specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Komentarze

Transkrypt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
A-2401-17/12
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w postĊpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
DostawĊ 2 sztuk notebooków dla Instytutu Agrofizyki im. B. DobrzaĔskiego
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji Projektu „Sensory
dielektryczne do badania wilgotnoĞci gleby oraz jakoĞci materiałów
i produktów rolniczych”.
Lublin, 20.12.2012 r.
1
Spis treĞci:
Rozdział I
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego;
Rozdział II
Oznaczenie Wykonawcy;
Rozdział III
Tryb udzielenia Zamówienia;
Rozdział IV
Opis przedmiotu zamówienia;
Rozdział V
Zamówienia czĊĞciowe;
Rozdział VI
Zamówienia uzupełniające;
Rozdział VII Informacje o ofercie wariantowej;
Rozdział VIII Podwykonawstwo;
Rozdział IX
Termin wykonania zamówienia;
Rozdział X
Warunki udziału w postĊpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków;
Rozdział XI
Wykaz oĞwiadczeĔ i dokumentów, jakie mają dostarczyü Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postĊpowaniu oraz wymagaĔ
okreĞlonych przez Zamawiającego w zakresie oferowanych dostaw;
Rozdział XII Informacje o sposobie porozumiewania siĊ Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywanie oĞwiadczeĔ lub dokumentów, a takĪe wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania siĊ z Wykonawcami;
Rozdział XIII WyjaĞnienia i zmiany w treĞci siwz;
Rozdział XIV Termin związania ofertą;
Rozdział XV Opis sposobu przygotowania ofert;
Rozdział XVI Opis sposobu obliczania ceny;
Rozdział XVII Wadium;
Rozdział XVIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
Rozdział XIX Poprawianie omyłek w treĞci oferty;
Rozdział XX Opis kryteriów, którymi Zamawiający bĊdzie siĊ kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Rozdział XXI Informacje o formalnoĞciach, jakie powinny zostaü dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
Rozdział XXII Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleĪytego wykonania umowy;
Rozdział XXIII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treĞci zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeĪeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowĊ w
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
Rozdział XXIV Pouczenie o Ğrodkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postĊpowania o udzielenie zamówienia;
2
Rozdział I
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
1. Nazwa Zamawiającego:
Instytut Agrofizyki im. B. DobrzaĔskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, zwany dalej
„Zamawiającym”.
2. Adres Zamawiającego:
Instytut Agrofizyki im. B. DobrzaĔskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
ul. DoĞwiadczalna 4
20-290 Lublin 27
Tel. (81) 744-50-61
Fax. (81) 744-50-67
http://www.ipan.lublin.pl
3. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostĊpnia SIWZ: http://www.ipan.lublin.pl
Zamawiający udostĊpnia na wskazanej stronie internetowej specyfikacjĊ istotnych warunków
zamówienia wraz z załącznikami co najmniej do upływu terminu składania ofert.
4. Godziny pracy Zamawiającego: 7:00 – 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Rozdział II
Oznaczenie Wykonawcy:
Na potrzeby niniejszej SIWZ za WykonawcĊ uwaĪa siĊ osobĊ fizyczną, osobĊ prawną, albo jednostkĊ
organizacyjną nieposiadającą osobowoĞci prawnej, która ubiega siĊ o udzielenie zamówienia
publicznego, złoĪyła ofertĊ lub zawarła umowĊ w sprawie zmówienia publicznego.
Rozdział III
Tryb udzielenia Zamówienia:
postĊpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieĔ publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz 759 ze zm.),
dalej jako: pzp, o wartoĞci szacunkowej poniĪej kwot okreĞlonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust 8 pzp.
Rozdział IV
Opis przedmiotu zamówienia;
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk notebooków dla Instytutu Agrofizyki im. B.
DobrzaĔskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji Projektu „Sensory
dielektryczne do badania wilgotnoĞci gleby oraz jakoĞci materiałów i produktów rolniczych”,
dofinansowanego przez Narodowe Centrum BadaĔ i Rozwoju w ramach Programu BadaĔ
Stosowanych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
OkreĞlenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:
30.21.31.00- 6 Komputery przenoĞne
3
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego,
nieuszkodzonego, nieregenerowanego, nie bĊdącego uprzednio przedmiotem ekspozycji i
wystaw, kompletnego i gotowego do uĪycia (tj. bez Īadnych zbĊdnych i dodatkowych
inwestycji), nieobciąĪonego prawami osób lub podmiotów trzecich.
2. Zamawiający wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia oraz serwisu gwarancyjnego,
zgodnie z minimalnymi wymogami zawartymi w załączniku nr 1do SIWZ oraz zapisami
wzoru umowy.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.
Rozwiązania równowaĪne:
1. Ilekroü w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty)
równowaĪne.
2. Za ofertĊ równowaĪną Zamawiający uzna tĊ, która spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego okreĞlone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale IV oraz w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. w załączniku nr 1 do SIWZ, których
parametry techniczne i funkcjonalne są identyczne lub niezgorsze niĪ wskazane w ww. zał. do
SIWZ.
3. Ewentualne wskazane przez Zamawiającego nazwy, producenci mają na celu okreĞlenie klasy
produktu bĊdącego opisem przedmiotu zamówienia i słuĪą ustaleniu standardu nie wskazują
natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.
4. Wykonawca, który powoła siĊ na rozwiązania równowaĪne, jest obowiązany wykazaü, Īe
oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania okreĞlone przez
Zamawiającego.
Rozdział V
Zamówienia czĊĞciowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert czĊĞciowych.
Rozdział VI
Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje moĪliwoĞci udzielenia zamówieĔ uzupełniających.
Rozdział VII
Informacje o ofercie wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział VIII
Podwykonawstwo:
1. Zamawiający Īąda wskazania przez WykonawcĊ w ofercie czĊĞci zamówienia, których
wykonanie powierzy podwykonawcom (jeĪeli zamierza powierzyü). Przed podpisaniem
umowy Wykonawca wskaĪe podwykonawców wraz zakresem prac jakie zamierza im
powierzyü.
4
2. Wykonawca moĪe powierzyü wykonanie czĊĞci lub całoĞci zamówienia podwykonawcom.
ZaangaĪowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązaĔ Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca bĊdzie odpowiedzialny
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniechania jego własnych pracowników.
Rozdział IX
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia wynosi: do 10 dni od dnia podpisania umowy.
Rozdział X
Warunki udziału w postĊpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegaü siĊ Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postĊpowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 pzp, dotyczące:
1.1 posiadania uprawnieĔ do wykonywania okreĞlonej działalnoĞci lub czynnoĞci, jeĪeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 posiadania wiedzy i doĞwiadczenia;
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegaü siĊ Wykonawcy, którzy spełniają warunek
udziału w postĊpowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postĊpowania o
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznoĞciach , o których mowa w art. 24 ust 1 pzp.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postĊpowaniu zostanie dokonana w oparciu o
oĞwiadczenia i dokumenty złoĪone w ofercie w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postĊpowaniu.
4. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, wskazaü nie
póĨniej niĪ na dzieĔ składania ofert spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust 1 pzp
i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków w okolicznoĞciach, o
których mowa w art. 24 ust 1 pzp.
5. W przypadku wspólnego ubiegania siĊ dwóch lub wiĊcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia:
5.1 warunek okreĞlony powyĪej w punkcie 1 ppkt 1.1 oraz w punkcie 2 – spełniaü musi kaĪdy
Wykonawca samodzielnie;
5.2 w zakresie warunku okreĞlonego w punkcie 1 ppkt 1.2 – 1.4 – oceniany bĊdzie łączny
potencjał.
Rozdział XI
Wykaz oĞwiadczeĔ i dokumentów, jakie mają dostarczyü Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postĊpowaniu oraz wymagaĔ okreĞlonych przez Zamawiającego
w zakresie oferowanych dostaw:
1. W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postĊpowaniu wymienionych w
rozdz. X pkt 1 ppkt 1.1 – 1.4 Wykonawcy zobowiązani są przedłoĪyü (w przypadku
5
wspólnego ubiegania siĊ o wykonanie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wiĊcej
Wykonawców n/w dokument moĪe byü złoĪony wspólnie, lecz w takim wypadku oĞwiadczenie
musi byü podpisane przez pełnomocnika upowaĪnionego do ich reprezentowania w
postĊpowaniu lub reprezentowania ich w postĊpowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego albo przez upowaĪnionych przedstawicieli kaĪdego z Wykonawców
składających ofertĊ wspólną):
1.1 OĞwiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postĊpowaniu okreĞlonych w art. 22
ust 1 pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
2. W zakresie potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postĊpowaniu okreĞlonego w rozdz.
X pkt 2 SIWZ Wykonawcy zobowiązani są przedłoĪyü (w przypadku wspólnego ubiegania siĊ
o wykonanie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wiĊcej Wykonawców poniĪej
wymienione dokumenty muszą byü złoĪone przez kaĪdego z Wykonawców składających ofertĊ
wspólną):
2.1 OĞwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr
4 do SIWZ.
2.2
Aktualny odpis z właĞciwego rejestru, jeĪeli odrĊbne przepisy wymagają wpisu do
rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 pzp,
wystawiony nie wczeĞniej niĪ 6 miesiĊcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postĊpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oĞwiadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 pzp – wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:
3.1 JeĪeli Wykonawca ma siedzibĊ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2.2
niniejszego rozdziału składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibĊ
lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, Īe: nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłoĞci, wystawiony nie wczeĞniej niĪ 6 miesiĊcy
przed upływem terminu składania ofert.
