Zaproszenie i Regulamin`Rajd Samochod

Komentarze

Transkrypt

Zaproszenie i Regulamin`Rajd Samochod
ZAPROSZENIE
Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy KWK "Anna" w Pszowie zaprasza w dniu
9 czerwca 2007 r. do udziału w
IV Pszowskim Rajdzie Samochodowym Honorowych Dawców Krwi
o Puchar Dyrektora RCKiK w Raciborzu.
Impreza nie jest sportem wyczynowym, wymagającym specjalnych
umiejętności czy odpowiedniego samochodu, lecz jednodniową WSPANIAŁĄ
ZABAWĄ, do udziału w której zapraszamy wraz z rodzinami.
Poprzednie rajdy okazały się fantastyczną zabawą, ten zapowiada się
równie dobrze... Start i meta w Pszowie. 3 posiłki. Do zdobycia wiele
nagród. Nie ma znaczenia, jaki samochód, wszyscy dobrze się bawią!
Uczestniczą krwiodawcy (i nie tylko) z całego regionu, równieŜ
niezrzeszeni w klubach. Godz. 800 ÷ 1900.
UWAGA!!! Na zakończenie na stadionie TS „Górnik”, podczas XII Dni
Pszowa występy m.in. Justyna Steczkowska, kabaret RAK i zespół
Myslovitz.
W rajdzie mogą uczestniczyć 2÷5 osobowe załogi, reprezentujące:
Klub HDK PCK przy KWK „Anna” w Pszowie, jego sponsorów i sympatyków.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz jego Oddziały Terenowe.
Urząd Miasta w Pszowie i pszowskie organizacje społeczne /m.in. TPP, OSP i inne/.
Kluby HDK i krwiodawców indywidualnych (niezrzeszonych w klubach).
Urzędy i instytucje z miejscowości objętych zasięgiem działania RCKiK w Raciborzu.
Zaprzyjaźnione kluby HDK.
• Zgłoszenia uczestników z kopią dowodu wpłaty i adresem dla korespondencji naleŜy
przesyłać do dnia 19 maja 2007 r. na adres:
A da m P or wo ł
Pr e zes K lu b u HD K PC K pr zy KW K " A nn a " w Ps zo w i e
u l. J . Kr as ic k i eg o 2 5, 44- 3 7 0 Ps zó w .
• Wpłatę wpisowego (15 zł/od osoby oraz 5 zł/dzieci do 12 lat) naleŜy uiścić do dnia 20 maja
2006 r. na konto Zarządu Rejonowego PCK (ING Bank Śląski) lub bezpośrednio u prezesa
klubu /ewentualnie w Punkcie Krwiodawstwa w Pszowie/:
Zarząd Rejonowy PCK Wodzisław Śląski, ul. Rzeczna 24
70 1050 1403 1000 0004 0076 1060
tytułem:
"IV RAJD SAMOCHODOWY HDK"
Załogom klubu HDK PCK przy KWK „Anna” w Pszowie po zaliczeniu rajdu klub
refunduje koszty wpisowego [10zł/dorosły uczestnik].
• Po otrzymaniu zgłoszenia z dowodem wpłaty prześlemy ewentualne materiały pomocnicze na
wskazany adres (preferowany adres e-mail).
Zachęcamy do udziału i Ŝyczymy wspaniałej zabawy!
Pszów; 15.04.2006r.
Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem:
Adam Porwoł
/Prezes Klubu/
Więcej informacji:
Adam Porwoł • Tel. 0-32/ 454 06 90 • kom.: 504 410 981 • e-mail: [email protected] • Skype: adam.hdk
Jerzy Porwoł • Tel. kom.: 503 614 721
www.pszow.pl ; www.wodzislawrrhdkpck.republika.pl ; www.rckik.pl ; www.pck.org.pl
Regulamin
IV Pszowskiego Rajdu Samochodowego HDK o Puchar Dyrektora
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
Czas i miejsce rajdu:
Rajd odbędzie się 9 czerwca 2007r. w godzinach 800 ÷ 1900.
