Załącznik nr 7 SIWZ AF.26.1.2014 PROJEKT UMOWY zawarta dnia

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 7 SIWZ AF.26.1.2014 PROJEKT UMOWY zawarta dnia
Załącznik nr 7 SIWZ
AF.26.1.2014
PROJEKT UMOWY
zawarta dnia ……………………….2014 r., pomiędzy:
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, z siedzibą przy ul.
Kombatantów 7, 15-110 Białystok, NIP 542-30-31-536, reprezentowanym przez Elżbietę
Rajewską-Nikonowicz – Dyrektora, zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………,
reprezentowanym
przez
……………………….., zwanym dalej Wykonawcą.
Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy łącznie mogą być zwani Stronami.
Mając na względzie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), po rozpatrzeniu ofert złożonych w postępowaniu,
zostaje zawarta umowa następującej treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§ 1.
Przedmiotem umowy jest sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów biurowych
i papierniczych zgodnie z wykazem zamieszczonym w opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, wg cen określonych w ofercie z dnia
…………………..
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu artykuły określone w ust. 1 w ilości wskazanej
przez Zamawiającego każdorazowo w składanym zamówieniu.
Dostawa towaru następować będzie na podstawie zamówień składanych pisemnie, mailem,
telefonicznie lub faxem, określających ilość zapotrzebowanego towaru w ciągu 48 godzin od
chwili złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypadnie w dniu wolnym od pracy dostawa
nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
Zamawiający złoży Wykonawcy zamówienie, w którym wyszczególni:
- nazwę i adres odbiorcy (miejsce dostawy),
- asortyment i ilość towaru.
Określone w załączniku nr 1 do umowy ilości zostały podane szacunkowo. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości przedmiotu zamówienia
z zachowaniem cen jednostkowych i z tego powodu Wykonawcy nie przysługuje żadne
dodatkowe roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zależne będzie od ilości dostarczonych
i odebranych artykułów biurowych i papierniczych w okresie trwania umowy i określone
zostanie na podstawie cen jednostkowych ustalonych w oparciu o ofertę przedłożoną przez
Wykonawcę.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fabrycznie nowy towar dopuszczony do obrotu
i posiadający atesty, jeżeli są one wymagane obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar odpowiadający wszystkim parametrom
określonym w opisie przedmiotu zamówienia - załączniku nr 1 do SIWZ,
w szczególności zaoferowane równoważne artykuły biurowe muszą mieć parametry
jakościowe nie gorsze niż artykuły biurowe marek wskazanych w SIWZ dla określenia
wymaganej klasy jakości.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar w odpowiednich dla danego asortymentu
opakowaniach jednostkowych i zbiorczych.
4. W przypadku asortymentu równoważnego, gdy zostanie ujawniona przez Zamawiającego
słaba jakość tego asortymentu Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany
produktu na nowy w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez
Zamawiającego o wadliwym produkcie (e-mail lub faxem). Wymiana nastąpi w siedzibie
Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Materiały eksploatacyjne do drukarek atramentowych oraz drukarek/kopiarek laserowych
muszą być kompatybilne ze sprzętem, do którego jest zamawiany, nie mogą to być
produkty regenerowane i poddane procesowi ponownego napełniania. Wszystkie
elementy wchodzące w skład oferowanych materiałów muszą być fabrycznie nowe,
nieregenerowane, niefabrykowane, niewchodzące wcześniej (pierwotnie), w całości ani
też w części w skład innych materiałów.
6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały eksploatacyjne są wysokiej jakości,
zapewnia kompatybilność pracy z urządzeniem zamawiającego, i bezpieczeństwo oraz
posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie.
7. Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i użytkowanie dostarczonych przez niego
materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta
urządzenia, do którego są przeznaczone.
8. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub
niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta
drukarek, kserokopiarek, faxów Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany
produktu na nowy w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez
Zamawiającego o wadliwym produkcie (e-mail lub faxem). Wymiana nastąpi w siedzibie
Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy np. drukarki, kserokopiarki,
fax-u, gdy jej uszkodzenie powstało w wyniku stosowania tonera, tuszu lub bębna
dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez zamawiającego naprawy
drukarki (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię
autoryzowanego serwisu producenta drukarki. Naprawa drukarki wykonana zostanie w
autoryzowanym serwisie producenta drukarki w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia
(faxem) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty
związane z naprawą ponosi Wykonawca.
10. Wymaga się, aby przedmiot zamówienia: był opakowany w oryginalne opakowania
producentów, posiadał na opakowaniu zewnętrznym informacje pozwalające na
identyfikację produktu, producenta, był opakowany w wewnętrzne szczelne
11.
12.
13.
14.
i hermetyczne opakowanie zabezpieczające przed kontaktem z otoczeniem.
Wykonawca oświadcza, iż dostarczone towary posiadają okres ważności wymagany na dany
asortyment towaru wg odpowiednich norm nie krótszy niż 1 rok od dnia dostarczenia.
Dostawy odbywać się będą do siedziby Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.30
do 15.30.
Towar dostarczany będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy jego własnym transportem, lub
transportem profesjonalnej firmy przewozowej, przy czym całkowitą odpowiedzialność za
wynikłe z tego tytułu uchybienia ustaleniom zawartym w umowie ponosi Wykonawca.
W razie nadzwyczajnych okoliczności Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły
biurowe i papiernicze nie przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego
załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
§ 3.