3.2 JeĪeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibĊ lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje siĊ dokumentów, o których mowa w ppkt 3.1 zastĊpuje
siĊ je dokumentem zawierającym oĞwiadczenie złoĪone przed notariuszem,
właĞciwym
organem
sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibĊ lub miejsce zamieszkania.
4. JeĪeli Wykonawca, polega na wiedzy i doĞwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnoĞciach finansowych innych podmiotów,
zobowiązany jest równieĪ przedłoĪyü:
4.1 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbĊdnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;
4.2 oĞwiadczenia i dokumenty dotyczące tych podmiotów, wymienione w punkcie 2, w
przypadku, gdy podmioty te bĊdą brały udział w realizacji czĊĞci zamówienia.
Forma dokumentów:
1. Dokumenty winny byü złoĪone w oryginale lub kopii poĞwiadczonej za zgodnoĞü z
oryginałem przez WykonawcĊ z zastrzeĪeniem ust 6.
6
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających siĊ o udzielenie zamówienia oraz
podmiotów innych o których mowa w art. 26 ust 2b pzp, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawców lub tych podmiotów muszą byü poĞwiadczane za zgodnoĞü z
oryginałem przez WykonawcĊ lub te podmioty (kaĪdy z Wykonawców poĞwiadcza za
zgodnoĞü z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy).
3. Zamawiający moĪe Īądaü oryginału lub notarialnie poĞwiadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złoĪona przez WykonawcĊ kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwoĞci co do jej prawdziwoĞci.
4. Dokumenty sporządzone w jĊzyku obcym naleĪy przedłoĪyü wraz z tłumaczeniem na jĊzyk
polski.
5. OĞwiadczenia winny byü złoĪone w formie oryginału.
6. Pisemne zobowiązanie tzw. podmiotów innych, o których mowa w ppkt 4.1 winno byü
złoĪone w formie oryginału.
7. UpowaĪnienie / pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno byü dołączone do oferty, o ile
nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty. Pełnomocnictwo naleĪy złoĪyü
w formie oryginału lub kopii poĞwiadczonej notarialnie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający siĊ o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający siĊ o udzielenie zamówienia winni ustanowiü pełnomocnika
do reprezentowania ich w przedmiotowym postĊpowaniu albo do reprezentowania w
postĊpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, i takie pełnomocnictwo
dołączyü do oferty.
2. Pełnomocnictwo powyĪsze powinno jednoznacznie okreĞlaü postĊpowanie, do którego siĊ
odnosi i precyzowaü zakres umocowania. Z pełnomocnictwa powinna wynikaü wola
wszystkich pełnomocników o ich wspólnym wystĊpowaniu w postĊpowaniu (dotyczy
konsorcjum).
3. JeĪeli oferta Wykonawców ubiegających siĊ wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający zaĪąda przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracĊ tych wykonawców (o ile nie została złoĪona w ofercie).
Rozdział XII
Informacje o sposobie porozumiewania siĊ Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie
oĞwiadczeĔ lub dokumentów, a takĪe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania siĊ z
Wykonawcami:
1. W niniejszym postĊpowaniu oĞwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną.
2. Forma pisemna jest dopuszczalna zawsze chyba, Īe zachodzą wyjątki przewidziane w pzp.
3. JeĪeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oĞwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaĪda ze stron na Īądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
4. PowyĪsze nie dotyczy oferty, którą składa siĊ w formie pisemnej.
5. Nie udziela siĊ Īadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaĞnieĔ, czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemnoĞci
postĊpowania.
6. Osoby uprawnione do kontaktowania siĊ z Wykonawcami: Agnieszka JusiĔska, tel. (81) 74450-61, [email protected]
7
Rozdział XIII
WyjaĞnienia i zmiany w treĞci siwz:
1. Wykonawca moĪe zwróciü siĊ do Zamawiającego o wyjaĞnienie treĞci siwz. Zamawiający
udzieli niezwłocznie wyjaĞnieĔ, jednak nie póĨniej niĪ na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, Īe wniosek o wyjaĞnienie treĞci specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie póĨniej niĪ do koĔca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. JeĪeli wniosek o wyjaĞnienie treĞci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych
wyjaĞnieĔ, Zamawiający moĪe udzieliü wyjaĞnieĔ albo pozostawiü wniosek bez rozpoznania.
3. PrzedłuĪenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 1.
4. TreĞü zapytaĔ wraz z wyjaĞnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał siwz bez ujawniania Ĩródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moĪe przed upływem terminu do składania ofert
zmieniü treĞü siwz. Dokonaną w ten sposób zmianĊ przekazuje siĊ niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieszcza ją takĪe na stronie internetowej.
6. Zmiany treĞci SIWZ są kaĪdorazowo wiąĪące dla Wykonawców.
Rozdział XIV
Termin związania ofertą:
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna siĊ wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział XV
Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca moĪe złoĪyü tylko jedną ofertĊ.
2. OfertĊ składa siĊ pod rygorem niewaĪnoĞci, w formie pisemnej.
3. Oferta musi byü podpisana przez osoby upowaĪnione do składania oĞwiadczeĔ woli
w imieniu wykonawcy. UpowaĪnienie do podpisania oferty musi byü dołączone do oferty,
o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcĊ.
4. Oferta musi byü podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), czyli musi byü opatrzona własnorĊcznym podpisem
Wykonawcy lub osoby przez niego upowaĪnionej. Podpis musi byü czytelny, pozwalający na
identyfikacjĊ osoby podpisującej ofertĊ. Obok złoĪonego nieczytelnego podpisu powinna byü
przystawiona pieczątka zawierająca imiĊ i nazwisko osoby podpisującej ofertĊ. W sytuacji,
gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złoĪyü
własnorĊczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umoĪliwiające
identyfikacjĊ osoby składającej podpis.
5. Oferta powinna byü sporządzona w jĊzyku polskim, na maszynie do pisania, na komputerze
lub rĊcznie – pismem czytelnym, np. długopisem, atramentem lub innym trwałym, sposobem.
6. Kompletna oferta musi zawieraü:
6.1 Prawidłowo wypełniony formularz oferty (załącznik nr 2 do SIWZ), zawierający
kalkulacjĊ ceny.
6.2 Prawidłowo wypełniony opis oferowanego towaru (załączniki nr 6 do SIWZ).
8
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
6.3 OĞwiadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale XI SIWZ.
6.4 Stosowne pełnomocnictwa – w przypadku, gdy upowaĪnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpoĞrednio z dokumentów dołączonych do oferty.
6.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających siĊ o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postĊpowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postĊpowaniu o udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
Zaleca siĊ, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,
w których wykonawca naniósł zmiany, muszą byü przez niego parafowane.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoĪeniem oferty.
Zaleca siĊ, aby wykonawca zamieĞcił ofertĊ w zewnĊtrznej i wewnĊtrznej kopercie z tym, Īe:
zewnĊtrzna koperta powinna byü zaadresowana na zamawiającego, zawieraü oznaczenie:
"Oferta na dostawĊ 2 sztuk notebooków dla Instytutu Agrofizyki im. B. DobrzaĔskiego
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji Projektu „Sensory dielektryczne
do badania wilgotnoĞci gleby oraz jakoĞci materiałów i produktów rolniczych”,” oraz „nie
otwieraü przed ….......... 2013 r. godz. 11.15” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy; koperta
wewnĊtrzna powinna zawieraü ofertĊ i byü zaadresowana na wykonawcĊ, tak, aby moĪna było
odesłaü ofertĊ w przypadku jej wpłyniĊcia po terminie.
Wykonawca moĪe wprowadziü zmiany oraz wycofaü złoĪoną przez siebie ofertĊ przed
terminem składania ofert:
a) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oĞwiadczenie, Īe ofertĊ swą
wycofuje, w zamkniĊtej kopercie zaadresowanej jak w pkt. 9 z dopiskiem „wycofanie”,
b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oĞwiadczenie, iĪ ofertĊ swą
zmienia, okreĞlając zakres i rodzaj tych zmian a jeĞli oĞwiadczenie o zmianie pociąga za
sobą koniecznoĞü wymiany czy teĪ przedłoĪenia nowych dokumentów – wykonawca
winien dokumenty te złoĪyü. PowyĪsze oĞwiadczenie i ew. dokumenty naleĪy zamieĞciü
w zamkniĊtej kopercie wewnĊtrznej i zewnĊtrznej, oznaczonych jak w pkt. 9 przy czym
koperta zewnĊtrzna powinna mieü dopisek „zmiany”.
Wykonawca nie moĪe wprowadziü zmian do oferty oraz wycofaü jej po upływie terminu
składania ofert.
Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty złoĪone po terminie.
PostĊpowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający moĪe ograniczyü dostĊp do
informacji związanych z postĊpowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach
okreĞlonych w ustawie.
Nie ujawnia siĊ informacji stanowiących tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa w rozumieniu przepisów
o
zwalczaniu
nieuczciwej
konkurencji,
jeĪeli
Wykonawca,
nie
póĨniej
niĪ w terminie składania ofert, zastrzegł, Īe nie mogą one byü udostĊpniane.
W przypadku zastrzeĪenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzieliü z oferty
informacje stanowiące tajemnicĊ jego przedsiĊbiorstwa i oznaczyü je klauzulą
„nie udostĊpniaü. Informacje stanowią tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503
z póĨniejszymi zmianami)”.
W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeĪe w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiĊbiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrĊbnych przepisów,
informacje te bĊdą podlegały udostĊpnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe
niezastrzeĪone dokumenty.
