(2) ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Komentarze

Transkrypt

(2) ODPOWIEDZI NA PYTANIA
(2) ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.
USŁUGA SPŁATY WIERZYTELNOŚCI BEZSPORNYCH W TRYBIE ART. 518 § 1 PKT. 3 KC PRZEZ PODMIOT TRZECI ZA ZGODĄ
DŁUŻNIKA (SUBROGACJA) ALBO ZAMIANA WARUNKÓW SPŁATY ISTNIEJĄCYCH WIERZYTELNOŚCI BEZSPORNYCH
W TRYBIE ART. 506 § 1 KC PRZEZ WIERZYCIELA ZA ZGODĄ DŁUŻNIKA (NOWACJA)
1. Dla celów porównywalności ofert, prosimy o wskazanie hipotetycznej daty spłaty zobowiązań Zamawiającego przez
Wykonawcę. Powyższa informacja jest niezbędna do obliczenia wartości kosztów obsługi zaangażowanych środków
w pierwszym miesiącu finansowania.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem w SIWZ- Załącznik nr 2 (w wersji edytowalnej plik oznacz jako [3.1] i w .pdf –plik oznacz. jako [3]:
15 grudzień 2015 r.
2. Prosimy o potwierdzenie, że hipotetyczna data uruchomienia środków nie będzie późniejsza aniżeli rzeczywista data
uruchomienia środków.
Odpowiedź:
Nie przewiduje się takiej możliwości.
3. Prosimy o potwierdzenie, że kwota podlegająca restrukturyzacji tj. 9 543 378,18 zł (słownie: dziewięć milionów
pięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 18/100) stanowi należność główną.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.
4. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie należności podlegających
zapłacie z rozbiciem na ich rodzaje tj. odsetki, prowizje, koszty postępowania sądowego, koszty egzekucyjne itd.
Odpowiedź:
Nie dotyczy
5. Prosimy o potwierdzenie, że oprocentowanie oparte na stawce WIBOR 1M + marża będzie naliczane od całej
uregulowanej kwoty.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem w SIWZ.
6. Prosimy o wskazanie, czy wierzytelności wskazane w załączniku nr 5 do SIWZ będą wymagalne w dacie płatności
zobowiązań Zamawiającego przez Wykonawcę?
Odpowiedź:
Nie wszystkie, tylko przypadające na 2015 r.
7. Prosimy o potwierdzenie, że dotychczasowe płatności z tytułu zobowiązań określonych w załączniku nr 5 do SIWZ
były regulowane terminowo i obecnie Zamawiający nie posiada żadnych zaległości w płatnościach.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada żadnych zaległości w płatnościach. Ze względu na długi termin składania ofert na
restrukturyzacje zadłużenia przesunięto spłatę poszczególnych rat kredytów.
8. W związku z faktem, iż spłata zobowiązań Zamawiającego przez Wykonawcę nastąpi najpóźniej w terminie do 15
grudnia 2015r., prosimy o zmianę załącznika nr 2 do SIWZ (Harmonogram spłat – Formularz cenowy) poprzez
wskazanie, że wartość pierwszej raty stanowi wartość kosztów obsługi zaangażowanych środków za okres od dnia
uruchomienia środków przez Wykonawcę do dnia 31 grudnia 2015r.
Odpowiedź:
Nie. Patrz odpowiedź na pytanie 9.
9. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o zmianę ilości dni okresu rozliczeniowego
raty drugiej poprzez wskazanie, że odsetki będą naliczane za okres od dnia uruchomienia środków przez Wykonawcę
do dnia 31 stycznia 2016r.
Odpowiedź:
Tak. Poprawiono zapis w Załączniku nr 2 do SIWZ (Harmonogram spłat – Formularz cenowy), oznaczony jako plik [3]
w .pdf i [3.1] w .Excel ( załącznik do odpowiedzi na pytania).
1|13
10. Prosimy o zmianę terminu płatności trzeciej raty poprzez wskazanie, że zapłata nastąpi w dniu 29 lutego 2016r.
Odpowiedź:
W Załączniku nr 2 do SIWZ poprawiono termin płatności 3 raty z 28.02.2016 r. na 29.02.2016 r. oraz ilość dni
rozliczeniowych z 28 na 29.
11. Prosimy o zmianę terminu płatności piętnastej raty poprzez wskazanie, że zapłata nastąpi w dniu 28 lutego 2015r.
Odpowiedź:
W Załączniku nr 2 do SIWZ poprawiono termin płatności 15 raty z 29.02.2017 r. na 28.02.2017 r. oraz ilość dni
rozliczeniowych z 29 na 28.
12. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku, jeśli termin płatności przypadnie na dzień wolny od pracy (soboty,
niedziele i dni ustawowo wolne od pracy) to Zamawiający ureguluje płatność w ostatnim dniu roboczym miesiąca,
w którym termin płatności upływa?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.
13. Prosimy o wprowadzenie do Załącznika nr 8 do SIWZ zapisu, zgodnie z którym, za dzień spłaty raty uważa się dzień
uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Odpowiedź:
Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmiany.
14. Czy Zamawiający potwierdza, że w roku 2020 koszty obsługi zaangażowanych środków będą płatne w miesięcznych
ratach, na koniec każdego miesiąca?
Odpowiedź:
Tak. Zgodnie z zapisem SIWZ.
15. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiana stawki WIBOR 1M dla kolejnych okresów rozliczeniowych następowała
na podstawie zasad panujących u danego Wykonawcy? Pozostawienie swobody Wykonawcom w powyższym
zakresie spowoduje, że każdy z Wykonawców będzie mógł dokonywać zmiany stawki na podstawie ustawień
systemowych, bez konieczności ręcznego liczenia wartości odsetek. Zmniejszenie nakładu pracy związanego
z obsługą niniejszego produktu może przełożyć się na cenę składanych ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.
16. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o zmianę zapisów SIWZ poprzez
wskazanie, że zmiana stawki WIBOR 1M dla kolejnych okresów rozliczeniowych będzie następować na podstawie
notowania z pierwszego dnia roboczego danego okresu rozliczeniowego. Dotychczasowe zapisy SIWZ w zakresie
ustalania wartości stawki WIBOR dla kolejnych okresów rozliczeniowych, powodują konieczność ręcznego liczenia
średniomiesięcznej stawki WIBOR, co może się przyczynić do wzrostu wartości oferowanej ceny, a także do
ograniczenia grona oferentów, którzy z uwagi na brak możliwości stworzenia warunków obsługi zamówienia
zrezygnują z uczestnictwa w niniejszym postępowaniu. Jednocześnie informujemy, że wahania notowań są na tyle
niewielkie, że różnica pomiędzy wartością stawki WIBOR z określonego dnia a średniomiesięczną wartością stawki
nie powinny być znaczące.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmianę zapisu na następujący:
Stawkę WIBOR 1M dla kolejnych okresów rozliczeniowych należy przyjmować z notowania pierwszego dnia
roboczego danego okresu rozliczeniowego.
Tym samym zmianie ulega zapis dotyczący obliczania stawki WIBOR 1M w §1 ust. 6 Załącznika nr 8 do SIWZ –Wzór
umowy, poprzez skreślenie dotychczasowego tj.: […] „WIBOR 1M w [%]– ustalany jako średnia arytmetyczna
z miesiąca poprzedzającego dzień płatności raty” i dodanie: „WIBOR 1M w [%] przyjęty dla kolejnych okresów
rozliczeniowych z notowania pierwszego dnia roboczego danego okresu rozliczeniowego. Dla pierwszego okresu
rozliczeniowego należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z notowania w dniu zapłaty zobowiązań, tj. 9 543 378,18 PLN,
Zamawiającego przez Wykonawcę”, a jeżeli w tym dniu nie ma podanego notowania to pierwszego notowania
poprzedzającego dzień zapłaty zobowiązania”
Skreśleniu ulega w §1 ust. 9 Załącznika nr 8 do SIWZ –Wzór umowy,
[…] „Dla miesięcznych okresów rozliczeniowych należy przyjmować stawkę WIBOR 1M jako średnią
arytmetyczną z miesiąca poprzedzającego dzień płatności raty.
17. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ poprzez wskazanie, że dla pierwszego okresu rozliczeniowego zostanie przyjęta
stawka WIBOR 1M z dnia zapłaty zobowiązań Zamawiającego przez Wykonawcę.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie 16.
2|13
18. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby naliczanie odsetek następowało wg formuły 360/360?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmiany.
19. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wymaga, aby
dla celów obliczeniowych przyjąć, że rok przestępny również liczy 365 dni?
Odpowiedź:
Tak.
20. Prosimy o potwierdzenie, że dokonanie wcześniejszej spłaty części lub całości zadłużenia nastąpi w terminie
płatności raty.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający potwierdza.
21. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dokonanie wcześniejszej spłaty nastąpiło po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyrażą zgodę.
22. W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie terminu, w którym
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanej wcześniejszej spłacie. Wykonawca proponuje wprowadzenie
14-dniowego terminu.
Odpowiedź:
W terminie siedmiu (7) dni przed planowaną wcześniejszą spłatą.
23. Prosimy o zmianę treści §1 ust. 13 Załącznika nr 8 do SIWZ poprzez zamianę słów „Harmonogram spłat – Formularz
oferty” słowami „Spis wierzytelności (załącznik nr 2 do Umowy)”. Proponowana zmiana pozwoli na właściwe
ustalenie wierzytelności, co do którym Wykonawca wstąpi w prawa zaspokojonego Wierzyciela.
Odpowiedź:
Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmiany.
24. Prosimy o zmianę §1 ust. 14 Załącznika nr 8 do SIWZ poprzez zamianę słów „Harmonogram spłat – Formularz
cenowy stanowiący załącznik nr 1 do Umowy” słowami „Spis wierzytelności stanowiący załącznik nr 2 do Umowy).
Proponowana zmiana pozwoli na właściwe określenie zobowiązań, których oświadczenie Zamawiającego dotyczy.
Odpowiedź:
Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmiany.
25. W związku z treścią §2 ust. 1 Załącznika nr 8 do SIWZ, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy przez sformułowanie
„maksymalne odsetki ustawowe” Zamawiający rozumie możliwość naliczania odsetek ustawowych w wysokości
nieprzekraczającej odsetek maksymalnych?
Odpowiedź:
Tak. Patrz odpowiedź na pytanie 64.
26. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ poprzez wskazanie, że uprawnienie Wykonawcy dotyczące możliwości naliczania
odsetek za opóźnienie w spłacie raty będzie realizowane od dnia następującego po dniu płatności raty.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmiany.
27. W związku z treścią §2 ust. 4 Załącznika nr 8 do SIWZ prosimy o wskazanie maksymalnego okresu przedłużenia
realizacji umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji umowy, a zapis ma jedynie charakter asekuracyjny.
28. Prosimy o wskazanie okresu obowiązywania umowy, w którym Zamawiający najwcześniej może skorzystać
z wydłużenia terminu realizacji umowy (np. w ostatnim roku trwania umowy).
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji umowy.
29. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją
wekslową lub porozumieniem wekslowym?
Odpowiedź:
Tak, zgodnie z zapisami SIWZ.
3|13
30. Czy Zamawiający potwierdza, że ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
lub porozumieniem wekslowym, nastąpi z zastosowaniem wzorów przedstawionych przez Wykonawcę wyłonionego
w toku niniejszej procedury przetargowej?
Odpowiedź:
Tak, pod warunkiem zachowania treści zgodnej z zapisami SIWZ.
31. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o udostępnienie wzorów dokumentów
będących podstawą zabezpieczenia transakcji.
Odpowiedź:
Nie dotyczy.
32. Czy Zamawiający potwierdza, że ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco nastąpi najpóźniej w dniu
zawarcia umowy?