Rozpoczęcie i zakończenie rajdu na stadionie sportowym TS „Górnik” w Pszowie. Trasa Rajdu
obejmie miasto Pszów, niektóre okoliczne miejscowości, zwłaszcza powiatu wodzisławskiego.
Cele Rajdu:
− zwrócenie uwagi społeczeństwa na znaczenie honorowego krwiodawstwa i idei
czerwonokrzyskich w perspektywie Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi;
− propagowanie jubileuszu 45-lecia działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy
KWK „Anna” w Pszowie;
− popularyzacja zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego;
− popularyzacja i uświadamianie waŜności znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej;
− integracja środowisk Honorowych Dawców Krwi PCK i ich rodzin oraz sympatyków;
− udział w obchodach „XII Dni Pszowa”;
− krzewienie kultury, sportu, rekreacji i turystyki samochodowej;
− zwrócenie uwagi na walory zakątków macierzystych terenów;
− przybliŜanie i przypominanie historii regionu;
− promowanie spędzenia dnia na aktywnym wypoczynku i wspaniałej zabawie.
Uczestnicy Rajdu:
W rajdzie mogą uczestniczyć załogi reprezentujące:
Członków Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy KWK "Anna" i Koła Zakładowego
Polskiego Czerwonego KrzyŜa przy KWK "Anna" w Pszowie z rodzinami i sympatykami
honorowego krwiodawstwa.
Kluby HDK oraz Krwiodawców indywidualnych (niezrzeszonych) objętych zasięgiem
działania RCKiK w Raciborzu.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz Oddziały Terenowe
mu podległe.
Urząd Miasta w Pszowie oraz pszowskie organizacje społeczne /m.in. TPP, OSP i inne/.
Urzędy i instytucje miejscowości z zasięgu działania RCKiK w Raciborzu.
Sponsorów i sympatyków klubu HDK PCK przy KWK „Anna” w Pszowie.
Zaprzyjaźnione kluby HDK z zasięgu innych RCKiK z terenu kraju.
Załogę stałą kaŜdego samochodu (dopuszcza się 2÷5 osób) powinni stanowić:
- kierowca (kobieta lub męŜczyzna),
- pilot (kobieta lub męŜczyzna),
- pasaŜerowie (kobiety, męŜczyźni, dzieci).
Klasyfikacją są objęte osoby powyŜej 12 roku Ŝycia.
W przypadku uczestnictwa większej ilości dzieci do lat 12 objęte one będą osobną klasyfikacją
i konkurencjami.
Wskazane, by w składzie załogi znajdował się Honorowy Dawca Krwi lub pracownik
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Klasyfikacja i nagrody. Przewiduje się następujące nagrody i wyróŜnienia:
1) Klasyfikacja zespołowa:
a) łączny wynik załogi za zajęcie I - III miejsca /puchar i dyplom dla klubu (instytucji)/
b) za zadanie rajdowe /wyróŜnienia od I do III miejsca dla klubu (instytucji)
2) Klasyfikacja indywidualna:
a) kierowców /puchar i dyplom I ÷ III miejsca/
b) pilotów / puchar i dyplom I ÷ III miejsca/
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
pasaŜerów / puchar i dyplom I ÷ III miejsca/
zwycięzca konkurencji wiedzy o Czerwonym KrzyŜu i honorowym krwiodawstwie
zwycięzca konkurencji znajomości ratownictwa i I pomocy
zwycięzca konkurencji znajomości i stosowania przepisów ruchu drogowego
dodatkowe wyróŜnienia w wybranych konkurencjach
wyróŜnienie dla najstarszego i najmłodszego uczestnika
dzieci do lat 12 /upominki za udział w konkurencjach/
Skrócony program rajdu:
800
- zbiórka uczestników na terenie stadionu Towarzystwa Sportowego „Górnik Pszów”
w Pszowie przy ul. Kraszewskiego (wjazd bramą od strony hotelu), rejestracja załóg,
oznakowanie samochodów oraz załóg, przydział materiałów i zadań do realizacji.
900
- odprawa załóg i start.
