projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku

Komentarze

Transkrypt

projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku
„DOM Z KLASĄ” KIELCE UL. STASZICA 1/207
PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY
BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO
INWESTOR:
NADLEŚNICTWO PIŃCZÓW
UL. 3 MAJA 23
28-400 PIŃCZÓW
Lokalizacja:
MICHAŁÓW DZ. NR EWID. 1609
GM. MICHAŁÓW
KIELCE, MAJ 2012
„DOM Z KLASĄ” KIELCE UL. STASZICA 1/207
1.ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE.
1.1. Charakterystyka obiektu.
Projektuje się rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku magazynowego. Po rozbudowie i
przebudowie: budynek parterowy z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 14,50 oraz
34,50.
1.2. Podstawowe dane techniczne.
- Powierzchnia zabudowy
220,88 m2
- Kubatura budynku
978,55 m3
- Wysokość
5,29 m
- Długość
8,50 m
- Szerokość
27,55 m
Wyposażenie instalacyjne:
-
instalacja elektryczna.
1.3.Program funkcjonalny.
Program funkcjonalny budynku stanowi:
Kondygnacja
Parter
Nazwa pomieszczenia
pom. magazynowe na
maszyny i sprzęt do
obsługi gospodarki leśnej
pom. magazynowe na
maszyny i sprzęt do
obsługi gospodarki leśnej
pom. magazynowe na
maszyny i sprzęt do
obsługi gospodarki leśnej
pom. magazynowe na
maszyny i sprzęt do
obsługi gospodarki leśnej
pom. magazynowe na
maszyny i sprzęt do
obsługi gospodarki leśnej
Razem:
Pow.
Całkowita
2
(m )
Wysokość
pomieszczenia
(m)
Rodzaj podłogi
31,12
5,29
Posadzka betonowa
63,16
5,29
Posadzka betonowa
63,28
5,29
Posadzka betonowa
31,45
5,29
Posadzka betonowa
31,87
5,29
Posadzka betonowa
220,88
„DOM Z KLASĄ” KIELCE UL. STASZICA 1/207
2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE.
2.1. Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy.
PN-82/B-02001-02003
obciążenia stałe i zmienne
EN-1991-1-3:2003
obciążenia śniegiem
PN-77/B-02011
obciążenia wiatrem
PN-99/B-03264
konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone
PN-81/B-03150
konstrukcje drewniane
PN-87/B-03002
konstrukcje murowe – Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-81/B-03020
posadowienie bezpośrednie budowli
2.2. Fundamenty.
Ławy fundamentowe zewnętrzne szerokości 0,60m i wysokości 0,40m, - wykonane z betonu
C16/20(B-20) na głębokości 1,20 m poniżej poziomu terenu. Ławy zbrojone prętami ze stali
A-III (Do obliczeń fundamentów przyjęto dopuszczalne naprężenia na grunt w poziomie ich
posadowienia σdop gruntu = 0,15 MPa.
2.3. Ściany.
Ściany zewnętrzne
-
tynk cienkowarstwowy
-
bloczek gazobetonowy gr. 25cm
-
tynk cem-wap 1,5cm
Ściany wewnętrzne:
- Nośne – bloczek gazobetonowy gr. 25cm obustronnie tynkowany tynkiem cementowo wapiennym
- Działowe – bloczek gazobetonowy gr. 12cm obustronnie tynkowane tynkiem cementowo
- wapiennym
2.4. Nadproża okienne i drzwiowe.
Nadproża w ścianach projektowanych: wykonać jako żelbetowe monolityczne zbrojone stalą
klasy A-III lub belki prefabrykowane typu L-19
„DOM Z KLASĄ” KIELCE UL. STASZICA 1/207
2.5. Dach.
Zaprojektowano dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 34,50 i 14,50, pokrycie –
blachodachówka.
UWAGA:
Wszystkie elementy drewniane więźby dachowej zabezpieczyć impregnatem
grzybobójczym i ogniochronnym do granicy trudno zapalności np. „SOLTOX” R-12
lub „FOBOSEM” - M2F (zgodnie z instrukcją stosowania). Szczególnie starannie
należy zakonserwować czoła elementów więźby.