Odpowiedź:
Tak, zgodnie z zapisami SIWZ.
33. Prosimy o wprowadzenie do załącznika nr 8 do SIWZ poniższego zapisu:
„W przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminom lub wysokości płatności rat określonych w załączniku nr 1
do niniejszej umowy (Harmonogram spłat – Formularz cenowy) przekraczającego 30 dni, Wykonawcy przysługuje
możliwość postawienia umowy w stan natychmiastowej wymagalności.”
Wprowadzenie niniejszego zapisu do treści umowy jest niezbędne z punktu widzenia oceny ryzyka transakcji. Obecne
zapisy SIWZ mogą się przyczynić do wzrostu wartości oferowanej ceny albo do ograniczenia grona oferentów, którzy
z uwagi na zbyt wysoki poziom ryzyka transakcji zrezygnują z uczestnictwa w niniejszym przetargu. Podkreślenia
wymaga również fakt, że proponowany zapis stanowi jedynie uprawnienie Wykonawcy i w żaden sposób nie
obliguje go do jego zastosowania. Mając na uwadze interes publiczny Zamawiającego, a także konsekwencje
finansowe jakie niesie za sobą obecny stan rzeczy, proponujemy wprowadzenie powyższej zmiany, która zabezpiecza
interes Miasta, a dodatkowo pozwoli na uzyskanie finansowania nie obciążonego jednostronnym ryzykiem
transakcji.
Odpowiedź:
Zamawiający w Załączniku nr 8 do SIWZ- Wzór umowy, w §2 dopisuje ust. 2.1 w brzmieniu:
[…] „ 2.1 W przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminom lub wysokości płatności rat określonych w
załączniku nr 1 do niniejszej umowy (Harmonogram spłat – Formularz cenowy) przekraczającego 90 dni, Wykonawcy
przysługuje możliwość postawienia umowy w stan natychmiastowej wymagalności.”
34. Prosimy o zmianę §2 ust. 8 załącznika nr 8 do SIWZ poprzez wskazanie, że właściwym dla rozstrzygania
ewentualnych sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy.
Odpowiedź:
Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
35. Prosimy o zmianę pkt XXXV (3) części I SIWZ (Instrukcja Dla Wykonawców) poprzez wskazanie, że miejsce i termin
zawarcia umowy będzie ustalony w porozumieniu z Wykonawcą.
Odpowiedź:
Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
36. Czy Zamawiający potwierdza, że minimalny termin na wykonanie zamówienia przez Wykonawcę (kryterium oceny)
wynosi 1 dzień?
Odpowiedź:
Termin realizacji zamówienia został określony w SIWZ- pkt IV Części I. IDW:
[…] – uznanie kwot wierzytelności w wysokości i na rachunki wskazane przez Zamawiającego w Załączniku nr 6 SIWZ
lub zamiana warunków spłaty istniejących wierzytelności nastąpi w terminie nieprzekraczającym 6 kolejnych dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i nie później niż do 15.12.2015 r.
37. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie minimalnego terminu
wykonania zamówienia.
Odpowiedź:
- jak w pytaniu 36.
38. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zaoferowania jednodniowego terminu wykonania zamówienia to
termin jego realizacji upłynie na koniec dnia następującego po dniu zawarcia umowy?
Odpowiedź:
Tak.
4|13
39. W związku z faktem, iż termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny, a ostateczna data zawarcia
umowy nie jest obecnie znana, prosimy o zmianę zapisów SIWZ poprzez wskazanie, że termin realizacji zamówienia
upłynie w terminie 6 dni roboczych.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Zgodnie z opisem kryterium oceny ofert – Wykonawca ma podać w ciągu ilu kolejnych dni kalendarzowych
liczonych od dnia zawarcia umowy jest w stanie dokonać całkowitej spłaty istniejących wierzytelności , przy czym
maksymalna ilość dni kolejnych dni kalendarzowych nie może być większa niż 6.
40. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o potwierdzenie, że umowa zostanie
podpisana najpóźniej w dniu 9 grudnia 2015r.
Odpowiedź:
Ponieważ w kryterium jest sformułowanie […] najkrótszy termin realizacji zamówienia, należy przyjąć że umowa
zostanie podpisana najpóźniej w dniu 9 grudnia 2015r.
41. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy wyłonionego w toku niniejszej procedury
przetargowej, uwzględniającym zapisy SIWZ?
Odpowiedź:
Jeżeli dotyczy to formy wzoru umowy- „tak”, natomiast jeżeli dotyczy treści wzoru umowy – „nie”.
42. Czy Zamawiający może potwierdzić, że wierzytelność objęta umową nie jest obciążona prawami osób trzecich?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający potwierdza.
43. Czy Zamawiający może potwierdzić, że zapłata przez Wykonawcę kwoty 9.543.378,18 zł na rzecz pierwotnych
wierzycieli – banków, stanowi spłatę całości zadłużenia Zamawiającego wobec wierzycieli ze stosunków prawnych,
z których wierzytelność wynika?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający potwierdza.
44. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następującej treści: „W czasie
obowiązywania umowy Zamawiający przedstawi – na żądanie Wykonawcy – informacje i dokumenty niezbędne do
oceny jego sytuacji finansowej”?
Odpowiedź:
Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Na stronie internetowej: www.szklarskaporeba.bip.net.pl, zakładka: Miasto, link: Budżet Miasta oraz zakładka:
Rada Miejska, link: Uchwały, dostępne są wszystkie sprawozdania finansowe, Uchwały i Opinie RIO.
45. Czy dla zachowania równości stron umowy, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 2 ust. 11 umowy poprzez
wskazanie, że postanowienie zawarte w tym ustępie dotyczy również Zamawiającego?
Odpowiedź:
Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
46. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę punktu 5- formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) w zakresie
dotyczącym kwoty, od której Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie raty powyżej 7
dni kalendarzowych, poprzez wskazanie, że odsetki ustawowe można naliczać od kwoty całej raty, tj. kapitału
i odsetek umownych wynikających z kosztu obsługi?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie 71.
