Klasa VI - Wymagania programowe

Komentarze

Transkrypt

Klasa VI - Wymagania programowe
Klasa VI - Wymagania programowe
LEKKOATLETYKA
Lp.
Tematyka zajęć
Doskonalenie prawidłowej
techniki biegu na 60 m
2.
3.
4.
5.
6.
Ilość
godz.
2
Wymagania programowe
Podstawowe
Ponadpodstawowe
Uczeń pokona dystans
Kształtowanie
wytrzymałości biegowej;
przygotowanie do biegu na
600/1000m
4
Uczeń pokona określony dystans
truchtem
Doskonalenie skoku wzwyż
sposobem naturalnym
8
Uczeń potrafi odbić się z jednej
nogi i wylądować na zeskoku
3
Uczeń potrafi odbić się jednonóż
ze strefy i wylądować obunóż
w przysiadzie
6
Uczeń potrafi wykonać rzut
piłeczką w truchcie
Nauka i doskonalenie
techniki skoku w dal
(odbicie, lot i lądowanie)
Nauka i doskonalenie
techniki rzutu piłeczką
palantową z rozbiegu.
Doskonalenie techniki rzutu
piłką lekarską w tył ponad
głową.
4
Uczeń uczestniczy w ćwiczeniach
Uczeń potrafi utrzymać
maksymalne tempo biegu na całym
dystansie.
Uczeń potrafi umiejętnie rozkładać
siły i osiąga wyniki dostosowane do
swoich możliwości.
Uczeń potrafi prawidłowo pokonać
wysokość sposobem naturalnym z
długiego rozbiegu.
Uczeń próbuje wykonać odbicie
jednonóż z deski. Prawidłowo
wykonuje lot i lądowanie. Potrafi
odmierzyć rozbieg.
Uczeń potrafi prawidłowo wykonać
rzut piłeczką palantową z rozbiegu i
uzyskuje wynik na miarę swoich
możliwości.
Uczeń potrafi prawidłowo
technicznie wykonać rzut piłką
lekarską i uzyskuje wynik na miarę
swoich możliwości.
Przybliżony
czas realizacji
jesień, wiosna
Planowane
sprawdziany
Ocena za postęp
wyniku
listopad
jesień, wiosna
ocena za postęp
wyniku
jesień, wiosna
ocena za postęp
wyniku
grudzień
ocena za uzyskaną
odległość
GIMNASTYKA
Lp.
1.
Tematyka zajęć
Ilość
godz.
Układ ćwiczeń wolnych
1
2.
Skok zawrotny przez
skrzynię o NN prostych
1
3.
Skok rozkroczny przez
kozła
1
Skok kuczny przez 4-5
części skrzyni
1
Piramidy wieloosobowe
1
Wymagania programowe
Podstawowe
Ponadpodstawowe
U. wykona 4-element-owy układ
ćwiczeń z podanych przez N.
elementów obowiązkowych
U. przeskoczy zawrotnie skrzynię
o NN prostych
U. wykona skok rozkroczny przez
kozła wzdłuż i wszerz z lekko
ugiętymi NN
U. przeskoczy kucznie 4 części
skrzyni
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Stanie na RR przy
drabinkach z postawy
1
Nauka przerzutu bokiem
1
Ćwiczenia na drążku
gimnastycznym-nauka
zwisu okrocznego i
przewrotnego
Ćwiczenia równoważne
1
1
U. uczestniczy w budowie
piramidy wieloosobowej ( 4 i
więcej osobowej)
U. wykonuje stanie na RR z
postawy z pomocą N.
U.wykona przerzut bokiem przez
ławeczkę gimnastyczną z pomocą
N.
