Finansowe aspekty polityki transferowej i zatrudnieniowej

Komentarze

Transkrypt

Finansowe aspekty polityki transferowej i zatrudnieniowej
„Finansowe aspekty polityki transferowej
i zatrudnieniowej klubów sportowych”
Łukasz Motała
Członek Zarządu, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Sebastian Miroński
Licencjonowany Menedżer FIFA, Football Business Group
Cel prezentacji
Ukazanie istotności polityki transferowej
i zatrudnieniowej klubów sportowych, a przede wszystkim
jej finansowych aspektów oraz konsekwencji.
Przedstawienie wybranych narzędzi służących do
prowadzenia właściwej polityki transferowej i zatrudnieniowej.
O czym będziemy mówić?
1. Istota polityki transferowej i zatrudnieniowej
a) Regulacje prawne
b) Przedmiot
c) Podmiot
2. Obszary polityki transferowej i zatrudnieniowej
a) Ryzyko operacyjne
b) Ocena opłacalności pozyskania zawodnika
-
Wartość dla klubu sportowego
Wartość na rynku transferowym
Wartość księgowa
c)
Źródła finansowania
Istota polityki transferowej i zatrudnieniowej
1.
Regulacje w poszczególnych dyscyplinach, a ich wpływ na
politykę transferową i zatrudnieniową
2.
Przedmiot – zawodnicy i prawa korzystania z ich umiejętności
oraz medialności
3.
Podmiot – klub jako przedsiębiorstwo
maksymalizacji swojej wartości
dążące
do
Regulacje w poszczególnych dyscyplinach a ich wpływ
na politykę transferową i zatrudnieniową
Model 1: Polityka transferowa ma nadrzędne znaczenie nad
polityka zatrudnieniową
Dyscypliny: Piłka nożna
Model 2: Polityka
zatrudnieniowej
transferowa
ogranicza
Dyscypliny: Piłka ręczna, Koszykówka, Siatkówka
się
do
polityki
Regulacje w poszczególnych dyscyplinach a ich wpływ
na politykę transferową i zatrudnieniową
„Model piłkarski optymalnym przykładem
dla innych dyscyplin sportowych”
Dlaczego?
-
- element systemu solidarnościowego
gwarant stabilizacji i ciągłości w polityce zatrudnieniowej
Przedmiot – zawodnicy i prawa do korzystania z ich
umiejętności i medialności
1. Jaka jest wartość prawa do korzystania z umiejętności
i medialności zawodnika?
2. Determinanty wartości prawa do korzystania z umiejętności
i medialności zawodnika?
3. Ocena umiejętności i medialności zawodnika
Jaka jest wartość prawa do korzystania z jego
umiejętności i medialności ?
20 mln € ?
30 mln € ?
40 mln € ?
50 mln € ?
NIC
Determinanty wartości prawa do korzystania z
umiejętności i medialności zawodnika
relacje z
mediami
doświadczenie
determinacja w
dążeniu do celu
image
cechy
somatyczne
talent
liczba goli / asyst
podatność na
trening
stan zdrowia
sportowca
zdolności
motoryczne
skuteczność
cechy
przywódcze
umiejętności
ruchowe
Umiejętności
techniczno taktyczne
Ocena umiejętności i medialności zawodnika
zawodnika charakteryzują indywidualne cechy
fizyczne, motoryczne, mentalne, psychofizyczne,
kreując jednostkę niepowtarzalną
determinacja, upór, elastyczność, nieustępliwość,
charyzma, odporność na stres to tylko niektóre
cechy, które oprócz talentu będą decydowały o
sukcesie sportowym oraz rozwoju piłkarza
Ocena umiejętności i medialności zawodnika
„nie jest możliwe ustalenie wpływu wybranej dyspozycji na
skuteczność w grze ze względu na nierozerwalność struktury
sprawności
czynnościowo-ruchowej
oraz
zdolności
kompensacyjne zawodnika – wyrównanie niedostatków w
poziomie jednej zdolności wyższym poziomem w innej”
prof. Andrzej Szwarc
„Wszystko to jest determinowane przez mnogość
czynników wpływających na efekt jakości gry
danego zawodnika”
prof. Ryszard Panfil
Ocena umiejętności i medialności zawodnika
„wybitnym graczem zostaje osobnik zdolny do właściwego
postrzegania rzeczywistości, prawidłowej oceny swoich działań i
wysuwania trafnych wniosków, zrównoważony emocjonalnie, myślący,
potrafiący przystosować się do nowych warunków, obdarzony
specyficznymi zdolnościami i umiejętnościami ruchowymi, stale
dążący do doskonalenia się w treningu i współzawodnictwie”
prof. Andrzej Szwarc
Posiadanie wyżej wymienionych cech przez
zawodników występujących w klubie nie
gwarantuje mu w 100% sukcesu sportowego,
stanowi natomiast o podstawach do jego
osiągnięcia.