47. Czy Zamawiający potwierdza, iż stawka WIBOR ustalona wg notowania z dnia wypłaty środków obowiązywać będzie
do końca miesiąca kalendarzowego następującego po wypłacie środków?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią zawartą na pytanie 16.
48. Czy Zamawiający dopuszcza aby odsetki były aktualizowane pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wypłaty środków?
Odpowiedź:
Nie.
49. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby odsetki były naliczane za każdy dzień przy założeniu, że rok trwa 360 dni oraz na
podstawie ilości dni, jakie faktycznie upłynęły?
Odpowiedź:
Nie.
5|13
50. Jako, że zgodnie z treścią art. 140 ust. 1 PZP zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy
z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie zażąda wypłaty przed
dniem wskazanym w SIWZ jako hipotetyczna data wypłaty środków. W przeciwnym razie odsetki byłyby wyższe niż
wskazane w ofercie, a to z kolei spowodowałoby niedozwolone przez PZP zwiększenie zakresu świadczenia.
Odpowiedź:
Termin realizacji zamówienia został określony w SIWZ- pkt IV Części I. IDW:
[…] – uznanie kwot wierzytelności w wysokości i na rachunki wskazane przez Zamawiającego w Załączniku nr 6 lub
SIWZ zamiana warunków spłaty istniejących wierzytelności nastąpi w terminie nieprzekraczającym 6 kolejnych
dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i nie później niż do 15.12.2015 r.
Zakres świadczenia wykonawcy pozostaje bez zmian.
Cenę oferty Wykonawca oblicza dla prognozowanej wartości wierzytelności do spłaty w dniu 15.12.2015 r. oraz
przy przyjęciu, na potrzeby wyboru Wykonawcy, wartości WIBOR 1M w % na dzień 30.10.2015 r.
51. Prosimy o sprecyzowanie czy w przypadku np. ewentualnie przedłużającej się procedury przetargowej i wypłaty
środków po hipotetycznej dacie wypłaty (w następnym miesiącu) zmianie ulegnie data końcowa kredytowania
(określona obecnie na 31 grudnia 2025 roku) czy liczba rat oraz ich wysokość. Informacja ta konieczna do
prawidłowego i zgodnego z prawem skalkulowania oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje terminu zakończenia realizacji umowy po dacie: 31.12.2025 r.
W przypadku wydłużenia procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy mogą zwiększyć się proporcjonalnie
wysokości rat w 2025 r.
52. W związku z zastrzeżeniem prawa wcześniejszej spłaty całości lub części zobowiązania, prosimy o sprecyzowanie czy
Zamawiający rozumie przez to spłacanie większych niż określone w harmonogramie kwot („nadpłacanie”) czy
wcześniejsze spłacanie poszczególnych rat przed upływem terminu ich wymagalności?
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje spłacania poszczególnych rat przed upływem terminu ich wymagalności.
53. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualna wcześniejsza spłata nastąpiła w dacie płatności rat?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę.
54. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejszą spłata następowała po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy - na 14 dni przed terminem wcześniejszej spłaty?
Odpowiedź:
Tak, w terminie siedmiu (7) dni przed planowaną wcześniejszą spłatą.
55. Czy Zamawiający może określić najwcześniejszy termin w jakim może dojść do wcześniejszej spłaty. Udzielenie
finansowania wiąże się dla Wykonawcy z określonymi kosztami, z kosztami wiąże się również wcześniejsze jego
zerwanie w wyniku wcześniejszej spłaty. W celu sporządzenia prawidłowej, dobrze skalkulowanej oferty, prosimy
o powyższą informację i odpowiedni zapis w umowie.
Odpowiedź:
Zależeć to będzie od kondycji finansowej Gminy. Może dojść do takiej sytuacji po 2021 roku.
56. Czy Zamawiający może określić jaką maksymalnie część zobowiązania Zamawiający może wcześniej spłacić.
Udzielenie finansowania wiąże się dla Wykonawcy z określonymi kosztami, z kosztami wiąże się również jego
wcześniejsze zerwanie w wyniku wcześniejszej spłaty. W celu sporządzenia prawidłowej, dobrze skalkulowanej
oferty, prosimy o powyższą informację i odpowiedni zapis w umowie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, nie wie również- czy taka sytuacja w ogóle zaistnieje?
57. Czy Zamawiający dopuszcza naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie od pierwszego dnia po upływie
terminu wymagalności?
Odpowiedź:
Nie. Zgodnie z zapisem w SIWZ- § 2 ust.2 Załącznik nr 8 do SIWZ- Wzór umowy , w odniesieniu do pkt.5- Załącznik
nr 1 do SIWZ:
[…] „ 5- oświadcza (-my), że za opóźnienie w spłacie raty powyżej siedmiu (7) kolejnych dni kalendarzowych mamy
1
1
prawo naliczyć odsetki ustawowe / odstępujemy od prawa do naliczania odsetek , od kwoty raty kapitału do
spłaty za okres począwszy od ósmego(8) kolejnego dnia kalendarzowego wymagalności raty wynikającej
z harmonogramu spłat określonym w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ do dnia
faktycznej zapłaty zaległej raty.
Uwaga: jeżeli nie zostanie wybrana żadna z powyższych opcji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca
w przypadku opóźnienia w spłacie odstępuje od prawa do naliczenia odsetek.”
6|13
58. W razie negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że za 7 dni, o których mowa
w punkcie 5- formularza oferty, należą się Wykonawcy odsetki umowne?
Odpowiedź:
Nie. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 57: „ […] za okres począwszy od ósmego(8) kolejnego dnia kalendarzowego
wymagalności raty wynikające z harmonogramu spłat określonym w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik
nr 2 do SIWZ do dnia faktycznej zapłaty zaległej raty” i to w przypadku wybrania takiej opcji.
59. Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej wierzytelności
wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku gdy Zamawiający
opóźni się ze spłatą którejkolwiek raty (lub jej części) ponad 30 dni?
