ocena stanu sanitarno-technicznego wybranych

Komentarze

Transkrypt

ocena stanu sanitarno-technicznego wybranych
OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO WYBRANYCH
OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
NA OBSZARZE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W 2011 ROKU
1. OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO OBIEKTÓW WCZASOWOTURYSTYCZNYCH
1.1. Baza noclegowa.
W ewidencji PSSE w Wałbrzychu znajduje się 58 obiektów wczasowo-turystycznych,
świadczących usługi noclegowe dla turystów, w tym 13 hoteli. W 2011 roku zostały
skontrolowane 32 obiekty pod względem spełnienia wymogów sanitarnych, a przede wszystkim
zagrożenia przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń.
W wyniku przeprowadzonych kontroli uchybienia stwierdzono w Domu Wycieczkowym
„Harcówka” w Wałbrzychu oraz Domu Gościnnym „Rodar” w Boguszowie-Gorcach, które
dotyczyły
złego
stanu
sanitarno-technicznego
ścian
i
sufitów
w
pomieszczeniach
ogólnodostępnych, pokojach oraz ciągach komunikacyjnych.
W celu uzyskania poprawy wobec zarządców obiektów wszczęto postępowanie administracyjne.
Ponadto należy zauważyć, że z roku na rok stan sanitarny i techniczny obiektów
świadczących usługi hotelarskie poprawia się, właściciele prowadzą remonty i modernizacje,
które podnoszą standard świadczonych usług i estetykę obiektów. Szczególnie wysokim
standardem wyróżniały się hotele “Rivendell”, “Dworzysko” i „Maria Helena” w SzczawnieZdroju, “Maria” i „Qubus” w Wałbrzychu, „Borys” w Zagórzu Śląskim, a także hotele
zlokalizowane na terenie kompleksu Zamek Książ w Wałbrzychu.
Wyjątek w tej grupie stanowią gospodarstwa agroturystyczne, w których często stwierdza
się brak przestrzegania podstawowych wymogów sanitarnych, np. brak wyniku badania wody
z indywidualnego ujęcia, zaopatrującego obiekt. Woda w gospodarstwach agroturystycznych,
wykorzystywana przez gości do picia, przygotowywania posiłków we własnym zakresie
i kąpieli, jeżeli pochodzi ze studni przydomowych i jej jakość jest nieznana, może stwarzać
zagrożenie dla ich zdrowia. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,
poz. 417 z późn. zm.) wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne
określone w cytowanym rozporządzeniu dotyczą m.in. wody pobieranej z indywidualnych ujęć
wody, bez względu na ilość dostarczanej wody, jeżeli woda ta służy do działalności handlowej
lub publicznej. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 223, poz. 2286 z późn. zm.) wójt, burmistrz, prezydent dokonuje wpisu
gospodarstwa agroturystycznego do ewidencji i może żądać od osób podejmujących tego typu
działalność opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu,
potwierdzającej, że obiekt jest pod względem sanitarnym bezpieczny dla przebywających w nim
gości. Stosowanie się do powyższego zapisu w znacznym stopniu poprawiłoby stan sanitarny
tego typu obiektów.
1.2. Baseny i kąpieliska.
Na terenie powiatu brak jest obecnie kąpielisk zorganizowanych lub miejsc zwyczajowo
wykorzystywanych do kąpieli w sezonie letnim. Zlikwidowane zostało kąpielisko w Starych
Bogaczowicach o czym poinformowały władze gminy. Natomiast kąpielisko w Grzędach
Górnych nie zostało udostępnione do kąpieli, gdyż nie znalazł się dzierżawca do prowadzenia
obiektu.
W sezonie letnim 2011 r. na nadzorowanym terenie działały 2 baseny odkryte, czyli o 3
mniej niż w roku poprzednim (do kąpieli został udostępniony basen przy ul. Bystrzyckiej 3
w Wałbrzychu i przy ul. Dolnej 2 w Głuszycy). Działalności nie podjęły: basen przy ul. Górnej
w Jugowicach i podobnie jak w latach poprzednich basen w Zagórzu Śląskim.