W przypadku wad jakościowych, niezgodności asortymentu lub ilości w stosunku do treści
umowy, bądź w trakcie używania dostarczonego towaru okaże się, iż nie odpowiada on
parametrom określonym w SIWZ i przedłożonej ofercie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego
zobowiązany jest do wymiany wadliwego towaru lub jego uzupełnienia w terminie nie
dłuższym niż 24 od dokonania dostawy, z zastrzeżeniem regulacji § 2 ust. 4 i 8.
§ 4.
W czasie obowiązywania umowy cena dostarczanych produktów jest stała, zgodna ze złożoną
ofertą.
1.
2.
3.
4.
§ 5.
Rozliczenia za dostarczony towar odbywać się będą na podstawie faktur częściowych,
określających ilość dostarczonego towaru oraz kwotę za dostarczony towar zgodną
z cenami jednostkowymi określonymi w ofercie.
Zapłata za dostarczony towar następować będzie w terminie 14 dni od daty doręczenia do
siedziby Zamawiającego faktury VAT, opiewającej na kwotę, o której mowa
w ust.1.
Strony zgodnie ustalają, że płatność z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie
dokonana nie wcześniej niż i pod warunkiem przekazania przez Instytucję
Wdrażającą/Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich środków finansowych służących
finansowaniu niniejszej umowy na wyodrębniony rachunek bankowy Zamawiającego.
W przypadku braku środków, o jakich mowa w powyższym ustępie, na rachunku
Zamawiającego płatność z tytułu niniejszej umowy nie będzie uznana za opóźnioną.
§ 6.
W razie krótkotrwałej niemożliwości zrealizowania zamówienia przez Wykonawcę z przyczyn od
niego niezależnych, może on powierzyć innemu podmiotowi realizację odpowiedniej części
zamówienia po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Ewentualne koszty związane
z zaistniałą sytuacją w szczególności różnicę ceny pokryje Wykonawca.
§ 7.
Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego na 3 dni naprzód w następujących
przypadkach:
1) jeżeli Wykonawca nie dostarczył jakiejkolwiek części zamówionego towaru w terminie
uzgodnionym i pozostaje w opóźnieniu dłużej niż 2 dni robocze od tego terminu,
2) jeżeli Wykonawca dostarczył towar, w jakiejkolwiek części, inny niż wynikający
z zamówienia, a który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego i nie dostarczył
właściwego towaru w terminie 24 godzin liczonych od dnia dostawy,
3) jeżeli Wykonawca dostarczył jakąkolwiek część towaru w ilości innej niż wynikająca
z zamówienia i nie uzupełnił do ilości określonej w zamówieniu w terminie 24 godzin
liczonych od dnia dostawy,
4) jeżeli Wykonawca dostarczył towar wadliwy i nie wymieni go w terminie 24 godzin od
chwili powiadomienia przez Zamawiającego na dobry. Termin zgłoszenia reklamacji
wynosi 3 dni robocze liczone od chwili dostawy. Termin do zgłoszenia reklamacji nie ma
zastosowania do wad ukrytych, które Zamawiający może zgłaszać w każdym czasie.
§ 8.
W przypadku rozwiązania umowy jak w § 7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
§ 9.
Umowa niniejsza obowiązuje od dnia podpisania do dnia wypełnienia przez Strony wszystkich
postanowień w niej zawartych.
§ 10.
Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów mogących wyniknąć w związku
z realizacją niniejszej umowy w drodze pojednawczej. W razie braku pojednania
ewentualne spory, wynikłe z niniejszej umowy, rozstrzygają sądy powszechne z siedzibą
na terenie miasta Białegostoku.
§ 11.
Jakakolwiek zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały
odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
1.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów papierniczych i biurowych
dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I CENA OFERTY
22800000-8 – skoroszyty, formularze, 30100000-0 – inne urządzenia i materiały biurowe, 30125110-5 – toner do drukarek laserowych,
30192000-1 – wyroby biurowe, 30192113-6 – wkłady drukujące, 30197000-6 – drobny sprzęt biurowy, 30197300-9 – zszywacze, dziurkacze,
30197620-8 – papier do pisania, 30197630-1 – papier do drukowania, 30197644-2 – papier kserograficzny, 30199230-1 – koperty, 30199500-5 –
segregatory i pudełka,
L.p.
1
Kategoria
2
1
Akcesoria
2
Akcesoria
3
Akcesoria
4
Akcesoria
5
Akcesoria
6
Akcesoria
7
Akcesoria
8
Akcesoria
Opis przedmiotu
3
Akumulator AAA NiMH 1,2 V
750 mAh
Baterie AA Alkaliczne
Kalkulator Vector DK-206 lub
równoważny
Rolka offsetowa: rozmiar
57mm/30mb
Sprężone powietrze, objętość 200
ml
Ściereczki nasączane do ekranu
LCD, 100 szt. w opakowaniu
Tablica korkowa w ramie MDF
90x60 cm
Tablica korkowa w ramie MDF
Nazwa oferowanego
produktu: producent,
typ, model.
(w przypadku produktu
równoważnego również
nr załącznika)
4
J.m.
5
szt.
szt.
szt.
opakowanie 10
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
Ilość
6
20
50
2
1
5
8
1
1
Cena
jednostk
owa
netto
Stawka
VAT
7
8
Wartość
zamówienia
netto
brutto
9
10
9
Akcesoria
10
Akcesoria
11
12
Akcesoria
Archiwizacja
13
Archiwizacja
14
Archiwizacja
15
16
Archiwizacja
Archiwizacja
45x60 cm
Antyramy plexi A4
Podobrazie bawełniane, 100%
bawełna, zagruntowane 380 g/m2,
format 30cm x50 cm
Podobrazie bawełniane, 100%
bawełna, zagruntowane 380 g/m2,
format 60cm x40 cm
Przekładki kartonowe do
segregatora, 190 g/m2, pakowane
jednostkowo w folię ochronną,
wymiary: 235 x 105 mm,
dziurkowanie, różne kol.