Podmiot – klub jako przedsiębiorstwo dążące
do maksymalizacji swojej wartości
Dlaczego klub sportowy ma dążyć do wzrostu wartości?
Wzrost wartości przedsiębiorstwa jest niezbędny aby
spełnić oczekiwania inwestorów co do zwrotu z
zainwestowanego kapitału
Czy jednak zawsze właściciele oczekują zwrotu z
zainwestowanego kapitału?
Popularność
Sentyment
Hobby
Z punktu widzenia finansowego wzrost
wartości jedynym zasadnym celem w długim okresie
Podmiot – klub jako przedsiębiorstwo dążące
do maksymalizacji swojej wartości
Co wpływa na wartość klubu sportowego?
Jak wyceniamy wartość przedsiębiorstw?
1. Metoda Discounted Cash Flow (DCF)
2. Metody
Skorygowanych
Metoda Likwidacyjna
Aktywów
Netto
oraz
Podmiot – klub jako przedsiębiorstwo dążące do
maksymalizacji swojej wartości
Metoda DCF
V = FCF1/(1+k) + FCF2/(1+k)2 + ... + FCFn/(1+k)n
n- ilość okresów,
k- stopa dyskontowa (koszt kapitalu),
FCFn – przepływy pieniężne w okresie n
FCF (wolne przepływy pieniężne)
- wpływy (prawa transmisyjne, sponsoring, transfery, licensing, merchandising, ticketing)
Zależą od wyniku sportowego oraz zdolności do jego wykorzystania
Zależą więc od wartości sportowej zespołu oraz umiejętności pracowników biurowych
- wydatki (wynagrodzenia, transfery, inne )
Są determinowane przez oczekiwaną wartość sportową zespołu
Polityka transferowa i zatrudnieniowa ma decydujący wpływ na
kształtowanie się wartości przedsiębiorstwa w wycenie metodą DCF.
Podmiot – klub jako przedsiębiorstwo dążące do
maksymalizacji swojej wartości
Skorygowane aktywa netto / Likwidacyjna
Wycena przedsiębiorstwa jako wycena poszczególnych jego składników.
W wielu przypadkach prawa do korzystania z umiejętności i medialności
zawodników stanowią największą wartość niezależnie czy są traktowane jako
aktywa.
Dlaczego?
- nieruchomości są najczęściej dzierżawione lub wynajmowane (stadiony miejskie)
- brak innych aktywów o znaczącej wartości
Polityka transferowa i zatrudnieniowa ma decydujący wpływ
na kształtowanie się wartości przedsiębiorstwa w wycenie
powyższymi metodami.
Potwierdzenie tezy o kluczowości polityki
transferowej i zatrudnieniowej
Polityka
transferowa
i
zatrudnieniowa
ma
decydujący wpływ na kształtowanie się wartości
przedsiębiorstwa!!!
Obszary polityki transferowej i zatrudnieniowej
1. Eliminacja ryzyka operacyjnego
2. Ocena opłacalności zatrudnienia danego zawodnika
3. Pozyskiwanie finansowania
Eliminacja ryzyka operacyjnego - wprowadzenie
Wydatki na wynagrodzenia – Wynik sportowy
Źródło: Competetive Balance, FGRC
Eliminacja ryzyka operacyjnego – istota problemu
Wynik sportowy zależy w dużej mierze od budżetu na wynagrodzenia
i transfery zawodników!
