tutaj - LUBGIP Sp. z oo

Komentarze

Transkrypt

tutaj - LUBGIP Sp. z oo
Funkcjonalności serwera
telekomunikacyjnego
Funkcjonalności serwera telekomunikacyjnego
I.
Wstęp
Cyfrowa centrala telefoniczna (zamiennie nazywana serwerem telekomunikacyjnym)
wykorzystywania w telefonii IP, pozwala uzyskać dostęp do dodatkowych usług (funkcjonalności),
możliwych do uruchomienia z poziomu aparatu telefonicznego. Są to usługi podobne do tych
dostępnych w telefonii komórkowej. Sposób dzwonienia również jest podobny do wykonywania
połączeń z telefonu komórkowego tj. najpierw należy wybrać numer a następnie przycisk
dzwonienia (lub podniesienie słuchawki w przypadku aparatu stacjonarnego).
Nawiązywanie połączeń wychodzących poza centralę nie wymaga poprzedzania prefiksem (czyli
nie ma potrzeby stosowania 0 lub innej cyfry przy wybieraniu numerów stacjonarnych
i komórkowych).
W przypadku niektórych aparatów telefonicznych, wykorzystanie niektórych usług realizowane jest
za pomocą dedykowanego klawisza, np. aby wykonać transfer połączenia w aparatach
bezprzewodowych, należy skorzystać z klawisza R, który automatycznie używa w tym celu
odpowiedniego kodu. Aparatami, które są wyposażone w wiele dodatkowych przycisków
funkcyjnych są stacjonarne zestawy sekretarskie. Szczegółowy opis tych przycisków (oraz
wszelkich innych funkcji) znajduje się w instrukcjach dotyczących konkretnego aparatu.
Dostęp do funkcjonalności serwera telekomunikacyjnego zależy od poziomu uprawnień jaki jest
przydzielony konkretnym użytkownikom telefonii IP. Przy czym administrator ma możliwość
monitorowania uruchamianych przez użytkowników usług i na żądanie włączania lub wyłączania
ich.
II.
Lista funkcjonalności
1. CLIP - Prezentacja numeru dla rozmów przychodzących. Gdy usługa jest włączona na
aparacie użytkownika prezentują się numery dla rozmów przychodzących z wyjątkiem
zastrzeżonych.
2. CLIR – Blokada prezentacji własnego numeru. Usługa jest zablokowana.
3. CFU – Bezwarunkowe przekserowanie połączeń. Dzwoniąc na numer *21*XXX#
aktywujemy usługę, XXX oznacza numer na jaki mają być przekierowane wszystkie połączenia,
*#21# sprawdza stan usługi, #21# dezaktywuje usługę.
4. CFB – przekierowanie rozmów podczas zajętości. Dzwoniąc na numer *67*XXX#
aktywujemy usługę, XXX oznacza numer na jaki mają być przekierowane połączenia w
przypadku zajętości linii, *#67# sprawdza stan usługi, #67# dezaktywuje usługę.
5. CFNR – przekierowanie połączeń gdy nie odpowiada. Dzwoniąc na numer *61*XXX#
aktywujemy usługę, XXX oznacza numer na jaki mają być przekierowane połączenia w
przypadku nie odebrania połączenia przez 40 sekund, *#61# sprawdza stan usługi, #61#
dezaktywuje usługę.
6. FWDREJ - Blokada połączeń przekierowanych. Dzwoniąc na numer *02# aktywujemy
usługę, *#02# sprawdza stan usługi, #02# dezaktywuje usługę. Gdy usługa jest włączona,
przychodzące połączenia przekierowane będą odrzucane.
7. ACREJ - Blokada połączeń anonimowych. Dzwoniąc na numer *28# aktywujemy usługę,
Opis funkcjonalności serwera
telekomunikacyjnego_06.doc
LUBGIP Sp. z o.o.
