PDF-Acrobat Reader

Komentarze

Transkrypt

PDF-Acrobat Reader
ZESPÓŁ DOWNA (MONGOLIZM)
Zespół Downa zwany równieŜ trisomią chromosomu 21 jest wadą wrodzoną i zaburzeniem,
które powstaje podczas rozwoju płodowego (ale nie jest chorobą dziedziczną). W roku 1959
odkryto, iŜ zespół Downa spowodowany jest pewną anomalią w budowie chromosomów, a
dokładnie obecnością dodatkowego chromosomu. Częstość występowania zespołu Downa to
jeden przypadek na około 700 narodzin.
Choroba ta charakteryzuje się spowolnionym rozwojem psychicznym, upośledzeniem
umysłowym o róŜnym natęŜeniu. Inne specyficzne cechy towarzyszące chorobie to wrodzona
choroba serca, problemy z prawidłowym widzeniem oraz tendencje do zachorowań na ostrą
białaczkę. Podczas gdy kobiety z zespołem Downa mogą mieć miesiączki i być płodne,
męŜczyźni są bezpłodni.
Mimo Ŝe stopień upośledzenia umysłowego róŜni się znacznie u poszczególnych osób z
zespołem Downa, przeciętne IQ waha się w granicach 50-60. Generalnie rzecz biorąc, dzieci
z zespołem Downa są w stanie nauczyć się codziennych czynności. Specjalny system
nauczania i treningu pozwala wielu osobom z tym schorzeniem na prowadzenie szczęśliwego,
uŜytecznego oraz wypełnionego miłością Ŝycia. Ludzie z zespołem Downa mogą doŜyć
średniego lub starczego wieku, jednakŜe jako osoby dorosłe podatne są na częste
zachorowania na zapalenie płuc i inne choroby płucne. Dlatego, niezwykle waŜne jest, aby
osoba z zespołem Downa prawidłowo się odŜywiała i prowadziła zdrowy tryb Ŝycia, gdyŜ to z
pewnością przedłuŜy jej Ŝycie i zmniejszy ryzyko zachorowań na choroby serca, białaczkę
czy choroby górnych dróg oddechowych.
Dokładne zastosowanie poniŜszych zaleceń będzie miało pozytywny wpływ na rozwój osoby
z zespołem Downa i funkcjonowanie systemu nerwowego oraz obronnego.
UŜycie dodatków Ŝywnościowych w celu wzmocnienia metabolizmu osób chorujących na
zespół Downa rozpoczęło się dzięki badaniom w latach pięćdziesiątych. Starając się
odpowiednio oddziaływać na system biochemiczny chorych, rozpoczęto z dobrym rezultatem
podawanie dzieciom dotkniętym tą chorobą mieszanki witamin, minerałów i hormonów.
Mimo Ŝe prace te odniosły pewien sukces, zostały zignorowane przez większość uczonych
przywiązanych do "tradycyjnej" medycyny.
Nie ulega wątpliwości, Ŝe bardzo dobry wpływ na osoby z zespołem Downa wywiera
stosowanie wieloskładnikowych suplementów witaminowo-minerałowych (najlepiej w formie
chelatowej – znacznie lepiej przyswajalnej), koniecznie zawierających niezbędne
aminokwasy, przeciwutleniacze oraz enzymy. Jest to niezwykle waŜne, gdyŜ u osób z
zespołem Downa występują niedobory tych składników.
Doskonałym preparatem
spełniającym powyŜsze warunki i zawierającym wszystkie te składniki jednocześnie
(włącznie z aminokwasami) jest naturalny preparat o nazwie „Special Two” (patrz:
ZIOŁOLEKI).
Jeśli dziecko dotknięte zespołem Downa znajduje się w wieku niemowlęcym i jest karmione
piersią, wtedy w/w suplementy powinna zaŜywać matka, tak aby związki te wraz z pokarmem
docierały do organizmu dziecka.
Ogromne znaczenie w przypadku osób z zespołem Downa ma odpowiednia dieta. Najbardziej
wskazana jest urozmaicona wegetariańska dieta. Najlepiej jest początkowo jak najdłuŜej
karmić dziecko piersią, przy czym matka powinna być na diecie wegańskiej (wyłącznie
roślinnej), unikać uŜywek, cukru, ostrych przypraw i kontrolować stres.
