Projekt na finiszu

Komentarze

Transkrypt

Projekt na finiszu
nr 35/93
1 września 2009
www.tychy.pl
Projekt „Gospodarka ściekowa w Tychach” współfinansowany przez Unię Europejską,
przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.
63 KM KANALIZACJI, DWIE PRZEPOMPOWNIE, REGULACJA ROWÓW
I POTOKU MĄKOŁOWSKIEGO CZYLI…
Projekt
na finiszu
W
Czułowie pracowała firma POL – AQUA. Prace
(w ramach kontraktu) już zakończono, w niektórych miejscach
trwają jeszcze niewielkie modyfikacje i poprawki. Powstały tutaj
nowe lub zmodernizowano istniejące kanały sanitarne i deszczowe o łącznej długości ponad
63 km, wybudowano 2 przepompownie, przeprowadzono
regulację rowów i Potoku Mąkołowskiego na długości 6,3 km,
wymieniono azbestowo-cementowe wodociągi znajdujące się
w pasie inwestycyjnym, czyli
tam, gdzie prowadzono kanalizację. A problemów nie brakowało,
jak chociażby szkody górnicze,
które spowodowały, iż zamiast
jednego rurociągu trzeba było
kłaść… dwa (więcej w rozmowie
ze Zbigniewem Gieleciakiem
na str. III).
Jeszcze
formalności
– Zakończenie prac budowlanych nie oznacza jed-
nak, że wykonawca skończył działalność w Czułowie
– mówi Zbigniew Gieleciak,
pełnomocnik prezydenta ds.
projektu. – Aby tak się stało,
trzeba sfinalizować sprawy
formalno-prawne, związane
z przekazaniem kanalizacji.
Chodzi m.in. o próby szczelności, sfilmowanie 20 proc.
sieci, naniesienie jej na mapy
geodezyjne i wniesienie do zasobów geodezyjnych miasta,
a także skompletowanie protokołów wejścia i wyjścia na każdą nieruchomość. Konieczna
jest także zgoda na użytkowanie kanalizacji wydana przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zakończenie tych procedur nastąpi
z końcem listopada.
Drogi i przyłącza
Obecnie kontynuowane
są prace związane z odtwarzaniem dróg, co potrwa jeszcze
dwa tygodnie. Po odbiorze kanalizacji, inwestor przystąpi
do kolejnego etapu – podpisywania umów z mieszkańcami
w sprawie przyłączenia do kanalizacji. Przyłącza właściciele posesji wykonują na swój
koszt, na podstawie uzgodnień z RCGW (piszemy o tym
na str. IV).
Wartość kontraktu „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów”
to 20.556.596,30 euro – bez
robót dodatkowych. Z robotami dodatkowymi – jest
to kwota ok. 21 mln euro.
To 15 procent wartości całej inwestycji, która wynosi
134.170.197 euro.
æ Data podpisania umowy: 19 październik 2006 r.
æ Wykonawca. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” SA
05-500 Piaseczno, ul. Dworska 1; Firma
Inżynierska ALL-PRO Sp. z o.o. 43-300
Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 72; Budownictwo Drogowe ALTKOM Sp. z o.o.
83060 M.Donieck Kujbyszewskij Rejon,
ul. Szachtariwa Donbasu 163.
Po zakończeniu prac kanalizacyjnych w Czułowie, rozpoczęło się odnawianie ulic i budowa
chodników...
... a tak było jeszcze miesiąc
temu.
Nadal trwają prace ziemne
w Wilkowyjach (zdjęcie z
prawej).
æ Ilość uzyskanych pozwoleń na budowę: 11.
æ Ilość dokonanych uzgodnień: opinie 11
instytucji w sprawie 9 zadań oznacza
około 100 uzgodnień.
æ Ilość nieruchomości, przez które przechodzi sieć kanalizacyjna w Czułowie –
2.340.
æ Ilość nieruchomości, które mają zostać podłączone do kanalizacji w Czułowie: 4.200.
RCGW S.A. jest spółką Gminy Tychy, która zajmuje się odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków oraz wytwarzaniem energii elektrycznej z biogazu. Zgodnie
z założeniami Studium Wykonalności RCGW S.A. będzie przyszłym właścicielem nowowybudowanej w ramach Projektu sieci kanalizacji sanitarnej.
Adres: 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 12, tel. (032) 325 72 35, fax (032) 325 72
85, e-mail: [email protected]
RCGW
PIERWSZĄ
DZIELNICĄ TYCHÓW,
W KTÓREJ
ZAKOŃCZYŁY SIĘ
PRACE ZIEMNE
I BUDOWLANE
W RAMACH
PROJEKTU
„GOSPODARKA
ŚCIEKOWA
W TYCHACH” JEST
CZUŁÓW.
ELIZA MADEJ
Czułów
za 21 mln euro
RCGW
DODATEK SFINANSOWANY PRZEZ RCGW S.A.
BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI
æ Zakończyły się prace
projektowe we wszystkich dzielnicach i kontraktach projektu.
æ W czerwcu br. oddano oczyszczalnię ścieków w Urbanowicach
– zadanie K6 Projektu
„Gospodarka ściekowa
w Tychach”.
æ Dobiegły końca prace ziemne dotyczące
zadania K5 „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy
Czułów”.
æ Zadanie K1: „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach
Wygorzele, Jaroszowice i Cielmice”. Zaawansowanie
prac
budowy kanalizacji –
68,32 proc. (wykonano 60,26 z 88,2 km)
oraz melioracja rowów
– 86 proc.
æ Zadanie K2 „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy
Stare Tychy”. Zaawansowanie prac – K2
76,66 proc. (wykonano 20,16 z 26,3 km).
æ K3 „Kanalizacja sanitarna i deszczowa
w dzielnicach Zwierzyniec,
Wartogłowiec i Zawiść”. Zaawansowanie
prac
– 74,07 proc. (wykonano 46,59 z 62,9 km).
æ K4 „Kanalizacja sanitarna i deszczowa
w dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec”.
Zaawansowanie prac
– 73,67 proc. (wykonano 70,36 z 95,5 km).
æ Ogółem wykonano
252,87 km z 336,2 km,
co stanowi 75,21 procent wykonania projektu.
Do końca roku projekt ma być wykonany w 95 procentach.
Na wiosnę przyszłego
roku przeniesiono prace na ul. Jaroszowickiej i ul. Dzwonkowej,
ponieważ ze względów
logistycznych, drogi te
muszą być przejezdne.
Wiosną kontynuowane będą także prace
przy odtwarzania niektórych dróg.
Rozliczenie inwestycji
ma nastąpić do końca
2010 roku.
1 W RZE ŚN IA 2009
T YCHY
www.tychy.pl
www.tychy.pl
TWOJE
RCGW
ANDRZEJ DZIUBA, PREZYDENT
TYCHÓW
JEDNA Z MIESZKANEK ZAŻĄDAŁA, BY INWESTOR ZREZYGNOWAŁ Z USŁUG… UZBEKISTAŃSKIEJ MAFII
Nadrabiamy
zaległości
Utrudnienia i absurdy
budowę
kanalizacji
w dzielnicach obrzeżnych otrzymaliśmy ponad 75
milionów euro, a to jedynie
53 proc. całości kosztów inwestycji. Udział miasta wynosi
dużo ponad 65 milionów euro.
Wysokość tej kwoty obrazuje,
jak niezbędna jest realizacja projektu budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w Tychach. Na taką szansę Tychy czekały ponad 50 lat, więc
bardzo mnie cieszy, że udało
się nam pozyskać unijne środki
i mogliśmy rozpocząć tę inwestycję – przypomnę, jedną z największych tego typu w Polsce.
Prace związane z kanalizacją są
na pewno uciążliwe dla mieszkańców. Przeszkadzają utrudnienia drogowe związane z jej
budową, ale jestem przekonany,
że z efektów już wkrótce wszyscy
będą zadowoleni.
Budowa kanalizacji w dzielnicach obrzeżnych, to projekt,
którego realizacji Tychy bardzo
potrzebowały. Inwestycja ta wpisuje się w działania proekologiczne, za które Tychy często
są wyróżniane czy nagradzane.
Nadrabiamy obecnie wieloletnie
„MUSIMY TO PRZEŻYĆ” –
TAKI TYTUŁ MIAŁ ARTYKUŁ,
JAKI PRZED DWOMA LATY
UKAZAŁ SIĘ W „TWOICH
TYCHACH” O ROZPOCZĘCIU
PRAC KANALIZACYJNYCH.
I PRAWIE PRZEŻYLIŚMY,
BO JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
INWESTYCJI W HISTORII
MIASTA POWOLI ZBLIŻA SIĘ
DO KOŃCA.
zaległości i tworzymy warunki
dla dalszego, dynamicznego rozwoju Tychów. Dziś dla inwestora
indywidualnego czy przedsiębiorstwa liczy się nie tylko infrastruktura drogowa, ale również
środowiskowa. Dlatego uważam,
że działania takie jak budowa
kanalizacji, ograniczenie niskiej
emisji spalin z domów jednorodzinnych, wdrażany program
gospodarki odpadami, poprawią stan środowiska naturalnego w mieście, a co za tym idzie
wpłyną na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Tychów.
Wierzę, że inwestycja wpłynie
też na ożywienie gospodarcze,
wzrost liczby nowych miejsc
pracy, podniesie standard życia
mieszkańców i zachęci osoby
z innych regionów do zamieszkania w naszym mieście.
Bez cudów
NIE TYLKO KANALIZACJA
Choć mieszkańcy nie negowali konieczności budowy kanalizacji w obrzeżnych
Po
pujących ulic: Czułowska, Gołębia, Konwalii, Szarotek,
Modrzewiowa, Leszczynowa,
Żarnowiecka, Jabłoni, Szafirków.
W ramach prac modernizacyjnych dróg, ważne jest
także umożliwienie odprowadzania budowaną kanalizacją
deszczową wód deszczowych
z pasów drogowych, poprzez
montowanie tzw. wpustów
ulicznych. Ponadto mając
na uwadze wnioski mieszkańców, Jednostka Realizująca
Projekt wystąpiła do MZUiM
o przebudowę dróg będących
obecnie w złym stanie technicznym.
Rozpoczęły się nie tylko
prace związane z odtworzeniem dróg po pracach kanalizacyjnych. Również w ramach
bieżących zadań, MZUiM,
w porozumieniu z wykonawcą kanalizacji, dokonuje
przebudowy dróg, polegającej na położeniu krawężnika
i wymianie nawierzchni. Prace te realizowane są w szczególności w dzielnicy Czułów
– ulice Kukułcza, Słowicza,
Słoneczników, Sokola, ulice boczne od Zawilców, Maków, Wilkowyje i Zwierzyniec (zabudowa krawężnika),
Szkolna, Wiejska, Wiśniowa,
Wiosenna, Topolowa, Pod
Lasem.
Tyscy działkowcy w siedzibie RCGW również rozmawiali o kanalizacji.
właścicielom posesji, nie położy wielkiej rury
kanalizacyjnej w głębokim rowie, a po sprawdzeniu czy wszystko działa i usunięciu ewentualne wad, zasypie ją i odda do użytkowania. Po prostu nie da się tego zrobić ot tak.
Dyskusji,
sporów,
wątpliwości,
a czasami zwykłych kłótni nie brakowało, zwłaszcza, że prace prowadziły nie tylko firmy realizujące projekt „Gospodarka
ściekowa w Tychach”, ale także ekipy Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji, Miejskiego Zarządu Ulic
i Mostów oraz deweloperzy czy też inni
gestorzy sieci. Warto przy okazji wyjaśnić, iż wykonawcy kanalizacji w ramach
projektu zobowiązani są do opracowania
projektu tymczasowej organizacji ruchu
drogowego dla poszczególnych odcinków budowy kanalizacji, który następnie
weryfikowany jest przez policję, MZUiM
i Wydziału Komunikacji UM Tychy. I jeśli
występują jakieś utrudnienia, to na pewno nie wynikają z braku kompetencji czy
złej woli. Utrudnienia w ruchu związane
z pracami kanalizacyjnymi były i są, choć
systematycznie ich ubywa.
Co znaleziono?
Podczas kanalizacyjnych wykopków zdarzały się też niecodzienne sytuacje i... znaleziska. W maju 2008r., w okolicy skrzyżowania ul.
Zwierzynieckiej i Czarnej, pracownicy wykopali
dwa pociski artyleryjskie kalibru 150 mm z czasów II wojny światowej. Ładunki zostały zabrane
przez żołnierzy z jednostki saperskiej z Gliwic.
Takich niewypałów było kilkanaście.
Najciekawszym znaleziskiem okazał się
drewniany fragment wodociągu z XIX wieku.
Natrafiono na niego podczas prac przy ul. Starokościelnej.
– To najstarsze tego typu znalezisko w Tychach. Ze względu na brak kontekstu archeologicznego nie można precyzyjnie określić lat
powstania znalezionego fragmentu. Po wykonaniu badań okazało się, że wodociąg pochodzi z
1880 r., czyli na okres, na który przypada szybki rozwój gospodarczy miasta, powstanie browaru obywatelskiego oraz fabryki celulozy. Dzięki czujności wykonawców miasto jest bogatsze
o cenne historyczne wykopalisko – twierdzi Jarosław Święcicki, archeolog prowadzący nadzór
prac w ramach projektu „Gospodarka ściekowa
w Tychach”.
– Podczas prowadzenia tak rozległej inwestycji musimy być przygotowani na różne „nie-
NA PRZYŁĄCZENIU DO KANALIZACJI
4-OSOBOWA RODZINA MOŻE ZAOSZCZĘDZIĆ ROCZNIE OK. 3.000 ZŁ!
Z pewnością nie ma też złej woli ze strony mieszkańców, którym doskwierają problemy z dojazdem do posesji, czy poruszaniem
się po dzielnicach. Są jednak i tacy, którzy przy
okazji prac kanalizacyjnych, próbowali coś sobie
załatwić… Mieszkaniec jednej z dzielnic zgłosił się po odszkodowanie z powodu zalewania
piwnicy jego domu na skutek źle prowadzonych
prac kanalizacyjnych. Twierdził, że uszkodzony został drenaż, co spowodowało zawilgocenie budynku, pojawienie się na ścianach grzyba,
niszczenie mebli i sprzętów. Sprawa została dokładnie zbadana w ramach nadzoru inspektorskiego i okazało się, że już wcześniej, przez dłuższy czas, piwnica budynku była systematycznie
zalewana na skutek różnych przeróbek. Zresztą w jednym z pomieszczeń stała pompa, którą
właściciel usuwał nadmiar wody. Inny z kolei
twierdził, że po przeprowadzeniu prac związanych z regulacją rowu i budową kanalizacji, firma zlikwidowała mostek, który umożliwiał mu
sprawny przejazd maszynami rolniczymi pomiędzy działkami. Zażądał ponownego jego wybudowania. Tymczasem „mostek” był wyłącznie
tymczasowym przepustem wybudowanym przez
firmę, podczas wykonywania kanału sanitarnego, by łatwiej było wywozić ziemię i nigdy wcześniej nie istniał.
Jeszcze inny mieszkaniec zapomniał, że kilka
lat temu sprzedał pas swojej ziemi gminie Tychy
pod budowę rowu, i teraz zaczął się dopominać
odtworzenia naruszonych podczas prowadzonych prac kanalizacyjnych kamieni granicznych.
Groził wstrzymaniem przyszłych prac. Dopiero
podczas rozmowy z przedstawicielem firmy wykonującej kanalizację, przypomniał sobie, że ziemia od dawna jest własnością miasta i kamienie
wykopano już dawno.
Z kolei jedna z mieszkanek napisała do Jednostki Realizującej Projekt list, w którym wezwała inwestora do niezwłocznego rozwiązania
umowy z wykonawcami – jej zdaniem przedstawicielami uzbekistańskiej mafii.
Ciekawe były natomiast spotkania z mieszkańcami, a frekwencja na nich dowodziła, iż zainteresowanie projektem było bardzo duże. Można zatem przypuszczać, iż chęć przyłączania się
do sieci, co w Czułowie następować będzie pod
koniec roku, będzie równie wielka.
Aby przyłączyć się do kanalizacji, trzeba ponieść pewne
nakłady, jednak jak się okazuje, inwestycja ta szybko się
zwróci. Co więcej – w porównaniu z kosztami opróżniania
szamba, można zaoszczędzić
i to sporo. Dowodzi tego poniższe wyliczenie.
Średnie miesięczne zużycie wody
przez mieszkańca Tychów –
2,7 m3/miesiąc.
Średnie miesięczne zużycie wody
przez 4 osobową rodzinę = 2,7 m3/
miesiąc x 4 osoby = 10,8 m3/miesiąc.
Ile to kosztuje?
Średni koszt opróżnienia szamba w Tychach – 165 zł brutto
za 5,5 m3, czyli ok. 30 zł za 1 m3.
Koszt odprowadzenia ścieków wg
taryfy RCGW SA Tychy – 4,42 zł
brutto za 1 m3.
Porównajmy
Koszt odprowadzania ścieków
w przypadku 4-osobowej rodziny:
æ Opróżnianie szamba w Tychach. 10,8m3/miesiąc (średnie
zużycie wody 4 osobowa rodzina) x 30 zł (koszt opróżnienia
szamba) = 324 zł miesięcznie.
Roczny koszt opróżniania szamba = 3.888 zł rocznie.
æ Kanalizacja w Tychach.
Do czasu zakończenia realizacji Projektu: 10,8 m3/miesiąc
(średnie zużycie wody 4 osobowa rodzina) æ 4,42 zł (koszt odprowadzenia ścieków) = 47,74
zł miesięcznie.
Po zakończeniu realizacji Projektu: 10,8 m3/miesiąc
(średnie zużycie wody 4 osobowa rodzina) x 7 zł (koszt odprowadzenia ścieków za ok. 4 lata)
= 75,60 zł miesięcznie.
Blisko sukcesu
Budowa kanalizacji miała
potrwać do końca tego roku.
Termin ten uległ jednak
zmianie.
Niezupełnie. Do końca roku
zakończymy prace związane
z budową kanalizacji w 95 procentach. Jednak ze względów logistycznych, nie zdążymy w tym
roku sfinalizować prac, na niektórych odcinkach – ul. Jaroszowickiej i ul. Dzwonkowej. Te
drogi muszą być po prostu przejezdne i dlatego roboty przenieśliśmy na wiosnę przyszłego
roku. Również na wiosnę musieliśmy przenieść prace przy odtwarzaniu niektórych odcinków
dróg po pracach kanalizacyjnych. Nasze działania w terenie
zakończymy do połowy przyszłego roku, a przez kolejne sześć
miesięcy będziemy rozliczać inwestycję.
Najbliższe miesiące to zatem
finisz prac ziemnych i budowlanych w ramach projektu „Gospodarka ściekowa
w Tychach”.
Tak. Najtrudniejsze już za nami.
Wykonane zostało już prawie
80 procent inwestycji, ponad
250 km kanalizacji oraz tak poważnie przedsięwzięcie, jakim
była modernizacja oczyszczalni ścieków w Urbanowicach.
To duże osiągnięcie i myślę,
że przekonaliśmy tych wszystkich, którzy nie wierzyli, iż inwestycję – od projektowania,
poprzez gromadzenie dokumentacji, rozmowy z mieszkańcami, uzgodnienia, prace ziemne, po odtwarzanie dróg – uda
się przeprowadzić w tak krótkim
czasie. Te 80 procent oznacza,
że jesteśmy już blisko sukcesu.
Chciałbym też podkreślić, że bez
woli współpracy mieszkańców
z projektantami sieci, bez wyrażenia zgody na przebieg sieci
przez ich działki, czy na przejazd
ciężkiego sprzętu budowlanego,
a przede wszystkim bez wielkiej
cierpliwości, jaką wykazują podczas prowadzenia uciążliwych
robót budowlanych, nie zrobilibyśmy tak wiele. Za to chciałbym podziękować i prosić jeszcze o wytrwałość.
Zakończyły się prace w Czułowie. Co było najtrudniejsze w tej dzielnicy?
Był problem ze szkodami górniczymi. To właśnie one powodowały, że musieliśmy zmienić
i przeprojektować całą koncepcję
budowy kanalizacji w Czułowie.
Pierwotnie zakładaliśmy, że spadek kanalizacji w północnej części dzielnicy będzie do ulicy Katowickiej, a potem dalej wzdłuż
niej do ul. Oświęcimskiej. Tymczasem zmiany związane z eksploatacją węgla, „osiadanie” terenu spowodowały, że w tym
rejonie spływ następuje od ul.
Katowickiej. Dlatego najpierw
trzeba było skierować ścieki
do przepompowni, którą wybudowaliśmy na ul. Palmowej,
a dopiero stamtąd rurociągiem
tłocznym z powrotem do ul. Katowickiej. To utrudniło prace, wydłużyło czas ich trwania i zwiększyło koszty, bo zamiast ułożenia
jednego rurociągu, musieliśmy
ułożyć dwa – od ul. Katowickiej
do przepompowni i z powrotem.
Kryzys, spowolnienie gospodarki, dotknęły wiele inwestycji. Czy trudna sytuacja ekonomiczna wpłynęła
także na realizację tyskiego
projektu?
W związku z tym, że kontrakty zawieramy w euro, kurs tej
waluty w stosunku do złotego
ma bardzo istotne znaczenie
dla całego projektu. Część pieniędzy dostajemy wprawdzie
z Unii Europejskiej, ale część
finansujemy we własnym zakresie, co oznacza, że musimy
kupować euro. O ile w lipcu
ubiegłego roku kupowaliśmy
euro za niewiele ponad 3,20
zł, jesienią i na przełomie roku
kurs wynosił 4,90 zł. Te wahania kursu mają bezpośredni
wpływ na budżet projektu.
Wraz z realizacją projektu, nie kończy się budowa kanalizacji w Tychach.
W ostatnim czasie pojawiły się nowe osiedla, domy,
budynki, które trzeba będzie przyłączyć do sieci.
Budowa kanalizacji zawsze jest
działaniem dynamicznym, stale zmieniającym się. Niektóre
nieruchomości zostają podzielone na mniejsze, pojawiają się
nowe inwestycje i właściciele
nieruchomości chcą podłączyć
swoje posesje do kanalizacji.
Wszystkim musimy stworzyć
ku temu warunki, stąd powstał wieloletni plan inwestycyjny. W tym roku Regionalne
Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej prowadzi takie
inwestycje z własnych środków za prawie 2 mln złotych,
a w przyszłym roku kwota
ta wzrośnie do 7 mln.
Program na lata
Zabudowa jednorodzinna w mieście
zmieniła się w ciągu ostatnich laty, coraz więcej ludzi decyduje się na budowę domu.
Roczny koszt odprowadzania
ścieków przez kanalizację: 572,9 –
907,2 zł rocznie.
Nawet w przypadku podniesienia ceny za m3 po zakończeniu
budowy kanalizacji, w przypadku przyłączenia nieruchomości
do kanalizacji 4-osobowa rodzina
może zaoszczędzić w ciągu roku
około 3 000 zł.
PAMIĘTAJ:
Jeżeli w pobliżu Twojej nieruchomości jest wybudowana sieć
kanalizacyjna, masz obowiązek
podłączenia się do niej. Zwalnia
Cię z niego wyłącznie posiadanie
przydomowej oczyszczalni.
ROZMOWA ZE ZBIGNIEWEM GIELECIAKIEM,
PEŁNOMOCNIKIEM DS. PROJEKTU
„GOSPODARKA ŚCIEKOWA W TYCHACH”
NOWOŚCI W REGIONALNYM CENTRUM GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ
To się opłaca
Zużycie
Ulica Świerkowa po położeniu kanalizacji i nowej nawierzchni.
dzielnicach miasta, kiedy rozpoczęły się prace, zaczęły się problemy. Ale czy mogło być
inaczej? Nikt przecież, bez zawracania głowy
Kłopoty tymczasowe
RCGW
zakończeniu zadania
K5 – „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów” – dokonano odbioru odtworzonych nawierzchni
bitumicznych na ulicach: Grabowej, Piaskowej, Świerkowej, Zielonej, Zwierzynieckiej
(od Katowickiej do Wiosennej), Katowickiej chodnik/
ścieżka rowerowa (w części),
Palmowej, Lipowej (kostka),
Bzów, Szafirków, Klonowej, Jaśminów.
Ponadto dokonano odbioru odtworzonych nawierzchni
dróg tłuczniowych: bocznych
– ul. Świerkowej, Cyprysowej,
Gołębiej, Fiołków, Szarotek,
Leszczynowej, Modrzewiowej,
Konwalii, Jabłoni.
Obecnie na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
trwa opracowywanie projektów i/lub budowa dla nastę-
Spotkanie przedstawicieli inwestora i wykonawcy z mieszkańcami Czułowa. Jak widać frekwencja podczas takich konsultacji dopisywała.
RCGW
Ruszyły remonty
dróg
Projekt
„Gospodarka ściekowa w Tychach” inicjuje działania
związane z renowacją
i budową nawierzchni
drogowej w wielu dzielnicach Tychów. Wykonawcy
kontraktów budowlanych
zobowiązani są do odtworzenia nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego i są już pierwsze efekty
tych działań.
Przy okazji
W
ielkie przedsięwzięcie komunalne,
mające włączyć obrzeżne dzielnice
miasta do systemu kanalizacji deszczowej
i sanitarnej i dać miastu nową perspektywę inwestycyjną i ożywienie gospodarcze,
rozpoczęło się w grudniu 2004 roku.
Jednak tak naprawdę mieszkańcy Tychów zetknęli się z tą inwestycją dopiero
w 2007 roku, kiedy to po okresie gromadzenia dokumentacji, negocjacji z mieszkańcami i prac projektowych, ruszyły
prace ziemne. Można zatem powiedzieć,
że z budową kanalizacji i problemami, jakie się z tym wiążą, żyjemy przez ostatnie
dwa lata. To niewiele, zważywszy na wielkość inwestycji.
spodzianki” na placu budowy – dodaje Zbigniew
Gieleciak, pełnomocnik ds. realizacji projektu.
– Z tego powodu niezbędnye było zapewnienie
nadzoru wykwalifikowanych ekspertów, jak archeolog, hydrolog, geodeta czy też specjaliści ds.
ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej.
Znalezisko zostało wydobyte, zabezpieczone, trafiło do zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach.
RCGW
Na
III
RCGW
RCGW
ARC
II
1 W R ZE Ś N I A 2 0 0 9
TYCHY
RADOSŁAW KAŹMIERCZAK
T WOJE
P
Głęboki wykop w rejonie ul. Jaskrów i Marzanny.
odczas realizacji projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” okazało
się, że wiele osób, których nieruchomości nie były objęte inwestycją, jest również zainteresowanych przyłączeniem
do kanalizacji. Są to przede wszystkim
właściciele nieruchomości, które dopiero
teraz posiadają warunki zabudowy. Dotyczy to także terenów, na których w chwili
podpisywania umów z wykonawcami czy
nawet formułowania wniosku do Komisji
Wspólnot Europejskich, nie planowano
zabudowy.
Dlatego w Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA postanowiono zebrać wszystkie wnioski i stworzyć
program budowy i modernizacji urządzeń
kanalizacyjnych na najbliższe lata. Zreszta
taką uchwałę podjęła Rada Miasta. Środki
finansowe na realizcję tych wniosków będą
pochodziły z RCGW SA
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA powołało także nową komórkę organizacyjną – Dział Budowy Sieci
Kanalizacyjnej, której kierownikiem został
Arkadiusz Bąk.
– Kiedy pod koniec 2008 roku zakończyliśmy etap projektowania prac kanalizacyjnych, rozpoczął się etap podłączania mieszkańców do nowowybudowanej
sieci – powiedział. – To właśnie dla przy-
szłych użytkowników sieci kanalizacyjnej utworzyliśmy nowy dział, w którym
każdy mieszkaniec zainteresowany podłączeniem swojej nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej – czy to w ramach projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” czy
też poza tą inwetycją – otrzyma potrzebną
pomoc. Celem opracowanej przez nas procedury przyłączeniowej było ograniczenie
do minimum formalności i tym samym
ułatwienie mieszkańcom przyłączania
swoich posesji do kanalizacji. Mieszkaniec,
po wykonaniu przez nas kanalizacji w rejonie jego nieruchomości, otrzymuje pocztą
komplet niezbędnych informacji do swojego domu – tzw. „krok po kroku”, czyli
co ma zrobić, żeby stać się użytkownikiem
sieci kanalizacyjnej.