930 ÷1800 - konkurencje, testy, zabawy, impreza rozrywkowa, w tym:
ok.1030, 1400 - poczęstunek, posiłek
ok.16 00
- meta rajdu, posiłek, festyn z okazji XII Dni Pszowa
30
ok.18
- ogłoszenie zwycięzców i wręczenie wyróŜnień
Po ogłoszeniu wyników dalsza część festynu – występy zespołów, zabawa taneczna. Gwiazdą
wieczoru będzie Justyna Steczkowska, zespół Myslovitz i kabaret Rak.
Przewidywane podstawowe konkurencje indywidualne:
−
−
−
−
−
próby sprawnościowe – kierowca, pilot i pasaŜer,
I pomoc - pilot /lub cała załoga, pilot odpowiedzialny/,
test z przepisów o ruchu drogowym – kierowca,
test z wiadomości o Czerwonym KrzyŜu i honorowym krwiodawstwie – pilot,
zadanie rajdowe – cała załoga.
Punktacja
Pilot, kierowca i pasaŜer zdobywają punkty na swoje indywidualne konto.
Z wybranych konkurencji łączną punktację pilota i kierowcy liczy się jako punktację załogi.
Załoga otrzymuje punkty za zadanie rajdowe i dodatkowe punkty za kaŜdego pasaŜera (uczestniczącego
we wszystkich wymaganych konkurencjach).
Załogi, aby zaliczyć konkurencję powinny zgłaszać się na punktach kontrolnych w wyznaczonych
przedziałach czasowych.
W konkurencjach punktacje i czasy przeliczane są na miejsca, a następnie na punkty wg ilości załóg (I
miejsce maksymalna ilość, ostatnie 1 punkt). Miejsca remisowe punktowane są tak samo, a kolejne wtedy
przemieszczają się).
Zgłoszenia i sprawy organizacyjne.
•
•
•
•
•
•
Rajd jest imprezą zabawowo-rozrywkową i absolutnie nie jest sportem wyczynowym.
Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie ogólnych zasad przepisów ruchu
drogowego.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie rajdu, oraz wyrządzone
osobom trzecim; ma zastosowanie odpowiedzialność z osobistych ubezpieczeń oraz ubezpieczeń OC i
AC pojazdów uczestników rajdu.
Opisy konkurencji i trasa rajdu przekazane zostaną podczas rejestracji załóg przed startem.
Zgłoszenie załóg /imienne, z podaniem adresu i daty urodzenia/ do dnia 19 maja 2007 r. na adres:
Adam Porwoł, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy KWK "Anna", 44-370 Pszów, ul.
J. Krasickiego 25, ze wskazaniem adresu (preferowany adres e-mail) dla doręczeń ewentualnych
podstawowych materiałów informacyjnych o szczegółach rajdu i materiałów pomocniczych
(doręczenie nastąpi po wpłaceniu wpisowego).
Wpłata wpisowego do dnia 19.05. 2007 r. w wysokości 15 zł za kaŜdą osobę w wieku powyŜej 12
lat i 5 zł za dzieci do 12 lat na konto: ZR PCK Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski, ul.
Rzeczna 24, nr konta: 70 1050 1403 1000 0004 0076 1060, tytułem: "IV RAJD
SAMOCHODOWY HDK" .
•
•
•
Wpłaty moŜna dokonać teŜ bezpośrednio u prezesa klubu lub w Punkcie Krwiodawstwa w Pszowie
(do 19.05.07 r.). Załogom klubu HDK PCK przy KWK „Anna” w Pszowie klub refunduje koszty
wpisowego po zaliczeniu rajdu [10zł/dorosły uczestnik]
Przewiduje się trzy posiłki dla uczestników.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
Ilość załóg ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia (jak wyŜej).
Patronat honorowy:
Burmistrz i Rada Miejska Pszowa
Organizatorzy.
Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi i Koła PCK przy KWK "Anna" w Pszowie.
Dyrekcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
Urząd Miasta w Pszowie.
Współorganizatorzy /pomagający w organizowaniu rajdu instytucje, organizacje/, sponsorzy i osoby
funkcyjne wymienieni zostaną w Komunikacie Rajdu.