9
17. Zamawiający prowadzi protokół postĊpowania. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.
18. Zamawiający udostĊpnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek, na zasadach
okreĞlonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 paĨdziernika 2010 r.
w sprawie protokołu postĊpowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 223, poz. 1458). Załączniki do protokołu udostĊpnia siĊ po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub uniewaĪnieniu postĊpowania, z tym Īe oferty udostĊpnia
siĊ od chwili ich otwarcia.
Rozdział XVI
Opis sposobu obliczania ceny:
1. Podane w ofercie ceny muszą byü wyraĪone w PLN.
2. CenĊ oferty naleĪy obliczyü poprzez sporządzenie kalkulacji ceny oferty z uwzglĊdnieniem
wszystkich wymagaĔ niniejszej SIWZ.
3. Ceną podlegającą ocenie jest cena oferty brutto.
4. Cena oferty brutto powinna obejmowaü wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym m.in.:
koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz z opakowaniem do siedziby Zamawiającego
oraz powinna uwzglĊdniaü wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleĪytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, podatek VAT.
5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leĪy po stronie Wykonawcy. Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca obliczając cenĊ oferty stosował stawki VAT zgodnie ze stanem
prawnym obowiązującym na dzieĔ składania ofert.
6. Koszty transportu, koszty ubezpieczenia w czasie transportu, załadunku, rozładunku i
gwarancja dostarczenia przedmiotu niniejszego zamówienia w stanie nienaruszonym do
miejsca dostawy oraz ewentualne koszty cła pozostają po stronie Wykonawcy.
7. CenĊ oferty naleĪy podaü w formularzu oferty słownie i liczbowo. Kwoty i wartoĞci naleĪy
zaokrągliü do dwóch miejsc po przecinku.
8. JeĪeli złoĪono ofertĊ, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłaciü
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
Rozdział XVII
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział XVIII
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. OfertĊ naleĪy złoĪyü w siedzibie Zamawiającego - Instytut Agrofizyki im. Bohdana
DobrzaĔskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul. DoĞwiadczalna 4; 20 – 290 Lublin
pok. 18 (sekretariat) w terminie do dnia 02.01.2013 r., do godz. 1100
2. Za termin złoĪenia oferty uwaĪa siĊ termin jej dotarcia do Zamawiającego.
10
3. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
4. Oferty bĊdą podlegaü rejestracji przez Zamawiającego. KaĪda przyjĊta oferta zostanie
opatrzona adnotacją okreĞlającą dokładny termin przyjĊcia oferty tzn. datĊ kalendarzową oraz
godzinĊ i minutĊ, w której została przyjĊta. Do czasu otwarcia ofert, bĊdą one przechowywane
w sposób gwarantujący ich nienaruszalnoĞü.
5. Otwarcie ofert odbĊdzie siĊ w dniu 02.01.2013 r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego Instytut Agrofizyki im. Bohdana DobrzaĔskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul.
DoĞwiadczalna 4; 20 – 290 Lublin, pok. 6 (sala seminaryjna).
6. PostĊpowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisjĊ przetargową
powołaną Zarządzeniem Dyrektora Zamawiającego.
7. PostĊpowanie toczyü siĊ bĊdzie z podziałem na czĊĞü: jawną i niejawną.
8. Zamawiający bezpoĞrednio przed otwarciem ofert poda kwotĊ, jaką zamierza przeznaczyü na
sfinansowanie zamówienia. NastĊpnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwĊ
(firmĊ) i adres (siedzibĊ) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takĪe informacje
dotyczące ceny oferty.
9. Informacje, o których mowa w pkt 8 Zamawiający przekaĪe niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodnoĞci
przedstawionych przez Wykonawcówa. dokumentów, oĞwiadczeĔ, wykazów, danych i
informacji.
Rozdział XIX
Poprawianie omyłek w treĞci oferty:
1. Zamawiający poprawi w ofercie:
1.1 Oczywiste omyłki pisarskie;
1.2 Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzglĊdnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
1.3 Inne omyłki polegające na niezgodnoĞci oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treĞci oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym WykonawcĊ, którego oferta została poprawiona.
2. Za oczywistą omyłkĊ rachunkową, o której mowa w ppkt 1.2, Zamawiający uzna w
szczególnoĞci:
2.1 wszystkie omyłki popełnione przez WykonawcĊ w działaniach arytmetycznych na
liczbach, z uwzglĊdnieniem ich konsekwencji,
2.2 omyłki polegające na rozbieĪnoĞci w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie,
przyjmując za poprawny ten zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeĔ
arytmetycznych,
2.3 omyłka w obliczeniu kwoty podatku przy prawidłowo podanej w formularzu oferty
stawce podatku od towarów i usług, wówczas poprawiona zostanie kwota podatku.
3. W przypadku omyłek rachunkowych (tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego)
podlegających poprawieniu, oczywistym dla Zamawiającego bĊdzie, iĪ cena jednostkowa
netto została podana prawidłowo. Zamawiający dokonując poprawienia omyłek przyjmie, Īe
prawidłowo podano cenĊ jednostkową netto i poprawi pozostałe wartoĞci liczbowe zgodnie ze
sposobem obliczenia ceny oferty.
11
Rozdział XX
Opis kryteriów, którymi Zamawiający bĊdzie siĊ kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Cena stanowi 100% kryterium wyboru.
Przy dokonywaniu oceny Komisja Przetargowa posłuĪy siĊ nastĊpującym wzorem:
C = (Cn / Co) x 100 pkt x 100%
Gdzie:
C – przyznane punkty;
Cn – najniĪsza cena ofertowa (brutto) spoĞród wszystkich waĪnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
Za ofertĊ najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwiĊkszą iloĞü punktów
(100).
2. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działaĔ matematycznych bĊdą
zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z wiĊkszą dokładnoĞcią,
jeĞli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie wystĊpuje róĪnica w iloĞci
przyznanych punktów.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru.
Rozdział XXI
Informacje o formalnoĞciach, jakie powinny zostaü dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złoĪyli oferty o:
1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwĊ (firmĊ), siedzibĊ albo imiĊ i nazwisko,
siedzibĊ albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertĊ wybrano oraz
uzasadnienie jej wyboru, a takĪe, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców,
którzy złoĪyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoĪonych ofert
zawierającym, a takĪe punktacjĊ przyznaną ofertom w kaĪdym kryterium oceny ofert i
łączną punktacjĊ;
1.2 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne;
1.3 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postĊpowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
1.4 terminie zawarcia umowy okreĞlonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 pzp, po którego
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moĪe byü zawarta.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisaü umowĊ w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający siĊ o niniejsze zamówienie (na zasadach konsorcjum),
których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizacjĊ
przedmiotowego zamówienia, są zobowiązani złoĪyü Zamawiającemu umowĊ regulującą
współpracĊ tych podmiotów okreĞlającą m.in.:
3.1 Zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsiĊwziĊcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem realizacjĊ przedmiotu zamówienia;
3.2 OkreĞlenie zakresu działania poszczególnych stron;
3.3 OkreĞlenie lidera konsorcjum;
3.4 Czas obowiązywania umowy, który nie moĪe byü krótszy, niĪ okres obejmujący
realizacjĊ zamówienia;
3.5 Wykluczenie moĪliwoĞci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z
jego członków do czasu wykonania zamówienia;
3.6 OkreĞlenie
odpowiedzialnoĞci
solidarnej
członków
konsorcjum wzglĊdem
Zamawiającego;
3.7 Zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
4. Osoba podpisująca umowĊ powinna byü umocowana do działania w imieniu Wykonawcy w
zakresie podpisania umowy.
5. JeĪeli umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie podpisania umowy nie
bĊdzie wynikało z dokumentu rejestrowego lub innego dokumentu złoĪonego wraz z ofertą,
Zamawiający Īąda aby Wykonawca złoĪył przed podpisaniem umowy dokumentu, z którego
wynikaü bĊdzie umocowanie do reprezentacji Wykonawcy czy teĪ stosownych
pełnomocnictw.
6. Pełnomocnictwo powinno byü przedstawione w formie oryginału lub kopii poĞwiadczonej za
zgodnoĞü z oryginałem przez notariusza.
7. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązuje siĊ do przedłoĪenia Zamawiającemu
informacji o podwykonawcach i zakresie prac, które zamierza im powierzyü w toku
wykonywania zamówienia – jeĞli dotyczy.
8. Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w pkt 2 – 7 uznane zostanie przez
Zamawiającego, jako uchylanie siĊ Wykonawcy od zawarcia umowy, o którym mowa w pkt
9.
9. JeĪeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana bĊdzie uchylał siĊ od zawarcia umowy,
zamawiający moĪe wybraü ofertĊ najkorzystniejszą spoĞród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Īe zajdą przesłanki uniewaĪnienia
postĊpowania, o których mowa w art. 93 pzp.
10. Wykonawca ma obowiązek zawrzeü umowĊ zgodnie z warunkami umowy stanowiącymi
załącznik nr 7 do SIWZ.
11. Umowa zawarta w sprawie niniejszego zamówienia bĊdzie jawna i bĊdzie podlegała
udostĊpnieniu na zasadach okreĞlonych w przepisach o dostĊpie do informacji publicznej.
Rozdział XXII
Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleĪytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleĪytego wykonania umowy.
Rozdział XXIII
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treĞci zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeĪeli Zamawiający
13
wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowĊ w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach:
1. Postanowienia dotyczące warunków realizacji niniejszego zamówienia uregulowane są w
załączniku nr 7 do SIWZ.
