II. PRACA Z DZIEĆMI Zadanie Forma realizacji Termin Uwagi

Komentarze

Transkrypt

II. PRACA Z DZIEĆMI Zadanie Forma realizacji Termin Uwagi
II. PRACA Z DZIEĆMI
Zadanie
Poszukiwanie
efektywnych sposobów
komunikacji z rodziną
Włączanie rodziców w
działania przedszkola
Forma realizacji
Organizowanie zebrania dla rodziców.
Ustalenie stałego dnia tygodnia i godzin konsultacji
pedagogicznych nauczyciela z rodzicami.
Termin
IX-X każdego
roku
szkolnego
Rozmowy indywidualne z rodzicami podczas
przyprowadzania i odbierania dzieci.
cały rok
szkolny
Prowadzenie "zeszytu kontaktu z rodzicami",
służącego przekazywaniu ważnych informacji.
cały rok
szkolny
Zapraszanie rodziców na "zajęcia otwarte", głównie o
charakterze aktywizującym rodziców (warsztatowe),
umożliwiającym wspólne działania rodziców i dzieci.
wg
harmonogra
mu zajęć
otwartych w
poszczególnych
grupach
wiekowych
Organizowanie konsultacji z psychologiem,
pedagogiem, logopedą przedszkola.
wg potrzeb
Prezentowanie w „kącikach dla rodziców"
realizowanych treści
dydaktyczno-wychowawczych, tekstów wierszy,
piosenek, informacji o zebraniach, zajęciach
otwartych, uroczystościach, potrzebnej pomocy ze
strony rodziców. Prezentowanie prac dzieci.
cały rok
szkolny
Prezentowanie na tablicy głównej dokumentów
regulujących pracę przedszkola (np. Statut
Przedszkola, regulaminy), jadłospisu, wskazówek
dotyczących wychowywania dzieci, rozwiązywania
problemów z dziećmi, wspomagania rozwoju dzieci.
cały rok
szkolny
Wspieranie rodziców w optymistycznym wychowaniu
dziecka przez prezentacje publikacji oraz
organizowanie cyklicznych spotkań ze specjalistami.
wg
harmonogra
mu
Aktywizowanie członków rady rodziców do
przekazywania informacji pozostałym rodzicom o
planowanych działaniach przedszkola.
cały rok
szkolny
Współorganizowanie przedsięwzięć:
"Cała Polska Czyta Dzieciom";
"Festiwal tańca";
Kiermasz Świąteczny;
Pasowanie na przedszkolaka;
Spotkania świąteczne przy choince;
Bal Karnawałowy;
Dzień Babci i Dziadka;
Dzień rodziny;
Dzień Sportu "Olimpiada Przedszkolaków".
Bal Przyjaciół i Sponsorów
cały rok
szkolny
wg
kalendarza
imprez i
uroczystości
Uwagi
Konkursy ekologiczne dla Rodziców.
Dzień Królowania – urodziny w przedszkolu.
Uczestniczenie w przedszkolnych konkursach:
plastycznych, recytatorsko- literackich
Angażowanie rodziców w wystrój przedszkola,
wzbogacanie przedszkola w nowe zabawki,
odnawianie mebli, pomieszczeń, placu zabaw.
Organizowanie spotkań z rodzicami - "Warsztaty dla
rodziców".
Przygotowywanie scenicznych prezentacji bajek dla
dzieci z przedszkola i dla zaproszonych gości przez
rodziców i przy udziale nauczycieli.
Prezentacja przez
rodziców swoich hobby i
zainteresowań
Prezentowanie zamiłowań, hobby na forum grupy i
przedszkola.
Wykorzystywanie rodzica jako EKSPERTA zapraszanie rodziców o ciekawych zawodach na
zajęcia.
wg planu
konkursów
w zależności
od potrzeb,
przez
wg
harmonogra
mu
V-VI każdego
roku
szkolnego
wg ustaleń z
nauczycielami