Odpowiedź:
Zamawiający w Załączniku nr 8 do SIWZ- Wzór umowy, w §2 dopisuje ust. 2.1 w brzmieniu:
[…] „ 2.1 W przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminom lub wysokości płatności rat określonych
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (Harmonogram spłat – Formularz cenowy) przekraczającego 90 dni,
Wykonawcy przysługuje możliwość postawienia umowy w stan natychmiastowej wymagalności.”
60. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie weksla oraz porozumienia wekslowego na wzorze wykonawcy?
Odpowiedź:
Tak, pod warunkiem zachowania treści zgodnej z zapisami SIWZ.
61. Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru weksla i porozumienia wekslowego?
Odpowiedź:
Wzór weksla i porozumienia wekslowego nie jest dokumentem wymaganym do oferty. Wzory tych dokumentów
będą wymagane przed podpisaniem umowy, od wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
62. Prosimy o zmianę treści weksla w zakresie słów „nie na zlecenie” poprzez pozostawienie jedynie dyspozycji „na zlecenie”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od umieszczenia na wekslu klauzuli „bez indosu”.
63. Czy Zamawiający dopuszcza dla rozstrzygania ewentualnych sporów sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy?
Odpowiedź:
Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
64. W związku z brakiem ustawowego wymogu wskazywania adresów podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, prosimy o zmianę załącznika nr 7 do SIWZ poprzez wykreślenie kolumny „adres podmiotu”.
W przypadku globalnych koncernów ten dodatkowy obowiązek powoduje bowiem znaczne utrudnienia, a dla
Państwa znajomość tysięcy adresów nie jest niezbędna.
Odpowiedź:
Treść załącznika nr 7 do SIWZ pozostaje bez zmiany.
65. Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego
1
typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości odsetek przewidzianych w art. 359 § 2 Kodeksu Cywilnego,
Zamawiający wyrazi na to zgodę? Wysokość odsetek za opóźnienie jest formą zabezpieczenia ryzyka i wpływa na
cenę oferowanej usługi.
Odpowiedź:
Tak. Zgodnie z zapisem § 2 ust 1. pkt. (a) oraz pkt. (b), w których po wyrazach „ […] w wysokości maksymalnych
odsetek skreśla się wyraz „ustawowych” .
Treść § 2 po skreśleniu ww. wyrazu ma obowiązujące brzmienie:
„§ 2. ust.1 Zamawiający naliczy Wykonawcy odsetki umowne za opóźnienia w następujących przypadkach
i wysokościach:
(a) za opóźnienie w spłacie wierzytelności bezspornych (subrogacji) w wysokości maksymalnych odsetek (zgodnie
z art.359 KC), liczonych od nie przekazanej kwoty,
(b) za przekazanie niepełnej kwoty wierzytelności bezspornych (subrogacji) w wysokości maksymalnych odsetek
(zgodnie z art. 359KC), liczonych od nie przekazanej kwoty.”
66. Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu w brzmieniu: „Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z ofertą stanowią integralną część umowy”.
Odpowiedź:
Zamawiający we Załączniku nr 8 do SIWZ – Wzór umowy w § 2 dodaje ust.14 o treści:
„14. Integralne Załączniki do Umowy:
nr 1- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
nr 2- Odpowiedzi na postawione w trakcie postepowania pytania
nr 3- Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w SIWZ”.
7|13
67. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do Umowy Nr ……/2015 na wykonanie usługi możliwości postawienia
wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat i ewentualne podanie
okresu opóźnień w płatnościach, po upływie którego Wykonawcy przysługuje w/w uprawnienie (wykonawca
proponuje 30 – dniowy termin). Powyższe jest standardem przyjętym w usługach udzielania finansowania. Brak
zgody na wprowadzenie możliwości postawienia wierzytelności w stan wymagalności w przypadku opóźnień
w płatnościach, znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględniane przy kalkulacji kosztu usługi, a ponadto
może wpłynąć na zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do przetargu.
Odpowiedź:
Zamawiający w Załączniku nr 8 do SIWZ- Wzór umowy, w §2 dopisuje ust. 2.2 w brzmieniu:
[…] „ 2.1 W przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminom lub wysokości płatności rat określonych
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (Harmonogram spłat – Formularz cenowy) przekraczającego 90 dni,
Wykonawcy przysługuje możliwość postawienia umowy w stan natychmiastowej wymagalności.”
68. Prosimy o potwierdzenie, że faktyczny termin wypłaty środków nie będzie wcześniejszy niż termin wskazany przez
Zamawiającego do obliczenia ceny oferty, tj. 15.12.2015r. Na gruncie ustawy niemożliwe jest zwiększenie wartości
umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego
uruchomienia pożyczki.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie 50.
69. Zamawiający w treści rozdziału IV SIWZ wskazał, iż uznanie kwot wierzytelności w wysokości i na rachunki wskazane
przez Zamawiającego nastąpi w terminie nie przekraczającym 6 kolejnych dni kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy i nie później niż do 15.12.2015r. Z kolei w Załączniku nr 2 - harmonogram spłat w pozycji: „Prognozowana
wartość wierzytelności […] w dniu 15.12.2015 r.*” Pod harmonogramem widnieje opis: *Wartość wierzytelności
wyliczona została na dzień 31.12.2015 r. […]” Ponadto w samym harmonogramie spłat wartość odsetek naliczana
jest od 31.12.2015 r., co wskazuje, że w tym dniu mają być uruchomione środki. Zaznaczamy, iż odsetki naliczane są
od dnia po uruchomieniu środków do dnia spłaty, w związku z czym sytuacja, w której środki uruchamiane są
15.12.2015 r., a odsetki naliczane są dopiero od 31.12.2015 r. nie ma zastosowania. Biorąc pod uwagę powyższe
prosimy o ujednolicenie zapisów i jednoznaczne wskazanie na jaki dzień przyjąć uruchomienie środków.
