Biuletyn dla użytkowników programów i modułów ERIC

Komentarze

Transkrypt

Biuletyn dla użytkowników programów i modułów ERIC
ERIC
12
Bi ul et yn dl a uż yt kowni ków pr ogr amów i m oduł ów ERI C
Wydaje JERID, spol. s r. o.
Ołomuniec, 14. 1. 2013
Szanowni Państwo,
chcielibyśmy
zaprosić
Państwa
na
prestiżową
konferencję
międzynarodową IRFC 2013 (International Rail Freight Conference),
która odbędzie się 13-15 marca 2013 w Pradze, organizowanej we
współpracy z najważniejszym europejskimi instytucjami kolejowymi oraz
pod patronatem Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej.
stron: 7
Spis treści

Celem organizatorów konferencji jest udostępnienie platformy do
wymiany informacji i doświadczeń firm biorących udział w realizacji
przewozów kolejowych między Europą a Azją oraz przybliżenie nowych
trendów w zakresie międzynarodowych przewozów i logistyki.
Tegoroczna,
czwarta
już
edycja
tej
cenionej
konferencji
międzynarodowej będzie dotyczyć przede wszystkim dialogu firm
kolejowych z ich klientami. Patronat nad imprezą sprawują organizacje
międzynarodowe między innymi: Międzynarodowa Unia Kolejowa (UIC),
Organizacja Współpracy Kolei (OSŻD), Stowarzyszenie Europejskiego
Przemysłu Kolejowego (UNIFE) oraz Europejskie Stowarzyszenie
Intermodalne (EIA).
Najważniejszymi tematami konferencji IRFC 2013 będą:
Przewozy towarów między Europą i Azją
Taryfy, ceny, stabilność, konkurencja, eBusiness, eCommerce,
monitorowanie towaru, przesyłki nadzwyczajne itd.
Systemy przewozowe
Transport kombinowany, terminale kontenerowe, stacje graniczne,
współpraca firm kolejowych, zestawianie pociągów itd.
Technika kolejowa
Przemysł kolejowy, wagony, lokomotywy, urządzenia techniczne,
modernizacje, tabor, rejestry, pojazdy inteligentne.
Infrastruktura, bezpieczeństwo
Rozwój sieci kolejowej, centra logistyczne, interoperacyjność,
efektywność, relacje zarządca infrastruktury – przewoźnik, realizacja
przesyłek i przewozów, zapewnianie bezpieczeństwa, ubezpieczenia
itd.


Zmiany w modułach
 Taryfa ČD CARGO (2.85.00)
 Taryfa RCA (2.73.00)
 Taryfa RCH (2.65.00)
 RAP SŽ (2.74.00)
 HRT HŽ (2.64.00)
 PKP LHS (2.66.00)
 DCSKWT (2.70.00)
 ÖCWT (2.70.00)
 CSSEBB (2.69.00)
 PSCURT (2.79.00)
 ÖSGT (2.65.00)
 DÖWT (2.64.00)
 SÖGT (2.65.00)
 Wykaz odległości – Niemcy
(2.64.03)
 Wykaz odległości – Polska
(2.68.00)
 Międzynarodowy wykaz
odległości DIUM
 Info o stacjach – Niemcy
(2.64.03)
 Info o stacjach – Czechy
(2.68.01)
 Info o stacjach – Polska (2.67.00)
 RKLM / Trasy przewozu WNP
 TR4 / Info o stacjach WNP
 RWIS (2.83.03)
Zmiany w modułach biblioteki
Biblioteka czeska
 TVZ CD (2.85.00)
Biblioteka polska
 TT LHS (2.62.00)
Aktualizowanie danych
Podczas trzeciego dnia konferencji IRFC 2013 odbędzie się wycieczka
historycznym szynobusem do ośrodka testowego w Velimiu, gdzie
dzięki współpracy VÚŽ odbędzie się zwiedzanie jednego z
najważniejszych centrów testowania techniki kolejowej i urządzeń
kolejowych w Europie. Po zwiedzeniu ośrodka, uczestnicy zostaną
zabrani na wycieczkę do znanego browaru w Nymburku.