Segregator polipropylenowy A4/50
z okuciami, różne kolory, DONAU
Master-S lub równoważny
Segregator polipropylenowy A4/75
z okuciami, różne kolory, DONAU
Master-S lub równoważny
Segregator do akt osobowych
DONAU niebieskie lub
równoważne, wykonany z tektury
pokryty lakierowaną okleiną,
grubość kartonu 1,9 mm,
gramatura 1170 g/m2, szerokość
grzbietu 35 mm, 2-pierścieniowy
mechanizm w kształcie litery O,
zawiera różnokolorowe przekładki
np. A, B, C, wymiary: 255x315x35
mm
Skoroszyt - teczka wiązana,
wymiary: 230 x 320 mm, 230
g/m2, wykonana z tektury
powlekanej białej
szt.
szt.
30
20
szt.
10
opakowanie
100 szt.
18
szt.
125
szt.
200
szt.
20
szt.
640
17
18
19
20
21
22
23
Skoroszyt na dokumenty A4
wykonany z folii PCV z paskiem
multiperforowanym
Archiwizacja umożliwiającym wpięcie do
każdego typu segregatora oraz z
wysuwanym papierowym paskiem
na opisy
Skoroszyt na dokumenty w
formacie A4, tekturowy, oczkowy,
Archiwizacja pełny, wykonany z tektury
powlekanej, kolor biały, wpinany
do segregatora
Skoroszyt na dokumenty w
formacie A4, tekturowy, oczkowy,
Archiwizacja połówka, wykonany z tektury
powlekanej, kolor biały, wpinany
do segregatora
Deska, format A4, sztywne
podkładki do pisania z folii PVC,
Artykuły
wyposażone w mechanizm
konferencyjne zaciskowy, kolory: niebieski,
czerwony, zielony, czarny, Panta
Plast lub równoważna
Blok do flipchartów gładki, format
Artykuły
konferencyjne 65x100 cm, 50 arkuszy
szt.
Identyfikator - holder z taśmą
wykonany z przeźroczystego
tworzywa typu plexi wyposażony
Artykuły
w klips lub granatową jedwabną
konferencyjne
taśmę, wymiary wewnętrzne:
90x56mm zewnętrzne 92x59mm,
ARGO lub równoważny
Artykuły
Cienkopis kulkowy V-system, V5piśmiennicze linia pisania 0,30 mm, kolor
szt.
290
szt.
205
0
szt.
150
szt.
5
szt.
21
500
szt.
27
24
25
26
27
Artykuły
piśmiennicze
Artykuły
piśmiennicze
Artykuły
piśmiennicze
Artykuły
piśmiennicze
28
Artykuły
piśmiennicze
29
Artykuły
piśmiennicze
30
Artykuły
piśmiennicze
niebieski, zbliżony do modelu
Pilot lub równoważny
Cienkopisy mix kolorów 6 szt.,
grubość linii 0,4 mm, model
zbliżony do Stabilo lub
równoważne
Długopis automatyczny żelowy,
kolor czerwony, wymienny wkład,
gumowy uchwyt, tusz pigmentowy
wodoodporny, DONAU lub
równoważny
Długopis automatyczny żelowy,
kolor zielony, wymienny wkład,
gumowy uchwyt, tusz pigmentowy
wodoodporny, DONAU lub
równoważny
Długopis automatyczny, gumowa
obudowa z antypoślizgowymi
żłobieniami, metalowa końcówka,
grubość linii pisania: 0,5 mm, szt.
kolor: czarny i niebieski, Penac
FX7 lub równoważny
Długopis żelowy, metalowa
końcówka, przezroczysty korpus,
wymienny wkład, grubość linii
pisania: 0,3mm, długość linii
pisania: 600m, kolor niebieski
Długopis, grubość linii 0,35 mm,
długość linii pisania 3000 m, kolor
niebieski
Korektor w taśmie (myszka):
warstwa korygująca umieszczona
na specjalnej taśmie, nietoksyczny,
zastosowanie do wszystkich
opakowanie 6
szt
58
szt.
5
szt.
5
szt.
115
szt.
410
szt.
700
szt.
20
rodzajów papieru, szerokość taśmy
5 mm
31
Artykuły
piśmiennicze
32
Artykuły
piśmiennicze
33
Artykuły
piśmiennicze
34
Artykuły
piśmiennicze
35
36
Artykuły
piśmiennicze
Artykuły
piśmiennicze
37
Artykuły
piśmiennicze
38
Artykuły
piśmiennicze
39
Artykuły
piśmiennicze
Korektor w płynie w butelce
pojemność ok. 20 ml.
Marker permanentny ze ściętą
końcówką, grubość pisania linii
4,5 mm x 1,2 mm, różne kolory,
PENTEL N860 lub równoważny
Marker w plastikowej obudowie,
wodoodporny, z okrągłą końcówką
o grubości linii pisania 1-3 mm,
kolor czarny
Marker, uniwersalny do pisania po
folii, szkle, zdjęciach, grubość linii
pisania 1 mm, kolor czarny,
STABILO lub równoważny
Ołówek STABILO OTHELLO
282 H bez gumki lub równoważny
Ołówek STABILO OTHELLO
282 HB lub równoważny
Naboje do wszystkich piór
wiecznych Parkera (poza Esprit) z
dużym zasobnikiem i
zbiorniczkiem zapasowym
informującym o kończącym się
atramencie. Kolor niebieski
Pióro kulkowe z końcówką igłową,
kolor niebieski, UNI UB-150 lub
równoważne
Pióro kulkowe, kolor niebieski,
ENERGEL BLN15 lub
równoważne
szt.
