Regulamin organizacji i odbywania stażu.

Komentarze

Transkrypt

Regulamin organizacji i odbywania stażu.
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻU
I Postanowienia ogólne
1. Staże organizowane są w ramach projektu „Aktywna Młodzież Małopolski Zachodniej” nr
POWER.01.02.02-12-0251/15, realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z
o.o., w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałania 1.2.2 Wsparcie
udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Uczestnikami/-czkami stażu mogą byd Uczestnicy projektu Aktywna Młodzież Małopolski Zachodniej,
która została skierowana na staż na podstawie IPD.
3. Staże mogą byd realizowane w terminach ustalonych z doradcą zawodowym zgodnie z IPD.
4. W ramach projektu przewidziano możliwośd realizacji staży trwających od 3 do 12 miesięcy (średnio
4 m -cy) i w tym zakresie zostaną one zrealizowane dla Uczestników projektu.
5. Staż polega na nabywaniu umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania pracy poprzez
wykonywanie zadao w miejscu pracy przez Uczestnika/-czkę projektu, bez nawiązywania stosunku
pracy z Organizatorem stażu. Zadania wykonywane podczas stażu powinny byd spójne z wiedzą oraz
umiejętnościami nabytymi/nabywanymi przez Uczestnika/-czkę podczas udziału w szkoleniu
zawodowym lub z kierunkiem jego aktywizacji zawodowej.
6. Staż realizowany jest na podstawie Umowy o zorganizowanie stażu zawartej przez Beneficjenta z
Organizatorem stażu oraz Umowy o uczestnictwie w stażu zawartej przez Beneficjenta z
Uczestnikiem projektu.
7. Stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na etapie
przygotowao do realizacji programu stażu, który wprowadza stażystę w zakres obowiązków oraz
zapoznaje z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji, w której odbywa staż, a także
monitoruje realizację przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków i celów edukacyjnozawodowych oraz udziela informacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia
realizacji zadao. Na jednego opiekuna stażu nie może przypadad więcej niż 3 stażystów. Opiekun
stażysty jest wyznaczony po stronie Organizatora stażu przyjmującego na staż (organizatora stażu).
Koszt wynagrodzenia opiekuna stażu leży po stronie Organizatora stażu.
8. Po zakooczeniu stażu opracowywana jest ocena z opinią, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz
efekty stażu– jakie konkretne umiejętności praktyczne uzyskał Uczestnik stażu, czego się nauczył.
Ocena jest opracowywana przez Organizatora stażu przyjmującego na staż w formie pisemnej.
9. Uczestnik projektu skierowany na staż w miejscu pracy powinien wykonywad czynności lub zadania
w wymiarze czasu pracy obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku. Zgodnie
z §7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków
odbywania stażu przez bezrobotnych z dnia 20 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 142, poz. 1160) – czas
pracy Uczestnika/-czki odbywającego staż nie może przekraczad 8 godzin na dobę i 40 godzin
tygodniowo.
10. Uczestnik stażu nie może odbywad stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy
zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Staż może byd wyjątkowo realizowany w niedziele i
święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie
wymaga takiego rozkładu czasu pracy.
Strona 1 z 5
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
11. Czas pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności nie może przekraczad 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
12. Zakaz zatrudniania niepełnosprawnego w porze nocnej, obejmuje każdego pracownika
niepełnosprawnego niezależnie od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.
13. Zakaz zatrudniania w porze nocnej osób niepełnosprawnych w dwóch przypadkach może ulec
zniesieniu. Nie obowiązuje on niepełnosprawnych pracowników zatrudnianych przy pilnowaniu
mienia. Ponadto chęd pracy w nocy może zgłosid sam niepełnosprawny pracownik. W takim
przypadku lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku
lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną musi wyrazid na to zgodę. Stwierdza on, że
nie ma przeciwwskazao do wykonywania pracy w porze nocnej przez pracownika
niepełnosprawnego.
14. Na wniosek Uczestnika/-czki stażu Organizator stażu jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w
wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje
stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu Organizator stażu jest obowiązany udzielid dni
wolnych przed upływem terminu zakooczenia stażu.
15. Po zakooczeniu stażu opracowywana jest ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty
stażu. Ocena opracowywana przez Organizatora stażu przyjmującego na staż ma formę pisemną.
16. Miejsce odbywania stażu zostanie wskazane przez Organizatora stażu, u którego dany Uczestnik
będzie odbywał staż.
II Procedury wyboru Uczestników i Organizatorów stażu
1. Organizator stażu składa Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu stanowiący Załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu. Wniosek należy złożyd w Biurze projektu w Oświęcimiu przy ul.
Gospodarczej 24 wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu będą przyjmowane i weryfikowane na bieżąco.
Pierwszeostwo w zawarciu umowy o zorganizowanie staży mają Organizatorzy stażu, którzy
zadeklarowali we Wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu zatrudnienie Uczestników.
