Regulamin świadczenia usług w ramach Serwisu jobwise

Komentarze

Transkrypt

Regulamin świadczenia usług w ramach Serwisu jobwise
Regulamin świadczenia usług w ramach Serwisu
jobwise
działającego pod adresem http://www.jobwise.pl
W chwili rozpoczęcia korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu jobwise.pl
Klient akceptuje w sposób domyślny warunki sprzedaży Usług określone niniejszym
Regulaminem
Regulamin
Usługodawca
Użytkownik
Usługa
Serwis
Strona Serwisu
Adres Elektroniczny
Dni Robocze
Informacje Handlowe
§1 DEFINICJE
regulamin Serwisu jobwise.pl, określający zasady korzystania z
Usług Serwisu stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. nr 144 poz. 1204 dalej „ Ustawa”), regulujący prawa i obowiązki
Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług
drogą elektroniczną oraz zasady ochrony danych osobowych
podmiotów korzystających z Usług świadczonych drogą
elektroniczną,
podmiot świadczący usługi na rzecz Użytkowników na łamach
Serwisu, działający pod nazwą:
Ewa Wolańska „Szkolenia Językowe”
NIP 113-213-42-70, REGON 142150867
osoba fizyczna będąca konsumentem korzystająca z Usług
świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w
rozumieniu przepisów Ustawy oraz inne podmioty korzystające z
Usług w ramach Serwisu, a także osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą i inne podmioty - osoby prawne i ułomne
osoby prawne,
usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za
pośrednictwem Serwisu realizowane drogą elektroniczną (on-line)
oraz poza drogą elektroniczną (off-line) w oparciu o niniejszy
Regulamin,
serwis internetowy należący do Usługodawcy, działający pod
adresem http://www.jobwise.pl,
strona
internetowa
znajdująca
się
pod
adresem
http://www.jobwise.pl,
oznaczenie
systemu
teleinformatycznego
umożliwiające
porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni
ustawowo wolnych od pracy,
informacje o aktualnych promocjach i ofertach dotyczących
produktów oraz usług, zarówno Usługodawcy, jak i jego
partnerów handlowych, także porady, poradniki oraz inne
materiały dotyczące edukacji i rynku pracy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
a)
b)
c)
d)
2.
1.
a)
b)
c)
§2 INFORMACJE OGÓLNE
Usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu są świadczone przez Usługodawcę drogą
elektroniczną - on-line.
Usługodawca zamieszcza także na stronach Serwisu informacje odnośnie świadczonych
przez niego Usług off-line.
Informacja o Usługach off-line nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych lub posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego.
Usługodawca zobowiązuje się do stałego świadczenia Usług z zastrzeżeniem prawa do
czasowego wstrzymania ich wykonywania ze względu na czynności konserwacyjne lub
zdarzenia od niego niezależne.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji funkcjonalności Serwisu
oraz do zmian zasad jego działania, o czym poinformuje Użytkowników za
pośrednictwem Serwisu.
Usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu sa usługami płatnymi.
Cennik Usług on-line dostępny jest na stronach Serwisu przy opisie każdej z Usług oraz w
procesie składania zamówienia.
Cennik Usług off-line dostępny jest na stronach Serwisu przy opisie każdej z Usług oraz
w procesie składania oferty przez Użytkownika.
Z chwilą podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi, Użytkownik
zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
Wszelkie błędy i problemy związane z normalnym funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik
zobowiązuje się zgłaszać poprzez adres e-mail: [email protected]
§3 RODZAJE USŁUG ON-LINE
ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ
Usługi on-line – usługi zamawiane i realizowane w określonym terminie, tylko drogą
elektroniczną, poprzez Stronę Internetową Serwisu (Usługi on-line) w postaci:
sprzedaży sporządzanych na indywidualne zamówienie CV i listów motywacyjnych,
tłumaczenia CV i listów motywacyjnych oraz innych dokumentów na język angielski,
konsultacji językowych polegających na przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej w
języku angielskim,
przygotowania profilu zawodowego na LinkedIn.
Szczegółowe informacje na temat zakresu i sposobu świadczenia Usług on-line
zamieszczone są na Stronie Internetowej Serwisu.
