przetarg na 7 mieszkań- 3.02.2015

Komentarze

Transkrypt

przetarg na 7 mieszkań- 3.02.2015
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”
ul. Broniewskiego 65 c
58-309 Wałbrzych
tel. 748407100
mail:[email protected]
I .Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Górnik” w Wałbrzychu ogłasza przetarg nieograniczony ustny
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego
1. Łukasiewicza 45/2 w Głuszycy – pow. 48,30 m2- 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokójparter. Cena wywoławcza 47.564zł.
2. Łukasiewicza 56/12 w Głuszycy – pow. 62.60 m2 – 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój –
III piętro. Cena wywoławcza 68.563 zł
3. Łukasiewicza 5/9 w Głuszycy – pow. 70,07 m2 – 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój – IV
piętro – cena wywoławcza 80.408 zł
4.Ogrodowa 3/14 w Głuszycy – pow 35,60m2- 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój – II
piętro- cena wywoławcza 49.653zł.
5. Łukasiewicza 15/1 w Głuszycy – pow50,67 m2 – 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokójparter – cena wywoławcza 84.960 zł.
6. Łukasiewicza 5/7 w Głuszycy – pow. 70,07m2 – 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój – III
piętro – cena wywoławcza 124..100 zł
7. Łukasiewicz 44/2 w Głuszycy- pow. 57,10 m2 -3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój – parter
– cena wywoławcza 97.600 zł.
Wadium – 10 % ceny wywoławczej , należy wpłacić w kasie Spółdzielni w terminie do 25.02.2015 r.
do godziny 14.
W terminie do 25.02.2015 r. do godziny 14 , przed wpłaceniem wadium ,w pokoju nr 13 Spółdzielni
należy złożyć oświadczenie ( oboje małżonkowie) o zapoznaniu się z regulaminem przetargów, nie
posiadaniu zaległości czynszowych w SM „Górnik” i przyjęciu warunków przetargu – pod rygorem
nie dopuszczenia do przetargu (godziny przyjęć interesantów: wtorki 9-16, pozostałe dni 7-9 i 12-15).
Wadium przepada o ile wygrywający przetarg uchyli się od wpłacenia wylicytowanej kwoty w
wyznaczonym przez spółdzielnię terminie lub uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie i
miejscu wyznaczonym przez Spółdzielnię oraz w innych przypadkach przewidzianych w regulaminie
przetargu.
Mieszkania można oglądać w dniach 17.02..2015 i 20.02.2015r w godzinach od 9 do 10
.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Broniewskiego 65c w Wałbrzychu ( pok. Nr
22 – II piętro) w dniu 26.02.2015 r. o godzinie 10,00-Łukasiewicza 45/2, 10,20 – Łukasiewicza
56/12, 10,40 - Łukasiewicza 5/9, 11,00 – Ogrodowa 3/14, 11,20 – – Łukasiewicza 15/1, 11,40 –
Łukasiewicza 5/5 , 12,00 – Łukasiewicza 44/2.
Zasady licytacji określa § 10 „Regulaminu organizacji i przeprowadzania przetargów”.
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie oczekujący , którzy nie mają zaspokojonych
potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej
własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej
oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na członka oczekującego jest
wpłacenie wartości rynkowej lokalu : Łukasiewicza 45/2 89.500 zł. ,Łukasiewicza 56/12- 104.500 zł,
Łukasiewicza 5/9 -110.300 zł, Ogrodowa 3/14- 61.300 zł, Łukasiewicza 15/1 – 94.400 zł.,
Łukasiewicza 5/7 – 124.100zł, Łukasiewicza 44/2 – 97.600 zł.
Wygrywający przetarg winien wpłacić w ciągu 14 dni od przetargu , (lub w ciągu 30 dni przelewem
na konto Spółdzielni - w przypadku kredytu bankowego ) kwotę wylicytowaną w przetargu
pomniejszoną o wpłacone wadium pod rygorem utraty prawa uzyskanego w wyniku przetargu.
W terminie 14 dni od przetargu osoba wygrywająca przetarg winna także wypełnić deklarację
przystąpienia do Spółdzielni oraz wpłacić w kasie Spółdzielni wpisowe i udział z tytułu przyjęcia w
poczet członków .
Koszt umowy notarialnej oraz wszelkie podatki i opłaty ponosi wygrywający przetarg .
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Dokument podpisany
przez Zbigniew
Pankiewicz; Spółdzielnia
Mieszkaniowa"Górnik"
Data: 2015.02.05
09:38:29 CET
NIP: 886-000-57-80; REGON: 000787537;
Dokument podpisany
przez Krzysztof Pączka;
Spółdzielnia
Mieszkaniowa "Górnik"
Data: 2015.02.04
13:04:26 CET
konto bankowe 56 1500 1764 1217 6002 2982 0000

Podobne dokumenty