2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego dokonywane
bĊdą w PLN.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający siĊ o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialnoĞü za wykonanie umowy.
Rozdział XXIV
Pouczenie o Ğrodkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postĊpowania o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub moĪe doznaü uszczerbku w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad okreĞlonych w ustawie Prawo zamówieĔ publicznych,
przysługują Ğrodki ochrony prawnej przewidziane ustawą w Dziale VI, tj. odwołanie oraz skarga, z
zastrzeĪeniem art.180 ust. 2 ustawy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje siĊ obowiązujące przepisy ustawy
Prawo zamówieĔ publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy wykonawcze do ustawy.
Załączniki składające siĊ na integralną czĊĞü specyfikacji:
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 3 – OĞwiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postĊpowaniu w trybie
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówieĔ publicznych
Załącznik Nr 4 – OĞwiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postĊpowania na
podstawie art. 24 ust 1 ustawy prawo zamówieĔ publicznych
Załącznik Nr 5 – OĞwiadczenie Wykonawcy (osoba fizyczna)
Załącznik Nr 6 – Opis oferowanego towaru
Załącznik Nr 7 – Wzór umowy
Załączniki nr 8 - PassMark CPU Mark Laptop & Portable CPU Performance
ZATWIERDZIŁ:
DYREKTOR
prof. dr hab. Józef Horabik
14
Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa 2 sztuk notebooków dla Instytutu Agrofizyki im. B. DobrzaĔskiego Polskiej Akademii
Nauk w Lublinie, w ramach realizacji Projektu „Sensory dielektryczne do badania wilgotnoĞci
gleby oraz jakoĞci materiałów i produktów rolniczych” (znak: A-2401-17/12).
Nazwa podzespołu /
parametry:
Opis minimalnych wymagaĔ:
Notebook 13,3” - 2 sztuki
Procesor
Osiągający w teĞcie PassMark CPU Mark Laptop & Portable CPU
Performance co najmniej 3786 pkt. na dzieĔ 19 grudnia 2012 r.( załącznik
nr 8 do SIWZ)
PamiĊü RAM
Co najmniej 6 GB
Dysk twardy
Dysk zbudowany w oparciu o pamiĊü flash co najmniej 128 GB
Typ ekranu
13,3”, HD, LED, rozdzielczoĞü co najmniej 1366x768, matowy
Obudowa
Metaliczna stal, obudowa ze stopu magnezu, matowa klawiatura
Typ karty graficznej
Zintegrowana HD, pamiĊü wspólna
Komunikacja
WLAN (a/b/g/n), Bluetooth, Modem UMTS/3G,LAN 1Gb
Złącza
VGA, 3 USB(standard 2x2.0, 1x3.0), wyjĞcie HDMI z obsługą formatu
sygnału 1080p (pełnowymiarowe)
Zintegrowana kamera internetowa o rozdzielczoĞci 1,3 megapiksela z
funkcją AutoMacro
Wymiary
Max 1,12 kg, suma wymiarów laptopa nie powinna przekroczyü 551,3 mm
(np. 227mm x 316mm x 8,3mm – przód laptopa)
Praca na baterii
Co najmniej8 h
Gwarancja
Co najmniej 3 lata gwarancji
System operacyjny
Najnowszy stabilny system operacyjny w jĊzyku polskim, w pełni
obsługujący pracĊ w domenie i kontrolĊ uĪytkowników w technologii
ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i
konfiguracjĊ systemu w technologii Group Policy. Systemy operacyjne,
zainstalowany na sprzĊcie komputerowym objĊtym przedmiotem
zamówienia musi byü zgodny z posiadanym przez Zamawiającego.
Zamawiający posiada oprogramowanie Ğrodowiska Microsoft.
Edytor tekstów
Zainstalowane najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe zawierające
15
nastĊpujące elementy:
procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni
wspierający formaty plików .docx, .xlsx, .pptx, jĊzyk polski zawierający
aplikacjĊ słuĪącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz
umoĪliwiającą współpracĊ z serwerem przy pomocy protokołu dostĊpu
MAPI/RPC. Edytor tekstów, zainstalowany na sprzĊcie komputerowym
objĊtym przedmiotem zamówienia musi byü zgodny z posiadanym przez
Zamawiającego. Zamawiający posiada oprogramowanie Ğrodowiska
Microsoft(MOLP).
Oprogramowanie do
wykonania kopii
bezpieczeĔstwa
MoĪliwoĞü wykonania pełnej kopii zapasowej, tworzenie kopii zapasowych
plików i folderów umoĪliwia kopiowanie tylko wybranych plików i
katalogów zamiast całego dysku twardego, tworzenie obrazów dysków bez
instalacji, tworzenie przyrostowych kopii zapasowych, tworzenie kopii
zapasowych na podstawie zdarzeĔ, tworzenie kopii zapasowych w
urządzeniach NAS, przywracanie danych na podstawie starszych wersji
obrazów dysku utworzonych przy uĪyciu programu posiadanego przez
zamawiającego (zamawiający posiada program firmy Norton).
WyposaĪenie
Etui Ultrabook, z mikrofibry, PU Skóra, szare. Bezprzewodowa mysz USB
z krótkim odbiornikiem ,3 przyciski, rolka
16
Załącznik nr 2 do SIWZ
Instytut Agrofizyki im. B. DobrzaĔskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. DoĞwiadczalna 4, 20-290 Lublin
Nazwa Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
Siedziba Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu i faksu:
…………………………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail:
……………………………………………………………………………………………………………
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 20.12.2012 r. w postĊpowaniu o zamówienie publiczne (znak:
A-2401-17/13) na dostawĊ 2 sztuk notebooków dla Instytutu Agrofizyki im. B. DobrzaĔskiego
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji Projektu „Sensory dielektryczne do
badania wilgotnoĞci gleby oraz jakoĞci materiałów i produktów rolniczych”, składamy ofertĊ o treĞci
odpowiadającej treĞci siwz:
Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami okreĞlonymi
w siwz - za cenĊ :
Cena w PLN
Przedmiot
dostawy
IloĞü
Cena jedn.
netto
WartoĞü
Netto
(kol 2x3)
Stawka
VAT
Kwota
VAT
WartoĞü
brutto
(kol 4+6)
1
2
3
4
5
6
7
Notebook
2
…..%
Cena netto oferty:
………………………… PLN (słownie: …………………………………………………………)
Cena brutto oferty:
………………………… PLN (słownie: …………………………………………………………)
17
2. OĞwiadczamy, Īe zapoznaliĞmy siĊ z treĞcią siwz i nie wnosimy do niej Īadnych uwag i zastrzeĪeĔ.
3. Zobowiązujemy siĊ do wykonania zamówienia w terminie okreĞlonym w siwz.
4. Udzielamy gwarancji i rĊkojmi na dostawy objĊte przedmiotem zamówienia na okres wskazany
w siwz.
5. WyraĪamy zgodĊ na warunki płatnoĞci okreĞlone przez Zamawiającego w siwz,
6. Czujemy siĊ związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,
7. CzĊĞci zamówienia, których wykonanie powierzam/my Podwykonawcom *:
………….…………………………………………………………………*(jeĞli dotyczy)
8. OĞwiadczamy, Īe wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez
zastrzeĪeĔ; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy siĊ do zawarcia umowy na warunkach
okreĞlonych we wzorze oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
9. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………..……………………….……
10. Oferta została złoĪona na ........ stronach.
11. W przypadku koniecznoĞci udzielenia wyjaĞnieĔ dotyczących przedstawionej oferty prosimy
o zwracanie siĊ do:
…………………………………………… tel./fax. ………………………………………………
………………………….
(miejscowoĞü i data)
…………………………………………………………
(podpis, pieczątka imienna osoby
upowaĪnionej do składania oĞwiadczeĔ woli
w imieniu Wykonawcy)
18
Załącznik nr 3 do SIWZ
OĝWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEē PUBLICZNYCH
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĉPOWANIU
Dotyczy postĊpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawĊ 2 sztuk notebooków dla Instytutu Agrofizyki im. B. DobrzaĔskiego
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji Projektu „Sensory dielektryczne do
badania wilgotnoĞci gleby oraz jakoĞci materiałów i produktów rolniczych” (znak: A-2401-17/12)
OĞwiadczam, Īe:
Nazwa Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
....................................................................................................................................................................
moĪe ubiegaü siĊ o zamówienie i spełnia warunki okreĞlone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówieĔ publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759
z póĨn. zm.), a w szczególnoĞci:
1. posiada uprawnienia do wykonywania okreĞlonej działalnoĞci lub czynnoĞci, jeĪeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiada wiedzĊ i doĞwiadczenie;
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. znajduje siĊ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
………………………….
(miejscowoĞü i data)
…………………………………………………………
(podpis, pieczątka imienna osoby
upowaĪnionej do składania oĞwiadczeĔ woli
w imieniu Wykonawcy)
19
Załącznik nr 4 do SIWZ
OĝWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĉPOWANIA
NA PODSTAWIE ART. 24 UST 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEē PUBLICZNYCH
Dotyczy postĊpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawĊ 2 sztuk notebooków dla Instytutu Agrofizyki im. B. DobrzaĔskiego
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji Projektu „Sensory dielektryczne do
badania wilgotnoĞci gleby oraz jakoĞci materiałów i produktów rolniczych” (znak: A-2401-17/12)
OĞwiadczam, Īe:
Nazwa Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
....................................................................................................................................................................
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówieĔ publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póĨn. zm.), z postĊpowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
………………………….
