Przedmiar robót

Komentarze

Transkrypt

Przedmiar robót
Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:
Kosztorys ślepy
Obiekt
Budowa
Inwestor
Biuro kosztorysowe
Przebudowa parkingu w związku z realizacją zadania "Budowa oświetlenia hybrydowego w
gminie Gąbin"
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Gąbin dz. nr 529
Gmina Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-520
Biuro Projektowe ARCHIGON Agnieszka Drwal, ul. Traktorowa 12, 33-100 Tarnów
Poziom cen
III kw 2010
Kod CPV
Koszty zakupu
Sporządził
mgr inŜ. Krzysztof Gajewski
Tarnów listopad 2010
"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.HoŜa 50
Rodos 6.8.9.1 [9776]
Załącznik
Przebudowa parkingu w związku z realizacją zadania "Budowa oświetlenia hybrydowego w gminie Gąbin"
ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego
Zakres robót
1. Wykopy pod fundamenty
- 5 szt.
2. MontaŜ fundamentów prefabrykowanych - 5 szt.
3. MontaŜ słupów oświetleniowych
- 5 szt.
4. MontaŜ paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcjami - 10 szt.
5. MontaŜ turbiny wiatrowej
- 5 szt.
6. MontaŜ oprawy oświetleniowej wraz z wysięgnikiem - 5 szt.
7. MontaŜ sterownika wraz z akumulatorami - 5 szt. (10 szt. akumulatorów)
Przedmiotem opracowania jest przebudowa dróg polegająca na montaŜu 19 hybrydowych latarni oświetlenia
ulicznego. Oświetlenie realizowane będzie przy uŜyciu słupów stalowych o wysokości 8 m.
Na szczycie kaŜdego słupa o wysokości 8 m zostanie zainstalowana mini turbina wiatrowa o mocy 600W i rozpiętości skrzydeł 1,9 m. PoniŜej
turbiny zostaną zainstalowane dwa ogniwa fotowoltaiczne o mocy 130 W kaŜde a 2 m poniŜej wysięgnik z oprawą oświetleniową i niskopręŜnym
sodowym źródłem światła o mocy 36W. W podstawie konstrukcji słupa zostaną umieszczone akumulatory, bezpieczniki oraz sterowniki.
Słup wyposaŜony będzie w drzwiczki, które umoŜliwiają łatwy dostęp do elementów w trakcie konserwacji/serwisowania urządzenia. Całość
zostanie posadowiona na prefabrykowanym fundamencie Ŝelbetowym umieszczonym w gruncie.
Strona 2/9
Rodos 6.8.9.1 [9776]
Przedmiar
Przebudowa parkingu w związku z realizacją zadania "Budowa oświetlenia hybrydowego w gminie Gąbin"
Nr
Podstawa Opis robót
1 Budowa oświetlenia hybrydowego
Nr ST: U.01.01.01
Kod CPV: 45111000-8, 45316110-9
1.1 Roboty przygotowawcze
Nr ST: U.01.01.01
Kod CPV: 45111000-8
1
KNR 5-12 Tyczenie stanowisk p/a
0101/02
Nr ST: U.01.01.01 poz. 5.1
Kod CPV: 45111000-8
(Krotność= 5)
Strona 3/9
Jm
Ilość
km
1,000
m3
3,840
m3
2,500
szt
1,000
szt
1,000
szt
1,000
szt
2,000
szt
1,000
kpl
4,000
szt
1,000
szt
1,000
m
4,500
1.2 Roboty instalacyjna w zakresie oświetlenia
Nr ST: U.01.01.01
Kod CPV: 45316110-9
Wykopy mechaniczne (wraz z zasypaniem ręcznym) dla słupów elektroenergetycznych przy uŜyciu koparki
podsiębiernej - wykop o głębokości do 2,5m, grunt kategorii III
Nr ST: U.01.01.01 poz. 5.2
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
2
KNR 2-01
0708/06
3
KNNR 1
0311/04
4
KNR 5-15
0905/03
5
KNNR 5
1002/02
MontaŜ wysięgników rurowych i konstrukcji dla ogniw fotowoltaicznych mocowanych na słupie
Nr ST: U.01.01.01 poz. 2.2.4
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
6
KNNR 5
1004/02
MontaŜ opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
Nr ST: U.01.01.01 poz. 2.2.2
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
7
KNNR 5
0406/05
