1.0 opis dla projektu zagospodarowania terenu

Komentarze

Transkrypt

1.0 opis dla projektu zagospodarowania terenu
1.0 OPIS DLA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU :
PŁYWALNIA WIELOZADANIOWA UWM OLSZTYN UL.TUWIMA
1.1. DANE OGÓLNE I ZAKRES OPRACOWANIA
1.1.1 Inwestor:
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
10-719 OLSZTYN, UL.OCZAPOWSKIEGO 2
1.1.2 Biuro projektowe:
ARCHITEKT RAFAŁ JACASZEK
10- 065 UL. LIPOWA 23
OLSZTYN
1.1.3 Lokalizacja inwestycji:
DZIAŁKI NR: 74/2 , 74/1 , 74/20 , 74/21 , 72,
74/24 , 74/5 , 74/16 , 73/5 , 74/11 , 73/6
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Umowa z Inwestorem
Uchwała Nr XX/28/03 Rady Miasta Olsztyn z dnia 17 grudnia 2003
Uzgodniona koncepcja architektoniczna
Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 z uzbrojeniem
terenu.
• Warunki i uzgodnienia branżowe.
• Obowiązujące przepisy, normy i normatywy projektowania.
• Dokumentacja geotechniczna.
•
•
•
•
1.3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA:
Tematem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
PŁYWALNIA WIELOZADANIOWA UWM OLSZTYN UL.TUWIMA
1.4. OPIS TERENU I ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowana inwestycja realizowana będzie w Olsztynie na działkach nr: 74/2 , 74/1 , 74/20 , 74/21 ,
72, 74/24 , 74/5 , 74/16 , 73/5 , 74/11 , 73/6 na obszarze oznaczonym w planie miejscowym symbolem
US7.
Ukształtowanie terenu inwestycji jest zróżnicowane. Występują 2-3 metrowe różnice wysokościowe w
terenie .
Obiekt trafostacji znajdujący się na terenie opracowania
przeznaczony zostaje do rozbiórki.
Działki stanowiące obszar zabudowy sąsiadują :
- od strony południowo –zachodniej z ul.Tuwima oznaczoną w planie miejscowym symbolem K1-Z
- od strony północno- wschodniej ze „starą” ul. Tuwima oznaczoną w planie miejscowym jako D15.
- od strony północno-zachodniej z pozostałymi terenami oznaczonymi w planie symbolem US7, na których
planowana jest w przyszłości inwestycja hali sportowej UWM.
− od strony południowo-wschodniej z realizowaną inwestycją obiektu handlowego „Lidl”
Obsługa komunikacyjna terenu opracowania możliwa jest od „starej” ul. Tuwima oznaczonej w planie jako
D15.
1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Podstawowe elementy zagospodarowania działek
PŁYWALNIA WIELOZADANIOWA UWM OLSZTYN UL.TUWIMA
poza budynkami:
•
Drogi wewnętrzne, place, miejsca postojowe oraz chodniki.
Projektowany teren obsługiwany jest przez komunikację pieszą i kołową .
Wjazd techniczny oraz wjazd na parking zaprojektowany został ze „starej” ul. Tuwima . Wzdłuż drogi
wewnętrznej zlokalizowano miejsca parkingowe w ilości 54. Droga wewnętrzna kończy się w zachodniej
części działki w miejscu wejścia technicznego do obiektu.
Ponadto na głównym placu wejściowym w północnej części działki zlokalizowano zatokę postojową dla
autobusu oraz 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Przyjęto poziom posadowienia parteru nowoprojektowanego obiektu na 107,0m n.p.m.
Główne wejście do budynku zaprojektowano od strony północnej . Strefa wejściowa podkreślona została
placem.
Do placu prowadzą aleje spacerowe , których lokalizacja została określona po analizie istniejących
nieurządzonych ciągów pieszych , a także nawiązując do koncepcji urbanistycznej na tereny US7 i P9 ze
zlokalizowaną planowaną halą sportową UWM oraz wielopoziomowym parkingiem w sąsiedztwie ul.
Warszawskiej.
Dojście techniczne do zaplecza basenowego oraz zaplecza gastronomicznego zaprojektowano od strony
południowo-zachodniej.
Szczegółowe rozwiązania dotyczące rodzaju nawierzchni ciągów pieszych i kołowych, kolorystyka ,
przekroje konstrukcyjne i wymiarowanie pokazano w projekcie wykonawczym branży drogowym.
•
Na działkach, poza projektowanym budynkiem, przewiduje się realizację sieci kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, ciepłowniczej , elektrycznej , teletechnicznej oraz odpowiednie ich
przyłącza.
•
Pomieszczenie na odpady zaprojektowano w pobliżu wjazdu na działkę w części wschodniej
Szczegółowe rozwiązania pomieszczenia znajdują się w projekcie wykonawczym branży
architektonicznej
•
Oświetlenie
Cały teren zostanie oświetlony. Zaprojektowano nową sieć oświetleniową. Szczegółowe
rozwiązania w projekcie wykonawczym branży elektrycznej.
•
Terenowa czerpnia powietrza
Szczegółowe rozwiązania czerpni powietrznej znajdują się w projekcie wykonawczym branży
architektonicznej i konstrukcyjnej
•
Projekt szaty roślinnej pokazano na rysunku „ Projekt zagospodarowania terenu i projekt
szaty roślinnej” nr A1
1.6.OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wszystkie wejścia do budynków zaprojektowano z poziomu terenu bez zastosowania progów. Dostępność
do budynku dla osób niepełnosprawnych zapewniono głównym wejściem od strony północnej. Na parkingu
wokół budynku przewidziano 2 miejsca postojowe dla niepełnosprawnych.
2.8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU
BILANS TERENU
−
−
−
−
−
−
−
Powierzchnia terenu zagospodarowania
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia ciągów pieszych
Powierzchnia dróg publicznych
Powierzchnia dróg wewnętrznych i parkingów
Powierzchnia ażurowej płyty betonowej
Powierzchnia terenów zielonych
9 492 m2
3 317 m2
1 622 m2
624 m2
1 579m2 (54MP)
396 m2
1 954 m2
2.0. OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY
PŁYWALNIA WIELOZADANIOWA UWM OLSZTYN UL.TUWIMA
2.1 DANE OGÓLNE I ZAKRES OPRACOWANIA
2.1.1 Inwestor:
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
10-719 OLSZTYN, UL.OCZAPOWSKIEGO 2
2.1.2 Biuro projektowe:
ARCHITEKT RAFAŁ JACASZEK
10-065 UL.LIPOWA 23
OLSZTYN
2.1.3 Lokalizacja inwestycji:
DZIAŁKI NR: 74/2 , 74/1 , 74/20 , 74/21 , 72,
74/24 , 74/5 , 74/16 , 73/5 , 74/11 , 73/6
2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA:
Umowa z Inwestorem
Uchwała Nr XX/28/03 Rady Miasta Olsztyn z dnia 17 grudnia 2003
Uzgodniona koncepcja architektoniczna
Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 z uzbrojeniem
terenu.
• Warunki i uzgodnienia branżowe.
• Obowiązujące przepisy, normy i normatywy projektowania.
• Dokumentacja geotechniczna.
•
•
•
•
2.3 PRZEZNACZENIE, FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ PROGRAM
UŻYTKOWY OBIEKTU.
Przeznaczenie obiektu
Obiekt pełni funkcję akademickiego ośrodka sportowo-rekreacyjnego. Zaprojektowana sportowa niecka
basenowa o wym. 21x25m umożliwia organizację zawodów pływackich (w hali basenowej zaprojektowano
widownię na 278 osób)
Funkcję rekreacyjną stanowi basen do nauki pływania, whirpool'e oraz zespół saunowy. Poza tym w
obiekcie zlokalizowano wielofunkcyjne sale sportowe.
Forma architektoniczna
Budynek pływalni UWM zaprojektowany został w formie zwartej bryły. Część północno-zachodnia obiektu
została „zmiękczona” ścianą po łuku zakończoną dominantą wejścia głównego. Rozwiązania przestrzenne
nawiązują do przyszłego układu urbanistycznego z planowanym hotelem i halą widowiskowo-sportową. Od
strony południowo-wschodniej w główną bryłę pływalni wkomponowano dynamiczną formę części
rekreacyjnej z zielonym dachem przenikającym się naturalnym terenem. Działanie to jest ściśle powiązane z
funkcją obiektu – łukowe obniżenie dachu zlokalizowane jest nad pomieszczeniami nie wymagającymi
dużych wysokości w świetle. Wspornik okapu , który okala budynek ma za zadanie kompozycyjnie „rozbić”
wysoką ścianę i sprawić wrażenie unoszenia dachu – są to elementy charakterystyczne dla architektury
obiektów sportowych. W założeniach projektantów ma to być detal wspólny dla bryły pływalni i planowanych
w przyszłości obiektów hali sportowej oraz hotelu. W ścisłym związku z funkcją zaprojektowano
przeszklone ściany osłonowe. Przewidziano otwarcie widokowe z sal sportowych na istniejący starodrzew
przy „starej” ul. Tuwima. Przeszklona ściana południowo-zachodnia ma uatrakcyjnić przestrzeń hali
basenowej.
Program użytkowy
Obiekt składa się z części basenowej, widownii na 276 osób w hali basenu sportowego, zespołu
saunowego oraz sal sportowych na poziomie +4,00. Zaprojektowano zaplecze sanitarne i gastronomiczne
dla wymienionych funkcji. Na poziomie głównego wejścia do budynku w sąsiedztwie holu zlokalizowano
biura pracowników pływalni UWM, zaplecze szatniowe ratowników , instruktorów i sędziów oraz gabinet
lekarski. Na poziomie -3,50 zaprojektowano zaplecze socjalno-sanitarne pracowników obiektu oraz
pomieszczenia techniczne .wymagane do obsługi całej pływalni. Na poziomie +4,00 znajduje się dojście na
widownię, sale sportowe z zapleczem szatniowym oraz gastronomia z zapleczem.
Część basenowa składa się z części sportowej i rekreacyjnej
W części sportowej zaprojektowano:
basen o wymiarach 21x25m
Z uwagi na trudne warunki geologiczne zaprojektowano stalową nieckę basenową
posadowioną na płycie żelbetowej oddylatowanej od żelbetowej konstrukcji obiektu.
trybuny dla około 270 osób + 6 osób niepełnosprawnych.
Charakterystyka parametrów widowni:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
widownia jednopiętrowa
typ napełniania widowni z góry z poziomu 4,00m
głębokość rzędu dla widowni : S = 0,90m
ilość rzędów: 6
szerokość indywidualnego miejsca : Li = 0,50m;
poziom areny basenu: poz. 0,00
nachylenie widowni: 31°,
wysokość stopni trybun : 54,0cm
Schody na widowni :
szerokość stopnia - s = 30 cm
wysokość stopnia - h = 18,0cm.
Dla obsługi widowni zaprojektowano szatnię okryć wierzchnich w holu wejściowym
poziomie +4,00 (na poziomie, z kórego napełnianie są trybuny).
oraz sanitariaty na
Część basenowa rekreacyjna składa się z:
basenu do nauki pływania o wym.12,5x6,0m , głębokość 0,9-1,1m
wraz ze strefą rekreacyjną i zlokalizowanymi w niej leżakami
zespołu saunowego z atrakcjami :
−
−
−
−
−
sauna fińska
sauna parowa
prysznice doznań
studnia lodowa
3 wanny z hydromasażem (2x np. typ Polo – whirpool okrągły oraz 1x np. typ Arena –
whirpool eliptyczny.) Szczegółowe rozwiązania strefy z wannami z hydromasażem
pokazano w projekcie wykonawczym branży architektonicznej
strefy rekreacyjne z leżakami
barek z napojami
−
−
Istnieje możliwość funkcjonalnego wydzielenia zespołu saunowego z zastosowaniem elektronicznej kontroli
dostępu. Barek z napojami może funkcjonować jako samoobsługowy
Zasada funkcjonowania części basenowej.
Baseny pływackie wraz z zapleczem szatniowym posiadają systemy kontroli dostępu opisane dokładnie w
projekcie instalacji teletetechnicznej i elektrycznej (istnieje możliwość rozbudowy systemu kontroli dostępu
włączając do niego również zespół saunowy). Cała ta strefa obsługiwana jest i kontrolowana przez kasy
zlokalizowane w holu wejściowym na poziomie 0,00. Po przejściu przez kasy dostajemy się do przelotowych
przebieralni, przez które po zmianie ubrania i obuwia przechodzimy do przestrzeni szatni. Ubrania i rzeczy
podręczne zostawiamy w szafkach i przez prysznice dostajemy się do hali basenowej. Zaprojektowano
również koedukacyjną szatnię dla osób niepełnosprawnych z pomieszczeniem wymiany wózków
inwalidzkich, szatnią, przebieralnią oraz wc. Z częścią basenową powiązane są również pomieszczenia
ratowników, instruktorów oraz sędziów (sędziowie korzystają w trakcie zawodów z tego samego zaplecza co
instruktorzy i ratownicy).