(miejscowoĞü i data)
………………………………………………………
(podpis, pieczątka imienna osoby upowaĪnionej do
składania oĞwiadczeĔ woli w imieniu Wykonawcy)
20
Załącznik nr 5 do SIWZ
OĝWIADCZENIE WYKONAWCY
(dotyczy osób fizycznych)
W nawiązaniu do okolicznoĞci, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. zamówieĔ publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póĨn. zm.)
przystĊpując do udziału w postĊpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na dostawĊ 2 sztuk notebooków dla Instytutu Agrofizyki im. B.
DobrzaĔskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji Projektu „Sensory
dielektryczne do badania wilgotnoĞci gleby oraz jakoĞci materiałów i produktów rolniczych” (znak:
A-2401-17/12)
Nazwa Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
....................................................................................................................................................................
OĞwiadczam, Īe
brak jest podstaw do wykluczenia nas/mnie* z postĊpowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówieĔ publicznych.
.......................................
(miejscowoĞü, data)
………………………………………………………
(podpis, pieczątka imienna osoby upowaĪnionej do
składania oĞwiadczeĔ woli w imieniu Wykonawcy)
*niepotrzebne skreĞliü;
21
Załącznik nr 6 do SIWZ
OPIS OFEROWANEGO TOWARU
Dostawa 2 sztuk notebooków dla Instytutu Agrofizyki im. B. DobrzaĔskiego Polskiej Akademii
Nauk w Lublinie, w ramach realizacji Projektu „Sensory dielektryczne do badania wilgotnoĞci
gleby oraz jakoĞci materiałów i produktów rolniczych” (znak: A-2401-17/12).
Producent: …………………………………………….. Model: …………………………………….
Nazwa
podzespołu/
parametry
Opis minimalnych wymagaĔ
OFEROWANE
(wypełnia Wykonawca)
Notebook 13,3” - 2 sztuki
Procesor
Osiągający w teĞcie PassMark CPU Mark
Laptop & Portable CPU Performance co
najmniej 3786 pkt. na dzieĔ 19 grudnia
2012 r.( załącznik nr 8 do SIWZ)
PamiĊü RAM
Co najmniej 6 GB
Dysk twardy
Dysk zbudowany w oparciu o pamiĊü flash
co najmniej 128 GB
Typ ekranu
13,3”, HD, LED, rozdzielczoĞü co najmniej
1366x768, matowy
Obudowa
Metaliczna stal, obudowa ze stopu magnezu,
matowa klawiatura
Typ karty
graficznej
Zintegrowana HD, pamiĊü wspólna
Komunikacja
WLAN (a/b/g/n), Bluetooth, Modem
UMTS/3G,LAN 1Gb
Złącza
VGA, 3 USB(standard 2x2.0, 1x3.0), wyjĞcie
HDMI z obsługą formatu sygnału
1080p (pełnowymiarowe)
Zintegrowana kamera internetowa o
rozdzielczoĞci 1,3 megapiksela z funkcją
AutoMacro
Wymiary
Max 1,12 kg, suma wymiarów laptopa nie
powinna przekroczyü 551,3 mm (np. 227mm
x 316mm x 8,3mm – przód laptopa)
22
Praca na baterii
Co najmniej8 h
Gwarancja
Co najmniej 3 lata gwarancji
System operacyjny
Najnowszy stabilny system operacyjny w
jĊzyku polskim, w pełni obsługujący pracĊ w
domenie i kontrolĊ uĪytkowników w
technologii ActiveDirectory, zcentralizowane
zarządzanie oprogramowaniem i
konfiguracjĊ systemu w technologii Group
Policy. Systemy operacyjne, zainstalowany
na sprzĊcie komputerowym objĊtym
przedmiotem zamówienia musi byü zgodny z
posiadanym przez Zamawiającego.
Zamawiający posiada oprogramowanie
Ğrodowiska Microsoft.
Edytor tekstów
Zainstalowane najnowsze stabilne
oprogramowanie biurowe zawierające
nastĊpujące elementy:
procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
program do prezentacji, w pełni wspierający
formaty plików .docx, .xlsx, .pptx, jĊzyk
polski zawierający aplikacjĊ słuĪącą do
obsługi poczty elektronicznej i organizacji
czasu oraz umoĪliwiającą współpracĊ z
serwerem przy pomocy protokołu dostĊpu
MAPI/RPC. Edytor tekstów, zainstalowany
na sprzĊcie komputerowym objĊtym
przedmiotem zamówienia musi byü zgodny z
posiadanym przez Zamawiającego.
Zamawiający posiada oprogramowanie
Ğrodowiska Microsoft(MOLP).
Oprogramowanie
do wykonania
kopii
bezpieczeĔstwa
MoĪliwoĞü wykonania pełnej kopii
zapasowej, tworzenie kopii zapasowych
plików i folderów umoĪliwia kopiowanie
tylko wybranych plików i katalogów zamiast
całego dysku twardego, tworzenie obrazów
dysków bez instalacji, tworzenie
przyrostowych kopii zapasowych, tworzenie
kopii zapasowych na podstawie zdarzeĔ,
tworzenie kopii zapasowych w urządzeniach
NAS, przywracanie danych na podstawie
starszych wersji obrazów dysku utworzonych
przy uĪyciu programu posiadanego przez
zamawiającego (zamawiający posiada
23
program firmy Norton).
WyposaĪenie
Etui Ultrabook, z mikrofibry, PU Skóra,
szare. Bezprzewodowa mysz USB z krótkim
odbiornikiem ,3 przyciski, rolka
.......................................
(miejscowoĞü, data)
………………………………………………………
(podpis, pieczątka imienna osoby upowaĪnionej do
składania oĞwiadczeĔ woli w imieniu Wykonawcy)
24
Załącznik nr 7 do SIWZ
UMOWA NR ..
zawarta w dniu …. 2013 r. w Lublinie pomiĊdzy:
Instytutem Agrofizyki im. B. DobrzaĔskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,
ul. DoĞwiadczalna 4, 20-290 Lublin 27, NIP: ……………….…...., REGON: …………………..….,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………….…,
zwanym w dalszej czĊĞci umowy Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………………..…
NIP: …………………………….., REGON: ……………………………………………………….,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………….…………,
zwanym w dalszej czĊĞci umowy Wykonawcą,
Wspólnie zwanymi dalej „Stronami”
§1
Podstawa zawarcia umowy
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postĊpowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówieĔ publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z póĨn. zm.), w ramach realizacji
projektu „Sensory dielektryczne do badania wilgotnoĞci gleby oraz jakoĞci materiałów i produktów
rolniczych”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum BadaĔ i Rozwoju w ramach Programu
BadaĔ Stosowanych (znak: A-2401-17/12).
1.
2.
4.
1.
§2
Przedmiot umowy
Wykonawca zobowiązuje siĊ sprzedaü i dostarczyü do siedziby Zamawiającego 2 sztuki
notebooków produkcji firmy …. model …, spełniającą warunki okreĞlone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w złoĪonej ofercie z dnia ………… i
załączonym do niej opisie oferowanego towaru (pozostającymi w dokumentacji przetargowej
Zamawiającego i stanowiącymi integralną czĊĞü niniejszej umowy), zwany dalej przedmiotem
umowy.
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z instrukcją obsługi w jĊzyku polskim, licencjami
do zainstalowanego oprogramowania, certyfikatami producenta,
kartami gwarancyjnymi
przedmiotu umowy.
Wykonawca gwarantuje, iĪ przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieuszkodzony,
nieregenerowany, nie bĊdący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletny i gotowy
do uĪycia (tj. bez Īadnych zbĊdnych i dodatkowych inwestycji), nieobciąĪony prawami osób lub
podmiotów trzecich.
§3
Warunki realizacji umowy, termin
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego.
25
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie maksymalnym do ……… dni od dnia
podpisania umowy.
3. O terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest poinformowaü Zamawiającego z minimum 3dniowym wyprzedzeniem.
4. Koszty dostawy wraz z kosztami opakowania i ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Przedmiot
umowy bĊdzie dostarczony w opakowaniach zabezpieczonych przed uszkodzeniem w czasie
transportu.
5. Za nadzór nad realizacją niniejszej umowy odpowiada:
- ze strony Zamawiającego: p. Krzysztof Sitarz, tel. (81) 744-50-61, e-mail: [email protected],
- ze strony Wykonawcy: p. ……………………., tel. ……………., e-mail: ………………….,
2.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
§4
Warunki odbioru umowy
Zrealizowanie przedmiotu umowy winno zostaü potwierdzone protokołem bezusterkowego
odbioru podpisanym przez upowaĪnionych przedstawicieli Stron umowy.
W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego lub niezgodnego z umową,
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu przedmiotu umowy w celu jego wymiany przez
WykonawcĊ na wolny od wad lub zgodny z przedmiotem umowy, na koszt Wykonawcy w
terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie
wstrzymuje naliczenia kar umownych z tytułu nienaleĪytej realizacji umowy w terminie.
W przypadku powtórzenia siĊ wadliwej lub niezgodnej z umową dostawy oraz w przypadku
bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający moĪe – bez
dodatkowego wezwania – rozwiązaü umowĊ ze skutkiem natychmiastowym.
§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokoĞci:
netto: ……………. zł (łownie: ……………………………………….. zł)
VAT: … % tj. …………… zł (słownie: ………………………………………….zł)
brutto: ………….. zł (słownie: …………………………………………….zł)
Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy w tym w szczególnoĞci koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas
transportu, instalacji, udzielenia licencji na oprogramowanie, przeszkolenia pracowników
Zamawiającego, Ğwiadczenia usług serwisu gwarancyjnego oraz wszelkie naleĪne opłaty i
podatki, w tym podatek VAT.
