marathon to nie tylko ja

Komentarze

Transkrypt

marathon to nie tylko ja
Truck&Business Polska Wywiad
LAUREAT TOP1500 NAJEFEKTYWNIEJ
ZARZ DZANE FIRMY TRANSPORTOWE
MARATHON
TO NIE
TYLKO JA
przyszło , jeszcze tyle do
osi gni cia, tak wiele mo e si
zmieni . Duzi gracze mówi ,
e pó niej jest tylko trudniej.
Pa stwo jednak krok po kroku
realizuj wizj skokowego rozwoju, dlaczego?
Naszym zało eniem jest rozwój
z lud mi i dla nich, a nie tylko
dla mnie. Chc , aby post p
z Emilem Lisowskim, prezesem
dawał nam satysfakcj .
zarz du Marathon International,
Liczebno
f loty weryfikuj
oczekiwania
naszych odbiorlaureata I Nagrody Top1500 dla najlepiej
ców i partnerów oraz rzeczywizarz dzanej małej firmy transportowej
sto , w której funkcjonujemy.
rozmawia Marzenna Plewa-Dziurdzia
Nasze wska niki zwi zane ze
wzrostem floty własnej, zatrudnieniem i liczb przeje d anych rocznie kilometrów rosn
szybko i regularnie, ale nie
nakr ca mnie stan firmowego
konta, bo wszystko inwestujemy, co traktuj jako pieni dze
„zamro one w rozwoju. Z tego
powodu nadal uzupełniamy
f lot , cho przestałem traktowa liczb ci arówek jako
wyznacznik rozwoju. Skupiam
si na kondycji finansowej
firmy i płynno ci.
Nasz
dynamiczny
rozwój powoduje, e braZaczynałem w wieku 19 lat w firmie, która
wysłała mnie na rok do Niemiec, abym kuje nam „chwili na okrzepni cie, osadzenie
nauczył si transportu od kuchni, w dobrym si , wzmocnienie firmowych fundamentów.
niemieckim wydaniu. Po powrocie zwolniono Planujemy w pewnym momencie zwolni ,
mnie z pracy i w 2003 roku zało yłem Trans- aby nie powieli bł du, który sporo kosztował
-Mar, poprzednika Marathon International. wielu polskich du ych graczy TSL.
W roku 2004 kupiłem pierwsz ci arówk , W tym roku jeszcze nie przekroczymy 50 mln
rok pó niej było ich cztery i w ka dym sezo- zł rocznego obrotu, ale w przyszłym − tak
i doł czymy do grona rednich firm transpornie jest wi cej.
towych. Mobilizuje nas do tego zespół oraz
❚ Marathon International, lokowany na
klienci. Mamy wizj , znamy swoje mo liworynku w segmencie małych firm transci, czytamy sygnały z rynku.
portowych, ma przed sob otwart
46
Z zało enia nie konkurujemy z firmami, które
usiłuj wygrywa wył cznie cen .
❚ Podkre lił Pan to, odbieraj c tegoroczn
nagrod Top1500 dla najlepiej zarz dzanej małej firmy transportowej.
Tak, wywołałem poruszenie na sali, mówi c,
e utopijnie marz o czasach, gdy firmy
transportowe b d konkurowa mi dzy
sob nie tylko cen . Jeste my w tym momencie rozwoju, e nie sta nas na licytowanie
i realizacj zamówie o najni szych cenach,
gdy szanuj swoich kierowców oraz pracowników biurowych. S dobrze opłacani za
dobr prac . Wszystko musi si bilansowa ,
a uzasadnieniem naszych cen s jako , niezawodno oraz szybko .
Omijamy „groszowe kontrakty, gdy zainteresowanie naszymi usługami ze strony
klientów, których sta na zapłacenie 1,20
EUR za kilometr ładowny jest tak wysokie,
e nie odczuwamy potrzeby konkurowania
wył cznie cen .
❚ Co Marathon oferuje za 1,20 EUR?
