2010/10/15 Informacja o pobraniu i zwrocie opłaty depozytowej od

Komentarze

Transkrypt

2010/10/15 Informacja o pobraniu i zwrocie opłaty depozytowej od
INFORMACJA O POBRANIU I ZWROCIE OPŁATY DEPOZYTOWEJ OD
AKUMULATORÓW KWASOWO OŁOWIOWYCH
Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy, przy sprzedaŜy baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych,
akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych
lub akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych pobiera się opłatę depozytową, jeŜeli
kupujący nie zwraca w chwili kupna, zuŜytych baterii lub zuŜytych akumulatorów w ilości równej ilości
nabywanych nowych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych samochodowych lub
przemysłowych. Wysokość opłaty depozytowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej (Dz. U. Nr 130, poz. 882), wynosi za kaŜdą sztukę
baterii lub akumulatora zgodnie z poniŜszą tabelą.
Lp.
1.
2.
Rodzaj baterii i akumulatorów
baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe i
akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe
baterie przemysłowe kwasowo-ołowiowe i
akumulatory przemysłowe kwasowo-ołowiowe
Stawka opłaty depozytowej
30 zł za sztukę
35 zł za sztukę
1. Zwrotu opłaty depozytowej dokonuje się w terminie do 30 dni od dnia jej pobrania.
2. Warunkiem dokonania zwrotu opłaty depozytowej jest dostarczenie przez nabywcę baterii lub
akumulatora kwasowo ołowiowego do punktu sprzedaŜy zuŜytej baterii kwasowo-ołowiowej lub z
zuŜytego akumulatora kwasowo-ołowiowego oraz dokumentu potwierdzającego pobranie w
niniejszym punkcie sprzedaŜy opłaty depozytowej.

Podobne dokumenty