REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Pizza Patrol

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Pizza Patrol
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Pizza Patrol Da Grasso"
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki nieodpłatnej akcji promocyjnej organizowanej przez
hyperCREW Sp. z o.o. z siedziba w Nowym Sączu, przy ul. Narutowicza 3 wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 000025673, posługującą się
numerem NIP: 734-319-56-56, REGON: 120349505 (dalej „Administrator”) na zlecenie spółki Da
Grasso sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrów Łódzki przy ul. Wolności 61 wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi, Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000270637 posługującą się numerem NIP:
7322066445 REGON: 100289641 (dalej „Organizator”) pod nazwą „Pizza Patrol Da Grasso
(dalej: akcja promocyjna)
2. Celem akcji promocyjnej jest promocja i reklama sieci pizzeri Da Grasso oraz jej produktów
na terenie Polski.
3. Wszelkie działania promocyjne, w tym dedykowane aplikacje internetowe oraz oprogramowanie
komputerowe nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub
powiązane z serwisem Facebook.
4. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do akcji promocyjnej muszą być
kierowane do Administratora akcji, a nie do Facebook lub Organizatora na adres
[email protected]
5. Uczestnik przekazuje dane Administratorowi oraz Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.
Administrator odpowiada za wszystkie treści znajdujące się wewnątrz lub należące do niego
aplikacje promocyjne lub reklamowe, w tym reklamy, treści dodawane przez użytkowników
i inne treści przechowywane, przesyłane lub w jakikolwiek inny sposób przekazywane
użytkownikom przez strony trzecie.
II. Uczestnik akcji
Uczestnik akcji promocyjnej oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny bierze udział w akcji
promocyjnej;
b) wyraża zgodę i akceptuje warunki niniejszej akcji promocyjnej;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z akcją promocyjną;
d) ukończył lat 13 lat;
e) nie jest pracownikiem Administratora lub Organizatora: tj. odpowiednio hyperCREW Sp.
z o.o. Da Grasso sp. z o.o.
III. Miejsce, czas i sposób przeprowadzenia konkursu
Akcja promocyjna prowadzona będzie w okresie od dnia 21 stycznia 2013 do dnia 31 sierpnia 2013
na terenie całej Polski, z wyłączeniem jednak miejsc, gdzie organizator nie posiada lokali
restauracyjnych (pizzerii). Szczegółowy harmonogram akcji promocyjnej podawany będzie bieżąco
na profilu Da Grasso w na Facebooku (https://www.facebook.com/DaGrassoPizzerie?fref=ts)
IV. Prezenty
1. Prezentami w akcji promocyjnej jest darmowa duża pizza z lokalu Da Grasso.
2. Wartość przyznawanych prezentów nie przekracza kwoty 200,00 zł.
V. Warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej i odbioru prezentów
1. Warunkiem uczestnictwa w akcji promocyjnej jest:
a) wybór uczestnika przez Administratora lub Organizatora w oparciu o dedykowaną aplikację
internetową lub program komputerowy na zasadach określonych w pkt. 2;
b) kontakt przez Administratora lub Organizatora z wybranym uczestnikiem drogą elektroniczną
poprzez media społecznościowe: m.in. Facebook, Twitter, Blip;
c) wyrażenie zgody przez uczestnika na udział w akcji promocyjnej i na przekazanie
Administratorowi oraz Organizatorowi danych osobowych osoby, której zostanie wydany
prezent;
d) udostępnienie przez uczestnika adresu zamieszkania lub innego miejsca pobytu osoby, której
zostanie wydany prezent;
e) wyrażenie przez osobę wskazaną przez uczestnika zgody na udział w akcji promocyjnej
i wykorzystanie jej wizerunku do celów promocyjnych / marketingowych Organizatora poprzez
udostępniane zdjęcia tej osoby na profilu Da Grasso na Facebooku oraz na stronie internetowej
www.dagrasso.pl/pizzapatrol; wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku nie jest warunkiem
odbioru prezentu;
f) przyjęcie przez osobę wskazaną przez uczestnika prezentu od Pizza Patrol Da Grasso;
g) w przypadku wyrażenia zgody określonej w pkt. e utrwalenie wizerunku poprzez wykonanie
zdjęcia osoby, której wydany zostanie prezent.
