Szczegółowe zapytanie ofertowe

Komentarze

Transkrypt

Szczegółowe zapytanie ofertowe
GAWEŁ
Zakład Produkcji Śrub Sp. z o.o.
Palikówka 198, PL 36-073 Strażów
NIP 5170282359; REGON 180408359; KRS 0000303322
tel. 048-(0)17-7721-386, 7721-387, tel./fax.048-(0)17-7724-385
e-mail: [email protected] , http://www.zps.pl/
Palikówka, dnia 05.08.2011 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przygotowanie oferty na dostawę, instalacje i wdrożenie
rozproszonej platformy informatycznej we współpracy z kontrahentami. Platforma winna obejmować „wirtualną
linię produkcyjną” z monitorowaniem procesów produkcyjnych i parku maszynowego produkcji elementów
metalowych.
1. Zakres oferty:
Oferta winna zawierać ceny jednostkowe netto, wartość netto oraz wartość brutto z podaniem stawki VAT.
Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych (8 szt.):
1. Oprogramowanie Planner – 1szt.
2. Oprogramowanie Quality Control – 1 szt.
3. Oprogramowanie Data Exchange – 1 szt.,
4. Oprogramowanie Efficiency – 1 szt.,
5. Oprogramowanie SSE (Start-Stop-End) – 1 szt.,
6. Oprogramowanie Communication – 1 szt.,
7. Oprogramowanie Data Manager – 1 szt.,
8. Oprogramowanie E-cooperation – 1 szt.
Zestawienie nowych środków trwałych (82 szt.):
1. Jednostki modułowe - 70 szt.,
2. Terminale komputerowe - 10 szt.,
3. Serwery - 1 szt.,
4. Infrastruktura informatyczna z modułem SFP wraz z elementami montażowymi (patchcordy, switch, gniazda) 1
szt.
Zestawienie usług doradczych i eksperckich (520 h):
1. Analizy parku maszynowego i istniejących układów automatyki i systemów sterowania maszyn – 150
roboczogodzin,
2. Opracowanie koncepcji sprzętowej systemu monitorowania i sterowania maszyn – 150 roboczogodzin,
3. Analizy istniejącej infrastruktury informatycznej maszyn – 50 roboczogodzin,
4. Opracowanie koncepcji integracji systemu E-DOCS – 140 roboczogodzin,
5. Integracja systemów informatycznych maszyn na platformie B2B – 30 roboczogodzin.
Szczegółowe zestawienie specyfikacji sprzętu, oprogramowania i usług eksperckich jest w załaczniku nr 1.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2. Harmonogram realizacji
Kompletna realizacja inwestycji od 1 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku
3.
Kryteria oceny oferty
Cena - 70%,
Doświadczenie – 30% (Potwierdzenie realizacji 3 przedsięwzięć odpowiadających swoim rodzajem i zakresem
inwestycji stanowiącej przedmiot zapytania ofertowego (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) w okresie
ostatnich 3 lat.
Do oferty należy załączyć:
1. Kopie właściwego rejestru KRS albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
nie później jak 6 miesięcy od daty złożenia oferty;
2. Oryginalne zaświadczenia o niezaleganiu do Urzędu Skarbowego i ZUS wystawione nie wcześniej jak 3 miesiące
od daty złożenia oferty.
3. Pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania i zawarcia umowy z Zamawiającym jeżeli dotyczy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ofert przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
4.
Termin i forma składania ofert
Ofertę wraz z załącznikami (ponumerowane strony, z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem oraz z podpisami
osób reprezentujących Oferenta) należy złozyć w zamkniętej kopercie lub opakowaniu oznaczonym w następujący sposób:
(nazwa i adres Zamawiającego) oraz podać nazwę i adres Wykonawcy składającego ofertę. Oferty należy złożyć za
potwierdzeniem odbioru w formie papierowej na adres: Siedziby Zamawiającego w Palikówce 198 do dnia 16 sierpnia 2011
roku do godz. 11.