5
szt.
50
szt.
30
szt.
16
szt.
szt.
50
35
opakowanie 5
szt.
10
szt.
5
szt.
10
40
Artykuły
piśmiennicze
41
Artykuły
piśmiennicze
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Artykuły
szkolne
Artykuły
szkolne
Artykuły
szkolne
Artykuły
szkolne
Artykuły
szkolne
Artykuły
szkolne
Artykuły
szkolne
Artykuły
szkolne
Artykuły
szkolne
Artykuły
szkolne
Artykuły
szkolne
Artykuły
szkolne
Artykuły
szkolne
Artykuły
Zakreślacz fluorescencyjny, różne
kolory, grubość linii 1-5 mm,
DONAU D-NEON lub
równoważny
Zakreślacz 6 szt., grubość linii 1-5
mm, różne kolory, STAEDTLER
Textsurfer classic lub równoważny
blok rysunkowy A3
szt.
blok rysunkowy A4
szt.
blok techniczny A3
szt.
blok techniczny A4
szt.
brystol A1
szt.
farby akwarele 12 kolorów
szt.
farby do malowania twarzy 6
kolorów
gumki do ścierania
szt.
klej szkolny sztyft 15 g.
szt.
komplet długopisów 6 kol z
brokatem
kreda do pisania po tablicy 6
kolorów
kredki Bambino 12 kolorów.
szt.
kredki Bambino drewniane 12
szt.
pastele olejne 12 kolorów typu
opakowanie
18
opakowanie 6
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
12
10
50
10
50
40
50
10
50
52
30
10
60
60
80
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
szkolne
Artykuły
szkolne
Artykuły
szkolne
Artykuły
szkolne
Artykuły
szkolne
Artykuły
szkolne
Artykuły
szkolne
Artykuły
szkolne
Artykuły
szkolne
Artykuły
szkolne
Artykuły
szkolne
Artykuły
szkolne
Artykuły
szkolne
68
Artykuły
szkolne
69
Artykuły
szkolne
Artykuły
70
Pentel lub równoważne
farby akrylowe 12 szt - 12 mm,
węgle drzewne - zestaw 3 sztuki
blok do pasteli 200g/m2, kolor
biały 25 cmx 25 cm, 24 arkusze
blok do akwareli 300g/m2, kolor
biały 25 cmx 25 cm, 12 arkuszy
nożyczki szkolne
12szt.
opakowanie 12
szt.
opakowanie 3
szt.
szt.
szt.
szt.
ołówek z gumką HB
szt.
piórnik szkolny
szt.
piórnik szkolny z wyposażeniem
szt.
plastelina 6 kol
szt.
taśma dwustronna
szt.
temperówka
szt.
Torba papierowa wykonana z
papieru brązowego KRAFT o
gramaturze 90 g/m2 wymiary
305x170x340mm
Torba Ecobag prestige papierowa,
gramatura 170 g/m2, wymiary
240x80x320mm, kolor niebieski i
czerwony lub równoważna
wycinanka kolorowa A5
szt.
wycinanka kolorowa wysoki
szt.
30
30
25
25
50
60
100
100
50
3
55
230
szt.
20
szt.
33
52
71
72
szkolne
Artykuły
szkolne
Artykuły
szkolne
73
Bidowanie
74
Bidowanie
75
Bidowanie
76
Bidowanie
77
Bidowanie
78
Bidowanie
79
Drukarki i
faxy
80
Drukarki i
faxy
81
Drukarki i
faxy
82
Drukarki i
faxy
83
Drukarki i
faxy
połysk A5
Zestaw flamastrów, 24 kolorów
opakowanie
zestaw linijek
szt.
Grzbiety do bindowania 10 mm,
kolor czarny
Grzbiety do bindowania 14 mm,
kolor czarny
Grzbiety do bindowania 22 mm,
kolor czarny
Grzbiety do bindowania 6 mm,
kolor czarny
Okładka do bindowania
laminowana, format A4, kolor
zielony
Okładka do bindowania
przezroczysta, format A4
Wkład kolor czarny, HP 56
C6656AE do drukarki HP 5550
lub równoważny
Wkład trójkolorowy, HP 57
C6657AE do drukarki HP 5550
lub równoważny
Kaseta z błękitnym tonerem HP
124A Q6001A do drukarki HP
Color LaserJet 2605dtn lub
równoważna
Kaseta z czarnym tonerem HP
124A Q6000A do drukarki HP
Color LaserJet 2605dtn lub
równoważna
Kaseta z purpurowym tonerem HP
124A Q6003A do drukarki HP
opakowanie
100 szt.
opakowanie
100 szt.
opakowanie
100 szt.
opakowanie
100 szt.
opakowanie
100 szt.
opakowanie
100 szt.
szt.
50
50
1
2
2
1
3
4
4
szt.
2
szt.
2
szt.
2
szt.