Przez zatrudnienie należy rozumied zatrudnienie Uczestnika/ów na podstawie: umowy o pracę lub
umowy cywilno-prawnej. Przy czym zatrudnienie Uczestnika w przypadku:
a) umowy o pracę następuje po weryfikacji dokumentów, z których treści wynika, że Uczestnik
został zatrudniony na okres minimum 3 miesiące i minimum 1/2 etatu,
b) umowy cywilno-prawnej następuje po weryfikacji dokumentów, z których treści wynika łączne
spełnienie dwóch warunków: umowa jest zawarta na okres minimum trzech miesięcy oraz
wartośd umowy zlecenia nie jest niższa niż 3-krotnośd minimalnego wynagrodzenia (miesięczne
wynagrodzenie w ramach umowy cywilnoprawnej musi odpowiadad co najmniej minimalnemu
wynagrodzeniu za pracę ustalanemu na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę. Zatem, w przypadku, gdy umowa cywilnoprawna zostanie zawarta na okres powyżej
trzech miesięcy, kwota wynagrodzenia musi byd proporcjonalna do okresu zawartej umowy, np.
wartośd umowy zawartej na cztery miesiące musi byd równa lub wyższa od czterokrotności
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę),
Strona 2 z 5
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przed podpisaniem umowy z Organizatorem stażu i Uczestnikiem projektu, Uczestnik projektu
kierowany jest przez Organizatora stażu na badania lekarskie w celu uzyskania informacji o braku
przeciwwskazao do pracy na danym stanowisku pracy.
Organizator stażu otrzymuje zwrot kosztów za badanie lekarskie od Centrum Biznesu Małopolski
Zachodniej Sp. z o.o. (CBMZ) na podstawie FV/rachunku (refaktury wystawionej na CBMZ) do
wysokości 100 zł. Do faktury wystawionej na CBMZ przez Organizatora stażu należy dołączyd
kserokopię faktury za badania lekarskie Uczestnika/-czki projektu, potwierdzenie przelewu (dotyczy
faktur płaconych na podstawie przelewu) oraz kopię badania lekarskiego.
Uczestnik/-czka Projektu nie może odbywad ponownie stażu u tego samego Organizatora stażu, na
tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż.
U Organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywad jednocześnie uczestnicy projektu w
liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u Organizatora w dniu składania
wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
U Organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywad jednocześnie jeden Uczestnik/czka projektu.
Organizator stażu:
a) wyznacza opiekuna stażu, który uczestniczy w przyjęciu stażysty do organizacji, przeprowadza
całośd lub częśd procesu adaptacji, przedstawia zakres obowiązków, objaśniając sposób ich
wykonywania, wprowadza stażystę w procedury i zasady obowiązujące w organizacji, dba o
realizację elementów edukacyjnych zdefiniowanych w programie, monitoruje postępy stażysty,
udziela informacji zwrotnej na temat osiągniętych wyników i stopnia realizacji zadao. Opiekun
jest bieżącym wsparciem merytorycznym w zakresie objętym programem stażu
b) zapoznaje Uczestnika/-czkę Projektu z programem stażu,
c) zapoznaje Uczestnika/-czkę Projektu z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,
d) zapewnia Uczestnikowi/-czce Projektu bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na
zasadach przewidzianych dla pracowników,
e) zapewnia Uczestnikowi/-czce Projektu profilaktyczna ochronę zdrowia w zakresie
przewidzianym dla pracowników
f) szkoli Uczestników/-czki Projektu na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie
bezpieczeostwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z
obowiązującym regulaminem pracy,
g) przydziela Uczestnikowi/-czce Projektu, na zasadach przewidzianych dla pracowników,
bezpłatne posiłki napoje profilaktyczne,
h) przydziela Uczestnikowi Projektu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie
robocze, środki ochrony oraz niezbędne środki higieny osobistej,
i) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, informuje Centrum Biznesu Małopolski
Zachodniej Sp. z o.o. o przypadkach przerwania odbywania stażu, o
każdm dniu
nieusprawiedliwionej nieobecności Uczestnika/-czki projektu oraz o innych zdarzeniach
istotnych dla realizacji programu,
j) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po zakooczeniu realizacji programu stażu
wydaje Uczestnikowi/-czce projektu opinię wraz z oceną, uwzględniającą osiągnięte rezultaty
oraz efekty stażu (opisane językiem efektów uczenia się). Opinia z oceną opracowywana przez
Organizatora stażu w formie pisemnej i stanowi załącznik nr 3 do Umowy o zorganizowanie
stażu.
k) dostarcza Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w terminie 5 dni po zakooczeniu
każdego miesiąca stażu listę obecności podpisywaną przez Uczestnika/-czkę Projektu.
Strona 3 z 5
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
7. Umożliwia stażyście ocenę programu stażu w formie pisemnej, w celu ewaluacji jakości
realizowanego programu oraz podjęcia ewentualnych działao naprawczych, jeśli otrzymane
informacje wskazują na taką koniecznośd. Ocena programu stażu dokonywana na podstawie ankiety
ewaluacyjnej. Przed przystąpieniem do stażu stażysta otrzyma w formie pisemnej dokument
określający proces adaptacji stażysty, który umożliwi mu zapoznanie się z organizacją, obowiązkami,
oraz procesami niezbędnymi do sprawnego funkcjonowania w obszarze przydzielonej
odpowiedzialności.