U. wykona własny układ ćwiczeń
zawierający dodatkowe elementy
poza obowiązkowymi
U. przeskoczy zawrotnie skrzynię o
NN prostych z zaznaczeniem
odmachu NN
U. wykona skok rozkroczny przez
kozła wzdłuż i wszerz z szeroko
rozwartymi prostymi NN
U. przeskoczy kucznie 4-5 części
skrzyni z zaznaczeniem odmachu
NN
U. wykona piramidę wieloosobową
wg pomysłu zespołu
U. samodzielnie wykonuje stanie na
RR przy drabince
U. wykona przerzut bokiem na
materacu z pomocą N.
U wykona zwis okroczny i
przewrotny z pomocą N
U. wykona zwis okroczny i
przewrotny samodzielnie
U. wykona układ na równoważni
wg pomysłu N.
U. wykona własny układ z
poznanych elementów
Przybliżony
czas realizacji
Planowane
sprawdziany
Ocena układu
ćwiczeń wolnych
Październik
Ocena skoku
Listopad
Grudzień
Styczeń
Styczeń
luty
luty
Marzec
marzec
Ocena
przerzutu
bokiem
Ocena układu
ćwiczeń na
drążku 3
elementowego
RYTM, MUZYKA, TANIEC
Lp.
1.
Tematyka zajęć
Ilość
godz.
Nauka tańca disco
1
2.
Nauka kroku
podstawowego i prostych
figur w cha-cha
Nauka układu poloneza
3.
1
3
Wymagania programowe
Podstawowe
Ponadpodstawowe
Uczeń sprawnie i w miarę
rytmicznie uczestniczy w tańcu
disco naśladując N.
U. samodzielnie i rytmicznie
wykonuje krok podstawowy i
proste figury cha-cha
U. potrafi zatańczyć krok
podstawowy poloneza w parze
U. zapamiętuje i odtwarza krótki
układ tańca w grupie
U. w parze łączy krok podstawowy
i figury w prosty układ
U. potrafi zatańczyć układ w grupie
kilku par układ
Przybliżony
czas realizacji
Planowane
sprawdziany
październik
grudzień-styczeń
maj-czerwiec
Ocena
wykonania
układu
MINIPIŁKA SIATKOWA
Lp.
Tematyka zajęć
1.
Poznajemy zabawy i gry
doskonalące różne sposoby
poruszania się po boisku.
Poznajemy ćwiczenia
doskonalące odbicie piłki
sposobem górnym.
Poznajemy ćwiczenia
doskonalące odbicie piłki
sposobem dolnym.
Doskonalimy odbicia
sposobem górnym i dolnym
w zabawach i grach.
Doskonalimy zagrywkę
górną i dolną z odległości 5
– 6 przez siatkę.
Uczymy się przyjęcia piłki
po zagrywce.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Doskonalimy rozegranie
piłki w zespole
dwójkowym i trójkowym.
Organizujemy klasowy
turniej w MPS.
Poznajemy ćwiczenia
doskonalące odbicie piłki
sposobem górnym.
Ilość
godz.
Wymagania programowe
Podstawowe
Ponadpodstawowe
Bierze czynny udział w zajęciach.
Przybliżony
czas realizacji
Pełni rolę zawodnika i sędziego.
1
1
Poprawnie wykona ćwiczenie po
korekcie nauczyciela.
Prawidłowo i pewnie wykona
ćwiczenie.
1
Poprawnie wykona ćwiczenie po
korekcie nauczyciela.
Prawidłowo i pewnie wykona
ćwiczenie.
Czynnie bierze udział w
zabawach pod kierunkiem
nauczyciela.
Poprawnie wykona zagrywkę,
wymaga korekty nauczyciela.
Pełni różne role.
Odbierze piłkę po zagrywce.
Uczestniczy w grze wymaga
pomocy ze strony nauczyciela.
Swobodnie odbierze piłkę po
zagrywce i skieruje ją w
wyznaczone miejsce.
Samodzielnie i prawidłowo
wykonuje ćwiczenia.
Uczestniczy w grze, wymaga
pomocy.
Poprawnie wykona ćwiczenie po
korekcie nauczyciela.