Pozostałe części obiektu :
Wejście główne na poz. 0,00 prowadzi do dwukondygnacyjnego holu. W bezpośrednim sąsiedztwie holu
zlokalizowane są biura pracowników pływalni. Do biur dostajemy się poprzez sekretariat.
W dalszej części hol prowadzi do zaplecza szatniowego ratowników i instruktorów oraz do
multifunkcjonalnego pomieszczenia, które w czasie zawodów wykorzystywane jest na potrzeby sędziów, a w
trakcie codziennego użytkowania wykorzystywane jest przez ratowników . W rejonie tym zlokalizowany jest
również gabinet lekarza i pielęgniarki z aneksem kontroli antydopingowej.
Z holu udajemy się przez klatkę schodową na poziom +4,00. Z tego poziomu możemy dostać się na trybuny
w hali basenowej, do siłowni, sali sportowej i obsługujących je przebieralni, do sali konsumpcyjnej baru i
przylegającej do niej multifunkcjonalnej salki konferencyjnej. Ścianę pomiędzy salą konsumpcyjną a salką
konferencyjną przewidziano jako mobilną w celu zwiększenia funkcjonalności tej strefy.
W holu na poziomie +4,00 zlokalizowano także wc ogólnodostępne do obsługi widowni trybun i gastronomii.
Do baru przylega zaplecze, w którym zaprojektowano : kuchnię, zmywalnię, magazyny oraz zaplecze
socjalne pracowników, do którego prowadzi klatka schodowa K1 dostępna z zewnątrz. Przewiduje się
dostarczanie gotowych półproduktów do zaplecza gastronomicznego.W wc dla pracowników gastronomii
zaprojektowano armaturę wykonaną ze stali nierdzewnej,. Rozwiązanie to umożliwia korzystanie z baterii
prysznicowej zamontowanej przy umywalce.
Oddzielną strefę stanowią pomieszczenia techniczne związane z basenem wraz z zapleczem personelu dla
całego obiektu, które znajdują się w poziomie -3,50. Zaplecze socjalne pracowników z szatniami,
prysznicami, wc, pokojem socjalnym oraz pomieszczeniem ochrony zlokalizowano w bezpośrednim
sąsiedztwie klatki schodowej użytkowanej tylko przez pracowników obiektu. Z wewnętrznego holu na
poziomie -3,50 możemy dostać się również do strefy podbasenia lub do holu publicznego z wc
ogólnodostępnym.
W podbaseniu zlokalizowano pomieszczenia techniczne potrzebne do funkcjonowania pływalni.
Oprócz pomieszczeń ściśle związanych z technologią uzdatniania wody zaprojektowano warsztat
podręczny, pomieszczenia technika z wc .
Na poziomie -2,70 w rejonie wejścia technicznego od strony drogi wewnętrznej (część południowowschodnia obiektu) zlokalizowano trafostację oraz pomieszczenia rozdzielni elektrycznych dostępnych z
zewnątrz. Poza tym na kondygnacji podziemnej usytuowano inne pomieszczenia techniczne.
Zatrudnienie
W obiekcie pracuje ogółem 34 osób w tym:
- pracownicy administracyjni- 4 osoby
- pracownicy kawiarni – 4 osoby
- pracownicy sal sportowych – 6 osób
- pracownicy personelu basenowego – 20 osób
Zmianowość.
- pracownicy odnowy biologicznej – 2 zmiany każda po 3 osób
- pracownicy personelu basenowego – 2 zmiany po 10 osób
- pracownicy kawiarni - 2 zmiany po 2 osoby
Pomieszczenia ratowników, sędziów , wszystkie zaplecza socjalne pracowników, pom.technika oraz
warsztat podręczny są to pomieszczenia przeznaczone na tymczasowy pobyt ludzi tzn. poniżej 4 godzin w
czasie zmiany.
Przelotowość obiektu:
Przelotowość godzinowa obiektu – ok. 80osób/h
Przelotowość dzienna obiektu - ok. 1280 osób/ dzień w czasie 16-tu godzin pracy w okresie od godziny 6
do 22 wieczór
2.4 PARAMETRY OBIEKTU
(szczegółowe załączniki z zestawieniem powierzchni i kubatur netto na końcu opisu)
Zestawienie charakterystycznych wielkości budynku
Kubatura obiektu
Powierzchnia użytkowa
Wysokość budynku
Elewacja północno-wschodnia
Elewacja południowa-wschodnia
Elewacja północno-zachodnia
Elewacja południowo-zachodnia
33 432 m3
6736,8 m2
10,90 m
dł. 55,17 m
dł. 58,74m
dł. 58,90 m
dł. 46,94 m
Uwaga: Szczegółowe wymiary znajdują się w części rysunkowej projektu .
2.5 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU (załącznik karta analityczna )
2.6 OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano windę dla niepełnosprawnych w holu
wejściowym z poziomu 0,00 na +4,00 oraz -3,50 . W projekcie przewidziano windę np. Otis Gen2 Comfort
(630kg, 8 osób, drzwi teleskopowe o wym 900x2000mm, kabina o wym.: 1100x1400x2200mm, 3
przystanki, kabina nieprzelotowa)
W budynku zaprojektowano w ramach basenowego zespołu szatniowego – przebieralnię dla
niepełnosprawnych z pomieszczeniem wymiany wózków, „boxem” do przebierania, szatnią i wc.
Na hali basenowej przewidziano podnośnik do przenoszenia osób niepełnosprawnych z plaży do niecki
basenowej . Wszystkie te urządzenia dają możliwość dostępu niepełnosprawnym do każdego
pomieszczenia i urządzenia na różnych kondygnacjach obiektu. Dla osób niepełnosprawnych na wózkach
inwalidzkich zaprojektowano na trybunach 6 miejsc.
WC dla niepełnosprawnych (pom 1.12, -1.14) powinny zostać wyposażone w specjalną umywalkę, zalecane
wymiary szer.60-70cm, min.gl.56cm i wyprofilowanie wklęsłe przedniej krawędzi. Umywalce muszą
towarzyszyć uchwyty przyumywalkowe ruchome , uchylne lustro oraz działające na fotokomórkę : suszarka
do rąk i dozownik mydła w płynie. Dolne krawędzie wymienionych akcesoriów po montażu powinny
znajdować się na wys.120cm od posadzki pomieszczenia. Umywalkę i uchwyty montuje się 80cm nad
posadzką. Miska ustępowa powinna mieć wymiary min.szer.36cm, wys.46cm, dl.75cm. Miskę uzupełnia
kombinacja uchwytów : poziomego z pionowym na ścianie bocznej oraz ruchomego unoszonego ku górze
po drugiej stronie miski w odl.40cmod jego osi.
Inne pomieszczenia sanitarno-szatniowe dla niepełnosprawnych (wc w pom.0.13, )
oprócz powyższych urządzeń powinny zostać wyposażone również w stanowisko
kąpielowe, które składa się z siedziska kąpielowego zawieszanego na uchwycie lub
mocowane do ściany.(składane na przegubach do pozycji pionowej).
Siedzisko montuje się 45-53cm ponad brodzikiem bez progowym. Oś siedziska znajduje się w odległości
40-45cm od ściany bocznej, na której zamocowany jest uchwyt kątowy – łamany w kształcie litery „L”(
poziomy odcinek zamontowany na wys.85cm) . Bateria prysznicowa termostatyczna z blokadą elektroniczną
lub czasową zapewnia stalą temp. 38 stopni. (montaż na wys.85cm). Poręcze i uchwyty śr.35mm najlepiej
wykonane z rurki aluminiowej pokrytej warstwą ciepłego w dotyku nylonu.
2.7 INSTALACJE
Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje
● instalację wod- kan i ccw
● instalację c.o. oraz c.t.
● instalacja podgrzewu wody basenowej
● instalacja odzysku ciepła ze ścieków natrysków oraz popłuczyn filtrów
basenowych
● węzeł cieplny
● kanalizacja deszczowa systemu podciśnieniowego
● wentylacja mechaniczna (cały bud. wentylowany jest w sposób mechaniczny)
● instalację elektryczne i oświetlenia zewnętrznego
● wewnętrzna stacja transformatorowa wraz z przyłączem kablowym FN-15kV
● instalacja telekomunikacyjna
● zintegrowany system zarządzania infrastrukturą budynkową .
2.8 OPIS BUDOWLANY
2.8.1 Fundamenty
W związku z trudnymi warunkami geologicznymi (szczegóły w dokumentacji geotechnicznej) przyjęto
posadowienie całego obiektu na ruszcie fundamentowym
podpartym palami
żelbetowymi
wbijanymi w grunt. W niniejszym projekcie przyjęto
wstępnie pale żelbetowe średnicy 40.0 cm, górą
zwieńczone żelbetowymi ryglami
fundamentowymi o
przekroju min BxH=0.90x0.80 m, z betonu
min B25, zbrojone
podłużnie symetrycznie stalą
34GS
Basen pływacki sportowy 25x21m oraz basen do nauki pływania o wym. 12,5x6m wykonany ze stali
nierdzewnej umieszczonej na płycie żelbetowej posadowionej bezpośrednio na zagęszczonym gruncie.
Szczegółowe wytyczne dot. zbrojenia i detale konstrukcyjne zawarte w obliczeniach i wytycznych
konstrukcyjnych.
2.8.2 . Ściany fundamentowe
Zaprojektowano monolityczne żelbetowe ściany fundamentowe gr. 20cm. Szczegółowe wytyczne dot.
zbrojenia i detale konstrukcyjne zawarte w obliczeniach i wytycznych konstrukcyjnych
2.8.3 Ściany zewnętrzne
2.8.3.1 ściany zewnętrzne konstrukcyjne
- ściana monolityczna żelbetowa grub. 20cm
Szczegółowe wytyczne dot. zbrojenia i detale konstrukcyjne zawarte w obliczeniach i
wytycznych konstrukcyjnych.
2.8.3.2 ściany zewnętrzne osłonowe
- aluminiowa ściana osłonowa przeszklona
Fasady słupowo – ryglowe i świetliki dachowe: system fasady słupowo – ryglowej
podstawowej 50 mm np.: Schüco FW 50+.HI.
o szerokości
Profile:
Fasady wykonane z profili aluminiowych, tłoczonych ze stopu AlMgSi 0,5 F22.
Profile dobrane wg zaleceń producenta systemu muszą bezpiecznie przenosić obciążenia. Grubość ścianek
profili nośnych nie powinna być mniejsza niż 2mm.
Łączenie profili:
Dopuszcza się tolerancję połączeń słupów i rygli nie większą niż 0,5 mm. Połączenia słupów i rygli fasad
wykonane ze szczególną starannością bez dodatkowych elementów maskujących. Obróbka profili z
zastosowaniem systemowych narzędzi wg dokumentacji wykonawczej systemu.
Odprowadzenie wody:
System fasadowy umożliwiający kaskadowe odprowadzenie wody z rygli do kanałów odwadniających
słupów. Szczelne połączenie słupów i rygli uzyskiwane poprzez podcięcie rygla a następnie osadzenia go na
uszczelce zamocowanej we wrębie uszczelkowym na krawędzi słupa, powstająca w ten sposób różnica
poziomów wyrównywana poprzez zastosowanie narożników uszczelkowych z EPDM oraz uszczelek o
różnych rozmiarach. Narożniki uszczelek muszą być wklejone i uszczelnione systemowymi masami.
Kondensat wyprowadzany z kanałów odwadniających na systemową folię z EPDM, mocowaną na profilach
dystansowych z wrębem uszczelkowym. Odprowadzenie wody z kanałów odwadniających oraz
przewietrzanie fasady przy pomocy przeźroczystych kształtek odwadniająco – przewietrzających,
pasujących swym konturem do konturów kanałów odwadniających. Montaż i szczelne wklejenie kształtek
musi być możliwe do skontrolowania przed zamontowaniem listew dociskowych.
Uszczelki:
Zastosowane systemowe uszczelki z EPDM muszą być tak założone, aby klasa szczelności konstrukcji
zapewniona była w sposób trwały. Uszczelki w narożnikach łączone na kątowych kształtkach idealnie
dostosowanych do konturów uszczelek. Kształtki kątowe klejone z uszczelką systemową masą klejącą lub
zwulkanizowane.