2
84
85
86
Drukarki i
faxy
Drukarki i
faxy
Drukarki i
faxy
87
Drukarki i
faxy
88
Drukarki i
faxy
89
Drukarki i
faxy
90
Drukarki i
faxy
91
Drukarki i
faxy
92
Drukarki i
faxy
Color LaserJet 2605dtn lub
równoważna
Kaseta z żółtym tonerem HP 124A
Q6002A do drukarki HP Color
LaserJet 2605dtn lub równoważna
Kaseta z błękitnym tonerem HP
CC531A do drukarki HP Color
LaserJet CP2025dn lub
równoważna
Kaseta z czarnym tonerem HP
CC530A do drukarki HP Color
LaserJet CP2025dn lub
równoważna
Kaseta z purpurowym tonerem HP
CC533A do drukarki HP Color
LaserJet CP2025dn lub
równoważna
Kaseta z żółtym tonerem HP
CC532A do drukarki HP Color
LaserJet CP2025dn lub
równoważna
Kaseta z czarnym tonerem HP
Q7553X do drukarki HP LaserJet
M2727 nfs MFP lub równoważna
Kaseta z czarnym tonerem HP
CE255X do drukarki HP LaserJet
P3015 lub równoważna
Kaseta z czarnym tonerem HP
Q7553X do drukarki HP LaserJet
P2015dn lub równoważna
Kaseta z czarnym tonerem HP
CE505XD do drukarki HP
LaserJet P2055 lub równoważna
szt.
2
szt.
2
szt.
2
szt.
2
szt.
2
szt.
1
szt.
12
szt.
14
szt.
6
93
Drukarki i
faxy
94
Drukarki i
faxy
95
Drukarki i
faxy
96
Drukarki i
faxy
97
Drukarki i
faxy
98
Drukarki i
faxy
99
Drukarki i
faxy
100
Drukarki i
faxy
101
Drukarki i
faxy
Drukarki i
102
faxy
103 Drukarki i
Kaseta FX-10 z tonerem czarnym
do faksu Canon i-SENSYS FAXL140 lub równoważna
Kaseta 718 z tonerem błękitnym
do urządzenia wielofunkcyjnego
Canon i-SENSYS MF8330Cdn lub
równoważna
Kaseta 718 z tonerem czarnym VP
do urządzenia wielofunkcyjnego
Canon i-SENSYS MF8330Cdn lub
równoważna
Kaseta 718 z tonerem purpurowym
do urządzenia wielofunkcyjnego
Canon i-SENSYS MF8330Cdn lub
równoważna
Kaseta 718 z tonerem żółtym do
urządzenia wielofunkcyjnego
Canon i-SENSYS MF8330Cdn lub
równoważna
Toner Kit TK-675 do urządzenia
wielofunkcyjnego Kyocera KM
2560 KX lub równoważny
Toner KIT KM-3530 (370AB000)
do kopiarki Kyocera MITA KM
3530 lub równoważny
Toner Kit TK-725 do urządzenia
wielofunkcyjnego Kyocera
TASKalfa 420i lub równoważny
Zestaw zszywek do finiszera
Kyocera DF780(B)
Kaseta z tonerem OKI 09004078
do drukarki OKI B6200 lub
równoważna
Kaseta z tonerem KX-FA83X do
szt.
7
szt.
2
szt.
10
szt.
2
szt.
2
szt.
6
szt.
4
szt.
3
opakowanie
2
szt.
12
szt.
2
faxy
104
Drukarki i
faxy
105
Drukarki i
faxy
Drukarki i
106
faxy
107
Drukarki i
faxy
Drukarki i
108
faxy
109
Drukarki i
faxy
Drukarki i
110
faxy
Drukarki i
111
faxy
112
Drukarki i
faxy
Drukarki i
113
faxy
114 Drukarki i
faksu Panasonic KX-FL 613 PD
lub równoważna
Zespół bębna KX-FA84X do faksu
Panasonic KX-FL 613 PD lub
równoważny
Kaseta z tonerem KX-FA85 AE do
faksu PANASONIC KX-FLB853
lub równoważna
Zespół bębna KX-FA86 AE do
faksu PANASONIC KX-FLB853
lub równoważny
Kaseta z tonerem błękitnym CLPC660B do drukarki Samsung CLP
610 lub równoważna
Kaseta z tonerem czarnym CLPK660B do drukarki Samsung CLP
610 lub równoważna
Kaseta z tonerem magenta CLPM660B do drukarki Samsung CLP
610 lub równoważna
Kaseta z tonerem żółtym CLPY660B do drukarki Samsung CLP
610 lub równoważna
Kaseta z tonerem MLT-D2092L
do urządzenia wielofunkcyjnego
SAMSUNG SCX-4824FN lub
równoważna
Toner Dell PK492, 593-10335, do
drukarki Dell 2350 lub
równoważny
Kartridż do drukarki HP 7310
ALL IN ONE, kolor 344 lub
równoważny
Kartridż do drukarki HP 7310
szt.
2
szt.
2
szt.
1
szt.
1
szt.
1
szt.
1
szt.
1
szt.
6
szt.
4
szt.
2
szt.
4
faxy
115
Drukarki i
faxy
116
Drukarki i
faxy
Drukarki i
117
faxy
118
Drukarki i
faxy
Drukarki i
119
faxy
Drukarki i
120
faxy
121
122
123
Drukarki i
faxy
Drukarki i
faxy
Drukarki i
faxy
124 Druki
ALL IN ONE, czarny 339 lub
równoważny
Toner 1230D do urządzenia
Nashuatec MP2000 lub
równoważny
Tusz do drukarki EPSON L300,
kolor czarny BK T6641 lub
równoważny
Tusz do drukarki EPSON L300,
kolor żółty Y T6644 lub
równoważny
Tusz do drukarki EPSON L300,
kolor magenta M T6643 lub
równoważny
Tusz do drukarki EPSON L300,
kolor cyan C T6642 lub
równoważny
Kaseta z błękitnym tonerem
CB541A do drukarki HP Color
LaserJet CP1515n lub
równoważna
Kaseta z żółtym tonerem CB542A
do drukarki HP Color LaserJet
CP1515n lub równoważna
Kaseta z czerwonym tonerem
CB543A do drukarki HP Color
LaserJet CP1515n lub
równoważna
Kaseta z czarnym tonerem
CB540A do drukarki HP Color
LaserJet CP1515n lub
równoważna
Druki zwrotne potwierdzenie
odbioru w bloczku 80 arkuszy
szt.