Aktywnie uczestniczy w grze w roli
zawodnika i sędziego.
Prawidłowo i pewnie wykona
ćwiczenie.
2
1
2
2
2
1
Planowane
sprawdziany
Listopad,
grudzień, styczeń
Umiejętność
odbicia piłki
sposobem
górnym i
dolnym w
parze.
Prawidłowo wykona zagrywkę
przez siatkę.
Listopad,
grudzień, styczeń
Umiejętność
dowolnej
zagrywki z
odległości 5 –
6 metrów przez
siatkę.
MINIPIŁKA RĘCZNA
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tematyka zajęć
Poznajemy zabawy i gry
doskonalące poruszanie się
po boisku
Kozłujemy piłkę ze zmianą
ręki kozłującej i ze zmianą
kierunku
Poznajemy ćwiczenia
doskonalące podania
jednorącz i chwytów oburącz
w ruchu
Poznajemy ćwiczenia
doskonalące prowadzenie
piłki w dwójkach zakończone
rzutem na bramkę
Poznajemy ćwiczenia
doskonalące rzut z wyskoku
Wykonujemy rzut z wyskoku
po podaniu z prawej i lewej
strony
Uczymy się prowadzenia
piłki w trójkach zakończone
rzutem na bramkę
Stosujemy poznane elementy
w grze z wykorzystaniem
podstawowych elementów
techniki
Organizujemy klasowy
turniej w MPR.
Ilość
godz.
1
1
1
Wymagania programowe
Podstawowe
Ponadpodstawowe
Aktywnie uczestniczy w grach i
zabawach
Podejmuje próby samodzielnego
sędziowania.
Potrafi kozłować piłkę jednorącz
ze zmianą ręki i ze zmianą
kierunku w wolnym tempie
wymaga korekty nauczyciela
Poprawnie wykona podania i
chwyty, wymaga korekty
nauczyciela
Swobodnie wykona kozłowanie
piłki ze zmianą ręki i zmianą
kierunku w ruchu
Potrafi podać piłkę do partnera
przed siebie w biegu
Prowadzi piłkę w dwójce, w
szybkim tempie, prawidłowo i
celnie wykona rzut na bramkę
Poprawnie wykona ćwiczenia
doskonalące rzut z wyskoku,
wymaga korekty nauczyciela
Potrafi wykonać rzut jednorącz
w kierunku bramki z prawej i
lewej strony po podaniu
Poprawnie wykona ćwiczenie
Prawidłowo wykona ćwiczenia
doskonalące rzut z wyskoku
1
1
1
1
Uczeń zna podstawowe przepisy
MPR
Uczestniczy w grze, wymaga
pomocy.
Listopad,
grudzień
Prawidłowo wykona podania i
chwyty w ruchu
Chwyta podanie z boku i wykonuje
rzut w kierunku bramki z wyskoku
Styczeń, luty
Prawidłowo prowadzi piłkę w
trójce w szybkim tempie,
prawidłowo i celnie wykona rzut na
bramkę
Zna przepisy gry sędziuje
1
2
Przybliżony
czas realizacji
Aktywnie uczestniczy w grze w roli
zawodnika i sędziego.
Planowane
sprawdziany
Umiejętność
prowadzenia
piłki w
dwójkach i
trójkach
Umiejętność
wykonania
rzutu z
wyskoku po
podaniu
MINI KOSZYKÓWKA
Lp.
Tematyka zajęć
1.
Prowadzenie piłki w parach
zakończone rzutem do kosza.
Ilość
godz.
2
Atak szybki w grze 1;1 i 2:1
2.
3.
2
Rzuty do kosza z różnych
pozycji
1
Krycie „każdy swego” .
Poruszanie się w obronie.
1
Nauka zwodów
2
4.
5.
6.