Wymogi techniczne:
1. Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (DIN EN ISO 10077-1) wynosi:
2
współczynnik U < 1,5 W/m ×˚K dla części przeziernych.
Wymaga się stosowania systemów o podwyższonej izolacyjności cieplnej HI (High Isolation) .
2. Kategorie szczelności dla fasady
Infiltracja i szczelność na wodę opadową
Klasyfikacja: AE wg DIN EN 12152
Klasyfikacja: RE(1000Pa) wg DIN EN 12154
Uszczelnienie styków konstrukcji aluminiowej z korpusem budynku:
Folie z EPDM mocowane do profili dystansowych z wrębem uszczelkowym. Profile na słupach i ryglach
muszą być tzk założone aby folia EPDM sklejona była w narożach „na zakład” w jednej płaszczyźnie.
Wymagane folie uszczelniające powinny być wykonane z EPDM. Ich właściwości, wymiary i kształty
powinny odpowiadać przewidywanemu zastosowaniu. Również właściwości sprężyste powinny być
zachowane w przewidywanym zakresie temperatur. Klejenia folii należy dokonać na uprzednio
przygotowanych, równych i nie pylnych powierzchniach z dodatkowym mocowaniem mechanicznym
Fartuchy nie mogą być przerywane podporami lub kotwami.
Uszczelnienia konstrukcji należy dokonać według zaleceń producenta systemu.
Wszystkie stosowane kleje oraz masy uszczelniające wg aktualnej dokumentacji systemodawcy.
Paroizolacje od strony wnętrz z folii EPDM lub materiałów izolacyjnych
( wypełniacze silikonowe na podkładach z taśm rozprężnych) Wykonanie paroizolacji musi uwzględniać
wymogi projektu wnętrz.
Elementy stalowe:
Wkręty łączniki oraz tuleje ze stali nierdzewnej A4. Elementy stalowe muszą być odizolowane od
aluminiowych materiałami nie przewodzącymi prądu elektrycznego.
Powłoki lakiernicze
Profile polakierowane proszkowo w systemie kontroli jakości QALICOAT . Profile oraz aluminiowe elementy
wykończeniowe zabezpieczone lakierem dwuwarstwowym z primerem lub preanodyzacją w systemie
konroli jakości QALICOAT kl.2
Wypełnienia (szkło)
−
murowana ściana osłonowa
W niektórych rejonach zaprojektowano murowaną ścianę z cegły kratówki gr.12 w formie „grzebienia” z
filarami co ok 2m kotwionymi w ścianie żelbetowej za pomocą bednarki. Rozwiązanie to zapewnia
sztywność ściany.
Szczegóły na przekrojach w projekcie wykonawczym branży architektonicznej.
Obudowę szachtu wentylacyjnego zaprojektowano z cegły kratówki gr.12cm z żelbetowymi wieńcami
pośrednimi (rejon osi Y8 i X1)
Przy wyjściu ewakuacyjnym z trybun zaprojektowano ścianę osłonową gr.18cm np. z cegły Silka.
2.8.4 Stropy
Stropy żelbetowe gr.20cm
Szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie konstrukcyjnym.
2.8.5 Wieńce
Wieńce żelbetowe
Szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie konstrukcyjnym.
2.8.5.1 Nadproża
Nadproża żelbetowe
Szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie konstrukcyjnym.
2.9.6 Słupy i rdzenie
Słupy i rdzenie żelbetowe
Szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie konstrukcyjnym.
2.9.7 Schody wewnętrzne i zewnętrzne
Klatka schodowa w holu głównym, prowadząca z poziomu 0,00 na poz.+4,00 zaprojektowana została w
konstrukcji stalowej. Zaprojektowano kamienne stopnie wykonane z klejonych 3 warstw płyt kamiennych
granitowych gr. 3cm. Na wierzchniej warstwie stopni w strukturze kamienia wykonać pasy antypoślizgowe
Szczegóły dotyczące koloru kamienia, sposobu wykończenia zostaną podane na etapie nadzoru
autorskiego. Konstrukcję stalową klatki schodowej należy zabezpieczyć farbą ogniową o odporności R30.
Pokrycie farbą ogniową należy wykonać z należytą starannością bez występowania zacieków.
Pozostałe klatki schodowe – żelbetowe.
Szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji.
2.9.8 Konstrukcja stropodachów
Główna konstrukcja nośna dachu to dwa zestawy dźwigarów dachowych z drewna klejonego (nad dużym
basenem dźwigar dwutrapezowy wysokości w kalenicy c.o 2.60m, w rozstawie co 6.0 m, nad częścią
socjalną dźwigar trapezowy z drewna klejonego wysokości c.o 1.90 m), Do ww dźwigarów z boku
mocowane są drewniane płatwie z drewna klejonego o przekroju 18/28 cm w rozstawie co c.o 2.0 m.
Do płatwi mocowana jest stalowa blacha fałdowa Tr60/235-1.25 mm usztywniająca dach w płaszczyźnie
poziomej. Pozostałe część nośna dachu to płyty żelbetowe gr. 20.0 cm, oparte na monolitycznych,
żelbetowych dźwigarach. Uzupełniająco nad hallem głównym dach to jw. płyta żelbetowa gr. 12.0-16.0 cm,
oparta na stalowych podciągach z kształtowników ażurowych z HE300B wysokości 0.42 m, zadaszenie
przy wejściu głównym to stalowa blacha fałdowa Tr60/235 gr. 1.25 mm oparta na stalowych
ażurowych dźwigarach z kształtowników HE260B wysokości 0.36 m.
Szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji.
2.9.9 Wentylacja
Cały budynek wentylowany mechanicznie.
Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w projekcie instalacji wentylacji mechanicznej.
2.9.10 Izolacje
2.9.10.1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
Izolacja ścian fundamentowych od strony zewnętrznej.
Izolacje wykonać przy użyciu np.: SUPERFLEX-10 dwuskładnikowej masy szpachlowej na bazie surowców
bitumicznych i tworzyw sztucznych, które po wymieszaniu w wyniku reakcji tworzą wysokoelastyczną
powłokę izolacyjną, odporną na działanie wody i wilgoci zawartej w gruncie.
Podłoże pod wykonanie izolacji musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych
rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś wyoblenia
odpowiednio zaokrąglić. Podłoże nie powinny posiadać przy wodzie działającej pod ciśnieniem rys o
szerokości powyżej 1 mm.
Na tak przygotowane podłoże należy nanieść preparat gruntujący np.:EUROLAN-3 K koncentrat
bitumicznej emulsji, o wysokiej odporności na zasady. Przed użyciem materiał rozcieńczyć z wodą w
stosunku objętościowym 1:10. Roztwór nanosić szczotkami. Można stosować na suchym i lekko wilgotnym,
lecz chłonnym podłożu. Po wyschnięciu materiału gruntującego wykonać włąściwą izolację powłokową z
materiału np.:SUPERFLEX 10. Materiał nanosić w dwóch operacjach roboczych przy pomocy szpachli
metalowej. Drugą warstwę izolacji można nakładać po dostatecznym związaniu pierwszej. Minimalna
warstwa suchej pozostałości powinna wynosić 3 mm.
Po całkowitym wyschnięciu materiału izolacyjnego należy przystąpić do przyklejania izolacji termicznej
(XPS). Izolację termiczną należy kleić punktowo przy użyciu materiału np.:SUPERFLEX 10.
UWAGA: Przy osi X9 na ścianie fundamentowej zewnętrznej narażonej na wodę spływającą ze
stropodachu zielonego do izolacji przeciwwodnej zastosowano materiał np. Superflex 10 gr. min.
4mm z siatką z włókna szklanego – szczegóły na rysunku Przekrój H-H
Izolacja ścian fundamentowych od strony wewnętrznej
Izolacje wykonać przy użyciu np.:EUROLAN 3 K niezawierającą rozpuszczalnika, 60% emulsją bitumiczną
przeznaczoną na podłoża suche i wilgotne. Odporna na wiele rodzajów kwasów i ługów.np: EUROLAN 3 K
może być stosowany na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje się za pomocą pędzla
malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, względnie
wałkiem. Podłoża suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia
chłonności podłoża, należy wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą, tj. dodając 30-70%
wody. Po wyschnięciu powierzchni zagruntowanej można wykonać jedno-, względnie dwukrotne pokrycie
nierozcieńczonym np.:EUROLAN 3 K.
Uszczelnione ściany można obudowywać po całkowitym wyschnięciu np.:EUROLAN 3 K. Uszczelnionych
ścian nie wolno obsypywać gruzem, ani też grubym kruszywem. W przypadku nakładania emulsji metodą
natrysku zaleca się wykonanie rozcieńczenia emulsji wodą tzn. dodając ok. 10-20% wody. Po pracy
narzędzia należy spłukać czystą wodą, a następnie wysuszyć. Zużycie emulsji jako warstwy ochronnej
zależy od stopnia chłonności podłoża i w przypadku dwóch warstw nie powinno być mniejsze niż 400-500
2
g/m .
Izolacja ław fundamentowych
Do izolacji poziomej powierzchni ław fundamentowych stosować np. 2x superflex D1 – mineralną elastyczną
zaprawę uszczelniającą .
Izolacje pionowych płaszczyzn wykonać przy użyciu np.:EUROLAN 3 K niezawierającą rozpuszczalnika,
60% emulsją bitumiczną przeznaczoną na podłoża suche i wilgotne lub podobnym preparatem o podobnych
właściwościach, odpornym na wiele rodzajów kwasów i ługów. Przykładowy preparat np.:EUROLAN 3 K
może być stosowany na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje się za pomocą pędzla
malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, względnie
wałkiem. Podłoża suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia
chłonności podłoża, należy wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą, tj. dodając 30-70%
wody. Po wyschnięciu powierzchni zagruntowanej można wykonać jedno-, względnie dwukrotne pokrycie
nierozcieńczonym preparatem np.: EUROLAN 3 K.
Uszczelnione ściany można obudowywać po całkowitym wyschnięciu np.:EUROLAN 3 K. Uszczelnionych
ścian nie wolno obsypywać gruzem, ani też grubym kruszywem. W przypadku nakładania emulsji metodą
natrysku zaleca się wykonanie rozcieńczenia emulsji wodą tzn. dodając ok. 10-20% wody. Po pracy
narzędzia należy spłukać czystą wodą, a następnie wysuszyć. Zużycie emulsji jako warstwy ochronnej
zależy od stopnia chłonności podłoża i w przypadku dwóch warstw nie powinno być mniejsze niż 400-500
2
g/m .
Uszczelnienie dylatacji przy styku głowicy basenowej i plaży.
Przed przystąpieniem do wykonania uszczelnienia dylatacji należy odpowiednio przygotować podłoże.
Podłoże musi być twarde i nośne. Należy usunąć wolne cząstki, takie jak kurz, zabrudzenia, zaczyn
cementowy, tłuszcze, olej do smarowania deskowania, resztki środków antyadhezyjnych. Jeżeli zaistnieją
jeszcze jakieś wątpliwości co do jakości podłoża, należy je poddać piaskowaniu. Uszczelnienie należy
wykonać przy pomocy taśm uszczelniających Superflex AB 75 lub Superflex AB 150 wtopione na materiał
np.:Superflex 40 S - niezawierającym rozpuszczalnika, nadającym się do szpachlowania, 2komponentowym uszczelnieniem na bazie żywicy epoksydowej, przeznaczonym na powierzchnie poziome,
pionowe i pochyłe. Podłoże w około elementów instalacji należy zagruntować materiałem np.:Eurolan FK 28
- niezawierającym rozpuszczalnika, bezwonnym, niskolepkim, dającym się nakładać pędzlem i wałkiem, 2komponentowym preparatem na bazie żywicy epoksydowej, służącym do gruntowania. Na jeszcze lepką
warstwę gruntującą nanieść materiał np.:Superflex 40 S. Celem uzyskania przyczepności później
nanoszonych warstw świeży jeszcze materiał należy obficie obsypać piecowo suszonym piaskiem
kwarcowym. Taśmę należy uformować w kształt przypominający Omegę „Ω”. Do wyprofilowania kształtu
użyć sznur dylatacyjny o średnicy większej od szerokości szczeliny o ok. 30 %.
UWAGA: Dopuszcza się zmianę systemu hydroizolacji pionowej i poziomej po wykonaniu wykopu w
zależności od zastanych warunków wodnych
2.9.10.2 Izolacje termiczne
−
−
pod posadzką na gruncie i na stropach między piętrami –styropian twardy gr. 5cm
szczegóły warstw opisano na rysunkach przekroi
stropodach nad halą basenu sportowego:
®
®
Zaprojektowano stropodach w systemie klejonym np. ICOPAL FP FS S o odporności ogniowej RE
20 i RE 30 dla części nośnej przekrycia dachu.