4
szt.
1
szt.
1
szt.
1
szt.
1
szt.
1
szt.
1
szt.
1
szt.
1
bloczek 80
kartek
50
125 Druki
126 Druki
127 Druki
128 Druki
129
Etykiety,
bloczki
Etykiety,
130
bloczki
131
Etykiety,
bloczki
132
Etykiety,
bloczki
133
Etykiety,
bloczki
Etykiety,
134
bloczki
135
Etykiety,
bloczki
Książka nadawcza
Druki delegacji - polecenie
wyjazdu służbowego w bloczku 40
arkuszy
Książka korespondencyjna, 300 k,
format A4, zbliżony do modelu
Typograf ub równoważna
Roczne karty obecności w pracy,
format A5, TYPOGRAF lub
równoważne
Etykiety samoprzylepne - wymiary
etykiet na papierze A4: 105x148
mm, po 4 etykiety na stronie A4
Etykiety samoprzylepne - wymiary
etykiet na papierze A4: 105x74
mm, po 8 etykiet na stronie A4
Etykiety samoprzylepne - wymiary
etykiet na papierze A4: 70 x 37
mm, po 24 etykiety na stronie A4
Etykiety samoprzylepne , do
zadruku na drukarkach
atramentowych, laserowych,
pakowane po 100 ark. rozmiar
etykiety 70x42,3, 21 etykiet na
arkuszu
Bloczek samoprzylepnym, kostka
76x76mm, 400 karteczek, mix
żywych kolorów
Karteczki samoprzylepne:
karteczki w żółtym kolorze,
wymiary 51x38mm
Karteczki samoprzylepne: żółte
bloczki wymiary 76x76mm
szt.
bloczek 40
katrek
15
2
szt.
6
szt.
100
opakowanie
100 szt.
3
opakowanie
100 szt.
2
opakowanie
100 szt.
7
opakowanie
100 szt.
3
szt.
33
opakowanie 3
bloczki po 100
szt.
bloczek 100
kartek
67
83
Etykiety,
136
bloczki
Etykiety,
137
bloczki
Etykiety,
138
bloczki
Etykiety,
bloczki
Galanteria
140
biurowa
139
Galanteria
141
biurowa
142
143
144
Galanteria
biurowa
Galanteria
biurowa
Galanteria
biurowa
Karteczki znaczniki:
samoprzylepne, mix kolorów,
format: 20x50mm, ilość kartek:
4x50
Karteczki samoprzylepne, ilość
karteczek 100 szt., format:127x76
mm
Karteczki samoprzylepne w kostce
w różnych kształtach np. "jabłko",
karteczki w żywych kolorach, ilość
5x80
Kostka papierowa klejona kolor
biały, wymiary: 85x85x40mm
Dyspenser na spinacze z
magnesem
Półki na dokumenty, na
dokumenty o formacie A4, różne
kolory, 250 szerokość x 65
wysokość x 345głębokość mm
Przybornik na biurko w kształcie
walca z przegródkami o
zróżnicowanej wysokości i
obrotowymi z szufladkami na
drobne akcesoria
Przybornik na biurko wykonany z
metalu pokrytego czarnym
lakierem, wymiary 205x103x98
mm DONAU OFFICE SET lub
równoważny.
Pojemnik na dokumenty format A4
składany - do czasopism,
katalogów i ulotek, różne kolory,
wykonany z odpornego na
pęknięcia polipropylenu, ścięte
opakowanie 4
kolory po 50
kartek
38
szt.
12
opakowanie 5
kol.
szt.
szt.
6
5
5
szt.
16
szt.
2
szt.
2
szt.
25
145
146
147
Galanteria
biurowa
Galanteria
biurowa
Galanteria
biurowa
148
Galanteria
biurowa
149
Galanteria
biurowa
150
Galanteria
biurowa
boki ułatwiające wkładanie i
wyjmowanie dokumentów,
posiada etykietę grzbietową,
wymiary ok.: 245x85x315 mm
Przybornik na długopisy,
nożyczki, pisaki itp. różne kolory,
wymiary: średnica ok. 80 mm,
wysokość ok. 100 mm DURABLE
lub równoważne
Zestaw nabiurkowy - 3 szuflady,
wykonany z metalu pokrytego
czarnym lakierem, wymiary:
260x350x290mm DONAU
OFFICE SET lub równoważny
Dziurkacz metalowy na 2 dziurki,
ogranicznik formatu:
A4/US/A5/A6, dziurkuje do 25
kartek
Dziurkacz do grubego pliku
kartek, aluminiowa podstawa i
ramię ułatwiające pracę,
plastikowy ogranicznik formatu
(A3, A4, A5, A6, ), dziurkuje do
70 kartek, na dwie dziurki
Gumka, miękka, syntetyczna,
wymiary 55,5x23,5x13,5 mm
Kalendarz biurkowy na 2015 r.,
stojący pionowy z odwracanymi
kartkami, format A5,
kalendarium:1 tydzień na stronie,
numeracja dni i tygodni, w języku
polskim, stojak o profilu
trójkątnym z kartonu jednostronnie
bielonego, oprawa spiralna,
szt.
2
szt.
8
szt.
8
szt.
1
szt.
12
szt.
47
NEFRYT lub równoważny
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
Galanteria
biurowa
Galanteria
biurowa
Galanteria
biurowa
Galanteria
biurowa
Galanteria
biurowa
Galanteria
biurowa
Galanteria
biurowa
Galanteria
biurowa
Galanteria
biurowa
Galanteria
biurowa
161
Galanteria
biurowa
162
Galanteria
biurowa
163
Galanteria
biurowa
Klej w sztyfcie, 15g,
szt.