A
L
A
M
Bohater tygodnia: Grupa rekonstrukcji historycznej
R
E
K
W 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej przeszła trasę, jaką
pokonał we wrześniu 1939 r. III batalion 73 pułku piechoty. strona 2
BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI
www.tychy.pl
ISSN 1898-7206
Tyska
promenada
Lato z Fiatem
Tygodnik „Twoje Tychy” i Fiat Auto Poland zapraszają wszystkich właścicieli fiatów do udziału w konkursie. Wystarczy, że w czasie wakacji zrobisz zdjęcie, na którym głównym bohaterem będzie samochód
marki Fiat i przyślesz je do naszej redakcji. Do wygrania markowy aparat fotograficzny!
Szczegóły na stronie 2
ARC
1 września 2009
ELIZA MADEJ
nr 35/93
NA TWOICH STRONACH
EM
Tyskie rosiczki
DO PROKURATURY rejonowej w Tychach trafiło zawiadomienie o możliwości
popełnienia
przestępstwa
na terenie tzw. „Małego Lasku”. Czy użytek ekologiczny
został zniszczony?
strona 5
JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH BOLĄCZEK
TYCHÓW JEST BRAK CENTRUM. Z KOLEI
ATUTEM WYRÓŻNIAJĄCYM MIASTO –
ZIELEŃ. Z POŁĄCZENIA TYCH DWÓCH
ASPEKTÓW POWSTAŁA KONCEPCJA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W ŚRÓDMIEŚCIU. NIE BĘDZIE TAM BLOKÓW,
BIUROWCA CZY GALERII
HANDLOWEJ, ALE... PARK.
Marietta Stefaniak
[email protected]
T
ychy potrzebują „zielonego oddechu” nie tylko na obrzeżach
(jak OW „Paprocany” czy Suble), ale również wśród wysokich bloków. Takie tereny zielone już istnieją w środmieściu,
w pasie oddzielonym z jednej strony al. Jana Pawła II, a z drugiej
ul. Henryka Dąbrowskiego (w środku znajdują się tory). To niemal 23 hektary, na których ma powstać park.
Autorem koncepcji jest Stanisław Niemczyk. Architekt
pięć lat temu przedstawił władzom miasta swoją wizję zagospodarowania terenu wzdłuż całego wykopu kolejowego. Jego
zdaniem w tym miejscu (od ul. Beskidzkiej aż po Tychy Zachodnie) powinna powstać promenada piesza, w kierunku
wschód-zachód. Stworzenie parku to zatem jedynie fragment
pomysłu architekta.
– To kontrowersyjna przestrzeń, trudna do zagospodarowania – przyznaje architekt. Dlatego – jego zdaniem – należy podkreślić to, co w niej najlepsze – czyli zieleń. – To przecież
generalnie największy walor naszego miasta. Park powinien być
dokładnie zaprojektowany, funkcjonalny – podkreśla. – Park będzie jednym z elementów tworzenia przestrzeni publicznej ważnej dla tego miasta.
A zatem jak ma wyglądać park?
TYSZANKA RENATA NIEZBECKA została laureatką konkursu fotograficznego ogłoszonego przez stację
TVN przy okazji tworzenia
programu „Kobieta na krańcu świata”. Wykonany podczas wyprawy wokół Annapurny portret nepalskiej
kobiety znalazł się w gronie
3 nagrodzonych zdjęć. Autorka opowiada dziś na naszych łamach o konkursowej fotografii, podróżach i życiowej pasji, a także o tym jak spełniają się największe marzenia.
strony 10-11
Nie daj się
złodziejom
EM
Architekt Stanisław Niemczyk stworzył koncepcję pieszej promenady w Tychach.
ARC
Portret kobiety
METOD NA ZABEZPIECZENIE samochodu przed
kradzieżą jest bardzo wiele.
Według specjalistów najskuteczniejsze są blokady skrzyni biegów, ukryte wyłączniki
zapłonu i GPS. Nic nie zastąpi jednak zdrowego rozsądku, czyli sytuacji, w której kierowca posiada zabezpieczenia, ale...
zapomni ich zastosować.
Czytaj na str. 3
Twoje Auto strony 12-13
P R O M O C J A
NAJWIĘKSZY ZASIĘG W MIEŚCIE
KOLPORTAŻ BEZPOŚREDNI – ZERO ZWROTÓW
Reklama w
i w portalu
Al. Piłsudskiego 12, tel. (032) 325-72-25, (032) 325-72-18, tel. kom. 0667-021-020, e-mail: [email protected]
OGŁOSZENIA
DROBNE STR. 19
R E K L A M A
T WOJE
1
2
1 W RZE ŚN IA 2009
T YCHY
www.tychy.pl
idzie tydzień
BOHATER TYGODNIA
FELIETON
Śladami żołnierzy
Nie
Września
EUROPA, EUROPA...
Mariola Woszkowska
Z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej
młodzi
ludzie
z grupy rekonstrukcji historycznejprzemierzyliwsobotę,
29 sierpnia, trasę z Katowic
do Wyr, taką samą, jaką
przed 70 laty pokonał III batalion 73 pułku piechoty.
marszu kondycyjnym
uczestniczyli: Piotr Skupień – dowódca grupy, Marcin
Bojdoł, Sławomir Cebula, Ernest
Misiurek, Janusz Rozumecki,
Marcin Zarzyna i Radosław Szalacha. Ten ostatni nie wytrzymał
jednak trudów marszu…
Musztra i treningi
Na pomysł wpadł Piotr Skupień, szef grupy w stopniu plutonowego.
– Pół roku temu zaproponowałem tę trasę i koledzy
podchwycili pomysł z dużym entuzjazmem – mówi.
– W naszym regionie taki
przemarsz „historyczną trasą” odbył się po raz pierwszy, choć niektórzy z nas
uczestniczyli w podobnych
przedsięwzięciach, organizowanych przy okazji rekonstrukcji bitew. Po ustaleniu jak nasz marsz będzie
wyglądał, zaczęliśmy ćwiczyć musztrę i pracować nad
kondycją, bo wiedzieliśmy,
że na pewno się przyda. Spotykaliśmy się w terenie, m.in.
przy schronie w Wyrach,
skąd wychodziliśmy w teren.
W historycznym marszu wzięli udział: Piotr Skupień – dowódca
grupy, Marcin Bojdoł, Sławomir Cebula, Ernest Misiurek, Janusz
Rozumecki, Marcin Zarzyna i Radosław Szalacha.
25 kilometrów
Trasa przemarszu liczyła
25 km, przejście zajęło nam niespełna 10 godzin, czyli tyle ile
żołnierzom z 1939 roku – dodaje Janusz Rozumecki. – Wymarsz oddziałów Wojska Polskiego z Katowic nastąpił o godz.
13, a my wyszliśmy o godz. 9.30.
Spotkaliśmy się na ul. Barbary w Katowicach. Potem przez
park Kościuszki, Brynów, Kostuchnę, Podlesie doszliśmy
doMąkołowca.Przeszliśmyprzez
ul. Mikołowską, następnie tunelem pod torami, koło Browarnika i lasem do Wyr i Gostyni. Nie
było łatwo, niemal cały czas szliśmy w deszczu.
– Mieliśmy jeden godzinny postój i kilka krótkich odpoczynków – opowiada Sławomir
Cebula. – W myśl regulaminu
wojskowego z 1939 roku, po godzinie marszu zarządzano pierwszy odpoczynek na poprawienie
oporządzenia, a potem co godzi-
nę było ok. 10 minut przerwy.
Była też dłuższa pauza na posiłek – 30-45 minut, w zależności
jak długo trwał marsz.
Zagryźć zęby i iść
Podobnie jak żołnierze
sprzed 70 lat, uczestnicy przemarszu zabrali ze sobą suchary, trochę kiełbasy, konserwy
i butelki z wodą. Mieli też spory ekwipunek – plecaki z wyposażeniem ważyły po 20 kg, a jeśli doliczyć do tego całkowicie
przemoczone mundury, ciężkie pałatki i broń każdy musiał
nieść 32-33 kg.
– Chcieliśmy sprawdzić jak
to mogło wówczas wyglądać,
ile wysiłku kosztował taki przemarsz, co czuli młodzi ludzie,
którzy szli na front – kontynuuje Marcin Zarzyna. – Oczywiście porównanie nie jest pełne,
bo wówczas dochodził jeszcze
stres, spowodowany realnym
zagrożeniem. Co jakiś napły-
Przy schronie
Około godz. 18 grupa dotarła do schronu w Wyrach.
Po krótkim odpoczynku, otworzyli schron, bo na miejscu zjawiło się kilka osób, które chciały
go zwiedzić. Dodajmy, iż został
wyremontowany m.in. przez tyszan z grupy rekonstrukcji historycznej, wyposażony na wzór
obiektów wojskowych sprzed
wojny i udostępniony do zwiedzania.
– Podczas przemarszu najzabawniejszy komentarz usłyszeliśmy w Mąkołowcu – mówi
Marcin Zarzyna. – Jakiś mężczyzna zatrzymał się, spojrzał na nas
i spytał: „Idziecie z wojska, czy
do wojska?
LESZEK SOBIERAJ
PRZEPISY KULINARNE
TYSZAN
Lato z Fiatem
Jeśli jesteś właścicielem fiata,
ten konkurs jest dla Ciebie.
Czekają atrakcyjne nagrody!
Zrób zdjęcie, na którym głównym bohaterem będzie samochód marki Fiat i do 15
września przyślij do naszej redakcji (listownie lub mailem).
KONKURSOWE KATEGORIE:
æ tegoroczne lato z moim fiatem – miejsce, do którego dotarliśmy, może być
daleko, egzotycznie, dowcipnie, ekstremalnie;
æ archiwalne zdjęcia z podróży fiatem w czasie minionych wakacji, j.w....daleko,
egzotycznie, dowcipnie, ekstremalnie;
æ mój fiat to potrafi – zdjęcia z niecodziennych, zabawnych sytuacji.
Najciekawsze zdjęcia opublikujemy w TT.
22 września komisja złożona z członków redakcji tygodnika „Twoje Tychy” i Fiat Auto
Poland dokona wyboru zdjęcia Lata z Fiatem. Oceniana będzie jakość zdjęcia, jego
kompozycja i przede wszystkim pomysł na zaprezentowanie swojego samochodu.
Osoba, której zdjęcie wygra, otrzyma nagrodę główną ufundowaną przez Fiat Auto
Poland, aparat fotograficzny Nikon D60. Wyróżnimy też po jednym zdjęciu z każdej
konkursowej kategorii, ich autorzy otrzymają nagrody niespodzianki.
Organizatorzy:
Zdjęcia można przysyłać na adres: „Twoje Tychy”,
al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy lub mailem: [email protected]
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest w redakcji.
Zdjęcie powinno być opisane, prosimy podać: Imię i nazwisko autora, adres,
tel. kontaktowy i krótki opis zdjęcia.
Zapiekanka
z łososia
D osób, które uwielDla
biają potrawy z łosob
ssia ciekawy przepis
podaje pani Franp
Kołodziejcciszka
cczyk, która uważa,
żże zapiekanka najllepsza jest właśnie
z tą rybą.
S
SKŁAD:
880 dkg łososia (może być mrożżony)
1 kg ziemniaków ze skórką
3 jajka
p
pół szklanki mleka
m
masło
kkoperek
sser tarty
p
pieprz biały
ssól
AK
W
wały bowiem meldunki, w których była mowa o pozycjach nieprzyjaciela. Poza tym przemarsz
na pewno kosztował żołnierzy
więcej wysiłku, bo dodatkowo
nieśli amunicję, a uszyte z sukna
mundury, po namoczeniu były
znacznie cięższe niż nasze.
W czasie przemarszu najbardziej dokuczały obtarte przez
buty stopy. Co prawda założyli wojskowe grube skarpety, ale
po kilkugodzinnym marszu
efekt był zawsze ten sam – poranione stopy.
– Tak było zapewne i przed
70 laty, a onuce też wiele nie
pomagały. Na to po prostu nie
ma siły – żołnierze musieli zagryźć zęby i iść dalej – mówi
Marcin Bojdoł.
PRZYGOTOWNIE:
Ziemniaki ze skórką
ugotować na półtwardo, obrać i pokroić
na talarki. Łososia rozmrozić i pokroić. Jajka
ubić, potem dodać pół
szklanki mleka oraz sól
i pieprz biały. Wysmarować żaroodporny pojemnik masłem.
W naczyniu ułożyć warstwę
ziemniaków, posypać koperkiem. Następnie ułożyć warstwę łososia i tak na przemian,
ale by na górze znajdowały
się ziemniaki. Wszystko zalać ubitymi jajkami z mlekiem
oraz posypać tartym serem.
Całość włożyć do rozgrzanego do 1800C piekarnika i piec
około godzinę. AK
KARTKA Z KALENDARZA
2003
1.IX
Od
Oddano
do użytku bezkolizyjny węze
zeł drogowy łączący
ulice Sikorskiego
i Beskidzką (Droga Krajowa nr 1). Dzięki niemu
znacznie ułatwiony został dojazd
z Beskidzkiej do Cielmic oraz
osiedli Z, W i T. Inwestycja kosztowała 8,7 mln złotych.
1998
2.IX
R
Rozpoczął się nowy
ro
rok szkolny. W Tycchach 8300 uczniów
zainaugurowało go w szkołach
podstawowych, 5580 w gimnazjach, a 9530 w szkołach ponadgimnazjalnych. 260 uczniów
rozpoczęło go w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
1997
5.IX
Na polach cielmickie
kiego
Klachowca
um
umieszczono
kamień
węgielny
pod budowę osiedla dziewięćdziesięciu domków
jednorodzinnych. Inwestycja
otrzymała
błogosławieństwo
księdza dziekana Franciszka Resiaka.
2001
9.IX
W Czułowie odbyły się miejskie doży
żynki.
Zainaugurowała je msza
święta w czułowskim kościele pod wezwaniem
Krzyża Świętego, po którym
na placu przy ośrodku zdrowia miały miejsce dalsze uroczystości.
jestem specjalną fanatyczką polityki. Choć
być może z racji wykształcenia powinnam?
Natomiast w ostatnich dniach od polityki
nie sposób uciec. I to w jakim wydaniu! Prawdziwie „europejskim”. Po raz 70. obchodzimy rocznicę wybuchu II wojny światowej. Obchodzimy, bo pamiętamy, bo powinno to stanowić dla całego świata przestrogę. Oczywiście nie
zawsze stanowi. Bałkan nie nauczyły niczego ani strzały w Sarajewie, ani obozy, ani czystki, ani obie wojny razem wzięte.
W każdym razie nie pamiętam takiej histerii towarzyszącej
tej rocznicy. Rozliczają się wszyscy ze wszystkimi. Niemieccy
intelektualiści listy piszą, Rosjanie wyciągają z lamusa stalinowskie doktryny. Już nie wiadomo kto z kim walczył i o co. Sojusznicy przestali być sojusznikami, dawni wrogowie są przyjaciółmi. Dzisiejsi przyjaciele są zdrajcami. I tak w ogóle okaże
się za chwilę, że to wcale nie Niemcy wywołali wojnę, a Hitlera w ogóle nie było. A nasi żołnierze we wrześniu poszli nie
na wojnę, a na jakieś bliżej nieokreślone ćwiczenia, raz eksperymentowali na zachodniej granicy, raz na wschodniej. Putin
co prawda napisał miły w tonie list, ale znowu coś jest nie tak...
Uwagi mają i polscy historycy, i rosyjscy.
Nie tak dawno Europa wybierała przedstawicieli do swojego parlamentu. Politycy prześcigali się w przypominaniu swoich zasług dla budowy Unii. Było eurorodzinnie. Dziś politycy
chcą najwyraźniej zbić kapitał na narodowych sentymentach.
Ile państw, tyle interpretacji. Przeczytałam, że już nawet nie
wiadomo, gdzie wybuchła, bo nie uwzględniono różnicy pomiędzy czasem letnim i zimowym.
Jedno jest tylko jasne – tamta wojna skończyła się.
POGODA DUCHA
Gruszki
Podobno gruszka pochodzi z... Persji i występuje
aż w pięciu tysiącach odmian! W zależności od odmiany, jej owoce mogą być
twarde, cierpkie, lub miękkie, soczyste i bardzo słodkie.
ników przynoszących ulgę
osobom cierpiącym na kamicę
nerkową. Kompot z suszu polecany jest natomiast ludziom,
którzy walczą ze stanami zapalnymi układu pokarmowego. Poza tym suszone gruszki
ułatwiają trawienie. B
Co
prawda jej wartości odżywcze nie są
wielkie, ale nadrabia to niewątpliwymi walorami smakowymi i niesamowitym
aromatem.
W porównaniu z innymi owocami ma mniej
witamin i składników
mineralnych. Zawiera
witaminę A, C oraz wit.
z grupy B, potas, fosfor,
wapń, kwas jabłkowy
oraz pektyny. Średniej
wielkości owoc ma około
60 kcal.
Gruszka ceniona jest
ze względu na zawartość skład-
POGODA TYGODNIA
wt
śr
cz
pt
so
nd
pn
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
240
260
2
260
2
240
2
250
2
250
2
260
2
BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI
Wydawca: Edukacja S.A.
Redakcja: Tychy,
al. Piłsudskiego 12, I piętro,
tel. 032 325 72 38,
faks 032 325 72 14
e-mail: [email protected]
Redaktor naczelna: Mariola
Woszkowska
Sekretarz redakcji: Beata Kurek
Dziennikarze: Leszek Sobieraj,
Ewa Strzoda, Grzegorz Kusz
Stały współpracownik: Marietta
Stefaniak
Fotoreporter: Eliza Madej
Druk: Agora S.A.
Projekt graficzny: Witold
Morawski
Numer zamknięto:
31 sierpnia 2009 r.
Redakcja nie zwraca tekstów
nie zamówionych oraz
zastrzega sobie prawo ich
redagowania i skracania.
Za treść reklam i ogłoszeń
redakcja nie odpowiada.
ARC
ELIZA MADEJ
[email protected]
w w w. t ychy.pl
T WOJE
T YCHY
1 W RZE ŚN IA 2009
3
ZDJĘCIA: MARIETTA STEFANIAK/ ELIZA MADEJ
zbliżenia
Widok na przyszły park od Al. Jana Pawła II.
JESZCZE W TYM ROKU MIASTO OGŁOSI KONKURS NA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ŚRÓDMIEŚCIA
Park w centrum miasta
NOWOJORCZYCY ODPOCZYWAJĄ
W CENTRAL PARKU,
LONDYŃCZYCY W HYDE
PARKU. W POLSCE ZA WZÓR
UCHODZI PARK ZNAJDUJĄCY
SIĘ W KALISZU. RÓWNIEŻ TYCHY
ZYSKAJĄ ZIELONĄ ENKLAWĘ
W CENTRUM.
projekt parku
wić ul. Grota Roweckiego oraz Wyszyńskiego,
sprawić, by ludzie chętnie tam nie tylko odpoczywali i uprawiali sporty, ale przede wszystkim
spotykali się, korzystali z oferty miasta – stwierdza Gramatyka. Poruszanie się pomiędzy dwoma stronami parku mają umożlwić specjalne
kładki.
– One powinny się pojawić jako motywacja
do urządzenia parku nie tylko w sposób doraźny – wchodzimy, mamy alejkę i ławkę. To pewne
funkcje, które muszą towarzyszyć przestrzeniom
zielonym, głównie rekreacyjnym, w których
możemy spędzać czas – tak, żeby nie trzeba było
przechodzić przez most kołowy na ul. Grota Roweckiego, chcąc znaleźć się po drugiej stronie –
tłumaczy Niemczyk.
Marietta Stefaniak
[email protected]
G
dzie w Tychach znajduje się centrum? Z badań
przeprowadzonych w 2009 roku pod kierunkiem dr. Krzysztofa Bierwiaczonka z Uniwersytetu
Śląskiego wynika, że najwięcej tyszan za centrum
uważa okolice City Pointu, czyli tzw. śródmieście.
Teren ten przecinają tory kolejowe. Wielu architektów uważa, że właśnie umieszczenie wykopu w tym
miejscu uniemożliwiło powstanie centrum z prawdziwego zdarzenia. Okazuje się jednak, że można
rozwiązać ten problem.
Charakter śródmieścia
Podczas sierpniowej sesji Rady Miasta Michał
Gramatyka, zastępca prezydenta ds. gospodarki
przestrzennej, przedstawił koncepcję zagospodarowania terenu wzdłuż ul. H. Dąbrowskiego i Al. Jana
Pawła II. Równolegle do torów kolejowych ciągną
się tam dwa pasy zieleni – znajduje się na nich ponad pół tysiąca drzew!
Z cytowanych już badań wynika także,
że mieszkańcy doceniają i lubią tereny zielone, parki, miejsca rekreacji. – Tyskie śródmieście nie posiada żadnych elementów postrzeganych jako symboliczne. W okolicy City Pointu, hotelu Tychy czy
na ul. Grota Roweckiego można wprawdzie zrobić
zakupy, pójść do kina, zjeść obiad czy załatwić kredyt, ale jest to obszar tylko o charakterze funkcjonalnym, pozbawiony elementów symbolicznych,
a także dobrej przestrzeni publicznej o charakterze
miejskim – przedstawia wyniki badań dr Bierwiaczonek. – Oba aspekty mogą się zmienić po zrealizowaniu pomysłu, który zakłada powstanie parku
w śródmieściu – mówi Gramatyka.
Dla tyszan
KOLORY:
jasnoniebieski – ul. Darwina, która ma zostać przedłużona do Al. Jana Pawła II;
zielony – teren przyszłego parku, na którym dzisiaj rośnie ponad pół tysiąca drzew;
czerwony – teren usługowy, który zamknie park go od strony ul. Grota Roweckiego i ul.
Wyszyńskiego;
granatowy – wyznacza historyczną ulicę Paprocańską;
żółty – kładki łączące dwie strony parku.
Symboliczna Paprocańska
Po pierwsze, w tym miejscu nie brakuje symboli związanych z Tychami – jednak nie
ma ich w świadomości mieszkańców. Chodzi
tutaj o krzyż znajdujący się przy D.H. Azet, którego tyszanie zaciekle bronili przed komunistycznymi władzami (w tym roku została w tym
miejscu odsłonięta tablica pamiątkowa) i o figurę przy Al. Jana Pawła II, przy której co roku
mieszkańcy palą znicze w rocznicę śmierci papieża. Te dwa punkty na mapie wyznaczają
przebieg dawnej ul. Paprocańskiej, która łączyła
tereny, dzisiaj rozdzielone przez tory kolejowe.
– Na pomysł stworzenia bulwaru pieszego
od ul. Beskidzkiej aż do Tychów Zachodnich
wpadłem tuż po śmierci Jana Pawła II – opowiada Stanisław Niemczyk, architekt. – Mieszkam niedaleko alei jego imienia. W momencie,
gdy zamknięto ruch i ludzie chodzili po pasie
zieleni, przypomniały mi się obrazki z Hiszpa-
Niezagospodarowany dzisiaj teren ma zostać zmieniony w funkcjonalny park.
nii, gdzie można spacerować pomiędzy pasami, po w pełni zagospodarowanej promendzie.
Uznałem, że Tychy też mają takie miejsce, tylko trzeba je odpowiednio przygotować – tłumaczy. – Z kolei ul. Paprocańska stała się miejscem
bardzo symbolicznym. Została jednak wycięta
z tego pierwotnego organizmu, co powoduje
cały czas komplikacje w części centralnej miasta
– dodaje architekt.
Podczas prezentacji Gramatyka podkreślał,
że zaznaczenie miejsc symbolicznych jest bardzo ważne. – Można na przykład krzyż i figurę „połączyć” strumieniem światła, ale to tylko
jedna z propozycji – zastrzega.
Nowe życie
Koncepcja zakłada powstanie nie tylko parku, ale także punktów usługowych przy wejściu
do niego (zarówno od strony ul. Grota Roweckiego, jak i od strony lodowiska). – Chcemy oży-
Przy okazji zagospodarowania parku,
m
ma zostać także rozwiązany jeden z problemów
kkomunikacyjnych śródmieścia – ul. Darwina będzie przedłużona aż do Al. Jana Pawła II,
n
u
udrożniając tym samym ul. Grota Roweckiego.
A jak ma wyglądać sam park?
– Naszym głównym celem jest stworzenie
m
miejsca przyjaznego tyszanom – mówi Gramattyka. – Dlatego zamierzamy jeszcze w tym roku
rrozpisać konkurs, a do udziału w nim zachęcić największe polskie i europejskie pracownie.
O zdanie zapytamy także mieszkańców miasta,
wykorzystując do tego celu m.in. tyskie strony
internetowe – dodaje wiceprezydent.
A co z poprzednimi koncepcjami dla tego
terenu? – Należy zapomnieć o tym, żeby kolej
dopuściła do tego, że będziemy przykrywać tory
kolejowe za miliardowe kwoty. To są mrzonki.
Dzisiaj, jeżdżąc Flirtem, oglądamy z dołu nasypy, zazielenione, wyizolowane przestrzennie
od miasta. Jeżeli teraz zagospodarujemy skarpy,
z możliwością zejścia na dół, zabezpieczymy torowiska, będzie to najlepsze rozwiązanie – przekonuje architekt.
Po opublikowaniu koncepcji, wielu tyszan
zaczęło zadawać pytania, co z terenem po dawnym targowisku przy Al. Jana Pawła II? Koncepcję mamy poznać w ciągu kilku najbliższych
miesięcy.
Poruszanie się pomiędzy dwiema stronami parku umożliwią specjalne kładki.
T WOJE
4
T YCHY
1 W RZE ŚN IA 2009
www.tychy.pl
ZDJĘCIA: EM/ARC
nasze Tychy
NASZE DZIEDZICTWO
LESZEK SOBIERAJ/ARC
Wojenne archiwa
W serii „Zeszyty historyczne” Muzeum Miejskie
wydało dwie kolejne publikacje – „Tychy w czasach wojen” oraz „NSDAP
w Tychach 1939-1945”.
Autorem drugiej jest Mirosław Węcki, absolwent
historii
Uniwersytetu
Śląskiego, pracownik Archiwum
Państwowego
w Katowicach, którego
poprosiliśmy o rozmowę.
TT: Dlaczego dopiero teraz
pojawiła się możliwość
bardziej
szczegółowego
opracowania dokumentów
dotyczących działalności
NSDAP w Tychach?
Archiwum Państwowe w Katowicach posiada ogromny zbiór
dokumentów, które gromadzone były przez wiele lat
po zakończeniu wojny. I właśnie wielkość tego zbioru spowodowała, że dopiero od kilku lat możliwe są metodyczne
prace nad przygotowaniem
materiałów do udostępniania
naukowcom. W dotychczasowych pracach, dotyczących
historii Górnego Śląska podczas ostatniej wojny, została
uwzględniona tylko niewielka część tej dokumentacji.
A szkoda, gdyż jest to źródło
o niezwykłej wartości poznawczej dla badań nad tym
tragicznym okresem. To samo
dotyczy materiałów tyskiej
NSDAP. Większość, które wykorzystałem w opracowaniu
nie była do tej pory publikowana.
Jakie dane, informacje,
opisy wydarzeń, które
znalazły się w dokumentach, uważa pan za najciekawsze?
Chyba najważniejszą z nich
jest potwierdzenie tezy o stosunkowo niewielkim znaczeniu folksdojczy dla funkcjonowania
niemieckiego
aparatu okupacyjnego. Mówiąc „niewielkie znaczenie”
mam na myśli możliwość
wywierania
rzeczywiste-
Zeszyt 5. „Tychy w czazaasach wojen” zawiera nasz
stępując teksty: Dariusz
Nawrot
„Napoleońńrskie wojska na Górnym Śląsku 1806-1813”;
”;
Ryszard
Kaczmarek
k
„W kajzerowskiej ar-mii i w powstaniach
h
śląskich”; Piotr Adam-czyk „W obronie odcinka Mikołów 1-3
września 1939 roku”;
Alojzy Lysko „W mundurach
Wehrmachtu na obcej ziemi”; Barartłomiej Warzecha „1945
45
rok na Górnym Śląsku
ku
i w Tychach”; Agnieszzka Ociepa „Tyszanie
ie
na wojnach i w służbie
ie
wojskowej. Zbiory Muuzeum Miejskiego w Ty-chach”.
