Zmiany treści SIWZ - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Komentarze

Transkrypt

Zmiany treści SIWZ - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem postępowania jest zapewnienie na terenie powiatu augustowskiego
zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom XIII Podlaskiego Rajdu Ratownictwa
Medycznego oraz zapewnienie odpowiednich sal wykładowych i parkingu.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie
na potrzeby SP ZOZ WSPR w
Białymstoku, zgodnie
z opisem w Załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który
stanowi integralną częścią niniejszej SIWZ.
2. Zaoferowanie usługi sprzecznej z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1
do SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować całą usługę na swój koszt i ryzyko
w sposób opisany w załączonym wzorze umowy.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny
niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty
wariantowej).
6. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
55.00.00.00-0 – Usługi hotelarskie i restauracyjne
55.12.00 00-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55300000-3- Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
98351100-9- Usługi parkingowe
VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku przy ul.
Poleskiej 89 w pok. 214, w terminie najpóźniej do dnia 24.02.2017 r., do godz.
9.00 . Oferty należy składać w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w
godzinach 7.30 – 15.05.
1.1. Kopertę z ofertą należy zaadresować jak niżej:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Białymstoku
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Oferta w postępowaniu na usługę hotelarsko - restauracyjną dla uczestników
XIII Podlaskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 24.02.2017 r. GODZ. 9.15.
1.2. Koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy.
1.3. Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej
należy przesłać w kopercie zaadresowanej w następujący sposób:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Białymstoku
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Oferta w postępowaniu na usługę hotelarsko - restauracyjną dla uczestników
XIII Podlaskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego
DOSTARCZYĆ DO POKOJU 214 DO DNIA 24.02.2017 r.
DO GODZ. 9.00
1.4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie
oferty, jako zwykłej korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce składania
ofert
w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
1.5. Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz
z numerem, jakim oznakowana została oferta.
1.6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2017 r., w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Poleskiej 89 pok.119 o godzinie 9.15.
2.1. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz
informacje o sposobie porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i
dokumentów
1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są:
W sprawach formalnych – Pani Joanna Późniewska – tel.: (085) 66 37 344,
W sprawach merytorycznych – Pani Katarzyna Zalewska – tel.: 085-66-37-342
W sprawach merytorycznych – Pani Katarzyna Wawiernia – tel.: 085-66-37-339
faks: 0-85-66-37-302 e-mail: [email protected]
Informacje będą udzielane w godz. 800 – 1400 z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych
od pracy.
1. Oświadczenia, wezwania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy przekazują bądź pisemnie tj. za pośrednictwem operatora pocztowego,
posłańca lub osobiście, bądź faksem lub drogą elektroniczną. Doręczenie za
pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiste jest zastrzeżone dla
oferty, jej zmian, poprawek, modyfikacji, uzupełnień lub wycofania oferty. Pisma
należy przesyłać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874
Białystok.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania
ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ.
2.1. dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ;
niezwłocznie
wszystkim
2.2. w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.
3. Dokonane wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ Zamawiający zamieści również na
stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl.
Załącznik nr 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Położenie obiektu
hotelowo-restauracyjnego:
Czas trwania:
Pokoje hotelowe:
Województwo podlaskie, powiat augustowski
Przyjazd uczestników 7 czerwca 2017 r. od godz. 8.00;
Wyjazd uczestników 10 czerwca 2017 r. po śniadaniu,
Wykwaterowanie uczestników w dniu 10 czerwca 2017 r.
do godz. 1200
Wykonawca zapewnia minimum:
•
•
•
7 – 8.06.2017r.
• 89 pokoi hotelowych z pełnym węzłem sanitarnym, tv i
oddzielnym łóżkiem dla każdej osoby, w tym: 33 pokoje
jednoosobowe, 43 pokoje dwuosobowe (z tego co najmniej
28 pokoi z możliwością dostawki dla trzeciej osoby), 10
pokoi trzyosobowych i 3 apartamenty
8 – 9.06.2017r
• 88 pokoi hotelowych z pełnym węzłem sanitarnym, tv i
oddzielnym łóżkiem dla każdej osoby, w tym: 33 pokoje
jednoosobowe, 43 pokoje dwuosobowe (z tego co najmniej
28 pokoi z możliwością dostawki dla trzeciej osoby), 10
pokoi trzyosobowych i 2 apartamenty
9 – 10.06.2017r.
• 85 pokoi hotelowych z pełnym węzłem sanitarnym, tv i
oddzielnym łóżkiem dla każdej osoby, w tym: 33 pokoje
jednoosobowe, 40 pokoi dwuosobowych (z tego co
najmniej 28 pokoi z możliwością dostawki dla trzeciej
osoby), 10 pokoi trzyosobowych i 2 apartamenty
Pomieszczenia
dodatkowe:
Cena za nocleg/1 os. - ryczałtowa niezależnie od
rodzaju pokoju i ilości osób w pokoju
Śniadanie w cenie noclegu
Wykonawca w cenie usługi hotelowej zapewnia:
• Wyodrębnione pomieszczenie od dnia 6 czerwca 2017 r.
do wyłącznego użytku Zamawiającego z drzwiami
umożliwiającymi zamknięcie na klucz, znajdującego się na
parterze budynku i wyposażonego w oświetlenie.