Po odstawieniu od piersi najlepiej jest karmić dziecko wyłącznie pokarmami pochodzenia
roślinnego, bez najmniejszych ilości pokarmów mięsnych, nabiałowych, słodyczy, napojów
słodzonych, ciast, lodów, ostrych przypraw, przetworów z białej mąki itp. Dziecko naleŜy
okazywać cierpliwość i otoczyć miłością i szczególną troską.
Zamiast białego pieczywa i przetworów z białej mąki naleŜy podawać jedynie razowe
pieczywo, makaron razowy, ryŜ z błonnikiem, często kasze jaglaną z owocami, gdyŜ takie
produkty dostarczą odpowiednich ilości witamin. Oczywiście codziennie dziecko powinno tez
jeść świeŜe owoce i warzywa. Zamiast mleka krowiego moŜna karmić dziecko mlekiem
sojowym, owsianym itp.
Codzienna dieta powinna zawierać świeŜe pokarmy roślinne bogate w białko (soja i
przetwory, mleko sojowe, ryŜ z błonnikiem, rośliny strączkowe, orzechy, nasiona, kasza
jaglana), roślinne poŜywienie bogate w magnez (świeŜe, zielone warzywa, orzechy i ziarna,
tofu – ser z soi, melasę, jabłka, wodorosty w tabletkach –„Kelp”, nierafinowane produkty
zboŜowe itp.).
Niektórzy twierdzą, Ŝe z pewnych powodów lepiej jest nie podawać zbyt duŜo pokarmów
zawierających gluten (pszenica, Ŝyto, owies itp.). Jednak nie ma naukowego potwierdzenia
tego, Ŝe takie pokarmy maja negatywny wpływ na rozwój dziecka z zespołem Downa.
Niezwykle waŜny jest codzienny ruch i ćwiczenia na świeŜym powietrzu połączone z
głębokim oddychaniem. Pomaga to w dotlenianiu mózgu.
Dziecko powinno jak najczęściej słuchać muzyki, najlepiej religijnej i klasycznej. Muzyka
powinna być przyjemna dla ucha, wprawiać w radosny nastrój i wywierać kojący wpływ na
system nerwowy. Nie wolno pozwalać dziecku na słuchanie muzyki rockowej, gdyŜ ma ona
niewątpliwie destrukcyjny wpływ na system nerwowy.
Opieka nad dziećmi z zespołem Downa zaleŜy od stopnia psychicznego i fizycznego
upośledzenia. Z uwagą planowane programy rozwijające zdolności motoryczne i mentalne
dziecka stanowią klucz do sukcesu. PoniewaŜ potencjał do uczenia się jest największy w
okresie niemowlęctwa, zacznij program stymulacji najszybciej, jak to moŜliwe. Jest to
szczególnie waŜne w przypadku zdolności motorycznych dziecka.
Wieloskładnikowy preparat (najlepiej „Special Two”) zawierający w składzie następujące
składniki: Spirulina lub Kelp (glony morskie), kompleks witamin, i mikroelementów włącznie
z aminokwasami), beta-caroten, selen, witaminy z grupy B, cholina, witamina C, E, cynk,
magnez.
Preparat „Special Two” powinno się zaŜywać w następujący sposób:
- matka karmiąca piersią dziecko z zespołem Downa: 2 razy dziennie 1 tabletkę po
posiłkach.
-
Dziecku (do wieku 3 lat) naleŜy podać 1 tabletkę dziennie zmiaŜdŜoną i zmieszaną z
płynem lub posiłkiem. Powyzej 3 lat moŜna podawać 2 tabletki dziennie.
Dodatkowo, oprócz „Special Two” naleŜy zaŜywać:
„Boracelle” (olej z ogórecznika lekarskiego o stęŜeniu 500 mg) – zawartość 1 kapsułki
wycisnąć i podać z płynem lub posiłkiem 1 raz dziennie.
Lecytyna (1200mg) – zawartość 1 kapsułki wycisnąć i podawać z płynem lub posiłkiem raz
dziennie.
„Fenomen Natury” – 3 razy dziennie połowę małej łyŜeczki z posiłkami.