Zeszyt 6. Mirosław
w
Węcki „NSDAP w Ty-chach 1939-1945”.
Redakcja naukowa serii: Ryszard Kaczmarek, Maria Lipok-Bierwiaczonek.
TYSKIE OBIEKTY W FINALE
PLEBISCYTU
Cuda w Waszych
rękach!
Trwa głosowanie w konkursie na „7 cudów architektury woj. śląskiego”. O tym, które obiekty
otrzymają miano cudu,
zdecydują internauci.
P
Mirosław Węcki jest autorem wydanej w ramach zeszytów historycznych publikacji
„NSDAP w Tychach”.
go wpływu na kształtowanie
polityki nazistowskiej w tym
regionie. Nie zwalnia ich to
jednak z odpowiedzialności
ze współpracy, nieraz bardzo
gorliwej, ze zbrodniczym reżimem. Tym bardziej, że ich
działania tragicznie odbijały
się na miejscowej ludności.
W 1939 roku Tychy liczyły
12 tys. mieszkańców, tylko
ok. 200 mieszkańców było
zaangażowanych w działania „na rzecz niemczyzny”. To rzeczywiście niewiele.
Podana przeze mnie liczba 200
osób jest oparta na bardzo szacunkowych danych. Po 1922
roku wielu Niemców opuściło
obszar Górnego Śląska przyznany Polsce, ale grupa, która
pozostała, była bardzo aktywna w działalności społecznej
i politycznej. Liczba członków niemieckich organizacji
nie pokrywała się rzecz jasna
z liczbą wszystkich osób przyznających się do niemieckich
korzeni. Cześć z nich bowiem
nie angażowała się w tego typu
działalność. Z drugiej strony
można uwzględnić rodziny
aktywistów mniejszościowych
– żony i dzieci. Razem dawałoby to grupę kilkuset osób.
Podczas wojny, zaangażowanie w organizacjach mniejszościowych było dla władz
niemieckich istotnym kryterium przy ustalaniu narodowości mieszkańców Górnego
Śląska. W czasie akcji wpisów
na Niemiecką Listę Narodowościową (Deutsche Volksliste – w skrócie DVL) osoby,
które działały w organizacjach
mniejszościowych zaliczane
były, jako niewątpliwi Niemcy,
do najbardziej uprzywilejowanej I grupy. Osoby uznane
za Niemców, ale nie działające w żadnej niemieckiej organizacji, otrzymywały grupę II.
Nie mamy zbiorczych danych
DVL dla Tychów. W całym
powiecie pszczyńskim do I i II
grupy DVL wpisano 11 procent mieszkańców. W Tychach
było zapewne podobnie.
Zaskakujące jest natomiast, że według spisu
ludności z 1939 roku, ponad 98 proc. mieszkańców
Tychów przyznawało się
do pochodzenia niemieckiego.
Ten wynik zaskoczył nawet
samych Niemców. Na taki wynik spisu mieszkańców, który
został przeprowadzony przez
władze niemieckie w grudniu 1939 roku (zwanego „palcówką” od odcisków palców
na formularzach spisowych),
złożyło się wiele przyczyn.
Na wybory wielu Górnoślązaków mógł wpłynąć szok, jaki
wywołała klęska wrześniowa
i przekonanie o potędze III
Rzeszy. Należy też pamiętać
o różnego rodzaju naciskach
władz niemieckich na autochtonów, aby deklarowali się
jako Niemcy. Osobom przyznającym się do polskości
groziły surowe represje obejmujące m.in. wywłaszczenia
oraz wysiedlenia. Nic dziwnego zatem, że wielu ludzi
poddało się naciskom i zgłosiło narodowość niemiecką.
W tym kontekście historycy
mówią o zjawisku „maskowa-
nia”, a więc tylko pozornym
dopasowaniu się do wymogów państwa okupacyjnego.
Władze niemieckie podeszły
do wyników „palcówki” z dużą
ostrożnością, stąd też rozpoczęta w roku 1941 akcja DVL,
za pomocą której miano bardziej precyzyjnie ustalić stosunki narodowościowe w regionie.
W publikacji jest mowa
o zachowaniu mniejszości
niemieckiej po wkroczeniu
Wehrmachtu do Tychów,
3 września 1939 roku. Są
zapisy, jak to rzeczywiście
wyglądało?
Nie ulega wątpliwości, że wielu członków mniejszości niemieckiej witało wkraczający
na Górny Śląsk Wehrmacht
z radością. Zachowały się relacje o grupach ludności zasypujących niemieckich żołnierzy kwiatami. W Tychach
było podobnie. Folksdojcze
zaangażowali się też niemal
natychmiast w budowę niemieckiej administracji. Część
z nich brała udział w represjach na miejscowych Polakach. Często motywem ich
działań były sąsiedzkie animozje, nieraz natury osobistej, nie politycznej.
Jak działała tyska NSDAP?
Kim byli tzw. blokowi?
Do głównych zadań NSDAP
należały kontrola oraz indoktrynacja ludności. Na Górnym
Śląsku, szczególne znaczenie miała polityka narodowościowa. Członkowie partii
mieli „wychowywać” ludność
w duchu niemieckim oraz poprzez denuncjacje i inne szykany zwalczać wszelkie objawy polskości. Partia była też
niejako organizacją pomocniczą ustanowionej przez Niemców administracji, z którą ściśle współdziałała. Zadania te
wypełniali tzw. kierownicy
polityczni, czyli aktyw partyjny, natomiast blokowi byli
najniższymi w hierarchii kierownikami politycznymi, którzy jednak mieli największy
udział w obserwacji oraz indoktrynacji ludności.
ROZMAWIAŁ: LESZEK
SOBIERAJ
rzypomnijmy, że spośród
76 propozycji internauci
wybrali już 20 obiektów, które
dostały się do finału. Trwa druga tura głosowania, w której
ostatecznie zostaną wyłonione
cuda architektury. Do ostatniego etapu dostały się wszystkie tyskie obiekty uczestniczące w konkursie.
na letnią rezydencję. Obiekt
powstał w miejscu chylącej się
już ku ruinie rezydencji Promniców, budowę zakończono w 1861 roku, jednak sześć
lat później zameczek spłonął.
W 1868 roku został odbudowany – nadany mu wówczas kształt możemy oglądać
do dzisiaj.
Poza pierwszą
piątką
O miano cudu walczą Tyskie Browary Książece, kościół
św. Ducha, hotel Piramida, os.
A oraz zameczek myśliwski
nad Jeziorem Paprocańskim.
Ten ostatni co prawda leży
na terenie gminy Kobiór, ale
przez organizatorów konkursu został przypisany naszemu
miastu.
Przed nami trudne zadanie, bowiem w pierwszej turze
głosowania najwięcej – aż 798
– głosów zebrała Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu. W pierwszej piątce Bytom
był reprezentowany poza tym
jeszcze dwa razy, za sprawą
Szybu Krystyna (707 głosów)
i Rynku (701). Miejsce w najlepszej piątce wywalczyły sobie również katowicki Spodek
(735 głosów) oraz zamek i park
zamkowy w Pszczynie (720).
Tychy znalazły się daleko
za podium, dlatego każdy głos
jest na wagę złota. Szczególnie,
że teraz można wybrać tylko
jeden obiekt!
Przez wieki
Najstarszym tyskim obiektem uczestniczącym w plebiscycie jest Browar Książęcy.
Zakład powstał w 1629 roku.
Od niemal czterystu lat warzy się tutaj złoty trunek, który obecnie jest znany na całym
świecie. Książę pszczyński Jan
Henryk XI Hochberg, dzięki
któremu rozbudowano i unowocześniono browar, uznał,
że zameczek myśliwski nad
Jeziorem Paprocańskim (zbudowany w latach 1760-1766
przez Jana Adama, ostatniego z dynastii Promniców) będzie doskonałym miejscem
Listę młodszych kandydatów do miana cudu otwiera symbol socrealistycznych
Nowych Tychów, czyli os. A,
wybudowane na początku lat
50. XX wieku według projektu
prof. Tadeusza Teodorowicza –
Todorowskiego z Politechniki
Śląskiej.
Dwa ostatnie obiekty znajdujące się na liście to budowle,
które rozsławiły Tychy daleko
poza granice miasta. Pierwszy
to kościół Ducha Świętego, zaprojektowany przez znanego
architekta Stanisława Niemczyka, znany z polichromii
autorstwa prof. Jerzego Nowosielskiego. Z kolei hotel Piramida, chociaż zupełnie nowoczesny, ma – jak zapewniają
właściciele – kształt i proporcje egipskiej piramidy Cheopsa w Gizie.
MARIETTA STEFANIAK
jak głosować?
Głosy można oddawać na stronie www.tvs.pl/7,
trzeba podać adres e-mail, można wybrać tylko jeden obiekt. Organizatorami śląskiego odpowiednika
światowego konkursu „new7wonders” są Telewizja
Silesia i portal mmsilesia.pl.
T WOJE
1 W RZE ŚN IA 2009
T YCHY
www.tychy.pl
5
nasze Tychy
ELIZA MADEJ
BUDYNEK HOOP NA SPRZEDAŻ
Wypowiedzenia
wręczone
24 sierpnia zawarto porozumienie w sprawie zwolnienia grupowego pracowników Hoop Polska sp. z o.o. z przyczyn
nie dotyczących pracowników. Pracownicy otrzymali wypowiedzenia w dniach
26-27 sierpnia.
P
odczas spotkania między Hoop a związkami
zawodowymi NSSZ Solidarność Kompanii
Piwowarskiej SA ustalono, że pracownikom przysługuje ustawowa odprawa. Dodatkowo pracownicy tyskiej fabryki otrzymają odprawę w wysokości
jednomiesięcznego wynagrodzenia. Zostanie ona
wypłacona najpóźniej do 10 września.
Oprócz tego wszystkim zwolnionym oferowana jest pomoc w znalezieniu pracy poprzez
dokształcanie i przekwalifikowanie. Przygotowano też odprawę dla samotnych rodziców i rodziców wychowujących dziecko niepełnosprawne do 18 lat. Otrzymają oni 1000 zł na każde
dziecko, lub 2000 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Na pomoc mogą liczyć także
rodziny, w których oboje rodziców pracowało
w fabryce Hoop.
Zwalnianym pracownikom umorzone zostaną
pożyczki na cele socjalne i mieszkaniowe zaciągnięte w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Każdy z pracowników otrzyma też bon okolicznościowy o wartości 250 zł. W porozumieniu czytamy,
że pracownicy mają pierwszeństwo zatrudnienia
w razie ponownego zatrudniania w zakresie lokalizacji i stanowisk objętych zwolnieniem w okresie
24 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy.
Pracodawca ponownie ich zatrudni pod warunkiem, że zgłoszą zamiar ponownego zatrudnienia.
Ile osób zdecydowało się pracować w Kutnie,
gdzie przenoszona jest linia? – Pracownicy mają
jeszcze czas na ostateczną decyzję w sprawie realokacji do Kutna. W tej chwili jest już kilka chętnych
osób, jednak możemy to potwierdzić, gdy będziemy już znali ostateczną liczbę osób, które podjęły
wiążące decyzje w tej sprawie – mówi Edyta Bach,
PR Manager. Co stanie się z budynkiem po fabryce? – Zostanie wystawiony na sprzedaż. Wszelkie
prace w związku z zamknięciem budynku zakończą się do końca roku 2009.
Przypomnijmy, że pracę w tyskim zakładzie
straciły 162 osoby. GK
Obecny właściciel teren ogrodził i wysprzątał.
CZY UŻYTEK EKOLOGICZNY ZOSTAŁ
ZNISZCZONY?
Tyskie rosiczki
Do prokuratury rejonowej w Tychach trafiło zawiadomienie o możliwości
popełnienia przestępstwa
na terenie tzw. „Małego
Lasku”.
KOMPLIKACJE Z REMONTEM BASENU
ELIZA MADEJ
Finał w sądzie
Gliwicka firma, która miała wykonać remont dachu
nad tzw. basenem rozgrzewkowym Krytej Pływalni przy ul. Edukacji
w Tychach, sama zeszła
z placu budowy.
M
iasto postanowiło oddać
sprawę do sądu. – Pierwszy raz w historii mojego urzędowania zdarzyła się taka sytuacja, że wykonawca sam zszedł
z placu budowy – mówi Henryk
Borczyk, zastępca prezydenta.
Jak się dowiedzieliśmy, powodem takiej decyzji firmy była jej
trudna sytuacja finansowa i zadłużenie, które uniemożliwiły
dokończenie prac. Co teraz?
– Robimy wszystko, by jak
najszybciej wyłonić nowego
wykonawcę. Do połowy września ta procedura powinna
zostać zakończona, a jeże-
Wykonawca ogłosił bankructwo.
li wszystko pójdzie zgodnie
z planem, remont potrwa
do końca października – wyjaśnia wiceprezydent.
Przypomnijmy, że komplikacje z remontem basenu pojawiły się już w maju. Po zdemontowaniu zewnętrznej warstwy
dachu, okazało się, że dźwigary (elementy podtrzymujące
konstrukcję budynku) zostały
zniszczone. Nie można tego
było wcześniej przewidzieć,
dlatego wydłużył się czas remontu pływalni – wyznaczono
termin jego zakończenia na 15
września. Bankructwo wykonawcy uniemożliwiło jego dotrzymanie. Gabinety odnowy
biologicznej (sauna, siłownia)
przy ul. Edukacji są czynne bez
zmian. MS
SPOTKANIE Z KUTZEM
Muzeum zaprasza
Można już zarezerwować
miejsce na spotkanie z Kazimierzem Kutzem, który
będzie gościem Muzeum
Miejskiego 14 września
o godz. 12.
S
potkanie jest organizowane w związku z grą
miejską „Tu się zaczęło...” (11
września w ramach obcho-
dów 90. rocznicy I Powstania
Śląskiego).
Wizyta Kutza w muzeum
będzie poświęcona filmom
wchodzącym w skład tzw.
tryptyku śląskiego, które wiążą się z historią powstań śląskich (scenariusz filmu „Sól
ziemi czarnej” powstawał
w Tychach). Tradycja powstań
śląskich wpisana jest także
w historię rodziny Kazimierza
Kutza. Przy okazji reżyser opowie o samym procesie powstawania filmów.
Wstęp na spotkanie jest
wolny. Liczba miejsc jest ograniczona (do ok. stu osób), dlatego muzeum prosi o dokonanie rezerwacji pod nr tel. (0 32)
327 18 23. Decyduje kolejność
zgłoszeń. MS
W NIEDZIELĘ
Dożynki w Czułowie
Po
raz piąty Czułów przygotowuje się
do miejskich dożynek. Uroczystość rozpocznie się w niedzielę, 6 września mszą św.
w kościele św. Krzyża (godz. 13). Weźmie w niej
udział m.in. ks. biskup Gerard Bernacki. W tym
roku starostami dożynek są Jadwiga Sornek
z Czułowa i Jan Moćko w Wilkowyj.
Po mszy św., uczestnicy dożynek przejdą
na plac im. Krystyny Ryguły, gdzie około godz.
14.30 rozpoczną się występy estradowe. Na scenie zaprezentują się Kobiórzanie, Czułowianki-Czułowianie, Gang Marcela, Turnioki oraz
kabaret „Koń Polski”. Imprezę zakończy zabawa z zespołem muzycznym Estrady Rybnickiej
i pokaz sztucznych ogni.
Imprezę dożynkową przygotowuje Rada
Osiedla Czułów i Miejskie Centrum Kultury
w Tychach. LS
Z
najduje się on w rejonie
os. Z-1 przy ul. Sikorskiego w Tychach. W 2004 roku
uchwałą Rady Miasta Tychy
„Mały Lasek” uznano za użytek
ekologiczny. Na jego terenie
występują rośliny ściśle chronione – rosiczka okrągłolistna
i widłaczek torfowy. Uchwała
ta reguluje, jakie czynności nie
mogą być wykonywane na tym
terenie – chodzi m.in. o przekształcanie obiektu, zanieczyszczenie gleby czy stawianie budynków.
Unikatowy
obszar
Wartości
przyrodnicze
tego terenu, mającego powierzchnię niemal 9 tys. metrów kwadratowych, badał
prof. dr hab. Stanisław Wika
z Uniwersytetu Śląskiego.
W swojej opinii napisał, że należy on do unikatowych w skali
miasta. „Wyróżnia się nie tylko
wysoką liczbą przedstawicieli gatunków roślin i zwierząt,
ale przede wszystkim nagromadzeniem osobliwości przyrody ożywionej” – napisał
prof. Wika.
Po sprzedaży
użytku
Na początku 2009 roku
właścicielem terenu został tyski biznesmen, Ryszard Kostelecki. – W maju tego roku
otrzymaliśmy od mieszkańców informacje, że na terenie
„Małego Lasku” są prowadzone prace ziemne – mówi Anna
Warzecha, naczelnik Wydziału
Komunalnego Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miasta Tychy. – Musieliśmy
zareagować na tego typu informacje, przeprowadziliśmy
oględziny.
Stwierdziliśmy,
że znajdujące się w obrębie
tego obszaru naturalne rozlewisko wodne zostało zasypane
– dodaje Warzecha.
Rozpoczęło się postępowanie administracyjne, przeprowadzono wizję lokalną.
– Ustalono się, że nastąpiło
zaburzenie stosunków wodnych niezbędnych dla utrzymania różnorodności występujących tam gatunków flory
i fauny – zaznacza Warzecha.
O wynikach została poinformowana prokuratura rejonowa w Tychach, w zawiadomieniu o możliwości popełnienia
przestępstwa napisano, że „prowadzone prace ziemne przez
pana Ryszarda Kosteleckiego
doprowadziły do zniszczenia
obszaru użytku ekologicznego. Również takie stanowisko
R E K L A M A
przyjął prof. dr hab. Stanisław
Wika, (...) który uczestniczył
w wizji lokalnej”.
Zbada prokurator
Ryszard Kostelecki, zapytany o stanowisko w tej sprawie, wymienia swoje działania. – Kiedy kupiłem ten teren,
oczyściłem go ze śmieci, które
wyrzucali tam okoliczni mieszkańcy. Ogrodziłem cały obszar
tak, żeby nikt już tam nie wyprowadzał psów na spacer.
Zastałem tam wał utworzony
z ziemi przeniesionej z innego miejsca lasku, wyrównałem
go, przenosząc ziemię z powrotem na swoje miejsce. To,
czy obszar został zniszczony
pod względem ekologicznym,
zbada prokurator – stwierdza
Kostelecki.
słowniczek
użytek ekologiczny –
to zasługująca na ochronę pozostałość ekosystemu, mająca znaczenie dla
zachowania różnorodności biologicznej (np. naturalne zbiorniki wodne, oczka wodne, kępy
drzew i krzewów, bagna,
torfowiska). O tym, czy
dany teren jest użytkiem
ekologicznym, decyduje
rada gminy w specjalnej
uchwale.
T WOJE
6
1 W RZE ŚN IA 2009
T YCHY
www.tychy.pl
nasze Tychy
19. EDYCJA PORTU PIEŚNI PRACY
FLASH: Piątek, 29 sierpnia, godz. 12.15
NIE DWA DNI, ALE JEDEN.
NIE NAD JEZIOREM
PAPROCAŃSKIM, ALE NA PLACU
POD „ŻYRAFĄ”. MIMO TO TYSZANIE
DOPISALI I POŻEGNALI WAKACJE
W RYTMIE SZANT.
Marietta Stefaniak
[email protected]
ELIZA MADEJ
Szanty
pod „Żyrafą”
kampanii „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne?” (akcję zorganizował Wydział Spraw
Społecznych i Zdrowia we współpracy ze Stowarzyszeniem Trzeźwość Życia i Tyskim Klubem
Abstynentów „Bosman”) oraz posłuchać spotów
kampanii „Wróć z wakacji bez HIV”. Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
i Energetyki Odnawialnej Master przeprowadziło zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Szantowe ognie
Nie tylko muzycznie
W księgarniach, sklepach papierniczych wielki ruch. Uczniowie i rodzice kupują rzeczy
potrzebne w nowym roku szkolnym, który rozpoczyna się już dzisiaj. W pierwszych
tygodniach podręczniki będzie można jeszcze kupić w czasie kiermaszy używanych
książek, które organizuje większość szkół. MS
SONDA CO O TYM MYŚLISZ?
Ostatnie
szkolne zakupy
Początek roku szkolnego to zawsze spore wydatki. Najwięcej trzeba wydać na podręczniki, jednak reszta wyprawki ucznia nie kosztuje mało. Jak radzą sobie tyscy
uczniowie z ostatnimi zakupami?
ELIZA MADEJ
Na początku program dla dzieci przygotował Zejman (później zagrał jeszcze dla starszej
części publiczności). Po nim na scenie pojawił
się zespół Nok Rei, którego członkowie wywodzą się m.in. z tyskiego zespołu Leje Na Pokład.
Ten ostatni również miał wystąpić na festiwalu,
ale w ostatniej chwili jego koncert został odwołany. Nie zabrakło oczywiście laureata konkursu „Portowe Dzwony” – podczas zimowej edycji
PPP wygrał zespół Happy Crew z Bytomia, następnie zagrał zespół Mechanicy Shanty.
Nie tylko na scenie czekały na tyszan różne wydarzenia – w tym roku co prawda nie
zbierano pieniędzy na rzecz budowy polskiego
sztucznego serca, ale organizatorzy nie zapominają o promowaniu szczytnych akcji. Uczestnicy
imprezy mogli odwiedzić stoisko ogólnopolskiej
Jak co roku, nie zabrakło gospodarzy festiwalu, czyli zespołu Prawdziwe Perły. Tyscy
szantymeni na początku zaśpiewali swoje największe przeboje, by potem zabrać publiczność w magiczną podróż, m.in. na Zieloną
Wyspę. Perły zaprezentowały bowiem materiał z płyty, nad którą obecnie pracują (jej premiera jest planowana podczas zimowej edycji
PPP). Będzie bardziej nostalgiczna, z pełnym
instrumentarium (pojawia się nawet rzadko
widziane na szantowych scenach pianino),
oparta na folku, czerpiąca ze „źródeł”. Muzycy zapewniają jednak, że o śpiewie a’capella
nie zapomną.
Na końcu imprezy gigantyczną dawkę muzyki i energii zaserwował zespół Carrantuohill.
Miejskie Centrum Kultury – organizator festiwalu – postanowiło zakończyć go pokazem
sztucznych ogni, a podkład muzyczny pokazu
przygotowali wszyscy artyści występujący na tegorocznym PPP. Tłumnie zebrani tyszanie usłyszeli „Port Pieśni Pracy żegna was” i dostali zaproszenie na kolejną, zimową edycję imprezy,
która odbędzie się w tyskiej szkole muzycznej.
Zespół Carrantuohill zaserwował na finał gigantyczną dawkę pozytywnej energii.
40 LAT ROD BUDOWLANI
Jubileusz na działkach
Jeden z największych tyskich ogródków działkowych – Rodzinny Ogród
Działkowy
„Budowlani”
(przy ul. Oświęcimskiej) –
świętuje 40-lecie.
O
gród powstał na wniosek
pracowników Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Budow-
nictwa Miejskiego jako Ogród
Pracowniczy.
Po
zagospodarowaniu
nieużytków (obecnie jest tutaj 307 działek, o łącznej powierzchni około 9 ha), stał się
miejscem spotkań pracowników budownictwa i ich rodzin, a do dziś, od początku
powstania ogrodu, gospo-
daruje na swoich działkach
12 osób.
5 września 2009 r. o godz.
15, w Domu Działkowca przy
ul. Oświęcimskiej odbędzie się
jubileuszowe spotkanie działkowców, połączone z Dniem Budowlanych, na które zarząd ROD
serdecznie zaprasza wszystkich
zainteresowanych. LS
FESTYN STAROTYSKI
Spotkajmy się na Rynku
R
ada osiedla Stare Tychy zaprasza 5 września na Festyn Starotyski, który odbędzie się na Rynku przy kościele p.w. św. Marii Magdaleny. Imprezę o godz. 16 rozpocznie
Jacek Stachursky, który zaśpiewa swoje najpopularniejsze piosenki. Następnie wystąpi
Cover’s Band, później będzie można zobaczyć
pokaz grupy karateków, następnie na scenie
pojawi się grupa Old Wave, po niej Leksy Sistars. Na koniec, o godz. 21, wystąpi zespół
Beltaine.
Pomiędzy występami przewidziane są
konkursy z nagrodami dla publiczności.
Wstęp wolny. MS
KAROL AUGUSTYNIAK
Część książek kupię w tym
roku od starszych kolegów,
a niektóre będę musiał kupić w księgarniach. Ile będzie mnie to wszystko kosztować jeszcze nie liczyłem,
ale same książki, bez tych do języków obcych,
to wydatek 400 zł.
PAULINA SEKUŁA
Wchodzi teraz nowy system i przez to w całym
kraju są nowe książki i nie
mamy od kogo ich odkupić, stąd musimy kupić
wszystkie nowe, a komplet
kosztuje około 350 zł.
PAWEŁ PACHOLAK
Komplet książek dla mnie
będzie kosztować w tym
roku blisko 500 zł. Ja podobnie, jak Karol miałem
to szczęście, że część książek
mogłem odkupić po niższych cenach od kolegów.
KASIA FIJOŁ
Jesteśmy pierwszym rocznikiem, który to objęło,
więc także muszę mieć
wszystkie
podręczniki nowe. Sądzę, że 700
zł to minimalna kwota
na całe wyposażenie do pierwszej klasy gimnazjum.
DAMIAN LASEK
Na same podręczniki moi
rodzice będą musieli wydać między 400 a 500 zł.
Do tego dojdzie jeszcze torba, zeszyty i inne akcesoria,
więc kosztów jest naprawdę
sporo.
AGNIESZKA CHROBOK
Oprócz podręczników trzeba
kupić jeszcze inne rzeczy jak:
zeszyty, plecak, bloki i inne
wyposażenie więc kwota,
którą trzeba mieć wybierając
się na zakupy może być naprawdę znaczna. GK
R E K L A M A
ZDJĘCIA: ELIZA MADEJ
T
egoroczna edycja festiwalu Port Pieśni Pracy
była skromniejsza ze względu na zmianę lokalizacji. Remontowany Ośrodek Wypoczynkowy „Paprocany” nie mógł przyjąć fanów pieśni
mórz i oceanów.
nr 33/119 wrzesień 2009 „ Tyski Informator Samorządowy
„ Dodatek wydawany i finansowany przez Urząd Miasta Tychy
„ Adres redakcji: al. Niepodległości 49, tel.: 776 39 16, fax: 776 39 42 „e-mail: [email protected]
Lato w mieście 2009
W
okresie wakacji dla dzieci i młodzieży stały otworem
obiekty sportowe, placówki kulturalne i domy kultury. W klubach osiedlowych i szkołach odbywały się
półkolonie, biblioteki oferowały głośne czytanie, gry i zabawy dla dzieci.
W Młodzieżowych Domach Kultury nr 1 i 2 codziennie od poniedziałku do piątku na wszystkich chętnych
czekały zajęcia taneczne, plastyczne
i teatralne. Nie zabrakło także sportu;
osiedlowe obiekty sportowe z „Orlikiem” na czele tętniły życiem. Odbywały się turnieje piłkarskie, tenisowe
a nawet turniej siatkonogi i unihokeja.
Teatr Mały zorganizował warsztaty teatralne, galeria Obok – warsztaty grafiki, a Muzeum Miejskie – lekcje muzealne.
Nie tylko najmłodsi mieli latem co robić. Z wakacyjnego kursu samoobrony skorzystały osoby
w każdym wieku. W każdą środę
uczestnicy zajęć w Parku Miejskim
doskonalili techniki obrony przed
napaścią. Całe rodziny uczestniczyły w weekendowych wycieczkach rowerowych po okolicy.
Od 3 sierpnia ruszyły ogólnodostępne
ślizgawki na tyskim lodowisku.
Lato w mieście 2009 to wspólna inicjatywa Miejskiego Centrum
Kultury, MOSiR-u, Teatru Małego, Muzeum Miejskiego i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tychach.