Formularze zgłoszeniowe, warunki dla sponsorów i wystawców oraz
pozostałe informacje znajdą Państwo na www.IRFC.eu .
Biuletyn ERIC 2012/12, © 2012 JERID, spol. s r. o.
strona 1
Przegląd zmian w modułach
TVZ ČD/ Taryfa ČD CARGO dla przewozu przesyłek wagonowych (2.85.00)
Informacje o zmianach w taryfie od 1.1.2013 zostały opublikowane przez koleje ČD CARGO.
Zmiany zawierają:
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz przesyłek wagonowych;
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz przesyłek UTI;
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz przesyłek w systemie ACTS;
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz próżnych wagonów przekazanych przez klienta;
– zmiany w taryfie opłat uzupełniających – podwyższenie stawek niektórych opłat.
Taryfa RCA (Austria) dla przewozu przesyłek wagonowych (2.73.00)
Informacje o zmianach w taryfie od 1.1.2013 zostały opublikowane przez koleje RCA.
Zmiany zawierają:
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz próżnych wagonów przekazanych przez klienta;
– zmiany w taryfie opłat uzupełniających – podwyższenie stawek wszystkich OU (opłat
uzupełniających).
Taryfa RCH (Węgry) dla przewozu przesyłek wagonowych (2.65.00)
Informacje o zmianach w taryfie od 1.1.2013 zostały opublikowane przez koleje RCH CARGO.
Zmiany zawierają:
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz przesyłek wagonowych na terenie kraju;
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz próżnych wagonów przekazanych przez klienta;
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz wagonów ochronnych.
RAP SŽ / Taryfa SŽ dla przewozu przesyłek wagonowych (2.74.00)
Informacje o zmianach w taryfie od 1.1.2013 zostały opublikowane przez koleje SŽ.
Zmiany zawierają:
– zmiany w taryfie opłat uzupełniających – podwyższenie stawek niektórych opłat.
HRT HŽ / Taryfa chorwacka dla przewozu przesyłek wagonowych (2.64.00)
Informacje o zmianach w taryfie od 1.1.2013 zostały opublikowane przez koleje HŽ.
Zmiany zawierają:
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz przesyłek wagonowych;
– podwyższenie stawek przewoźnego za transport pojazdów kolejowych poruszających się na
własnych kołach;
– zmiana sposobu obliczania przewoźnego za przewóz towarów NHM – 992110, 992120, 992130,
992140, 992210, 992220, 992230, 992240 i 992300 - przewoźne wynika ze stawki za wagon.
PKP LHS / Taryfa PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o. (2.66.00)
Informacje o zmianach w taryfie od 1.1.2013 zostały opublikowane przez koleje PKP LHS.
Zmiany zawierają:
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz przesyłek wagonowych;
– podwyższenie stawek przewoźnego za transport pojazdów kolejowych poruszających się na
własnych kołach;
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz przesyłek UTI;
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz samochodów;
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz próżnych wagonów przekazanych przez klienta;
– zmiany w taryfie opłat uzupełniających – podwyższenie stawek wszystkich OU.
DCSKWT / Taryfa niemiecko-czesko/słowacka (2.70.00)
Informacje o zmianach w taryfie od 1.1.2013 zostały opublikowane przez koleje DB Schenker Rail AG.
Zmiany zawierają:
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz przesyłek wagonowych;
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz próżnych wagonów przekazanych przez klienta;
– dodano wyliczenie przewoźnego za przewóz przesyłek wagonami dwuosiowymi ZSSK CARGO
wykorzystanych pod względem przestrzeni, ale nie obciążonych, na liniach słowackich;
– zmiany w taryfie opłat uzupełniających – podwyższenie stawek wszystkich opłat.
