deklaracja zgodności

Komentarze

Transkrypt

deklaracja zgodności
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
według Dz.U. nr 198/2004 poz. 2041
Nr 252-KDZ-2016/09/14
1. Producent wyrobu budowlanego:
IZOHAN Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, Gdynia
adres zakładu produkcyjnego:
ul. Spacerowa 26/28, Pomieczyno
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)
2. Nazwa wyrobu budowlanego:
Q-FLEX SZPACHLA
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
23.99.13.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
dyspersyjna
masa
asfaltowo
kauczukowa
do
wykonywania
hydroizolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych ścian, stropów, fundamentów, zbiorników i płyt
dennych podziemnych budowli komunikacyjnych, a także ścian przyczółków mostowych
i murów oporowych oraz do naprawy i renowacji izolacji istniejących
(zgodnie ze specyfikacją techniczną)
5. Specyfikacja techniczna:
AT IBDiM nr AT/2011-02-2728/1 Izolacje wodochronne, płynne, do podziemnych części obiektów
mostowych i tuneli „Q-FLEX P/ Q-FLEX N/ Q-FLEX SZPACHALA/ IZOHAN IZOBUD WM
2K/IZOLMIX 10/IZOLMIX 20”, czerwiec 2011
(numer ,tytuł i rok ustanowienia PN lub numer, tytuł i rok wydania AT)
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
•
•
•
•
•
zawartość wody w masie: ≤ 45 %
gęstość nasypowa w nafcie skł. B: od 1,1 do 1,3 g/cm3
wygląd i konsystencja masy oraz wygląd powłoki: po wymieszaniu jednorodna masa koloru
brunatnego o konsystencji pasty, łatwo się rozprowadza tworząc powłokę koloru czarnego, bez
pęcherzy z widocznymi grudkami pokrytymi masa bitumiczną
spływność powłoki z powierzchni pionowej w czasie 5 h w temperaturze 100oC: nie spływa
badanie identyfikacyjne: widmo podczerwieni
( dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub
numer raportu z badań jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności
wyrobu budowlanego
Oceny zgodności dokonuje producent. System oceny zgodności 3
Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją
techniczną wskazaną w pkt.5
Gdynia 14.09.2016
miejsce i data wydania
--------------------------podpis osoby wystawiającej

Podobne dokumenty