1z4
2014-03-26
Funkcjonalności serwera
telekomunikacyjnego
*#28# sprawdza stan usługi, #28# dezaktywuje usługę. Gdy usługa jest włączona, połączenia
bez prezentacji numeru będą odrzucane.
8. DND - Nie przeszkadzać. Dzwoniąc na numer *26# aktywujemy usługę, *#26# sprawdza stan
usługi, #26# dezaktywuje usługę. Gdy usługa jest włączona, połączenia przychodzące będą
blokowane, a abonent dzwoniący zostanie przedstawiona zapowiedź „nie przeszkadzać”.
9. CW - Połączenia oczekujące. Dzwoniąc na numer *43# aktywujemy usługę, *#43# sprawdza
stan usługi, #43# dezaktywuje usługę. Gdy usługa jest włączona, użytkownik zostanie
poinformowany podczas rozmowy o oczekującym połączeniu, które może odebrać lub odrzucić.
10. ACT – transfer połączenia z konsultacją. Podczas rozmowy wybierając *2 usłyszymy sygnał
dźwiękowy w słuchawce, po czym możemy wybrać numer, na który połączenie ma zostać
przekazane (transferowane). Numer MUSI być zakończony znakiem #. Po wybraniu numeru i #
i zestawieniu połączenia z wybranym numerem, użytkownik będzie z nim rozmawiać
(konsultacja). Jeżeli użytkownik odłoży następnie słuchawkę, rozmowa zostanie zestawiona
między osobą dzwoniącą, a numerem wybranym. Jeżeli zamiast tego wybrany numer się
rozłączy, rozmowa powróci do pierwotnego stanu (między osobą dzwoniącą, a użytkownikiem).
11. BCT – transfer połączenia bez konsultacji. Podczas rozmowy wybierając *1 usłyszymy
sygnał dźwiękowy w słuchawce, po czym możemy wybrać numer, na który połączenie ma
zostać przekazane (transferowane). Numer MUSI być zakończony znakiem #, Po wybraniu
numeru i # użytkownik zostanie rozłączony, a rozmowa zestawi się pomiędzy jego rozmówcą i
wybranym numerem.
12. TCP – połączenia trójstronne. Usługa jest zablokowana.
13. Powiadomienie jednokrotne – powiadomienie o ustalonej godzinie. Usługa jest
zablokowana.
14. Powiadomienie wielokrotne – powiadomienie o ustalonej godzinie. Usługa jest zablokowana.
15. Pre-paid – wykonywanie połączeń do określonej kwoty. Usługa jest zablokowana.
16. Limitowanie czasu połączenia – wykonywanie połączeń określonej długości. Administrator
definiuje maksymalną długość każdego wykonywanego połączenia.
17. Limitowanie połączeń – Limit na sumaryczny czas połączeń. Administrator definiuje
sumaryczny czas połączeń dla abonenta.
18. Poczta głosowa – Poczta głosowa obsługiwana przez telefon. Usługa jest zablokowana.
19. Poczta głosowa na email – Poczta głosowa z powiadomieniami na email. Usługa jest
zablokowana
20. F2M (Fax-to-Mail) – Odbieranie faxów na email. Administrator określa adres email na który
zostaną wysłane w postaci pliku PDF wszystkie FAXy odebrane na numerze telefonu, na
którym uruchomiona jest usługa.
21. W2F (Web-to-Fax) – Wysyłanie faxów przez portal abonencki. Użytkownik otrzymuje
dostęp do panelu abonenckiego, dzięki któremu może przesyłać na dowolny numer telefonu
faxy tworzone automatycznie na podstawie pliku PDF.
Opis funkcjonalności serwera
telekomunikacyjnego_06.doc
LUBGIP Sp. z o.o.
2z4
2014-03-26
Funkcjonalności serwera
telekomunikacyjnego
22. Nagrywanie rozmów – Nagrywanie rozmów na centrali. Użytkownik otrzymuje dostęp do
panelu abonenckiego, dzięki któremu definiuje kiedy wszystkie rozpoczęte rozmowy mają być
nagrywane.