2.6. Izolacje.
Izolacje wodoszczelne:
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych – folia tłoczona izolacyjna
wypuszczona 75 cm ponad poziom terenu połączona z izolacją poziomą ścian
zewnętrznych. Wszelkie elementy kontaktujące się z bezpośrednio z gruntem zaizolować
za pomocą hydrofobowych izolacji płynnych ( na pow. pionowych) oraz foli budowlanych
(papy asfaltowych) ( na pow. poziomych).
Połać dachową zaizolować za pomocą folii paroszczelnych mocowanych do konstrukcji
więźby.
Izolacje termiczne:
Termiczna podłogi na gruncie - w postaci płyt styropianowych typu „podłoga” gr. 5cm.
Ściany fundamentowe: styropian ekstrudowany gr. 10cm.
2.7. Stolarka okienna i drzwiowa.
- Zaprojektowano stolarkę okienną z PCV i drzwiową – stalową.
- Kraty stalowe standardowo oferowane są w kolorze stali ocynkowanej. Stal jaką używa się do
ich produkcji jest najwyższej jakości i charakteryzuje się trwałością oraz wysoką estetyką.
W naszej ofercie posiadamy dwa rodzaje krat stalowych:
„DOM Z KLASĄ” KIELCE UL. STASZICA 1/207
1. Zbudowane z sinusoidalnych rurek połączonych stalowymi
spinkami:
2. Zbudowane z prostych rurek stalowych połączonych w
układzie prostokątnym:
Zabezpieczenie, które standardowo stosuje się w kratach rolowanych to zamek ryglujący.
Znajduje się on w dolnej listwie pancerza i obsługiwany jest obustronnie. Takie rozwiązanie
pozwala na uniknięcie otwarcia kraty z zewnątrz przez osoby niepowołane.
Dodatkowe urządzenia, które można zastosować w kratach rolowanych:
MIKROWŁĄCZNIK ZAMKA stosowany w kratach z napędem elektrycznym. Dzięki niemu
krata nie rozpocznie pracy, gdy zamek jest zamknięty.
HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA uniemożliwiający gwałtowne, niekontrolowane opadnięcie
kraty
ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZIOWE - optyczne lub pneumatyczne, stanowiące dodatkowe
wyposażenie krat z napędem elektrycznym. Ich zastosowanie zabezpiecza przed zgnieceniem,
gdy zamykana krata natrafi na przeszkodę(np. zwykły karton) automatycznie zatrzymuje się a
następnie podnosi.
ZABEZPIECZENIE PRZED NAWINIĘCIEM NA WAŁ - stosowane w kratach z napędem
elektrycznym. Dzięki temu zabezpieczeniu następuje automatycznie zatrzymanie, gdy w kracie
znajdzie się jakikolwiek niepożądany element.
ZABEZPIECZENIE W PRZYPADKU PĘKNIĘCIA SPRĘŻYN - stosowane w kratach
stalowych. Dzięki temu zabezpieczeniu krata nie opadnie gwałtownie, jeśli pęknie sprężyna.
FOTOKOMÓRKI stanowią dodatkowe wyposażenie krat. Ich zastosowanie zabezpiecza przed
zgnieceniem. Krata podnosi się automatycznie, gdy w świetle fotokomórek pojawi się
jakakolwiek przeszkoda.
„DOM Z KLASĄ” KIELCE UL. STASZICA 1/207
3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.
3.1.Obróbki blacharskie.
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej akrylem gr.0,55mm.
3.2. Odwodnienie dachu.
Przy okapie rynny dachowe φ110 mm
oraz rury spustowe z ocynkowany
φ90mm
odprowadzające wodę powierzchniowo na teren działki.
3.3. Podłogi i posadzki.
Posadzki wg opisów w części rysunkowej.
3.4.Tynki i okładziny.
Wewnętrzne kat. III cementowo – wapienne malowane farbą emulsyjną w kolorze jasnym.