• Dodatkowe wyodrębnione miejsce na zorganizowanie
„recepcji” Zamawiającego w dniu 7 czerwca 2017 r., na
Sale konferencyjne i
szkoleniowe:
Sale restauracyjne:
Parkingi:
Dodatkowe wymagania
lokalowe:
Dodatkowe wymagania do
usługi restauracyjnej:
Menu:
Podstawowe:
parterze budynku, w pobliżu recepcji hotelowej oraz
minimum 2 krzesełka i 2 stoliki.
Wykonawca zapewnia:
• Jedną salę konferencyjną z miejscami siedzącymi dla 200
osób
wyposażoną
w
nagłośnienie
i
w
sprzęt
multimedialny, konferencyjny (w tym m.in, ekran, rzutnik
multimedialny, fipcharty itp.)
• Dwie sale konferencyjno-szkoleniowe mieszczące, co
najmniej 50 osób, każda z miejscami siedzącymi
w ustawieniu kinowym.
Wszystkie
udostępnione
sale
konferencyjne
i/lub
konferencyjno-szkoleniowe muszą być klimatyzowane.
Wykonawca w cenie usługi hotelowej zapewni salę restauracyjną,
która może pomieścić jednorazowo przy posiłkach bufetowych
(obiady/kolacje) minimum 150 osób
Wykonawca zapewnia:
• Stałe strzeżone miejsca parkingowe (na czas pobytu
grupy) znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie
obiektu hotelowo-restauracyjnego oraz z możliwością
zaparkowania min. 20 ambulansów i minimum 10
samochodów osobowych.
• Usługi
hotelowo-restauracyjne
dla
całej
grupy
zarezerwowanej przez Zamawiającego będą świadczone
na terenie jednego obiektu hotelowo-restauracyjnego
Wykonawca w cenie usługi restauracyjnej zapewni:
• Miejsce do przeprowadzenia usługi restauracyjnej na
zewnątrz pod zadaszeniem (wiatą) dla maximum 190
osób
przy
zasiadanych
stołach,
z
możliwością
przygotowania i podania potraw z grilla oraz zapleczem
restauracyjnym. W miejscu powinna być zapewniona
możliwość osłonięcia obiektu w sposób chroniący przed
niespodziewanymi warunkami atmosferycznymi takimi
jak ulewny deszcz, burza, silny wiatr itp.
• Wszystkie posiłki powinny być podawane w naczyniach
szklanych lub porcelanowych za wyjątkiem:
1. kolacji w formie grilla w dniu 09.06.2017, która może
zostać wyserwowana przy użyciu naczyń i sztućców
jednorazowego użytku,
2. pakowania posiłków dowożonych na punkty zadaniowe
poza teren obiektu.
Poza
powyższymi
wyjątkami
niedopuszczalne
są
jakiekolwiek naczynia i sztućce jednorazowego użytku,
• Oprawę muzyczną (D’J) do uroczystego posiłku
wskazanego przez Zamawiającego (kolacja uroczysta na
zewnątrz pod wiatą).
Dzień I – 7 czerwca 2017r.:
Obiad (bufet szwedzki): przekąski zimne: sałatka cezar, wędzony
karczek z żurawiną, szczupak faszerowany; Zupy: ziemniaczana z
chrzanem, pomidorowa; Dania główne i dodatki: roladka
z polędwiczki faszerowana grzybami, pikantne skrzydełka,
miruna w sosie porowym, babka ziemniaczana, warzywa
grillowane, ziemniaki z wody, surówka z pora, mizeria; Napoje
i desery: woda mineralna, kompot; ciasto domowe, owoce.
Kolacja (bufet): Zakąski zimne: papryka faszerowana z sosem
czosnkowym, śledź w trzech odsłonach; quiche ze szpinakiem;
Zupy:
zupa ogórkowa, rosół z makaronem; Dania główne i dodatki:
rolada z polędwiczki, twarogu i grzybów, tilapia w sosie porowym,
wołowina po burgundzku, kasza pęczak, ziemniaki
z wody, fasolka szparagowa z bułką tartą, marchew baby
w pomarańczach, surówka sezonowa; Napoje i desery: woda
mineralna, kompot, ciasto domowe, owoce
Kolacja uroczysta: Przystawki: półmiski mięs pieczonych
i wędzonych, ryby wędzone, pieczarki faszerowane, pomidorki
koktajlowe faszerowane musem ziołowym, sałatka z prażonymi
ziarnami, sałatka z makaronu penne z kindziukiem i pieczonym
czosnkiem, tortille z kurczakiem, tartinki z pastami: mięsną,
z rybą wędzoną lub tuńczykiem, crostini z pomidorem i serem
korycińskim, precelki
z serem brie i żurawiną, bułeczki
koktajlowe; Dania główne w bemarach: polędwiczka wieprzowa
z fetą i sosem myśliwskim
Kurczak z ryżem (potrawka), pieczona ryba marynowana
w białym winie z warzywami, ziemniaki z boczkiem; Desery:
babeczki z owocami, rurki z nadzieniem śmietankowym, mini
pączki; woda, kawa, herbata
Dzień II - 8 czerwca 2017r.