Układ warstw:
•
•
•
•
•
Papa paroizolacyjna np. FOALBIT
−
stropodach w technologii monolitycznej
Klej poliuretanowy lub bitumiczny do klejenia styropianu
®
Płyty styropianowe np. ICOPAL ROOF EPS 100
Papa np. PLASTER (samoprzylepna do styropianu)
Papa np. Polbit WF SZYBKI PROFIL SBS lub np. Extradach WF SZYBKI PROFIL SBS
Zaprojektowano warstwę izolacji termicznej o grubości min. 20cm. W projekcie przewidziano wykonanie
warstwy spadkowej ze schodkowo układanego styropianu gr. 5-10cm. Na tak wykonstruowaną warstwę
spadkową ułożono wełnę mineralną miękką zapobiegającą pękaniu warstwy wierzchniej – styropianu
gr.5cm. Dopuszcza się zrealizowanie alternatywnych rozwiązań.
−
na ścianach zewnętrznych podziemnych - polistyren ekstrudowany gr.5 cm
−
na ścianach zewnętrznych nadziemnych:
wełna mineralna z włókniną szklaną w systemie elewacji wentylowanej (blacha aluminiowa)
styropian np. EPS-70-040 gr.12cm i 20cm w systemie klejonych płytek klinkierowych
Zaprojektowane przegrody spełniają wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej kreślone w „Warunkach
techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”; współczynniki przenikania ciepła U [
W/(m2 x K) wynoszą :
-
ściany zewn. nadziemia - 0,45
stropodachy - 0,30
okna i drzwi , drzwi wejściowe - max. 2,0
−
2.9.11 Wykończenie zewnętrzne
2.9.11.1 Pokrycia dachowe
−
stropodach nad halą basenu sportowego i salami sportowymi
papa termozgrzewalna
dokładne opisy warstw stropodachu na rysunkach poszczególnych przekrojów
−
stropodach nad częścią gastronomiczną i holem
papa termozgrzewalna
dokładne opisy warstw stropodachu na rysunkach poszczególnych przekrojów.
−
stropodach zielony nad zespołem saunowym i pom. technicznymi
dokładne opisy warstw stropodachu na rysunkach poszczególnych przekrojów.
−
stropodach nad wejściem głównym
memebrana dachowa
dokładne opisy warstw stropodachu na rysunkach poszczególnych przekrojów.
2.9.11.2. Okładziny zewnętrzne
−
−
płytki klinkierowe klejone do styropianu
W projekcie przyjęto system np. StoTherm Ceramic S:
klejenie: np. Sto-Baukleber - mineralna zaprawa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych
termoizolacja: styropian np. EPS-70-040
−
−
−
−
−
mocowanie mechaniczne: kołki wbijane lub wkręcane - mocowanie
przez siatkę zbrojacą
warstwa zbrojona: np. StoLevell Uni - mineralna zaprawa zbrojąca na bazie białego
cementu, wzmocniona mikrowłóknami
klejenie płytek: StoColl KM - mineralna zaprawa klejowa na bazie cementu do przyklejania
płytek ceramicznych
okładzina: płytki klinkierowe cieniowana typ np. PE NF 17 Roben
spoinowanie: StoColl FM-K mineralna zaprawa do spoinowania p³ytek klinkierowych, kolor NCS
S3010-Y20R
blacha aluminiowa na rąbek stojący (np. PREFALZ deluxe zyprium)
rąbek kątowy w poziomie w rozstawie 42,5cm. Układ warstw:
wełna mineralna 12cm z włókniną szklaną
ruszt aluminiowy np.w systemie Eurofox lub ruszt drewniany
szczelina wentylacyjna min. 2,5cm
płyta OSB 22mm mocowana do rusztu aluminiowego
blacha aluminiowa na rąbek stojący
−
−
−
−
−
blacha aluminiowa na rąbek stojący (np. PREFALZ deluxe tytanium)
Wykończenie attyk, okapów. Układ warstw pokazano na przekrojach oraz na rysunku
wykonawczym detalu attyki oraz wiatrołapu.
panel z blachy aluminiowej
wykonananie cokołu z panelu aluminiowego (z wypełnieniem z twardej izolacji termicznej) w
kolorze elewacji na elewacji południowo-wschodniej
Szczegółowy opis elewacji wykonanych z blachy aluminiowej na rąbek stojący:
OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA POSZYCIA ELEWACYJNEGO PRZYJĘTO ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE PREFA (zastosować system Prefa lub inny o tym samym
standarcie)
ROBOTY BLACHARSKIE, OBLACHOWANIA WYKOŃCZENIOWE.
Roboty blacharskie – oblachowania wykończeniowe elewacji, elementów obróbek blacharskich budynku
oraz elementów odwodnienia.
−
Używane materiały i zakres prac.
Używane materiały
Blacha aluminiowa
−
Taśma PREFALZ deLuxe klasa felcowania H41 stop AlMn1Mg0,5 gr.0,7 mm powłoka PP106 kolor
ZYPRIUM (elewacja) i TYTANIUM (attyki)
Materiał
Aluminium powlekane
Stop: PN EN 573
Jakość zakładki:
PN EN 1396
Jakość lakieru: PP 106 gr. 25 m strona dekoracyjna
gr. 5 m strona spodnia – lakier zabezpieczający
Wielkości standardowe: 60 kg (Ø wewnętrzna = 320 mm) ok. 48 metrów bieżących
500 kg (Ø wewnętrzna = 500 mm) ok. 407 metrów bieżących
Wymiary:
0,70 x 500 mm
0,70 x 1000 mm
−
−
−
Taśma o szerokości 500 mm używana do produkcji paneli w technologii rąbka kątowego
(szerokość efektywna paneli po wyrobieniu maszynowym 430mm)
Taśma o szerokości 1000 mm, przeznaczona do wykonywania obróbek i opierzeń systemowych –
narożniki, parapety, węgarki
Łączniki systemowe stałe i przesuwne do mocowania blachy w technologii rąbka kątowego w ilości
−
przewidzianej systemem.
Wkręty do drewna do mocowania haftek stałych i przesuwnych w przypadku płyty OSB oraz gwoździ –
ocynkowanych ogniowo do montażu na deskach w niezbędnej ilości
Podkonstrukcje :
Pasy usztywniające/ z blachy aluminiowej o gr. 1,2 lub 1,5 mm dopuszcza się stosowanie
2
blachy stalowej ocynkowanej o gramaturze ocynku 275 g/m i min. gr 0,7 mm
Aluminiowa taśma z perforacją oczkową  5mm i gr.1,0 mm do wykonania siatek ochronnych
przeciw owadom w szczelinach wentylacyjnych
OPIS WARSTW
Kompatybilność materiału i montaż metali
Różne metale nie powinny się stykać, jeżeli w wyniku mogłaby powstać korozja stykowa lub uszkodzenia
spowodowane przez korozję. Należy wówczas zapobiec bezpośredniemu metalicznemu stykowi za pomocą
odpowiednich powłok lub izolujących warstw pośrednich.
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące sposobu, w jaki PREFALZ może być łączony z innymi
metalami.
Para materiału
Cynk
Stal nierdzewna
Ołów
Stal niechroniona
Miedź
Teren wiejski
+
+
+
-
Atmosfera miasto/
przemysł
+
+
+
-
Blisko morza
+
+1)
-
1) Dotyczy tylko śrub z formowanym gwintem i nitów zaślepiających ze stali nierdzewnej, jeśli należy
wykluczyć tworzenie się elektrolitu
Zakres prac
Wykonanie rusztu podkonstrukcji drewnianej.
Ułożenie docieplenia
Wykonanie wiatroizolacji
Montaż kontrłat zapewniających wentylację
Montaż pełnego podkładu pod blachę (deska 24 mm lub płyta OSB3 22 mm)
Założenie siatek p/owadom w otworach i szczelinach wentylacyjnych.
Profilowanie elementów z blachy.
Wykonanie i montaż podkonstrukcji i pasów usztywniających z blach aluminiowych lub ocynkowanych
Montaż obróbek: attyk, daszków, otworów, okien, połączeń z innymi elementami budowlanymi.
Montaż paneli z blachy aluminiowej w technologii kątowego rąbka stojącego
Zasady wykonywania robót
Wykonanie okładzin powinno być wykonane przez autoryzowaną firmę lub po przeszkoleniu przez doradcę
technicznego dostawcy (PREFA). Na okładzinę dachów i elewacji należy stosować blachę o gr. min 0,70
mm. Okładzina z blachy w pasach szerokość 430 mm /(pas surowej blachy) ze zwoju szer. 500 mm.
Arkusze blachy nie dłuższe niż 400 - 600 cm.
Powłoki rozdzielające
Powłoki rozdzielające bądź warstwy rozdzielające pełnią następujące zadania:
Chronią metal od spodu przed szkodliwymi, alkalicznymi oddziaływaniami i możliwymi szkodliwymi
oddziaływaniami środków ochrony drewna.
Poprawiają zdolności poślizgowe przy zmianach długości spowodowanych temperaturą.
Podczas fazy budowy chronią szalunek z drewna przed wodą.
Poprawiają dźwiękochłonność.
Jeżeli nie są stosowane środki ochrony drewna z zawartością soli lub miedzi i nie są potrzebne działania
służące do ochrony przed hałasem, wówczas w PREFALZ można zrezygnować z powłoki rozdzielającej.
Warunkiem jest czysta, płaska spodnia konstrukcja z drewna.
Drenażowe powłoki rozdzielające, służące jako płaszczyzna prowadząca wodę (tak zwane maty
strukturalne), w przypadku pasm z aluminium firmy PREFALZ nie są wymagane ze względu na odporność
przed korozją.
Podłoże – drewno iglaste o współczynniku PH 4,5-7. Impregnacja drewna wyłącznie środkiem
niepowodującym korozji blachy tj. klasy ryzyka korozji dla blachy 2 wg normy EN 335.
Podłoże może być realizowane alternatywnie z :
- desek iglastych o wymiarze 24 x max 100 mm
- płyt OSB 3 o gr. min 22 mm
Inne
Podłoże do mocowania podkonstrukcji powinno być równe bez wystających fragmentów zaprawy i raków na
powierzchni betonowej. Wyposażenie w instalacje elektryczną należy wykonać przed wykonaniem
podkonstrukcji.
Łączenie elementów blach metodą na rąbek kątowy lub leżący w zależności od rodzaju okładziny.
Połączenia kolejnych poziomych pasów blachy na elewacji na pojedynczą agrafkę z uwzględnieniem
wiązania krzyżowego z przesunięciem kolejnych paneli o ½ stosowanej długości i zachowaniem dylatacji
technologicznych w celu umożliwienia kompensacji termicznej
Mocowanie blachy do podłoża na klipsy (haftki) stałe i ruchome PREFA ze stali nierdzewnej o gr. 0,40 mm
w średniej ilości 6 szt./m2 z zagęszczeniem w strefach narożnikowych i brzegowych.
Liczba i odstęp zaczepów w zależności od wysokości budynku, obszaru elewacji, grubości materiału i
maksymalnej szerokości wstępnie profilowanych blach.
Budynek
m
1
2
Szerokość profilu w
mm
Długość
Materiał
profilu w
m
Al
 12 m
Obszar dachowy
mm
Środek
sztuk/m²
do 8 m
3
420
8-20 m
4
520
5
570
6
420
7
520
20-100 m
8
570
9
420
10
520
11
570
0,7
0,7
500
3,9
500
3,9
250
7,7
200
8,5
150
12,8
150
12,8
Minimalna grubość materiału
0,7
500
Brzeg
mm
sztuk/m²
500
Narożnik
mm
sztuk/m²
500
0,7
0,7 0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Zaczepy, ilość i wzajemny odstęp
50
500
500 500 500 500
0
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
50
500
350 350 350 250
0
3,9
5,5
5,5
5,5
7,7
3,9
50
300
200 200 200 150
0
6,4
9,6
9,6
9,6 12,8
6,4
Narożnik
Brzeg
Na Brzeg
roż
nik
Środek
Środek
Informacje ogólne
Do przejść dachowych i części montowanych należy stosować elementy systemowe i środki do mocowania
dostawcy PREFA dopasowane do materiału pokryciowego. Krawędzie , takie jak narożniki węgarki i
połączenia poprzeczne należy wykonać zgodnie ze sztuką blacharską.
Nieznaczne odchylenia kolorów nie są określane jako brak jakościowy.