Mówi c najkrócej ‒ wi ty spokój. Nasz
kontakt z klientem ogranicza si do odbioru
zlecenia od klienta i wystawienia faktury.
Nadawca nie uczestniczy w realizacji przewozu. Swoj ofert kierujemy do osób, których czas jest na tyle cenny, e nie marnuj
go na szukanie przewo nika o 20‒30 EUR
ta szego w ramach danej relacji, bo anga uj
si w bardziej dochodowe zaj cia.
Klienci chc , aby usługa została wykonana
w sposób zgodny z ich oczekiwaniami, a my
dajemy nasze zaanga owanie i identyfikujemy si z ich potrzebami, st d empatia staje
si warto ci dodan . Cz sto dzwoni , aby
podzi kowa za zaanga owanie kierowcy.
❚ Pracuj Pa stwo za stawki ogólnoeuropejskie, to czym wygrywacie z konkurencj ?
W Niemczech firmy maj 3−5-pokoleniow
tradycj . Konkurujemy z podmiotami dzia-
łaj cymi nieprzerwanie od XIX wieku! Maj
firmowe archiwa pełne wizerunków zabytkowych pojazdów ci arowych.
My wyró niamy si kultur , troch te słowia sk fantazj i ch ci niesienia pomocy
czy zwracaj cym uwag Europejczyków
zaanga owaniem.
Kierowcy w strojach słu bowych ‒ z charakterystycznym ółto-czarnym logotypem prowadz regularnie myte, nowoczesne samochody, co jest dobrze postrzegane i wpisuje
si w europejski standard.
W biurze Marathonu ka dy komunikuje si
w 2 j zykach ‒ poza polskim, ł cznie mówimy
po angielsku, niemiecku, francusku, włosku
i rosyjsku. Jeste my i chcemy by firm
z ludzk twarz , która odbiorcom daje pewno realizacji zamówienia.
❚ Czy w przyszło ci widzi Pan Marathon jako firm uniwersaln czy zdywersyfikowan ?
Na pewno b dziemy si dzieli , zajmowa si
ró nymi gał ziami działalno ci. Chcemy jednak nadal skupia si na tym, co potrafimy
najlepiej, ale w szerszym uj ciu, czyli transport towarowy i nie tylko.
Budujemy centrum logistyczne, zaczynamy
od 31 tys. m2 powierzchni, ale mamy mo liwo dokupowania kolejnych nieruchomo ci.
Lokalizacja wymarzona dla firmy transportowej, czyli niedaleko skrzy owania A2 z S5.
Chcemy, aby znalazło tam zatrudnienie kolejnych 200 osób.
W ubiegłym roku uruchomili my dział FTL
Trading, do tej pory pracowali my na dobr
opini , realizuj c transport wył cznie własnymi ci arówkami. To si zmienia, gdy
rynek ewoluuje, my ro niemy i czujemy si
dojrzali do dynamicznego rozwoju oferty
spedycyjnej. Do tej pory nie sprzedawali my
naszych zlece , aby unikn pogorszenia
wypracowanego poziomu jako ci.
W ubiegłym roku zaprosili my do współpracy kilka mniejszych firm, które oddały
nam na wył czno swoj flot , a my w pełni
zarz dzali my ich rodkami transportu. To
rozwi zanie sprawdziło si .
My limy o kupnie małych firm ju w przyszłym roku. Przejmiemy sprz t, ludzi, know-how. Najwi kszym problemem zawsze s
jednak ludzie.
❚ Marathon dba o referencje klienckie, co
jest podstaw dobrej reputacji. Jak po
wej ciu do „rodziny b d musiały zmieni si nowe firmy?
Na pewno zostan wpisane w bardzo sztywne
procedury, które u nas obowi zuj . Nie skupimy si na unifikacji wizualnej ‒ du e inwestycje w nowe plandeki, przemalowywanie
ci gników nie s kluczowe na tym etapie. To
b dzie działo si z czasem. Kluczowa zmiana
b dzie dotyczyła sposobu my lenia, podej cia
do pracy, mentalno ci pracowników tych firm.