Gra szkolna
w minikoszykówkę
4
Wymagania programowe
Podstawowe
Ponadpodstawowe
Uczeń potrafi wykonać podania i
chwyty piłki w parach, w
truchcie, oddać rzut w kierunku
kosza
Uczeń zna zasady gry 1:1 i 2:1,
potrafi wykonać ćwiczenia w
truchcie
Uczeń potrafi wykonać celny rzut
do kosza z niewielkiej odległości
z prawej i lewej strony
Uczeń porusza się w obronie
krokiem odstawno-dostawnym
zna zasady krycia „każdy swego”
Uczeń zna zasady wykonania
zwodów, podejmuje próby jego
wykonania
Uczeń uczestniczy w
ćwiczeniach
Uczeń potrafi prawidłowo i celnie
podać piłkę do współćwiczącego
dowolnym sposobem, skutecznie
odebrać podaną piłkę oraz
wykonać celny rzut do kosza.
Uczeń potrafi sprawnie
wyprowadzić atak szybki we
fragmentach gry.
Uczeń potrafi wykonać celny rzut
do kosza z dowolnej odległości i
dowolnej pozycji; nie ma
większych problemów z rzutem
piłki po dwutakcie.
Uczeń potrafi skutecznie bronić
piłki i swojego kosza. Sprawnie
chwyta i podaje piłkę, swobodnie
porusza się w obronie.
Uczeń potrafi poprawnie wykonać
zwód z piłką i bez piłki.
Uczeń sprawnie wykorzystuje
poznane elementy gry. Zdobywa
punkty dla zespołu. Potrafi z
pomocą n-ela sędziować grę.
Przybliżony
czas realizacji
Październik,
listopad
Planowane
sprawdziany
1.Ocena
wykonania
podań w parach
zakończona
rzutem na kosz
2.Ocena
poruszania się
w obronie,
zajmowania
pozycji
obronnej w
grze 1:1
MINIPIŁKA NOŻNA
Lp.
Tematyka zajęć
1.
Prowadzenie i przyjęcie piłki
wewnętrzną częścią stopy i
zewnętrznym podbiciem.
2.
3.
Uderzenie i strzał na bramkę
po podaniu i wykonaniu
zwodu.
Zwody z piłką. Żonglerka
piłki stopą i kolanem.
Ilość
godz.
2
Uczeń potrafi prowadzić i
przyjąć piłkę w wybrany przez
siebie sposób w truchcie
2
Uczeń potrafi wykonać celny
strzał na bramkę w truchcie
2
Gra w minipiłkę nożną.
4.
Wymagania programowe
Podstawowe
Ponadpodstawowe
Uczeń potrafi wykonać zwód w
truchcie, wykonuje lepiej lub
gorzej żonglowanie piłki
Uczeń uczestniczy w
ćwiczeniach
3
Uczeń potrafi prawidłowo podać i
przyjąć piłkę wewnętrzną częścią
stopy i zewnętrznym podbiciem,
zachowując odpowiednie tempo
Uczeń poprawnie uderza piłkę po
podaniu. Potrafi wykonać celny
strzał na bramkę po podaniu
i wykonaniu zwodu prawą i lewą
nogą
Uczeń potrafi prawidłowo wykonać
zwód z piłką w odpowiednim
tempie oraz wykonuje żonglowanie
stopą lub kolanem.
Uczeń sprawnie wykorzystuje
poznane elementy gry .Stwarza
sytuacje bramkowe i zdobywa
bramki dla zespołu. Potrafi z
pomocą nauczyciela sędziować grę.
Przybliżony
czas realizacji
Wrzesień, maj
Planowane
sprawdziany
1.Ocena
wykonania
podania i
przyjęcia piłki,
strzału na
bramkę
poprzedzonego
zwodem z piłką
lub bez
REKREACJA RUCHOWA
Lp.
Tematyka zajęć
1.
