalizujące ze sobą druŜyny (o niczym nie decyduje losowanie ani
Ŝadne arbitralne decyzje). W Royal-Mayormass nie rozgrywa się niepotrzebnych meczy,
dlatego jest on efektywny.
Jest elastyczny, gdyŜ w lidze moŜe rywalizować dowolna liczba druŜyn i jednocześnie
moŜna w nim zaplanować dowolną liczbę kolejek.
Rozgrywki prowadzone w Royal-Mayormass gwarantują wysoki poziom poniewaŜ
zawsze ze sobą grają druŜyny o podobnym potencjale.
Sezon zawsze jest ciekawy oraz trzymający do końca w napięciu poniewaŜ nie
wiadomo z wyprzedzeniem między kim oraz gdzie będą rozgrywane mecze oraz gra się na
róŜnych poziomach. Gwarantuje duŜe emocje dla sympatyków sportu oraz wysokie zyski
zarówno dla organizatora jak i klubów poniewaŜ z rozgrywek opartych na Royal-Mayormass
nigdy się nie odpada.
Jest przejrzysty poniewaŜ występuje w nim jednolita liga (nie ma zamieszania
powodowanego rozbiciem ligi na grupy). Dzięki temu wiadomo kto ma spaść a kto nie.
Royal-Mayormass moŜe mieć zastosowanie takŜe w innych dziedzinach nie tylko w
sporcie.
Informacje dodatkowe
Royal-Mayormass powstawał od 12 lipca 1998r.
Przyjęte w dokumencie oznaczenia, nazwy, kolory, itp. mają charakter umowny i
mogą być ustalane w dowolny sposób.

Podobne dokumenty