Regulamin rekrutacji do V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii

Komentarze

Transkrypt

Regulamin rekrutacji do V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Regulamin rekrutacji do V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie
na rok szkolny 2016/2017
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz.2156, oraz z 2016 r.,
poz.35, 64 i 195 z późn.zm.)
 Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty po
szczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych
zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
 Zarządzenie nr 10/2016 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r.
1. Do klasy pierwszej wybranego oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do
uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej
lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do
uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia;
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do wybranego oddziału (czyt. pkt. 16)
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (czytaj pkt. 10, 15-18),
4) uzyskali w wyniku rekrutacji minimum 120 pkt.
2. O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za: oceny
na świadectwie ukończenia gimnazjum, świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu
gimnazjalnego.
3. Przy ustalaniu liczby punktów brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów na
świadectwie ukończenia gimnazjum:
KLASA
A
B
C,D,E,
F
G
H
PRZEDMIOTY
REALIZOWANE
W ZAKRESIE
ROZSZERZONYM
Matematyka
Fizyka,
Informatyka
Język angielski
Matematyka,
Fizyka,
Język angielski
Biologia,
Chemia
Matematyka,
Geografia,
Wiedzy o
społeczeństwie
Matematyka,
Biologia
Język polski,
Historia,
Wiedza o
społeczeństwie
PRZEDMIOTY
PUNKTOWANE
Język polski,
Matematyka,
Fizyka,
Informatyka
Język polski,
Matematyka,
Fizyka,
Język angielski
Język polski,
Matematyka,
Biologia,
Chemia
Język polski,
Matematyka,
Geografia,
WOS
Język polski,
Matematyka,
Biologia,
Język angielski
Język polski,
Matematyka,
Historia,
WOS
NAUCZANE
JĘZYKI OBCE
Język angielski,
Język niemiecki
Język angielski,
Język niemiecki
Język angielski,
Język niemiecki
Język angielski,
Język niemiecki
Język angielski,
Język niemiecki
Język angielski,
Język niemiecki
1
S – sportowa
siatkówka dziewcząt i
chłopców w ramach
SOS
Matematyka,
Biologia,
Język angielski
Język polski,
Matematyka,
Biologia,
Język angielski
Język angielski,
Język niemiecki
1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z przedmiotów uwzględnianych w procesie
rekrutacji, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w
stopniu:
1) celującym - po 20 pkt,
2) bardzo dobrym - po 16 pkt,
3) dobrym - po 12 pkt,
4) dostatecznym - po 8 pkt,
5) dopuszczającym - po 2 pkt;
2. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem -5pkt.
3. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego–10 pkt,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7pkt,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt,
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust.4 i art.22 ust.2 pkt 8
ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej–10 pkt,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej–4pkt,
c) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej–3 pkt,
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego-10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego-7pkt,
c)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego-5pkt,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego-7pkt,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego-5pkt,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego-3pkt
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -10pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -7pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -5 pkt,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -7pkt,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
2
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -3pkt,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -2pkt,
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 pkt.,
b) krajowym – 3 pkt.,
c) wojewódzkim – 2 pkt.,
d) powiatowym – 1 pkt.
4. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 5, wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia
wynosi 13 pkt.
5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu – 2 pkt.
6. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki,
c) historii oraz wiedzy o społeczeństwie,
d)z przedmiotów przyrodniczych
e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
- mnożony przez 0,2
7. 1) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
na podstawie art. 44 zw ust. 2 i art. 44 zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z
j. polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii
i j. obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za
uzyskanie z:
 języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - po 20 pkt.,
b) bardzo dobrym - po 16 pkt.,
c) dobrym - po 12 pkt.,
d) dostatecznym - po 8 pkt.,
e) dopuszczającym - po 2 pkt.;
 historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - po 20 pkt.,
b) bardzo dobrym - po 16 pkt.,
c) dobrym - po 12 pkt.,
d) dostatecznym - po 8 pkt.,
e) dopuszczającym - po 2 pkt.
- liczbę, uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
 biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wrażonej w stopniu:
a) celującym - po 20 pkt.,
b) bardzo dobrym - po 16 pkt.,
c) dobrym - po 12 pkt.,
d) dostatecznym - po 8 pkt.,
e) dopuszczającym - po 2 pkt.
- liczbę, uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
3
 języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - 8 pkt.,
b) bardzo dobrym - 6 pkt.,
c) dobrym - 4 pkt.,
d) dostatecznym - 2 pkt.,
e) dopuszczającym - 0,5 pkt.
2) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego , na podstawie art. 44zw ust.2 i
art.44zz ust.2 ustawy, przelicza się punkty, w sposób określony w pkt.7.1 ) , oceny wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych , z których jest przeprowadzany dany
zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego,
których dotyczy zwolnienie.
3) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego nowożytnego na poziomie podstawowym , na podstawie art.44zz ust.2 ustawy, przelicza się
na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum,
przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym-8 pkt;
b) bardzo dobrym-6 pkt;
c) dobrym-4 pkt;
d) dostatecznym -2 pkt;
e) dopuszczającym-0,5 pkt.
4) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, na podstawie art.44zz ust.2 ustawy, przelicza się
na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum,
przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym-12 pkt,
b) bardzo dobrym-9 pkt,
c) dobrym-6 pkt,
d) dostatecznym -3 pkt,
e) dopuszczającym-1 pkt
8. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., Nr 2156, oraz 2016 r., poz.35, 64 i 195 z późniejszymi
zmianami), jest przyjmowany w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły
ponadgimnazjalnej (szczegółowe regulacje zawarte są w art. 20d ustawy o systemie oświaty).
9. Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie.
10. W rekrutacji do klasy sportowej wezmą udział kandydatki/ kandydaci którzy spełnili warunki
pkt. 1 i 2 oraz uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
11. Kandydat, we wniosku może wskazać nie więcej niż trzy szkoły.
12. We wniosku, określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej
preferowanych.
13. Kandydaci zakwalifikowani do danego oddziału potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez
dostarczenie:
 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
4
 3 zdjęcia
 karta zdrowia (jeśli została wydana)
14. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów na każdym etapie rekrutacji proponuje
się stosowanie dodatkowych kryteriów (ex-aequo):
1) kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia
ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno–
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
2) kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art.20c ust.2 Ustawy
o systemie oświaty:
a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą,
3) najwyższa ocena z zachowania,
4) najwyższy procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego,
5) najwyższa średnia punktowa z przedmiotów obowiązkowych,
6) najwyższa ocena z języka polskiego na świadectwie ukończenia gimnazjum,
7) najwyższa ocena z języka obcego na świadectwie ukończenia gimnazjum.
15. Zakres prób sprawności fizycznej do klasy sportowej siatkówka dziewcząt i chłopców:
a) Wskaźnik Rohrera – Wzrost, waga;
b) skok w dal z miejsca;
c) skoczność – zasięg w ataku,
d) T-test,
e) bieg wahadłowy,
f) rzut piłką lekarską 2 kg.
16. Składanie deklaracji przystąpienia do prób sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym
do klasy sportowej siatkówka dziewcząt i chłopców w ramach S.O.S – do 27 kwietnia 2016 r.
(środa) w sekretariacie szkoły.
Druk deklaracji zawiera jednocześnie oświadczenie/ zgodę rodziców na uczęszczanie córki/syna
do klasy sportowej. Druk dostępny na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.
W momencie składania deklaracji przystąpienia do prób sprawności fizycznej otrzymacie Państwo
skierowanie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w celu wykonania badań lekarskich.
17. Terminy prób sprawności fizycznej.
Kandydat/kandydatka dostarcza orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny sportowej.
Terminy: 24 maja 2016 r. (wtorek), godz. 13.00
30 maja 2016 r. (poniedziałek), godz. 13.00
Miejsce zbiórki: Dolna sala gimnastyczna V LO w Lublinie (s. 404).
18. Podanie przez Komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy
uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej do klasy sportowej siatkówka dziewcząt i
chłopców w ramach S.O.S. – 08 czerwca 2016 r., godz.10.00
5
19. Procedura odwoławcza:
1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
2) W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia komisja
rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy
przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę
punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3) W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat
może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4) W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć
odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
5) Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane
kontaktowe osoby składającej. Mogą być składane przez rodziców kandydata, a w
przypadku kandydata pełnoletniego – przez kandydata.
Lublin, dnia 12.04.2016 r.
……………………………..
(podpis)
6