Oświetlenie parkowe Instalacje elektryczne zewnętrzne Oświetlenie

Komentarze

Transkrypt

Oświetlenie parkowe Instalacje elektryczne zewnętrzne Oświetlenie
 DALES Zygmunt Pawlak
ul B. Prusa 140 A
33‐300 Nowy Sącz EGZEMPLARZ 1
Oświetlenie parkowe Nazwa Obiektu: Nazwa opracowania: Instalacje elektryczne zewnętrzne
Oświetlenie parkowe projektowanego
parkingu
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Adres Obiektu: Łabowa 253
33-336 Łabowa
Inwestor: Gmina Łabowa
Łabowa 38
33-336 Łabowa
Zespół projektowy: Projektant:
mgr inż. Zygmunt Pawlak
UPR. Nr UAN-7342-19/91, UPR nr gap7342-54/96 Do projektowania
sieci i instalacji Oraz do kierowania i nadzorowania budów.
Data opracowania:
LUTY 2011 OŚWIADCZENIE
Oświadczam ,iż projekt budowlany:
„Instalacje Elektryczne zewnętrzne
- oświetlenie parkowe projektowanego parkingu”
Inwestor:
Gmina Łabowa
Łabowa 38
33-336 Łabowa
Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
11.07.2003r. z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004r. o
zmianie ustawy – Prawo Budowlane).
SPIS TREŚCI
1. Wykaz załączników
2. Opis techniczny
2.1 Podstawa opracowania
2.2 Zakres opracowania
2.3 Zasilanie w energie elektryczną, pomiar zużycia energii elektrycznej
2.4 Sposób oświetlenia
2.5 Układanie kabli
2.6 Ochrona przeciwpożarowa dodatkowa
2.7 Ochrona przepięciowa
3. Obliczenia
3.1 Obliczenie mocy szczytowej
3.2 Obliczenie spadku napięcia
3.3 Skuteczność ochrony przeciwpożarowej
4. Informacja BIOZ
5. Rysunki
1. Projekt liniowy oświetlenia parkingu
2. Schemat ideowy projektu oświetlenia
3. Sposób układania kabli nn
2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. Podstawa opracowania.
Projekt został opracowany na zlecenie Inwestora, w oparciu o:
aktualną mapę sytuacyjną dla celów projektowych w skali 1:500, z
projektowanym zagospodarowaniem terenu,
uzgodnioną z Inwestorem, przedstawioną do zaopiniowania,
koncepcję oświetlenia projektowanego parkingu (przy budynku
Apteki) Łabowa 253
aktualnie obowiązujące normy i przepisy.
wizję lokalną
2.2 Zakres opracowania.
Projekt dotyczy oświetlenia placu, parkingu przed budynkiem apteki w związku z planowaną
przebudową istniejącego otoczenia budynku apteki.
Inwestorem oraz użytkownikiem projektowanego oświetlenia będzie Urząd Gminy Łabowa.
Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 309/4, 308
2.3. Zasilanie w energię elektryczną, pomiar zużycia energii elektrycznej.
Projektowane oświetlenie zasilane będzie w energię elektryczną z istniejącego budynku
Apteki - Łabowa 253. Z istniejącego złącza zlokalizowanego w budynku należy zasilić
projektowaną szafę oświetlenia ulicznego. Z szafy sterowniczej oświetlenia zewnętrznego w
której został zabudowany układ pomiarowy mierzący zużycie energii elektrycznej pobieranej
przez wszystkie obwody oświetlenia ulicznego wyprowadzić zalicznikowo 2 obwody zasilające
oświetlenie projektowanego parkingu. Projektowane rozwiązanie nie zwiększy zapotrzebowania
mocy już istniejącej dla budynku.