MontaŜ ogniw fotowoltaicznych
Nr ST: U.01.01.01 poz. 2.2.7
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
8
KNNR 5
0406/05
MontaŜ turbiny wiatrowej
Nr ST: U.01.01.01 poz. 2.2.6
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
9
KNNR 5
1003/03
MontaŜ przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości
latarni do 10m
Nr ST: U.01.01.01 poz. 2.2.9
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
10
KNNR 5
1001/02
MontaŜ i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300kg
Nr ST: U.01.01.01 poz. 2.2.3
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
11
KNNR 5
0405/09
Analogia - montaŜ sterownika wraz z akumulatorami wewnętrz słupa
Nr ST: U.01.01.01 poz. 2.2.5
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
12
KNNR 5
0605/08
Mechaniczne pogrąŜenie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III
Nr ST: U.01.01.01 poz. 2.2.10
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV ułoŜonego wzdłuŜ nasypu
Nr ST: U.01.01.01 poz. 5.2
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
Fundamenty prefabrykowane dla słupów oświetleniowych p/a
Nr ST: U.01.01.01 poz. 2.2.1
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
Rodos 6.8.9.1 [9776]
Przedmiar
Przebudowa parkingu w związku z realizacją zadania "Budowa oświetlenia hybrydowego w gminie Gąbin"
Nr
Podstawa Opis robót
13
KNNR 5 MontaŜ uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m w gruncie kategorii I-II
0605/01
Nr ST: U.01.01.01 poz. 2.2.10
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
14
AW 0
15
KNNR 5
1301/01
16
KNNR 5
1301/02
17
AW 1
Strona 4/9
Jm
Ilość
m
5,000
kpl
1,000
pomiar
2,000
pomiar
1,000
kpl
1,000
Uruchomienie układu
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
1.3 Roboty końcowe
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia
Nr ST: U.01.01.01 poz. 8.3
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia
Nr ST: U.01.01.01 poz. 8.3
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Nr ST: U.01.01.01 poz. 8.3
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
Rodos 6.8.9.1 [9776]
Kosztorys
Przebudowa parkingu w związku z realizacją zadania "Budowa oświetlenia hybrydowego w gminie Gąbin"
Nr Podstawa, opis robót, nakłady
Jm
Norma
Ilość
Cena
1 Budowa oświetlenia hybrydowego
Nr ST: U.01.01.01
Kod CPV: 45111000-8, 45316110-9
1.1 Roboty przygotowawcze
Nr ST: U.01.01.01
Kod CPV: 45111000-8
1 KNR 5-12 0101/02 Tyczenie stanowisk p/a
Nr ST: U.01.01.01 poz. 5.1
Kod CPV: 45111000-8
(Krotność= 5)
1 km
Robocizna R=0,955
Elektromonterzy gr.III
r-g
9,9 47,273
Materiały
Słupki drewniane iglaste
m3
0,041
0,205
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Roboty przygotowawcze
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk
Razem
Razem element
1.2 Roboty instalacyjna w zakresie oświetlenia
Nr ST: U.01.01.01
Kod CPV: 45316110-9
2 KNR 2-01 0708/06 Wykopy mechaniczne (wraz z zasypaniem
ręcznym) dla słupów elektroenergetycznych przy uŜyciu koparki
podsiębiernej - wykop o głębokości do 2,5m, grunt kategorii III
Nr ST: U.01.01.01 poz. 5.2
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
3,84 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
r-g
1,3736 26,373
Sprzęt
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego
m-g
0,099
1,901
Razem pozycja
Cena jednostkowa
3 KNNR 1 0311/04 Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii
III-IV ułoŜonego wzdłuŜ nasypu