§6
Warunki płatnoĞci
Zapłata za przedmiot umowy zostanie dokonana w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru dostawy podpisanego przez upowaĪnionych
przedstawicieli Stron.
Podstawą wystawienie faktury bĊdzie protokół bezusterkowego odbioru.
PłatnoĞü zostanie dokonana formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na prawidłowo wystawionej fakturze.
Za datĊ dokonania zapłaty przyjmuje siĊ dzieĔ obciąĪenia rachunku bankowego Zamawiającego.
26
§7
Gwarancja i serwis gwarancyjny
1. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ……. .
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna siĊ od dnia nastĊpnego po dniu podpisania protokołu
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
3. W okresie gwarancji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca:
3.1 przyjmuje na siebie wszelkie obowiązki związane z obsługą serwisową przedmiotu umowy,
3.2 usunie niezwłocznie wszelkie wady w przedmiocie umowy, we własnym zakresie,
3.3 podejmie naprawĊ przedmiotu umowy w terminie nie dłuĪszym niĪ 2 dni robocze licząc od dnia
przesłania zgłoszenia usterki faksem lub mailem do serwisu Wykonawcy, o którym mowa w ust.
8.
4. Wykonawca zobowiązuje siĊ wykonaü naprawĊ gwarancyjną w terminie nie dłuĪszym niĪ 7 dni
licząc od dnia przyjĊcia zgłoszenia przez serwis, przy czym w uzasadnionych przypadkach
Wykonawca moĪe wystąpiü do Zamawiającego o przedłuĪenie tego terminu, wskazując
przyczyny z jakich termin umowny nie jest moĪliwy do dotrzymania. W takim przypadku
Wykonawca zobowiązuje siĊ do dostarczenia Zamawiającemu, na okres naprawy gwarancyjnej,
towaru zastĊpczego.
5. Okres gwarancji ulega przedłuĪeniu o czas naprawy przedmiotu umowy, przy czym Zamawiający
moĪe dochodziü roszczeĔ z tytułu gwarancji takĪe po jej upływie, jeĪeli zgłoszenie wady miało
miejsce przed jej upływem.
6. W okresie gwarancji, wszelkie koszty związane w szczególnoĞci z: obsługą serwisową,
naprawami, modyfikacjami, oglĊdzinami, ekspertyzami, załadunkiem, transportem,
rozładunkiem, dojazdami itp., ponosi Wykonawca.
7. NiezaleĪnie od uprawnieĔ z tytułu gwarancji, Zamawiający moĪe wykonywaü uprawnienia z
tytułu rĊkojmi na zasadach ogólnych z tym, Īe okres rĊkojmi jest równy okresowi gwarancji.
8. Serwis gwarancyjny wykonywaü bĊdzie serwis Wykonawcy: …………………………………
Dane teleadresowe serwisu: tel. ……..…….., fax.: ……..…….., e-mail: ………..…. .
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
3.
§8
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
za opóĨnienie w wykonaniu umowy, tj. dostawie przedmiotem umowy, w wysokoĞci
0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kaĪdy dzieĔ
opóĨnienia;
za opóĨnienie w usuniĊciu wad w stosunku do terminu okreĞlonego w § 7 ust. 4 umowy, w
wysokoĞci 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kaĪdy
dzieĔ opóĨnienia;
za niedostarczenie towaru zastĊpczego, o którym mowa w § 7 ust. 4, w wysokoĞci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kaĪdy dzieĔ opóĨnienia;
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialnoĞü
Wykonawca, jak równieĪ za odstąpienie od umowy przez WykonawcĊ z przyczyn niezaleĪnych od
Zamawiającego w wysokoĞci 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karĊ umowną w przypadku przekroczenia terminu płatnoĞci –
w wysokoĞci ustawowo obowiązujących odsetek za kaĪdy dzieĔ zwłoki w płatnoĞci.
Wykonawca wyraĪa zgodĊ na potrącenie kar umownych z naleĪnoĞci wynikających z
wystawionej faktury.
27
4.
5.
O naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje WykonawcĊ faksem lub pocztą
elektroniczną i potwierdza pisemnie (listem poleconym).
Zamawiający ma prawo dochodziü odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jeĪeli szkoda przewyĪszy wysokoĞü kar umownych.
§9
Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w
kaĪdym czasie bez prawa Wykonawcy do Īądania odszkodowania w przypadku gdy:
1.1 dostawa nie odpowiada przedmiotowi zamówienia okreĞlonemu w niniejszej umowie;
1.2 Wykonawca nie zrealizuje umowy w okreĞlonym terminie.
2. Zamawiający moĪe odstąpiü od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreĞlonych w art. 145
ustawy Prawo zamówieĔ publicznych.
3. O rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu od umowy Zamawiający informuje WykonawcĊ faksem
lub pocztą elektroniczną i potwierdza pisemnie (listem poleconym). Na proĞbĊ Zamawiającego,
Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia otrzymania informacji, o których mowa w niniejszym
przepisie. Datą rozwiązania lub odstąpienia od umowy jest data przekazania informacji w tym
zakresie za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
§ 10
Zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje zmiany niniejszej umowy w przypadku:
1.1 aktualizacji rozwiązaĔ ze wzglĊdu na postĊp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeĔ
lub materiałów) lub zaprzestania produkcji produktów objĊtych umową; zmiana nie moĪe
spowodowaü zmiany ceny oraz obniĪenia parametrów towaru wynikających z oferty, na
podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;
1.2 wprowadzenia nowej technologii lub innych okolicznoĞci pozwalających na obniĪenie ceny
przedmiotu umowy;
1.3 wprowadzenia nowej technologii pozwalającej na zastąpienie produktu o wyĪszej jakoĞci niĪ w
umowie przy zachowaniu ceny;
1.4 zmiany nazwy produktu lub producenta produktu objĊtego umową;
1.5 zmiany obowiązujących przepisów, jeĪeli konieczne bĊdzie dostosowanie treĞci umowy do
aktualnego stanu prawnego;
1.6 zmiany stawki podatku VAT. Cena brutto ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniĪenia stawki
podatku od towarów i usług lub podwyĪszeniu w przypadku podwyĪszenia stawki podatku od
towarów i usług;
1.7 zaistnienia okolicznoĞci (technicznych, gospodarczych itp.), których nie moĪna było przewidzieü
w chwili zawarcia umowy;
1.8 wystąpienia zdarzeĔ siły wyĪszej jako zdarzenia zewnĊtrznego, niemoĪliwego do przewidzenia i
niemoĪliwego do zapobieĪenia;
1.9 koniecznoĞü zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez
strony (np. wydłuĪony czas oczekiwania na elementy wytwarzane przez producenta); zmiana nie
moĪe spowodowaü zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór
wykonawcy;
1.10 dopuszczalne bĊdą inne zmiany umowy, o ile nie bĊdą one istotne w stosunku do treĞci oferty.
28
2.
3.
Inicjatorem zmian moĪe byü Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w
okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz
termin wprowadzenia.
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej - w formie aneksu - pod
rygorem ich niewaĪnoĞci.
§ 11
Cesja wierzytelnoĞci
Zamawiający nie wyraĪa zgody na dokonywanie przez WykonawcĊ cesji wierzytelnoĞci
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, w tym takĪe w zakresie prawa do
wynagrodzenia za przedmiot umowy.
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
§ 12
Postanowienia koĔcowe
Sądami właĞciwymi do rozpatrzenia ewentualnego sporu miĊdzy Stronami są sądy powszechne
właĞciwe co do miejsca siedziby Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie : ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówieĔ publicznych oraz Kodeks Cywilny, a w sprawach formalno – prawnych
przepisy Kodeksu PostĊpowania Cywilnego.
UmowĊ sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.
Integralną czĊĞü umowy stanowią załączniki:
Załącznik nr 1 – SIWZ
Załącznik nr 2 - „Formularz oferty”
Załącznik nr 2 – „Opis oferowanego towaru”
Załącznik nr 3 – „Protokół odbioru”.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
29
Załącznik nr 4 do Umowy nr ………….
PROTOKÓŁ ODBIORU
Sporządzony:
MiejscowoĞü
Data
Na podstawie:
z dnia
PomiĊdzy:
Zamawiającym :
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Umowa Nr…………………………………………
…………………………………………………….
Instytut Agrofizyki im. B. DobrzaĔskiego PAN
20 – 290 Lublin, ul. DoĞwiadczalna 4
(Nazwa i adres)
a
Wykonawcą:
……………………………………………..
…………………………………………….
(Nazwa i adres)
1. Przedmiot umowy:
Lp. Przedmiot umowy:
1.
Producent:
Model:
Nr fabryczny:
IloĞü:
2.
2. Wraz z przedmiotem umowy dostarczono:
a) dokumenty gwarancyjne przedmiotu umowy,
b) instrukcjĊ obsługi przedmiotu umowy w jĊzyku polskim,
c) ………………………
3. Stwierdzono, Īe dostawa została wykonana zgodnie / niezgodniei z ww. umową.
4. Stwierdzono nastĊpujące usterki:
……………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
i wyznaczono termin ich usuniĊcia do dnia …………………………………. .
5. Odebranie dostawy jako wykonanej zgodnie z umową odbĊdzie siĊ po usuniĊciu ww.
usterek w ww. terminie.
Przedstawiciel Zamawiającego:
……………………………..
Czytelny podpis
i
Przedstawiciel Wykonawcy:
…………………………………
Czytelny podpis
Niepotrzebne skreĞliü.