Koszty jakimi są wynagrodzenia i kwoty transferowe mają charakter
stały, zaś wynik sportowy jest nieprzewidywalny.
Przychody są w dużej mierze zależne od trudnego do przewidzenia
wyniku sportowego zaś koszty mają charakter stały co przekłada się
na znaczne ryzyko operacyjne.
Rozwiązanie
Uzależnienie wynagrodzeń a także wydatków transferowych od
determinujących przychody wyników sportowych.
Eliminacja ryzyka operacyjnego – Narzędzia
1. Wskaźnik wynagrodzenia/przychody
- Utrzymanie zalecanej wartości wskaźnika na poziomie 50 %.
2. System premiowania
- Ograniczenia wynagrodzenia zasadniczego brutto poprzez system premiowania.
3. Niekonwencjonalne ubezpieczenia
- Ubezpieczenie na wypadek sukcesu.
4. Narzędzia ograniczania ryzyka operacyjnego związanego
z wydatkami na transfery
- Odstąpienie udziałów w prawach do umiejętności zawodnika.
- Uzależnenie kolejnych rat transferowych od wyników zawodnika.
- Uzależnenie kolejnych rat transferowych od wyników zespołu.
Ocena opłacalności zatrudnienia danego zawodnika
1. Wartość „prawa do zawodnika” dla klubu jako
przedsiębiorstwa maksymalizującego swoją wartość
2.
Wartość „prawa
transferowym
do
zawodnika”
3. Wartość księgowa „prawa do zawodnika”
na
rynku
Wartość prawa do zawodnika dla klubu jako
przedsiębiorstwa maksymalizującego swoją wartość
NPV miarą opłacalności
piłkarskich.
inwestycji
klubów
NPV = -T + FCF1/(1+k) + FCF2/(1+k)2 + ...
+ FCFn/(1+k)n + T
n- ilość okresów,
k- stopa dyskontowa (koszt kapitalu),
-T – wydatki związane z pozyskaniem zawodnika na rynku transferowym
T – wpływy związane z odejściem zawodnika
FCFn – przepływy pieniężne w okresie n
Wynikające z wartości sportowej zawodnika
Wynikające z medialności zawodnika
Wartość prawa do zawodnika na rynku transferowym
1. Rynek transferowy
2. Transfer (czasowy, definitywny)
3. Determinanty wartości prawa na rynku transferowym:
a) Ekwiwalent
c) Suma odstępnego
d) Czas do zakończenia kontraktu
e) Inne (PR, Wynik sportowy, Menedżerowie)
Transfer – zmiana reprezentowania przez sportowca
barw klubowych
transfer – umowa pomiędzy klubem odstępującym, a klubem
pozyskującym, na podstawie której zawodnik będący zawodnikiem
klubu odstępującego, na podstawie obowiązującej umowy, bądź
obowiązującej deklaracji gry amatora, w chwili zawierania umowy
transferu, zmienia przynależność do klubu pozyskującego;
niedopuszczalny jest transfer zawodnika wolnego
Może być przeprowadzony tylko za zgodą sportowca, na podstawie
umowy zawartej między zainteresowanymi klubami.
Klubowi odstępującemu prawo do korzystania z umiejętności oraz
wizerunku medialnego zawodnika przysługuje – w sytuacjach
określonych postanowieniami FIFA oraz PZPN – tzw.
ekwiwalent za wyszkolenie i rozwój zawodnika wypłacany
przez klub pozyskujący.