Z niecek basenów odkrytych do badań bakteriologicznych w ramach nadzoru sanitarnego
pobrano 18 próbek wody (w tym 3 na zlecenie zarządców basenów). Jakość wody
kwestionowano w przypadku 2 próbek, pobranych z niecki basenu przy ul. Bystrzyckiej
w Wałbrzychu ze względu na podwyższone stężenie chloru wolnego.
Na koniec roku wszystkie czynne i skontrolowane w tej grupie obiekty uzyskały ocenę
dobrą, podobnie jak w roku 2010. Zarządcy basenów dbali o czystość i porządek terenu
rekreacyjnego oraz zaplecza socjalnego dla użytkowników. Przed sezonem dokonano drobnych
remontów i napraw w ramach możliwości finansowych gestorów.
W
2011
objęto
nadzorem
1
zewidencjonowany
obiekt,
tj.
pływalnię
przy
ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu. Pozostałe 2 obiekty zlokalizowane na terenie powiatu
wałbrzyskiego nadzorowane są
przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we
Wrocławiu. W 2011 r. z niecki pływalni krytej przy ul. Grodzkiej pobrano w ramach nadzoru
sanitarnego do badań w kierunku wskaźników bakteriologicznych 24 próbki wody.
Kwestionowano 8 próbek ze względu na podwyższoną liczbę bakterii gronkowców koagulazododatnich (6) i stężenie chloru wolnego (2).
Podejmowane przez gestora, w wyniku wystosowanych przez PPIS wystąpień, działania
naprawcze doprowadziły każdorazowo do poprawy sanitarnej jakości wody.
W stosunku do roku 2010 można mówić o niewielkim pogorszeniu jakości wody przeznaczonej
Strona 2 z 6
do kąpieli w tej pływalni krytej. Problemy z utrzymaniem właściwej jakości wody w niecce
basenowej pojawiają się regularnie od lat i wynikają z silnego wyeksploatowania obiektu.
Prowadzone badania wody do kąpieli wykazują, że nadzór nad procesami uzdatniania i
dezynfekcji wody był mało skuteczny. W celu poprawienia tej sytuacji należałoby
zmodernizować urządzenia do uzdatniania i dezynfekcji wody, jak i samą pływalnię.
W
2011
r.
stwierdzono
wykonanie
niektórych
obowiązków
decyzji
PPIS
w Wałbrzychu, tj. doprowadzono do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego powierzchnię
sufitów w szatni męskiej i w toalecie męskiej oraz powierzchnię ścian powyżej linii okien wokół
niecki basenowej. Termin wykonania pozostałych obowiązków tej decyzji został ponownie
przedłużony do 31 grudnia 2012 r. I tak doprowadzenia do właściwego stanu sanitarnotechnicznego wymagają wciąż:
- powierzchnia podłogi w ciągu komunikacyjnym przy wejściu na basen,
- metalowa konstrukcja pod dachem nad niecką basenową,
- przewody nawiewów wentylacyjnych wokół niecki basenowej.
Z tego względu obiekt jest nadal oceniany jak zły – mocno wyeksploatowany,
wymagający kapitalnego remontu i modernizacji.
1.3. Dworce i stacje PKP.
W ewidencji PSSE w Wałbrzychu znajduje się 5 stacji i 1 przystanek osobowy PKP
udostępnione dla ruchu pasażerskiego, które zostały skontrolowane w 2011 r.
Kontrole zewidencjonowanych obiektów, nie wykazały nieprawidłowości sanitarnych
i technicznych, stąd pozytywna ocena na koniec roku sprawozdawczego. Niemniej jednak
obiekty PKP są wyeksploatowane, wymagają gruntownych remontów i modernizacji, na które
niezmiennie brak jest funduszy. W większości obiektów budynki dworca oraz toalety są
wyłączone z użytkowania. Pozytywnym wyjątkiem w tej grupie obiektów jest dworzec
Wałbrzych Miasto, na którym trwa remont kapitalny.
2. OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO INNYCH OBIEKTÓW
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
2.1. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej.
Na terenie powiatu wałbrzyskiego zewidencjonowanych jest 216 obiektów świadczących
usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. W 2011 roku skontrolowano
201 tego typu obiektów, w tym:
- stan sanitarno-techniczny kwestionowano w 14,
Strona 3 z 6
- stan sanitarno-higieniczny w 4.