§4 RODZAJE USŁUG OFF-LINE
ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ
Usługi off-line – usługi zamawiane i realizowane nie tylko drogą elektroniczną (usługi offline), w tym Usługi w postaci:
sesji z doradcą zawodowym,
indywidualnych sesji coachingowych,
realizacji usługi doradczej - ouplacement.
2.
1.
2.
3.
a)
4.
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
4.
a)
b)
c)
5.
a)
b)
Szczegółowe informacje na temat sposobu świadczenia Usług off-line oraz warunków
zawarcia i realizacji Umowy poza Serwisem zamieszczone są na Stronie Internetowej
Serwisu.
§5 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
(USŁUGI ON-LINE)
Wszystkie Usługi oferowane przez Serwis mogą być zamawiane 24h na dobę, każdego
dnia tygodnia.
Realizacja Zamówień Usług on-line odbywa się w Dni Robocze od 9:00 do 15:00, z
zastrzeżeniem ust.1.
Standardowy czas realizacji Usługi on-line wynosi od 3-8 Dni Roboczych w zależności od
rodzaju zamówionej Usługi oraz wybranych opcji dodatkowych.
czas realizacji Usługi wynoszący 4 Dni Robocze, w przypadku wyboru przez Użytkownika
opcji stworzenia cv/lm w dwóch wersjach językowych, dla angielskiej wersji dokumentów
będzie liczony od dnia przekazania Usługodawcy zaakceptowanej przez Użytkownika
polskiej wersji dokumentów.
Czas realizacji Usługi liczony jest od Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym
zaksięgowano płatność na koncie Usługodawcy i po otrzymaniu od Użytkownika
wszystkich informacji potrzebnych do przystąpienia do realizacji Usługi.
§6 PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ ON-LINE
Złożenie zamówienia na realizację Usług on-line wymaga wybrania przycisku „skontaktuj
się z nami”, zawierającego link do maila [email protected], pod którym można złożyć
zamówienie.
W treści wiadomości kierowanej do Usługodawcy Użytkownik dokonuje:
wyboru opcji zamawianej Usługi,
dokonuje akceptacji wysokości proponowanego wynagrodzenia za zamawianą Usługę
dokonuje akceptacji sposobu płatności,
składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na
jego treść,
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
Po wysłaniu i opłaceniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje ankietę, którą uzupełnia
wypełniając odpowiednie pola tekstowe, wskazując informacje istotne dla należytej
realizacji Zamówienia oraz załącza niebędne dokumenty w zależności od rodzaju
wybranej opcji Usługi.
Dokumenty dołączane przez Użytkownika do ankiety powinny spełniać następujące
parametry:
format .doc (Microsoft Word 97-2003) lub .docx (Microsoft Word 2007 i nowsze) lub .rtf
(Rich Text Format) lub .pdf (Portable Document Format) lub .txt (dokument tekstowy);
wielkość dokumentu do 1MB;
język dokumentu: polski
Usługodawca, po złożeniu Zamówienia oraz zaksięgowaniu płatności, potwierdzi to
drogą elektroniczną, na adres wskazany w treści e-maila, przesyłając do Użytkownika
wiadomość zawierającą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz
dane adresowe Usługodawcy,
rodzaj zamówionych Usług wraz z warunkami ich wykonania,
c)
d)
e)
f)
g)
h)
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.
cenę,
potwierdzenie zapłaty,
pouczenie o prawie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni - z zastrzeżeniem wyjątków
określonych w Regulaminie i stosowanymi przepisami prawa,
miejsce i sposób składania reklamacji,
adres internetowy, na który należy przesłać dodatkowe informacje wymagane do realizacji
Zamówienia: [email protected],
adres kontaktowy pod którym Użytownik będzie mógł uzyskać niezbędne informacje w
razie pytań: [email protected]
Przyjęcie Zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy, odbywa
się wyłącznie w Dni Robocze.
Po przyjęciu Zamówienia do realizacji Usługodawca może skontaktować się z
Użytkownikiem w celu uzupełnienia informacji i uzgodnienia szczegółów Zamówienia.