Biuletyn ERIC 2012/12, © 2012 JERID, spol. s r. o.
strona 2
ÖCWT / Taryfa słowacko-czeska (2.70.00)
Informacje o zmianach w taryfie od 1.1.2013 zostały opublikowane przez koleje RCA.
Zmiany zawierają:
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz przesyłek wagonowych na liniach czeskich;
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz próżnych wagonów przekazanych przez klienta, na
liniach czeskich i słowackich.
CSSEBB / Taryfa czesko/słowacka-szwajcarska (2.69.00)
Informacje o zmianach w taryfie od 1.1.2013 zostały opublikowane przez koleje ZSSK CARGO.
Zmiany zawierają:
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz przesyłek wagonowych na liniach czeskich,
słowackich i szwajcarskich;
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz próżnych wagonów przekazanych przez klienta,
na wszystkich liniach;
– dodano wyliczenie przewoźnego za przewóz przesyłek wagonami dwuosiowymi ZSSK CARGO
wykorzystanych pod względem przestrzeni, ale nie obciążonych, na liniach słowackich.
PSCURT / Taryfa polsko-słowacko-czesko-ukraińsko-rumuńska (2.79.00)
Informacje o zmianach w taryfie od 1.1.2013 zostały opublikowane przez koleje ZSSK CARGO.
Zmiany zawierają:
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz przesyłek wagonowych na liniach czeskich,
słowackich i polskich;
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz próżnych wagonów przekazanych przez klienta,
na liniach czeskich, słowackich, polskich i węgierskich.
– dodano wyliczenie przewoźnego za przewóz przesyłek wagonami dwuosiowymi ZSSK CARGO
wykorzystanych pod względem przestrzeni, ale nie obciążonych, na liniach słowackich;
– zmiany w taryfie opłat uzupełniających – podwyższenie stawek większości opłat.
ÖSGT / Taryfa austiacko-słowacka (2.65.00)
Informacje o zmianach w taryfie od 1.1.2013 zostały opublikowane przez koleje RCA.
Zmiany zawierają:
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz przesyłek wagonowych na liniach słowackich;
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz próżnych wagonów przekazanych przez klienta,
na liniach austriackich i słowackich;
– dodano wyliczenie przewoźnego za przewóz przesyłek wagonami dwuosiowymi ZSSK CARGO
wykorzystanych pod względem przestrzeni, ale nie obciążonych, na liniach słowackich;
– zmiany w taryfie opłat uzupełniających – podwyższenie stawek wszystkich opłat.
DÖWT / Taryfa niemiecko-austriacka (2.64.00)
Informacje o zmianach w taryfie od 1.1.2013 zostały opublikowane przez koleje RCA.
Zmiany zawierają:
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz przesyłek wagonowych;
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz próżnych wagonów przekazanych przez klienta.
SÖGT / Taryfa szwedzko-austriacka (2.65.00)
Informacje o zmianach w taryfie od 1.1.2013 zostały opublikowane przez koleje RCA.
Zmiany zawierają:
– podwyższenie stawek przewoźnego za przewóz próżnych wagonów przekazanych przez klienta.
Krajowy wykaz odległości – Niemcy (2.64.03)
Informacje o zmianach w niemieckim krajowym wykazie odległości od 5. 12. 2012, 31. 12. 2012, 1. 1.
2013 zostały opublikowane przez koleje DB Schenker Rail AG.
Zmiany zawierają:
– dodano stacje:
Ruhland HUPAC;
– usunięto stacje:
Lövenich, Hörstel-Ostenwalde, Kanalhafen, Mettingen (Westf), Recke, Uffeln, Uffeln West, Wersen, Westerkappeln, Zumwalde, Rudolstadt (Thür), Berlin-Rudow Nord.
Biuletyn ERIC 2012/12, © 2012 JERID, spol. s r. o.
strona 3
Krajowy wykaz odległości – Polska (2.68.00)
Informacje o zmianach w polskim wykazie odległości od 9.12.2012 zostały opublikowane przez koleje
PKP CARGO.