Oni b d podejmowa decyzje, czy chc
pozosta w Grupie Marathon. B dziemy
narzuca swoje zasady gry i polityk wobec
klientów. B dzie integracja systemowa, b d
szkolenia j zykowe, kursy ecodrivingu dla
kierowców.
❚ Firmy i kierowcy ró nie reaguj na
zaawansowan telematyk . Jak Pa stwo
ich do tego przekonuj ?
Poprzez wielogodzinne szkolenia. Podczas
ka dej rozmowy kwalifikacyjnej jasno
okre lamy nasze potrzeby i oczekiwania.
Marathon nie jest zainteresowany ka dym
pracownikiem, który zło y u nas CV. Wolimy,
eby auta firmowe „odpoczywały na placu,
nie pracowały, ni mieliby my odda je kierowcom, którzy uszkodz ten sprz t, zniszcz
go czy spowoduj konflikt z klientem.
Poszukujemy współpracowników do wieloletniej, satysfakcjonuj cej obie strony
współpracy. W naszym zespole s kierowcy,
którzy pracuj z nami od pocz tku, czyli od
roku 2004.
❚ Co Pa stwo robi w kontek cie emocji
po wyroku zas dzaj cym konieczno
zapłaty przez firm transportow kierowcy kwoty b d cej równowarto ci
3-letnich, zaległych ryczałtów za nocleg
w kabinie wraz z odsetkami?
W tydzie po tym wyroku wdro yli my nowe
systemy wynagradzania, czyli 19 czerwca
bie cego roku przestał dla nas istnie ten
problem. Pozostaj minione 3 lata i dobry
dział prawny.
Tak jak cała bran a zastanawiam si , co w tej
sytuacji zrobi polscy kierowcy, gdy wyrok
47
Truck&Business Polska Wywiad
W SKRÓCIE:
❙ Siedziba: ul. Wołczyńska 18, 60–003 Poznań/ dane
rejestrowe: os. Leśne 32, Zalasewo, 62–020 Swarzędz
❙ Prezes: Emil Lisowski
❙ Hobby: nurkowanie techniczne, skoki spadochronowe,
boks, motoryzacja, awiacja
❙ Data powstania firmy: wrzesień 2003
❙ Specjalizacja: ładunki przestrzenne o dużej kubaturze
❙ Kierunki przewozowe: teren Unii Europejskiej
❙ Liczba własnych zestawów przestrzennych: 80
❙ Liczba własnych przyczep: 80
❙ Liczba zatrudnionych: 105
48
S du Najwy szego jest absurdalny. Autorzy
tej decyzji chyba utkn li mentalnie w latach
80. ubiegłego stulecia, gdy ci arówk był
Star, w którym w czasie upałów nie dało si
pracowa .
Polski Kodeks pracy zawiera mnóstwo absurdalnych przepisów, które s sprzeczne z uregulowaniami mi dzynarodowymi z zakresu
czasu pracy, jazdy kierowców. Jestem zdziwiony, e pa stwo polskie, czerpi c od tylu
lat tak pot ne profity z tytułu dynamicznego
rozwoju polskiego transportu w postaci
podatków, kar nakładanych przez Inspekcj
Transportu Drogowego oraz inne instytucje, traktuje transport wył cznie jako ródło
łatwego dochodu i nie robi nic, aby umo liwi
firmom TSL rozwój.
Pilnie potrzebne s zapisy prawne dotycz ce
mi dzy innymi jasnych zasad współpracy
kierowców z ich pracodawcami.
Podsumowuj c, wyrok w tej sprawie jest
fars , która obni y atrakcyjno polskich
usług transportowych w Europie i z pewno ci doprowadzi do upadło ci kilku firm
w Polsce. Nie postrzegam tego, co si stało
jako szansy na uporz dkowanie regulaminów pracy polskich firm TSL, a raczej na
zwi kszenie zamieszania i skomplikowania
rozlicze pracowniczych. To nie jest wyrok,
który przysłu y si bran y.