Idea programu to zorganizowanie
wolnego czasu dla tych, którzy nie
wyjeżdżają na wakacje. Przecież
w mieście także można się dobrze
bawić!
ZDJĘCIA: ELIZA MADEJ
KOLEJNE WAKACJE
JUŻ ZA NAMI. KTO
CHCIAŁ JE SPĘDZIĆ
AKTYWNIE, ZNALAZŁ
DO TEGO MNÓSTWO
OKAZJI NIEKONIECZNIE
WYJEŻDŻAJĄC
W DALEKIE PODRÓŻE.
DZIŚ PRZYPOMINAMY
JAK BAWILI SIĘ
TYSZANIE, KTÓRZY
POZOSTALI W MIEŚCIE.
NASZE
TYCHY
Członkowie tyskiego koła Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „Klanza”
w każdą środę prowadzili pod „Żyrafą” plastyczno-muzyczno-ruchowe warsztaty dla
dzieci. Program spotkań opracowany był również z myślą o niepełnosprawnych.
Sierpniowe warsztaty w Teatrze Małym. Plastyki ruchu
scenicznego, emisji głosu oraz wyrazistości mowy nauczał
Artur Gotz, aktor związany z chorzowskim Teatrem Rozrywki,
Teatrem Współczesnym w Warszawie, Teatrem The Imagination
w Londynie. Zajęcia przeznaczone były dla osób powyżej 15 lat.
RADOSŁAW KAŹMIERCZAK
W MDK nr 2 przez całe wakacje na wszystkich chętnych czekały pracownie plastyczne,
zajęcia muzyczne i taneczne. Miroslaw Sztepun – niegdyś stały uczestnik zajęć
plastycznych pod kierunkiem Adama Niesyto. Dziś – już jako student – wciąż lubi wpaść
na chwilę i pomalować.
W sierpniu w galerii „Obok” Łukasz Pudełko przybliżał uczestnikom
zajęć techniki grafiki warsztatowej. W warsztatach brała udział
młodzież w wieku 12-16 lat.
Na czas remontu dachu krytej pływalni przy ulicy Edukacji
obowiązki miejskiego basenu przejął Zespół Szkół Sportowych
przy ul. Niepodległości 190. Szkolna pływalnia wyznaczyła godziny
ogólnodostępne we wszystkie dni tygodnia. Były również zajęcia
zorganizowane dla dzieci i młodzieży.
Miłośnicy sportów zimowych oraz spragnieni ochłody od 3 sierpnia mieli do
dyspozycji lodowisko. Ogólnodostępne ślizgawki odbywały się od poniedziałku do
piątku w godzinach 12.00 – 13.00.
TEKST: SYLWIA ZAWADZKA
Jubileuszowe
wystawy
Muzeum
Miejskie
w Tychach zaprasza
na wystawy zorganizowane w ramach
obchodów
75-lecia nadania Tychom
praw gminy miejskiej.
5 września w siedzibie muzeum przy ul.
Katowickiej 9 „Sobota z przewodnikiem”. Każdy, kto
o godz. 15.00 przyjdzie do muzeum,
będzie miał okazję
zwiedzić
wystawę
„Sceny z życia tyszan
w latach międzywojennych” w towarzystwie Agnieszki
Ociepy i Agnieszki
Szymuli, przewodników i zarazem autorek scenariusza wystawy. Zwiedzanie
z przewodnikiem jest
tego dnia bezpłatne.
Nie ma konieczności rezerwacji miejsc.
W tym dniu na rynku
w Starych Tychach
będzie odbywał się
festyn, dlatego muzeum będzie czynne
do godz.18.00
Muzeum
zaprasza
również na wystawy plenerowe. Obok
Urzędu
Miasta
i Szkoły Muzycznej
ustawiono ekspozycję „Tychy w latach
międzywojennych –
w 75. rocznicę przyznania Tychom praw
gminy miejskiej 1934
– 2009”. Na wyremontowanym placu
Baczyńskiego można natomiast obejrzeć wystawę „Plac
Baczyńskiego przed
laty – nieco historii”. Na ekspozycji
zaprezentowane zostały fotografie pochodzące ze zbiorów
Muzeum Miejskiego
w Tychach, na których pokazano plac
z czasów, gdy nosił
nazwę Placu Bieruta.
Informacji
udziela
Joanna Kucz – Pieczka, rzecznik prasowy
Muzeum Miejskiego
w Tychach, tel. (0 32)
327 18 23
Na placu Baczyńskiego można podziwiać również wystawę fotografii „75
lat z życia tyszan”.
Na specjalnych tablicach umieszczono
75 portretów mieszkańców miasta. Każdy portret przedstawia
wyjątkowego
bohatera, informacje
o nim oraz o wydarzeniach, które miały miejsce w Tychach
w roku jego urodzin.
JKP, MW
T WOJE
8
1 W RZE ŚN IA 2009
T YCHY
www.tychy.pl
nasze Tychy
KOMUNIKACYJNE ZMIANY
Zapomniane chwile
sprzed lat
Koniec wakacji
ELIZA MADEJ
O WYŚCIGU RAZ JESZCZE
Dzisiaj dalszy ciąg wspomnień dotyczących wyścigów
samochodowych
i motocyklowych, o które
za pośrednictwem naszego tygodnika pytał tyszanin Marek Sierant. Tydzień
temu o wyścigach i tragicznym wypadku opowiadał
Janusz Bober. Tym razem
swoją wiedzą na ten temat
dzieli się z nami Zygmunt
Mąsior...
P
amiętam te wyścigi dlatego, że uczestniczyłem
w nich jako członek klubu, który
je organizował – mówi tyszanin.
Klub ten powstał najprawdopodobniej w 1949 roku. Jeśli mnie
pamięć nie myli klub nosił nazwę „Motorowy Klub Tyski”.
Sporna data
W ramach Klubu organizowano kursy, jazdy na motocyklach, kiedy jeszcze na ulicach
aut było bardzo mało. Później
zaczęto organizować też wyścigi
samochodowe, jednak najpierw
przez dwa lata na stadionie organizowano zawody motocyklowe. Zawody samochodowe
organizowane na ulicach miasta
były już wyścigami wojewódzkimi z Wojewódzkiego Klubu Motorowego w Katowicach.
Zygmunt Mąsior jest jednym z tych, którzy dobrze pamiętają
wyścig z lat 50-tych.
Pamiętam, że po tym tragicznym wypadku zaczęto organizować je w Lędzinach. Mój ojciec był członkiem klubu i wiem,
że w późniejszym czasie jeździł
na te wyścigi właśnie do Lędzin.
Zygmunt Mąsior sądzi,
że wypadek o którym mowa
w e-mailu pana Marka Sieranta
oraz we wspomnieniach Janusza
Bobera opisanych w poprzednim
numerze TT (z 25.08) wydarzył
się kilka lat wcześniej. I pokazuje
nam zdjęcia w swoich albumach.
– Tu są zawody motocyklowe
rozgrywane w roku 1950. Tutaj
jest ulica Damrota przed stadionem, przed dworcem. A na tych
zdjęciach widać poszczególne konkurencje: równoważnia,
słup, skok, karuzela, ósemka.
Dalej na zdjęciach widzimy tłumy ludzi, motocyklistów, kino
„Halka”, ulicę Kościuszki... I dodaje: – Wydaje mi się, że ten wypadek wydarzył się około 1955
roku, nie później.
Jak aluminiowe
cygara
Tyszanin dobrze pamięta
także kilku zawodników z tamtych lat.
– Pamiętam, że w wyścigach motocyklowych brał udział
P
pan Urbanek. Dobrym zawodnikiem był też zawodnik z Murcek, ale nazwiska nie pamiętam.
Jako zawodnicy w Polsce byli oni
wysoko notowani. Zygmunt Mąsior nie pamięta samego wypadku czyli najtragiczniejszego momentu dawnych wyścigów, gdyż
był w tym czasie na rynku. Pamięta jednak inne szczegóły.
– Jakby porównywać te auta
do dzisiejszych, można by powiedzieć, że to była ówczesna
Formuła 3. One miały chyba silniki od wartburgów. Samochody
te wyglądały jak aluminiowe cygaro. Z przodu miały taki szpic,
a koła były poza ramą. Według
Zygmunta Mąsiora trasa wyścigu wiodła nieco innymi ulicami. – Start był w okolicy mostu
obok ulicy A-B, tam gdzie schodziły się dwie rzeczki. Kierowcy
dojeżdżali do miejsca, gdzie dziś
stoi teatr, później skręcali w stronę rynku, dalej obok kina „Halka”, w ulicę Sienkiewicza, Biblioteczną aż do Budowlanych, skąd
jechali w stronę ZEG-u, a później z powrotem aleją A-B dzisiejszą Andersa. Pierwsza trasa wyścigów była prowadzona
przez dworzec, kolejna organizowana dla samochodów była
skrócona – wspomina tamte
czasy tyszanin, który był wtedy
nastolatkiem. GK
rzypominamy, że dziś – 1
września Miejski Zarząd
Komunikacji w Tychach przywraca kursy autobusów i trolejbusów zawieszonych na okres
wakacji. Nie dotyczy to autobusów linii E-2 i 33, które będą
kursować wg pełnego rozkładu
jazdy dopiero od 1 października. Ponadto od dziś MZK
zwiększa ilość kursów na linii
„T”. Od dziś do rozkładów jazdy linii 1, 14, 400 wprowadza
się nowy przystanek o nazwie
„Katowice Mariacka”, który zostanie usytuowany w Katowicach za wiaduktem, nieopodal
skrzyżowania ulicy Francuskiej i Mariackiej.
Więcej informacji o rozkładzie jazdy można uzyskać
na stronie www.mzk.pl
Kto był świadkiem?
Wydział
Dochodzeniowo-Śledczy
Komendy
Miejskiej Policji w Tychach zwraca się z prośbą do wszystkich, którzy
były świadkami wypadków drogowych lub też posiadają jakiekolwiek informacje na ten temat:
æ 30 kwietnia 2009 r. o godz.
21.45 na ul. Mikołowskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Łąkową kierująca suzuki swift jadąc
w kierunku Mikołowa potrąciła
dwoje pieszych;
æ 31 lipca 2009 r. o godz. 11.10
w Tychach na al. Jana Pawła II
(na wysokości „Metra”) kierujący seicento koloru czerwonego,
jadąc w kierunku al. Bielskiej,
podczas zmiany pasa ruchu
z lewego na prawy uderzył w bok
skutera marki Piaggio, po czym
odjechał z miejsca zdarzenia;
æ 8 czerwca 2009 r. około godz.
14.50 na ul. Budowlanych przy
dojeździe do Górnośląskiej Spółki Gazownictwa, jadący vw polo
koloru szary metalic potrącił rowerzystkę, która doznała obrażeń ciała;
æ 30 czerwca 2009 r. około godz.
21.30 na przejściu dla pieszych
ul. Sikorskiego (w rejonie skrzyżowania z ul. Tołstoja), kierujący motocyklem potrącił kobietę,
która zmarła na skutek obrażeń;
æ 11 lipca 2009 r. około godz.
19 na al. Bielskiej 80-82 (na wysokości hurtowni papierniczej)
kierujący fiatem punto koloru
szary metalic potrącił 9-letnią
dziewczynkę;
æ 14 lipca 2009 r. około godz.
12 w Tychach na ul. Paprocańskiej (skrzyżowanie z ul. Prostą)
kierujący land roverem potrącił
rowerzystkę, która doznała obrażeń ciała;
æ 7 sierpnia 2009 r. o godz. 11.15
w Tychach na ul. Damrota jadący skodą fabią potrącił 3-letnią
dziewczynkę, która doznała obrażeń ciała.
Osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek informacji dotyczących tych
wypadków, proszone są
o osobisty lub telefoniczny kontakt z Wydziałem
Dochodzeniowo-Śledczym
KMP TYCHY – al. Bielskia
46, tel.32-56-200 wew.
230. LS
R E K L A M A
TECZKA PERSONALNA
MARIA BACHNIAK
1992 roku pracuje w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Tychy,
od 1 września tego roku zajmuje stanowisko naczelnika tego wydziału. Jest
absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończyła
także studia podyplomowe z konserwacji zabytków. Jej pasją jest historia sztuki.
Od
ANNA WARZECHA
2001 roku pracuje w Wydziale Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tychy, od 17 czerwca tego roku jest jego naczelnikiem. Z wykształcenia jest geografem, ukończyła Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, a podyplomowo administrację i zarządzanie również na UŚl. Lubi chodzić
po górach, czytać książki. Obecnie niemal cały wolny czas pochłania jej 6-letnie
dziecko.
Od
JÓZEF SZCZEPAŃSKI
od lat związany z koleją, był między innymi naczelnym dyrektorem
Śląskiego Okręgu Kolei Państwowych, naczelnym dyrektorem Przewozów Towarowych PKP i naczelnym dyrektorem Oddziału Regionalnego PKP
Polskie Linie Kolejowe SA w Katowicach. Obecnie pełni w Urzędzie Miasta Tychy
funkcję doradcy ds. związanych z koleją, do jego zadań należy m.in. koordynowanie
spraw związanych z Szybką Koleją Regionalną. MS
Jest
K O M U N I K A T
PREZYDENT MIASTA TYCHY
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu w obiekcie „BALBINA-CENTRUM przy ul. Barona 30 w Tychach
II piętro – lokal nr 306 pow. 22,55 m2
Przyszły najemca jest zobowiązany w uzgodnieniu z wynajmującym do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go do
prowadzenia danej działalności – na własny koszt, bez możliwości żądania od wynajmującego zwrotu poniesionych nakładów.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2009r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – sala 101 o godz. 900
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 27,00 zł/m 2 netto
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłata wadium w wysokości – 500 zł przelewem na konto nr 80 1050 1214 1000 0022 8584 5281 ING Bank Śląski SA lub w
kasie Urzędu Miasta/w przypadku przegrania przetargu kwota ta podlega zwrotowi/do dnia 16 września 2009r.
• wpłata kwoty na pokrycie kosztów przygotowania przetargu w wysokości 100 zł przelewem na konto nr 68 1050 1214 1000
0022 9188 2583 ING Bank Śląski SA lub w kasie Urzędu Miasta do dnia 16 września 2009r.
• złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 16 września 2009r. pisemnej oferty, oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, o wykonaniu remontu na własny koszt oraz projektem umowy najmu
• oświadczenie współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej a w przypadku rozdzielności majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu .
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu lub unieważnienie przetargu.
Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy
prawa w zakresie danej działalności.
Regulamin przetargu, wzór oferty oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy znajdujących się w budynku „BALBINA-CENTRUM” przy ul. Barona 30 w Tychach z późn. zm.
– wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej– wejście od strony parku)
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 032 776 30 51
w w w.tychy.pl
T WOJE
T YCHY
1 W RZE ŚN IA 2009
9
instrukcja obsługi miasta
PO REMONCIE ZBYT DELIKATNA?
DYŻUR REPORTERA
032 325 72 38
Historii o windzie
ciąg dalszy
[email protected]
R
Winda zepsuła się w piątek 21 sierpnia. – Zadzwoniłam więc do dyrektorki
MZBM, a ona obiecała mi, że będzie interweniować. O 13:30 przyszedł kierownik
i zrobił wywiad wśród mieszkańców. Dowiedział się na przykład, że nasza 86-letnia sąsiadka była przez tę awarię bez chleba. Moja druga sąsiadka ma 69 lat, sąsiad
79, sami starsi ludzie tu mieszkają, dlatego
windę musimy mieć sprawną – mówi Helena Grzymysławska.
W piątek późnym wieczorem windę
naprawiono. Była to jednak przedwczesna
radość. – Kiedy w sobotę 22 sierpnia wróciłam z dializy winda znowu była nieczynna. Po dializie byłam tak słaba, że nie miałam sił iść, więc przez 40 minut siedziałam
na schodach czekając, aż ktoś mi pomoże
– wspomina 74-letnia Helena Grzymysławska, która co drugi dzień jest dializowana. –
Bezpieczna
droga
do szkoły
W
Remont windy skończył się w grudniu ub.r.
miniony piątek policjanci
sprawdzili
oznakowanie, stan techniczny znaków drogowych, sygnalizatorów, barierek zabezpieczających, itp. w rejonie
szkół i placówek oświatowych. W tych miejscach pojawi się także więcej patroli, a policjanci zapowiedzieli
skuteczniejsze dyscyplinowanie kierowców. W szkołach rozpocznie się teraz cykl
spotkań z uczniami, dotyczących bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. LS
R E K L A M A
Choćbym bardzo chciała, to po dializie nie
dam rady wejść nawet na pierwsze piętro,
a mieszkam na ósmym. Bez windy nie możemy żyć – dodaje.
Obecnie winda działa, jednak mieszkańcy boją się, że w każdej chwili sytuacja może
się powtórzyć. – Oboje z mężem jesteśmy
po poważnych chorobach. Mamy już ponad
70 lat i winda jest nam niezbędna. Najgorsze były dni kiedy nie było windy, ani prądu,
a do sklepu trzeba było iść. Jaką mamy pewność, że winda się znów nie zepsuje? – pyta
Teresa Krzenciesa.
Niektórzy nie szanują
Koszty remontu wind zostały rozłożone na mieszkańców, którzy mają
mieszkania własnościowe. – Kapitalny
remont wszystkich trzech wind w tym
bloku kosztował 374 100 zł. Remont
przeprowadziła firma wyłoniona z przetargu – Thyssen Krupp Elevator Sp.
z o.o., a od lipca tego roku konserwacją
zajmuje się firma ZID Service – mówi
Mariusz Pałcik, kierownik Rejonu Obsługi Mieszkańców nr 3. – Mam do za-
płacenia około 3 tysięcy złotych – wylicza Małgorzata Tchórz. – A ja 3592 zł
– mówi Helena Grzymysławska. – Mamy
płacić za windę, która się psuje? To chyba jakiś żart – mówią oburzeni.
Mieszkańcy radzą sobie jak mogą.
Najstarszym w zrobieniu zakupów pomagają inni sąsiedzi. – Cały czas chodzę
z siatkami i noszę zakupy do pani Heleny.
Ona sama nie dałaby rady – mówi Wanda
Ziółkowska.
Co na to MZBM? – Winda ta jest
sprawna technicznie i jest to sprawdzone.
Problem tkwi tutaj w sposobie użytkowania windy. Jeśli jest ona notorycznie dewastowana lub źle użytkowana to będzie się
psuła – powiedziała nam Teresa Janeczko
dyrektor MZBM.
Potwierdza to Mariusz Pałcik: To nowoczesna winda posiadająca bardzo precyzyjne i czułe prowadnice. Nie wszyscy
jednak o nią dbają. Przykładem jest chociażby wybite lustro. Niektóre osoby zaśmiecają windę słonecznikiem i innymi
nieczystościami. A te wpadają do prowadnic co powoduje, że winda staje.
Kronika policyjna
æ 24 sierpnia z mieszkania przy
ul. Sikorskiego nieznany sprawca wyłamał okno i skradł laptopa, dwa telefony komórkowe
oraz gotówkę w wysokości 1.650
zł. W sumie wartość strat oszacowano na 5.000 zł.
æ Tego samego dnia z pomiesz-
RUSZA AKCJA
1 września rusza policyjna akcja „Bezpieczna droga do szkoły”, do której
włączyli się również tyscy funkcjonariusze. Jej
celem jest zapewnienie
bezpieczeństwa
dzieci
w drodze do szkoły oraz
monitorowanie
ruchu
w rejonach wszystkich
placówek oświatowych.
Grzegorz Kusz
Naprawiona, ale wadliwa
Na Państwa telefony czekamy
w każdy wtorek w godz. 9.30-15.30.
ELIZA MADEJ
O PROBLEMIE MIESZKAŃCÓW
ULICY CZYSTEJ 33 PISALIŚMY
JUŻ WCZEŚNIEJ (TT
Z 9 GRUDNIA 2008). WTEDY
CZEKALI NA REMONT
WINDY. I SIĘ DOCZEKALI,
JEDNAK TERAZ POJAWIŁ
SIĘ INNY PROBLEM –
WYREMONTOWANA WINDA
BARDZO CZĘSTO SIĘ PSUJE.
adzimy sobie jak możemy, ale jak może
sobie poradzić chora i starsza osoba bez
windy mieszkająca na ósmym piętrze? – pyta
retorycznie Małgorzata Tchórz.
W klatce nr 33 mieszka bardzo dużo
starszych i schorowanych osób. Dla każdej
z nich winda jest niezbędna do codziennego życia. Dlatego także na łamach naszego
tygodnika mieszkańcy walczyli o to, by windę naprawiono. Udało się – remont windy
skończył się pod koniec grudnia 2008 roku.
Jednak ostatnio winda znów się psuje...
[email protected]
czeń piwnicznych budynku
przy ul. Sikorskiego, skradziono ławki o wartości 4.819 zł
na szkodę firmy Kombud.
æ Do groźnego wypadku doszło
27 sierpnia po godz. 7 na ul. Wyszyńskiego. Kierujący citroenem
saxo mieszkaniec Woli, jadący
w kierunku ul. Edukacji, potrącił
na przejściu dla pieszych 70-letnią tyszankę. Piesza doznała poważnych obrażeń ciała i została
przewieziona do Szpitala Wojewódzkiego w Tychach.
æ W minionym tygodniu tyscy
policjanci zatrzymali kilku pi-
R E K L A M A
janych kierowców. 28 sierpnia
24-letni tyszanin, jadący vw
ul. Przemysłową miał 1,7 promila alkoholu. Z kolei 47-letni
mężczyzna (bez stałego miejsca zamieszkania) jechał audi
– badanie wykazało 2,5 promila alkoholu.
T WOJE
1
10
T YCHY
1 W RZE ŚN IA 2009
www.tychy.pl
www.tychy.pl
TWOJE
nasze Tychy
TYCHY
1 W R ZE Ś N I A 2 0 0 9
11
nasze Tychy
PODRÓŻE – SPEŁNIENIE MARZEŃ. JAK TO SIĘ ROBI?
ZDJĘCIA: ARCHIWUM PRYWATNE RENATY NIEZBECKIEJ
Portret kobiety
TYSZANKA RENATA NIEZBECKA ZOSTAŁA
LAUREATKĄ KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
OGŁOSZONEGO PRZEZ STACJĘ TVN PRZY
OKAZJI TWORZENIA PROGRAMU „KOBIETA
NA KRAŃCU ŚWIATA”. WYKONANY PODCZAS
WYPRAWY WOKÓŁ ANNAPURNY PORTRET
NEPALSKIEJ KOBIETY ZNALAZŁ SIĘ W GRONIE
3 NAGRODZONYCH ZDJĘĆ. AUTORKA
OPOWIADA DZIŚ NA NASZYCH ŁAMACH
O KONKURSOWEJ FOTOGRAFII, PODRÓŻACH
I ŻYCIOWEJ PASJI, A TAKŻE O TYM JAK
SPEŁNIAJĄ SIĘ NAJWIĘKSZE MARZENIA.
Jak
wygląda świat z wysokości kilku tysięcy metrów nad poziomem morza? Kto
nie wybiera się tak wysoko, może
spojrzeć okiem obiektywu Renaty
Niezbeckiej, tyszanki, na co dzień
pracownika działu reklamy, prywatnie – wielkiej pasjonatki gór.
Aby było ładnie – musi być wysoko – twierdzi Renata. Wędrowała już z aparatem fotograficznym
po zboczach Kaukazu, Himalajów, Alp i wszystkich gór polskich. 31 lipca stanęła na szczycie
Mount Blanc. W marzeniach pozostaje na razie Aconcagua – najwyższy szczyt Andów.
TT: Gratuluję zdjęcia. Masz
już na koncie jakieś inne nagrody?
RENATA NIEZBECKA: Nie, nie
wysyłam zdjęć na konkursy. Ten
był wyjątkiem, bo spodobała
mi się tematyka: „Portret kobiety”, a ja lubię fotografować ludzi.
Nie oglądam telewizji, o konkursie dowiedziałam się z baneru na stronie internetowej. Wysłałam zdjęcie i zapomniałam
o sprawie. Jakiś czas potem zostałam zaproszona do Warszawy, gdzie okazało się, że jestem
jedną z trzech osób, które mają
szansę na wygranie wycieczki
marzeń z Martyną Wojciechowską. Przeprowadzono ze mną
rozmowę, podczas której przyznałam się, że nie jest moim
marzeniem wystąpienie w telewizji. Jest mi miło, że moje zdjęcie zostało zauważone i tyle.
Podróż marzeń masz już
zdaje się za sobą. Powiedz,
gdzie zostało zrobione konkursowe zdjęcie?
Mam nadzieję, że podróż marzeń mam przed sobą! Zdjęcie
zrobiłam w zeszłym roku, podczas trekkingu wokół Annapurny. Po drodze nie mogłam
podziwiać aż tak wielu gór, jak
się spodziewałam, ale za to mogłam obserwować wioski pełne ludzi i nepalskiej kultury
– dlatego mam z tej wyprawy
więcej portretów niż górskich
zdjęć. Nazwy tej osady niestety
nie pamiętam. Starsza kobieta
siedziała z dziećmi – zaczęłam
fotografować te dzieci, wydawało mi się, że są bardziej fotogeniczne. Poza tym dzieci nie
przegonią cię z aparatem, przeciwnie – cieszą się, chcą się potem zobaczyć na wyświetlaczu.
Jest to dla nich wielka atrakcja.
Trochę bałam się zrobić zdjęcie tej kobiecie, ale ona zaczęła
się uśmiechać, więc podeszłam,
zrobiłam fotografię, ukłoniłam
się i poszłam dalej. Co do podróży marzeń to mam jeszcze
niejedną w planach. Chciałabym pojechać wszędzie gdzie
się da. Ale Himalaje to było
pierwsze zrealizowane wielkie
marzenie. Wiosną tego roku byłam tam ponownie, na trekkingu wokół Everestu. Tym razem
było do fotografowania dużo
gór, a mało ludzi – dlatego ten
trekking wydawał mi się troszkę
ciekawszy.
Czyli bez zdobywania najwyższych szczytów można
tanio wyruszyć w Himalaje?
Jeżeli naprawdę się chce – tak.
Nie jestem osobą, która potrze-
Renata Niezbecka
Absolwentka filozofii na UŚl, lat 31. Na co dzień pracownik działu reklamy w radiach należących do Grupy Radiowej
Agory. Prywatnie pasjonatka gór i wspinaczki.
Kontakt: [email protected] Galeria zdjęć: http://plfoto.com/77705/autor.html
Strona www: www.renata.net.pl
Co Cię zagnało w Himalaje?
Marzenia. Jako dziecko przeczytałam, że gdzieś tam daleko
są najwyższe góry świata i coś
tam rodziło się w głowie. Długo wydawało mi się to nieosiągalne – nie dla zwykłego szarego człowieka, ze zwykłą pracą,
za wcale niewielkie pieniądze.
Przeglądałam oferty biur podróży, widziałam ceny: 10-12
tys. – to było poza moim zasięgiem. Ale w końcu zapadła decyzja, że trzeba jechać. Razem
z moim przyjacielem Maćkiem
usiedliśmy i zaczęliśmy organizować wyjazd sami. Policzyliśmy
wszystko,
skoordynowaliśmy
– i spełniliśmy swoje marzenie
za połowę albo nawet mniej tych
pieniędzy, których żądają biura.
Czyli można tak po prostu
wstać od biurka i pojechać
w najwyższe góry świata?
Myślę, że na trekking tak, ale
u mnie wcześniej był Kaukaz –
to była pierwsza moja wyprawa
z próbą wchodzenia na wysokie
góry. Miłość do gór była we mnie
od zawsze. Z domu moich rodziców widziałam przez okno Beskidy. Pamiętam, jak przykładałam
kartkę do szyby i odrysowywałam góry. Ojciec mnie w nie zabierał, potem zaczęłam jeździć
sama. Na początku były to właśnie Beskidy – wtedy na nich
kończył się dla mnie świat. Ale
przestało to wystarczać. Góry
się kurczyły, więc przechodziłam
w Pieniny, Gorce, potem Tatry.
Coś ciągnęło mnie jeszcze wyżej
– czułam, że muszę, chcę, marzę.
Przed Kaukazem oczywiście były
Alpy – na doczepkę, przy okazji.
Bez żadnych zdobywanych gór,
bo uważałam, że to nie dla mnie.
Bo kim ja niby jestem, żeby próbować?
