DYREKTOR ZAKŁADU EMERYTALNO

Komentarze

Transkrypt

DYREKTOR ZAKŁADU EMERYTALNO
/ dane wnioskodawcy/
/miejscowość i data /
DYREKTOR
ZAKŁADU EMERYTALNO-RENTOWEGO
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Warszawa
ul. Pawińskiego 17/21
WNIOSEK
o ponowne ustalenie prawa do świadczenia emerytalnego
W oparciu o przepis art. 33 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy służb mundurowych ( Dz.U. z 2004 r., nr 8, poz.67 z późn. zm. ) wnoszę o ponowne
ustalenie prawa do przysługującego mi świadczenia emerytalnego z uwagi ujawnienie nowych
okoliczności mających wpływ na wysokość mojego świadczenia.
u z a s a d n i e n i e
Decyzją nr……………….z dnia…………………. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA dokonał
ponownego ustalenia wysokości mojej emerytury policyjnej, obniżając ją o kwotę …………………zł. Jako
podstawę tej decyzji ZER przywołał przepis art. 15 b ust. 1 znowelizowanej ustawy o emeryturach
policyjnych , zaliczając mi okres służby od…………………………. o………………………… jako służbę w organach
bezpieczeństwa państwa, wymienionych w ustawie lustracyjnej, w oparciu o informację o przebiegu
służby uzyskaną z IPN.
ZER nie przywołał natomiast przepisów art. 13 ustawy o emeryturach policyjnych, które
wymieniają okresy służby zaliczane do wysługi emerytalnej i stanowią faktyczną podstawę prawną
decyzji o przyznaniu świadczenia emerytalnego. W ust. 1 pkt 1b tego artykułu ustawodawca określa,
że jako równorzędne traktuje się „ okresy służby w charakterze funkcjonariusza w organach
bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści
tych dokumentów ( Dz.U. 2007, nr 63, poz.425 z późn. zm. ), z wyjątkiem służby określonej w ust.2 ˮ.
Ponieważ ja nigdy nie pełniłem służby w charakterze funkcjonariusza, przepis ten mnie nie dotyczy.
W okresie, za który ZER przy obliczaniu wysokości mojego świadczenia zastosował przelicznik 0,7 %
podstawy wymiaru, pełniłem służbę jako żołnierz zawodowy, a więc w mojej sytuacji zastosowanie
ma przepis art. 13 ust. 1 pkt 2, określający jako okres równorzędny służbę wojskową uwzględnianą
przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej.
W moim przekonaniu utwierdza mnie uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2011 roku,
sygn. akt II UZP 2/11, która w swojej treści zawiera m. innymi taką opinię : „ tylko okresy
równorzędne ze służbą, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, 1a oraz pkt 2-4 ustawy
zaopatrzeniowej, podlegają uwzględnieniu do ustalenia wysokości emerytury z przelicznikiem po
2,6 % podstawy wymiaru emerytury ( art. 15b ust. 1 pkt 2 tej ustawy ), co oznacza, że nie objęte
normatywnym oddziaływaniem art. 15b ust. 1 pkt 2 ustawy okresy równorzędnej służby w
charakterze funkcjonariusza w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy
lustracyjno-dezubekizacyjnej, są przeliczane z zastosowaniem przelicznika 0,7 % podstawy wymiaru
emerytury ( art. 15b ust. 1 pkt 1 ustawy zaopatrzeniowej ).
Zatem Sąd Najwyższy wyraźnie akcentuje, że tylko okresy służby w charakterze
funkcjonariusza w organach bezpieczeństwa państwa powinny dawać podstawę do zastosowania
przelicznika 0,7 % podstawy wymiaru emerytury. Sam fakt pełnienia służby w Zwiadzie WOP nie
może stanowić takiej podstawy. Art. 2 ustawy lustracyjnej wymienia również inne organy, jak WSW,
Zarząd II Sztabu Generalnego, jednak służba w tych organach nie stanowi podstawy do
podejmowania decyzji o obniżeniu świadczeń emerytalnych.
Jednocześnie, z uwagi na naruszenie przepisów art. 13 ustawy o emeryturach policyjnych
podczas wydawania decyzji nr……………………….. z dnia………………………. o obniżeniu wysokości mojego
świadczenia emerytalnego, wnoszę o wyrównanie mi strat finansowych poniesionych w wyniku
wydania tej decyzji, łącznie z należnymi ustawowymi odsetkami.
Zał :
/ tu warto dołączyć decyzję Wojskowego Biura Emerytalnego o przyznaniu emerytury wojskowej,
pismo z IPN o tym, że nie figuruje się w katalogu funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa,
zaświadczenie z WKU o przebiegu czynnej służby wojskowej – dokumenty takie można bez trudu
uzyskać w oddziałach tych instytucji /

Podobne dokumenty