Ślady zadrapań mogą być wynikiem przetwarzania i nie wpływają ujemnie na funkcjonowanie i żywotność.
Pasy blachy na elewacji o ile zajdzie taka potrzeba powinny być wstępnie wygięte do promienia krzywizny
elewacji.
Pasy usztywniające na oblachowaniach poziomych pod blachą aluminiową wykonać z aluminium lub ze stali
ocynkowanej
W przypadku konieczności wykonania połączeń klejonych używać specjalistycznych
zestawów dostawcy sytemu okładzin !
Narzędzia
Należy stosować dostępne na rynku narzędzia ręczne i maszyny przeznaczone do technologii tworzenia
zakładek.
Aby zminimalizować widoczne odciski i garby, przyrządy nie powinny mieć żadnych ostrych krawędzi
i naroży (ewentualnie dokonać obróbki końcowej papierem ściernym)
Blachę aluminiową formować za pomocą maszyny SCHLEBACH SPM 30x80 LS RS lub innym jej
odpowiednikiem. Maszyna formuje arkusz blachy w kształt przygotowany do montażu.
Pasy blachy o profilu krzywoliniowym (łukowym) przygotować za pomocą profilarki RBM 25 firmy
SCHLEBACH lub jej odpowiednikiem .
Łączenia blach można wykonać ręcznie lub maszynowo. Rąbek powinien zapewniać dylatację 3-5 mm
pomiędzy poszczególnymi arkuszami blachy w układzie poziomym .
Układanie profili z blachy PREFALZ
I. Profilowanie:
Podczas profilowania należy zwracać uwagę na to, aby wymiary profili odpowiadały zaleceniom, a maszyna
do profilowania była ustawiona zgodnie z instrukcją obsługi. Na rysunku 1 przedstawione zostały kąty, jakie
należy zachować na profilu oraz wymiary.
Ważne! Wymiar 9 mm na spodzie stropu nie może zostać przekroczony.
Rys. 1: Kąty i wymiary na profilu zakładki stojącej wzmocnionej
Obowiązujące zalecenia:
Po zmianie ustawienia należy najpierw skontrolować wymiary i kąty na jednym paśmie próbnym wykonanym
z odpowiedniego materiału!
II. Rozwijanie
Szpula aluminium musi się łatwo rozwijać. Wielkość rolki musi być dopasowana do rozwijarki. Musi być
dostateczny odstęp od maszyny profilującej. Rozwijanie odbywa się od dołu, wewnętrzna strona rolki jest po
profilowaniu stroną widoczną.
III. Układanie profili z blachy
1. Układanie
- Podczas układania nie rozsuwać profili względem siebie(patrz Rys. 2)
prawidłowo
błędnie!
Rys. 2: Wskazówka dotycząca układania
Uwaga: Należy zawsze układać tylko jedno pasmo, wykonać zakładkę a następnie ponownie zaczepić!
Mocowanie profili Prefalz
Zanim pasma zostaną zamocowane do szalunku za pomocą zaczepów na spodzie stropu, najpierw należy
zamknąć zakładkę na stronie przykrywającej.
Podczas mocowania zaczepów należy zwrócić uwagę na to, aby gwoździe lub śruby były wprowadzone
pionowo do zaczepów (Rys. 3)
prawidłowo
błędnie!
Rys. 3: Ustawianie gwoździ z zaczepami
Po umieszczeniu i zamocowaniu zaczepów odwrócić przednią krawędź i docisnąć do stropu spodniego
(Rys. 4)
Rys. 4: Zagięcie przedniej krawędzi zaczepów
Uwaga:
Należy unikać stosowania narzędzi o ostrych krawędziach.
Powierzchnia deskowania musi być płaska i czysta.
IV. Zamykanie zakładki
Zanim zakładka zostanie zamknięta w sposób maszynowy, należy najpierw zakładkę lekko połączyć z
zamykaczem zakładki kątowej w odległości ok. 1 metra (Rys. 5).
Rys. 5: Praca wstępna z zamykaczem ręcznym zakładki kątowej
Blachę mocować za pomocą klipsów stałych lub ruchomych w średniej ilości 6 szt./m2 z zagęszczeniem w
strefach narożnikowych i brzegowych.
Powierzchnia blachy może być zabezpieczona folią ochronną. W takim przypadku folię należy bezwzględnie
usunąć po wykonaniu okładziny w terminie do 30 dni po jej zamontowaniu. Przy zabrudzeniu i zaplamieniu
blachy należy stosować preparaty czyszczące PREFA.
Pod żadnym pozorem nie wolno używać środków czyszczących na bazie acetonu !
Przy małych powierzchniach obróbek blacharskich folię można zedrzeć z blachy przed rozpoczęciem
formowania.
Należy zapewnić wentylowanie konstrukcji elewacji.
Na dole elewacji z blachy aluminiowej należy wykonać otwory wentylacyjne zabezpieczone siatką przeciw
owadom. Wypływ powietrza należy zapewnić przez odpowiednie ukształtowanie opierzenia z blachy i
również zastosować siatkę ochronną przeciw owadom. W strefach przecinających kanały wentylacyjne
(okna, elementy architektoniczne) należy zapewnić swobodny przepływ powietrza realizując wlot powietrza
w górnym opierzeniu okiennym i jego wylot pod parapetem
Montaż odwodnienia – rynien i rur spustowych należy wykonać na uchwytach mocujących dostawcy
(PREFA) ze szczególnym uwzględnieniem postanowień instrukcji montażu, w tym :
•
•
•
sposobu połączeń elementów składowych, połączenia klejone, nitowane
zapewnienia odpowiedniej dylatacji rynien w odstępach max 12 m
montażu haków rynnowych w max rozstawie 70 cm
Metody i zakres kontroli.
Tolerancja wymiarów 0,5 cm
Przepisy związane i obowiązujące.
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych –Arkady 1989
Zalecenia i instrukcje dostawcy systemu
Należy przestrzegać wszelkich obecnie obowiązujących przepisów, rozporządzeń prawnych i wytycznych.
W instrukcji układania nie są omawiane aspekty umowne, w związku z czym nie mogą być stawiane
skarżące roszczenia odnośnie braków, błędów lub niekompletności.
Podsumowanie wskazówek dotyczących profilowania i montażu
Rolka Prefalz powinna się lekko rozwijać, a wielkość rolki powinna być dopasowana do rozwijarki.
Rozwijarkę ustawić z jednakową odległością i wysokością w stosunku do urządzenia profilującego.
Strona wewnętrzna rolki jest stroną widoczną.
Maszynę do profilowania ustawić zgodnie z instrukcją obsługi (np. ustawić ogranicznik wlotu bez naprężenia
i bez wolnej przestrzeni na szerokości taśmy, skontrolować wymiary zakładek i ukosy,...).
Profilowane pasma należy podczas transportu chronić przed możliwością odkształceń (np.: podczas
transportu samochodem poprzez mocowanie pasem).
W obszarze naroża należy rozpoczynać od połowy szerokości pasma / szerokości profilu.
Stosować zaczepy stałe i przesuwne ze stali nierdzewnej PREFA.
Zwrócić uwagę na kierunek układania (docisk od tyłu) szczególnie w przypadku farb metalicznych, przy
wykonywaniu obróbek i pasm ZAWSZE przestrzegać kierunku powlekania – oznaczenie kierunku strzałka
na dolnej stronie tasmy
Odstęp zakładki dopasować do temperatury układania: zbyt duży odstęp zakładki może podczas
stosowania maszyny do zakładek prowadzić do odkształceń zakładki, a tym samym do otwierania pasm.
Zbyt mały odstęp uniemożliwia rozciąganie poprzeczne.
Pasmo Prefalz należy połączyć zakładką z zamocowanym już pasmem i na zakończenie włożyć zaczepy ze
stali szlachetnej PREFA (ewentualnie wkładkę z taśmy uszczelniającej), NIE montować dachu jednocześnie
tworząc zakładkę.
Ustawienie maszyny do tworzenia zakładek: w celu zapobieżenia odciśnięciu karbów do pasma profilu,
należy zwrócić uwagę na to, aby maszyna do zakładek była wyposażona w prawidłowy zestaw rolek.
Karb na bocznej wysokości profilu oznacza automatycznie wypukłość pasm (patrz Instrukcja producenta).
Uwzględnić odstęp rozciągania w przypadku okapu, kalenicy, kosza i wiązania.
Nie należy ustawiać zaczepów w przypadku zakładek poprzecznych w obszarze przesuwnego zaczepu.
Unikać stosowania narzędzi do obróbki z ostrymi krawędziami.
Wraz z niniejszą instrukcją układania należy stosować się do wytycznych dotyczących wykonywania prac
blacharskich na dachach i elewacjach (zasady obowiązujące w zawodzie blacharza) i / lub przestrzegać
obowiązujących przepisów krajowych.
Dla Austrii: ÖNORM B 2221, zasady obowiązujące w zawodzie blacharza. Poza tym należy stosować
szczegóły dostawcy PREFA z niniejszą instrukcją układania
Niniejsza instrukcja układania jest poradnikiem przeznaczonym dla osoby planującej i układającej dach.
Zawiera opis sposobu obchodzenia się i zastosowania aluminium PREFALZ, a przedstawione szkice są
przykładami powszechnie występujących przypadków.
Instrukcja układania nie zwalnia z samodzielnego myślenia i postępowania
Podczas montażu odcinków aluminiowych PREFALZ mogą być stosowane tylko części systemowe
dostarczone przez PREFA.
ROZWIAZANIA WĘZŁÓW
1. Narożniki zewnętrzne
Wersja A
Wersja B
UKŁAD PANELI
Układ paneli zaprojektowany jako poziomy z przesunięciem wzajemnym w kolejnych szeregach o
½ długości
Szerokość osiowa (efektywna) paneli wynosi 430 mm
W przypadku konieczności zawężenia istnieje możliwość przygotowania maszynowego na miejscu
budowy węższych paneli bez utraty optycznego założonego podziału o ile nie zostanie
przekroczony poziom max 7% szerokości osiowej (ok. 30 mm)
UKŁAD WARSTW
Aluminiowa blacha PREFALZ na kątowy rąbek stojący gr. 0,7 mm
Podkład opcjonalnie:
pełne deskowanie gr. 24 mm max szerokość desek 100 mm
płyta OSB 3 gr. 22 mm
Szczelina wentylacyjna 30 mm (kontrłata)
Wiatroizolacja
Termoizolacja – wełna mineralna 120 mm układana pomiędzy legarami
Legarki drewniane
Ściana żelbetowa
2.9.12 Odwodnienie stropodachów
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Z głównych hal basenowych woda odprowadzana jest za pomocą wpustów dachowych podciśnieniowo do
kanalizacji deszczowej. Wpusty zlokalizowano w linii przecięcia się spadków i kontrspadków w połaciach
dachowych. Zastosowano podgrzewane wpusty dachowe . W części stropodachu zielonego woda spływa
grawitacyjnie i zbierana jest przez system odwodnienia liniowego oraz system drenażu podziemnego. Cała
woda z połaci dachowych odprowadzana jest w obrębie projektowanego obiektu w czasie normalnej
eksploatacji. Dodatkowo przewidziano zlokalizowanie przelewów awaryjnych odprowadzających wodę na
zewnątrz budynku. Wykorzystywane są one tylko podczas awarii kanalizacji deszczowej lub awarii
podciśnieniowego systemu odprowadzenia wód opadowych. W części obiektu pomiędzy osiami Y8 i Z2, za
pomocą progu wykonanego ze styropianu, stropodach podzielono na 2 części z niezależnymi przelewami
awaryjnymi. Przelewy awaryjne przewidziano również na głównej połaci dachowej pomiędzy osiami Y2 – Y8
oraz na stropodachu nad basenem do nauki pływania (wymiary przelewów opisano na rzucie dachu) .
2.9.13 Dylatacje
Dylatacje konstrukcyjne oznaczone i opisane na rysunkach poszczególnych kondygnacji.
Dylatacje w wylewce cementowej zbrojonej oraz posadzkach zastosować w osiach
modularnych , osiach
dylatacji konstrukcyjnych oraz obwodowo od ścian murowanych , żelbetowych i innych elementów
konstrukcyjnych. Proporcje boków dylatacji zachować w granicach nie większych niż 2:1. Pola
oddylatowanej posadzki nie większe niż 6x6m.