Organizujemy gry i zabawy
ze sprzętem do unihoca
Doskonalimy poruszanie
się po boisku i
przyjmowanie prawidłowej
postawy w ataku i obronie
Doskonalimy prowadzenie
piłeczki ze zmianą tempa
poruszania się
Doskonalimy prowadzenie
krążka ze zmianą kierunku
ruchu
Doskonalimy prowadzenie
piłeczki slalomem
Doskonalimy strzały z
miejsca i w ruchu
Gramy w „kometkę”
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ilość
godz.
1
Wymagania programowe
Podstawowe
Ponadpodstawowe
Uczestniczy w zabawach i grach
Proponuje nowe ćwiczenia
2
Poprawnie przyjmuje postawę
Dokładnie odwzoruje schemat
postawy
2
Poprawnie wykona prowadzenie
piłeczki po korekcie nauczyciela
Dokładnie i swobodnie prowadzi
piłeczkę
2
Poprawnie wykona prowadzenie
krążka po korekcie nauczyciela
Dokładnie i swobodnie prowadzi
krążek
2
Poprawnie prowadzi piłeczkę w
wolnym tempie
Poprawnie wykona strzały po
korekcie nauczyciela
Uczestniczy w grze na miarę
swoich możliwości
Uczestniczy w grze kierowanej
przez nauczyciela
Prawidłowo prowadzi piłeczkę w
szybkim tempie
Prawidłowo i swobodnie wykona
strzały w miejscu i ruchu
Podejmuję próbę samodzielnego
sędziowania
Aktywnie uczestniczy w grze,
samodzielnie sędziuje
Uczestniczy w grze kierowanej
przez nauczyciela
Z pomocą nauczyciela
zaproponuje proste zabawy
Zna zasady, potrafi samodzielnie
przeprowadzić grę
Samodzielnie przeprowadzi swoje
wymyślone zabawy
2
3
Gramy w „ringo”
2
Gramy w „kwadranta”
3
Organizujemy gry i zabawy
według własnych
pomysłów z
wykorzystaniem sprzętu
szkolnego
4
Przybliżony
czas realizacji
Planowane
sprawdziany
Ocena
poprawności
wykonania
ćwiczenia
Wrzesień czerwiec
ŁYŻWIARSTWO
Lp.
1.
2.
Tematyka zajęć
Omijamy przeszkody w
jeździe przodem
Doskonalenie jazdy w
przód
Doskonalenie jazdy w tył
Ilość
godz.
1
1
1
3.
Doskonalenie jazdy –
„ beczką”
1
Uczymy się wykonać obrót
na jednej nodze „piruet”
Wykonujemy zatrzymanie i
zmieniamy kierunek Jazdy
2
4.
5.
6.
2
7.
Doskonalimy wykonać w
jeździe przodem i tyłem
przekładankę
3
8.
Wykonujemy trójkę
skakaną z jazdy przodem
2
Wymagania programowe
Podstawowe
Ponadpodstawowe
W wolnym tempie ominie
przeszkody
Poprawnie wykona jazdę w przód
po korekcie nauczyciela
Poprawnie wykona jazdę w tył po
korekcie nauczyciela
Poprawnie wykona jazdę
„beczką” w tył i przód po
korekcie nauczyciela
Wykona piruet po korekcie
nauczyciela
wykonuje zatrzymanie i zmienia
kierunek jazdy po korekcie
nauczyciela
Poprawnie wykona w jeździe
przodem i tyłem przekładankę
po korekcie nauczyciela
Swobodnie omija przeszkody
Poprawnie wykona trójkę
skakaną z jazdy przodem po
korekcie nauczyciela
Prawidłowo i swobodnie wykona
trójkę skakaną z jazdy przodem po
korekcie nauczyciela
Prawidłowo i swobodnie wykona
jazdę w przód
Prawidłowo i swobodnie wykona
jazdę w tył
Prawidłowo i swobodnie wykona
jazdę „beczką” w tył i przód
Dokładnie i swobodnie potrafi
wykonać piruet
wykonuje zatrzymanie i zmienia
kierunek jazdy
Prawidłowo wykona w jeździe
przodem i tyłem przekładankę
Przybliżony
czas realizacji
Listopad marzec
Planowane
sprawdziany
Ocena
poprawności
wykonania
ćwiczenia
PŁYWANIE
Lp.