Nr ST: U.01.01.01 poz. 5.2
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
2,5 m3
Robocizna
Robotnicy
r-g
0,21
2,625
Razem pozycja
Cena jednostkowa
4 KNR 5-15 0905/03 Fundamenty prefabrykowane dla słupów
oświetleniowych p/a
Nr ST: U.01.01.01 poz. 2.2.1
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II
r-g
14,61 73,050
Elektromonterzy gr.III
r-g
1,15
5,750
Materiały
Fundament prefabrykowany
szt
1
5,000
Materiały pomocnicze
%
3
Sprzęt
Samochód skrzyniowy 5-10t
m-g
0,43
2,150
Samochód samowyładowczy 10-15t
m-g
0,01
0,050
śuraw samochodowy 5-6t
m-g
0,89
4,450
Koparka 0,15m3 (p)
m-g
2,32 11,600
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h
m-g
0,68
3,400
Razem pozycja
Strona 5/9
Robocizna
Materiały
Sprzęt
Rodos 6.8.9.1 [9776]
Kosztorys
Przebudowa parkingu w związku z realizacją zadania "Budowa oświetlenia hybrydowego w gminie Gąbin"
Nr Podstawa, opis robót, nakłady
Jm
Norma
Ilość
Cena
Cena jednostkowa
5 KNNR 5 1002/02 MontaŜ wysięgników rurowych i konstrukcji dla
ogniw fotowoltaicznych mocowanych na słupie
Nr ST: U.01.01.01 poz. 2.2.4
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
1 szt
Robocizna
Robotnicy
r-g
0,87
4,350
Materiały
Konstrukcje wsporcze pod ogniwa fotowoltaiczne
szt
1
5,000
Wysięgnik dla oprawy oświetleniowej o długości 1,5mb
szt
1
5,000
Materiały pomocnicze
%
2,5
Sprzęt
Środek transportowy
m-g
0,11
0,550
Podnośnik montaŜowy PMH samochodowy hydrauliczny
m-g
0,45
2,250
Razem pozycja
Cena jednostkowa
6 KNNR 5 1004/02 MontaŜ opraw oświetlenia zewnętrznego na
wysięgniku
Nr ST: U.01.01.01 poz. 2.2.2
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
1 szt
Robocizna
Robotnicy
r-g
0,72
3,600
Materiały
Źródło światła 36W
szt
1
5,000
Lampy oświetleniowe kompletne - FGS 224
kpl
1
5,000
Materiały pomocnicze
%
2,5
Sprzęt
Środek transportowy
m-g
0,06
0,300
Podnośnik montaŜowy PMH samochodowy hydrauliczny
m-g
0,41
2,050
Razem pozycja
Cena jednostkowa
7 KNNR 5 0406/05 MontaŜ ogniw fotowoltaicznych
Nr ST: U.01.01.01 poz. 2.2.7
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
2 szt
Robocizna
Robotnicy
r-g
2,06 20,600
Materiały
Ogniwo fotowoltaiczne 130W
szt
1 10,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
8 KNNR 5 0406/05 MontaŜ turbiny wiatrowej
Nr ST: U.01.01.01 poz. 2.2.6
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
1 szt
Robocizna
Robotnicy
r-g
2,06 10,300
Materiały
Turbina wiatrowa 600W 3-łopatowa
szt
1
5,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
9 KNNR 5 1003/03 MontaŜ przewodów do opraw oświetleniowych
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości
latarni do 10m
Nr ST: U.01.01.01 poz. 2.2.9
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
4 kpl
Robocizna
Robotnicy
r-g
1,76 35,200
Materiały pomocnicze
%
2,5
Sprzęt
Strona 6/9
Robocizna
Materiały
Sprzęt
Rodos 6.8.9.1 [9776]
Kosztorys
Przebudowa parkingu w związku z realizacją zadania "Budowa oświetlenia hybrydowego w gminie Gąbin"
Nr Podstawa, opis robót, nakłady
Jm
Norma
Ilość
Cena
Podnośnik montaŜowy PMH samochodowy hydrauliczny
m-g
0,85 17,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
10 KNNR 5 1001/02 MontaŜ i stawianie słupów oświetleniowych o
masie do 300kg
Nr ST: U.01.01.01 poz. 2.2.3
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
1 szt
Robocizna
Robotnicy
r-g
5,16 25,800
Materiały
Słup oświetlenia zewnętrzego przystosowany do montaŜu