Ale w końcu spróbowałaś.
Tak, ale nie sama. Ważni są ludzie obok ciebie. Sama nie pójdziesz, po prostu się boisz. Trzeba mieć kogoś, kto cię weźmie
za rękę, poprowadzi, pokaże,
nego sprzętu i przygotowania
wspinaczkowego – przyp. aut.)
z prostej przyczyny – z braku pieniędzy. Żeby wejść na najwyższe
szczyty trzeba wykupić pozwolenie, a są to są bardzo duże kwoty.
Według moich danych z zeszłego
roku to parędziesiąt tysięcy złotych za wejście na Everest – suma
nieosiągalna dla zwykłego pasjonata gór. Ja oczywiście na Everest niestety się nie wybieram,
ale wiele z tych 5-cio, 6-cio tysięczników, które wydaje mi się,
że są w moim zasięgu – wymaga
niestety pozwolenia na wejście.
Są to oczywiście zdecydowanie
mniejsze koszty, niż pozwolenie wejścia na ośmiotysięczniki,
ale niestety... nawet takie koszta mnie czasami przerastają. Te
opłaty stanowią w Nepalu dużą
część wpływów do budżetu państwa, więc nie można się dziwić,
że korzystają z tego. W tym roku,
podczas trekkingu wokół Everestu, weszliśmy na wszystkie
szczyty po drodze – głównie pięciotysięczniki – które nie wymagały pozwoleń.
buje hotelu, dobrego jedzenia
i ciepłej wody. Przed wyprawą siedzę w necie i szukam tanich połączeń. Nie przeszkadza mi, że gdzieś trzeba czekać
12 godzin na przesiadkę. Dzięki
temu, wyjazd w Himalaje z bardzo drogiego zrobił się osiągalny. Kaukaz był bardzo tanim
wyjazdem. Na Mount Blanc pojechaliśmy w dwie osoby, wyjazd kosztował nas po ok. 550
zł na osobę. Oczywiście nie było
luksusów, ani spania w schroniskach – przez 5 dni pozwoliłam
sobie kupić dwie bagietki, mleko
i sok, a resztę jedzenia kupionego w Polsce nieśliśmy na własnych plecach. Wyjazdy w Tarty
wyglądają podobnie – zabiera się
termos z kawą i trochę słodyczy,
zdarza się, że śpi się w samochodzie nawet przy dużych minusowych temperaturach. Oczywiście trzeba mieć dobry śpiwór
– ja na szczęście taki mam – wytrzymuje do – 25°C. Przy wyprawach do Azji najdroższe są
przeloty. Organizowałam to już
drugi raz i chętnie podzielę się
informacjami, jeżeli ktoś byłby
ciekaw, co i gdzie można taniej.
W tym roku lecieliśmy z 4 przesiadkami: Warszawa-Kijów-Delhi-Katmandu–Lukla. W Lukli
jest chyba najbardziej charakterystyczne lotnisko na świecie,
Zdjęcie starszej kobiety Renata Niezbecka zrobiła w ubiegłym roku w Nepalu.
nazywane lotniskiem dla odważnych. Tylko dla malutkich samolotów. Pas startowy ma ok. 500
metrów długości, z jednej strony
kończy się ścianą skalną, a z drugiej przepaścią. Emocje gwarantowane! Natomiast lot z Delhi
do Katmandu to przepiękne widoki – trzeba koniecznie siadać
po lewej stronie samolotu.
W tym roku masz jeszcze
jedno osiągnięcie – Mount
Blanc.
Następny był Nepal?
Tak. To było moje wielkie marzenie. Te szczyty: 6, 7, 8-tysięczniki.
Chciałam zobaczyć coś największego na świecie. Wybór padł
na trekking (wędrówka po górach, nie wymaga specjalistycz-
S
Pomysł
zrodził
się
w czerwcu 2008 r., a portal wystartował pół roku temu. Jednak to nie zguba natchnęła tyszanina do założenia strony.
– Chciałem zrobić coś bardzo
prostego, a zarazem użytecznego. Pomyślałem, że przecież
ludzie zawsze będą gubić różne
mniej czy bardziej cenne rzeczy i taki portal na pewno się
przyda – mówi Dariusz Kopeć,
który wspólnie z żoną Aleksandrą pracuje nad tym, by strona
była coraz ciekawsza. Aby dodać ogłoszenie trzeba się zarejestrować. Obecnie w portalu
ROZMAWIAŁA
SYLWIA ZAWADZKA
RADOSŁAW KAŹMIERCZAK
Tragedia w sylwestrową noc
Jak panu sumienie pozwala spać – wołała na sądowym korytarzu do jednego
z oskarżonych babcia zabitego Arka. – Pan też ma dzieci i nie daj Boże, by im się
przytrafiło coś takiego jak
naszemu Arkowi.
znajduje się około dwieście zarejestrowanych rzeczy, a liczba
przeglądających portal od lutego wyniosła ponad 70 tysięcy.
Szukaj i znajdź
Osoby, które coś znalazły
lub zgubiły mogą umieszczać
swoje ogłoszenia w 21 kategoriach takich jak m.in. psy, koty,
samochody, książki, klucze, telefony, a nawet miłość czy przyjaźń.
Jak mówi twórca strony
kategorie dochodziły z czasem. Najpierw były bagaże,
klucze i telefony, a dziś możemy szukać nawet dawnej miłości czy kontaktu do starych
znajomych. Najwięcej ogło-
Robienie zdjęć daje radość, bo fotografuję to, co kocham – mówi Niezbecka.
Na zdjęciu widok z Tatr.
ARCHIWUM X
Miłość, kot i klucz
Najprostsze
znaczy najlepsze
my wychodziliśmy w nocy
z niższego schroniska (a raczej
z namiotu przy schronisku),
więc wracalibyśmy dość daleko.
Poszliśmy więc do metalowego
schronu Vallot, 4362 m n.p.m.
Tam padło pytanie: co dalej.
I decyzja – zostajemy na noc
i próbujemy znowu. Przy minusowej temperaturze, wietrze,
bez śpiworów, bez jedzenia.
Mieliśmy ze sobą tylko trochę
słodyczy. Herbata się skończyła,
jacyś Polacy, którzy schodzili,
zostawili nam wodę. Po 5 rano
wiało już trochę mniej, więc ruszyliśmy. Około 8.40 stanęliśmy
na szczycie Blanca. Cieszę się,
że się nie poddaliśmy.
Fotografia jest Twoją drugą
pasją?
Pasja to wspinaczka i góry. Fotografia jest przy okazji. Często
aparat jest strasznym balastem,
ale dźwigam go. Robienie zdjęć
daje mi radość, bo fotografuję
to co kocham. Na forach internetowych pod moimi zdjęciami
często można przeczytać, że widać na nich pasję i uczucia. Nie
są one oceniane od strony technicznej, tylko emocjonalnej,
opowiadają jakąś historię. Dlatego się podobają.
ZAGUBIONE.PL
trona powstała z myślą
o osobach, które gubią lub
znajdują jakieś przedmioty. –
Ludzie gubili, gubią i nadal będą
gubić różne rzeczy. Chcę, aby
dzięki mojej stronie przynajmniej część tych rzeczy wróciła
do właścicieli – mówi pomysłodawca.
ciężko i straszyć ludzi, ale łatwo nie było. Muszę zaznaczyć,
że wejście było czysto sportowe.
Tam można podjechać kolejką
na 2,5 tys. m n.p.m. My z Rafałem weszliśmy na nogach, z ciężkimi plecakami od samego dołu.
Na szczyt i z powrotem.
Pierwszy atak szczytowy był nieudany z powodu dużego wiatru
i naszych braków w sile. Musieliśmy zawrócić. Ludzie najczęściej chodzą na szczyt ze schroniska Goûter (3817 m n.p.m.),
że się da. Zaczęłam spotykać
takie osoby. Zaczęłam słyszeć
pomiędzy jedną a drugą kawą
„wszedłem ostatnio na Blanca”.
Stopniowo zaczęło do mnie docierać, że to jednak jest dla ludzi.
Gdy pojawiła się okazja, by pojechać na Kaukaz – pomyślałam,
że muszę zacząć żyć. I to był
pierwszy poważny wyjazd – próba wejścia na Elbrus.
Pierwsza poważna wyprawa – Kaukaz i próba wejścia na Elbrus.
Znalazłeś
bezpańskiego psa, dokumenty albo
klucze od mieszkania?
A może zgubiłeś komórkę lub obrączkę? Właśnie
dla takich osób tyszanin
Dariusz Kopeć stworzył
portal internetowy zagubione.pl
Po drugim wyjeździe trekkingowym do Nepalu poczułam niedosyt. Trekkingi są super; można
oglądać góry, robić świetne zdjęcia, ale to bardziej zwiedzanie,
a mnie ciągnie do zdobywania.
Postanowiłam wejść na Blanca, którego wcześniej miałam
za górę, jaką zostawiam sobie
na starość. Nie wiem właściwie
dlaczego, może dlatego, że jest
blisko i wydawał się łatwo dostępny. Okazało się inaczej. Nie
chcę opowiadać, że było bardzo
Tyszanin Dariusz Kopeć stworzył portal internetowy
zagubione.pl.
szeń dotyczy zagubionych
i znalezionych psów i kotów.
Jednak w portalu można znaleźć także bardzo oryginalne
ogłoszenia. Jeden z użytkowników portalu szuka... 25-centymetrowego węża zbożowe-
go, inny w swoim ogłoszeniu
napisał tylko „Jestem spragniony miłości!”, a w kategorii pomysł możemy znaleźć
propozycję współpracy przy
ukończeniu budowy... dynamicznego parapodium... GK
W
1997 roku Arek miał
14 lat, więc dziś byłby
mężczyzną 26-letnim. Jak potoczyłoby się jego życie? Jakim
byłby człowiekiem? Jakie zdobyłby wykształcenie, jaki zawód?
Odpowiedzi na te pytania już
nie poznamy. Arek zmarł w sylwestrową noc 1997/98, pobity
przez ówczesnych ochroniarzy
i pracowników lokalu „Retro”
w Tychach-Czułowie.
Wybita szyba
Zaczęło się niewinnie – w lokalu trwała zabawa sylwestrowa.
Kilku młodych ludzi postanowiło się zabawić. Wyszli na dwór,
zachowywali się głośno. W sylwestra nikomu to specjalnie nie
przeszkadzało, do momentu, aż
ktoś rzucił kamieniem w okno
lokalu, rozbijając szybę (niektórzy świadkowie natomiast mówili o wystrzelonej petardzie,
która uderzyła w zaparkowany
przed restauracją samochód jednego z pracowników ochrony restauracji). Chwilę potem z lokalu wybiegli ochroniarze i zaczeli
gonić nastolatków. Większość
uciekła, ale nie wszyscy – Arek
i jego o rok starszy kolega zostali
złapani.
Przy drodze
Ochroniarze zaatakowali
z furią, łapiąc co było pod ręką.
Chłopcy byli bici kawałkami desek, kopani, niektórzy ze świadków mówili, że ochroniarze mieli też kije bejsbolowe, jednak
potem policja ich nie znalazła.
Zakrwawionego Arka napastnicy zostawili przy chodniku,
w krzakach. W końcu zawiadomiono policję i pogotowie. Obu
chłopców zabrano do szpitala.
Arek zmarł po skomplikowanej
operacji, jego kolega przeżył.
Trzecia ofiara
Trzecią osobą, która ucierpiała w tym zdarzeniu, był
37-letni mężczyzna. Wyszedł
z córką na dwór, by jak wielu in-
nych, obejrzeć sztuczne ognie.
Widząc bijatykę, stanął w obronie chłopców, ale został zaatakowany przez ochroniarzy-bandytów. Z poważnymi obrażeniami
trafił do szpitala.
Świadkowie zeznali potem,
że ochroniarze wraz z gośćmi
wrócili do lokalu i zabarykadowali się. Przez dłuższy czas nie
chcieli wpuścić interweniujących policjantów.
u koleżanki, w mieszkaniu znajdującym się niedaleko lokalu
„Retro”. W feralną noc wyszedł
z domu wraz z koleżankami i kolegami, a kiedy wybita została
szyba, koledzy się rozpierzchli.
Dobrze znali okolicę i wiedzieli,
gdzie uciekać. Arek w ciemnościach nie orientował się za dobrze i napastnicy szybko go dopadli.
Koledzy uciekli
Mieszkańcy Tychów byli
wstrząśnięci tragedią. Ludzie
przychodzili na miejsce, zapalali znicze, zresztą przydrożny
krzyż stoi tutaj nadal.
Sprawa brutalnego pobicia trafiła także na obrady Rady
Miasta. Podjęto wówczas decy-
Jak mówili po tragedii nauczyciele i koledzy, Arek był
spokojnym, grzecznym nastolatkiem. Nie było z nim problemów wychowawczych, uczył się
dobrze. Mieszkał w innej części
Czułowa, a sylwestra spędzał
Krzyż i znicze
zję o cofnięciu właścicielowi lokalu koncesji na handel alkoholem. Radni przyjęli też uchwałę,
w której stwierdzono, iż „poczynią wszelkie dopuszczone prawem starania, żeby w przyszłości tego typu tragiczne zajścia
nie miały miejsca”.
Tyska policja powołała
specjalną,
siedmioosobową
grupę operacyjno-śledczą, która poprowadziła dochodzenie.
Szybko ustalono winnych pobicia i zatrzymano osiem osób,
w tym ówczesnego właściciela lokalu, który także zasiadł
na ławie oskarżonych. Niektórzy skazani zostali na kilkuletnie kary poozbawienia wolności i odsiedzieli wyroki.
LESZEK SOBIERAJ
T WOJE
12
T YCHY
1 W RZE ŚN IA 2009
www.tychy.pl
TWOJE AUTO
ELIZA MADEJ
WOŻĄ, HOLUJĄ, ROBIĄ ZAKUPY...
Dzień dobry,
TAXI
Z usług firm taksówkarskich korzystają niemal wszyscy. Codziennie
i w różnych sytuacjach.
Najczęściej po imprezach
lub gdy ciężko wydostać
się w środku nocy z jakiegoś miejsca. Dla wszystkich
najważniejsze jest wtedy
to, aby jak najszybciej, bezpiecznie i w miarę tanio dotrzeć do domu.
J
ednak niewiele osób wie,
że taksówkarze, oprócz tradycyjnego przewozu osób, oferują jeszcze sporo innych usług.
Nie tylko zakupy
Oprócz przewozu osób i bagażu oferujemy też zakupy przez
całą dobę, wynajem kierowców,
przewozy kurierskie i bagażowe,
obsługę uroczystości okolicznościowych czy odprowadzanie
samochodów, a nawet pomoc
drogową – mówi Piotr Wajda
z firmy Euro Taxi.
Wiele osób uznaje wciąż
taksówki za luksus, jednak ceny
nie są zaporowe. – Startowe to 7
zł, a cena za kilometr w mieście
to 2 zł, poza miastem 4 zł do godziny 22. Od 22 do 6 rano obowiązuje taryfa nocna, czyli cena
wzrasta do 3 zł za km w mieście
i 6 zł poza miastem. Jednak ceny
można zawsze negocjować,
szczególnie przy dalszych trasach, a jeśli w portfelu zabraknie
pieniędzy możemy zapłacić kartą – dodaje Wajda.
Dzisiejsze firmy taksówkarskie nie zapominają o niepełnosprawnych. – Mamy specjalne
auto z windą do przewozu osób
na wózkach. Cena w tym wypadku nie jest inna, niż za zwykły kurs i wynosi 7 zł startowe
i 2 zł/km – twierdzi Jerzy Jonarski z Halo Taxi.
Klienci mogą liczyć także
na zniżki. – Jadąc do 15 km możemy otrzymać 10% zniżki, od 15
do 50 km – 20%, od 50 do 75 km
– 30%, od 75 do 100 km – 35%,
a powyżej 100 km – 40% wylicza Jonarski. Także tutaj nie
ma problemu z płaceniem popularnym „plastikiem”. – W naszej
korporacji mamy 25 taksówek
z terminalami obsługującymi
wszystkie karty dostępne w Polsce. Na zagranicznych klientów
czeka... miła niespodzianka. –
Klienci mają możliwość wyboru
kierowcy ze znajomością języka
angielskiego lub niemieckiego.
Do wyboru, do...
koloru
Przewóz osób to tylko jedna z usług oferowanych przez taksówkarzy.
Jerzy Golic z Taxi Hotel potwierdza, że przewóz osób to tylko jedna z usług taksówkarzy. –
Robimy ludziom drobne zakupy,
wozimy inwalidów z wózkami,
holujemy lub pomagamy odpalać samochody. Jak walczyć
o klienta? – pytam. – Dbamy
i systematycznie wymieniamy
samochody, a każdego klienta
szanujemy tak samo. Zarówno
tego, który płaci dużo za daleki
kurs, jak i tego, który płaci tylko
kilka złotych za kurs w mieście –
mówi Jerzy Golic.
Taxi Hotel jest jedyną firmą w mieście, w której startowe
wynosi tylko 5 zł. – Staramy się,
by klient czuł się jak najlepiej,
dlatego nie dość, że może płacić
kartą, może też negocjować ceny.
Może także wybrać markę i kolor samochodu jaki ma po niego
podjechać np. czarnego mercedesa z klimatyzacją – zapewnia.
Poczuj Londyn
Dość nietypową, ale z pewnością wartą sprawdzenia jest
firma London Taxi. – Nie działamy w branży taksówkarskiej.
Czasami po prostu wynajmujemy nasze auto na śluby, wesela,
akcje promocyjne, filmy reklamowe i inne. Nasz samochód
czyli stara, czarna londyńska
taksówka miała przyjemność
grania w filmie Spielberga
„Monachium” – zachwala swoje cacko Rafał Zawada z London Taxi. Carbodies FX4 brał
też udział w promocji jednego
z piw. – Samochód jest z początku lat 80-tych i z pewnością zostanie w naszej rodzinie na długie lata. Ile kosztuje
taka przyjemność? Za wynajęcie przystrojonego auta na cały
dzień razem z kierowcą zapłacić trzeba 1300 zł. Polecam
naszą limuzynę szczególnie
na ślub, bo to naprawdę synonim dobrego stylu oraz elegancji i z pewnością... dla osób
z charakterem. GK
R E K L A M A
R E K L A M A
JpP“^†w_p•‚†wtYPt“w_
50J+'1AMLMA+')J4+!B+!º172<7>CO!M<7B>!5+•M!>7MJ>7C9J
Reklama w
i w portalu
Al. Piłsudskiego 12, tel. (032) 325-72-25, (032) 325-72-18, tel. kom. 0667-021-020, e-mail: [email protected]
w w w. t ychy.pl
T WOJE
T YCHY
1 W RZE ŚN IA 2009
TWOJE AUTO
11
13
ALARMY, BLOKADY, CZUJNIKI, GPS, CZYLI
ELIZA MADEJ
Nie daj się złodziejom
METOD NA ZABEZPIECZENIE SAMOCHODU
PRZED KRADZIEŻĄ JEST BARDZO
WIELE. WEDŁUG SPECJALISTÓW
NAJSKUTECZNIEJSZE SĄ BLOKADY SKRZYNI
BIEGÓW, UKRYTE WYŁĄCZNIKI ZAPŁONU
I GPS. NIC NIE ZASTĄPI JEDNAK ZDROWEGO
ROZSĄDKU, CZYLI SYTUACJI, W KTÓREJ
KIEROWCA POSIADA ZABEZPIECZENIA, ALE...
ZAPOMNI ICH ZASTOSOWAĆ.
Grzegorz Kusz
[email protected]
ynek zabezpieczeń rozwija się nieustannie.
Co roku pojawiają się kolejne mechanizmy utrudniające
zadanie złodziejom. W ostatnim czasie liczba kradzionych
aut w Polsce znacząco spadła. Jednak czy to oznacza,
że mamy nie chronić swoich
aut? – Czasami wystarczy kilkaset złotych, abyśmy mogli
spać spokojnie, a złodziej miał
zamkniętą drogę do naszego
samochodu. Dlatego warto zainwestować w zabezpieczenie
do naszego auta – przekonuje
Robert Cywiński z Centrum
Usług Samochodowych w Tychach.
Alarmy i odcięcia
zapłonu
Najpopularniejsze wśród
kierowców są autoalarmy.
W ofercie mikołowskiej firmy Skalik znajdziemy alarmy
w cenach od 380 zł do 750 zł
z montażem. Cena uzależniona jest od ilości i rodzaju preferowanych opcji oraz marki
autoalarmu.
Na drugim miejscu sprzedaży jest sensorowa blokada
zapłonu, która odcina zapłon
uniemożliwiając
odpalenie
naszego samochodu. – Montuje się ją w niewidocznym
miejscu. Kiedy przekręcimy
kluczyk nie odpalimy samochodu dopóki nie odblokujemy blokady. Jej koszt to 150
zł z montażem – mówi Paweł
Skalik. Kolejna rzecz to immobiliser, czyli elektroniczny
kod zapisany na płytce elektronicznej (najczęściej urządzenie
jest wbudowane w kluczyku
lub jest to dodatkowa „pestka”,
którą przykłada się do zamontowanego czytnika). Są również tzw. immobilisery zbliżeniowe. Ceny wahają się od 450
zł do 750 zł.
W firmie Skalik znajdziemy też blokady skrzyni biegów. – Ich sforsowanie poza
warunkami warsztatowymi
jest niemożliwe. Blokada jest
odporna na przecięcie i rozwiercenie, a jej zamek odporny na przełamanie. Zalety
tego zabezpieczenia potwierdzają badania przeprowadzone w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej i Centralnym
Laboratorium Kryminalistyki Komendy Głównej Policji.
Blokady, które są przez nas
montowane posiadają certy-
Ciągle najpopularniejszym zabezpieczeniem samochodu przed kradzieżą są autoalarmy,
choć możliwości jest o wiele, wiele więcej.
fikat IMP i CLKKGP. Ceny
wraz z montażem to koszt
od 450 zł do 650 zł.
Śledzenie... auta
Mariusz Piwko z Modern
Auto potwierdza, że wciąż
najlepiej sprzedają się alarmy
i blokady skrzyni biegów.
– Jednak według mnie
najskuteczniejszy jest immobiliser. Montujemy dodatkowy
immobiliser w formie breloczka do kluczyków, którym trzeba dotknąć w danym miejscu,
żeby auto odpaliło. Bez tego nie
odjedziemy z miejsca. Cena takiego urządzenia z montażem
to u nas 300 zł – mówi Mariusz
Piwko.
Ceny alarmów w Modern
Auto zaczynają się od kwoty
250 zł z montażem, ale cena,
jak wszędzie, zależy od rodzaju auta. W nowych modelach może ona wzrosnąć
nawet do 650 zł. Za blokadę
skrzyni biegów trzeba tam
zapłacić od 450 zł. Czy są jakieś nowości w tym segmencie produktów?
– Z pewnością możemy
tutaj wymienić usługę pozycjonowania auta na GPS.
W tym celu musimy kupić GPS
za około 1400 zł i do tego opłacić miesięczny abonament. –
W zależności od firmy, która
oferuje takie usługi, ceny wahają się już od 30 zł miesięcz-
nie. Na specjalnym programie komputerowym możemy
śledzić wtedy nasze auto. Widzimy, gdzie się ono znajduje,
możemy sprawdzić w historii,
gdzie jeździło, gdzie się zatrzymywało. Najczęściej z tej formy
zabezpieczenia i takich usług
korzystają duże firmy flotowe
– mówi Mariusz Piwko.
Pewna jak...
blokada
W firmie Pro Audio słyszymy, że ukryte wyłączniki
uniemożliwiające odpalenie
samochodu są jednym z najskuteczniejszych rozwiązań. –
To pierwsza rzecz, którą pro-
R E K L A M A
PRZYBYŁO/ UBYŁO
Powstał nowy
warsztat
Elektronika,
elektryka,
mechanika pojazdowa i renowacja lakieru. To tylko
niektóre z usług, z których
można skorzystać w nowym warsztacie samochodowym „Modern Auto”.
W
arsztat ten, znajdujący
się na ulicy Wejchertów 20 został otwarty w czerwcu tego roku. – Specjalizujemy
się głównie w elektromecha-
nice pojazdowej. Jednak nasi
pracownicy zajmują się też
mechaniką, renowacją lakieru
i innymi rzeczami związanymi
z naprawą pojazdów. Posiadamy własną myjnię, więc można
u nas także umyć swoje „cztery
kółka” – mówi Mariusz Piwko
z Modern Auto.
Zakład czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 i w soboty od
9 do 13. GK
ELIZA MADEJ
R
ponujemy naszym klientom.
– mówi Michał Mierzwiński.
– To jedno ze skuteczniejszych
zabezpieczeń, bo nawet jeśli
złodziej przy pomocy komputera będzie próbował odpalić samochód, to nie da rady.
Za takie zabezpieczenie musimy wydać od 150 do 250 zł.
Modyfikacją pierwszego
urządzenia jest tzw. bezpilotowy ukryty wyłącznik. – Kierowca ma przy sobie dodatkowego pilota, który identyfikuje
nas w momencie, gdy wchodzimy do samochodu. Pilot radiowo komunikuje się z centralą
w aucie i sprawia, że auto odpali. Bez takiego pilota złodziej
nie odjedzie naszym autem.
Cena takiego zestawu to ok. 550
zł – dodaje Mierzwiński.
Za podstawowy alarm,
który wyje w momencie otwarcia drzwi, musimy zapłacić
od 279 zł. – Są też bardziej rozbudowane alarmy, które mogą
nas informować o tym co się
dzieje z samochodem w danej
chwili. Dzięki dodatkowym
kanałom transmisji pozwalają
nam programować praktycznie
wszystko. Służą one też do tego
abyśmy mogli sterować samochodem zdalnie, np. zgasić silnik czy domknąć szyby.
Które z zabezpieczeń firma poleca? – Staramy się zawsze doradzić klientom, aby
wybór był przemyślany i udany. Jeśli klient chce uchronić
auto przed kradzieżą to polecamy komplet, czyli ukryty
czujnik i blokadę skrzyni biegów. Jeśli z kolei klient chce
uchronić auto przed włamaniem polecamy alarm i ukryty czujnik. Za niewielkie pieniądze mamy naprawdę dobre
zabezpieczenia – radzi Michał
Mierzwiński.
14
T WOJE
T YCHY
1 W RZE ŚN IA 2009
TWOJA FIRMA
W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ KIERUJĄ AUTOBUSAMI CZTERY PANIE.
WE WRZEŚNIU MA DO NICH DOŁĄCZYĆ KOLEJNA
Tabor coraz nowszy,
załoga coraz… ładniejsza
ZDJĘCIA: ELIZA MADEJ
STRONA SFINANSOWANA PRZEZ PKM TYCHY
w w w.tychy.pl
NIE WIEM CZY Z WAMI
BĘDZIE BEZPIECZNIEJ,
ALE NA PEWNO JEST
ŁADNIEJ – POWIEDZIAŁ
MI JEDEN Z PASAŻERÓW,
KIEDY ZACZĘŁAM
JEŹDZIĆ AUTOBUSEM
– MÓWI KATARZYNA
KRZYŻOWSKA.
O
becnie w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
kierują autobusami liniowymi cztery
panie. We wrześniu ma do nich dołączyć kolejna.
Szybka decyzja
– Szukałam pracy i któregoś dnia
przeczytałam w gazecie ogłoszenie
Urzędu Pracy w Tychach, że panie
mają możliwość pracy w PKM jako
kierowcy – opowiada Katarzyna
Krzyżowska. – I od razu pomyślałam
sobie, że to coś dla mnie. Przyznam,
że wcześniej myślałam o podobnej
pracy, o jeżdżeniu ciężarówkami,
ale ten wybór okazał się strzałem
w dziesiątkę. Zapisałam się na kurs,
który był finansowany z funduszy
europejskich.
Razem z panią Katarzyną kurs
rozpoczęło dziesięć pań, z czego sześć ukończyło go pomyślnie,
a dwie zaczęły pracę w PKM. Zanim
po raz pierwszy zasiadła za kierowcą
minęły cztery miesiące…
Anioł stróż
Tak nazywany jest doświadczony kierowca, który wprowadza nowicjusza w tajniki zawodu, jeździ
z nim, udziela wskazówek. Po egzaminie na prawo jazdy, to kolejny etap
szkolenia kierowcy.