Tematyka zajęć
1.
Zapoznanie się z
regulaminem i BHP pływalni
Sprawdzenie stopnia
umiejętności pływania stylem
grzbietowym i kraulem
Organizujemy zabawy
oswajające z wodą ,
oddechowe, wypornościowe
Organizujemy zabawy ze
sprzętem pływackim
Organizujemy pływacki tor
przeszkód
Doskonalenie leżenia
przodem i tyłem w formie
zabaw.
Poślizg na piersiach i
grzbiecie bez deski (np. w
formie zabawy „Kto dalej?”).
Skoki do wody głębokiej na
nogi.
Ćwiczenia doskonalące pracę
nóg do stylu grzbietowego z
deską i bez deski.
Ćwiczenia poprzedzające
pracę ramion do stylu
grzbietowego
Doskonalenie ruchu ręki z
ugięciem w stawie
łokciowym w stylu
grzbietowym. Ćwiczenia z
deska i bez deski.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ilość
godz.
1
Wymagania programowe
Podstawowe
Ponadpodstawowe
Uczeń zna przepisy BHP, zasady
zachowania się podczas zajęć,
wie jak dbać o higienę osobistą,
wie jaki obowiązuje strój na
lekcji pływania.
Uczestniczy w grach i zabawach
Przybliżony
czas realizacji
Planowane
sprawdziany
Uczeń bierze aktywny udział w
lekcji, zna zasady pielęgnacji skóry,
rozumie jaki wpływ ma na niego
środowisko wodne.
Proponuje nowe zabawy
Wrzesień,
1
1
Uczestniczy w grach i zabawach
Proponuje nowe zabawy
Uczestniczy w pokonywaniu toru
przeszkód
Uczeń utrzymuje się na wodzie
leżąc przodem i tyłem.
Proponuje tworzenie nowych
przeszkód
Uczeń chętnie bierze udział w
zabawach, bez problemów
wykonuje leżenie przodem i tyłem.
Uczeń potrafi wykonać długi
poślizg na piersiach, z głową pod
wodą.
Uczeń potrafi wykonać prawidłowo
skok do wody na nogi.
Uczeń prawidłowo wykonuje ruchy
nóg do kraula na grzbiecie.
styczeń
1
1
1
1
1
1
1
Uczeń potrafi wykonać krótki
poślizg na piersiach z głową pod
wodą
Uczeń stara się prawidłowo
wskoczyć do wody na nogi.
Uczeń próbuje prawidłowo
wykonywać ruchy nóg do kraula
na grzbiecie.
Uczeń stara się prawidłowo
wykonać ruch ramion do kraula
na grzbiecie.
Uczy się ugięcia ręki w formie
dokładanki do grzbietu, uczy się
oddechu bocznego do kraula
Ocena
poprawności
wykonania
ćwiczenia
Uczeń potrafi prawidłowo wykonać
ruchy ramion w stylu grzbietowym.
Ocena
poprawności
wykonania
ćwiczenia
Uczeń bezbłędnie wykonuje
ugięcie ręki w stawie łokciowym, w
stylu grzbietowym.
Wrzesień,
11.
12.
13.
14.
15.
Koordynacja pracy rąk i nóg
w stylu grzbietowym z deską,
tzw. „dokładanka” (różne
położenia deski)
Doskonalimy koordynację
pracy rąk i nóg w stylu
grzbietowym.
1
Pływanie pełnym stylem
grzbietowym odcinków 50 m
– 100m z pomiarem czasu.
Doskonalenie pracy nóg do
kraula na piersiach w
połączeniu z oddechem,
ćwiczenia z deska i bez.
Doskonalenie pracy ramion
do kraula na piersiach,
ćwiczenia z deską i bez deski.