Zmiany zawierają:
– usunięto stacje:
Brusy, Gdynia Port B, Gdynia Port C, Małaszewicze D, Małaszewicze E, Małaszewicze F, Sztum,
Waliły, Warszawa Gdańska, Wąbrzeźno Miasto.
Międzynarodowe wykazy odległości DIUM (2.70.00)
Dokonano zmian i uzupełnień w wykazach odległości DIUM od 9.12.2012:
DIUM10 – Finlandia
– zmiany informacji o stacji Valkeakoski;
DIUM51 – Polska
– dodano stacje:
Błonie, Czastary, Lipie Góry, Miechów, Somonino, Szczutowo;
– usunięto stacje:
Baborów, Brusy, Gdynia Port B, Gdynia Port C, Kuźnia Raciborska, Małaszewicze D,
Małaszewicze E, Małaszewicze F, Miejska Górka, Pietrowice Wielkie, Polska Cerekiew, Pszów,
Skoki, Sława Wielkopolska, Sztum, Waliły, Warszawa Gdańska, Wąbrzeźno Miasto;
– zmiany informacji o 177 stacjach;
DIUM53 – Rumunia
– dodano 243 stacje;
– usunięta stacja:
Târgu Mureş - Electrocentrale Bucuresti;
– zmiany informacji o 52 stacjach;
DIUM54 – Czechy (2.70.01)
– dodano stacje:
Kraslice, Kraslice předměstí, Oloví, Rotava, Svatava + 23 punkty ładunkowe;
– usunięto stacje:
Praha-Holešovice Vltava + 82 punktów ładunkowych;
– zmiany informacji o 10 stacjach;
– zmiana nazwy 130 punktów ładunkowych.
DIUM55 – Węgry
– dodano stacje:
Gönyű, Siófok-Teher;
– usunięto stacje:
Nagylapos, Pálmatér, Sarkadkeresztúr;
– zmiany stacji głównych i wynikające z nich zmiany odległości kilometrowych stacji
Balatonszentgyörgy, Berente-Szénpályaudvar, Csabacsüd, Csépa, Dabas, Emőd, Gádoros, Gönyű-Kikötő, Gyál, Karcag, Kunmadaras, Nagymaros, Ócsa, Paks, Piliscsaba, Pusztamonostor,
Sajóecseg, Tiszakécske, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős;
– zmiany informacji o 13 stacjach;
DIUM56 – Słowacja
– dodano stacje graniczne:
Bratislava-Petržalka št.hr., Lučenec št.hr.;
– usunięto stacje:
Čerhov, Plavecký Mikuláš a Veľké Blahovo.
DIUM71 – Hiszpania
– dodano stacje:
Pasaia, Valencia-Puerto;
– usunięta stacja:
Alacant-Benalua (contenedores);
– zmiany informacji o 24 stacjach;
DIUM72 – Serbia
– zmiany informacji o 2 stacjach;
DIUM73 – Grecja
– bez zmian;
Biuletyn ERIC 2012/12, © 2012 JERID, spol. s r. o.
strona 4
DIUM74 – Szwecja
– dodano stacje:
Bastuträsk, Berg-GC, Bergen-GC, Blyberg, Fredriksskans Kombiterminal, Hedensbyn, Jularbo, Kirunavaara, Lilla Edet, Pitkäjärvi, Stavanger-GC, Trondheim-GC;
– usunięto stacje:
Älandsbro, Åsensbruk, Göteborg-Ch, Härnösand, Horndal, Illa Edet, Kungsörs Industrispar, Lycksele, Vansbro;
– zmiany informacji o 8 stacjach;
DIUM78 – Chorwacja
– zmiany informacji o stacji Knin.