23. Kolejkowanie rozmów – Połączenia przychodzące oczekują w kolejce. Usługa jest
zablokowana.
24. Mass dial – Automatyczne wybieranie numerów z bazy danych. Usługa jest zablokowana.
25. Monitorowalność – Możliwość podglądania stanu numeru. Stan numeru telefonu (wolny /
zajęty / dzwoni) może być widoczny na telefonach obsługujących tą funkcjonalność (np.
zestawy sekretarskie).
26. MOH – Muzyka połączeń zawieszonych. Dzwoniący w trakcie zawieszenia lub przełączania
jego połączenia słyszy muzykę zamiast sygnału dźwiękowego.
27. Billing – Zliczanie kosztów połączeń. Użytkownik otrzymuje dostęp do panelu abonenckiego,
dzięki któremu może na bieżąco podglądać czas i koszt połączeń na określonych numerach.
28. Gorąca linia – Automatyczne połączenie z ustalonym numerem. Dzwoniąc na numer
*53*XXX# aktywujemy usługę, XXX oznacza numer który ma być automatycznie wybrany ,
*#53# sprawdza stan usługi, #53# dezaktywuje usługę. Jeżli usługa jest aktywna, to po
podniesieniu słuchawki przez użytkownika i braku wybrania numeru przez zdefiniowany przez
administratora czas, zaprogramowany numer zostanie wybrany automatycznie.
29. Przechwytywanie połączeń – Odbieranie innego dzwoniącego telefonu. Dzwoniąc na numer
*9 uzyskujemy możliwość przechwycenia połączenia z dowolnego numery należącego do tej
samej grupy przechwytywania. Grupy przechwytywania definiuje administrator centrali.
30. Przechwytywanie wybranego połączenia – Odbieranie wybranego dzwoniącego telefonu.
Dzwoniąc na numer *8XXX uzyskujemy możliwość przechwycenia połączenia z numery XXX,
numer XXX musi należeć do tej samej grupy przechwytywania. Grypy przechwytywania
definiuje administrator centrali.
31. Wybieranie skrócone – Wybieranie za pomocą numerów skróconych. Dzwoniąc na numer
*50*N*XXX# aktywujemy usługę, XXX oznacza numer telefonu a N (od 0 do 9) oznacza
numer skrócony do którego zostanie przypisany , *#50*N# sprawdza stan usługi, #50*N#
dezaktywuje usługę.
32. Centrex – Usługa wirtualnej centrali. Administrator określa, definiuje i konfiguruje
następujące parametry:
•
•
•
•
•
•
•
•
Nazwę Centrexu
Ilość cyfr numerów wewnętrznych
Numer wyjścia na zewnątrz Centrexu
Czas zwłoki na połączenie z operatorem
Numer do nagrania powitania
Hasło do nagrania powitania
Grupę numeracyjną
Numery publiczne i wewnętrzne dla aparatów wewnątrz Centrexu
Opis funkcjonalności serwera
telekomunikacyjnego_06.doc
LUBGIP Sp. z o.o.
3z4
2014-03-26
Funkcjonalności serwera
telekomunikacyjnego
33. Grupy wywoławcze – Przekazywanie kolejnych połączeń. Administrator określa, definiuje i
konfiguruje następujące parametry:
• Nazwa grupy
• Numer grupy
• Typ grupy
• Czas zwłoki
Kolejne połączenia przychodzące na numer telefonu na którym zdefiniowana jest grupa, mogą
być przekazywane do różnych osób lub po określonym czasie dzwonienia telefonu, kolejne
aparaty mogą być dodawane do połączenia.
34. OCB – Blokada połączeń wychodzących. Administrator blokuje dla numeru telefonu
możliwość wykonywania połączeń.
Opis funkcjonalności serwera
telekomunikacyjnego_06.doc
LUBGIP Sp. z o.o.
4z4
2014-03-26

Podobne dokumenty