8. Uczestnik/-czka Projektu skierowany/-na do odbycia stażu:
a) przestrzega ustalonego przez Organizatora rozkładu czasu pracy,
b) sumiennie i starannie wykonuje zadania objęte programem stażu oraz stosuje się do poleceo
Organizatora i opiekuna , o ile nie są one sprzeczne z prawem,
c) przestrzega przepisów i zasad obowiązujących u Organizatora, w szczególności regulaminu
pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeostwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowych,
d) sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach
oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.
e) ma prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy,
f) jest zobowiązany w terminie 7 dni od otrzymania opinii z oceną przedłożyd ją wraz ze
sprawozdaniem.
g) Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. po wydaniu zaświadczenia o odbyciu stażu
zwraca Uczestnikowi/-czce Projektu opinię z oceną oraz sprawozdanie wraz z kopią programu
stażu.
9. Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. może rozwiązad z Organizatorem Umowę o
zorganizowanie stażu w przypadku niezrealizowania przez Organizatora programu stażu lub
niedotrzymywania warunków jego odbywania, po wysłuchaniu Organizatora stażu.
10. Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. na wniosek Organizatora stażu lub z urzędu, po
zasięgnięciu opinii Organizatora i wysłuchaniu Uczestnika projektu,może pozbawid Uczestnika/- czkę
Projektu możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
a) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu
b) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności
stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub
środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków
psychotropowych,
c) usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.
III Uprawnienia Uczestnika/-czki projektu skierowanego na staż
1. W okresie odbywania stażu Uczestnikowi/-czce projektu przysługuje stypendium w wysokości 120%
kwoty zasiłku (o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy). Stypendium za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę przysługującego stypendium
przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które świadczenie to przysługuje.
Stypendium nie przysługuje za czas nieobecności na stażu. Wyjątek stanowi nieobecnośd z powodu
choroby udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim;
2. Stypendium stażowe, o którym mowa w pkt. 1 przysługuje Uczestnikowi/-czce projektu w wysokości
maksymalnie 1278,57 zł brutto z kosztami płatnika za każdy miesiąc. Stypendium stażowe jest
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych.
Strona 4 z 5
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
3. Wypłata stypendium następuje do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym, pod
warunkiem dostępności środków finansowych na koncie projektu i przedłożenia listy obecności
Uczestnika/-czki na stażu w danym miesiącu.
4. CBMZ w ramach projektu opłaca za osobę pobierająca stypendium stażowe składki na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe i wypadkowe od wypłaconych stypendiów, w wysokości i na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
5. Dodatkowo Uczestnikowi projektu przysługuje:
a) zwrot kosztów przejazdów dla 40 Uczestników projektu- w przypadku odbywania stażu poza
miejscem zamieszkania do wysokości 100,00 zł/miesiąc
b) zwrot kosztów zakwaterowania dla ok. 2 Uczestników projektu - w przypadku odbywania stażu
poza miejscem zamieszkania Uczestnikowi projektu przysługuje o ile czas dojazdu i powrotu z
miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu środkami komunikacji publicznej przekracza
łącznie 3 godziny oraz o ile w miejscu odbywania stażu uczestnik projektu wynajmuje
mieszkanie lub pokój w hotelu(koniecznośd spełnia obydwu powyższych warunków) do
wysokości 600,00 zł/miesiąc.
c) zwrot kosztów badao lekarskich lub psychologicznych do wysokości 100,00 zł
6. Wysokośd przyznanych kosztów, o których mowa w pkt. 5 będzie wskazana w Umowie o
uczestnictwie w stażu.
7. Zwrot kosztów wymienionych w pkt. 5 będzie dokonywany na podstawie Wniosku o zwrot kosztów
związanych z uczestnictwem w stażu, składanym w Biurze projektu w terminie 5 dni po zakooczeniu
każdego miesiąca stażu.
IV Postanowienia koocowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Regulamin obowiązuje z dniem jego podpisania przez Koordynatora Projektu.
Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu Projektu należy do Koordynatora Projektu
działającego z upoważnienia i w porozumieniu z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
Zmianie mogą ulec te zapisy Regulaminu, które są regulowane postanowieniami prawa w przypadku
jego modyfikacji lub zmiany interpretacji.
Kwestie sporne nieuregulowane w regulaminie rozstrzygane będą przez KoordynatoraProjektu w
porozumieniu z Wnioskodawcą.
Aktualna treśd Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej
www.aktywnamlodziez.pl.
Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywna Młodzież Małopolski
Zachodniej”.
Załączniki:
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Umowa o uczestnictwie w stażu.
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Umowa o zorganizowanie stażu
Strona 5 z 5

Podobne dokumenty