Ekwiwalent pieniężny za wyszkolenie
Zgodnie z obowiązują w Polsce regulacją prawną, kluby mają prawo
domagać się ekwiwalentu pieniężnego za wyszkolenie oraz
rozwój, jeżeli zawodnik:
nie ukończył 23 roku życia
zmienia barwy klubowe w trakcie obowiązywania umowy z
klubem odstępującym
Ekwiwalent nie będzie przysługiwał klubowi odstępującemu, co jest
zgodnie z postanowieniami FIFA, w przypadku zawodnika:
który ukończył 23 rok życia i zmienia barwy klubowe po upływie
obowiązywania kontraktu (z chwilą jego wygaśnięcia)
którego kontrakt został rozwiązany z winy klubu przez właściwy
organ PZPN lub ZPN
Wysokość ekwiwalentu
W przypadku braku porozumienia między klubem odstępującym
a pozyskującym co do wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie
zawodnika każda z zainteresowanych stron umowy
transferowej może zwrócić się do właściwego organu PZPN
lub ZPN o ustalenie jego wysokości
Właściwy organ ustala wartość ekwiwalentu za wyszkolenie
kierując się następującymi kryteriami:
wiek zawodnika
aktualny poziom sportowy, z uwzględnieniem pozycji na
boisku oraz ilości rozegranych meczów
wysokość zarobków osiąganych w klubie lub reprezentacji
Efekt finalny – decyzja ustalająca wysokość ekwiwalentu za
wyszkolenie zawodnika
Wysokość ekwiwalentu
W przypadku wygaśnięcia kontraktu, wysokość należnego ekwiwalentu za
wyszkolenie zawodnika, ustala się przy zastosowaniu następującego
wzoru:
P = S *a
gdzie:
P – wysokość ekwiwalentu / cena transferowa;
S – wynagrodzenia brutto zawodnika bez innych świadczeń (takich jak
udostępnienie sprzętu sportowego, opłata za mieszkanie itp.) wraz z
należnymi premiami oraz nagrodami za okres ostatnich 12 miesięcy z
wyłączeniem kwot, które piłkarz otrzymał w ramach rozliczenia transferu do
nowego klubu;
a – przelicznik / mnożnik zmienny w zależności od wieku zawodnika, który
wynosi:
7 – dla zawodników w wieku od 16 do 18 lat,
8 – dla zawodników w wieku od 18 i jeden dzień do 21 lat,
9 – dla zawodników w wieku od 21 i jeden dzień do 23 lat,
Wysokość ekwiwalentu
W przypadku, gdy transferowany zawodnik w ciągu ostatnich dwóch
lat poprzedzających zmianę przynależności klubowej, reprezentował
kraj w co najmniej dwóch oficjalnych meczach reprezentacji
(niezależnie od kategorii wiekowej) wysokość ekwiwalentu może
być zwiększona o 25%
P = (1 + 25%) * S * a
W przypadku transferu zawodnika, który ukończył już 23 ale nie
przekroczył 28 roku życia w momencie kiedy kontrakt wygasł,
klubowi odstępującemu przysługuje opłata ryczałtowa w wysokości
uzależnionej od klasy rozgrywek, w której występuje pierwszy
zespół klubu pozyskującego
Wartość księgowa „prawa do zawodnika”
1. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji
2. Użytkownicy sprawozdań finansowych
3. Czy prawo do zawodnika
w sprawozdaniu?
należy
prezentować
Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji
Użytkownicy potrzebują informacji o zasobach
ekonomicznych jednostki i umiejętności ich wykorzystywania
w celu wytworzenia dodatkowej wartości dodanej
Informacje na temat płynności i wypłacalności są pomocne przy
przewidywaniu zdolności jednostki do terminowego regulowania swoich
zobowiązań finansowych
Informacje o strukturze finansowej pomagają prognozować przyszłe
potrzeby kredytowe oraz możliwość i sposób podziału przyszłych zysków
Sytuacja majątkowa oraz finansowa jednostki gospodarczej zależy od
kontrolowanych przez nią zasobów ekonomicznych, struktury finansowej,
płynności i wypłacalności oraz zdolności jednostki do dostosowywania się
do zmian w środowisku, w którym prowadzona jest działalność
Użytkownicy sprawozdań finansowych
Kredytodawcy – oczekują informacji pomocnych w podjęciu decyzji,
czy udzielone przez nich kredyty wraz z należnymi odsetkami
zostaną spłacone w określonym terminie;
Dostawcy i inny wierzyciele – zainteresowani są informacjami,
umożliwiającymi im ustalenie, czy w terminie uzyskają należne im
kwoty;
Klienci – oczekują informacji o kontynuacji działalności przez
jednostkę, a w szczególności gdy związani są (i nadal zamierzają
pozostać) z danym przedsiębiorstwem przez dłuższy okres lub też
są od niego zależni;
Agendy rządowe – potrzebują informacji do tego, aby na ich podstawie
regulować działalność jednostek gospodarczych, określać politykę
fiskalną, obliczać dochód narodowy i inne dane statystyczne;
Społeczeństwo – sprawozdania finansowe mogą pomagać
społeczeństwu poprzez dostarczanie informacji o trendach i
ostatnich zmianach w zasobności jednostki i o zakresie jej
działania
Czy prawo do zawodnika należy prezentować w
sprawozdaniu ?
