Regulamin Konkursu „Wyślij zdjęcie z ukochaną osobą i wygraj

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Konkursu „Wyślij zdjęcie z ukochaną osobą i wygraj
Regulamin Konkursu
„Wyślij zdjęcie z ukochaną osobą i wygraj zaproszenie na koncert”
Jeżeli w Regulaminie użyty jest zwrot „Konkurs” – rozumie się przez to Konkurs „Wyślij zdjęcie z ukochaną osobą
i wygraj zaproszenie na koncert”
I.
Organizator, zakres terytorialny i czasowy Konkursu, prawo uczestnictwa w Konkursie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
II.
Organizatorem konkursu jest spółka Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź, nr KRS
0000005092, NIP 7251482632, Regon 471544933, zwana dalej Organizatorem.
Konkurs prowadzony jest na terenie kina Helios w Łodzi, w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Sukcesja przy
Al. Politechniki 1, w dniach od 26.01.2016 do 08.02.2016.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych, niezależnych od
Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach nie
pogorszających sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie posiadają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, w tym
art. 919 – 921.
W konkursie mogą brać udział pary, w której każda z osób najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie
Konkursu ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby im najbliższe. Przez „pracownika”
rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy
lub umowy cywilnoprawnej. Przez osobę najbliższą rozumie się małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie,
itd.), zstępnych (dzieci, wnuki, itd.), rodzeństwo, małżonków rodzeństwa oraz osoby przysposobione.
Przez przystąpienie do Konkursu uczestnik potwierdza, że posiada prawa autorskie do zdjęcia, wyraża swoją
zgodę na postanowienia opisane w Regulaminie, w tym w ust. 7, 8, 9, 10 i 11 Regulaminu, oraz potwierdza,
że osoba trzecia występująca na zdjęciu jest poinformowana o przekazaniu zdjęcia z jej wizerunkiem
w ramach Konkursu, i wyraża zgodę na przesłanie zdjęcia z jej wizerunkiem w ramach Konkursu, oraz na
treść postanowień Regulaminu w tym opisaną w ust. 7, 8, 9, 10 i 11.
Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że on oraz osoba występująca na zdjęciu wyraża zgodę na
możliwość nieodpłatnego upublicznienia zdjęcia - pracy konkursowej, m.in. poprzez rozpowszechnianie jej na
stronie internetowej Organizatora.
Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że on oraz osoba występująca na zdjęciu wyraża zgodę na
możliwość nieodpłatnego rozpowszechnienia wizerunku, i swoich danych przez publikację na stronie
internetowej, portalach społecznościowych Organizatora i w innych mediach.
Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych
do pracy konkursowej, Zgłoszone do Konkursu fotografie konkursowe nie naruszają praw osób trzecich,
w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów. Organizator
może poprosić uczestników o przekazanie zgód, o których mowa w ust. 7, 8, 9, 10 i 11 w formie pisemnej,
pod rygorem dyskwalifikacji w razie ich nieprzekazania.
W przypadku pojawienia się ewentualnych roszczeń ze strony osób trzecich, wynikających z tytułu
naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązuje się,
przystępując do Konkursu ponieść wyłączną odpowiedzialność i pokryć wszelkie roszczenia z tego tytułu.
Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania
wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
W konkursie obowiązuje zasad fair – play. Niedopuszczana i dyskwalifikowane będą osoby, których prace
w jakikolwiek sposób są niezgodne z zasadami współżycia społecznego, lub zawierają treści wulgarne,
nieetyczne, rasistowskie lub w inny sposób mogące poniżyć kogokolwiek lub naruszać czyjeś dobre imię i/lub
godność. Prawo podjęcia decyzji w tym zakresie należy wyłącznie do Organizatora.
Zadanie konkursowe i wybór zwycięzców – laureatów
1.
2.
3.
Konkurs polega na poprawnym wykonaniu zadania konkursowego tj.: wysłaniu e-maila z załączonym
zdjęciem przedstawiającym Uczestnika Konkursu wraz z ukochaną osobą, (format: jpg, maksymalna
wielkość: 400 KB) na adres: [email protected]
W tytule wiadomości należy wpisać „Konkurs Walentynkowy”, zgłoszenie powinno zawierać następujące
dane: imię, nazwisko, wiek, e-mail, numer telefonu.
Przez zgłoszenie rozumie się łącznie: e-mail z załączonym zdjęciem (ad. ust. 1 powyżej) oraz informacje
opisane w ust. 2 powyżej.
4.
5.
6.
7.
8.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IV.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zakup dowolnego biletu na film z bieżącego repertuaru kina Helios
w Łodzi, wg obowiązującego cennika, w dniach 26.01-08.02.2016. Bilet należy zachować i okazać przy
odbiorze nagrody.
Celem rozstrzygnięcia Konkursu i przyznania nagrody zostanie powołana przez Organizatora Komisja
Konkursowa składająca się z pracowników kina Helios w Łodzi, która wybierze najbardziej oryginalne zdjęcie
konkursowe.
Organizator wyłoni w dniu 09.02.2016 roku dwóch laureatów Konkursu.
Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu drogą telefoniczną w dniu 09.02.2016 roku.
Informacja o wyniku Konkursu i laureatach zostanie opublikowana na stronie internetowej www.helios.pl
w terminie do 10.02.2016
Nagrody i odbiór nagród.
Nagrodami w Konkursie są:
 dwuosobowe zaproszenie na koncert Enej i Happysad, który odbędzie się 12.02.2016 o godz. 19:00
w Klubie Wytwórnia w Łodzi.
 dwuosobowe zaproszenie na koncert Dawida Podsiadło, który odbędzie się 14.02.2016 o godz. 19:00
w Klubie Wytwórnia w Łodzi.
Odbiór zaproszeń nastąpi w dniach 09-12.02.2016 w biurze kina.
Laureatom nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego za wygrane nagrody.
Nagrody, po których odbiór zwycięzcy nie zgłoszą się do 12.02.2016 pozostają własnością Organizatora.
Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez laureata.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niezawinionej przez Organizatora niemożności
powiadomienia laureata o wygranej, w szczególności z powodu wskazania przez Uczestnika błędnego numeru
telefonu lub jego zmiany w czasie trwania Akcji promocyjnej lub podania błędnego adresu e-mail Uczestnika.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagrody z przyczyn leżących po
stronie Uczestników.
Dane osobowe
1.
2.
3.
V.
Reklamacje
1.
2.
3.
VI.
1.
2.
3.
Uczestnicy Konkursu podając swoje dane osobowe, wyrażają jednocześnie zgodę i upoważniają
Organizatora, o którym mowa w regulaminie do przetwarzania tych danych osobowych dla celów
organizacji Konkursu, wydania przyznanej nagrody oraz innych celów związanych z realizacją Konkursu.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści
swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zmianami) i, że Organizator jest
Administratorem danych.
Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być
składane na adres Organizatora w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu:
 listem poleconym na adres: Kino Helios, al. Politechniki 1, 93-590 Łódź
 pocztą e-mail, na adres [email protected]
Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację,
a także adres, numer telefonu oraz dokładny opis wskazujący na powód reklamacji.
Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy
zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
Postanowienie końcowe
Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej www.helios.pl
Pełna treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.helios.pl oraz w kasie kina Helios w CH Sukcesja
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie posiadają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, w tym art.
919 – 921.

Podobne dokumenty