Doskonalenie wydechu do
wody w połączeniu z pracą
ramion w kraulu na piersiach
Doskonalenie koordynacji
ruchów ramion i nóg z
oddechem w kraulu na
piersiach,
Pływanie kraulem na
piersiach (pełnym stylem)
odcinków 50-100m z
pomiarem czasu
Doskonalenie pracy nóg do
stylu klasycznego z deską i
bez deski.
Doskonalenie pracy nóg w
połączeniu z oddechem w
2
1
Uczeń stara się połączyć prace
nóg i rąk w stylu grzbietowym.
Uczeń prawidłowo koordynuje
pracę rąk i nóg w stylu
grzbietowym
Uczeń słucha wskazówek
prowadzącego, pracuje nad
prawidłową koordynacją
ruchowa podczas stylu
grzbietowego.
Uczeń pokonuje odcinki stylem
grzbietowym w wolnym tempie.
Uczeń doskonali koordynację w
stylu grzbietowym.
1
Uczeń próbuje połączyć pracę
nóg z wydechem do wody, przy
pomocy deski.
Uczeń prawidłowo pokonuje długie
odcinki stylem grzbietowym w
szybkim tempie.
Uczeń potrafi połączyć pracę nóg z
wydechem do wody, bez pomocy
deski.
1
Uczeń próbuje poprawnie
wykonywać ćwiczenia.
Uczeń wykonuje prawidłowy ruch
rąk w stylu kraulowym.
1
Uczeń stara się połączyć ruchy
ramion z wydechem powietrza do
wody.
Uczeń stara się skoordynować
pracę ramion i nóg z oddechem.
Uczeń potrafi prawidłowo i płynnie
połączyć prace ramion z oddechem.
2
Uczeń pokonuje długości basenu
kraulem na piersiach w wolnym
tempie.
Uczeń płynnie i prawidłowo
pokonuje długości basenu pełnym
stylem w szybkim tempie.
3
Uczeń stara się prawidłowo
wykonywać ruchy nóg do stylu
klasycznego.
Uczeń próbuje łączyć ruchy nóg
z wydechem do wody z pomocą
Uczeń bardzo dobrze wykonuje
ruchy nóg do stylu klasycznego.
1
3
styczeń
Uczeń prawidłowo koordynuje
ruchy rąk i nóg z oddechem.
Uczeń prawidłowo łączy pracę nóg
z wydechem powietrza do wody
Luty ,
Czerwiec
Ocena
poprawności
stylu klasycznym, z deską i
bez deski.
Doskonalenie ruchów ramion
w pływaniu stylem
klasycznym.
Doskonalenie koordynacji
pracy rąk i nóg w stylu
klasycznym.
Doskonalenie koordynacji
ruchowej pracy rąk i nóg z
oddechem w stylu
klasycznym.
Pływanie pełnym stylem
klasycznym odcinków 50100m. z pomiarem czasu
Międzyklasowe zawody
pływackie
deski.
bez pomocy deski.
Uczeń stara się poprawnie
wykonywać ruchy rąk do stylu
klasycznego.
Uczeń stara się skoordynować
poprawnie ruchy rąk i nóg w
stylu klasycznym.
Uczeń stara się jak najlepiej
skoordynować pracę nóg i rąk z
oddechem.
Uczeń płynnie i prawidłowo
wykonuje ruchy ramion do stylu
klasycznego.
Uczeń prawidłowo koordynuje
pracę rąk i nóg w stylu klasycznym.
2
Uczeń próbuje prawidłowo
płynąć stylem klasycznym.
Uczeń bezbłędnie pływa stylem
klasycznym.
1
Uczestniczy w zawodach
Bierze udział w konkurencji
pływackiej
3
3
3
Uczeń prawidłowo koordynuje
pracę rąk i nóg z płynnym
oddechem w stylu klasycznym.
wykonania
ćwiczenia

Podobne dokumenty