Kontakt z Użytkownikiem w trakcie realizacji Usługi odbywać się będzie za
pośrednictwem poczty elektronicznej/telefonu, o ile takie dane teleadresowe zostały
podane w treści e-maila oraz w ankiecie.
Proces realizacji poszczególnych Usług odbywa się zgodnie z technologią podaną na
stronie Usługodawcy przy każdej z opcji oferowanych Usług.
W przypadku konieczności uzyskania przez Usługodawcę dodatkowych informacji od
Użytkownika, niezbędnych do prawidłowej realizacji Usługi, a także w przypadku
przesłania przez Użytkownika niepełnych i/lub nieczytelnych danych i/lub dokumentów,
czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu o okres oczekiwania przez
Usługodawcę na odpowiedź od Użytkownika.
Brak zapłaty przez Użytkownika wynagrodzenia w ciągu 2 Dni Roboczych od momentu
złożenia Zamówienia, może być potraktowany przez Usługodawcę jako rezygnacja
Użytkownika z Zamówienia na realizację Usługi.
Użytkownik Serwisu ma prawo do zasugerowania wprowadzenia zmian w projekcie
dokumentu oraz prawo do jednorazowej zmiany w treści dokumentu.
Zmiany muszą być jasno opisane w wiadomości, będącej odpowiedzią na przesłaną przez
Usługodawcę wiadomość z prośbą o akceptację projektu.
Po udostępnieniu przez Usługodawcę dokumentu z wprowadzonymi zmianami i
zaakceptowaniu Usługi przez Użytkownika, następuje zakończenie realizacji Usługi.
Użytkownik ma prawo złożyć rezygnację z Zamówienia do momentu otrzymania od
Usługodawcy potwierdzenia przyjęcia realizacji Zamówienia.
Oświadczenie w zakresie zmiany Zamówienia oraz oświadczenie o rezygnacji z
Zamówienia Użytkownik może przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
[email protected]
Zrealizowane Zamówienie dostarczane jest do Użytkownika w formacie .doc (w aplikacji
MS Word) z możliwością edytowania oraz w formacie pdf.
§7 PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ OFF-LINE
Użytkownik zainteresowany realizacją na jego rzecz Usług off-line składa ofertę ich
zawarcia poprzez kontakt z Usługobiorcą za pośrednictwem formularza dostępnego na
Stronie Internetowej Serwisu, który jest następnie przekazywany do Usługodawcy.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
Umowa jest zawierana poza Serwisem, w oparciu o ustalone wspólnie przez Strony
warunki na ustalonym, indywidualnie spotkaniu.
§8 PŁATNOŚCI
Wszystkie ceny Usług świadczonych przez Usługodawcę są cenami brutto, zawierającymi
podatek VAT, wyrażonymi w PLN.
Płatności za Usługi można dokonać za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek
bankowy o numerze: 17 2490 0005 0000 4500 5729 4965.
Usługodawca dokumentuje zawarcie Umowy oraz otrzymanie płatności od Użytkownika
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Usługodawca na życzenie Użytkownika wystawi fakturę VAT.
Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy faktury VAT w formie
elektronicznej, w tym w formie PDF na wskazany przez niego w formularzu zamówienia
adres poczty elektronicznej.
§9 WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY
W celu zawarcia Umowy on-line o świadczenie Usługi, Użytkownik po zapoznaniu się z
ofertą Usługodawcy, która jest dostępna w Serwisie, składa Zamówienie jej realizacji.
Umowa o świadczenie Usługi on-line zostaje zawarta po wybraniu jednej z Usług przez
Użytkownika Serwisu, akceptacji ceny zamówionej Usługi, sposobu zapłaty,
zaakceptowaniu i zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz dokonaniu płatności
przez Użytkownika Serwisu.
Usługodawca potwierdza zawarcie Umowy wraz z wszelkimi niezbędnymi informacjami
potwierdzającymi rodzaj Usługi, termin realizacji, wysokość ceny oraz danymi
Użytkownika i Usługodawcy, przesyłając powiadomienie o przyjęciu Zamówienia do
realizacji.
Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu w chwili wykonania Usługi przez
Usługodawcę lub w przypadku Odstąpienia/Rezygnacji z Usługi. Zasady dotyczące
Odstąpienia/Rezygnacji z Usługi reguluje § 10 Regulaminu.
W celu zawarcia Umowy off-line o świadczenie Usługi Użytkownik może, po zapoznaniu
się z informacjami Usługodawcy dostępnymi w Serwisie złożyć ofertę na ich realizację
poprzez jej przesłanie na adres e-mail Usługodawcy: [email protected]
Umowa o świadczenie Usługi off-line zostaje zawarta osobiście przez Strony.
Umowa o świadczenie Usług off-line ulega rozwiązaniu w chwili wykonania Usługi przez
Usługodawcę lub w przypadku Odstąpienia/Rezygnacji z Usługi/lub jej wypowiedzenia
przez każdą ze Stron umowy.
Zasady dotyczące Odstąpienia i Rozwiązania Umowy w zakresie realizacji Usług off-line
regulują zapisy określone w treści Umowy oraz w przepisach ogólnych Kodeksu
Cywilnego.
§10 ODSTĄPIENIE/REZYGNACJA Z USŁUGI ON-LINE
Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, może
odstąpić od Umowy na realizację Usług on-line bez podania przyczyny przed upływem 14
dni od zawarcia Umowy poprzez złożenie oświadczenia, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz
zastrzeżeniem przypadków określonych przepisami Ustawy.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
a)
b)
c)
d)
5
6.
7.
8.
9.
10.
1.
Oświadczenie o tytule "odstąpienie od Umowy" należy wysłać na adres e-mail:
[email protected]
Prawo do odstąpienia od Umowy o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje, jeżeli
Usługodawca przystąpił do realizacji Zamówienia czyli po przesłaniu Usługodawcy
formularza z wypełnionymi danymi w oparciu, o które będą tworzone dokumenty.
Za moment przystąpienia do realizacji Zamówienia uznaje się: otrzymanie wypełnionych
ankiet przez Usługodawcę, o ile wczesniej dokonano zapłaty za usługę.
Usługodawca przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia poinformuje Użytkownika o
przypadku niemożności odstąpienia od Umowy w sytuacji określonej w treści ust. 3 i 4.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Użytkownika cała pobrana na rzecz
wykonania Zamówienia opłata, zostanie zwrócona na rachunek bankowy Użytkownika.
W przypadku odstąpienia od Umowy, Użytkownikowi zostanie zwrócona uiszczona
opłata w terminie do 14 dni.
§11 REKLAMACJE
Użytkownik Serwisu może złożyć reklamację z tytułu zrealizowanych Usług on-line w
terminie do 14 dni po zakończeniu realizacji Zamówienia.
Reklamacja może być wysłana drogą mailową na adres: [email protected]
Usługodawca zastrzega sobie 14-dniowy termin dla rozpatrzenia reklamacji złożonej
przez Użytkownika.
W ramach postępowania reklamacyjnego Użytkownik może złożyć do Usługodawcy
reklamację z tytułu rękojmi wnosząc, wedle swego wyboru, o:
ponowne świadczenie Usługi,
usunięcie wad,
obniżenie ceny,
odstąpienie od Umowy - o ile wada jest istotna.
Usługodawca może odmówić ponownego spełnienia świadczenia w przypadku, gdy
wskazana opcja nie byłaby możliwa do zrealizowania dla Usługodawcy lub byłaby zbyt
kosztowna.
Z reklamacją z tytułu rękojmi w zakresie Usług on-line Uzytkownik może wystąpić w
okresie 1 roku od dnia stwierdzenia wady.
Usługi on-line mogą zostać zareklamowane, jeżeli wada zostanie stwierdzona w ciągu
dwóch lat od dnia wydania CV, listu motywacyjnego lub tłumaczenia.
W sytuacji uznania reklamacji Usługodawca podejmie działania zgodnie z roszczeniami
Konsumenta, z zastrzeżeniem ust.6.
Użytkownik inny niż konsument ma prawo złożyć reklamację Usług on-line zgodnie z
ogólnie obowiązujacymi przepisami prawa.