szt
1
5,000
sterownika oraz akumulatorów
Materiały pomocnicze
%
2,5
Sprzęt
Koparka przedsiębierna 0,15m3
m-g
0,08
0,400
śuraw samochodowy
m-g
1,21
6,050
Środek transportowy
m-g
0,45
2,250
Przyczepa dłuŜycowa
m-g
0,4
2,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
11 KNNR 5 0405/09 Analogia - montaŜ sterownika wraz z
akumulatorami wewnętrz słupa
Nr ST: U.01.01.01 poz. 2.2.5
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
1 szt
Robocizna
Robotnicy
r-g
2,13 10,650
Materiały
Szafka sterowania oświetleniem wraz z akumulatorami
kpl
1
5,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
12 KNNR 5 0605/08 Mechaniczne pogrąŜenie uziomów pionowych
prętowych w gruncie kategorii III
Nr ST: U.01.01.01 poz. 2.2.10
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
4,5 m
Robocizna
Robotnicy
r-g
0,447 10,058
Materiały
Pręty stalowe ocynkowane
m
1,04 23,400
Złącza kontrolne
szt
0,02
0,450
Materiały pomocnicze
%
2,5
Sprzęt
Wibromłot
m-g
0,205
4,613
Razem pozycja
Cena jednostkowa
13 KNNR 5 0605/01 MontaŜ uziomów poziomych w wykopie o
głębokości do 0,60m w gruncie kategorii I-II
Nr ST: U.01.01.01 poz. 2.2.10
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
5 m
Robocizna
Robotnicy
r-g
0,787 19,675
Materiały
Bednarka ocynkowana
m
1,04 26,000
Złącza kontrolne
szt
0,06
1,500
Materiały pomocnicze
%
2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
14 AW 0 Uruchomienie układu
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
1 kpl
Strona 7/9
Robocizna
Materiały
Sprzęt
Rodos 6.8.9.1 [9776]
Kosztorys
Przebudowa parkingu w związku z realizacją zadania "Budowa oświetlenia hybrydowego w gminie Gąbin"
Nr Podstawa, opis robót, nakłady
Jm
Norma
Ilość
Cena
Robocizna
Elektromonterzy
r-g
2 10,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Roboty instalacyjna w zakresie oświetlenia
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk
Razem
Razem element
1.3 Roboty końcowe
15 KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego
1-fazowego niskiego napięcia
Nr ST: U.01.01.01 poz. 8.3
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
2 pomiar
Robocizna
Robotnicy
r-g
1,3 13,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
16 KNNR 5 1301/02 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego
3-fazowego niskiego napięcia
Nr ST: U.01.01.01 poz. 8.3
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
1 pomiar
Robocizna
Robotnicy
r-g
1,76
8,800
Razem pozycja
Cena jednostkowa
17 AW 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Nr ST: U.01.01.01 poz. 8.3
Kod CPV: 45316110-9
(Krotność= 5)
1 kpl
Robocizna
Geodeci
r-g
7,5 37,500
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Roboty końcowe
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk
Razem
Razem element
OGÓŁEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk
Łącznie
Podatek VAT
Ogółem kosztorys
Strona 8/9
Robocizna
Materiały
Sprzęt
Rodos 6.8.9.1 [9776]
Strona 9/9
Tabela elementów
Przebudowa parkingu w związku z realizacją zadania "Budowa oświetlenia hybrydowego w gminie Gąbin"
Nr Opis robót
1 Budowa oświetlenia hybrydowego
Nr ST: U.01.01.01
Kod CPV: 45111000-8, 45316110-9
1.1 Roboty przygotowawcze
Nr ST: U.01.01.01
Kod CPV: 45111000-8
1.2 Roboty instalacyjna w zakresie oświetlenia
Nr ST: U.01.01.01
Kod CPV: 45316110-9
1.3 Roboty końcowe
Wartość
Razem
Podatek VAT
Ogółem kosztorys

Podobne dokumenty