– W tym przypadku chodziło
nie tyle o samą jazdę, ale raczej o to,
Napisz:
Zdaniem Katarzyny Krzyżowskiej, kierowcy samochodów stają się bardziej uprzejmi widząc, że autobus
prowadzi kobieta.
jak się zachować na przystankach,
jak wjechać i wyjechać z zatoczki,
zamykać i otwierać drzwi tak, żeby
wszystko przebiegało sprawnie i bezpiecznie dla pasażerów. Mam na trasie kilka miejsc, które trudniej pokonać, jak na przykład rondo przy
dworcu w Mikołowie. Ciężko jeździ
się też w korkach. W Tychach natomiast drogi są szerokie, bezpieczne,
ostatnio sporo jednak jest objazdów
i utrudnień, związanych głównie
z pracami kanalizacyjnymi. Zdarza
się, że objazdy źle są oznakowane,
tworzą się korki, a pasażerowie się
denerwują, bo zdarzają się spóźnienia.
Pani Katarzyna pracuje w PKM
półtora roku. Jak twierdzi, koledzy
z pracy nawet się ucieszyli na wieść,
że jeździć będzie kilka pań.
– Kiedy mijaliśmy się na trasie, to tak mi machali, że myślałam,
że czyszczą szybę – mówi.
Czas na przegub
Najpierw jeździła na linii 75
z Tychów do Mikołowa, potem prak-
tycznie na wszystkich trasach, także
na najdłuższych – do Rudy Śląskiej,
Gliwic i Katowic.
– Przyzwyczaiłam się już do jazdy autobusem na tyle, że lepiej mi się
jeździ, niż samochodem osobowym.
Czuję się bardziej bezpieczna.
A za dwa tygodnie mam się przesiąść
na autobus przegubowy. Wbrew pozorom, autobusem przegubowym
wcale nie kieruje się trudniej, wielu
kierowców wręcz twierdzi, że łatwiej.
W tym przypadku nie jest konieczny
żaden kurs, trzeba po prostu pokazać
kierownikowi, że potrafi się jeździć,
że da się radę.
Nigdy natomiast nie myślała,
by jeździć trolejbusami, choć nimi
panie kierują od dawna.
– To takie jeżdżenie wokół komina, które szybko by mi się znudziło. Poza tym lubię długie trasy
– mówi.
Co wybrać?
Pani Katarzyna jeździ na rannej
zmianie, a po południu studiuje ratownictwo medyczne i jak twierdzi,
cały czas myśli, jak pogodzić jedno
z drugim.
– Nie chcę odchodzić z PKM,
bo dobrze mi się tu pracuje. Ta praca daje stabilizację, jest dobrze zorganizowana, nie ma niespodzianek.
Poza tym lubię tę pracę i lubię pracować z ludźmi. Od półtora roku,
jakie minęło odkąd po raz pierwszy
usiadłam za kierownicą, mam wrażenie, że znam… większość mieszkańców Tychów, przynajmniej
z widzenia. Potrafię na przykład
przewidzieć, jak w danym momencie zachowa się pasażer. Zdarza się,
że ktoś rano mnie zdenerwuje, ale
o takich sytuacjach staram się jak
najszybciej zapomnieć, bo za chwilę przychodzi inny pasażer i rozbawi mnie do łez. Nudno w tej pracy na pewno nie jest. Zauważyłam,
że pasażerowie są bardziej nerwowi,
kiedy jest brzydka pogoda. Wtedy
włączam w radiu audycję o „wkręcaniu” ludzi w różne dziwne sytuacje i od razu jest weselej.
Zdaniem Katarzyny Krzyżowskiej, kierowcy samochodów stają
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Towarowa, 43-100 Tychy
[email protected]
Zadzwoń:
Centrala: tel./fax 032 217 10 41
do 44, sekretariat: tel./fax 032
217 01 07
Zapytaj:
Telefon do dyspozytora
– tel. 032 217 01 08
Zatankuj:
Od roku 2001 PKM prowadzi
sprzedaż oleju napędowego,
benzyny bezołowiowej
w swojej stacji paliw oraz gazu
CNG na nowowybudowanej
stacji – wszystko przy
ul. Towarowej 1.
Pani Kasia przyzwyczaiła się już do jazdy autobusem na tyle, że lepiej jej się jeździ, niż samochodem osobowym.
LESZEK
JĘDRZEJCZK
dyspozytor
PKM.
– Wiadomość,
że będą u nas
jeździły panie, nie zrobiła
na mnie większego wrażenia, bo i w innych przedsiębiorstwach komunikacyjnych
panie pracowały wcześniej,
byłem też we Francji, gdzie
pań prowadzących autobusy
jest wiele. Jako dyspozytor
nie mogę narzekać – z paniami dobrze się pracuje, radzą
sobie bez problemów, są zdyscyplinowane. Kiedy zdarzają
się jakieś awarie techniczne,
podobnie jak inni kierowcy,
dzwonią do nas i wysyłamy
ekipę techniczną. Dawno już
minęły czasy, kiedy kierowca sam musiał sobie radzić
na trasie. To samo, jeśli są
kłopoty z pasażerami. Kierowcy dzwonią, podpowiadamy, jak wybrnąć z jakiejś sytuacji.
się bardziej uprzejmi widząc, że autobus prowadzi kobieta. Traktują go
wówczas trochę jak pojazd uprzywilejowany. Na przykład przepuszczają go na rondach, by ułatwić
przejazd.
A rodzina?
– Brat jest trochę zazdrosny,
mama dumna, a mąż przyzwyczaił się do moich różnych pomysłów
i czasami żartuje, że jeszcze trochę i zrobię uprawnienia na dźwig
– dodaje Katarzyna Krzyżowska.
– Mąż jest elektromechanikiem
i jeździ do pracy samochodem.
Mówi, że odkąd zaczęłam pracować w PKM, większą uwagę zwraca na autobusy. Najbardziej dumne
są ze mnie dzieci – 11-letnia córka
i 7-letni syn, który bardzo interesuje się samochodami.
O tyskim Przedsiębiorstwie
Komunikacji Miejskiej można zatem powiedzieć jedno: tabor z roku
na rok jest coraz nowszy, a załoga –
coraz ładniejsza.
LESZEK SOBIERAJ
T WOJE
1 W RZE ŚN IA 2009
T YCHY
www.tychy.pl
15
komunikaty
R E K L A M A
PREZYDENT MIASTA TYCHY
ulica
numery (kolejno)
Bieruńska
Jedności
22, 12, 10, 8, 6, 16, 9,
13, 3193/210
od budynku nr 2 do 23
Łęgowa
od budynku nr 1 do 33
Strzelecka
Ziołowa
od budynku nr 3 do 65
od budynku nr 1 do 23
zakres
Cielmice
dotyczy
Uwagi
czasowe utrudnienie w dojeździe do posesji
budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej pełnym wykopem
dojazdu do posesji
Czułów
czasowe utrudnienie w dojeździe
czasowe utrudnienie w dojeździe w godz.
porannych i przedpołudniowych
czasowe utrudnienie w dojeździe – przejazd
połową drogi
dojazd od ul. Katowickiej, w miejscach
prowadzenia robót możliwy wyjazd w godz.
18.00 – 7.00
Mikołowska
chodnik
zajęcie pasa chodnika w miejscach prowadzenia robót utrudnienia
w
miejscach
prowadzenia
robót możliwy
roboty drogowe
Maków
cała
zajęcie obu pasów jezdni
wyjazd w godz. 18.00 – 7.00
utrudnienia w ruchu, w przypadku braku
zajęcie jednego pasa
Wschodnia
cała
przejazdu dojazd od ul. Mikołowskiej lub
jezdni
Tulipanów
Jaroszowice
dz.709/16, 57, 59, 78,
czasowe utrudnienie w dojeździe do posesji
Dworska
dojazdu do posesji
72, 76, 590/16
od ul. Miodowej lub ul. Samochodowej
objazd przez ul.
Jaroszowicka
210, 212, 214
Sportową, Spokojną
czasowe utrudnienia w przejeździe
budowa kanalizacji sanitarnej
do Kościelnej
i
deszczowej
pełnym
wykopem
2,4,6,8,8a, 10,5 oraz
czasowe utrudnienie w dojeździe do posesji
Mysłowicka/Dworska
dojazdu do posesji
od ul. Mysłowickiej nr 48
od ul. Miodowej lub ul. Samochodowej
przejazd połową drogi
Oświęcimska
299 – 313
jednostronne zamknięcie drogi
w miejscu robót
Mąkołowiec
Bażancia
34-28
zajęcie całej ulicy
objazd przez ul. Jastrzębią, ul. Drozdów
budowa kanalizacji pełnym
zajęcie połowy
Dołowa
wykopem
szerokości ulicy
Drozdów
zajęcie całej ulicy
wyjazd do ul. Jastrzębią lub ul. Szczygła
roboty odtworzeniowe nawierzchni zajęcie całej szerokości
Jaskółcza
21-25
wyjazd do ul. Ziębiej przez ul. Kruczą
ulicy
Kosów
6-20
zajęcie całej ulicy
wyjazd do ul. Mąkołowskiej lub ul. Derkaczy
budowa kanalizacji pełnym
w miejscach prowadzenia robót możliwy
Mąkołowska
136-130
zajęcie całej ulicy
wykopem
wyjazd w godz. 18.00 – 7.00
Orla
roboty odtworzeniowe nawierzchni zajęcie całej ulicy
wyjazd do ul. Ziębiej lub ul. Dołowej
Skowronków
budowa kanalizacji pełnym
zajęcie połowy
Ziębia
91
wyjazd ul. Gilów, ul. Albatrosów
wykopem
szerokości ulicy
Cielmice
ul. Damrota od ul.
budowa kanału fi 800 i sieci
czasowe zajęcie drogi
Damrota
duże utrudnienia w ruchu kołowym
Burschego do nr 112
bocznych
i chodnika
całkowite zamknięcie
istotne zmiany w organizacji ruchu; ul.
drogi na odcinku
Kościuszki od ul. Nowokościelnej w kierunku
Kościuszki, Sienkiewicza,
do 50 m od ul. Miarki
Katowickiej dwukierunkowa – brak
Nowokościelna,
ul. Kościuszki
w kierunku Rynku (prace
dojazdu do Katowickiej, od Nowokościelnej
Piwowarów
będą
postępowały
budowa kanalizacji deszczowej
do rynku jeden kierunek jazdy; dojazd od ul.
odcinkami w kierunku
i sanitarnej
Nowokościelnej lub ul. Sienkiewicza i Miarki.
Rynku)
ul. Damrota
Krótka, Konopnickiej,
duże utrudnienia w ruchu kołowym
ul.
Źródlana
zamknięcie drogi
Piwna, Damrota,
ul. Studzienna
duże utrudnienia w ruchu
Źródlana, Studzienna
ul. Konopnickiej
Wartogłowiec
Okolice posesji 33-46
dojazd umożliwiony po codziennym
budowa kanalizacji sanitarnej
Bławatków
oraz 20-12
zakończeniu robót
i
deszczowej
pełnym
wykopem
Cmentarna
Okolice pos. nr 33
Od Zwierzynieckiej Roboty drogowe odtworzeniowe –
Czarna
do Pod Lasem
asfaltowanie.
Dojazd ul. Dzwonkową od ul. Cmentarnej i od ul.
Dzwonkowa
Okolice posesji 51-25
budowa kanalizacji sanitarnej
Zwierzynieckiej
Dojazd ul. Dzwonkową od ul. Beskidzkiej i od ul.
i deszczowej pełnym wykopem
Dzwonkowa
79-67
Jaskrów
utrudnienia w ruchu
Okolice posesji nr 43
budowa kanalizacji sanitarnej
dojazd od ul. Zwierzynieckiej i od ul.
Marzanny
w
trakcie
robót
w kier. ul. Oświęcimskiej
i deszczowej
Oświęcimskiej
Od rowu w kierunku
budowa kanalizacji sanitarnej
Ostróżki
posesji nr 39
i deszczowej pełnym wykopem
Roboty drogowe odtworzeniowe –
Pod Lasem
całość
Dojazd od ul. Wiosennej i ul. Jodłową
korytowanie
Okolice posesji nr 37
budowa kanalizacji sanitarnej
Pod Lasem
Dojazd od ul. Pod Lasem i od ul. Zwierzynieckiej
do Pod Lasem 64
i deszczowej pełnym wykopem
budowa kanalizacji sanitarnej
Stokrotek
19-22
i deszczowej (zajęcie połówkowe)
zamknięcie ulicy –
Od posesji 19
budowa kanalizacji sanitarnej
Wiosenna
możliwy dojazd dla
utrudnienia w ruchu
w kierunku lasu
i deszczowej pełnym wykopem
mieszkańców
Wzdłuż ul.
budowa kanalizacji sanitarnej
87-91
utrudnienia w ruchu
Oświęcimskiej
i deszczowej (przecisk)
Wilkowyje
chodnik od ulicy Wilczej
do ulicy Chłodniczej
28
prace przy budowie pompowni zajęcie całego chodnika zostaną wydzielone przejścia dla pieszych
(stara ulica Wiejska)
od ul. Mikołowskiej
budowa kanalizacji pełnym
zajęcie całej szerokości
Dojazdowa
do skrzyżowania z ul.
objazd przez ul. Wałową
wykopem
ulicy
Wałową
od ul. Szkolnej do ul.
Leśna
prace porządkowe
zajęcie całej ulicy
wyjazd ul. Mikołowską
Mikołowskiej
droga krajowa odc.
Mikołowska
od ul. Wilczej do ul.
zajęcie pobocza jezdni
wyłączenie jednego pasa ruchu
Leśnej
Obywatelska
zajęcie pobocza jezdni
od skrzyżowania z ul
budowa kanalizacji pełnym
zajęcie połowy
Podleska
Murarską w kierunku
utrudnienia w ruchu
wykopem
szerokości ulicy
przejazdu PKP
od ul. Wiśniowej do ul.
Szkolna
zajęcie całej ulicy
wyjazd ul. Wilczą
Wesołej
Graniczna
8
zajęcie połowy
Graniczna
40
szerokości ulicy
Wąska
sukcesywnie cała ulica roboty odtworzeniowe nawierzchni
Wiejska
wyjazd ul. Wilczą i ul. Szkolną
Wierzbowa
roboty związane z odtwarzaniem
zajęcie
całej
ulicy
(od skrzyżowania z ul.
objazd od strony Wyr
drogi
Szkolną)
od ul. Mikołowskiej
budowa kanalizacji pełnym
zajęcie całej szerokości
Wilcza
do skrzyżowania z ul.
wyjazd do ul. Mikołowskiej lub ul. Szkolnej
wykopem
ulicy
Wiejską
zajęcie całej szerokości
Wiśniowa
roboty porządkowe
objazd przez ul. Szkolną do ul. Wilczej
ulicy
Wygorzele
126, 134, 130, 111, 128,
czasowe utrudnienie w dojeździe objazd od ul.
Długa
117, 138, 136, 109
Jaroszowickiej
880/67, 881/67, 94, 93,
Goździków
czasowe utrudnienie w dojeździe do posesji
budowa kanalizacji sanitarnej
927/35
dojazdu do posesji
94, 98, 102, 106, 63,
i deszczowej pełnym wykopem
1044/148, 2589/148,
Skotnica
czasowe utrudnienia w dojeździe
2588/148, 2622/148,
2410/148, 243/148
Zwierzyniec
Objazd ul. Zwierzyniecką, ul. Czarną i ul. Pod
Topolowa
Roboty drogowe
utrudnienia w ruchu
Lasem
Czułowska
cała
zajęcie jezdni
DOKŁADNE INFORMACJE O PLANOWANYCH PRACACH BUDOWLANYCH NA WWW.CZYSTETYCHY.PL HARMONOGRAM PRAC MOŻE ULEC ZMIANIE ZE WZGLĘDU NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE.
PLAN PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ
KANALIZACJI W TYCHACH 31.08–25.09.2009
ogłasza przetarg ograniczony na najem lokalu w obiekcie „BALBINA-CENTRUM przy ul. Barona 30 w Tychach – z przeznaczeniem dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy I Pietro – lokal nr 212 pow. 18,59 m2
Przyszły najemca jest zobowiązany w uzgodnieniu z wynajmującym do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go do
prowadzenia danej działalności – na własny koszt, bez możliwości żądania od wynajmującego zwrotu poniesionych nakładów.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2009r. w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 – sala 101 o godz. 9.15
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 20,00 zł/m 2 netto
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłata wadium w wysokości – 500 zł przelewem na konto nr 80 1050 1214 1000 0022 8584 5281 ING Bank Śląski SA lub w
kasie Urzędu Miasta/w przypadku przegrania przetargu kwota ta podlega zwrotowi/do dnia 16 września 2009r.
• wpłata kwoty na pokrycie kosztów przygotowania przetargu w wysokości 100 zł przelewem na konto nr 68 1050 1214 1000
0022 9188 2583 ING Bank Śląski SA lub w kasie Urzędu Miasta do dnia 16 września 2009r.
• złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 16 września 2009r. pisemnej oferty, oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, o wykonaniu remontu na własny koszt oraz projektem umowy najmu a także stosownych dokumentów
potwierdzających rozpoczęcie działalności (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego)
• oświadczenie współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej a w przypadku rozdzielności majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu lub unieważnienie przetargu.
Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy
prawa w zakresie danej działalności.
Regulamin przetargu, wzór oferty oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy znajdujących się w budynku „BALBINA-CENTRUM” przy ul. Barona 30 w Tychach z późn. zm.
– wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej– wejście od strony parku)
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 032 776 30 51
PREZYDENT MIASTA TYCHY
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu w obiekcie „BALBINA-CENTRUM przy ul. Barona 30 w Tychach
II piętro – lokal nr 303 pow. 20,24 m2 (bez oświetlenia naturalnego)
Przyszły najemca jest zobowiązany w uzgodnieniu z wynajmującym do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go do
prowadzenia danej działalności – na własny koszt, bez możliwości żądania od wynajmującego zwrotu poniesionych nakładów.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2009r. w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 – sala 101 o godz. 930
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 20,00 zł/m 2 netto
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłata wadium w wysokości – 500 zł przelewem na konto nr 80 1050 1214 1000 0022 8584 5281 ING Bank Śląski SA lub w kasie
Urzędu Miasta/w przypadku przegrania przetargu kwota ta podlega zwrotowi/do dnia 16 września 2009r.
• wpłata kwoty na pokrycie kosztów przygotowania przetargu w wysokości 100 zł przelewem na konto nr 68 1050 1214 1000 0022
9188 2583 ING Bank Śląski SA lub w kasie Urzędu Miasta do dnia 16 września 2009r.
• złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 16 września 2009r. pisemnej oferty, oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, o wykonaniu remontu na własny koszt oraz projektem umowy najmu
• oświadczenie współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej a w przypadku rozdzielności majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu .
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu lub unieważnienie przetargu.
Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy
prawa w zakresie danej działalności.
Regulamin przetargu, wzór oferty oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy znajdujących się w budynku „BALBINA-CENTRUM” przy ul. Barona 30 w Tychach z późn. zm. –
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej– wejście od strony parku)
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 032 776 30 51
Prezydent Miasta TYCHY
woj. śląskie
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w Tychach w dzielnicy Wygorzele – rowu Wygorzelskiego
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Rady
Miasta Tychy Nr 0150/XIX/409/08 z dnia 24 kwietnia 2008r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w dzielnicy Wygorzele – rowu Wygorzelskiego wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 8.09.2009r. do 6.10.2009r. w Wydziale Architektury w Urzędzie Miasta
Tychy, Al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.09.2009r. w siedzibie
Urzędu Miasta Tychy – I piętro – sala 101 o godzinie 1000.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2009 r.
z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
ds. Gospodarki Przestrzennej
/-/dr Michał Gramatyka
PREZYDENT MIASTA TYCHY
woj. śląskie
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA TYCHY
nr GWA.BC.73533-79/09 z dnia 24 sierpnia 2009r.
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (DZ. U. z 2003r Nr 80, poz. 721 z póź. zm.) Prezydent Miasta Tychy podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Jarosława Saternus Prezesa Zarządu DROCAD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul.
Fabrycznej 45, działającego na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach z siedzibą
przy ul. Budowlanych 59, iż w dniu 24 sierpnia 2009 r. wydał decyzję NR 582/2009, znak sprawy: GWA.BC.73533-79/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn:
BUDOWA POŁĄCZENIA ULICY ŻWAKOWSKIEJ I STOCZNIOWCÓW Z ULICĄ GLINCZAŃSKĄ I BOROWĄ
W TYCHACH
Decyzją został zatwierdzony podział nieruchomości oraz projekt budowlany.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Pouczenie
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale
Architektury Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49, pok. 701 (VII piętro), tel. (032) 776-37-01 w godz. 8.00 – 15.00
w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.
Po tym terminie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia, do Ministra Infrastruktury w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Śląskiego.
z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
ds. Gospodarki Przestrzennej
/-/dr Michał Gramatyka
w w w.tychy.pl
T WOJE
16
1 W RZE ŚN IA 2009
T YCHY
instrukcja
w wolnym
obsługi
czasie
miasta
Długie godziny
ze szczęściem
GENERAŁ. ZAMACH NA GIBRALTARZE
ibraltar. 4 lipca 1943 roku. Godzina 23:07. Samolot Liberator AL 523 spada do morza zaledwie 16 sekund po starcie. Na pokładzie był naczelny
wódz, premier rządu polskiego na uchodźctwie, generał Władysław Sikorski. Śmierć generała do dzisiaj jest niewyjaśnioną zagadką. Czy to była katastrofa? Czy Sikorski został zamordowany? Historyk
i publicysta Dariusz Baliszewski przez wiele lat badał tę sprawę. Na kanwie jego odkryć powstał film
fabularny „Generał – zamach na Gibraltarze”. Według oficjalnej, głoszonej przez lata wersji, generał
Sikorski zginął w katastrofie lotniczej lecąc w 1943
roku z Gibraltaru do Londynu. Film obala tę wersję. Akcja filmu toczy się w Londynie, w Egipcie
i na Gibraltarze.
MIĘDZY PIEKŁEM A NIEBEM
hris i Annie poznali się jako bardzo młodzi ludzie i mocno pokochali. Ona została malarką,
on – lekarzem pediatrą. Pobrali się, urodziło im się
dwoje dzieci: Ian i Marie. Pewnego dnia Ian i Marie
w drodze ze szkoły giną w wypadku samochodowym. Zrozpaczona Annie pogrąża się w depresji.
Chris stara się ją pocieszać, w końcu czas przynosi
obojgu ukojenie i pogodzenie. Ale cztery lata później w wypadku ginie Chris. Trafia do nieba, gdzie
spotyka swoje dzieci. Radość Chrisa ze spotkania
z dziećmi zakłóca tragiczna wiadomość: Annie nie
zniosła kolejnej straty bliskiej osoby i popełniła samobójstwo. Popełniwszy tak ciężki grzech, musiała trafić do piekła. Chris, który nawet w zaświatach
nie przestaje tęsknić za żoną, postanawia ją odszukać. Głęboko wierzy, że jego miłość przeprowadzi
go bezpiecznie nawet przez piekło.
ŚRODA: TVN 20:50
NIEDZIELA: TVP 1 – 23:45
G
C
ZOBACZ/PRZECZYTAJ/POSŁUCHAJ
Boso Przez Świat –
Namibia
Smooth Grooves 2
J
U
KSIĘGARNIA
PTAK
ŹRÓDŁO: KSIĘGAR
RNIA BIAŁY P
ociech
C e j rowski to trzeci
w historii Polak
przyjęty do Royal Geographical
Society (Królewskie Towarzystwo Geograficzne) w Londynie. Od 20 lat organizuje
wyprawy w najdziksze zakątki kuli ziemskiej. W serii programów telewizyjnych „Boso
przez świat” oprowadza po egzotycznych zakamarkach świata. Tym razem zaprasza do Namibii.
DVD top 10*
1.Boso przez świat. Namibia
2. Sekret
3. Złoty środek
4. Włatcy Móch. Ćmoki,
Czopki i Mondzioły i
5. Transporter 3
6. Boso przez świat.
Pustynia
7. Droga do szczęścia
8. Banquet. 100 dni cesarza
Xiaogang Feng
9. Michael Jackson. Historia
Króla Popu
10. Gomorra Matteo Garrone
książki top 10*
1. Kryształowy anioł
2. Dom nad
rozlewiskiem
3. Pamiętnik IV Rzepy
4. Miłość nad
rozlewiskiem
5. Zaćmienie
6. Przed świtem
7. Zmierzch
8. Powroty nad
rozlewiskiem
9. Nie potrafię schudnąć
10. Gosposia prawie od
wszystkiego.
nikatowa
kolekcja
s t wor z o na tylko
dla klientów empiku i sklepu internetowego
empik.com. Na dwóch płytach
wszystko co najlepsze w muzyce jazzowej i swingu od klasyków gatunku po współczesnych
artystów. Wśród wykonawców m.in.: Quincy Jones, Natalie Cole, Herbie Hancock, Matt
Dusk, Lizz Wright. Coś w sam
raz na zbliżające się długie jesienne wieczory.
ŹRÓDŁO: E
EMPIK
M
udyta, obwołana najbardziej wpływową bohaterką
literacką wolnej
Polski, ma godną następczynię.
Na stronach nowej powieści
Katarzyna Grochola powołuje
do istnienia Sarę. Ta inteligentna i wrażliwa trzydziestolatka,
podobnie jak wielu przedstawicieli jej pokolenia, wyjeżdża z rodzinnego miasta, aby
szukać szczęścia w Warszawie.
Niestety – to, co jest szczęściem
dla męża Sary, jej przynosi osamotnienie i rozpacz.
W
muzyka top 10*
1. Smooth Grooves Various Artist
2. RMF FM Najlepsza muzyka
na lato 2009 Various Artist
3. Evangelion (CD/DVD) Behemoth
4. The Energy Never Dies PL Black
Eyed Peas
5. Radio Zet Siła Muzyki Lato 2009
Various Artist
6. No Line On The Horizon PL U2
7. 2 Feel
8. Addis Abeba maleo Reggae
Rockers
9. Dziecięce Przeboje The Best 2CD
10. Fado Anthologia
N
ajbliższy tydzień i kolejne kilka miesięcy zamierzam poświęcać tylko mojemu
małemu skarbowi. Wiedziałam, że przy małym będzie
sporo roboty, ale nie sądziłam,
że aż tyle. Jednak są to bardzo miłe obowiązki i nie narzekam. Do tego mogę liczyć
na mojego męża,
który
praktycznie
wszystkie popołudnia spędza z nami.
W planach mam
także przeczytać kilka zaległych książek
i obejrzeć kilka filmów, które zostawiłam sobie właśnie na te długie miesiące macierzyńskiego.
Z przyjemnością wybiorę się
też na zakupy. Zarówno mama,
jak i jej synek muszą przecież dobrze wyglądać. Tym
bardziej, że Kuba rośnie jak
na drożdżach i niektóre ubranka są już na niego za małe. GK
INFORMATOR MIEJSKI
Komenda Miejska Policji tel. 032 325 62 00
al. Bielska 46 tel. alarm. 997
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach
al. Niepodległości 230 tel. 032 227 20 11; 032 227 20 12
tel. alarm. 998
Pogotowie Ratunkowe
ul. Fitelberga 71 tel.032 327 49 99
tel. alarm. 999
Pogotowie Gazowe
ul. Barbary 25 tel. 032 227 31 24 tel. alarm 992
Pogotowie Ciepłownicze tel. 032 219 56 81/82
Pogotowie Energetyczne tel. 032 324 26 00 w. 130
Pogotowie Wod–Kan tel. 032 227 40 31/32
Straż Miejska w Tychach tel. alarm. 986, 032 780 09 75
ul. Budowlanych 67
Szpital Miejski w Tychach tel. 032 780 39 90
ul. Cicha 27
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach
ul. Edukacji 102 tel: 032 325 41 00, 325 43 97/98/99
faks: 032 325 42 84
Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna
ul. Budowlanych 131 tel. 032 219 31 77
Urząd Miasta Tychy tel: 032 776 33 33
al. Niepodległości 49 faks: 032 776 33 44
e–mail: [email protected]
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
ul. Budowlanych 59 tel. 032 227 70 06; 032 227 70 07
e–mail: [email protected]
http://www.mzuim.tychy.pl
Miejski Zarząd Komunikacji
ul. al. Piłsudskiego 12 tel. 032 219 38 20; 032 219 36 79
e–mail: [email protected]
http://www.mzk.pl
Sąd Rejonowy w Tychach
ul. Budowlanych 33, tel. główny: 032 323 30 00
Miejski Rzecznik Konsumentów
ul. Grota Roweckiego 42 tel. 032 780 50 63 i 66
Urząd Skarbowy
al. Niepodległości 60 tel. 032 325 11 00
Urząd Pracy
ul. Budowlanych 59 tel. 032 781 58 63
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 032 227 35 40
ul. Budowlanych 59 e–mail: [email protected]
Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta I,
ul. Nałkowskiej 19 tel. 218 10 13, 326 55 56,
e-mail: [email protected]
NA CO
DO KINA
æ Nove Kino
tel. 032 325 05 04
PREMIERY:
BALLADYNA (wersja cyfrowa) pt.-pon. 12:00;
BRZYDKA PRAWDA pt.pon. 10:30 12:30 14:30 16:30
18:30 20:30;
JANOSIK. PRAWDZIWA HISTORIA pt.-pon. 10:30 13:15
16:00 18:45 21:30;
OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE 3 (wersja 3D) pt.-pon.