Przedmiotem postępowania reklamacyjnego nie mogą być layout lub forma powstałych
dokumentów, które są wynikiem indywidualnego stylu i metodologii pracy Usługodawcy i
spełniają warunki wskazane w §6 ust.17.
§12 PRAWA AUTORSKIE
Użytkownik może korzystać z dokumentów i innych efektów prac wykonanych w
związku z realizacją Usługi wyłącznie na własne potrzeby.
2.
3.
4.
1.
a)
b)
c)
d)
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
Wynagrodzenie z tytułu realizacji Usług nie powoduje przeniesienia autorskich praw
majątkowych oraz innych praw intelektualnych z dokumentów na Użytkownika.
Zarobkowe bądź nieodpłatne wykorzystanie lub udostępnianie (również za
pośrednictwem sieci Internet) dzieł przekazanych Użytkownikowi powstałych w wyniku
realizacji Usługi w całości lub jakichkolwiek fragmentach, regulują przepisy Ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Treści udostępniane w Serwisie są własnością intelektualną Usługodawcy w związku z
czym bez zgody Usługodawcy, wyrażonej pisemnie, pod rygorem nieważności, nie
zezwala się na ich kopiowanie, transmitowanie, archiwizowanie, modyfikowanie lub
wykorzystanie w inny sposób, za wyjątkiem użytku osobistego.
§13. WARUNKI TECHNICZNE
Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika wymaga:
dostępu do sieci Internet przy użyciu łącza o przepustowości umożliwiającej wykonanie
Usługi,
dostępu do poczty elektronicznej,
dostępu do przeglądarki Internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera
dokumentów HTML z włączoną akceptacją plików cookies (ciasteczka),
dostępu do oprogramowania Acrobat Reader lub inne kompatybilne, służące do
odczytywania plików PDF (Portable Document Format).
§14. INFORMACJE HANDLOWE
Usługodawca może przesyłać informacje handlowe drogą elektroniczną Użytkownikom,
którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej lub udostępnili swój adres
poczty elektronicznej w celu otrzymywania informacji handlowych od Usługodawcy.
Użytkownik Serwisu oraz każda osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie Informacji
Handlowej może uaktualnić swój adres elektroniczny bądź cofnąć zgodę - przesyłając
stosowne oświadczenie drogą mailową na adres: [email protected]
§15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Usługodawca jest Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Serwisie.
Dane są przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa.
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach
niezbędnych do realizacji usługi.
Przesyłanie informacji handlowych przez Usługodawcę wymaga wyraźnej zgody
Użytkownika wyrażonej w treści e-maila.
§16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin stanowi o zakresie praw i obowiązków Stron w ramach Umowy na
realizację Usługi on-line, zawartej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
Regulamin wraz ze złożonym przez Użytkownika Zamówieniem oraz potwierdzeniem
przyjęcia Zamówienia do realizacji wystosowanym przez Usługodawcę stanowią Umowę
pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem składającym zamówienie.
Regulamin obowiązuje od dnia 19.09.2016 roku.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu, o której poinformuje na Stronie
Internetowej Serwisu.
W ramach funkcjonowania Serwisu, zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści
o charakterze bezprawnym.
Regulamin zostanie udostępniony przez Usługodawcę Użytkownikowi przed zawarciem
Umowy, a także, na jego żądanie w taki sposób, który umożliwia jego pozyskanie,
utrwalenie i odtwarzanie jego treści.
Użytkownik, któremu nie zostały udostępnione postanowienia Regulaminu w sposób
opisany w ust. 5 nie jest związany jego postanowieniami.
W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami
uzgodnionymi indywidualnie między Stronami (postanowienia umowne), moc wiążącą
mają postanowienia umowne.
Usługodawca może prowadzić akcje promocyjne w ramach Serwisu, na warunkach
określonych w regulaminie danej promocji.
W takim przypadku warunki Regulaminu danej promocji stosuje się z pierwszeństwem
przed postanowieniami niniejszego Regulaminu. Warunku świadczenia Usług w ramach
różnych promocji nie łączą się ze sobą.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego oraz ustawy o
ochronie danych osobowych.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd
właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Podobne dokumenty