2.4. Sposób oświetlenia.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem linię oświetlenia projektuje się w otoczeniu terenu budynku
apteki z uwzględnieniem projektowanej przebudowy parkingu,z następującym wyposażeniem:
2
kabel: YKY 4x10 mm ,
słupy 10 szt ART-METAL typ A1/a z fundamentem F100 i oprawą 01B VERA
Trasę projektowanej linii kablowej, lokalizację słupów pokazano na rys. nr 1. Kabel zasilający
należy prowadzić przelotowo przez projektowane słupy oświetleniowe. Wnęki słupów winny być
wyposażone w typowe tabliczki bezpiecznikowe, z bezpiecznikami Bi-Gs 25/6. Połączenie
oprawy oświetleniowej na słupie z tabliczką bezpiecznikową wykonać przewodem 3 x
2
DYd2,5mm .
2.5. Układanie kabli.
Projektowane kable układać w ziemi na głębokości 0,7 m, na 10 cm podsypce z piasku,
przysypać warstwą piasku tej samej grubości i zabezpieczyć folią w kolorze niebieskim. Całą
trasę należy zabezpieczyć układając kabel w rurze osłonowej YONOFLEX 75 mm 2. Odległość
folii od kabla winna wynosić co najmniej 25 cm. Przejścia kabli pod ciągami jezdnymi wykonać
na głębokości 1,3 m, zabezpieczając kable rurami ochronnymi AROT DVK 110, o długościach
wg rysunku nr 1.
Przy słupach oświetleniowych należy pozostawić zapasy kabli, w postaci półpętli o długości 1,5
m. Całość prac wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
2.6. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa.
W projektowanej linii oświetleniowej zaprojektowano system TN-C-S – oprawy
oświetleniowe zasilane będą od gniazda bezpiecznikowego linią trójprzewodową. Jako środek
ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej przyjęto szybkie wyłączenie, w przypadku
przekroczenia na obudowach chronionych urządzeń wartości napięcia dotykowego
bezpiecznego. Zastosowano w tym celu bezpieczniki topikowe. Projektowana skrzynia
sterownicza oraz projektowane oprawy oświetleniowe będą wykonane w II klasie ochronności.
Ochronie podlegają wszystkie urządzenia, których obudowy mogą znaleźć się pod napięciem na
skutek uszkodzenia izolacji. Przy skrzyni sterowniczej oraz na końcach projektowanej linii
oświetleniowej wykonać dodatkowe robocze uziemienie żyły PEN przewodu zasilającego, o
rezystancji R 0 30 Ω – ułożyć bednarkę Fe/Zn 25x4, o długości zapewniającej spełnienie
warunku: R 0 30 Ω. Wartość rezystancji uziomu oraz skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
należy sprawdzić pomiarem. Całość prac wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364.
2.7. Ochrona przepięciowa.
Na każdym z odgałęzień linii oświetleniowej nn należy zamontować ochronnik przepięciowy
GXO LOVOS 5/660-2. Wartość rezystancji uziemienia ochronnika nie może przekroczyć 10 Ω,
co należy sprawdzić pomiarem.
3. Obliczenia
3.1. Obliczenie mocy szczytowej.
Projektowane oświetlenie.
Moc szczytowa dla projektowanej linii oświetleniowej jest
równa mocy zainstalowanej i wynosi:
Pszcz = 6 x 90 W + 4 x 90 W
Pszcz = 2070 W
Prąd znamionowy:
In =
Pszcz
2070
=
= 10,58 A
Ux cos ϕ 230 x0.85
Prąd rozruchu:
Ir = 1,33 x In = 14,07
W tablicy oświetleniowej wymienić zabezpieczenie obwodu na 25A.
3.2. Obliczenie spadku napięcia dla najdalszego obwodu.
spadek napięcia obliczono metodą momentów / korzystam z programu wspomagającego/ Spadek napięcia mieści się w dopuszczalnych granicach. 3.3. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.
Skuteczność ochrony należy sprawdzić pomiarem.