Klipsy metalowe do dokumentów,
kolor czarny - rozmiar 15 mm
Klipsy metalowe do dokumentów,
kolor czarny - rozmiar 19 mm
Klipsy metalowe do dokumentów,
kolor czarny - rozmiar 25 mm
Klipsy metalowe do dokumentów,
kolor czarny - rozmiar 32 mm
Klipsy metalowe do dokumentów,
kolor czarny - rozmiar 41 mm
linijka 20 cm
opakowanie 12
szt.
opakowanie 12
szt.
opakowanie 12
szt.
opakowanie 12
szt.
opakowanie 12
szt.
szt.
linijka 30 cm
szt.
Masa mocująca, 35g/55 kostek
szt.
Nożyczki biurowe 15,5 cm satynowe - czarna rączka z
niełamliwego plastiku
Nóż do kopert, ostrze wykonane ze
stali nierdzewnej, zakończone
estetyczną rączką drewnianą lub z
tworzywa, długość ok. 25 cm
Pinezki tablicowe do tablicy
korkowej, kolorowe z uchwytem
plastikowym
Rozszywacz
szt.
16
10
13
16
13
12
6
2
53
5
szt.
1
opakowanie
100 szt.
szt.
1
7
164
Galanteria
biurowa
165
Galanteria
biurowa
166
Galanteria
biurowa
Galanteria
167
biurowa
168
Galanteria
biurowa
169
Galanteria
biurowa
170
Galanteria
biurowa
171
Galanteria
biurowa
172
Galanteria
biurowa
173
Galanteria
biurowa
Spinacze biurowe okrągłe,
potrójne niklowane z wygiętymi
noskami, rozmiar: 28 mm
Spinacze biurowe okrągłe,
potrójne niklowane z wygiętymi
noskami, rozmiar: 50 mm
Sznurek do archiwizacji
opakowanie
100 szt.
26
opakowanie
100 szt.
16
Podajnik biurkowy do taśmy
klejącej 19mm x 33m, SCOTCH
lub równoważny
Taśma klejąca biurowa,
przeźroczysta, 19mm x 33m
Taśma samoprzylepna,
krystalicznie przeźroczysta, 19 mm
x 33 m, SCOTCH lub równoważna
Temperówka, do ołówków o
średenicy 8 mm i 11 mm
Tusz uniwersalny wodny do
stempli ręcznych i
samotuszujących z gumową i
polimerową płytką stemplującą,
buteleczka 25 ml z końcówką
ułatwiającą nasączenie poduszek,
kolor czarny
Tusz uniwersalny wodny do
stempli ręcznych i
samotuszujących z gumową i
polimerową płytką stemplującą,
buteleczka 25 ml z końcówką
ułatwiającą nasączenie poduszek,
kolor czerwony
Zakładki indeksujące,
samoprzylepne, różne pastelowe
szt.
szpula
13
2
szt.
55
szt.
14
szt.
4
szt.
6
szt.
7
szt.
5
kolory, wymiary: 12x45 mm, ilość
kartek: 5 kolorów x 25szt.
Galanteria
174
biurowa
Galanteria
175
biurowa
176
Galanteria
biurowa
177
Galanteria
biurowa
178
Galanteria
biurowa
179
180
181
182
183
Galanteria
biurowa
Galanteria
biurowa
Galanteria
biurowa
Galanteria
biurowa
Galanteria
biurowa
184 Nośniki
185 Nośniki
Zakładki indeksujące,
samoprzylepne, wielokrotnego
użytku, rozmiar 25x43 mm, 4
kolory neonowe, po 50 szt na kolor
Zakładki indeksujące,
samoprzylepne, wielokrotnego
użytku,12x43 mm, 4 kolory
neonowe, po 24 szt na kolor
Zszywacz na zszywki 24/6 lub
26/6, zszywa do 25 kartek, SAX
39 lub równoważny
Zszywacz na zszywki: 23/8, 23/10,
23/13, 23/15, zszywa do 100
kartek, podstawa wyposażona w
antypoślizgowe elementy
Zszywacz na zszywki 24/6 lub
26/6, zszywa do 45 kartek,
MAPED EASY lub równoważny
Zszywki 10
Zszywki 24/6
Zszywki 26/6
Zszywki 23/10
Zszywki 23/13
Koperty CD/DVD kolorowe z
okienkiem - papierowe
Opakowania na płyty - Slim
szt.
24
szt.
23
szt.
8
szt.
3
szt.
1
opakowanie
1000 szt.
opakowanie
1000 szt.
opakowanie
1000 szt.
opakowanie
1000 szt.
opakowanie
1000 szt.
opakowanie 50
szt.
opakowanie 25
szt.
12
81
14
6
1
10
4
186 Nośniki
187 Nośniki
188 Nośniki
189 Papier
190 Papier
191 Papier
192 Papier
193 Papier
194 Papier
Pisak do CD dwustronny, pisaki
permanentne z tuszem
wodoodpornym, 2 końcówki- 0,7
mm stożkowa i 0,5 mm igłowa
Płyty CD - R - 700 MB
Płyty DVD R - pojemność 4,7 GB
Blok biurowy w kratkę, format A4,
klejony po krótkim boku, 50 kartek
Blok biurowy w kratkę, format A5,
klejony po krótkim boku, 50 kartek
Papier kserograficzny, format A3,
biały, 80g/m2, białość CIE 161,
odporny na wysoką temperaturę,
zastosowanie: do drukarek
kolorowych, laserowych,
atramentowych i kserokopiarek,
International papier POL lux lub
równoważny (500 arkuszy w ryzie)
Papier kserograficzny, format A4,
biały, 80g/m2, białość CIE 161,
odporny na wysoką temperaturę,
zastosowanie: do drukarek
kolorowych, laserowych,
atramentowych i kserokopiarek,
International papier POL lux lub
równoważny (500 arkuszy w ryzie)
Karton wizytówkowy kryształ kratka (biały, kremowy)
Papier kserograficzny, format A4,
różne kolory, 160g/m2, odporny na
wysoką temperaturę,
zastosowanie: do drukarek
szt.
