Światowa gospodarka w obiektywie maj 2016 r.

Komentarze

Transkrypt

Światowa gospodarka w obiektywie maj 2016 r.
Światowa gospodarka w obiektywie ​maj 2016 r.
Zaczynamy od nowa...
Po raz kolejny Międzynarodowy Fundusz
Walutowy (MFW) obniżył swoje prognozy
tempa rozwoju światowej gospodarki
Ujemne stopy procentowe: otwieranie puszki
Pandory?
Po upływie kilku lat od zakończenia globalnego kryzysu finansowego niewielkie tempo rozwoju
oraz niska inflacja wciąż stanowią zagrożenie dla wielu rozwiniętych gospodarek
Taka sytuacja sprawiła, że wiele
banków centralnych ucieka się do
Ujemne Realne Stopy Procentowe
ekstremalnych rozwiązań
(ang. Negative Real Interest Rate Policy, NIRP)
Pa źd z i er nik 2 015
3 ,6% –
3 ,2 % – M a j 2 0 1 6
Co to takiego?
Ultra niskie stopy procentowe
Niekonwencjonalne narzędzie polityki pieniężnej, w którym docelową
wartość nominalnych stóp procentowych określono na ujemnym poziomie
W jakim celu?
- Opisywane jako rozwiązanie problemu długotrwałej stagnacji
- Proponowane jako rozwiązanie problemu niskiego tempa rozwoju
Luzowanie ilościowe
Wspieranie akcji kredytowej
W jaki sposób?
Wykorzystanie ujemnych realnych stóp procentowych wiąże się
z dodatkową opłatą od depozytów, zachęcając instytucje finansowe do
pożyczania kapitału i prowadzi tym samym do wzrostu poziomu inwestycji
oraz konsumpcji
Gdzie?
Szwajcaria, Dania oraz Szwecja wprowadziły NIRP w celu zapewnienia
konkurencyjności waluty oraz powstrzymania napływu potężnego kapitału
z zagranicy
Również Bank Japonii oraz Europejski Bank Centralny podjęły decyzje
o stosowaniu NIRP w celu pobudzenia aktywności i zwiększenia akcji
kredytowej, jednak w obydwu przypadkach zaobserwowano wzrost
ceny waluty
Póki co rynki pozostają niewzruszone, gdyż
oczekiwania co do wzrostu zostały już obniżone
w odpowiedzi na...
Jednakże NIRP nie jest rozwiązaniem bezkosztowym:
Stanowi zachętę dla gospodarstw
domowych do wypłaty gotówki
Słabszy wzrost w Japonii
Oddziałuje niekorzystnie na sektor
bankowy, prowadząc w długim
terminie do ograniczenia akcji
kredytowej oraz konkurencji
pomiędzy podmiotami
Ć:
IERA
OTW
NIE
NE
L
A
M
TRE
EKS
IA
ZAN
WIĄ
ROZ
Słabszy wzrost w USA
Zwiększa potencjał rynków do
przesadnych reakcji
Uważamy, że banki
centralne powinny w jasny
sposób określić negatywne
strony ujemnych
stóp procentowych,
uprzedzając reakcję
rynków
Niemające końca obawy
o rynki wschodzące
Niestabilne ceny surowców
Nadzieje na to, że kryzys finansowy będzie miał
jedynie tymczasowy wpływ zostały rozwiane
Rynki wschodzące: reformy są jak maraton, nie
jak sprint
Niektóre rynki wschodzące są na dalszym etapie drogi do reform niż inne, ale czy
wszystkie podążają tą samą ścieżką?
Indonezja - kolejne Indie?
6
Jest to szósty z rzędu rok,
w którym ekonomiści dokonali
obniżki swoich prognoz
dla globalnego wzrostu
gospodarczego
Wybór Narendry Modiego w Indiach oraz Joko Widodo w Indonezji
rozbudził nadzieje na przeprowadzenie reform, jednakże w obydwu
przypadkach zmiany przyniosły rozczarowanie
W przypadku obydwu państw polityczne zawirowania odwracają
uwagę od reform gospodarczych
Indonezja
Brazylia
• Oczekiwania, że rząd w dużej
mierze zrealizuje plan rozbudowy
infrastruktury
• Duży nacisk na przyspieszenie
inwestycji w sektorze prywatnym
dzięki próbom wprowadzenia
reform może nie przynieść
pożądanego skutku
JEDNAK
Republika Południowej Afryki - nowa
Brazylia?
Indie
• Odsunięcie Dilmy Rousseff od
prezydentury wydaje się coraz
bardziej prawdopodobne
• Nowy rząd prawdopodobnie
wprowadzi pewne reformy mające
na celu rozwiązanie problemów
fiskalnych
Kierunek A
Ścieżka reform
Kierunek B
RPA
Ścieżka kłopotów
• Trwają zmagania z planem
wprowadzenia reform
• Usunięcie z urzędu lub
rezygnacja prezydenta Zumy
wydają się mało prawdopodobne
• Zaplanowane na maj wybory lokalne
mogą jednak zmienić układ sił
Perspektywy dla światowej
gospodarki wydają się rozjaśniać
wraz z rosnącymi cenami
surowców i ulegającym poprawie
nastrojom w biznesie
• Rozsądne jak dotąd działania,
poprawa polityki pieniężnej
i fiskalnej
Trasa A
START
POŁOWA DROGI
META
Trasa B
Źródło: Schroders, maj 2016 r.
Ważne informacje: W niniejszym dokumencie wyrażono własne opinie i poglądy spółki Schroders, które mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym
i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych.
Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń
informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów
i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem
przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie
zainwestowanej kwoty. Wydawca: Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, spółka upełnomocniona i nadzorowana przez Financial Conduct
Authority. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane. 0516/PL

Podobne dokumenty