Ankieta dot mieszkań chronionych

Komentarze

Transkrypt

Ankieta dot mieszkań chronionych
Ankieta dotycząca potrzeb w zakresie udzielania pomocy społecznej
w formie mieszkania chronionego* w Gminie Iwkowa
ANKIETA
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Iwkowa i ma na celu
zdiagnozowanie potrzeb w zakresie udzielania pomocy w formie mieszkania chronionego.
*Mieszkanie chronione – przeznaczone jest dla osób lub rodzin, którym w wyniku zdarzenia losowego (pożar, zalanie,
zawalenie) straciły bezpieczne miejsca zamieszkania lub znalazły się w innej sytuacji kryzysowej, osobom bezdomnym,
ofiarom przemocy i konfliktu w rodzinie, osobom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze,
młodzieżowe ośrodki wychowawcze i zakłady dla nieletnich – dla których organizuje się mieszkanie chronione w celu
podejmowania przez te osoby samodzielnych decyzji, osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz osobom niepełnosprawnym
fizycznie w celu usamodzielnienia życiowego.
Ankieta ma charakter anonimowy!
1. Jakie warunki mieszkaniowe występują w Pana/ Pani rodzinie?
Bardzo dobre
Złe
Dobre
Bardzo złe
2. Czy zna Pan/Pani osoby/rodziny w swoim otoczeniu u których występują trudne warunki mieszkaniowe?
Znam wiele takich osób/rodzin
Słyszałem/am o takich
osobach/rodzinach
Znam nieliczne takie osoby/rodziny
Nie słyszałem/am o takich
osobach/rodzinach
3. Jakiej pomocy według państwa potrzebują osoby/rodziny u których występują trudne warunki
mieszkaniowe?
Pomocy finansowej
Wsparcia w
chronionego
postaci
mieszkania
Wsparcia doradcy zawodowego w celu
znalezienie pracy lub znalezienie lepiej
płatnej pracy
Wsparcia w postaci pomocy
znalezieniu nowego lokalu
mieszkalnego
w
4. Czy posiadają Pańswo wiedze na temat jednej z form pomocy społecznej tj. mieszkania chronionego?
Znam dobrze tą formę pomocy
Słyszałem/am o takiej formie pomocy
Nie słyszałem/am nigdy o tej formie
pomocy
5. Czy na terenie gminy istnieje duże zapotrzebiwanie na pomoc społeczną w formie mieszkania
socjalnego?
Istnieje duże zapotrzebowanie
Istnieją sporadyczne przypadki
Istnieje niskie zapotrzebowanie
Brak takiego zapotrzebowania
6. Czy korzystał/a Pan/Pani kiedykowlwiek z pomocy w formie mieszkania chronionego?
Korzystałem/am
Nie korzystałem/am
7. Czy był Pan/Pani zadowolony/a z tej formy pomocy? (Uzupełnić w przypadku odpowiedzi twierdzącej na
pytanie nr 6)
Taka forma pomocy była
dostosowana do moich potrzeb
idealnie
Taka forma pomocy była zadowalająca
Taka forma pomocy nie była w pełni
dostosowana moich potrzeb
Nie byłem/am zadowolona z tej formy
pomocy
8. Czy zna Pan/Pani kogoś w swoim otoczeniu kto kwalifikowałby się do pomocy w formie mieszkania
chronionego, w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego ( pożar, zalanie, zawalenie), powidującego
utratę mieszkania, domu?
Znam wiele takich osób/rodzin
Nie znam takich osób/rodzin
Słyszałem/am o takich osobach/rodzinach
Nie słyszałem/am o takich
osobach/rodzinach
9. Czy zna Pan/Pani w swoim otoczeniu jakiekolwiek osoby wymienione poniżej które kwalifikowały by sie
do pomocy w formie mieszkania chronionego?
Osoby bezdomne
Ofiary przemocy i konfliktu w rodzinie,
Osoby opuszczające rodziny zastępcze,
Osoby opuszczające placówki opiekuńczo
wychowawcze,
Osoby opuszczające młodzieżowe ośrodki
wychowawcze,
Osoby
opuszczające
nieletnich,
Osoby z zaburzeniami psychicznymi,
Osoby niepełnosprawne fizycznie
zakłady
dla
Nie znam takich osób
10. Czy pomoc w formie mieszkania chronionego poprawiłaby sytuację bytową osób mieszkających na
terenie Gminy Iwkowa?
W dużym stopniu
Nie miała by wpływu na sytuację bytową
mieszkańców
W niewielkim stopniu
Inne…………………………………….
11. Czy zwróciłby/aby się Pan/Pani o pomoc w formie mieszkania chronionego w przypadku trudnej
sytuacji w Pana/Pani rodzinie ?
Tak
Raczej nie
Raczej tak
Nie
13. W przypadku udzielanie odpowiedzi "nie" lub "raczej nie" w pytaniu nr 11 proszę opisać poniżej w jaki
sposób próbowałaby Pan/Pani "wyjść" z trudnej sytuacji?
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
14. Czy poleciłby/aby Pan/Pani osobie znajomej znajdujacej się w trudnej sytuacji skorzystanie z pomocy w
formie mieszkania chronionego na terenie gm. Iwkowa?
Tak
Raczej nie
Raczej tak
Nie
M e t r y c z k a
Pł eć
□
kobieta
□
mężczyzna
Wi ek
□
do 18
□
19 – 30 lat
□
31 – 50 lat
□
powyżej 50 lat
Wyk s ztał c en i e
□
podstawowe □
S tatu s
zawodowe
□
pracownik
□
rolnik
□
bezrobotny
□
emeryt/rencista
□
□
policealne
□
wyższe
zaw od ow y
□
S tatu s
średnie
□
przedsiębiorca
□ uczeń/student
s p oł e czn y
osoba korzystająca z pomocy społecznej
□ osoba nie korzystająca z pomocy społecznej
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W ANKIECIE