4.Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia
Obiekt:
Instalacje elektryczne zewnętrzne
Adres: Łabowa 253 33‐336 Łabowa Temat: Instalacje elektryczne zewnętrzne – oświetlenie parkowe Inwestor: Gmina Łabowa
Łabowa 38
33-334 Łabowa
Opracowanie: mgr inż. Zygmunt Pawlak
Nowy Sącz, Luty 2011r CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót oraz kolejność realizacji. Zamierzenie inwestora obejmuje budowę linii kablowej i słupów oświetlenia: -
‐ wykonanie wykopów i szalowania ścian wykopu ‐ sprawdzenie atestów materiałów ( kable, osprzęt el.) ‐ ułożenie rur ochronnych ‐ sprawdzenie jakości wykonania ‐ pomiary i próby 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Działki są zabudowane, częściowo uzbrojone w podstawowe media ( sieć energetyczna WN, NN, sieć gazowa, sieć teletechniczna) 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Brak elementów. 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 4.1.Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy ‐ Prawo budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: a) wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 metra oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, WYSTĘPUJE b) roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, NIE WYSTĘPUJE c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, NIE WYSTĘPUJE d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, NIE WYSTĘPUJE e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych, NIE WYSTĘPUJE f) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: - ‐ 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, PRZY ROBOTACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZASILANIA PLACU BUDOWY. -
‐ 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, NIE WYSTĘPUJE -
‐ 10,0 m ‐ dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV, NIE WYSTĘPUJE -
‐ 15,0 m ‐ dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV, NIE WYSTĘPUJE g) roboty prowadzone przy budowach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m, NIE WYSTĘPUJE h) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych, NIE WYSTĘPUJE 4.2.Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy ‐ Prawo budowlane, przy których występują działanie substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej ‐10°C, NIE WYSTĘPUJE b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest, NIE WYSTĘPUJE 4.3 Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy ‐ Prawo budowlane, stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym: a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, NIE WYSTĘPUJE b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów, NIE WYSTĘPUJE 4.4 Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy ‐ Prawo budowlane, prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych: a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, NIE WYSTĘPUJE b) b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, NIE WYSTĘPUJE c) budowa i remont: ‐ linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), NIE WYSTĘPUJE - ‐ sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne, - ‐ linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, NIE WYSTĘPUJE ‐ sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z prowadzenie ruchu kolejowego NIE WYSTĘPUJE d) Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego, NIE WYSTĘPUJE 4.5. Robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników: a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, NIE WYSTĘPUJE b) montaż elementów konstrukcyjnych, obiektów mostowych, NIE WYSTĘPUJE c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m, NIE WYSTĘPUJE 4.6. Robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach: a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, NIE WYSTĘPUJE b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi, NIE WYSTĘPUJE 4.7. Robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych – roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk, NIE WYSTĘPUJE 4.8. Robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza – roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych, NIE WYSTĘPUJE 4.9. Robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych: a) roboty ziemne związane z przemieszczeniem lub zagęszczaniem gruntu, b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów, NIE WYSTĘPUJE 4.10. Robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t. NIE WYSTĘPUJE 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż pracowników przeprowadzić przed każdym etapem budowy (wykopy, szalowanie, układanie rur, zasypywanie wykopów) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47/03 – poz. 401) 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiając szybką ewakuację na wpadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Brak szczególnego zagrożenia. • Wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej / maski, kaski, itp. • Prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy: ‐ usuwanie zbędnych materiałów i elementów z przejść dojść, ‐ stosowanie urządzeń do transportu pionowego (drabiny). • Bieżąca kontrola sprawności sprzętu budowlanego, • Punkt przeciwpożarowy: podręczne środki przeciwpożarowe, woda, • Wyposażenie w apteczkę pierwszej pomocy, umieszczenie informacji o telefonach alarmowych. 5. RYSUNKI
1. Projekt linii oświetlenia ulicznego.
2. Schemat ideowy instalacji oświetlenia ulicznego.
3. Sposób układania kabli nn
Zestawienie ważniejszych materiałów:
MATERIAŁ
Oprawa
Słup
Fundament
PRODUCENT
Art Metal
Art Metal
Art Metal
TYP
01B Vera
A1/a
F100
ILOŚĆ
10 szt.
10 szt.
10 szt.
Rura osłonowa
Rura osłonowa
Kabel
AROT
YONOFLEX
TF KABLE
DVK Ø 110 mm
75 mm2
YKY 4x10 mm
6.5 m
135 m
127 m
Folia koloru niebieskiego
AROT
Opracował:
mgr inż. Zygmunt Pawlak
52 m2