Melatonina (nie więcej niŜ 1/3 zawartości jednej 3mg kapsułki raz dziennie). Karmiąca matka
powinna zaŜywać melatoninę w ilości nie większej niŜ 3 mg dziennie. Małemu dziecku
natomiast moŜna podawać z posiłkami lub płynem nie więcej niŜ 1 mg dziennie. Bardzo
waŜne jest aby pamiętać, by nigdy nie podawać melatoniny w dzień, ale wyłącznie wieczorem
(godzinę przed zaśnięciem), gdyŜ tylko wtedy działa ona jak silny antyoksydant i chroni
przed rakiem i miaŜdŜycą. Zawartość 1 kapsułki (3-miligramowej) naleŜy podzielić na 3
części i podać 1 taka część 1 raz dziennie wieczorem z płynem. Po kaŜdym miesiącu naleŜy
robić tydzień przerwy, a po kaŜdych 3 miesiącach stosowania melatoniny wskazana jest
miesięczna przerwa.
Oczywiście, najwaŜniejsze w tym są codzienne gorliwe modlitwy rodziców o BoŜe
błogosławieństwo wszystkich wysiłków, które mają na celu usprawnienie fizycznego,
psychicznego i duchowego rozwoju dziecka.
Sławomir Gromadzki
[email protected]
UWAGA!
Informacje o wymienionych w opracowaniu ziołolekach oraz sposób ich zaŜywania znajdują
się w dziale ARTYKUŁY w temacie ZIOLOŁEKI.
Środki te moŜna nabyć w niektórych sklepach zielarskich bądź zamówić za pobraniem
pocztowym (płatne przy odbiorze) w sklepie zielarsko-medycznym "Leki z BoŜej Apteki"
(Szczecin):
EMAIL: [email protected]
TEL:
091 433 85 38
Aby leczenie opisanej tutaj dolegliwości było kompletne naleŜy koniecznie dodatkowo
przeczytać treść wszystkich opracowań na temat zdrowia (znajdujących się w dziale
ARTYKUŁY) a przynajmniej artykuł pt. ZASADY ZDROWIA, gdyŜ realizując podane tam
zalecenia oraz odŜywiając się wyłącznie według zawartych tam przepisów kulinarnych z
czasem usunięta zostanie prawdziwa przyczyna dolegliwości a nie jedynie jej objawy.
Nie mniej istotne jest uwaŜne wysłuchanie znajdujących się równieŜ na tej stronie cyklu
wszystkich wykładów (audio) na temat zdrowia, gdyŜ w wyniku ich wysłuchania oraz
zastosowania podanych podczas tych prelekcji zaleceń wiele osób uwolniło się od roŜnych -
często opornych na wcześniejsze próby leczenia - dolegliwości. Zachęcam do uwaŜnego
wysłuchania wszystkich tych wykładów bez względu na temat, gdyŜ w kaŜdym z nich
znajduje się wiele cennych informacji dotyczących zdrowia.
Niezwykle waŜne jest codziennie powierzanie swojego Ŝycia i zdrowia Bogu, który jest w
stanie dokonać o wiele więcej niŜ jakiekolwiek kuracje. Szczegóły na ten temat wyjaśnia we
wspaniały sposób ksiąŜeczka Droga do Chrystusa, którą gorąco polecam, i którą moŜna
znaleźć pod niŜej podanym adresem internetowym:
http://nadzieja.pl/ksiazki/droga/01_bezwarunkowa_milosc.html
Serdecznie zachęcam do uwaŜnej lektury tej ksiąŜki, gdyŜ właściwe zrozumienie i akceptacja
przedstawionych tam prawd doprowadzi do nowonarodzenia, a tym samym do uzyskania
odpowiedniej motywacji oraz sił niezbędnych do przeprowadzenia radykalnych zmian w stylu
Ŝycia, co jest podstawą, bez której nie ma mowy o trwałym uwolnieniu się od chorób.
Serdecznie zachęcam takŜe do zapoznania się z lekturą ksiąŜki Wielki Bój, po przeczytaniu
której w moim Ŝyciu doszło do nowonarodzenia i przemian, których wcześniej o własnych
silach nie byłem w stanie osiągnąć:
http://www.czasdecyzji.pl/viewpage.php?page_id=7

Podobne dokumenty