Instrukcja obsługi

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi
APTI
Instrukcja obsługi
Kamera IP
APTI-1C3APTI-1C4APTI-1D2APTI-1V2APTI-1K6APTI-2K6APTI-2KP6APTI-2C4APTI-2CP6APTI-2D2APTI-2DP2APTI-1D2APTI-2CP4-
UWAGA:
Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu rejestratora.
Szczegółowe dane techniczne dostępne są u dostawcy sprzętu.
1
APTI
Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności
elektromagnetycznej oraz warunkami dyrektyw 73/23/EEC i 93/68/EEC dotyczących przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów
niskiego napięcia i bezpieczeństwa związanego z obsługą urządzeń elektrycznych.
Symbol ten informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z
odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie
zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia o
podobnych właściwościach. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby naturalne i uniknąć negatywnego wpływu na
zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.
2
APTI
Spis treści
1. Dostęp przez stronę www ............................................................................................................... 4
1.1 Połączenie sieciowe...................................................................................................................... 4
1.2 Instalowanie komponentów Active-X ............................................................................................ 5
1.3 Interfejs www................................................................................................................................. 7
2. Ustawienia systemowe ................................................................................................................... 8
2.1 Nagrywanie na lokalny dysk .................................................................................................. 8
2.2 Zrzuty ekranu ......................................................................................................................... 8
2.3 Podgląd na żywo ................................................................................................................... 8
2.4 Ustawienia sieciowe .............................................................................................................. 9
2.5 Ustawienia kamery .............................................................................................................. 10
2.6 Ustawienia fabryczne, aktualizacja oprogramowania ..........................................................11
2.7 Informacje systemowe ..........................................................................................................11
2.8 Strefy prywatności................................................................................................................ 12
2.9 Ustawienia wyświetlania ...................................................................................................... 12
2.10 Użytkownicy ....................................................................................................................... 13
3
APTI
1. Dostęp przez stronę www
1.1 Połączenie sieciowe
Przed podłączeniem kamery do sieci należy skonfigurować sieć lub ustawienia sieciowe kamery.
Domyślne dane logowania kamery:
Adres IP: 192.168.1.168
Użytkownik: admin
Hasło: admin
4
APTI
1.2 Instalowanie komponentów Active-X
Po poprawny skonfigurowaniu połączenia sieciowego należy wpisać adres IP kamery w
przeglądarce IE. Przy pierwszym połączeniu do kamery, zostanie wyświetlona informacja, aby
zainstalować dodatek „OCX”. Należy kliknąć : „Download” , pobrać i zainstalować ten dodatek.
5
APTI
Po poprawnym zainstalowaniu komponentów, zaloguj się do przeglądarki wprowadzając login i
hasło.
W przypadku przeglądarek IE 8 i wyższych system poinformuje o niepodpisanym dodatku Active-X i
zablokuje instalację:
Aby zezwolić na instalację komponentu, należy zmienić ustawienia przeglądarki.
Opcje Internetowe -> Zabezpieczenia - > Poziom niestandardowy:

Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów Active-X niezaznaczonych jako bezpieczne
do wykonywania – Monituj

Pobieranie niepodpisanych formantów Active-X – Monituj
6
APTI
1.3 Interfejs www
Po poprawnym zalogowaniu się do kamery obraz video automatycznie wyświetlany jest w oknie
przeglądarki:
Nazwa
Opis
Start Recording
Włączanie/wyłączanie lokalnego zapisu video
Capture
Zapis pojedynczej klatki do pliku
Live Video
Podgląd obrazu video na żywo
Network
Ustawienia sieciowe
Camera Settings
Ustawienia kamery
Restore
Przywracanie ustawień fabrycznych
Log Search
Wyszukiwanie zdarzeń systemowych
Alarm Setting
Ustawienia alarmów – opcja nieaktywna
Service
Ustawienia FTP, SMTP, DDNS – opcja nieaktywna
Motion Detect
Ustawienia detekcji ruchu
Privacy Covered
Ustawienia strefy prywatności
Image Settings
Ustawienia wyświetlania
Admin
Aktualnie zalogowany użytkownik
User Managment
Zarządzanie użytkownikami
Record Settings
Konfiguracja zapisu
Time
Ustawienia aktualnej daty i czasu
Logout
Wylogowanie
7
APTI
2. Ustawienia systemowe
2.1 Nagrywanie na lokalny dysk
Aby rozpocząć zapis video na lokalny dysk komputera należy kliknąć ikonę Start Recording.
Kamera zapisuje pliki na dysku w lokalizacji określonej w menu Record Settings->Record Disk:
2.2 Zrzuty ekranu
Aby zapisać pojedynczą klatkę obrazu należy kliknąć w ikonę Capture.
Kamera zapisuje pliki na dysku w lokalizacji określonej w menu Record Settings->Capture Path:
2.3 Podgląd na żywo
Po zalogowaniu się, kamera automatycznie przechodzi do trybu podglądu obrazu na żywo.
Aby uruchomić manualnie tryb podglądu, kliknij Live Video.
8
APTI
2.4 Ustawienia sieciowe
Menu ustawień karty sieciowej:
IP Address – adres IP kamery,
Netmask – maska podsieci,
Default Gateway – brama,
DNS – adres serwera DNS,
Http Port – port serwera www,
Rtsp Port – port strumienia RTSP,
Mobile Port – port przy połączeniach z urządzeń mobilnych.
9
APTI
2.5 Ustawienia kamery
Menu umożliwia konfigurację strumieni sieciowych:
Camera – nazwa kamery,
Stream Type – typ strumieni video (ilość strumieni),
Codec – tryb pracy kodeka video,
Select Type – tryb ustawień przetwornika,
Mirror – odbicie lustrzane,
Overlay Setting:
Time – wyświetlanie daty i czasu,
Date Format – format wyświetlania daty,
OSD Position – położenie menu OSD,
OSD Text – wyświetlanie dowolnego tekstu.
Stream 1, Stream 2, Stream 3:
Framerate – szybkość odświeżania obrazu (kl/s),
Bit Rate – wielkość strumienia,
Rate Control – sterowanie przepływem strumienia.
10
APTI
2.6 Ustawienia fabryczne, aktualizacja oprogramowania
Menu Restore umożliwia zarządzanie systemem kamery.
Reboot System – restart kamery,
Restore Factory Settings – przywracanie ustawień fabrycznych,
Camera Maintenance – wersja i numer seryjny kamery,
Root file system / Upgrade – aktualizacja oprogramowania.
2.7 Informacje systemowe
Kliknij w ikone Log aby wyświetlić informacje systemowe.
11
APTI
2.8 Strefy prywatności
Kamera umożliwia programowe zasłonięcie 3 dowolnych obszarów w kształcie prostokątów. Aby
użyć tej funkcji kliknij w pole Privacy Covered.
Region 1, 2, 3 – współrzędn stref prywatności,
Delete – usuwanie stref.
2.9 Ustawienia wyświetlania
Aby wejść do menu, kliknij w pole Image Settings:
Brightness – jasność,
Contrast – kontrast,
Saturation – nasycenie,
Sharpness – wyostrzenie.
12
APTI
2.10 Użytkownicy
Menu dodawania użytkowników systemu
Aby dodać użytkownika należy podać nowa nazwę i hasło, a następnie zatwierdzić przyciskiem OK.
User name – nazwa użytkownika,
Password – hasło
Confirm Password – potwierdzenie hasła
13

Podobne dokumenty