DIUM79 – Słowenia
– zmiany informacji o 12 stacjach;
DIUM80 – Niemcy
– dodano stacje:
Consrade, Döbeln Hbf, Hamburg Wilhelmsburg Peute, Nördlingen, Satzkorn für Fa. BZH, Springe,
Stadthagen West, Vierow, Wilhelmshaven JadeWeserPort KV;
– usunięto stacje:
Asperg, Baunatal VW 6 Ost Kaufteile H6, Baunatal VW Halle 6 leere Lademittel, Düren Süd RSE,
Hamburg Süd Cont. Term.Tollerort Zoll, Hamburg-Who CT Altenwerder Zoll, Hamburg-Who CT
Burchardkai Zoll, Hamburg-Who CT Eurokombi Zoll, Lendersdorf RSE, Nidda, Nürnberg Ost, Öhringen;
– zmiany informacji o 29 stacjach;
DIUM81 – Austria (2.70.01)
– usunięto stacje:
Bad Neusiedl am See, Gattendorf, Hainfeld, Linz Lokalbahn, Pama, St. Andrä am Zicksee, Waldmühle, Weiden am See, Zurndorf;
– zmiany informacji o 9 stacjach;
DIUM83 – Włochy
– dodano stacje:
Grisignano di Zocco, Piacenza;
– usunięto stacje:
Gallese in Teverina, Merano-Maia Bassa (Meran-Untermais), Merone, Ternate-Varano Borghi,
Trieste P.F. Sc. Legn.;
– zmiany stacji głównych i wynikające z nich zmiany odległości kilometrowych stacji
Bagnolo Mella, Lonato, Mozzecane, Villafranca di Verona;
– zmiany informacji o 10 stacjach;
DIUM84 – Holandia
– zmiany informacji o 2 stacjach;
DIUM85 – Szwajcaria
– dodano stacje:
Basel SBB RB II, Pino-Tronzano, Schnaus-Strada, Winterthur West;
– usunięto stacje:
Beringen Bad Bf, Bever, Martigny-Bourg CT, Neunkirch, Pino transito, Thayngen, WilchingenHallau;
– zmiany informacji o 165 stacjach;
DIUM86 – Dania
– bez zmian;
DIUM87 – Francja
– dodano stacje:
Grand-Pont Garage, Kuntzig Atelier;
– zmiany informacji o 4 stacjach;
DIUM88 – Belgia
– zmiany informacji o 99 stacjach;
Biuletyn ERIC 2012/12, © 2012 JERID, spol. s r. o.
strona 5
Informacje o stacjach - Niemcy (2.64.03)
Informacje o zmianach w niemieckiej liście stacji od 5. 12. 2012, 9. 12. 2012, 10. 12. 2012, 31. 12.
2012, 1.1.2013 zostały opublikowane przez koleje DB Schenkter Rail AG.
Zmiany zawierają:
– dodano stacje:
Ruhland HUPAC;
– usunięto stacje:
Lövenich, Hörstel-Ostenwalde, Kanalhafen, Mettingen (Westf), Recke, Uffeln, Uffeln West, Wersen, Westerkappeln, Zumwalde, Rudolstadt (Thür), Berlin-Rudow Nord;
– zmiany informacji o 8 stacjach.
Informacje o stacjach – Czechy (2.68.01)
Informacje o zmianach w czeskiej liście stacji od 9.12.2012 zostały opublikowane przez koleje ČD
Cargo.
Zmiany zawierają:
– dodano 16 punktów ładunkowych;
– usunięto 38 punktów ładunkowych;
– zmiana nazwy 12 punktów ładunkowych.
Informacje o stacjach – Polska (2.67.00)
Informacje o zmianach w liście stacji od 9.12.2012 zostały opublikowane przez koleje PKP CARGO.
Zmiany zawierają:
– dodano stację:
Miechów;
– usunięto stacje:
Brusy, Gdynia Port B, Gdynia Port C, Małaszewicze D, Małaszewicze E, Małaszewicze F, Sztum,
Waliły, Warszawa Gdańska, Wąbrzeźno Miasto;
– zmiany informacji o 395 stacjach;
– dla każdej stacji uzupełniono informację o lokalizacji kasy terminala.