2.9.15 Ścianki działowe
Poziom -3,50
Pomieszczenia techniczne, socjalne i sanitarne - bloczki wapienno-piaskowe grub. 15cm
Poziom 0,00 i 4,00
W pomieszczeniach o wilgotności stale przekraczającej 80% na poziomach 0,00 i 4,00 jako warstwę
wierzchną ścian lekkich g-k zastosować plytę cementową gr.12,5mm. Dotyczy to pomieszczeń:
−
0.10 prysznice damskie
−
0.11 magazynek
−
0.14 prysznice damskie
−
0.15 pomieszczenie porządkowe
−
0.37 magazyn
−
0.38 hala basenowa
−
0.39 magazyn
−
0.40 magazyn
−
0.41 korytarz
−
0.46 studnia lodowa
−
0.47 prysznice
−
0.48 barek
−
0.49 spa
−
prysznice w zespołach sanitarnych 1.5 i 1.7
W powyższych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy zastosować ponadto
paraizolacyjna w sufitach podwieszanych .
folię
W zespole saunowym na poziomie 0,00 z uwagi na nierelegularne, obłe kształty do wykonania ścianek
można również stosować płytę np. WEDI
W pomieszczeniach mokrych (łazienki, WC) na poziomach 0,00 i 4,00 stosować 2x płytę g-k 12,5mm z
warstwą wierzchnią - płytą g-k wodoodporną GKBI
Pozostałe pomieszczenia suche na poziomach 0,00 i 4,00 wykonać w technologii lekkiej ścian g-k ( dwie
obustronne warstwy płyty GKB gr.12,5mm na stelażu systemowym "75" )
Kabiny sanitarne systemowe z wysokociśnieniowych laminatów HPL (np. grubości 10mm), wsparte na
podporach regulowanych wys. 15cm; sztywność za pomocą profili mocujących pionowych i górnych z
materiałów nie ulegających korozji; wyposażone w wieszak, zamek z możliwością awaryjnego otwarcia oraz
wskaźnik stanu zajętości (np. system ATJ Basic):
−
kabiny WC :
-1.13 WC damskie
-1.16 WC męskie
0.9
sanitariaty damskie
0.16 sanitariaty męskie
1.5
węzeł sanitarny męski z prysznicami
1.7
węzeł sanitarny damski z prysznicami
1.12 WC męskie
1.13 WC damskie
ścianki WC (w tym drzwi z okuciami 90cm):
− -1.23 WC
− 0.6
WC pracowników
2szt.
2szt.
3szt.
3szt.
1szt.
1szt.
3szt.
3szt.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
227,5x205cm 1szt.
150x205cm – 1szt.
Kabiny przebieralni systemowe z wysokociśnieniowych laminatów HPL (np. grubości 10mm), wsparte na
podporach regulowanych wys. 15cm; sztywność za pomocą profili mocujących pionowych i górnych z
materiałów nie ulegających korozji; wyposażone w wieszak, zamek z możliwością awaryjnego otwarcia oraz
w wskaźnik stanu zajętości (np. system ATJ Basic):
−
−
kabiny przebieralni:
− 0.8
przebieralnia damska
− 0.17
przebieralnia męska
drzwi z okuciami 90cm w systemie ścianek przebieralni:
− 0.8
przebieralnia damska
0.17
przebieralnia męska
16szt.
16szt.
1szt.
1szt.
Ściana mobilna o wymiarach około 1'132,5x360,0x11,3cm, wykończona płytą melaminową malowaną (np.
Hufcor Typ 100 firmy Moduł Sp. z o.o.)
−
1.14/1.15 - pomiędzy salą konferencyjną i salą konsumpcyjną baru1kpl.
2.9.16 Tynki i okładziny
W pom. mokrych w miejscach gdzie nie zastosowano płytek ceramicznych ściany pokryć :
- jeśli ściany wykonane z bloczków wapienno- piaskowych zastosować tynk cementowo-wapienny.
jeśli ściany wykonane z płyt cementowych zastosować gładź cementową
W pom. suchych ściany pokryć :
- jeśli ściany wykonane z bloczków wapienno- piaskowych to zastosować tynk gipsowy.
− jeśli ściany wykonane z płyt GKB lub GKF zastosować gładź gipsową
2.9.17 Posadzki (rodzaj posadzek wg zestawienia pomieszczeń na rzutach)
Parametry dla gresów, wykładzin heterogenicznych i posadzek ceramicznych, które muszą być spełnione w
pomieszczeniach ogólnodostępnych, zgodne z obowiązującymi normami ISO 13006:
- PN-EN ISO 10545-6 odporność na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych <=175mm3
- PN-EN ISO 10545-4 wytrzymałość na zginanie >=35N/m2
- PN-EN ISO 10545-3 nasiąkliwość wodna <=0,5%
- PN-EN ISO 10545-13 odporność chemiczna – zgodny
- PN-EN ISO 10545-14 odporność na plamienie – zgodny
- PN-EN ISO 10545-7 odporność na ścieranie płytek szkliwionych -klasa IV
- P.E.I - klasyfikacja płytek szkliwionych ze względu na zastosowanie min.4
- twardość w skali Mohsa min. 6
Pomieszczenia, w których istnieje niebezpieczeństwo poślizgu, mają dodatkowo określone parametry
R,V lub kl.A, B,C (wg normy ZH1/571-DIN51130 i GUV26.17 -din 51097) :
3 strefy wejściowe wewnętrzne oraz suche ciągi komunikacyjne, hole (-1.6, -1.8, -1.15, -1.17, 1.20, -1.27, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.7, 0.28, 1.1, 1.2a, 1.20, 1.23) - min. R9
4 strefa trybun (1.2) – min. R9
5 pomieszczenia obsługi zawodów (1.3) – min. R9
6 mokre ciągi komunikacyjne (0.41) - min. R9/B
7 klatki schodowe poza powierzchniami podstopnicowymi (-1.7, -1.21, 0.18, 0.36, 1.27) - min. R9
8 WC ogólnodostępne (-1.13, -1.14, -1.16, -1.23, 0.6, 0.23, 0.24, 1.11, 1.12, 1.13, 1.26) - R10
9 sklep (0.19) – min. R9
10 sale konsumpcyjne (1.15, 1.18) – min. R9
11 bar mokry (0.48) – min. B, wymagana chemoodporność (m.in. na sole basenowe),
antybakteryjność, antygrzybiczność
12 przebieralnie i szatnie basenowe poza węzłami sanitarnymi i brodzikami do moczenia stóp (0.8,
0.12, 0.17, 0.30, 0.35) - min. R10/A
13 przebieralnie i szatnie ogólnodostępne poza węzłami sanitarnymi (1.6, 1.8) - min. R10
14 węzły sanitarne przy mokrych ciągach komunikacyjnych, przy przebieralniach i szatniach
ogólnodostępnych oraz WC ogólnodostępne z prysznicami i brodziki do moczenia stóp (0.9,
0.10, 0.12, 0.13, 0.14, 0.16, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.42, 0.47, 1.5, 1.7) - min. R10/B
15 pomieszczenia hal basenowych (0.38) - min. B, wymagana chemoodporność (m.in. na sole
basenowe), antybakteryjność, antygrzybiczność
16 pomieszczenia sędziów, ratowników i instruktorów dostępne z hali basenowej (0.29) - min.
R10/A
17 wypoczywalnia sauny - mokra (0.49) – min. B, wymagana chemoodporność (m.in. na sole
basenowe), antybakteryjność, antygrzybiczność
18 pomieszczenia sauen (0.44, 0.45) – min. B
19 prysznice dostępne bezpośrednio z pomieszczenia SPA (0.47) – min. B, wymagana
chemoodporność (m.in. na sole basenowe), antybakteryjność, antygrzybiczność
20 magazyny basenowe (0.11, 0.37, 0.39, 0.40) - min. R10/B
21 pomieszczenia socjalne poza węzłami sanitarnymi (-1.25, 1.24) - min. R9
22 szatnie personelu poza węzłami sanitarnymi (-1.18, -1.19) - min. R9
23 węzły sanitarne personelu (-1.10, -1.18, -1.19) - min. R9/B
24 zmywalnia (1.21) – min. R12V4
25 kuchnia (1.19) – min. R12V4
26 pomieszczenie na odpadki (1.25) – min. R12V4
27 pomieszczenie na lodówki (1.17) – min. R11
28 magazyny (-1.31, 0.5, 1.16) – min. R10
29 pomieszczenia porządkowe (-1.12, 0.15, 0.27, 1.10, 1.22) - min. R10
30 pomieszczenia ambulatoryjne dzienne (0.25, 0.26) – min. R9
31 sale sportowe (1.4, 1.9) - posadzka sportowa, elastyczna, heterogeniczna z warstwą użytkową
barwioną w masie oraz warstwą spodnią z przekładką stabilizującą z dodatkiem włókna
szklanego
Fugi
Fugi zabezpieczyć przed ciśnieniowym myciem podłogi.
Profile dylatacyjne
−
−
−
w miejscu dylatacji pionowych budynku stosować listwy dylatacyjne np. KSBT20 Schluter Systems,
kolor szary, stal nierdzewna
po obwiedni pomieszczeń oraz przy słupach konstrukcyjnych zastosować profile dylatacyjne
dwuczęściowe np. Dilex EK + RF Schluter Systems
w osiach konstrukcyjnych zastosować profile dylatacyjne w kolorze szarym szer. 8/12mm np. Dilex
AKWS Schluter Systems
2.9.18 Wykończenia ścian
Wymalowania
farba satynowa odporna na ścieranie i mycie (np. Flutex Special 7S firmy Flugger):
1. -1.7
klatka schodowa
2. -1.10
technik (w węźle sanitarnym powyżej płytek ceramicznych tj. ~250cm)
3. -1.11
warsztat podręczny
4. -1.12
pomieszczenie porządkowe
5. -1.13
WC damski (powyżej płytek ceramicznych tj. ~205cm)
6. -1.14
WC dla niepełnosprawnych (powyżej płytek ceramicznych tj. ~205cm)
7. -1.15
przedsionek
8. -1.16
WC męskie (powyżej płytek ceramicznych tj. ~205cm)
9. -1.17
hol
10. -1.18
szatnia damska i węzeł sanitarny damski (w węźle sanitarnym powyżej
płytek
ceramicznych tj. ~250cm)
11. -1.19
szatnia męska i węzeł sanitarny męski (w węźle sanitarnym powyżej płytek
ceramicznych tj. ~250cm)
12. -1.20
hol
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
-1.21
-1.22
-1.23
-1.24
-1.25
-1.26
-1.27
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.11
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.43
1.1
1.4
1.5
~250cm)
1.6
1.7
~250cm)
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.20
1.22
1.23
1.24
1.26
1.27
klatka schodowa
pomieszczenie techniczne
WC (powyżej płytek ceramicznych tj. ~205cm)
pomieszczenie ochrony
pomieszczenie socjalne
pomieszczenie techn. funkcjonalne
korytarz
hol wejściowy
kasy
szatnia
magazynek
WC pracowników (powyżej płytek ceramicznych tj. ~205cm)
komunikacja szatnie
przebieralnia damska
sanitariaty damskie (powyżej płytek ceramicznych tj. ~205cm)
magazynek
pomieszczenie porządkowe
sanitariaty męskie (powyżej płytek ceramicznych tj. ~205cm)
przebieralnia męskie
klatka schodowa
sklep
biuro
sekretariat
biuro
WC personelu biurowego (powyżej płytek ceramicznych tj. ~205cm)
WC (powyżej płytek ceramicznych tj. ~205cm)
poczekalnia
gabinet lekarski i pomieszczenie antydopingowe
pomieszczenie porządkowe
korytarz
pomieszczenie sędziów
szatnia sędziów
prysznice (powyżej płytek ceramicznych tj. ~250cm)
WC (powyżej płytek ceramicznych tj. ~205cm)
WC (powyżej płytek ceramicznych tj. ~205cm)
prysznice (powyżej płytek ceramicznych tj. ~250cm)
szatnia ratowników
klatka schodowa
pomieszczenie techniczne
hol
sala sportowa
węzeł sanitarny męski z prysznicami (powyżej płytek ceramicznych tj.
przebieralnia męska
węzeł sanitarny damski z prysznicami (powyżej płytek ceramicznych tj.
przebieralnia damska
siłownia
pomieszczenie porządkowe
WC niepełnosprawnych (powyżej płytek ceramicznych tj. ~205cm)
WC męski (powyżej płytek ceramicznych tj. ~205cm)
WC damski (powyżej płytek ceramicznych tj. ~205cm)
sala konferencyjna
sala konsumpcyjna baru
magazynek
pomieszczenie na lodówki
bar
korytarz
pomieszczenie porządkowe
korytarz
pomieszczenie socjalne
WC personelu (powyżej płytek ceramicznych tj. ~205cm)
klatka schodowa
• farba półmatowa odporna na czynniki klimatyczne, zabezpieczająca powierzchnię przed
porastaniem mikroorganizmami, stanowiąca barierę dla chlorków (np. Dekso-plast MS 15 firmy
Flugger):
74. 0.10
prysznice damskie (powyżej płytek ceramicznych tj. ~250cm)
75. 0.12
szatnia osób niepełnosprawnych
76. 0.13
pomieszczenie sanitarne osób niepełnosprawnych (powyżej płytek
ceramicznych tj. ~250cm)
77. 0.14
prysznice męskie (powyżej płytek ceramicznych tj. ~250cm)
78. 0.37
magazynek sprzętu sportowego
79. 0.38
hala basenowa
80. 0.39
magazyn
81. 0.40
magazyn
82. 0.41
korytarz
83. 0.42
WC (powyżej płytek ceramicznych tj. ~205cm)
84. 0.48
barek
85. 0.49
SPA
86. 1.2
trybuny
87. 1.2a
komunikacja za trybunami
88. 1.3
pomieszczenie multimedialne
89. 1.19
kuchnia
90. 1.21
zmywalnia
91. 1.25
pomieszczenie na odpadki
Płytki ceramiczne
– w pomieszczeniach, gdzie występuje ceramika naścienna styk prostopadłych powierzchni ceramicznych
wykonać za pomocą odpowiednich (systemowych; pomiędzy stykiem podłogi ze ścianą kolorem
odpowiadających kolorowi ceramiki podłogowej, a pomiędzy krawędziami ściennymi kolorem
odpowiadających kolorowi ceramiki przeważającemu w wykończeniu ściany) profili ceramicznych. Stosować
zalecenia z podpunktu: profile dylatacyjne.