Termin związania ofertą Wykonawcy wynosi 30 dni kalendarzowych od daty otwarcia ofert.
Z poważaniem
Grzegorz Gaweł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 5 sierpnia 2011 roku
Specyfikacja wartości niematerialnych i prawnych (8 szt.):
1. Oprogramowanie Planner – 1szt.
Program komputerowy do generowania przebiegu produkcyjnego, harmonogramowania realizacji produkcji z funkcją
nadążnego sterowania i bezpośredniej komunikacji z maszynami do przekazywania zleceń produkcyjnych drogą
elektroniczną w liczbie licencji 1 szt.
2. Oprogramowanie Quality Control – 1 szt.
Program komputerowy do automatycznego egzekwowania procedur kontroli jakości, pobierania i przetwarzania danych z
urządzeń pomiarowych oraz za pomocą graficznego interfejsu operatorskiego w liczbie licencji 1 szt.
3. Oprogramowanie Data Exchange – 1 szt.,
Program komputerowy do wymiany danych pomiędzy pakietem Efficiency, a Planner w liczbie licencji 1 szt. zapewniający
przekazywanie danych o poziomie realizacji zleceń i wydajności parku maszynowego.
4. Oprogramowanie Efficiency – 1 szt.,
Program komputerowy do monitorowania procesu produkcyjnego i badania efektywności parku maszynowego w liczbie
licencji 1 szt.
5. Oprogramowanie SSE (Start-Stop-End) – 1 szt.,
Program komputerowy do automatycznego egzekwowania marszrut technologicznych, wprowadzenia danych o czasach
rozpoczęcia i zakończenia procesów oraz analizy wydajności realizacji procesu produkcyjnego w liczbie licencji 1 szt.)
6. Oprogramowanie Communication – 1 szt.,
Program komputerowy do wymiany danych pomiędzy systemem Planner a bazą danych i systemami kontrahentów w liczbie
licencji 1 szt.
7. Oprogramowanie Data Manager – 1 szt.,
Program komputerowy do zarządzania danymi zgromadzonymi w bazie danych firmy ZPS i firm współpracujących w
liczbie licencji 1 szt.
8. Oprogramowanie E-cooperation – 1 szt.
Oprogramowanie E- cooperation – program komputerowy do wymiany danych z firmami współpracującymi w liczbie
licencji 1 szt. Liczba licencji - 1 szt. - wynika z liczby zainstalowanych systemów do utworzenia platformy B2B.
Oprogramowanie służy do elektronicznej wymiany danych na platformie B2B. Wydatek niezbędny do realizacji projektu
wirtualnej linii technologicznej (WLT) pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami do automatyzacji wymiany
informacji.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Specyfikacja nowych środków trwałych (82 szt.):
1. Jednostki modułowe - 70 szt.,
Liczba sprzętu wynika z liczby maszyn (70 szt.), dla których zostaną zainstalowane jednostki modułowe. Sprzęt
informatyczny będzie posiadał następujące parametry: procesory Intel IXP420, 533 MHz, 128 MB RAM, 32 MB flash, 5.7”
panel dotykowy z rozdzielczością 640 x 480, 2 porty USB, 2 porty RJ 45 Ethernet 10/100 Mbits, 1 port RS232, wykonane w
wersji IP65 od frontu i IP 20 od tyłu, z systemem operacyjnym czasu rzeczywistego oraz podsystemem czasu rzeczywistego
(TwinCAT) do realizacji zadań PLC, jednostki posiadają: 16 wejść i 8 wyjść binarnych, 1 moduł wejść analogowych.