30
PassMark CPU Benchmarks - Laptop & Portable CPU Performance
http://www.cpubenchmark.net/laptop.html
6KRSSLQJFDUW |
+RPH
6RIWZDUH
+DUGZDUH
%HQFKPDUNV
6HUYLFHV
6WRUH
6HDUFK
6XSSRUW
)RUXPV
$ERXW8V
+RPHª&38%HQFKPDUNVª/DSWRS3RUWDEOH&383HUIRUPDQFH
CPU Benchmarks
Video Card Benchmarks
Hard Drive Benchmarks
RAM
PC Systems
Android
iOS / iPhone
CPU Benchmarks
Over 600,000 CPUs Benchmarked
Laptop & Portable CPU Performance
How does your CPU compare?
Add your CPU to our benchmark
chart with PerformanceTest V8!
This chart comparing performance of CPU's designed for laptop and portable machines is made
using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Note: While we try to keep this chart mainly desktop CPU free, there might be some desktop
processors in the list. This is becauase the classification of a latop CPU is determined at result
submission time by the user of PerformanceTest. Some users incorrectly clicked the "Laptop"
checkbox.
CPU Mark | Price Performance
(Click to select desired chart)
PassMark - CPU Mark
Laptop & Portable CPU Performance - Updated 19th of December 2012
Price (USD)
Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz
9,483
Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz
8,807
Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz
8,601
Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz
8,581
Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz
8,409
Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz
7,890
Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz
7,692
$568.00*
$401.89
$602.97
$1,096.00*
$378.00*
$1,096.00*
Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz
7,564
NA
Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz
7,539
NA
Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz
7,443
Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz
7,278
Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz
7,181
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz
6,884
Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz
6,855
Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz
6,747
Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz
6,610
Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz
6,451
Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz
6,109
Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz
6,058
Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz
5,785
Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz
5,640
NA
NA
NA
$378.00*
NA
$599.99*
$499.00*
NA
NA
$399.99
NA
NA
Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz
4,667
NA
Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz
4,582
NA
Intel Core i7 X 940 @ 2.13GHz
1z7
$1,096.00*
4,208
NA
2012-12-20 02:47
PassMark CPU Benchmarks - Laptop & Portable CPU Performance
http://www.cpubenchmark.net/laptop.html
Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz
4,205
Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz
4,129
NA
Intel Core X 920 @ 2.00GHz
3,985
NA
Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz
3,980
NA
Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz
3,963
$239.99
Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz
3,893
NA
Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz
3,801
NA
Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz
3,786
NA
Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz
3,761
NA
Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz
3,760
NA
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz
3,577
$277.66*
Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz
3,573
NA
Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz
3,530
NA
Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz
3,428
NA
Intel Core i7 Q 840 @ 1.87GHz
3,395
NA
Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz
3,386
$249.99
Intel Core i7 920XM @ 2.00GHz
3,364
$1,144.69*
Intel Core i7 Q 740 @ 1.73GHz
3,304
NA
Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz
3,293
NA
Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz
3,241
NA
Intel Core i7 Q 820 @ 1.73GHz
3,191
NA
Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz
3,146
NA
Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz
3,125
NA
Intel Core i7 Q 720 @ 1.60GHz
3,120
NA
AMD A10-4600M APU
3,090
Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz
3,001
NA
$385.89*
AMD Phenom II X920 Quad-Core
2,941
NA
Intel Core i3-2370M @ 2.40GHz
2,935
NA
Intel Core i3-3110M @ 2.40GHz
2,926
NA
AMD A10-4655M APU
2,875
NA
Intel Core i3-2328M @ 2.20GHz
2,834
NA
Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz
2,822
NA
Intel Core i5 M 580 @ 2.67GHz
2,807
NA
Intel Core i5-2537M @ 1.40GHz
2,765
NA
Intel Core i7 M 620 @ 2.67GHz
2,752
NA
Intel Core i5 540M @ 2.53GHz
2,731
$375.13*
AMD Phenom II N950 Quad-Core
2,672
NA
Intel Core i7 M 640 @ 2.80GHz
2,662
NA
Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz
2,658
NA
Intel Core i5 M 560 @ 2.67GHz
2,632
$249.99
AMD Phenom II N970 Quad-Core
2,608
NA
AMD A8-4500M APU
2,595
NA
AMD A8-3510MX APU
2,580
NA
Intel Core i3-2330M @ 2.20GHz
2,561
NA
Intel Core i5 M 480 @ 2.67GHz
2,548
NA
Intel Core i5-2557M @ 1.70GHz
2,546
NA
Intel Core i5 M 460 @ 2.53GHz
2,525
NA
AMD Phenom II N930 Quad-Core
2,450
NA
Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz
2,440
$389.00*
Intel Core i5-2467M @ 1.60GHz
2z7
NA
2,400
NA
Intel Core i5 520M @ 2.40GHz
2,397
$239.99*
AMD A8-4555M APU
2,384
NA
Intel Core i3-2310M @ 2.10GHz
2,372
NA
Intel Core i5 M 450 @ 2.40GHz
2,330
NA
2012-12-20 02:47
PassMark CPU Benchmarks - Laptop & Portable CPU Performance
AMD A8-3520M APU
2,326
NA
Intel Pentium B980 @ 2.40GHz
2,301
NA
Intel Core2 Duo T9900 @ 3.06GHz
2,284
$398.95*
AMD A6-3410MX APU
2,264
NA
Intel Core2 Duo T9800 @ 2.93GHz
2,230
$423.89*
2,219
NA
Intel Core i3 M 380 @ 2.53GHz
Intel Core i3 M 370 @ 2.40GHz
2,166
NA
AMD A6-3420M APU
2,163
NA
AMD Phenom II N870 Triple-Core
2,130
NA
Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz
2,126
NA
Intel Core2 Extreme X9000 @ 2.80GHz
2,106
NA
AMD A6-3430MX APU
2,093
NA
AMD A8-3500M APU
2,085
NA
AMD Phenom II P940 Quad-Core
2,085
NA
2,083
$851.00*
Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz
Intel Core i5 M 430 @ 2.27GHz
2,045
NA
Intel Pentium B970 @ 2.30GHz
2,023
NA
AMD A6-3400M APU
1,992
NA
AMD Phenom II P860 Triple-Core
1,977
NA
Intel Core i3 M 350 @ 2.27GHz
1,976
NA
Intel Pentium B950 @ 2.10GHz
1,934
NA
Intel Core i3 M 330 @ 2.13GHz
1,910
NA
Intel Pentium B940 @ 2.00GHz
1,902
NA
Intel Core2 Duo T9500 @ 2.60GHz
1,892
NA
Intel Core2 Duo P8800 @ 2.66GHz
1,891
$309.99*
AMD Phenom II N620 Dual-Core
1,876
$455.59*
Intel Core2 Duo T7800 @ 2.60GHz
1,863
$607.99*
Intel Pentium B960 @ 2.20GHz
1,858
NA
Intel Core i7 U 640 @ 1.20GHz
1,857
NA
AMD A4-4300M APU
1,821
NA
Intel Celeron B830 @ 1.80GHz
1,817
NA
Intel Core2 Extreme X7900 @ 2.80GHz
1,804
NA
Intel Core2 Duo T9550 @ 2.66GHz
1,793
$298.95*
Intel Core2 Duo T9400 @ 2.53GHz
1,792
$354.94*
AMD Phenom II N830 Triple-Core
1,778
NA
AMD Phenom II N660 Dual-Core
1,778
NA
AMD Phenom II P650 Dual-Core
1,771
NA
Intel Core i3-2377M @ 1.50GHz
1,766
NA
AMD Phenom II P920 Quad-Core
1,728
$317.19*
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.66GHz
1,725
NA
Intel Celeron B840 @ 1.90GHz
1,713
NA
Intel Core i3-2367M @ 1.40GHz
1,697
NA
AMD A8-3530MX APU
1,696
NA
Intel Core2 Duo T9300 @ 2.50GHz
1,694
$307.00*
AMD A6-4400M APU
1,677
NA
1,674
$334.95*
Intel Core2 Duo T9600 @ 2.80GHz
AMD Phenom II N640 Dual-Core
3z7
http://www.cpubenchmark.net/laptop.html
1,627
NA
Intel Core2 Duo P8700 @ 2.53GHz
1,623
$296.01*
AMD Turion II P540 Dual-Core
1,598
NA
Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz
1,593
$168.27*
Intel Core2 Duo T7700 @ 2.40GHz
1,572
$118.79*
Intel Core2 Duo P8400 @ 2.26GHz
1,566
$197.79*
Intel Core2 Duo P7550 @ 2.26GHz
1,564
$229.99*