−
płytki ceramiczne cokół wys. ~6,2cm – ~25x6,2 (np. Agrob Buchtal Quantum i Chroma II):
− 0.38
hala basenowa (płytki ceramiczne na cokołach do wysokości ~6cm)
− 0.41
korytarz (płytki ceramiczne na cokołach do wysokości ~6cm)
− 0.48
barek (płytki ceramiczne na cokołach do wysokości ~6cm)
− 0.49
SPA (płytki ceramiczne na cokołach do wysokości ~6cm)
−
płytki ceramiczne 20x20cm (np. Vogue System Interni):
− -1.10
technik (węzeł sanitarny do wysokości 250cm)
− -1.13
WC damskie (do wysokości 205cm)
− -1.14
WC dla niepełnosprawnych (do wysokości 205cm)
− -1.16
WC męskie (do wysokości 205cm)
− -1.18
szatnia damska (węzeł sanitarny do wysokości 250cm)
− -1.19
szatnia męska (węzeł sanitarny do wysokości 250cm)
− -1.23
WC (do wysokości 205cm)
− 0.6
WC pracowników (do wysokości 205cm)
− 0.9
sanitariaty damskie (do wysokości 205cm)
− 0.10
prysznice damskie (do wysokości 250cm, również ściany przy brodziku)
− 0.12
szatnia osób niepełnosprawnych (ściany przy brodziku do wysokości 250cm)
− 0.13
pom. sanitarne osób niepełnosprawnych (do wysokości 250cm)
− 0.14
prysznice męskie (do wysokości 250cm, również ściany przy brodziku)
− 0.16
sanitariaty męskie (do wysokości 205cm)
− 0.23
WC personelu biurowego (do wysokości 205cm)
− 0.24
WC (do wysokości 205cm)
− 0.26
gabinet lekarski i pom. antydopingowe (węzły sanitarne do wysokości 205cm)
− 0.31
prysznice (do wysokości 250cm)
− 0.32
WC (do wysokości 205cm)
− 0.33
WC (do wysokości 205cm)
− 0.34
prysznice (do wysokości 250cm)
− 0.42
WC (do wysokości 205cm)
− 1.5
węzeł sanitarny męski z prysznicami (do wysokości 250cm)
− 1.7
węzeł sanitarny damski z prysznicami (do wysokości 250cm)
− 1.11
WC niepełnosprawnych (do wysokości 205cm)
− 1.12
WC męski (do wysokości 205cm)
− 1.13
WC damski (do wysokości 205cm)
−
1.26
WC personelu (do wysokości 205cm)
Ściany systemowe:
−
systemowe ściany sauen (np. wykończenie ceramiką Ezarri):
− 0.44
sauna mokra (na całą wysokość pomieszczenia)
− 0.45
sauna sucha (na całą wysokość pomieszczenia)
− 0.46
studnia lodowa (na całą wysokość pomieszczenia)
− 0.47
prysznice (na całą wysokość pomieszczenia)
Ściany z okładziną z płytek klinkierowych:
−
płytki klinkierowe klejone (w sposób analogiczny do elewacji) do styropianu bądź ścian żelbetowych i z
płyty g-k:
• 0.2
hol wejściowy (l=1315cm, h=400cm)
• 1.1
hol (2110cm, h=360cm)
Lustra
−
lustra szlifowane grubości 4mm, klejone do ściany, dostosować do wielkości płytek ceramicznych i fug:
− -1.10
technik
~82x61,5cm – 1szt.
− -1.13
WC damskie
~220x82cm – 1szt.
− -1.14
WC niepełnosprawnych
~103x82cm – 1szt.
− -1.16
WC męskie
~220x82cm – 1szt.
− -1.18
szatnia damska i węzeł sanitarny damski
~60x60cm – 1szt.
− -1.19
szatnia męska i węzeł sanitarny męski
~60x60cm – 1szt.
− -1.23
WC
~103x82cm – 1szt.
− 0.6
WC pracowników
~61,5x61,5cm – 1szt.
− 0.8
przebieralnia damska
~60x60cm – 1szt.
− 0.9
sanitariaty damskie
~420x82cm – 1szt.
− 0.13
pomieszczenie sanitarne osób niepełnosprawnych
~103x82cm – 1szt.
− 0.16
sanitariaty męskie
~347,5x82cm – 1szt.
− 0.17
przebieralnia męska
~60x60cm – 1szt.
− 0.23
WC personelu biurowego
~103x82cm – 1szt.
− 0.24
WC
~103x82cm – 1szt.
− 0.26
gabinet lekarski i pomieszczenie antydopingowe ~103x82cm – 1szt.
− 0.31
prysznice
~103x82cm – 1szt.
− 0.32
WC
~103x82cm – 1szt.
− 0.33
WC
~103x82cm – 1szt.
− 0.34
prysznice
~103x82cm – 1szt.
− 0.42
WC
~103x82cm – 1szt.
− 1.5
węzeł sanitarny męski z prysznicami
~342,5x82cm – 1szt.
− 1.7
węzeł sanitarny damski z prysznicami
~342,5x82cm – 1szt.
− 1.11
WC niepełnosprawnych
~103x82cm – 1szt.
− 1.12
WC męskie
~310x82cm – 1szt.
− 1.13
WC damskie
~310x82cm – 1szt.
− 1.26
WC personelu
~103x82cm – 1szt.
−
lustra uchylne, grubości 6mm z zestawem uchwytów – 60x60cm lub 60x40cm (np. Dostępna Łazienka
Roca):
− -1.14
WC dla niepełnosprawnych
1kpl.
− 0.13
pomieszczenie sanitarne osób niepełnosprawnych
1kpl.
− 1.11
WC niepełnosprawnych
1kpl.
2.9.19 Sufity podwieszane
Zgodnie z rysunkami rzutów sufitów podwieszanych. W większości pomieszczeń sufit podwieszany na
konstrukcji podwójnej metalowej CD60/27 pojedynczo oblicowany płytą GKB (płyta gipsowo-kartonowa
zwykła) gr.1,25cm np. system D112 Knauf oraz sufit podwieszany np. płyta Heraklith o wym.120x60cm na
ruszcie stalowym ocynk.
W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności stale przekraczającej 80% należy zastosować folię
paroizolacyjna w sufitach podwieszanych .
W pomieszczeniach:
• -1.13
WC damskie
• -1.14
WC dla niepełnosprawnych
• -1.16
WC męskie
• 0.6
WC pracowników
• 0.23
WC personelu biurowego
• 0.24
WC
• 0.26
gabinet lekarski i pom. antydopingowe (węzeł sanitarny)
• 1.5
węzeł sanitarny męski z prysznicami
• 1.7
węzeł sanitarny damski z prysznicami
• 1.11
WC niepełnosprawnych
• 1.12
WC męskie
• 1.13
WC damskie
• 1.26
WC personelu
sufit podwieszany na konstrukcji podwójnej metalowej CD 60/27 pojedynczo oblicowany płytą GKBI
(płyta gipsowo-kartonowa impregnowana) gr.1,25cm np. system D112 Knauf.
W pomieszczeniach:
- 0.41 korytarz
- 0.48 barek
- 1.2a komunikacja za trybunami
- 1.3
pomieszczenie multimedialne
sufit podwieszany na konstrukcji podwójnej metalowej CD 60/27 pojedynczo oblicowany płytą
cementową gr.1,25cm np. system D112 Knauf.
W pomieszczeniach:
• 0.37
magazynek sprzętu sportowego
• 1.27
klatka schodowa
sufity podwieszane o odporności ogniowej EI 60
W pomieszczeniach:
• 0.44
sauna mokra
• 0.45
sauna sucha
• 0.47
prysznice
sufity systemowe
W pomieszczeniach:
• 0.38
tylko w obrębie basenu do nauki pływania
• 1.4
sala sportowa
• 1.9
siłownia
sufit podwieszany np. płyta Heraklith o wym.120x60cm na ruszcie stalowym ocynk.
Wykończenia sufitów
−
farba o powierzchni matowej, gładkiej (np. Flutex 2S) na sufitach podwieszanych oraz stropach
żelbetowych (w widocznych miejscach):
− -1.7
klatka schodowa
− -1.10 technik
− -1.11 warsztat podręczny
− -1.12 pomieszczenie porządkowe
− -1.13 WC damskie
− -1.14 WC dla niepełnosprawnych
− -1.15 przedsionek
− -1.16 WC męskie
− -1.17 hol
− -1.18 szatnia damska i węzeł sanitarny damski
− -1.19 szatnia męska i węzeł sanitarny męski
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
-1.20
-1.21
-1.22
-1.23
-1.24
-1.25
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
1.1
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
hol
klatka schodowa
pomieszczenie techniczne
WC
pomieszczenie ochrony
pomieszczenie socjalne
hol wejściowy
kasy
szatnia
magazynek
WC pracowników
komunikacja szatnie
przebieralnia damska
sanitariaty damska
sanitariaty męskie
przebieralnia męska
klatka schodowa
sklep
biuro
sekretariat
biuro
WC personelu biurowego
WC
poczekalnia
gabinet lekarski i pomieszczenie antydopingowe
pomieszczenie porządkowe
korytarz
pomieszczenie sędziów
szatnia sędziów
prysznice
WC
WC
prysznice
szatnia ratowników
klatka schodowa
hol
sala sportowa
węzeł sanitarny męski z prysznicami
przebieralnia męska
węzeł sanitarny damski z prysznicami
przebieralnia damska
siłownia
pomieszczenie porządkowe
WC niepełnosprawnych
WC męskie
WC damskie
sala konferencyjna
sala konsumpcyjna baru
magazynek
pomieszczenie na lodówki
bar
kuchnia
korytarz
zmywalnia
pomieszczenia porządkowe
korytarz
pomieszczenie socjalne
pomieszczenie na odpadki
WC personelu
klatka schodowa
farba półmatowa odporna na czynniki klimatyczne, zabezpieczająca powierzchnię przed porastaniem
mikroorganizmami, stanowiąca barierę dla chlorków (np. Dekso-plast MS 15 firmy Flugger):
− 0.10
prysznice damskie
− 0.11
magazynek
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
0.12
0.13
0.14
0.15
0.37
0.38
0.39
0.40
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.47
0.48
0.49
1.2
1.2a
1.3
szatnia osób niepełnosprawnych
pomieszczenie sanitarne osób niepełnosprawnych
prysznice męskie
pomieszczenie porządkowe
magazynek sprzętu sportowego
hala basenowa
magazyn
magazyn
korytarz
WC
pomieszczenie techniczne
sauna mokra
sauna sucha
prysznice
barek
SPA
trybuny
komunikacja za trybunami
pomieszczenie multimedialne
2.9.20 Wieszaki okryć zewnętrznych
Ilość wieszaków w szatniach okryć wierzchnich:
szatnia w holu głównym (0.5) – 384 wieszaków
2.9.21 Szafki ubraniowe
Typy szafek ubraniowych :
POZIOM -3,50
Szatnia personelu (-1.18, -1.19) - szafki 40x49cm typ I pojedyncze po 8 w każdej przebieralni
-razem 16 sztuk
POZIOM 0,00
Przebieralnie basenu (0.9, 0.10) - szafki 35x49cm typ L, podwójne niestandardowe – 146 szt. w szatni
damskiej i 142 szt. w szatni męskiej - razem 288 sztuk
Przebieralnie sędziowie i instruktorzy (0.26, 0.27) 40x49cm typ L podwójny po 14 w każdej przebieralnii razem 28 sztuki
Przebieralnie niepełnosprawnych (0.15) 40x49 typ I pojedynczy - 5 sztuk.