Do najczęściej stwierdzanych uchybień sanitarno-technicznych należy zaliczyć:
- brak właściwej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w solariach,
- brak zmywalnej powierzchni sprzętu meblowego,
- brak szaf na bieliznę czystą lub odzież personelu,
- niewłaściwie przechowywana odzież służbowa i prywatna personelu,
- brak wydzielonego miejsca do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości,
- brak dopływu bieżącej ciepłej wody w punktach wodnych, tj. przy umywalce do mycia rąk
i narzędzi fryzjerskich oraz przy zlewie w miejscu do przechowywania sprzętu do utrzymania
czystości.
Wobec właścicieli wyżej wymienionych obiektów PPIS w Wałbrzychu wszczął
postępowanie administracyjne, na doprowadzenie ich stanu sanitarno-technicznego do
wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. W czterech obiektach
stwierdzono wykonanie obowiązków nałożonych decyzjami.
W 2011 roku karanie mandatowe stosowano w czterech zakładach fryzjerskich w jednym
zakładzie fryzjerskim w Głuszycy oraz w 3 w Wałbrzychu. Za nieprzestrzeganie wymogów
rozporządzenia z 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny
odpowiadać
zakłady
fryzjerskie,
kosmetyczne,
tatuażu
i
odnowy
biologicznej,
tj.
nieprzestrzeganie procedur dezynfekcyjnych, nieprawidłowe postępowanie ze sprzętem
fryzjerskim, brak segregacji bielizny czystej i brudnej, ogólny brud w pomieszczeniach,
nałożono 4 mandaty na łączną kwotę 650 zł. Przeprowadzone kontrole sprawdzające wykazały
poprawę stanu sanitarnego w wyżej wymienionych zakładach.
2.2. Ustępy publiczne.
Na terenie powiatu wałbrzyskiego funkcjonuje 13 ustępów publicznych. W 2011 roku
wszystkie obiekty wykazywały prawidłowy stan sanitarno-techniczny.
2.3. Tereny rekreacyjne.
W ewidencji PSSE w Wałbrzychu znajdują się 23 tereny rekreacyjne, które w 2011 roku
odznaczały się prawidłowym stanem sanitarnym i technicznym, tak jak w roku ubiegłym. Są to
parki i skwery spacerowe, znajdujące się w mieście Wałbrzychu, miejscowościach
uzdrowiskowych powiatu, tj. Szczawnie-Zdroju i Jedlinie-Zdroju oraz kompleksy turystyczne
w Jugowicach i Osówce-Sierpnicy.
Nadzorem objęto również place zabaw na terenie Wałbrzycha, Szczawna-Zdroju, JedlinyZdroju, Głuszycy i gminy Mieroszów, na których znajduje się 39 piaskownic.
Strona 4 z 6
W wyniku przeprowadzonych kontroli placów zabaw, znajdujących się na terenie gmin
Głuszyca, Wałbrzych i Mieroszów, wydano zalecenia dotyczące:
- naprawy uszkodzonej obudowy piaskownicy,
- uzupełnienia piasku w piaskownicy,
- ogrodzenia piaskownicy,
- wymiany lub uzupełnienia regulaminów korzystania z placów zabaw z uwzględnieniem zakazu
palenia tytoniu.
W większości skontrolowanych obiektów piasek w piaskownicach był wymieniony przed
rozpoczęciem sezonu letniego, co potwierdziły przedłożone do wglądu faktury. Ponadto tereny
placów zabaw były ogrodzone i wyposażone w pojemniki na odpady oraz urządzenia zabawowe
w dobrym stanie technicznym, oznakowane tablicami o zakazie wprowadzania zwierząt.
2.4. Zakłady pogrzebowe i cmentarze.
Na 44 zarejestrowane cmentarze na terenie powiatu wałbrzyskiego w 2011 r.
skontrolowano 12, w tym 9 w mieście i 3 na wsi. Stan sanitarny cmentarzy nie budził zastrzeżeń,
z wyjątkiem cmentarza komunalnego w Głuszycy, w odniesieniu do którego toczyło się
postępowanie w sprawie doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego
powierzchni ścian i schodów w kostnicy oraz powierzchni ścian i podłogi w pomieszczeniu
socjalno-gospodarczym. Jak wykazała kontrola sprawdzająca uchybienia zostały usunięte.
