Do: Dyrektora Biura Promocji i Wydawnictw

Komentarze

Transkrypt

Do: Dyrektora Biura Promocji i Wydawnictw
..........................................................
Łódź, dnia ………………………..r.
(IMIĘ I NAZWISKO UPOWAŻNIAJĄCEGO)
..........................................................
..........................................................
(ADRES)
..........................................................
(PESEL/NUMER DOWODU TOŻSAMOŚCI)
PEŁNOMOCNICTWO
Na podstawie przepisu art. 33 § 1 i 2 kpa niniejszym upoważniam:
.....................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO)
...................................................................................
(ADRES)
...................................................................................................................
(PESEL/NUMER DOWODU TOŻSAMOŚCI)
do występowania w moim imieniu w postępowaniu administracyjnym- postępowaniu rekrutacyjnym
na studia prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, w szczególności do składania wszelkich
wniosków oraz podań, składania oświadczeń, odbioru adresowanej do mnie korespondencji,
wnoszenia i odbioru wszelkich kwot.
.............................................................
(IMIĘ I NAZWISKO)
_____________________________________________________________________________
POTWIERDZENIE PODPISU PRZEZ PRACOWNIKA DZIAŁU REKRUTACJI UMED:
Ja, niżej podpisana/y ______________________ zatrudniony na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
potwierdzam zgodność z dokumentem tożsamości osoby upoważnionej.
Łódź, dnia _______________________
...........................................................
(IMIĘ I NAZWISKO)
Dział Rekrutacji
90-419 Łódź | ul. Hallera 1 pok.14
e-mali: [email protected]
www.umed.pl | www.rekrutacja.umed.lodz.pl

Podobne dokumenty