2.9.22 Stolarka drzwiowa wewnętrzna (wg zestawienia stolarki)
−
drzwi płytowe, drewniane (np. Pol-skone Deco Lux Soft) - okleinowane i laminowane; ościeżnica
obejmująca drewniana w kolorze skrzydła
ślusarka drzwiowa aluminiowa i stalowa kolor RAL 9006
2.9.23 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
Drzwi wejściowe, wykonane w systemie o podstawowej szerokości ram 70 mm. np.: Schüco ADS 70.
Profile ram i skrzydeł elementów drzwiowych trzykomorowe z przekładkami izolacyjnymi z Polythermidu™
lub Polyamidu™ w części środkowej. Ciągłe przekładki izolacyjne z koekstrudowanym prętem ze stali
nierdzewnej zwiększającym wytrzymałość zespolenia profili. Ramy elementów konstruowane na bazie
systemu o podstawowej szerokości 70 mm. Zastosowane systemowe uszczelki z EPDM muszą być tak
założone, aby szczelność konstrukcji zapewniona była w sposób trwały. Uszczelki w narożnikach łączone na
kątowych kształtkach idealnie dostosowanych do konturów uszczelek. Kształtki kątowe klejone z uszczelką
systemową masą klejącą lub zwulkanizowane.
Okucia systemowe, zawiasy rolkowe ze stali nierdzewnej ilość zawiasów dobrana przez wykonawcę do
wielkości i ciężaru skrzydeł. Zamki, klamki, samozamykacze w uzgodnieniu z projektantem budynku.
Powłoki lakiernicze
Profile polakierowane proszkowo w systemie kontroli jakości QALICOAT. Profile oraz aluminiowe elementy
wykończeniowe zabezpieczone lakierem dwuwarstwowym z primerem lub preanodyzacją w systemie
kontroli jakości QALICOAT klasy 2.
Wypełniania:
Elementy okienne - jako przykładowe przyjęto cechy konstrukcyjne systemu np.:SCHÜCO AWS 70.HI wraz
z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji systemu. Konstrukcja aluminiowa o szerokośći ram ościeżnicy 70
mm i izolacyjności termicznej HI (high isolation)
Profile
Elementy okienne wykonane z profili aluminiowych tłoczonych ze stopu AlMgSi 0,5 F22. Profile dobrane wg
zaleceń producenta muszą bezpiecznie przenosić obciążenia.
Profile ram i skrzydeł elementów okiennych trzykomorowe z komorowymi przekładkami izolacyjnymi z
Polythermidu lub Polyamidu w części środkowej. Ciągłe przekładki izolacyjne z koekstrudowanym prętem
stalowym zwiększającym wytrzymałość zespolenia profili.
Łączenie profili
Dopuszcza się tolerancję połączeń nie większą niż 0,5 mm, Obróbka profili z wykorzystaniem systemowych
narzędzi gwarantujących wysoką jakość krawędzi cięcia i otworów.
Połączenia kątowe profili elementów okiennych z zastosowaniem kształtek odpowiadających konturom
profili, umożliwiających ich pewne sklejenie.
Narożniki ram i skrzydeł okiennych łączone mechanicznie oraz klejone klejem dwuskładnikowym.
Naroża zaopatrzone w sprężyste elementy ze stali nierdzewnej uniemożliwiające klawiszowanie półek profili.
Uszczelki
Systemowe uszczelki z EPDM muszą być tak założone aby klasa szczelności konstrukcji zapewniona była
w sposób trwały. Uszczelki w narożnikach łączone na systemowych kształtkach kątowych z EPDM idealnie
dostosowanych do konturów uszczelek lub wulkanizowane.
Montażu uszczelek dokonać należy wg aktualnej dokumentacji technicznej systemodawcy.
Okucia
Okucia systemowe dobrane wg aktualnej dokumentacji technicznej, zaleceń systemodawcy oraz jego
produkcji. Profile i okucia muszą być dostarczane i produkowane przez jednego dostawcę, który
zagwarantuje prawidłowe funkcjonowanie całych elementów.
Wszystkie części okuć za wyjątkiem klamki powinny być niewidoczne (okucia typu AvanTec)
Klamki montowane na wcisk z możliwością ich szybkiej wymiany.
Umieszczone we wrębie okucia powinny być połączone z profilami w sposób trwały i stabilny.
Izolacyjność termiczna
Konstrukcja o podwyższonych parametrach izolacyjności HI (High Isolation) na całym jej obwodzie –
również w miejscach połączeń narożnych i teowych.
2.
Współczynnik U dla całej konstrukcji musi być mniejszy niż 1,5 W/m K przy założonym szkle o
2.
współczynniku 1,1 W/m K dla samodzielnych elementów okiennych. Wymaga się stosowania systemów o
podwyższonej izolacyjności termicznej HI.
Powłoki lakiernicze
Profile polakierowane proszkowo w systemie kontroli jakości QALICOAT w kolorze RAL 9006 profile oraz
aluminiowe elementy wykończeniowe zabezpieczone lakierem dwuwarstwowym z primerem lub
preanodyzacją w systemie kontroli jakości QALICOAT klasy 2.
Odwodnienie konstrukcji
− Wręby i rowki profili, w których może pojawić się woda opadowa lub kondensacyjna muszą być
odwodnione na zewnątrz. Szczeliny odwadniające muszą być niewidoczne lub zakryte kapami
polakierowanymi na kolor jak dla profili okiennych.
−
parapety PVC; komorowe; w kolorze RAL 9006; grubości 2cm; szerokość 25cm; kapinos 4cm; zaślepka
z dwóch stron
2.9.24 Oprawy oświetleniowe
Rozmieszczenie opraw oświetleniowych w projekcie wykonawczym branży eletrycznej
2.9.25 Ceramika sanitarna i akcesoria
W wc dla pracowników gastronomii (pomieszczenie 1.26) zaprojektowano baterię wykonaną ze stali
nierdzewnej. Rozwiązanie to umożliwia korzystanie z baterii prysznicowej zamontowanej przy umywalce.
Akcesoria łazienkowe
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
przegrody międzypisuarowe ceramiczne:
− -1.16 WC męskie
− 0.16
sanitariaty męskie
− 1.12
WC męskie
poręcze ścienne, kątowe 90º ~40x60cm:
− -1.14 WC niepełnosprawnych
− 0.13
pomieszczenie sanitarne osób niepełnosprawnych
− 1.11
WC niepełnosprawnych
poręcze ścienne, łukowe, uchylne ~70cm:
− -1.14 WC niepełnosprawnych
− 0.13
pomieszczenie sanitarne osób niepełnosprawnych
− 1.11
WC niepełnosprawnych
poręcze ścienne, łukowe, stałe ~70cm:
− -1.14 WC niepełnosprawnych
− 0.13
pomieszczenie sanitarne osób niepełnosprawnych
− 1.11
WC niepełnosprawnych
zestaw uchwytów do lustra uchylnego:
− -1.14 WC niepełnosprawnych
− 0.13
pomieszczenie sanitarne osób niepełnosprawnych
− 1.11
WC niepełnosprawnych
siedzisko prysznicowe uchylne:
− 0.13
pomieszczenie sanitarne osób niepełnosprawnych
wieszak zasłony prysznicowej:
− 0.13
pomieszczenie sanitarne osób niepełnosprawnych
zasłona z tkaniny wodoodpornej:
− 0.13
pomieszczenie sanitarne osób niepełnosprawnych
wieszak zasłony przebieralni (l=200cm):
− 0.13
pomieszczenie sanitarne osób niepełnosprawnych
zasłona przebieralni (l=200cm):
− 0.13
pomieszczenie sanitarne osób niepełnosprawnych
2szt.
2szt.
1szt.
2szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
2szt.
2szt.
2szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
2szt.
2szt.
Blaty umywalkowe
Blaty umywalkowe z kompozytu np. typu Solid Surface, odpornego na: uszkodzenia mechaniczne,
wpływ chemikaliów, oraz mikroorganizmów gr.12mm (np. Pral Abet Laminati; kompozyt ze związków glinu i
żywicy akrylowej) na stelażu drewnianym 4x4cm. Kompozyt klejony do stelażu na klej akrylowy
dwuskładnikowy. Miejsce styku blatu ze ścianą wypełnić silikonem sanitarnym bezbarwnym.
blaty umywalkowe
− -1.13 WC damskie
− -1.16 WC męski
− 0.9
sanitariaty damskie
− 0.16
sanitariaty męskie
− 1.5
węzeł sanitarny męski z prysznicami
− 1.7
węzeł sanitarny damski z prysznicami
− 1.12
WC męskie
− 1.13
WC damskie
220x60x20cm
220x60x20cm
420x60x20cm
347,5x60x20cm
342,5x60x20cm
342,5x60x20cm
307,5x60x20cm
307,5x60x20cm
2.9.26 Balustrady wewnętrzne
−
projekt szczegółowy balustrad wewnętrznych i zewnętrznych wg schematów w części rysunkowej:
balustrady stalowe malowane proszkowo, w hali basenowej balustrady ze stali nierdzewnej 316L
polerowanej.
4.0 DOKUMENTACJA RYSUNKOWA – ARCHITEKTURY
NAZWA RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
USYTUOWANIE OBIEKTU PŁYWALNI
SKALA
1:500
1:250
NR RYS
A1
A1a
RZUT POZIOMU -3,50
RZUT POZIOMU 0,00
RZUT POZIOMU +4,00
RZUT DACHU
PRZEKRÓJ A - A
PRZEKRÓJ B – B
PRZEKRÓJ C – C
PRZEKRÓJ D – D
PRZEKRÓJ E – E
PRZEKRÓJ F – F
PRZEKRÓJ G – G
PRZEKRÓJ H – H
PRZEKRÓJ I – I
PRZEKRÓJ J – J
PRZEKRÓJ K – K
PRZEKRÓJ L – L
ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ STALOWEJ WEW. I ZEW.
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEW. STALOWEJ PRZESZKLONEJ P-POŻ
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ OKIENNEJ
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ ALUMINIOWEJ
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ ALUMINIOWEJ
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ ALUMINIOWEJ
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ ALUMINIOWEJ
ZESTAWIENIE ŚWIETLIKÓW, KLAP DYMOWYCH, WYŁAZÓW DACH.
DETAL WEJŚCIA
DETALE ŚWIETLIKA (basen) PRZEKRÓJ POPRZECZNY
DETALE ŚWIETLIKA (basen) PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
DETALE ŚWIETLIKA (sauna) PRZEKRÓJ POPRZECZNY
DETALE ŚWIETLIKA (sauna) PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
DETAL SZYNY NAWIEWNEJ
OBUDOWA WANIEN Z HYDROMASAŻEM
DETALE BRODZIKÓW
DETAL ŁAWECZKI
DETALE ATTYK
DETALE BASENU SPORTOWEGO
DETALE BASENU DLA NIEPŁYWAJĄCYCH
SUFITY PODWIESZANE POZIOM -3,50
SUFITY PODWIESZANE POZIOM 0,00
SUFITY PODWIESZANE POZIOM 4,00
CZERPNIA POWIETRZA TERENOWA
POMIESZCZENIE NA ODPADY
DETAL ŚCIANY ŻELBETOWEJ W OSI Y1
SCHEMATY BALUSTRAD CAŁOSZKLANYCH
SCHEMATY BALUSTRAD CAŁOSZKLANYCH
SCHEMATY BALUSTRAD DLA KLATKI SCHOD. (-1.7, 0.36, 1.27)
SCHEMATY BALUSTRAD DLA KLATKI SCHOD. (-1.21, 0.18))
SCHEMAT BARIEREK TRYBUNY (1.2)
SCHEMAT BALUSTRAD ZEWNĘTRZNYCH (RZUT)
SCHEMAT BALUSTRAD ZEWNĘTRZNYCH (WIDOKI)
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:50
1:20
1:20
1:10
1:50 1:10
1:50 1:10
1:200
1:200
1:200
1:50
1:50
1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13.1
D13.2
D13.3
D14
D15
D16
BW1.1
BW1.2
BW2
BW3
BW4
BZ1.1
BZ1.2

Podobne dokumenty