Czy nabycie prawa do zawodnika
posiada cechy składnika aktywów ?
W jakiej wartości ująć posiadane prawo
do zawodnika ?
Czy nabycie prawa do zawodnika
stanowi potencjalne zobowiązanie ?
Pozyskiwanie finansowania na potrzeby polityki
transferowej i zatrudnieniowej
Transfery? Kredyt?
Kapitał własny? Rynek publiczny?
a może
Business Angels? Fundusze Inwestycyjne?
Karta zawodnika może należeć do klubu lub do samego zawodnika,
a nie do prywatnego inwestora. Inwestor może jednak zakupić
udziały w prawach transferowych danego zawodnika na takiej samej
zasadzie jak firmy kupują prawa do wizerunku sportowców.
Pozyskiwanie finansowania na potrzeby polityki
transferowej i zatrudnieniowej
Cristano Ronaldo - Football Players Management Funds
2001: transfer do Sportingu Lizbona
Nabycie 35 % udziałów w prawach transferowych za 450 tyś. £
2003: transfer do Manchesteru United za 12,2 mln £
Sprzedaż posiadanych udziałów za 4,27 mln £
Zysk: 3,82 mln £
Stopa zwrotu: ok. 850%
Pozyskiwanie finansowania na potrzeby polityki
transferowej i zatrudnieniowej
Football Players Fund – Porto, 2004
Wiek
Narodowość
Pozycja
Udział
funduszu
Diego
19
Brazylia
Pomocnik
8,50 %
Carlos Alberto
20
Brazylia
Napastnik
2,50 %
Ricardo
Quaresma
24
Portugalia
Pomocnik
9,00 %
Pepe
21
Brazylia
Obrońca
10,00 %
Seitaridis
23
Grecja
Obrońca
8,00 %
Ricardo Costa
23
Portugalia
Obrońca
13,33 %
Benny McCarthy
27
RPA
Napastnik
13,33 %
Bruno Moraes
20
Brazylia
Napastnik
10,00 %
Hugo Almeida
18
Portugalia
Napastnik
16,67 %
Paulo Machado
19
Portugalia
Pomocnik
16,67 %
Ivanildo
19
Portugalia
Napastnik
16,67 %
Vieirinha
19
Portugalia
Pomocnik
16,67 %
Suma
2,5 mln euro
Piłkarz
Prawo do zawodnika jako inwestycja mająca na celu
maksymalizację wartości przedsiębiorstwa
To przede wszystkim zawodnicy oraz prawa do korzystania z ich
umiejętności
i
medialności
decydują
o
wartości
przedsiębiorstwa jakim jest klub sportowy
Decyzje o zatrudnieniu zawodników czy też nabyciu „praw do
zawodników” powinny być rozpatrywane na zasadach
stosowanych przy analizie projektów inwestycyjnych
„Prawo do zawodnika” to nie tylko element aktywów, ale także
zobowiązanie
Fundusze inwestycyjne są nowym a
przyszłościowym źródłem finansowania
zarazem
bardzo
Finansowe
aspekty
polityki
transferowej
i zatrudnieniowej klubów sportowych
Dziękujemy za uwagę
Łukasz Motała
Członek Zarządu, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Sebastian Miroński
Licencjonowany Menedżer FIFA, Football Business Group