❚ Wraz z rozwojem Europa si ga po
potrzebne zasoby coraz bardziej na
Wschód. Czy Polska ma ju za sob najdynamiczniejszy okres wej cia na rynek
europejski?
Z pewno ci tak. Na rynku jest bardzo du o
firm transportowych, a Europa Zachodnia
stawia coraz silniejsze zapory transportowi
ze Wschodu, w tym oczywi cie polskiemu.
Trudno si dziwi , e Niemcy próbuj si
broni , tworz przepisy utrudniaj ce wejcie naszych firm, gdy szkodz one rodzimej, niemieckiej konkurencji. Jestem zwolennikiem zrównowa onego rozwoju, tak e
bran y transportowej, a póki co ‒ Polacy na
Zachodzie wygrywaj wył cznie cen .
Dodatkowo, rynek polskich kierowców został
wydrenowany przez du ych zagranicznych
graczy ‒ tylko 3 firmy zatrudniaj 6‒7 tys.
Polaków za kółkiem. Musimy si ga po
zasoby ze Wschodu i Południa Europy,
gdy nie sta nas na Polaków. Nie b dziemy
konkurencyjni wobec pensji oferowanych
w Niemczech, gdy nie zarabiamy 1,70‒2,00
EUR/km ładowny.
S w Polsce firmy, które je d tylko dla
du ych zachodnich spedytorów, nie rozwijaj si , nie zmieniaj podej cia do biznesu
i gdy ich zleceniodawcy maj jakie kłopoty,
ci przewo nicy upadaj . Kalkulowanie zysku
na poziomie 5 tys. zł od kompletnego zestawu
w skali miesi ca musi sko czy si le, bo po
4-letniej eksploatacji, firmy nie sta na modernizacj floty. Wielu polskich przewo ników po
8‒10 latach znika z rynku, gdy ten biznes nie
jest taki prosty, jak si czasem wydaje.
Jeste my w kontakcie z firmami konkurencyjnymi i gdy dzieje si co gro nego, spotykamy si , rozmawiamy i podejmujemy
wspólne działania. Przykładem mo e by
sprawa Energy Steuer z lat 2010‒2012, gdy
Niemcy próbowały obło y nasze pojazdy
dodatkowym podatkiem za wwo enie paliwa
w wi kszych zbiornikach. Udało si wtedy
zmobilizowa 5 wła cicieli du ych firm
transportowych i wspólnie wymusili my na
koncernie produkuj cym sprz t wprowadzenie zmiany konstrukcyjnej w samochodach.
Był to wielki sukces, który nie przerodził si
w sformalizowan form współpracy, ale dał
nam oszcz dno ci rz du setek tysi cy złotych rocznie dzi ki wykorzystaniu ró nic cen
paliwa w Polsce i za granic .
❚ A co zajmuje zespół Marathonu „po
godzinach ?
Skoki spadochronowe, nurkowanie, wy cigi
terenowe. Wspólnie z pracownikami wymylamy i realizujemy eventy, podczas których
mog si zrelaksowa i sprawdzi .
❚ Czy wszystko zwi zane jest ze sportami
ekstremalnymi?
Rok temu wszyscy skoczyli ze spadochronem,
uczestniczyli w kursie podstaw jazdy wy cigowej. 10-lecie obchodzili my na Oktober
Fest w Niemczech. W tym sezonie stawiamy
na jazd terenow samochodami 4x4 i paintball. Staramy si nietuzinkowo integrowa
zespół i wspólnie sp dza czas, aby Marathon był naszym miejscem pracy, ale tak e
ródłem czerpania pozytywnych emocji.
❚ Marathon to Pan?
Mam nadziej , e nie tylko ja. Buduj i chc
tworzy zespół, który w pełni b dzie podzielał moje pogl dy, realizował wytyczone
kierunki rozwoju, a ja wtedy całkowicie
po wi c si zarz dzaniu strategicznemu.
❚ Czy Marathon trafi w r ce nast pnego
pokolenia?
Czas poka e, czy mój syn b dzie chciał odziedziczy owoc naszej ci kiej, wspólnej pracy:)
49

Podobne dokumenty