Organizatorzy Rajdu Ŝyczą wspaniałej zabawy.
Więcej informacji:
Adam Porwoł • Tel. 0-32/ 454 06 90 • 504 410 981 • e-mail: [email protected] , Skype: adam.hdk
Jerzy Porwoł • Tel. kom.: 503 614 721
www.pszow.pl ; www.wodzislawrrhdkpck.republika.pl ; www.rckik.pl ; www.pck.org.pl
Zgłoszenie uczestnictwa załogi
w IV Pszowskim Rajdzie Samochodowym Honorowych Dawców Krwi PCK o Puchar Dyrektora
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
9 czerwiec 2007 r.
Lp.
Imię i nazwisko
Data
urodzenia
Adres zamieszkania
Klub HDK
/organizacja/
Podpis
1.
2.
3.
4.
5.
Oświadczam, Ŝe uczestnicy rajdu zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Rajdu.
Zapewniam, Ŝe została dokonana wpłata wpisowego w łącznej wartości ……………………..zł, a dowód
/kopia/ wpłaty stanowi załącznik do karty zgłoszenia. Dowód wpłaty moŜe podlegać zwrotowi.
………………………………………..
/Miejscowość, data /
………………………………
/zgłaszający/
Dane kontaktowe odpowiedzialnego za załogę (telefon, e-mail):
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Informacje dodatkowe.
Dojazd.
Pszów – miasto w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, połoŜone na PłaskowyŜu
Rybnickim pomiędzy Wodzisławiem Śl., Rybnikiem i Raciborzem (droga nr 933). W 2005 r. odbyła się
tu Pielgrzymka HDK do Sanktuarium Matki BoŜej Uśmiechniętej /Bazylika Mniejsza/.
„Pszów to nazwa niewielkiego, kilkunastotysięcznego miasteczka na
południowych krańcach Górnego Śląska, u wylotu Bramy Morawskiej. Tam
się urodziłem. Ale Pszów, jak go pojmuję, to coś więcej niŜ miejsce. Jest jak
Ziemia Kanaan, trochę jak Itaka, przypomina teŜ Macondo. I ma coś
z Miłoszowej Litwy. Jest teŜ antytezą bezdomności i wykorzenienia”.
/Ks. prof. Jerzy Szymik, Dziennik Pszowski/.
Ewentualne zakwaterowanie uczestnicy załatwiają we własnym zakresie.
Baza hotelowa /rezerwacje/.
W Pszowie są dwa hotele. MoŜna negocjować warunki i ceny. Rajd odbywa się podczas „XII Dni
Pszowa”, naleŜy więc znacznie wcześniej zrobić rezerwację.
Hotel „Górnik” jest o lepszym standardzie (pokoje z pełnym węzłem sanitarnym), ale teŜ droŜszy.
Pokój 4-osobowy – 130 zł/dobę, 3-osobowy – 110 zł, 2-osobowy – 80 zł, apartamenty – 120 ÷150 zł.
Ceny zróŜnicowane od standardu pokoju, w kaŜdym telewizor. ŁóŜka wąskie, więc z dziećmi „na
dokładkę” byłoby trudniej. Hotel „Górnik”, telefon : 0-32-4558957 lub 0-32-7291241.
Hotel Miejski jest tańszy; w pokoju umywalki, natomiast prysznice i ubikacje wspólne. Cena za
„1” – ok. 30 zł, za większe - mniej zł /za osobodobę/. MoŜna kalkulować ilość osobodób, zwłaszcza dla
grupy. MoŜna teŜ wynegocjować odpłatność za dzieci. Hotel Miejski – tel. 0-32/ 7291861.
Więcej informacji:
Adam Porwoł • Tel. 0-32/ 454 06 90 • kom.: 504 410 981 • e-mail: [email protected] • Skype:
adam.hdk
Jerzy Porwoł • Tel. kom.: 503 614 721
www.pszow.pl ; www.wodzislawrrhdkpck.republika.pl ; www.rckik.pl ; www.pck.org.pl