Poza tym wszystkie obiekty spełniały wymagania sanitarne i techniczne, stąd ich pozytywna
ocena na koniec roku.
Ponadto pracownicy PSSE w Wałbrzychu uczestniczyli w 14 ekshumacjach (w sprawie
ekshumacji wydano 101 decyzji), które prowadzone były przez zakłady pogrzebowe działające
na nadzorowanym terenie oraz poza powiatem i dotyczyły zwłok ludzkich przed upływem
okresu mineralizacji. W trakcie wyżej wymienionych kontroli nie stwierdzono naruszenia
przepisów w zakresie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. Pracownicy
przeprowadzający ekshumacje są właściwie wyposażeni i zabezpieczeni, zabiegi dezynfekcyjne
sprzętu oraz grobów prowadzone są zgodnie z opracowanymi procedurami wewnętrznymi,
a postępowanie z powstałymi odpadami jest prawidłowe.
W ewidencji PSSE w Wałbrzychu zarejestrowanych jest 12 zakładów pogrzebowych
prowadzących działalność zgodną z uzyskanym wpisem do rejestru przedsiębiorców, w myśl
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807
z późn. zm.).
W roku 2011 na 10 skontrolowanych tego typu obiektów, ocenę negatywną na koniec
roku uzyskał 1 zakład pogrzebowy przy ul. 1 Maja 18 w Wałbrzychu. W trakcie kontroli obiektu
Strona 5 z 6
stwierdzono brak natrysku dla pracowników, w związku z czym wydano decyzję
administracyjną z terminem wykonania do dnia 31 maja 2012 r. W pozostałych zakładach
pogrzebowych nie stwierdzono nieprawidłowości.
2.5. Domy dla bezdomnych i ubogich.
Na terenie powiatu wałbrzyskiego funkcjonują 4 obiekty dla osób bezdomnych:
- Wielopokoleniowa Rodzina Zastępcza (Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry) przy
ul. Internatowej 11 w Wałbrzychu – ośrodek udziela pomocy osobom samotnym i bezdomnym,
pełnoletnim oraz matkom z dziećmi,
- Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR – MARKOT przy ul. Moniuszki 109
w Wałbrzychu – do placówki przyjmowane są osoby bezdomne pełnoletnie oraz matki
z małoletnimi dziećmi,
- Integracyjny Dom dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej 22 w Wałbrzychu – ośrodek zapewnia
schronienie osobom samotnym, bezdomnym z terenu miasta Wałbrzychu na podstawie decyzji
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu,
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej (mieszkanie chronione) przy ul. Ogrodowej 2a
w Wałbrzychu – ośrodek zapewnia schronienie ofiarom przemocy domowej z terenu
województwa dolnośląskiego, głównie kobietom z dziećmi.
Zgodnie z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego przeprowadzono kontrolę w trzech z wyżej
wymienionych placówek z wyjątkiem Ośrodka Interwencji Kryzysowej, dla którego organem
założycielskim jest Starosta Wałbrzyski.
Przeprowadzone kontrole w domach pomocy dla samotnych i bezdomnych nie wykazały
nieprawidłowości w zakresie utrzymania czystości i porządku, pomimo że sprzątanie wszystkich
pomieszczeń w obiektach należy do podopiecznych. Obiekt przy ul. Pocztowej 22
w Wałbrzychu (zarządzany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu) odznaczał się
najwyższym standardem w zakresie wyposażenia w urządzenia sanitarne, sprzęt meblowy,
w tym wyposażenie aneksów kuchennych w porównaniu z pozostałymi tego typu placówkami.
Zdecydowanie najniższym poziomem pod względem wyposażenia i stanu technicznego
charakteryzował się dom przy ul. Internatowej 1 w Wałbrzychu. Do właściciela placówki
skierowano wystąpienie w sprawie:
- sukcesywnego odnawiania powłok malarskich w pokojach,
- wymiany wyeksploatowanej armatury i urządzeń sanitarnych,
- wyposażenia pomieszczenia do przechowywania bielizny czystej w regały,
- zapewnienia na bieżące potrzeby środków myjąco-dezynfekcyjnych do utrzymania czystości
w obiekcie.
Strona 6 z 6

Podobne dokumenty