W przypadku potwierdzenia, iż środki mają być uruchomione 15.12.2015 r. prosimy poprawić w kolumnie „termin
płatności raty R” (kolumna 6) na datę 15.12.2015 r., oraz ilość dni okresu rozl. (kolumna 7; nr raty 2) z 31 na 46 dni.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie 8 i pytanie 9.
70. W związku z zapisami SIWZ mówiącymi o możliwości wcześniejszej spłaty umowy, prosimy Zamawiającego
o wskazanie terminu w jakim poinformuje Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty, np. 7 dni przed planowaną
spłatą.
Odpowiedź:
W terminie siedmiu (7) dni przed planowaną wcześniejszą spłatą.
71. Prosimy Zamawiającego o dodanie do § 1 wzoru umowy ustępu w brzmieniu: „Za dzień zapłaty raty przyjmuje się
dzień uznania na rachunku Wykonawcy”.
Odpowiedź:
Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmiany.
72. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opóźnienia w płatnościach do 7 dni, o którym mowa w pkt 5- Załącznika
nr 1 do SIWZ Formularz oferty oraz § 2 ust. 2 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór umowy, Wykonawcy za ten okres będą
przysługiwały odsetki bieżące. Natomiast w przypadku opóźnienia w płatności powyżej 7 dni Wykonawcy będą
przysługiwały odsetki bieżące za okres od 1 do 7 dnia, z kolei od 8 dnia opóźnienia naliczane będą odsetki umowne
w wysokości odsetek ustawowych. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy wskazać sposób naliczania
odsetek w przypadku opóźnień w płatnościach.
Odpowiedź:
Sporadycznie to jest nie więcej niż 3 razy w ciągu trwania umowy może zdarzyć się opóźnienie w terminie spłaty
raty (kol.6) Załącznika nr 2 do SIWZ. Wówczas, zgodnie z treścią pkt 5- Załącznika nr 1 do SIWZ, jeżeli to opóźnienie
będzie powyżej 7 kolejnych dni kalendarzowych to od 8 kolejnego dnia kalendarzowego Wykonawca ma prawo
naliczać odsetki ustawowe tytułem zaległości w zapłacie raty do daty jej faktycznej zapłaty. Opóźnienie do
7 kolejnych dni kalendarzowych (włącznie) należy w tym przypadku traktować jako okres karencji w spłacie raty.
Zapis zostaje wprowadzony również w Załączniku nr 8 do SIWZ- Wzór umowy, w §2 jako ust. 2.1 w brzmieniu:
„2.1 Sporadycznie to jest nie więcej niż 3 razy w ciągu trwania Umowy może zdarzyć się opóźnienie w terminie
spłaty raty (kol.6) Załącznika nr 2 do SIWZ. Jeżeli opóźnienie to będzie trwało powyżej 7 kolejnych dni
kalendarzowych to od 8 kolejnego dnia kalendarzowego Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe tytułem
zaległości w zapłacie raty do daty jej faktycznej zapłaty. Opóźnienie do 7 kolejnych dni kalendarzowych (włącznie)
traktuje się jako okres karencji w spłacie raty”.
8|13
73. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie zmiany, o których mowa w § 2 ust. 6 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór
umowy, będą możliwe po wyrażeniu zgody przez obydwie strony umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza propozycji zmiany. Zapis w SIWZ pozostaje bez zmiany.
74. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę właściwości sądu wskazanego w § 2 ust. 8 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór
umowy na sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
75. Prosimy o potwierdzenie. iż zapis w § 2 ust. 11 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór umowy nie dotyczy cesji wierzytelności
dokonywanej na zabezpieczenie. Powyższe umożliwiać będzie przelew w/w wierzytelności dokonywany na
zabezpieczenie na rzecz banku lub innej instytucji finansowej, co pozwoli wykonawcom złożyć bardziej
konkurencyjne oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza propozycji Wykonawcy. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
76. Prosimy o potwierdzenie, że do wyliczenia odsetek Oferenci mają przyjąć, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni i rok
obrachunkowy wynosi 365 dni także dla lat przestępnych. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy wskazać
według jakiego kalendarza należy obliczać odsetki.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie 18 i pytanie 19.
77. W związku z oprocentowaniem pożyczki w oparciu o WIBOR …… M prosimy Zamawiającego:
a) o zmianę daty przyjmowania wartości WIBOR dla aktualizacji harmonogramu. Wykonawca proponuje, aby dla
aktualizacji harmonogramu przyjmować wartość WIBOR z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem
nowego okresu rozliczeniowego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ
b) o wskazanie terminu zawiadomienia o aktualizacji harmonogramu przez Wykonawcę od momentu
obowiązywania nowej wartości stawki WIBOR (np. 14 dni) oraz o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje
zawiadomienia w pierwszej kolejności drogą elektroniczną tj. faxem bądź mailem na wskazany adres,
a następnie listem poleconym.
Odpowiedź:
Zamawiający § 1 ust. 6 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór umowy wprowadził zapis o treści:
„ Wykonawca, o zmianie wysokości stawki WIBOR 1M i aktualizacji Harmonogramu spłat – Załącznik nr 2 do
SIWZ zawiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mailowy: [email protected] szklarskaporeba.pl, z potwierdzeniem odbioru.”
c) o potwierdzenie, że zmiana oprocentowania umowy pożyczki spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi
jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do umowy.
Odpowiedź:
[…] zmiana oprocentowania umowy pożyczki ??
Zgodnie z zapisem w Załączniku nr 8 do SIWZ- Wzór umowy, § 1 ust. 8.
78. Ze względu na długi okres finansowania zwracamy się z prośbą o umożliwienie oparcia oprocentowania umowy na
zmiennej stopie WIBOR 6M. WIBOR 6M w wystarczającym stopniu zabezpiecza ryzyko zmiany stóp procentowych,
a jednocześnie jego aktualizacja nie jest zbyt uciążliwa dla stron umowy.
Odpowiedź:
Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmiany.
79. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że:
a) do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 6M również z dnia 30.10.2015r. (zgodnie z notowaniem z
dnia 30.10.2015 r. stawka WIBOR 6M wynosiła 1,80%),
b) okres rozliczeniowy wynosi 6 miesięcy.
Odpowiedź:
Nie dotyczy .
80. Prosimy Zamawiającego o zmianę daty przyjmowania wartości WIBOR dla aktualizacji harmonogramu. Wykonawca
proponuje, aby dla aktualizacji harmonogramu przyjmować wartość WIBOR z ostatniego dnia roboczego przed
rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie 16.
9|13
81. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że podpisze weksel in blanco oraz deklarację wekslową na wzorze
Wykonawcy. Czy Zamawiający wymaga dołączenia wzorów w/w dokumentów do oferty?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie 60 i 61.
82. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że deklaracja wekslowa i weksel będą podpisane przez Zamawiającego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapisem w SIWZ.
83. Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy będą obejmować wartość umowy wraz z całkowitym
kosztem jej udzielenia?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.
84. Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Pytanie nie ma odniesienia do prowadzonego postepowania. Jedynym zabezpieczeniem jest weksel.
85. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do SIWZ dodatkowego zabezpieczenia w postaci oświadczenia
Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC?
Odpowiedź:
NIE- zgodnie z prawem bankowym.
86. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o wskazanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na
poddanie się egzekucji do wysokości 150% kwoty kapitału głównego. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy
o wskazanie kwoty jaką obejmie zabezpieczenie.
Odpowiedź:
Nie dotyczy- w związku z odpowiedzią na pytanie 85.
87. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w trybie art.
777 § 1 pkt 5 KPC terminie 2 lat od terminu na jaki przypada płatność ostatniej raty. W przypadku odmiennej
interpretacji prosimy o wskazanie terminu.
Odpowiedź:
Nie dotyczy- w związku z odpowiedzią na pytanie 85.
88. Czy Zamawiający potwierdza, że zdarzeniem, od którego ma zależeć wykonanie powyżej wskazanego tytułu
egzekucyjnego jest opóźnienie w spłacie raty określonych w Harmonogramie. W przypadku odmiennej
interpretacji prosimy o wskazanie zdarzenia.
Odpowiedź:
Nie dotyczy- w związku z odpowiedzią na pytanie 85.
89. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków nastąpi pod
warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci przedłożenia oryginału oświadczenia o poddaniu się egzekucji?
Odpowiedź:
Nie. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.
90. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia w postaci ustanowienia hipoteki na
nieruchomości na rzecz Wykonawcy?
Odpowiedź:
Nie. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.
91. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy
zapisu, zgodnie z którym przekazanie środków nastąpi pod warunkiem przedłożenia oryginału aktu notarialnego
o ustanowieniu hipoteki na rzecz Wykonawcy?
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie terminu, w którym Zamawiający zobowiązuje się do
dostarczenia takiego oświadczenia.
Odpowiedź:
Nie dotyczy- w związku z odpowiedzią na pytanie 90.
92. W związku z proponowanym zabezpieczeniem w postaci hipoteki prosimy o wskazanie na którym miejscu zostanie
dokonany wpis hipoteki.
Odpowiedź:
Nie dotyczy- w związku z odpowiedzią na pytanie 90.
10|13
93. W związku z proponowanym zabezpieczeniem w postaci hipoteki, czy Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę
cesji praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej nieruchomości mającej stanowić przedmiot zabezpieczenia?
Odpowiedź:
Nie dotyczy- w związku z odpowiedzią na pytanie 90
94. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że
Zamawiający podpisze umowę cesji na wzorze Wykonawcy. Czy Zamawiający wymaga dołączenia wzoru umowy
cesji praw z polisy do oferty?
Odpowiedź:
Nie dotyczy- w związku z odpowiedzią na pytanie 90
95. Czy Zamawiający potwierdza, że spłata zadłużenia przez Wykonawcę nastąpi bezpośrednio na rachunki bankowe
Wierzycieli?
Odpowiedź:
Tak.
96. Czy Zamawiający potwierdza, że nie istnieją żadne ograniczenia prawa Wierzyciela do naliczania odsetek
ustawowych za opóźnienie w spłacie zadłużenia.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie 7.
97. Czy Zamawiający zaświadcza, że zadłużenie, określone w SIWZ istnieje w pełnej wysokości, jest bezsporne,
wymagalne i wolne od wad prawnych, nie stanowi zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym ani osobistym?
Odpowiedź:
Tak, ale nie jest wymagalne.
98. Czy Zamawiający potwierdza, ze spłata zobowiązania obejmuje należności główne wraz z odsetkami i prowizjami?
Odpowiedź:
Nie potwierdza.
99. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie czy Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na spłatę
zadłużenia przez Wykonawcę na zasadach art. 518 § 1 pkt 3 KC oraz skapitalizowanie odsetek poprzez doliczenie ich
wartości do kwoty należności głównej.
Odpowiedź:
Nie dotyczy – w związku z odpowiedzią na pytanie 98.
100. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej
zapłaty z prawem do naliczania odsetek od spłaconej kwoty.
Odpowiedź:
Zgodnie z obowiązującymi zapisami - Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy.
101. W związku z zapisami SIWZ mówiącymi o możliwości wydłużenia okresu spłaty zobowiązania prosimy
Zamawiającego o:
a) wskazanie maksymalnie o jaki okres może zostać wydłużona spłata zobowiązania
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie 27.
b) potwierdzenie, że wydłużenie okresu spłaty zobowiązań będzie możliwe po wyrażeniu zgody przez obydwie
strony umowy,
Odpowiedź:
Tak.
c) potwierdzenie, że pozostała do zapłaty część kapitału będzie płatna w równych ratach (z tym zastrzeżeniem, że
ostatnia rata będzie ratą wyrównującą) ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.