Intel Core2 Duo P9500 @ 2.53GHz
1,555
$340.00*
2012-12-20 02:47
PassMark CPU Benchmarks - Laptop & Portable CPU Performance
4z7
http://www.cpubenchmark.net/laptop.html
Intel Pentium 997 @ 1.60GHz
1,548
NA
AMD Phenom II N850 Triple-Core
1,532
NA
Intel Core2 Duo T8300 @ 2.40GHz
1,524
$89.80*
Intel Celeron B815 @ 1.60GHz
1,508
NA
Intel Core2 Duo P7450 @ 2.13GHz
1,502
$186.99*
Intel Celeron B820 @ 1.70GHz
1,472
NA
Intel Celeron 887 @ 1.50GHz
1,457
NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-68
1,446
$90.00
Intel Core2 Duo T6570 @ 2.10GHz
1,444
NA
AMD Turion II P560 Dual-Core
1,443
NA
Pentium Dual-Core T4500 @ 2.30GHz
1,438
NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-86
1,438
NA
AMD Turion II Dual-Core Mobile M520
1,435
NA
Pentium Dual-Core T4400 @ 2.20GHz
1,420
NA
Intel Core2 Duo T6600 @ 2.20GHz
1,402
NA
Intel Pentium P6200 @ 2.13GHz
1,380
NA
Intel Core i5 U 430 @ 1.20GHz
1,375
NA
Intel Pentium P6100 @ 2.00GHz
1,369
NA
AMD A4-3300M APU
1,369
NA
Intel Pentium P6000 @ 1.87GHz
1,368
NA
AMD Athlon II N350 Dual-Core
1,368
NA
Intel Celeron 877 @ 1.40GHz
1,368
NA
AMD Turion II Dual-Core Mobile M500
1,360
NA
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-74
1,344
NA
Intel Core2 T7400 @ 2.16GHz
1,341
NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-84
1,325
NA
Intel Core2 Duo P7350 @ 2.00GHz
1,319
NA
AMD Athlon II P340 Dual-Core
1,299
$101.67
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M620
1,296
NA
AMD Turion II P520 Dual-Core
1,291
NA
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-70
1,273
NA
Intel Core2 Duo T8100 @ 2.10GHz
1,270
$189.00*
Intel Core2 Duo T6500 @ 2.10GHz
1,266
$79.16*
AMD Turion 64 X2 TL-60
1,256
NA
AMD Athlon II P360 Dual-Core
1,252
$124.23*
Intel Core2 T7200 @ 2.00GHz
1,252
NA
Intel Core2 Duo T7500 @ 2.20GHz
1,247
$139.00*
Intel Core2 T7600 @ 2.33GHz
1,246
NA
Intel Core2 Duo T6670 @ 2.20GHz
1,245
NA
AMD Athlon II P320 Dual-Core
1,234
NA
Intel Core2 Duo T6400 @ 2.00GHz
1,230
$72.79*
Intel Core2 Duo T5900 @ 2.20GHz
1,228
NA
Intel Core2 Duo T7300 @ 2.00GHz
1,208
NA
Pentium Dual-Core T4300 @ 2.10GHz
1,206
NA
Intel Core2 Duo T5870 @ 2.00GHz
1,205
NA
AMD Athlon II Dual-Core M320
1,199
NA
AMD A4-3305M APU
1,198
NA
Intel Core2 Duo P7370 @ 2.00GHz
1,191
NA
AMD Athlon II Dual-Core M300
1,190
NA
Intel Pentium Dual T2410 @ 2.00GHz
1,189
NA
Intel Celeron B800 @ 1.50GHz
1,161
NA
Intel Pentium Dual T2390 @ 1.86GHz
1,160
NA
AMD A6-4455M APU
1,158
NA
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82
1,158
NA
2012-12-20 02:47
PassMark CPU Benchmarks - Laptop & Portable CPU Performance
5z7
http://www.cpubenchmark.net/laptop.html
Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00GHz
1,155
$201.48*
Intel Pentium Dual E2180 @ 2.00GHz
1,128
$179.95*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64
1,125
$39.39*
Intel Core2 Duo T5750 @ 2.00GHz
1,101
$28.70*
AMD A4-3320M APU
1,101
NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-75
1,096
NA
Pentium Dual-Core T4200 @ 2.00GHz
1,094
NA
Intel Core2 Duo T5550 @ 1.83GHz
1,091
NA
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-64
1,090
NA
Intel Core2 Duo T5600 @ 1.83GHz
1,071
NA
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-65
1,065
NA
AMD Athlon II Dual-Core M340
1,060
NA
Intel Core2 Duo T5800 @ 2.00GHz
1,046
NA
Intel Core2 Duo T5850 @ 2.16GHz
1,032
NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-58
1,020
NA
Intel Core Duo T2600 @ 2.16GHz
1,013
NA
AMD Turion Dual-Core RM-75
1,008
NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-70
1,005
NA
Intel Core2 Duo T7100 @ 1.80GHz
997
$398.95*
AMD Turion Dual-Core RM-72
996
$55.00
Intel Core2 DuoU7300 @ 1.30GHz
996
NA
Intel Core2 Duo T5300 @ 1.73GHz
978
NA
AMD Athlon Dual-Core QL-62
968
NA
Intel T2050 @ 2.00GHz
959
NA
Intel Pentium Dual T3400 @ 2.16GHz
956
NA
Intel Pentium Dual T2370 @ 1.73GHz
956
NA
Intel Core2 Duo T5450 @ 1.66GHz
948
NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-72
934
$224.26*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60
925
$16.00
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-62
923
NA
Intel Core2 Duo T5500 @ 1.66GHz
922
NA
Intel Pentium Dual T3200 @ 2.00GHz
919
NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-57
913
NA
Intel Core2 Duo T5250 @ 1.50GHz
911
NA
AMD E2-3000M APU
901
NA
AMD Turion Dual-Core RM-70
858
$22.00
Intel Pentium 987 @ 1.50GHz
854
NA
Intel U4100 @ 1.30GHz
848
NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-53
840
NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-56
839
$20.00
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-60
836
NA
AMD AthlonX2 DualCore QL-60
812
NA
Intel Core Duo T2250 @ 1.73GHz
807
NA
AMD E-450 APU
807
NA
Intel Pentium T2130 @ 1.86GHz
806
NA
Intel Core2 Duo U9400 @ 1.40GHz
798
NA
Intel Pentium Dual T2330 @ 1.60GHz
791
NA
AMD E-350
789
NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-42
783
NA
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50
779
$18.00
Intel Core Duo T2300 @ 1.66GHz
777
NA
AMD Athlon X2 Dual Core L310
753
NA
Intel Pentium Dual T2310 @ 1.46GHz
743
NA
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-74
743
$264.96
2012-12-20 02:47
PassMark CPU Benchmarks - Laptop & Portable CPU Performance
6z7
http://www.cpubenchmark.net/laptop.html
Intel Core Duo T2500 @ 2.00GHz
739
$119.99*
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55
739
NA
AMD Athlon II Neo K325 Dual-Core
735
NA
Intel Core Duo T2400 @ 1.83GHz
734
$16.00*
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-52
731
NA
AMD E1-1200 APU
723
NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L325
712
NA
AMD Sempron M120
704
NA
AMD TurionX2 Ultra DualCore Mobile ZM-82
703
NA
AMD V140
700
NA
Intel Core2 Duo T5200 @ 1.60GHz
693
NA
AMD C-70 APU
674
NA
Intel Pentium T2060 @ 1.60GHz
668
NA
AMD E-300 APU
657
NA
Intel Pentium T2080 @ 1.73GHz
656
NA
AMD V160
626
NA
AMD Phenom II P820 Triple-Core
621
NA
AMD V120
620
NA
AMD C-60 APU
615
NA
Intel U2500 @ 1.20GHz
568
NA
Intel Pentium M 2.26GHz
565
NA
Intel Pentium M 2.00GHz
514
NA
Intel Celeron 550 @ 2.00GHz
506
NA
AMD Turion 64 Mobile MK-36
500
NA
Intel Pentium M 2.13GHz
498
NA
AMD Athlon 64 3200+
489
$139.95*
AMD C-50
479
NA
Mobile AMD Sempron 3300+
467
NA
Mobile AMD Sempron 3600+
465
NA
AMD Athlon II 160u
464
NA
Intel Celeron 723 @ 1.20GHz
461
NA
AMD Turion 64 Mobile MK-38
459
NA
Intel Pentium M 1.80GHz
454
NA
AMD Athlon TF-20
454
NA
AMD Sempron SI-42
452
NA
Mobile AMD Sempron 3500+
450
NA
AMD AthlonX2 DualCore QL-66
439
NA
AMD Turion 64 Mobile ML-32
431
NA
Intel Pentium M 1.86GHz
426
NA
Mobile AMD Sempron 3000+
408
NA
Intel Pentium M 1.60GHz
407
NA
Intel Celeron M 520 @ 1.60GHz
405
NA
AMD Sempron 3200+
397
$20.00*
Intel Celeron M 1.70GHz
393
NA
AMD Athlon Neo MV-40
392
NA
Intel Pentium M 1700MHz
387
NA
Intel Celeron M 420 @ 1.60GHz
383
NA
AMD Sempron SI-40
381
NA
AMD Athlon Dual-Core QL-60
379
NA
AMD C-60
372
NA
Intel Pentium M 1600MHz
361
NA
Intel Pentium M 1.73GHz
344
NA
Intel Celeron 2.93GHz
337
NA
Intel Pentium M 1400MHz
332
NA
2012-12-20 02:47
PassMark CPU Benchmarks - Laptop & Portable CPU Performance
http://www.cpubenchmark.net/laptop.html
Intel Celeron M 410 @ 1.46GHz
317
NA
Mobile AMD Sempron 3200+
317
NA
PassMark Software © 2008-2012
* - Last seen price from our affiliates.
Innoleptic
www.innoleptic.pl
Warsztaty z Mapowania Innowacji w Obszarach Biznesowych. SprawdĨ!
[Home] - [Common CPU's] - [Overclocked CPU's] - [Searchable CPU List] - [Graph Notes]
[High-End CPU's] - [High Mid-Range CPU's] - [Low Mid-Range CPU's] - [Low-End CPU's]
[CPU Popularity 30 days] - [Multi CPU Systems] - [Manufacturer Market Share]
[Single Thread CPU Performance] - [CPU Mark by Socket Type] - [Laptop CPU's]
&RS\ULJKW‹3DVV0DUNŠ6RIWZDUH
,QWHUQDWLRQDO_/HJDOGLVFODLPHU_3ROLFLHV_&RQWDFW8V
7z7
2012-12-20 02:47

Podobne dokumenty