Śniadanie (bufet szwedzki): Dania gorące: jajecznica, parówki,
kiszka ziemniaczana, kiełbasa z cebulą, serniczki, racuszki
z owocami; Dania zimne: wędliny i mięsa pieczone, kiszka
i pasztety domowe własnego wyrobu, nabiał w tym mleka,
masło, jogurty, sery żółte i białe, sery wiżajeński i koryciński,
warzywa i owoce, płatki śniadaniowe, dżemy i powidła, miody,
kawa, herbata, woda,
soki owocowe, pieczywo w tym
bezglutenowe
Obiad (bufet szwedzki): Zakąski zimne: pita z masłem
czosnkowych, ryba w galarecie, boczek sous-vide; Zupy: zupa
serowa, kapuśniak z młodej kapusty; Dania główne i dodatki:
zrazy ze schabu w sosie staropolskim, strogonof z wątróbki,
pulpeciki rybne w sosie koperkowym; ziemniaki pieczone
w wędzonej papryce, ziemniaki z wody, warzywa z patelni
z masłem czosnkowym, marchew z groszkiem, surówka
sezonowa; Napoje i desery: woda mineralna, kompot, ciasto
domowe, owoce
Kolacja (szwedzki bufet): Zakąski zimne: mazurska ryba
w zalewie octowej; parfait drobiowe; śliwka w boczku; Zupy:
Prowiant
terenie:
na
punkty
w
żurek z jajkiem, barszcz czerwony; Dania główne i dodatki:
kurczak w sosie teriyaki,
karkówka sou vide z sosem myśliwskim, pulpeciki rybne w sosie
koperkowym, brokuł pod beszamelem, puree ziemniaczane,
ziemniaki z wody, warzywa gotowane, surówka z marchwi, sałata
z ziarnami zbóż; Napoje i desery: woda mineralna, kompot, ciasto
domowe, owoce
Dzień III – 9 czerwca 2017r.
Śniadanie
(bufet
szwedzki):
Dania
gorące:
jajecznica,
frankfurterki, jajka gotowane, kiełbasa z cebulą, naleśniki,
kaszanka; Dania zimne: wędliny i mięsa pieczone, kiszka
i pasztety domowe własnego wyrobu, nabiał w tym mleka,
masło, jogurty, sery żółte i białe, sery wiżajeński i koryciński,
warzywa i owoce, płatki śniadaniowe, dżemy i powidła, miody,
kawa, herbata, woda,
soki owocowe, pieczywo w tym
bezglutenowe
Obiad: Zakąski zimne: ozorki wieprzowe w sosie chrzanowym,
pita z masłem czosnkowy, śledź na pieczonym ziemniaku
z musem jabłkowym; Zupy: krem selerowy z kurczakiem i oliwą
truflową, kwaśnica z żeberkiem wędzonym; Dania główne
i dodatki: żeberka wieprzowe w sosie musztardowym, kurczak
w curry, smażona sola w złocistej panierce, placki ziemniaczane,
bukiet warzyw, ziemniaki z wody, sałatka z prażonymi ziarnami,
sałatka szwajcarska; Napoje i desery: woda mineralna, kompot,
ciasto domowe, owoce
Kolacja pod wiatą (grill):
Dania z grilla: kiełbasa z grilla,
karkówka z grilla w marynacie ziołowo-musztardowej, krupnioki z
jabłkami i cebulą, grillowane skrzydełka z kurczaka, żeberka
wieprzowe, babka ziemniaczana; Dania w bemarach: kurczak
w białym winie, rolada z golonki z warzywami zapiekana
w piwie, zupa rybna; Dodatki: ziemniaki opiekane, grillowana
bagietka z wędzonym pstrągiem, smalec wiejski, ogórek kiszony,
surówka z białej kapusty, sałatka ziemniaczana, sałatka
wielowarzywna z owczym serem, sos tzatziki, pieczywo; Napoje:
woda mineralna 0,5 l / os., soki owocowe 0,5 l / os., kwas
chlebowy 0,5 l / os.
Dzień IV – 10 czerwca 2017r.
Śniadanie (bufet szwedzki): Dania gorące: jajecznica, parówki,
kiszka ziemniaczana, serniczki, racuszki z owocami, biała
kiełbasa; Dania zimne: wędliny i mięsa pieczone, kiszka
i pasztety domowe własnego wyrobu, nabiał w tym mleka,
masło, jogurty, sery żółte i białe, sery wiżajeński i koryciński,
warzywa i owoce, płatki śniadaniowe, dżemy i powidła, miody,
kawa, herbata, woda,
soki owocowe, pieczywo w tym
bezglutenowe
Danie obiadowe: porcja mięsa, ziemniaki, zestaw surówek (do
ustalenia)
Prowiant suchy: kanapka z szynką ze świeżymi warzywami,
kanapka z żółtym serem i świeżymi warzywami, owoc, batonik,
woda mineralna.