W przypadku odmiennej interpretacji prosimy o wskazanie terminów spłat i sposobu obliczania wysokości rat
kapitałowych
Odpowiedź:
Nie potwierdza. Patrz odpowiedź na pytanie 27 i pytanie 28.
d) potwierdzenie, iż w wydłużonym okresie spłaty Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie w postaci
odsetek naliczanych od pozostałego do spłaty kapitału;
Odpowiedź:
Tak.
11|13
e)
potwierdzenie, iż w wydłużonym okresie spłaty odsetki będą płatne ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca
kalendarzowego. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy o wskazanie terminów spłat rat odsetkowych
Odpowiedź:
Tak.
102. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:
 zestawienia posiadanych zobowiązań finansowych Gminy
- potrzebne dane są ogólnodostępne w Sprawozdaniu RB-Z zamieszczonym na stronie internetowej:
www.szklarskaporeba.bip.net.pl, zakładka: Miasto, link: Budżet Miasta
•
sprawozdania finansowe, tj. RB-NDS, RB-Z, RB-N za 2 ostatnie lata i okres bieżący
- zgodnie z informacją zawartą w SIWZ potrzebne Sprawozdania finansowe są zamieszczone na stronie
internetowej: www.szklarskaporeba.bip.net.pl, zakładka: Miasto, link: Budżet Miasta
 zaświadczenie o wyborze wójta (burmistrza) oraz powołanie na stanowisko skarbnika
- Zamawiający przedłoży Wykonawcy przed podpisaniem umowy

wypisu z KW oraz operatu szacunkowego nieruchomości mających stanowić przedmiot zabezpieczenia
(w przypadku zgody na zabezpieczenie w postaci hipoteki)
- nie dotyczy - w związku w udzielonymi wcześniej odpowiedziami na zadane pytania

kopii polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki, jeśli Zamawiający wyraża zgodę na
cesję praw z polisy ubezpieczeniowej
- nie dotyczy - w związku w udzielonymi wcześniej odpowiedziami na zadane pytania.
103. Proszę o udostępnienie Sprawozdań Rb (przede wszystkim Rb-27 i Rb-28) za III kw. 2015 r. w formie edytowalnej
( możliwość kopiowania danych)
Odpowiedź:
Zamieszczono w formie załączników do odpowiedzi na pytania.
104. Prosimy o informację z czego wynikały oryginalne refinansowane kredyty bankowe (jaki był ich cel), czy
występowały lub występują obecnie zaległości w ich regulowaniu – dotyczy treści Załącznika nr 5 do SIWZ: „Wykaz
wierzycieli do których nastąpi zapłata”
Odpowiedź:
- kredyty zaciągnięte na wydatki majątkowe
- nie występowały i nie występują zaległości w ich regulowaniu; patrz odpowiedź na pytanie 6.
- za względu na długi termin do składania ofert na restrukturyzację zadłużenia- za zgodą Banków przesunięto
spłatę poszczególnych rat kredytów, jw.
105. Proszę o udzielenie szczegółowej informacji, czego dotyczą zobowiązania wymagalne w wysokości 1 098 437,27 zł,
wg stanu na 30.09.2015 r. , o których mowa w Sprawozdaniu Rb-Z. Proszę również o informację, czy zobowiązania
te zostały częściowo lub całkowicie uregulowane.
Odpowiedź:
Na kwotę zobowiązań- 1 098 437,27 zł składały się zobowiązania z tytułu:
- dostaw towarów i usług: MZGL -729 724,21 zł w tym: 339 228,89 zł wobec wspólnot mieszkaniowych
- MZGL: wobec ZUS – 190 937,26 zł
-MZGL: Urząd Skarbowy – 84 965 zł
- MZGL: podatek od nieruchomości – 16 747,51 zł
- Miasto Szklarska Poręba: dostaw towarów i usług – 76 063,31
Spłacono zobowiązania na kwotę - 243 430,69 zł.
106. W załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz oferty) w pkt.6 podać należy „ właściwy rachunek bankowy Wykonawcy, na
który Zamawiający będzie zobowiązany przelewem spłacać kapitał główny oraz koszty jego obsługi”.
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w tym punkcie Wykonawca podał w sposób następujący:
„Numer tego rachunku podamy po rozstrzygnięciu postepowania przetargowego w sytuacji, gdy nasza oferta okaże
się najkorzystniejsza spośród złożonych ofert, tj. przed podpisaniem umowy dotyczącej usługi spłaty
wierzytelności.”
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.
12|13
107. W związku z faktem, że prognozowany termin spłaty wierzytelności ustalony został na 15.12.2015 r.(„ Prognozowa-na wartość wierzytelności do spłaty w przypadku spłaty w dniu 15.12.2015 r.) prosimy o korektę w Załączniku nr 2
do SIWZ (Harmonogram spłat) w kolumnie 7.(Ilość okresu rozl.) w trzecim wierszu polegającą zastąpieniu cyfry 0
cyfrą 16. Zmiana ta oznaczać będzie również ,że wartości podane w trzecim wierszu w kolumnach 3. i 5. nie będą
wynosiły 0,00.
Odpowiedź:
Poprawiono zapis w Załączniku nr 2 do SIWZ (Harmonogram spłat – Formularz cenowy), oznaczony jako plik [3]
w .pdf i [3.1] w .Excel ( załączniki są dołączone do odpowiedzi na pytania).
Zamawiający
- przedłuża termin składania ofert z: do 24 listopada 2015 r. godz.09:00 na: do 25 listopada 2015 r. godz. 13:00
- termin otwarcia ofert z:
24 listopada 2015 r. godz. 09:30 na:
25 listopada 2015 r. godz. 13:15
Powyższa informacja ta została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i przekazana Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej 10.11.2015 r.
Pozostałe zapisy SIWZ łącznie z udzielonymi odpowiedziami na pytania stanowią integralną całość i są obowiązujące dla
wszystkich potencjalnych wykonawców.
SKARBNIK MIASTA
/-/ Bożena Dziewulak
BURMISTRZ MIASTA
/-/ Mirosław Graf
13|13

Podobne dokumenty