5
opakowanie 50
szt.
opakowanie 25
szt.
szt.
szt.
7
14
60
80
ryza
2
opakowanie 5
ryz
213
opakowanie 20
szt.
ryza 250 ark.
2
6
kolorowych, laserowych,
atramentowych i kserokopiarek
195 Papier
196 Papier
197
Teczki,
koszulki
198
Teczki,
koszulki
199
Teczki,
koszulki
200
Teczki,
koszulki
201
Teczki,
koszulki
Papier ozdobny, format A4,
metalizowany, gładki, 250 g/m²,
TOP STYLE METALLIC
PERŁOWY lub równoważny
Papier ozdobny, format A4,
satynowy, 170g/m2, odporny na
wysoką temperaturę,
zastosowanie: do drukarek
kolorowych, laserowych,
atramentowych i kserokopiarek,
GALERIA PAPIERU DYPLOM
różne wzory lub równoważny
Clipboard format A4, sztywna
przednia i tylna okładka wykonana
z folii PVC, wyposażona w
mechanizm zaciskowy, w
wewnętrznej stronie okładki
posiadają kieszeń z folii
przezroczystej, miejsce na
długopis, PANTA PLAST FOKUS
lub równoważny
Koszulka na dokumenty, format
A4, klapka boczna, specjalnie
wzmocniony brzeg, przezroczysta
Koszulka na dokumenty, format
A4, krystaliczna, otwarta na górze
Koszulka na dokumenty, format
A4, miękka, wykonana z gładkiej
folii, otwarta na górze
Koszulka na dokumenty, format
A5, krystaliczna, otwarta na górze
ryza 25 ark.
4
ryza 25 ark.
31
szt.
4
opakowanie 10
szt.
opakowanie
100 szt.
opakowanie
100 szt.
opakowanie
100 szt.
12
4
58
3
202
203
204
Teczki,
koszulki
Teczki,
koszulki
Teczki,
koszulki
205
Teczki,
koszulki
206
Teczki,
koszulki
207
Teczki,
koszulki
208 Wysyłka
Koszulka na katalogi z klapką,
format A4, sztywna, wykonana z
gładkiej folii polipropylenowej,
mieści materiały do 27 mm
grubości, specjalnie wzmocniony
brzeg
Obwoluta A4, przeźroczysta,
zgrzana w kształcie litery L,
wykonana z folii PCV o grubości
150 µm
Teczka kopertowa na zatrzask, na
dokumenty o formacie A4,
przezroczysta, różne kolory,
wykonana z polipropylenu o
grubości 180 µm, wyposażona w
trwały zatrzask
Teczka kopertowa A4 z
europerforacją, materiał
polipropylen, zamykana na
zatrzask, różne kolory
Teczka lakierowana z gumką A4,
wykonana z tektury o gramaturze
370g/m2, różne kolory
Teczka kartonowa skrzydłowa z
gumką A4, wykonana z grubej
tektury, powlekana folią
polipropylenową, posiadająca min.
3 wewnętrzne klapki
zabezpieczające dokumenty przed
wypadnięciem, grzbiet 30 mm
Koperta samoklejąca z paskiem
NC, kolor biały, z paskiem, z
rozszerzonymi bokami i spodem:
250x353x38 mm, gramatura 130
opakowanie 10
szt.
64
szt.
320
szt.
30
szt.
335
szt.
740
szt.
4
szt.
105
0
g/m2
209 Wysyłka
210 Wysyłka
211 Wysyłka
212 Wysyłka
213 Wysyłka
214 Wysyłka
215 Zeszyty
216 Zeszyty
217 Zeszyty
218 Zeszyty
219 Zeszyty
220 Zeszyty
221 Zeszyty
Koperty samoklejące z paskiem
NC format C-3 HK, brązowe,
wymiar 324x458 mm, gramatura
100 g/m2
Koperty samoklejące z paskiem
NC format C-6 HK, białe, wymiar
114x162 mm, gramatura 80 g/m2
Koperty samoklejące z paskiem
NC format DL HK, białe, wymiar
110x220 mm, gramatura 80 g/m2
Koperty samoklejące z paskiem
NC format B-5 HK, białe, wymiar
176x250 mm, gramatura 90 g/m2
Koperty samoklejące z paskiem
NC format B-4 HK, białe, wymiar
250x353 mm, gramatura 100 g/m2
Tuby dł.450 x śr. 50 mm
Zeszyt A5 kratka 60 stron miękka
okładka
Zeszyt A5 jedna linia 60 stron
miękka okładka
Zeszyt A5, w kratkę, 16 kartek
Zeszyt akademicki A4, kratka, 160
kartek, twarda oprawa
Zeszyt akademicki A4, kratka, 96
kartek, miękka oprawa
Zeszyt akademicki A4, kratka, 96
kartek, twarda oprawa
Zeszyt A5, 32 kartek. jedna linia
szt.
50
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
112
50
130
0
615
0
105
0
100
40
40
15
5
5
5
50
OGÓŁEM

Podobne dokumenty