HARMONOGRAM INDYWIDUALNEJ PRACY STUDENTA

Komentarze

Transkrypt

HARMONOGRAM INDYWIDUALNEJ PRACY STUDENTA
(WZÓR)
HARMONOGRAM INDYWIDUALNEJ PRACY STUDENTA
PRZYGOTOWUJĄCEGO PRACĘ DYPLOMOWĄ
Prowadzący seminarium: ..........................................................
Imię i nazwisko studenta: ................................. grupa ..............
Temat pracy dyplomowej: ...........................................................
Zadanie
Przeprowadzenie wstępnej kwerendy
bibliograficznej mającej na celu
określenie problematyki badawczej
pracy licencjackiej (zgodnie ze
wskazówkami
bibliograficznymi
promotora). Lektury:
- Armstrong M., Zarządzanie
Zasobami Ludzkimi, Oficyna
Wydawnicza, Kraków 2001.
- Griffin R.
W.,
Podstawy
zarządza-nia
organizacjami,
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1991.
- Kostera M., Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo
Liczba
godzin
35
Forma aktywności
- sporządzenie wstępnej
bibliografii ukierunkowującej pracę nad określeniem
problematyki badawczej,
- czytanie i konspektowanie
lektur zalecanych przez
promotora,
- usystematyzowanie wiedzy dotyczącej Banku PKO
BP S.A. Oddział Chełm.
Forma zaliczenia
Akceptacja konspektów
lektur.
Przekazanie promotorowi spisu przeczytanych
lektur.
Harmonogram
semestr
miesiąc
I
listopad grudzień
Nr
kol.
sem./
data
13.12.
1
Usystematyzowanie wiedzy w zakresie sprecyzowanej problematyki
badawczej. Tematyka:
- Borowski
T.
„Profilaktyka
uzależnień
w
szkołach”
Wychowanie na co dzień
- Cekiera
Cz.
„Narkomania,
psychologia,
psychopatologia,
terapia.” Zdrowie Psychiczne
- Łuczak E. „Narkomania a
srodowisko”
- Stankowski
A.”Narkomanianarkotyki-narkomani”
Sporządzenie
pierwszej
wersji
konspektu pracy dyplomowej wg
wzoru zalecanego przez promotora.
Czytanie i konspektowanie Akceptacja konspektów
lektur zalecanych przez lektur.
promotora.
Przekazanie promotorowi spisu przeczytanych
lektur.
20
5
Poprawa i rozszerzenie konspektu
pracy dyplomowej wg wskazówek
udzielonych przez promotora – ostateczne sformułowanie problematyki
badawczej – pytań badawczych
i hipotez. Sformułowanie tematu
pracy.
5
Wstępne planowanie realizacji badań.
7
Prace nad konceptualizacją
problematyki
badawczej
(tematu pracy, pytań badawczych i metody) – lektury i
pisanie konspektu.
Dalsze prace nad konceptualizacją
problematyki
badawczej (tematu pracy,
pytań badawczych i metody
badawczej) – dalsze czytanie lektur i poprawianie
konspektu.
Przekazanie promotorowi wstępnego konspektu
pracy.
Wybór metody badawczej.
Przeprowadzenie rozmów
-
I
grudzień
12.12.
I
grudzień
19.12.
Zatwierdzenie konspektu przez promotora.
I
I
grudzień –
16.01.
styczeń
luty
.
11.02.
2
Przygotowanie wstępnego badania
przy użyciu kwestionariusza ankiety.
7
Usystematyzowanie wiedzy w zakresie sprecyzowanej problematyki
badawczej.
30
Napisanie
pierwszego
teoretycznej części pracy.
rozdziału
20
Przeprowadzenie wstępnych badań.
3
Napisanie raportu z pilotażu badań.
15
Wprowadzanie poprawek do napisanego pierwszego rozdziału pracy.
Napisanie drugiego rozdziału części
teoretycznej.
Przeprowadzenie badań ankietowych
6
30
8
z decydentami.
Układanie kwestionariusza Przekazanie
promotoankiety.
rowi do zatwierdzenia
narzędzia badawczego.
Czytanie i konspektowanie Akceptacja konspektów
lektur zalecanych przez lektur.
promotora.
Przekazanie promotorowi spisu przeczytanych
lektur.
Pisanie pierwszego roz- Przekazanie
promotodziału teoretycznej części rowi tekstu pierwszego
pracy.
rozdziału teoretycznej
części pracy.
Wstępny wywiad z praco- Przekazanie promotorownikiem działu odpowie- wi informacji na temat
dzialnego za szkolenia.
wstępnych badańn.
Sporządzenie raportu na Przekazanie promotorotemat przebiegu i wyników wi raportu na temat
badań pilotażowych.
przebiegu i wyników
badań pilotażowych.
Poprawa tekstu pracy.
Ostateczna akceptacja
tekstu pierwszego rozdziału pracy przez promotora.
Pisanie drugiego rozdziału Przekazanie promotoroteoretycznej części pracy.
wi
tekstu
drugiego
rozdziału teoretycznej
części pracy.
Przeprowadzenie
badań Przekazanie promotoro-
II
luty
17.02.
II
luty
25.02.
II
marzec
-
II
marzec
12.03.
II
marzec
15-25
03.
II
marzec
26.03.
II
kwiecień
12.04.
II
kwiecień
10-17
3
wśród uczniów szkoły podstawowej w
Makowie Mazowieckim
Wprowadzanie poprawek do napisanego drugiego rozdziału pracy.
Napisanie rozdziału trzeciego
teoretycznego oraz czwartego
empirycznego.
ankietowych
Poprawa tekstu pracy.
5
–
–
Wprowadzenie poprawek do napisanego trzeciego i czwartego rozdziału
pracy dyplomowej.
Przegląd rozdziałów od pierwszego
do czwartego. Połączenie poszczególnych rozdziałów pracy.
Ostateczne ustosunkowanie się do
zaleceń promotora dotyczących strony
estetycznej i merytorycznej pracy.
Oprawa pracy licencjackiej.
35
5
2
5
1
wi informacji na temat
realizacji badań.
Ostateczna akceptacja
tekstu drugiego rozdziału pracy przez promotora.
Pisanie rozdziału trzeciego – Przekazanie promotoroteoretycznego
oraz wi tekstu trzeciego
czwartego – empirycznego. rozdziału – teoretycznego oraz czwartego –
empirycznego.
Poprawa tekstu pracy.
Ostateczna akceptacja
tekstu trzeciego i czwartego rozdziału pracy
przez promotora.
Łączenie rozdziałów, prace Przekazanie promotorostylistyczne, spis treści, spis wi do akceptacji całości
tabel i rysunków oraz pracy dyplomowej.
przygotowanie bibliografii.
Wprowadzenie
ostatecz- Ostateczna akceptacja
nych poprawek stylistycz- tekstu pracy przez pronych i graficznych.
motora.
Oprawienie pracy licencjac- Przedłożenie pracy do
kiej.
podpisu promotorowi.
04.
II
kwiecień
20.04.
II
kwiecień –
maj
-
II
maj
01.05.
II
maj
07.05.
II
maj
14.05.
II
maj
21.05.
Podpis Promotora Pracy Dyplomowej
...........................................................
4