10:00 14:00 16:00 18:00 20:00
22:00;
POZOSTAŁY REPERTUAR:
MIŁOŚĆ NA WYBIEGU wt.czw. 10:00 12:00 14:00 16:00
18:00 20:00 22:00, pt.-pon.
11:00 15:00 17:00 21:00;
LARGO WINCH wt.-czw.
10:00 12:00 14:00 17:30 19:30,
pt.-pon. 13:00 15:00 19:00;
13 DZIELNICA: ULTIMATUM wt.-czw. 9:45 16:00
20:15 22:00, pt.-pon. 10:45
17:00;
WEZWANI wt.-czw. 11:30
13:45 18:00 21:30, pt.-pon.
12:45 19:00;
MĄDROŚĆ I SEKS wt.-czw.
10:00 11:30 16:00;
ZAŁOGA G (wersja trójwymiarowa) 09:00 12:30 16:15
18:15;
METRO STRACHU wt.-czw.
13:00 15:00 17:00 19:00 21:00;
EPOKA LODOWCOWA 3:
ERA DINOZAURÓW 3D
(wersja trójwymiarowa) wt.czw. 10:45 14:15;
HARRY POTTER I KSIĄŻĘ
PÓŁKRWI (wersja cyfrowa
z napisami) wt.-czw. 20:15.
bilety
dla Czytelników
Dla osób, które jako
pierwsze dodzwonią
się do naszej redakcji
w środę 2 września
o godz. 10 (tel. 032 325
72 40) mamy zaproszenia:
2 dwuosobowe do Novegokina Tychy na filmy „Janosik: Prawdziwa historia” i „Miłość
na wybiegu” (do wykorzystania od 7 do 10
września).
W KINIE
MAT. DYSTRYBUTORA
ŹRÓDŁO: EM
EMPIK
Kryształowy Anioł
O swoich planach
na najbliższy tydzień opowiedziała nam Karolina
Nowak – szczęśliwa mama trzymiesięcznego
Kuby.
EM
Warto obejrzeć
MATERIAŁY DYSTRYBUTORA
NIE PRZEGAPIĘ
MATERIAŁY DYSTRYBUTORA
SZKLANA POGODA
Kadr z filmu „Janosik.
Janosik.
Prawdziwa
historia
Dramat, Czechy, Polska,
Słowacja, Węgry, 2009, reż.:
Agnieszka Holland, Kasia
Adamik, scenariusz: Eva
Borušovičová, występują:
Václav Jiráček, Ivan
Martinka, Michał Żebrowski.
Janosik, młody góral
i żołnierz powstańczej armii
Rakoczego, zostaje wcielony
do cesarskiej armii. Służbę
zaczyna w twierdzy w Bytczy, w której uwięziony jest
słynny przywódca zbójników Tomasz Węgierczyk. Janosik pomaga uciec Tomaszowi, a tamten w podzięce
daje ojcu Janosika pieniądze
na wykup syna z cesarskiego wojska. Po wojnie Janosik
wraca do rodzinnego domu
i zakochuje się, ale ukochana wybiera innego. Janosika
odnajduje Tomasz i namawia
do przystąpienia do bandy…
Balladyna
Dramat, Polska, USA, 2009,
reż. i scenariusz: Dariusz
Zawiślak, występują: Sonia
Bohosiewicz, Mirosław
Baka, Rafał Cieszyński.
Współczesna ekranizacja
dramatu Juliusza Słowackiego. rozgrywająca się w scenerii Nowego Jorku. Amerykański detektyw prowadzi
śledztwo w sprawie pobicia
młodej dziewczyny. Stopniowo sprawa komplikuje się coraz bardziej, a ofiar zaczyna
przybywać...
Brzydka prawda
Komedia romantyczna,
USA, 2009, reż.: Robert
Luketic, scenariusz:
Kirsten Smith, Karen
McCullah Lutz, występują:
Gerard Butler, Katherine
Heigl, Cheryl Hines.
Producentka porannego
programu zostaje wplątana
przez swojego szowinistycznego korespondenta w serię eksperymentów. Mężczyzna chce bowiem udowodnić
swoje teorie na temat związków i pomóc jej odnaleźć miłość. Jego sztuczki prowadzą
do nieoczekiwanych efektów.
Oszukać
przeznaczenie
4 – 3D
Thriller/horror, USA,
2009, reż.: David R.
Ellis, scenariusz: Jeffrey
Reddick, Eric Bress,
występują: Krista Allen,
Nick Zano, Shantel
Vansanten.
Nick wraz z grupą przyjaciół wyrusza na tor, aby śledzić weekendowe wyścigi samochodowe. Nagle dochodzi
do przerażającego wypadku – samochód wyścigowy
uderza w widownię z pręd-
kością 180 km/h. Rozmiary
masakry przekraczają wszelkie wyobrażenie – stadion
wali się na głowy tych, którzy
przeżyli... Nick orientuje się
że to, co widział, dopiero się
stanie... B
R E K L A M A
w w w. t ychy.pl
T WOJE
T YCHY
1 W RZE ŚN IA 2009
17
sport
GKS zaprasza na stadion
Smyła mobilizator
Bilety na Czarnych
ELIZA MADEJ
3:1 GKS TYCHY W SPOTKANIU Z LECHIĄ
NA BOISKU W ZIELONEJ
GÓRZE DAMIAN FURCZYK,
MARIUSZ MASTERNAK
I MATEUSZ ŻYŁA
ZDOBYLI TRZY GOLE
– KAŻDY ŁADNIEJSZY
OD POPRZEDNIEGO. JEDNAK
PO PIERWSZEJ POŁOWIE
MECZU Z LECHIĄ, TRENER
MIROSŁAW SMYŁA MUSIAŁ
UŻYĆ KILKU OSTRYCH SŁÓW,
BY ZMOBILIZOWAĆ SWOICH
PODOPIECZNYCH.
PUCHAROWY AWANS
A Kojdo
zatańczył…
Mateusz Wróbel zdobył bramkę w pucharowym meczu z Łęczną.
Leszek Sobieraj
pola przyniosła efekt – w 70. minucie Mariusz Masternak strzałem głową podwyższył
na 2:1.
[email protected]
Po
środowym, trudnym i wyczerpującym meczu pucharowym z Górnikiem Łęczna, było wiadomo, że choć Lechia to najsłabsza drużyna stawki, spotkanie
na pewno nie będzie spacerkiem.
Pod kontrolą
– Od gola zdobytego przez „Mastę” kontrolowaliśmy już grę, a ostatnie minuty należały do „Żyłki”, który w drugiej połowie
zastąpił Mateusza Wróbla. Żyła popisał się
szybkim rajdem i ładnym strzałem w okienko – skomentował Kojdecki.
Spotkanie w Zielonej Górze było kolejnym dobrym występem „Kojdo”, który
potwierdza, że leczący kontuzję Marcin Suchański będzie miał poważnego konkurenta
w tyskiej bramce.
– Zależy mi na grze, więc w każdym
meczu muszę udowadniać trenerowi i kibicom, że jestem drużynie potrzebny. Cieszę
się, że mi się to udaje. Choć w Zielonej Górze
straciliśmy gola, strzał oddany przez rywali
był nie do obrony. Rywalizacja z Marcinem
na pewno obu nam pomaga, bo wchodząc
do bramki staramy się pokazać z jak najlepszej strony. Marcin już odzyskuje dyspozycję,
dochodzi do pełni sił i robi się… ciekawie.
Kto zagra w tyskiej bramce w najbliższych meczach? Już w środę 2 września pojedynek z Czarnymi Żagań – czwartym zespołem tabeli, a 5 września – wyjazdowy mecz
we Wrocławiu ze Ślęzą.
ELIZA MADEJ
Dla tyskiej ekipy pojedynek w Zielonej
Górze bardzo dobrze się jednak „ułożył” –
już w 5 minucie Damian Furczyk silnie strzelił z dystansu w okienko bramki rywali i tyszanie objęli prowadzenie.
– Wydawało się, że wszystko przebiega
po naszej myśli, tymczasem po pół godzinie
rywale wyrównali – mówi Michał Kojdecki,
bramkarz GKS. – Tomek Kasprzyk stracił
piłkę w środku boiska, rywale ruszyli z kontrą
– dwa podania i strzał z pierwszej piłki przy
samym słupku. Nie miałem szans, by obronić
to uderzenie. Zrobiło się nerwowo i w takich
nastrojach schodziliśmy na przerwę. W szatni padło kilka ostrych słów, które jednak podziałały mobilizująco.
W przerwie Mirosław Smyła nie dokonał zmian, ale jego słowa piłkarze wzięli sobie do serca i drużyna zaczęła grać szybciej
i dokładniej, zmuszając rywali do wycofania
się na własną połowę. Przewaga w środku
mpreza odbędzie się 5 września, tradycyjnie na torze Fiat Auto Poland. Zapisy
przyjmowane będą w dniu imprezy w godz.
7.15-9.15. Badania kontrolne pojazdów –
7.20-9.20, a start pierwszej załogi – godz.
11.
W zawodach mogą startować wszyscy
kierowcy amatorzy i kierowcy z licencjami rajdowymi (nie obowiązuje klasa gość).
Organizatorzy wyznaczyli limit załóg (kierowca i pilot, który musi mieć ukończone
17 lat) na 80. Obowiązują kaski stosowane
w sportach samochodowych.
Uczestnicy eliminacji trzykrotnie pokonają trasę wyznaczoną na torze, będą rywalizować w poszczególnych klasach oraz
w klasyfikacji generalnej. LS
B
ohaterem pucharowego widowiska był bramkarz GKS
M
Michał Kojdecki. „Kojdo” kilka
rrazy ratował zespół przed stratą gola, na koniec obronił rzut
kkarny, przy innych skutecznie
dekoncentrował rywali, popisud
jąc się tańcem „na linii” w styją
lu Jerzego Dudka. To było jedno z najciekawszych piłkarskich
n
wydarzeń tego roku.
w
Początek meczu należał
do GKS, który za sprawą Mated
u Wróbla objął prowadzenie
usza
w 38 minucie. Wróbel zastąpił
k
kontuzjowanego
kilkanaście min wcześniej Roberta Wojsyka.
nut
Dodajmy,
iż zawodnik Polonii
D
Licencja
na pierwszą ligę
NA TORZE FIATA
I
Lechia Zielona Góra – GKS Tychy 1:3 (1:1). Bramki dla GKS: 5.
Furczyk (5.), 70. Masternak, 90.
Żyła.
GKS Tychy: Kojdecki – Odrobiński, Kopczyk, Masternak, Zadylak – Kasprzyk, Babiarz, Bizacki
(70. Ankowski), Furczyk, Wania
(65. Sieniawski) – Wróbel (65.
Żyła).
1. Ruch
6
14
11-3
2. Nielba
6
13
10-7
3. Polkowice 6
13
9-7
4. Czarni
6
13
9-3
5. Bałtyk
6
12
12-5
6. Zawisza
6
12
12-5
7. Jarota
6
12
12-6
8. TYCHY
6
11
12-7
9. Sosnowiec 6
11
8-3
10. Raków
6
10
8-4
11. Słubice
6
7
6-10
12. Olimpia
6
5
7-10
13. Turek
6
5
5-10
14. Miedź
6
4
8-14
15. Elana
6
4
4-11
16. Ślęza
6
3
8-11
17. Unia
6
3
4-11
18. Lechia
6
0
1-19
Bytom debiutował w pucharowym meczu w barwach GKS, podobnie jak Damian Sieniawski
z Gwarka Zabrze.
Kilka sytuacji mieli także
piłkarze Górnika, ale grali bardzo nieskutecznie, z kolei Kojdecki wraz z kolegami z defensywy spisywali się bardzo dobrze.
Tyszanie starali się rozstrzygnąć
losy meczu w 90 minutach –
próbował Tomasz Kasprzyk,
z dystansu strzelał Damian Furczyk, wreszcie Krzysztof Bizacki,
po ładnym podaniu Mirosława
Wani, trafił w słupek. Chwilę potem było już jednak 1:1, bowiem
celnym strzałem popisał się Janusz Surdykowski.
Dogrywka nie przyniosła
rozstrzygnięcia (strzały Kasprzyka, Bizackiego), dopiero rzuty karne…O tym kto będzie kolejnym
rywalem GKS zadecyduje losowanie, które odbędzie się 1 września.
GKS Tychy – Górnik Łęczna 1:1, po dogrywce 1:1 i karne
3:2. Gol dla GKS: 38. Wróbel.
GKS Tychy: Kojdecki – Odrobiński, Kopczyk, Masternak,
Zadylak – Kasprzyk, Babiarz
(91. Ankowski), Bizacki, Furczyk, Wania (100. Sieniawski) –
Wojsyk (21. Wróbel). LS
RODAKOWSKI Z MODRZIKIEM I ZAWODNIKAMI CEKOLA
5 września – kolejne emocje SMT.
Przed nami siódma z dziewięciu tegorocznych eliminacji samochodowych mistrzostw Tychów, organizowanych przez Automobilklub Ziemi
Tyskiej w ramach „Bezpiecznej szkoły jazdy AZT”.
Statystyka
Coraz bardziej emocjonujące
stają się występy GKS Tychy w rozgrywkach Pucharru Polski. Tyszanie konsek
kwentnie pokonują kolejne
p
przeszkody – rośnie więc
sstawka spotkań, zwiękssza się też ich dramaturgia.
W środę drużyna Mirosława Smyły, po raz kolejny
w
w tych rozgrywkach zwycciężyła w rzutach karnych
– tym razem pokonała
pierwszoligowego Górnika
p
Łęczna 3:2.
Ł
Po zakończeniu sezonu piłkarze
Rodakowskiego Tychy byli przekonani, że przyjdzie im się pożegnać z I ligą futsalu. Tymczasem
nie tylko nie spadli, ale nie muszą nawet grać w barażach.
ELIZA MADEJ
Gol i strata
Bliżej
mistrzostwa
W środę, 2 września GKS Tychy podejmuje w kolejnym meczu ligowym Czarnych Żagań (godz. 17). Trzy
pierwsze osoby, które zadzwonią do redakcji tygodnika „Twoje Tychy” w środę, 2.09, o godz 10 – tel.
032/325 72 40 – otrzymają ufundowane przez GKS
Tychy bilety.
Wejściówki będą do odbioru
przed meczem w kasie stadionu
(od strony pływalni).
W
pierwszej lidze zwolniły się
cztery miejsca, ale zgłosiło się
osiem chętnych zespołów – mówi Sławomir Wróbel, prezes Rodakowskiego
Tychy. – Wstępnie planowano rozegrać baraże, jednak okazało się, że nie
wszystkim klubom udało się spełnić
warunki licencyjne i ostatecznie zrezygnowano z rozgrywania dodatkowych
spotkań.
Dla 5-latków
Jest licencja
Przed dwoma tygodniami działacze Rodakowskiego złożyli dokumentację i otrzymali licencję na grę
w I lidze (sezon w polskiej halówce
rozpoczyna się 20 września, ale jak
na razie nie ma jeszcze terminarzyka
I ligi). Drużyna dość późno rozpoczęła
przygotowania, bo sprawa pozostania
w I lidze wyjaśniła się dopiero teraz,
a ponadto w sierpniu część zawodników przebywała na urlopach. Problem
Tychy, w nowym sezonie będzie bronił barw Rodakowskiego. Nie trzeba
dodawać, że dla ekipy Łukasza Bilińskiego jest to poważne wzmocnienie,
a trener liczy, że także kolejni zawodnicy pomogą drużynie w walce o przynajmniej spokojne miejsce w tabeli.
W drużynie pojawili sie piłkarze
z drugoligowego Cekola Tychy, który został wycofany z rozgrywek. Są
to Wojciech Wojtkun, Piotr Bratek,
Paweł Pytel i Radosław Kłosiński.
Piłkarze Rodakowskiego (niebieskie koszulki) nadal grać będą
w I lidze.
tylko w tym, że klub nie otrzymał zgody na treningi w hali przy al. Piłsudskiego, nie wiadomo też, gdzie drużyna będzie rozgrywała mecze ligowe.
Na razie trenuje w hali Gimnazjum nr
3 przy ul. Borowej.
Wzmocnienia
Zbigniew Modrzik (38 lat, były
piłkarz ręczny) w najwyższej lidze rozegrał ponad 200 spotkań, zaliczył też
kilka występów w reprezentacji. Do tej
pory był zawodnikiem GKS Jachym
Działacze Rodakowskiego przymierzają się teraz do dużego przedsięwzięcia organizacyjnego – w październiku będą gospodarzami turniejów
eliminacyjnych mistrzostw Polski drużyn do lat 18 i 20. Przypomnijmy, iż
w Tychach zagrają młodzieżowe drużyny Inpulsu Siemianowice, Wilkowic, LO II Chrzanów – U-18 oraz PA
NOVA Gliwice, Cleareksu Chorzów,
AZS UŚ Katowice, MOSiR-u Mikołów – U-20.
Obecnie w Rodakowskim grają nie tylko seniorzy, powołano także
drużynę 5-latków, a zajęcia prowadzi
Marek Gołosz. LS
w w w. t ychy.pl
T WOJE
1 W RZE ŚN IA 2009
T YCHY
18
ELIZA MADEJ
sport
NAPASTNIK I OBROŃCA
DWA TYGODNIE TEMU
TYSCY HOKEIŚCI ZMIERZYLI
SIĘ Z ZESPOŁEM ZNOJMO
PRZEGRYWAJĄC 2:4.
WE WTOREK 1 WRZEŚNIA,
BĘDZIE OKAZJA
DO REWANŻU, BOWIEM GKS
PODEJMUJE CZESKI ZESPÓŁ
NA SWOIM LODOWISKU.
MECZ ROZPOCZNIE SIĘ
O GODZ.17.
Afrykańskie
„perły” do wzięcia S
Dwóch
czarnoskórych
piłkarzy z Burkina Faso
przyjechało w ubiegłym
tygodniu do Tychów. Zatrzymali się w hotelu Piramida. 26-letni Mamadou
Bandaogo i 23-letni Ismael Mohamed Ouedraogo
swego czasu reprezentowali swój kraj w kategorii
U-17. Obecnie szukają dla
siebie klubu.
B
andaogo to lewonożny
obrońca, mogący grać
też w drugiej linii. Warunkami fizycznymi nie imponuje
(172 cm i 70 kg), ale za to jest
bardzo szybki. W Polsce przebywa od półtora roku. O rok
dłużej w naszym kraju jest
Ouedraogo, który gra jako
napastnik. Ma bardzo dobre
warunki fizyczne (189 cm –
75 kg) i świetnie gra głową. Jest
trzykrotnym mistrzem swojego kraju. Przez dwa lata uczył
się grać w piłkę w akademiach
w Mali i Ghanie. Jednym z jego
trenerów był słynny Abedi
Pele. Obydwaj piłkarze grali
ostatnio w Gwardii Koszalin,
ale w czerwcu nie przedłużyli
kontraktów.
W poszukiwaniu
klubu...
– Obaj piłkarze mają ważne karty zawodnicze. By sprawdzić afrykańskich graczy ustawiła się już długa kolejka
klubów, głównie z Ekstraklasy i I ligi. Chcą im się przyjrzeć trenerzy w Zabrzu, Katowicach i innych miastach. Ale
to nic dziwnego, bo Ouedraogo w dziesięciu sparingach
Gwardii zdobył aż osiem bramek, a Bandaogo to solidny
obrońca – mówi Tadeusz Cegliński – właściciel Piramidy opiekujący się piłkarzami
w Polsce. Cegliński został pełnomocnikiem piłkarzy. – Mają
oni wiele problemów w różnych sprawach więc poprosili
mnie o pomoc. Mieli menagera z Niemiec, ale ich oszukał,
więc są teraz bardzo ostrożni
– mówi Cegliński.
Futbol
na poważnie
Piłkarze przez cały czas
pobytu w Tychach solidnie
trenowali. Przygotowano dla
nich cały program treningowy. – Wstają bardzo wcześnie
rano i biegają nad jeziorem
i w lesie. Są bardzo zdyscyplinowani i poważnie podchodzą
do tego co robią – zachwala ich
Cegliński.
– Piłka nożna to nasz
zawód i z tego się utrzymujemy, więc musimy poważnie traktować to co robimy
– mówi Ouedraogo. Bardzo
chcielibyśmy grać w polskiej
Ekstraklasie np. w Górniku
Zabrze. Ten klub jest bardzo
znany u nas w Burkina Faso,
zdobył wiele sukcesów – dodaje. W Koszalinie grali tylko dla podtrzymania formy,
bo mają ambicję, by występować w lepszych klubach.
Jakie mają piłkarskie marzenia? – Najbardziej chcielibyśmy zagrać kiedyś w Chelsea
Londyn – mówią zgodnie.
I dodają, że gra z takimi
gwiazdami to dla nich nic nowego. – Znamy Didiera Drogbę, Michaal Essiena, Emanuela Kuffoura. Trenowaliśmy
i graliśmy razem w akademiach piłkarskich.GK
K O M U N I K A T
Dyżury Radnych - wrzesień 2009
Zawsze od 15.30 do 17.00, Zawsze w sali nr 305 U.M. Tychy,
Zawsze dla Ciebie!
wtorek, 8 września
Alicja Madejska
Józef Twardzik
czwartek, 10 września
Aleksandra Spisak-Golemo
wtorek, 29 września
Karolina Chemicz
ELIZA MADEJ
Znojmo
po raz drugi
Leszek Sobieraj
Dziś (tj. 1 września) tyscy hokeiści podejmą czeskie Znojmo.
[email protected]
ezon hokejowy na dobre ruszy za dwa
tygodnie. Pierwsze mecze zaplanowano
na 13 września, a 6 września tyszanie rozegrają spotkanie Pucharu Polski z Polonią Bytom.
Forma rośnie
– Za nami najcięższe treningi i najtrudniejszy okres w przygotowaniach – powiedział Adrian Parzyszek. Teraz rozpoczynają się już zajęcia taktyczne. Najważniejsze,
że forma zespołu i poszczególnych zawodników idzie w górę. Na pewno bardzo trudne były sparingi z drużynami ze Słowacji
i ze Znojmem, i taki będzie też zapewne ten
najbliższy mecz z czeskim rywalem. Inna
sprawa, że do tej pory nie zagraliśmy jeszcze
pełnym, optymalnym składem, stale były jakieś rotacje.
Kadra jest już niemal skompletowana.
Jak stwierdził Karol Pawlik, dyrektor klubu,
pozostały dwa miejsca dla Michała Krokosza
i Mariusza Gurazdy. Nie licząc kontuzjowanych Adama Bagińskiego oraz Tomasa Jakesa, którzy przechodzą rehabilitację po zabiegach, pozostali zawodnicy są zdrowi.
Pewna wygrana
W minionym tygodniu GKS Tychy
zmierzył się z Naprzodem Janów, wygrywając 5:0 (2:0, 0:0, 3:0). Podopieczni Jana Vavrecki od początku dyktowali warunki gry
i nie dali rywalom skutecznie pograć. Bramki zdobyli: Parzyszek 2, Paciga, Sokół (w osłabieniu), Król, a drużyna wystąpiła w składzie:
Witek – Gonera, Mejka, Bacul, Parzyszek,
Paciga – Jakes, Krokosz, Proszkiewicz, Garbocz, Woźnica – Sokół, Majkowski, Wołkowicz, Galant, Witecki – Kotlorz, Król, Gurazda, Banachewicz.
Trudne rozmowy
Na progu sezonu, w GKS Tychy, podobnie jak w innych klubach hokejowych,
nie jest dobrze z finansami. Poprzedni sezon, kiedy to z powodu remontu lodowiska, nie rozgrywano w Tychach meczów,
nadal odbija się czkawką. W ostatnim
czasie działacze praktycznie codziennie
rozmawiają ze sponsorami. Zawodnicy
mają nadzieję, że także wobec nich zaległości zostaną uregulowane.
– Działacze informują nas o sprawach finansowych, ale liczymy, że wraz
z rozpoczęciem sezonu, będzie pod tym
względem lepiej – dodaje Adrian Parzyszek. – Taka sytuacja jest na pewno
dla nas trudna, przynajmniej, jak na razie, nie wpływa na motywację do pracy
na treningach i samą grę. Liczymy na dobry start w rozgrywkach i na to, że w kolejnym sezonie skuteczniej powalczymy
o tytuł.
W czterech ostatnich latach hokeiści
GKS Tychy zdobywali wicemistrzostwa
Polski, może do pięciu razy sztuka?
NOWA EKIPA, NOWI TRENERZY
Mało Atomówek
ELIZA MADEJ
Mamadou Bandaogo i Ismael Mohamed Ouedraogo szukają
dla siebie klubu.
MOBILIZACJA JEST, ALE KŁOPOTY – TAKŻE
Tyskie hokeistki rozpoczęły treningi, ale obrona mistrzowskiego tytułu
będzie niezwykle trudna,
bo część zawodniczek pożegnała się z klubem.
W
okół drużyny było ostatnio wiele zamieszania. Ich
losem zainteresowali się jednak
działacze GKS Tychy i od nowego sezonu dziewczyny będą grały
pod auspicjami tyskiego klubu.
Działacze zdecydowali się utworzyć sekcję żeńską, co ma zapewnić stabilizację finansową i organizacyjną drużyny.
– Obok ekipy mężczyzn,
będzie funkcjonowała również
drużyna kobieca, której zapewnimy zaplecze finansowe i organizacyjne. Od teraz dziewczyny grają jako GKS Tychy,
którego prezesem jest Andrzej
Skowroński. Drużyna zgłoszona została do rozgrywek i niebawem rozpocznie rywalizację
– powiedział dyrektor klubu
Karol Pawlik.
Garbocz/
Kwiatkowski
Zmiany
organizacyjne
pociągnęły za sobą kolejne.
Z drużyną pożegnał się Adam
Trener Dariusz Garbocz rozpoczął zajęcia z Atomówkami.
Worwa, który był jednym z pomysłodawców utworzenia żeńskiej sekcji hokeja w Tychach.
Obecnie zespół trenuje z Januszem Kwiatkowskim i tyskim
olimpijczykiem z Albertville, Dariuszem Garboczem.
Może się jednak okazać, że jest
to przejściowe rozwiązanie.
– Po odejściu Adama
Worwy działacze GKS Tychy
poprosili mnie i trenera Kwiatkowskiego o pomoc. Aby zachować ciągłość treningową
i przygotować drużynę do sezonu postanowiliśmy podjąć
współpracę z klubem. Nie
wiem jednak, jak to będzie
wyglądało w przyszłości. Obaj
prowadzimy grupy chłopców
i jeżeli np. terminy meczów
będą się pokrywać, trudno będzie pogodzić pracę – powiedział Dariusz Garbocz.
Początek
z Krynicą
Po zakończeniu sezonu
2008/2009 z Atomówkami pożegnała się część zawodniczek,
które nie były zadowolone z atmosfery w drużynie.