2. Wybór uczestnika akcji promocyjnej jest dowolny i oparty na technicznych możliwościach
Organizatora oraz Administratora do ustalenia w obrębie mediów społecznościowych osób, które w
okresie trwania akcji promocyjnej na otwartych i ogólnodostępnych kanałach komunikacji posługują
się zwrotami lub słowami kojarzonymi ze słowami pizza, głód, Pizza Da Grasso, jedzenie, zjadłby,
zjadałabym itd. Za prawidłowe skojarzenie organizator uznaje wszelkie logiczne skojarzenia,
których użycie nie wskazuje na:
a) przypadkowe użycie słowa klucz;
b) próbę wyłudzenia prezentu;
c) działania zmierzające do uniemożliwienia prowadzenia akcji promocyjnej lub, których celem jest
naruszenie dobrego imienia, wizerunku lub renomy organizatora, lub administratora;
3. Organizator zastrzega sobie pełne i nieodwołane prawo do kwalifikacji słów i zwrotów za
spełniające warunki do uczestnictwa akcji promocyjnej. Decyzje organizatora są ostateczne i nie
przysługuje od nich odwołanie.
4. Wszelkie informacje w ramach akacji promocyjnej Administrator oraz Organizator pozyskują
w oparciu o dobrowolne oświadczenia uczestników i osób wskazanych w zakresie prawem
przewidzianym, w tym ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku wątpliwości
przetwarzanie danych osobowych osoby wskazanej przez uczestnika poczytuje się za niezbędne
dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych.
5. Organizator na warunkach określonych w pkt. 1 doręczy na własny koszt w terminie do 31 sierpnia
2013 osobie wskazanej przez uczestnika prezent określony w pkt. IV.1..
6. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania uczestnikowi oraz osobie wskazanej uprzednio
w toku akcji promocyjnej tylko jednego prezentu;
VI. Zakres odpowiedzialności Administratora i Organizatora
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w akcji promocyjnej uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub niniejszym regulaminem oraz regulaminem mediów
społecznościowych (m.in. Facebooka, Twittera, Blipa itd.), w szczególności uczestników konkursu,
którzy:
a) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami
Facebook;
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook (lub innych mediach społecznościach) w celu
uniknięcia weryfikacji wieku;
d) osób określonych w pkt. V.6.
VII. Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe uczestnika konkursu oraz osób wskazanych będą przetwarzane przez
Administratora oraz Organizatora (dalej: administratorzy danych osobowych) wyłącznie w celu
dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia akcji promocyjnej, w tym doręczenia
prezentu. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie dodatkowe prawo przetwarzania danych
osobowych uczestników akcji promocyjnej w zakresie reklamy i marketingu produktów własnych.
2. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez Administratora oraz Organizatora
tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia akcji promocyjnej i wydania prezentów,
z zastrzeżeniem praw dodatkowych Organizatora. Po wydaniu prezentów dane osobowe
uczestników konkursu oraz osób wskazanych zostaną usunięte, chyba że Administrator lub
Organizator mają prawo przetwarzać dane uczestników lub osób wskazanych także na innej
podstawie. W zakresie uprawnień dodatkowych Organizatora wymagane jest odrębne pisemne
oświadczenie uczestnika konkursu lub osoby wskazanej o woli usunięcia danych osobowych
z bazy danych osobowych Organizatora przesłane na adres siedziby Organizatora.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane
są podawane na zasadach dobrowolności
4. Administrator oraz Organizator akcji promocyjnej zbiera następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko uczestnika i osoby wskazanej;
b) płeć uczestnika i osoby wskazanej;
c) adres e-mail uczestnika i osoby wskazanej;
d) numer telefonu uczestnika i osoby wskazanej;
e) adres zamieszkania uczestnika i osoby wskazanej;
VIII. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
1. Wszelkie reklamacje dotyczące akcji promocyjnej winny być zgłaszane Administratorowi za
pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected]
2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko
i dokładny adres uczestnika konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji lub
zgłoszenia.
3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14-dni
od dnia ich otrzymania przez Administratora.
4. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Administratora drogą elektroniczną na adres, z którego
przesłana została reklamacja.
IX
Postanowienia końcowe
1. Administrator zobowiązuje się powiadamiać uczestników o wszelkich informacjach związanych
z
akcją
promocyjną
za
pośrednictwem
proflu
Da
Grasso
na
Facebooku
(https://www.facebook.com/DaGrassoPizzerie?fref=ts).
2. Organizator zastrzega sobie prawo, a uczestnik wyraża zgodę, na przesyłanie informacji handlowej
o usługach i towarach dostarczanych przez Organizatora lub jego partnerów biznesowych.
Niniejszy zapis stosuje odpowiednio do osób wskazanych przez uczestnika.
3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów
marketingowych Organizatora.
4. Zapis pkt. 2 i 3 stosuje odpowiednio do osób wskazanych przez uczestnika.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszy Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 stycznia 2013 r.