RKLM / Trasy przewozu WNP
W następujących wykazach odległości dokonano zmian odległości taryfowych lub dodano / usunięto
stacje (zob. TR4 / Informacje o stacjach w krajach WNP): TR4 / Informacje o stacjach w krajach WNP
– Rosja (2.62.07)
– Ukraina (2.62.06)
– Azerbejdżan (2.62.01)
TR4 / Informacje o stacjach w krajach WNP
Dokonano zmian w następujących listach stacji TR4:
–
TR4-20 (Rosja) (2.62.07)
– Zaktualizowano uprawnienia 9 stacji do nadawania przesyłek;
–
TR4-22 (Ukraina) (2.62.06)
– Usunięto stację (od 1.12.2012)
451608 Karnauchovka
– Zaktualizowano uprawnienia 13 stacji do nadawania przesyłek;
–
TR4-57 (Azerbejdżan) (2.62.01)
– Dodano stację (od 1.12.2012)
549806 Zorat.
RWIS / Informacje o infrastrukturze kolejowej (2.83.03)
Aktualizacja infrastruktury – RFI / Włochy:
– zmiana profilu UTI na odcinkach linii: K225, J63, J65, J67;
– zmiana kategorii linii: J51;
– zmiana długości pociągu towarowego: J51, K022, K023, K099, K100, K195;
– zmiana systemu sterowania ruchem: J67, K158;
– uzupełnienie systemu komunikacji: K007, K022, K023, K024, K025, K026, K027, K098, K099,
K100, K101, K102, K103, K104, K105, K106, K107, K108, K109, K148, K157, K163, K193, K195,
K197, K198, K209, K215, K228.
Biuletyn ERIC 2012/12, © 2012 JERID, spol. s r. o.
strona 6
Aktualizacja infrastruktury – BaneDanmark / Dania:
– Zamknięcie linii nr 037;
– zmiana nacisku na metr bieżący – wszystkie linie 7,2t/m (x3) z wyjątkiem linii: 001 i 026: 8,0t/m
(x4) oraz linii 034 i 036: 6,4t/m (x2);
– zmiana prędkości drogowej na liniach 001, 002, 003, 029, 030;
– zmiana maks. długości pociągu towarowego do 835 w relacji Hamburg – Padeborn na liniach DB
Netz;
– Dodanie prywatnych linii niemieckich z obsługą pociągów towarowych:
właściciela infrastruktury: Nordjyske Jernbaner, Regionstog, Lokalbanen A/S, Vestbanen a Midtjyske Jernbaner.
Przegląd zmian w modułach biblioteki
Biblioteka czeska
TVZ ČD/ Taryfa ČD dla przewozu przesyłek wagonowych (2.85.00)
Od 1.1.2013. obowiązuje zaktualizowana wersja taryfy. Informacje o zmianach w taryfie ogłosiło ČD
Cargo a.s.
Biblioteka polska
TT LHS / Taryfa LHS dla przesyłek wagonowych (2.62.00)
Nowa wersja taryfy od 1.1.2013. Informacje o zmianach w taryfie ogłosiły PKP LHS sp. z o.o.
ERIC Desktop – aktualizacja programu
Program można aktualizować za pośrednictwem internetu za pomocą funkcji automatycznego
pobierania nowych wersji lub ręcznie z menu Usługi – Aktualizacja modułów – Internet.
Wszystkie ustawienia dotyczące aktualizacji programu za pośrednictwem internetu znajdują się w
menu Usługi – Ustawienia – zakładka „Pobieranie modułów”.
Szczegółowe polecenia i opcje ustawień dotyczących pobierania nowych wersji można znaleźć pod
adresem http://servis.jerid.cz w folderze Pepaeuro – update internet.
Biuletyn ERIC 2012/12, © 2012 JERID, spol. s r. o.
strona 7

Podobne dokumenty