– Aby wystartować w lidze, w drużynie musi być 17 zawodniczek i dwie bramkarki
– stwierdził z kolei trener Kwiatkowski. – Mam nadzieję, że uda
się zebrać ekipę. Pozostała grupa
dziewcząt, które grały, ale są i takie, które do tej pory nie miały
szans na występy.
– W drużynie są dwie
równorzędne piątki. Przydałaby się jeszcze jedna, żeby
te dwie nie musiały grać cały
czas. Trudno mi ocenić szanse
na obronę tytułu. Dopiero debiutuję w roli trenera żeńskiego hokeja i do tej pory nie śledziłem rozgrywek. Zobaczymy
zatem, co przyniesie sezon –
dodaje Garbocz.
Zawodniczki trenują dwa
razy w tygodniu. Z racji tego,
że większość dziewczyn jest
w wieku szkolnym, z frekwencją na zajęciach podczas wakacji
bywało różnie. Może teraz będzie lepiej?
PRZEMYSŁAW KWAPISZ
mecze
Atomówek
19.09 GKS Tychy – KM
KTH Krynica
26.09 GKS Tychy –
TMH Polonia Bytom
03.10 UKH Białe Jastrzębie – GKS Tychy
10.10 GKS Tychy –
MUKS Naprzód Janów.
w w w. t ychy.pl
T WOJE
1 W RZE ŚN IA 2009
T YCHY
19
sport
SPOTKANIE W SPRAWIE
STADIONU
MOSIR: BIEG, PUCHAR ŚLĄSKA, TURNIEJE, STREETBALL...
Aby
wyłonić zainteresowane firmy wybrano tzw. negocjacje z ogłoszeniem. Zgłosić się mógł każdy
i przedstawić swoją koncepcję.
Odpowiedziało dziewięć firm,
spośród których komisja (w jej
skład wchodzą m.in. architekci, konstruktorzy, pracownicy
urzędu miejskiego i MOSiR-u),
pod przewodnictwem zastępcy
prezydenta Henryka Borczyka,
sprawdziła dokumentację, dopuszczając do udziału w dalszym postępowaniu pięć firm.
Ostatecznie na spotkaniu, któ-
re odbyło się 20 sierpnia, zjawiły się cztery – trzy polskie
z Krakowa, Gliwic i Tychów
oraz niemiecka firma z Padeborn.
Członkowie komisji mieli dwa tygodnie na przeanalizowanie koncepcji i ponownie spotkają się z ich autorami
na początku września, przedstawiając swoje propozycje
i ewentualne zmiany. Kolejnym etapem będą negocjacje
z każdą firmą oddzielnie, a następnie wybór firmy i przygotowanie konkretnego projektu.
Jeśli wybór projektanta
nastąpi do końca roku, w przyszłym roku wyłoniony zostanie
wykonawca. Inwestycja ma potrwać trzy lata, jej koszt wstępnie oszacowano na ok. 100
mln złotych. Stadion będzie
miał widownię na 15.000 osób,
z czego 9.000 miejsc siedzących. LS
R E K L A M A
We wrześniu kibice na pewno nie
będą narzekać na brak emocji.
Grają ligi piłkarskie, rozpoczynają sezon hokeiści, piłkarze halowi,
siatkarze i siatkarki, a kilka ciekawych propozycji przygotował MOSiR.
W
ydarzeniem sportowym miesiąca będzie XIV Międzynarodowy
Tyski Bieg Uliczny, na który MOSiR zaprasza w sobotę, 19 września. Zmieniona została trasa biegu – z al. Niepodległości impreza przeniesie się na osiedle
Z.
Trasa prowadzić będzie ul. Sikorskiego (od skrzyżowania z ul. Targiela
do skrzyżowania z ul. Żółkiewskiego
i ul. Zacisze), a zawody będą rozgrywane na ośmiu dystansach i w aż trzynastu kategoriach wiekowych. Największe
zainteresowanie będzie oczywiście towarzyszyło rywalizacji na 10 km (godz.
10).
Początek września to turnieje młodzieżowe w piłce ręcznej oraz dwie imprezy koszykarskie. 10-13 września
w Hali Sportowej MOSiR-u odbędzie się
kolejna edycja Pucharu Śląska, w której
oprócz Big Stara wystartują: Ruda Śląska, AZS AWF Katowice, Jaworzno, KS
Bytom i Mickiewicz Katowice. 12 września na parkingu przy hali rozegrany
zostaie I Turniej Koszykówki Ulicznej
Tychy 2009.
19 i 20 września odbędzie się VIII
Międzynarodowy Turniej Siatkówki
Kadetek o Puchar Prezydenta Miasta
Tychy.
Serdecznie zachęcamy do udziału w tych imprezach w roli kibiców,
a jako uczestników – w biegu i zawodach streetballa. LS
CENTRUM POGRZEBOWE
PIŁKARSKI
WEEKEND
Zasiłek pogrzebowy ZUS wypłacamy
w biurze firmy
Pełny zakres usług związanych
z organizacją i obsługą
pogrzebów i kremacji
Najniższe ceny – profesjonalna obsługa
Trębacz do pogrzebu gratis!
CZYNNE CAŁĄ DOBĘ
TYCHY ul. kard. Wyszyńskiego 14c,
(032) 227 35 11, (032) 227 31 79, 0-602-245-813
co, gdzie, kiedy
æ 4-6 września – Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt (Hala
Sportowa MOSiR i hala Gimnazjum nr 3).
æ 10-13 września – Puchar Śląska
w koszykówce (Hala Sportowa
MOSiR)
æ 11-13 września – Ogólnopolski
Turniej Piłki Ręcznej Juniorek
(Hala Gimnazjum nr 3)
æ 12 września – I Turniej Koszy-
kówki Ulicznej Tychy 2009 (parking przy Hali Sportowej MOSiR).
æ 19 września – XIV Międzynarodowy Tyski Bieg Uliczny, Ul. Sikorskiego (od skrzyżowania z ul.
Targiela do skrzyżowania z ul. Żółkiewskiego i ul. Zacisze).
æ 19-20 września – VIII Międzynarodowy Turniej Siatkówki Kadetek
o Puchar Prezydenta Miasta Tychy
(Hala Gimnazjum nr 3).
SPRINTEM PRZEZ ARENY
POMAGAMY DORADZAMY I TOWARZYSZYMY W ŻAŁOBIE
Do nas nie musisz przynosić
pieniędzy
Co roku w biegu startuje kilkuset zawodników i zawodniczek.
æ II liga. Po środowym (2.09)
meczu z Czarnymi, piłkarze GKS Tychy zmierzą się 5
września na wyjeździe ze Ślęzą
Wrocław.
æ Kibice Ogrodnika Tychy
czekają na pierwszą wygraną
ich drużyny w lidze okręgowej.
5 września zespół wyjeżdża
na mecz do Leśnika Kobiór.
æ W klasie A grają: GKS II
Tychy – Polonia II Łaziska,
Chrzciciel Tychy – Gardawice, JUW-e Jaroszowice – Piast
Pawłowice, OKS Zet Tychy –
Goczałkowice, a w klasie C:
Wisła Mała – KTK Tychy, OKS
Zet II Tychy – Grobla Ćwiklice. LS
æ KOSZYKÓWKA. Przygotowując się do nowego sezonu,
Big Star Tychy rozegrał pierwszy mecz sparingowy. Drużyna Mariusza Niedbalskiego
pokonała w Wałbrzychu Górnika 88:80 (24:20, 24:18, 15:29,
17:21). KKS Big Star zagrał
w składzie: Salamonik 21 pkt,
Pacocha 12, Nowak 11, Deja
11, Pustelnik 7, Malcharczyk 6,
Bzdyra 6, Hałas 5, Markowicz 4.
Teraz drużynę czeka kilka spotkań w ramach Pucharu Śląska.
æ PIŁKA NOŻNA.
Liga okręgowa. Fatalnie
w rozgrywkach wystartował
Ogrodnik Cielmice, który przegrał trzy pierwsze spotkania.
Drużyna pierwszy punkt w sezonie 2009/2010 zdobyła w mi-
niony weekend. W niedzielnym
meczu z Piastem Leszczyny
podopieczni Kazimierza Szachnitowskiego zremisowali 1:1.
Drużyna zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Prowadzi Nadwiślan Góra, który ma na koncie
komplet zwycięstw.
ELIZA MADEJ
Projekt
modernizacji,
a właściwie budowy stadionu piłkarskiego, przyniósł pierwsze konkrety
– cztery firmy projektowe zaprezentowały tzw.
wstępne koncepcje obiektu (na razie nie ujawniono
szczegółów).
ELIZA MADEJ
Sportowy wrzesień
Cztery
propozycje
Klasa A. Efektowne zwycięstwo odniósł Chrzciciel Ty-
OGŁOSZENIA
DROBNE
P R O M O C J A
Emisja jednorazowa (za linię 30 znaków) -
2,5 zł
1,4 zł
Pakiety (3,6,12 - miesięczne) - od
Korzystne rabaty:
Dla stałych klientów 5%
Dla poszukujących pracy 50%
Rabaty za wielokrotność nawet 25%
chy, pokonując na wyjeździe
Piasta Bieruń 4:0. W innych
meczach: Rudołtowice-Ćwiklice – OKS Zet Tychy 2:1,
Studzionka – JUW-e Jaroszowice 6:3. Mecz Gardawice – GKS II Tychy przłożony
został na 2 września. Po 4. kolejkach Chrzciciel jest wiceliderem – 9 pkt, z punktem
straty do prowadzącego Znicza. OKS Zet zajmuje 4. miejsce (7 pkt), GKS II – 6. miejsce (7 pkt), a Jaroszowice – 15.
miejsce (2 pkt).
Klasa C. Piłkarze najniższej
klasy rozgrywkowej Podokręgu Tychy rozpoczęli sezon.
LKS Krzyżowice – OKS Zet II
Tychy 4:1, Stal II Chełm – KS
KTK Tychy 2:2. LS
Największy zasięg i nakład
w mieście (15.000)
Konkurencyjne ceny
Najchętniej czytany
bezpłatny tygodnik w mieście
NOWE ATRAKCYJNE
Zatrudnię pracownika do roznoszenia
CENY!!!
ulotek. tel. 600 000 000
Sprawdź ile zapłacisz:
* za tej długości ogłoszenie zapłacisz 5 zł netto (6,10 z VAT)
Biuro Ogłoszeń: Tychy, al. Piłsudskiego 12, parter – recepcja,
czynne: poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30
tel. 032 325 72 16
Autoalarm! Promocja 220 zł z montażem, 2 lata gwarancji. (032) 780-37-37.
Kupię Akcje PGNiG oraz PZU.
Tel. 696- 367- 017.
Nauka Jazdy OMEGA tel. 513 458 413
www.omega.tychy.pl
Malowanie, remonty, elewacje.
Tel. 517 578 118.
Pokrycia dachowe papami termozgrzewalnymi 29zł/m2 gwarancja 10 lat tel. (033) 858-20-18,
0792-013-569
Azbest, acekol, eternit, papa - demontaż, utylizacja tel. 0792-013-569.
Kurs Taijiquan (Tai Chi) dla początkujących – zapisy Tel. 691 850 059.
NAUKA JAZDY Kat. „B” 1000 zł , Tel.
698 526 169, ul. G. Roweckiego 44.
Ograniczona ilość miejsc.
T WOJE
1 W RZE ŚN IA 2009
T YCHY
20
www.tychy.pl
na luzie
HOROSKOP
BOGUSŁAW TOMŻA
ŚMIESZNE ZDJĘCIE
Z
abaw się
z nami
i wybierz podpis,
który najlepiej
Twoim zdaniem
komentuje zamieszczone obok
zdjęcie:
PANNA 23.VIII – 22.IX
Czas ucieka, a ty wciąż nie masz pomysłu na rozwiązanie
wiadomej sprawy. Może wystarczyłaby po prostu szczerość?
WAGA 23.IX – 23.X
Pozytywne myślenie jest ważne, ale nie załatwi za ciebie
sprawy. Powinieneś być bardziej zdecydowany.
1. Otworzyli bar!
2. Ekologiczna
technologia
3. Zjedli
i zostawili...
SKORPION 24.X – 21.XI
W tym tygodniu przyjdzie czas na powspominanie starych, dobrych czasów... Czeka cię miłe spotkanie towarzyskie.
STRZELEC 22.XI – 21.XII
Postaraj się porozmawiać z osobą spod znaku Bliźniąt.
Uczciwe postawienie sprawy pozwoli oczyścić atmosferę.
Zagłosuj
na stronie:
KOZIOROŻEC 22.XII – 19.I
Sprawy uczuciowe układają się bardzo pozytywnie. Wreszcie uda ci się wyklarować sytuację.
WODNIK 20.I – 18.II
Możesz liczyć na pomyślność gwiazd. Będą ci sprzyjać
przez wszystkie nadchodzące dni. To będzie dobry czas.
WIRÓWKA DWULITEROWA
RYBY 19.II – 20.III
Warto zająć się sprawami osobistymi. W pracy bez większych zmian. Uważaj na finanse.
SUDOKU
Odgadywane wyrazy wpisujemy prawoskrętnie od pola z numerem. Litery z zaznaczonych kolorowych pól czytane zgodnie z ruchem wskazówek zegara - utworzą rozwiązanie końcowe.
BARAN 21.III – 20.IV
Wszystko co dobre, szybko się kończy. Także i ty musisz
wrócić wreszcie do codzienności. Nie jest taka straszna...
BYK 21.IV – 21.V
Bądź dobrej myśli i uwierz wreszcie, że świat nie jest twoim
wrogiem. Śmiało realizuj swoje plany.
BLIŹNIĘTA 22.V – 20.VI
Cisza, spokój, pełen relaks. Nie myśl o nieprzyjemnych
sprawach, wyłącz telefon i ciesz się chwilą.
RAK 21.VI – 22.VII
Początek września będzie obfitował w wydarzenia, które
zmuszą cię do działania. Nie obawiaj się jednak, większość
wiadomości będzie dobra.
1. Materiał na beret,
2. Czytnik płyt kompaktowych,
3. Dba o porządek w szkole,
4. Równa, lśniąca powierzchnia,
5. Wierzchnie, zwykle zimowe okrycie,
6. Ni pies, ni … (w powiedzeniu),
7. Malec lub marka mydła dla dzieci,
8. Koliste skrzyżowanie,
9. Resztka pozostająca z produkcji,
10. Festiwalowe miasto nad Odrą,
11. Człekokształtna małpa,
12. Drewniana część karabinu,
13. Bezład, zamieszanie,
14. Czytany na szyldzie,
15. Muzyczny dramat sceniczny,
16. Słynny kochanek z Werony,
17. Ratunek w niebezpieczeństwie,
18. Mięso na kotlety w panierce,
19. Graniczy z Łotwą,
20. Materiał na prowizoryczną ściankę.
Rozwiązywanie sudoku polega na wpisaniu do diagramu brakujących cyfr w taki
sposób, aby w każdym poziomym rzędzie
i w każdej pionowej kolumnie oraz w każdym małym kwadracie 3x3 kratki (o pogrubionych bokach) znalazły się wszystkie cyfry
od 1 do 9. Każda z cyfr w rzędzie, w kolumnie czy w małym kwadracie może być wpisana tylko raz.
LEW 23.VII – 22.VIII
Tylko spokój może cię uratować... Zrób trzy głębokie wdechy i zastanów się, jak wybrnąć z tej niezręcznej sytuacji.
DOWCIP TYGODNIA
Po
ulicy w Łodzi idzie pijak i zatacza się
na wszystkie strony. W pewnej chwili potrąca przechodnia i mówi:
– Przepraszam, gdzie ja jestem?
– W Łodzi.
– Cholera, a na jakim morzu?
OPOWIEDZIAŁ MIROSŁAW SMYŁA,
TRENER PIŁKARZY GKS TYCHY
TT KRZYŻÓWKA Z HASŁEM I NAGRODĄ
kupon nr 93
Osoba, której pocztówka dotrze do naszej redakcji jako trzecia, otrzyma od nas czapeczkę tychy.pl. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest
w redakcji. Hasło z krzyżówki nr 91: ZAPRASZAMY NA ODNOWIONY PLAC BACZYŃSKIEGO. Czapeczkę tychy.pl otrzymuje Krystyna Baczyńska. Nagrodę odebrać można w naszej siedzibie przy al. Piłsudskiego 12, IV p. pok. 404A.
Wytnij ten kupon, naklej
na kartę pocztową wraz
z hasłem i prześlij do
14 września 2009 r.
na adres redakcji:
Twoje Tychy,
al. Piłsudskiego 12,
43-100 Tychy.
Następny numer TT ukaże się jak zwykle we wtorek, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach
Gazetę dostaniesz rano w:
trolejbusach A i B;
æ autobusach: 1, 2, 14, 33, 51, 82, 131, 137,
254, 273, 291, 696
æ obok sklepu AZET – od 7.00
æ na skrzyżowaniu przy browarze –
od 7.00
æ na Hotelowcu – od 7.00
æ na skrzyżowaniu przy „Tęczy” – od 14.00
æ Tyskie Hale Targowe od godz. 7.00
na stojakach w:
æ budynku Śródmieście, al. Piłsudskiego
12
æ Tyskich Halach Targowych, al.
Piłsudskiego 8
æ WBU Balbina Centrum, ul. Barona 30
æ Śląskiej Giełdzie Kwiatowej, ul. Sadowa 3
æ Szpitalu Wojewódzkim, ul. Edukacji 102
æ Urzędzie Miasta, al. Niepodległości 49
æ Tyskim TBS, ul. Budowlanych 59
æ Krytej Pływalni, ul. Edukacji 9
æ MZBM, ul. Filaretów 31
æ MBP, ul. kard. S. Wyszyńskiego 27
æ Muzeach: Miejskim i Piwowarstwa,
ul. Katowicka 9
æ NoveKino Tychy, al. Jana Pawła II 18
æ Hotelu Piramida, ul. Sikorskiego 100
æ Restauracji Avanti, pl. Baczyńskiego
æ Warka – piwiarnia, pl. Baczyńskiego
æ RPWIK w Tychach SA, ul. Sadowa 4
æ WKU, ul. Cyganerii 51
æ Klub Zdrowie, ul. Edukacji 9
æ SM „Oskard”, ul. Dąbrowskiego
æ BEST CJO, ul. Kopernika IB
æ MBP nr 1, pl. św. Anny 3
æ Mario Car, Katowicka 20
æ Szpitalu Miejskim, ul. Cicha 27
æ Teatrze Małym, ul. kard. Hlonda 1
æ DH Baron, al. Jana Pawła II
æ KSSE Podstrefie Tyskiej,
ul. Fabryczna 2
æ Car Serwis Fabryczna, ul. Fabryczna
æ Elektrociepłowni Tychy, ul. Przemysłowa
æ Fiat, ul. Turyńska
æ Johnson Controls,
ul. Świerczyniecka 7
æ Sklepie spożywczym, Jaroszowice,
l. Pasterska 1
æ Sklepie spożywczym, Jaroszowice,
ul. Mysłowicka
æ Sklepie spożywczym „U Tereski”,
Czułów
æ Przychodni Zdrowia, Czułów
ul. Narcyzów
oraz w:
æ Hotelu Noma Residence
ch
– Zameczek myśliwski w Promnicach
æ Restauracji „pod Kasztanami”
w Wilkowyjach
æ Restauracji Magnolia,
Urbanowice, ul. Oświęcimska 164
æ Sklepie spożywczym
w Urbanowicach, ul. Urbanowicka 33
T WOJE
IV
T YCHY
1 W RZE ŚN IA 2009
www.tychy.pl
INFOGRAFIKA: BOGUSŁAW TOMŻA
RCGW
Przewód odpływowy
sanitarny
projekt: RCGW
wykonanie: właściciel posesji
Przewód odpływowy
deszczowy
projekt: RCGW
wykonanie: właściciel posesji
Studzienka
rewizyjna Ø 315
Studzienka
rewizyjna Ø 315
POSESJA
wykonanie: Gmina Tychy
Przyłącze kanalizacyjne
deszczowe Ø 200
wykonanie: Gmina Tychy
PAS ULICZNY
wykonanie: Gmina Tychy
maks. odległość
od granicy posesji 2m
Przyłącze kanalizacyjne
deszczowe Ø 200
wykonanie: Gmina Tychy
Kanał sanitarny wykonanie: Gmina Tychy
Kanał deszczowy wykonanie: Gmina Tychy
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
(Dz. U. z dnia 13 lipca 2001 r.) definiuje pojęcie przyłącza kanalizacyjnego jako „odcinek przewodu
łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią
kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do
granicy nieruchomości”.
Na rysunku – schemat podłączenia posesji do kanalizacji deszczowej i sanitarnej z zaznaczeniem
kto jest zobowiązany do wykonania danego fragmentu sieci kanalizacyjnej.
TO WARTO WIEDZIEĆ
Zanim się
przyłączysz
Obowiązki właściciela nieruchomości związane z odprowadzeniem ścieków regulują następujące akty prawne: Uchwała Nr 0150/XLVI/860/06
Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia
2006 r., Uchwała Nr 0150/LII/969/2006
Rady Miasta Tychy z dnia 19 października 2006 r., Uchwała Nr 0150/
XIII/264/07 Rady Miasta Tychy z dnia
25 października 2007 r., Uchwała Nr
0150/V/135/07 Rady Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2007 r.
1. Właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku przez
przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku
gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych
lub w przydomową oczyszczlnię ścieków
bytowych, spełniając wymagania określone w przepisach odrębnych.
2. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeśli
nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach
odrębnych.
3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek
zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników
bezodpływowych z przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia w tym zakresie.
4. Świadczenie powyższych usług winne
być potwierdzone rachunkami wystawionymi przez podmiot świadczący usługę
odbioru odpadów lub opróżniania zbiornika bezodpływowego.
5. Rachunki za wykonane usługi należy
przechowywać przez okres 1 roku od daty
wystawienia oraz okazywać na każde żądanie służb kontrolujących wykonanie
niniejszej uchwały.
6. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych winno odbywać się z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ nieczystości ciekłych ze
zbiornika, wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych.
7. Zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej
i pompowania na łąki, pola itp.
8. Dopuszcza się możliwość rolniczego wykorzystania gnojówki i gnojowicy powstałej w wyniku utrzymania zwierząt
gospodarczych na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
REGULACJE USTAWOWE:
1. Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2. Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7
lipca 1994r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
KROK PO KROKU, CZYLI JAK PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO KANALIZACJI
W ramach programu
Poza programem
Oto procedura wykonania przyłącza dla nieruchomości, które znalazły się w projekcie „Gospodarka ściekowa w Tychach”:
Jeśli nieruchomość nie została uwzględniona w projekcie, procedura jest następująca:
1. GMINA TYCHY buduje sieci kanalizacyjne wraz
z sieciami bocznymi (przykanalikami) zakończonymi
studniami inspekcyjnymi
położonymi w granicy nieruchomości lub do 2 metrów w głąb nieruchomości
właściciela posesji.
2. PO
WYBUDOWANIU
przez wykonawców sieci kanalizacyjnych Gmina Tychy
przystępuje do przejęcia sieci do użytkowania.
3. PO
PRZEJĘCIU
sieci
do użytkowania, RCGW SA
przesyła wszystkim mieszkańcom objętym projektem
zawiadomienie o możliwości przyłączenia domów
do sieci kanalizacyjnych
wraz z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci.
(zawiadomienie będzie zawierało wszelkie niezbędne formularze oraz instrukcje, aby ułatwić przyszłym użytkownikom przyłączenia do sieci).
4. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI zgłasza do RCGW zamiar rozpoczęcia
robót budowlanych na terenie swojej posesji wraz z wypełnionym wnioskiem o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.
5. PO UPŁYWIE 7 dni od daty złożenia zgłoszenia, w przypadku braku sprzeciwu, (jeżeli będzie sprzeciw właściciel zostanie o nim poinformowany pisemnie), właściciel może przystąpić do budowy przewodu kanalizacyjnego
i przyłączenia do sieci.
6. WŁAŚCICIEL zgłasza do RCGW SA wykonane roboty w celu dokonania
odbioru końcowego.
7. RCGW DOKONUJE odbioru końcowego włączenia do sieci i przygotowuje umowę o odbiór ścieków.
8. WŁAŚCICIEL nieruchomości wykonuje inwentaryzację geodezyjną wykonanych przez siebie przewodów kanalizacyjnych, którą powinien sporządzić wybrany przez właściciela geodeta.
1. WŁAŚCICIEL nieruchomości wypełnia wniosek o przyłączenie i wydanie warunków
technicznych przyłączenia się
do sieci kanalizacyjnej (wniosek do pobrania ze strony www.
rcgw.pl)
2. RCGW SA wydaje warunki techniczne przyłączenia się
do kanalizacji w terminie 30
dni od daty wpływu wniosku
do siedziby spółki.
3. PO OTRZYMANIU warunków technicznych Właściciel
nieruchomości zleca wykonanie projektu budowlanego/dokumentacji technicznej.
4. WŁAŚCICIEL nieruchomości, który będzie posiadał gotowy projekt budowlany/dokumentację techniczną, wypełnia wniosek
o uzgodnienie dokumentacji technicznej (wniosek do pobrania ze strony
www.rcgw.pl)
5. RCGW SA uzgadnia dokumentację techniczną w terminie 30 dni od daty
wpływu wniosku do siedziby spółki.
6. PO UZYSKANIU uzgodnienia, właściciel nieruchomości pozyskuje wykonawcę i zgłasza rozpoczęcie robót budowlanych do jednej z wybranych przez
siebie instytucji (wniosek do pobrania ze strony www.rcgw.pl):
a. Wydziału Architektury UM Tychy – w przypadku zgłoszenia robót
na podstawie art. 30 Prawa budowlanego lub uzyska decyzję pozwolenia na budowę
b. RCGW S. A. – w przypadku zgłoszenia robót na podstawie art. 29a
Prawa budowlanego.
7. WŁAŚCICIEL nieruchomości przystępuje do budowy przyłączy kanalizacyjnych po uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych i zgłasza
do RCGW SA wykonane prac w celu dokonania odbioru robót (technicznego i końcowego). Wnioski do pobrania ze strony www.rcgw.pl.
8. PRZED ODBIOREM końcowym właściciel nieruchomości wykonuje inwentaryzację geodezyjną wybudowanego przyłącza i studzienki, którą
sporządzi wybrany przez właściciela geodeta. Odbiory można zgłaszać
także telefonicznie pod numerem telefonu: 032/325-72-26.
9. RCGW SA dokonuje odbioru robót wybudowanych urządzeń i przygotuje umowę o odbiór ścieków.
Uwaga: Podczas odbioru należy przedstawić dokumenty potwierdzające
dokonanie inwentaryzacji geodezyjnej.
Wszystkie czynności administracyjne związane z przyłączeniem do sieci
kanalizacyjnej (wydawanie warunków, odbiory techniczne, itp.) do czasu zakończenia Projektu, dokonywane są bezpłatnie.
OSTATNIE
MIESIĄCE
Nr kontraktu
Opis działań
– nastąpi znaczna
intensyfikacja prac
budowlanych,
co będzie wiązało
się z utrudnieniami
w ruchu;
– zasadnicze prace
kanalizacyjne poK2 „Kanalizacja
winny zakończyć się
sanitarna i deszczowa do końca roku;
w dzielnicy Stare
– mieszkańcy będą
Tychy”
otrzymywać informacje w sprawie
możliwości przyK3 „Kanalizacja
łączenia do kanasanitarna i deszczowa
lizacji;
w dzielnicy Zwierzy– ze względu
niec, Wartogłowiec
na warunki atmosi Zawiść”
feryczne panujące
podczas aury
jesienno-zimoK4 „Kanalizacja
wej, odtworzenie
sanitarna i deszczowa nawierzchni drogow dzielnicach Wilko- wych zostało zaplawyje i Mąkołowiec” nowane na wiosnę
2010r.
K1„Kanalizacja
sanitarna i deszczowa
w dzielnicach
Wygorzele, Jaroszowice i Cielmice”
K5 „Kanalizacja sanitarna i deszczowa
w dzielnicy Czułów”
– zakończono budowę kanalizacji;
– obecnie odbiory
końcowe, nieliczne modyfikacje
oraz odtworzenie
nawierzchni drogowych
K6 „Gospodarka osa– zakończono
dami na Oczyszczalni
i oddano do użytkoŚcieków w Urbanowania
wicach”

Podobne dokumenty