Zewnętrzne – tynk mineralny (lub akrylowy) w kolorze jasnym.
3.5.Parapety.
Parapety wewnętrzne drewniane.
Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej.
3.6. Powłoki zabezpieczające.
Elementy drewniane więźby dachowej zabezpieczyć impregnatem grzybobójczym i
ogniochronnym do granicy trudno zapalności np. „SOLTOX” R-12 lub „FOBOSEM” - M2F.
Elementy drewniane zewnętrznego wykończenia – zabezpieczyć preparatem FOBOS M2
zgodnie z podaną kolorystyką przed wpływami atmosferycznymi.
3.7. Kolorystyka elewacji.
Ściany – w kolorze piaskowym.
Dach – blachodachówka kolorze grafitowym.
Stolarka okienna– biały standard lub „złoty dąb”.
Obróbki blacharskie – kolor pokrycia.
„DOM Z KLASĄ” KIELCE UL. STASZICA 1/207
4. INSTALACJE.
Budynek będzie wyposażony w instalacje: elektryczną.
Szczegółowy opis instalacji w opracowaniach branżowych.
5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.
5.1. Kategoria zagrożenia ludzi – ZL-IV.
5.2. Klasa odporności ogniowej.
Zgodnie z § 213 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
14 grudnia 1994 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 46 z póź, zm.) wymagania dotyczące klasy odporności
pożarowej nie dotyczącą projektowanego obiektu.
UWAGA:
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć solnym (ekologicznym) preparatem
ogniochronnym do granicy trudnozapalności (np. Pyrolak, Fobos, Kromos).
5.3. Zakres i tryb uzgodnienia pod względem ochrony p ppoż.:
Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. /Dz.
U. Nr 121 poz. 1138/ projektowany budynek nie wymaga uzgodnienia pod względem
ochrony przeciwpożarowej.
6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU.
6.1. Odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe na własną działkę.
6.2. Gromadzenie nieczystości stałych w pojemnikach metalowych przystosowanych do
wywozu zorganizowanego.
6.3. Nie stwierdza się wydzielania spalin, trujących gazów i płynów, emisji hałasu oraz
wibracji, a także promieniowania i zakłóceń elektromagnetycznych.
6.4. Budynek spełnia wymogi ochrony atmosfery.
7. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA.
„DOM Z KLASĄ” KIELCE UL. STASZICA 1/207
Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzającym zagrożenia dla użytkowników
otoczenia. Należy go wykonywać zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi polskimi
normami oraz przepisami ppoż., bezpieczeństwa i higieny pracy mając szczególnie na względzie
zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie Prawa
Budowlanego.
8. UWAGI KOŃCOWE.
8.1.
Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać aprobaty
techniczne (atesty) oraz odpowiadać odpowiednim normom.
8.2.
Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem warunków bezpieczeństwa oraz obowiązującymi przepisami i
normami.
8.3.
Roboty konstrukcyjno - budowlane należy wykonywać pod ścisłym nadzorem osoby
posiadającej właściwe uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.
Opracował:
mgr inż. Stanisław Grudzień
upr. nr 228/KL/72
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH
NUMER
POZYCJI
NAZWA - PRZEKRÓJ
[cm x cm]
DŁUGOŚĆ
[m]
ILOŚĆ SZTUK
SUMA mb
m3
WIĘZBA DACHOWA
K-1
K-2
krokiew 10x20cm
krokiew 10x20cm
3,20
8,13
36
36
115,27
292,67
2,31
5,85
M1
murłata 14x14cm
30,00
2
60,00
1,18
J-1
JĘTKA 8x16 cm
7,20
36
259,20
3,32
Razem :
12,653
UWAGA!
Podane długości elementów są wartościami netto.
Ze względów wykonawczych wskazane jest przycinanie dłuższych elementów
o 10-20 cm.
Wykaz nie stanowi podstawy do zamówienia drewna konstrukcyjnego!
Wymiary docelowe elementów docinać na budowie po uwzględnieniu
warunków zaistniałych na budowie (tj. zmian w konstrukcji podparcia więźby itp.).

Podobne dokumenty