2. Terminale komputerowe - 10 szt.,
Liczba wynika z liczby terminali HSI zapewniających dostęp do rozszerzonej funkcjonalności systemu na hali fabrycznej
(10 szt.). Sprzęt komputerowy - terminale komputerowe będą posiadały następujące parametry: procesory Intel Dual
coreE2160 1.8 GHz, RAM: 1GB DDRII, Hard disk: 2½-inch, 160 GB, złącza: 1 x PS/2, 3 x RS-232, 1 x RS-232/422/485, 1
x RJ-12, 12V/24V Cash Drawer Port, 1 x RJ-45 for GbE LAN, 8 x USB 2.0, 1 x DVI port, 1 x VGA port, wykonane w
wersji IP64 od frontu, wyposażone w 17” monitory dotykowe, czytniki kodów kreskowych, suwmiarki elektroniczne,
czytnik kart RFID oraz wieże sygnalizacyjne.
3. Serwery - 1 szt.,
Liczba serwerów wynika z konieczności zastosowania serwera przeznaczonego do bezpośredniej integracji z systemami 3
kontrahentów i gromadzenia danych pochodzących z 70 szt. jednostek modułowych (maszyn) oraz 10 szt. terminali HSI.
Sprzęt komputerowy - serwer wieżowy będzie posiadał następujące parametry: 2 procesory Intel Xeon 2,26 GHz, 12 GB
RAM, 438 GB HDD. Sprzęt komputerowy do instalacji oprogramowania do stworzenia platformy B2B w ZPS w Palikówce.
4. Infrastruktura informatyczna z modułem SFP wraz z elementami montażowymi (patchcordy, switch, gniazda) 1 szt.
Ilość wynika z liczby instalacji (1 szt.). Infrastruktura informatyczna będzie posiadała parametry umożliwiające połączenie
70 szt. jednostek modułowych oraz 10 szt. terminali i serwera. Zakres i parametry infrastruktury informatycznej są
wystarczające do realizacji zadań dotyczących działania WLT. Infrastruktura informatyczna do instalacji oprogramowania
do stworzenia platformy B2B w ZPS w Palikówce.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Specyfikacja usług doradczych i eksperckich (520 h):
1. Analizy parku maszynowego i istniejących układów automatyki i systemów sterowania maszyn – 150 roboczogodzin,
Usługi do opracowania analizy wydajności realizacji procesu produkcyjnego do elektronicznej wymiany danych na
platformie B2B w liczbie 150 roboczogodzin. Liczba roboczogodzin wynika z potrzeby analizy 70 szt. maszyn w firmie
oraz danych od 3 kontrahentów z kraju i z zagranicy.
2. Opracowanie koncepcji sprzętowej systemu monitorowania i sterowania maszyn – 150 robotogodzin,
Usługi do opracowania koncepcji sprzętowej systemu monitorowania i sterowania maszyn do elektronicznej wymiany
danych na platformie B2B w liczbie 150 roboczogodzin. Liczba roboczogodzin wynika z potrzeby analizy 70 szt. maszyn w
firmie oraz danych od 3 kontrahentów z kraju i z zagranicy.
3. Analizy istniejącej infrastruktury informatycznej maszyn – 50 roboczogodzin,
Usługi analizy istniejącej infrastruktury informatycznej maszyn do elektronicznej wymiany danych na platformie B2B w
liczbie 50 roboczogodzin. Liczba roboczogodzin wynika z potrzeby analizy 70 szt. maszyn w firmie oraz danych od 3
kontrahentów z kraju i z zagranicy.
4. Opracowanie koncepcji integracji systemu E-DOCS – 140 roboczogodzin,
Usługi informatyczne opracowanie koncepcji integracji systemu E-DOCS z istniejącym oprogramowaniem do
elektronicznej wymiany danych na platformie B2B w liczbie 140 roboczogodzin. Liczba roboczogodzin wynika z instalacji
1 szt. oprogramowania E-DOCS.
5. Integracja systemów informatycznych maszyn na platformie B2B – 30 roboczogodzin.
Usługi integracji systemów informatycznych maszyn na platformie B2B do elektronicznej wymiany danych na platformie
B2B w liczbie 30 roboczogodzin. Liczba roboczogodzin wynika z potrzeby integracji systemów od 3 kontrahentów z kraju i
z zagranicy.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Podobne dokumenty