trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa samochodu

Komentarze

Transkrypt

trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa samochodu
Lidzbark Warmiński, dnia 01.09.2008 r.
ZP 10/2008/PN
Do wykonawców
biorących udział
w przetargu nr ZP 10/2008/PN
MODYFIKACJA SIWZ
Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.
U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655.) Zamawiający wprowadza modyfikację treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów
komunalnych, finansowana w formie leasingu operacyjnego " nr ZP 10/2008/PN.
Zamawiający wprowadza zmiany w SIWZ:
1. Ust. 4 działu III Opis przedmiotu zamówienia SIWZ otrzymuje brzmienie:
„4. Warunki dotyczące leasingu:
- leasing operacyjny,
- ilość rat leasingowych miesięcznych – 44 rat,
- wysokość opłaty wstępnej - 10% ceny początkowej przedmiotu leasingu,
- moŜliwość wykupu z prawem pierwokupu,
- cena wykupu samochodu specjalistycznego - 10% ceny początkowej przedmiotu leasingu,
- oprocentowanie zmienne, raty miesięczne nierówne:
- pierwsza rata w wysokości 30% ceny początkowej przedmiotu leasingu, płatna nie później niŜ w grudniu 2008r.,
- pozostałe 43 raty równe,
- ewentualna opłata administracyjna, manipulacyjna płatna jednorazowo wraz z opłatą wstępną,
- waluta leasingu - polski złoty,
- pozostałe warunki leasingu regulowane są przez postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz Ogólnych Warunków
Leasingu (OWL) z następującymi zastrzeŜeniami:
• w przypadku rozwiązania umowy przed terminem wysokość odszkodowania nie moŜe przekroczyć sumy
wartości rat leasingowych pozostałych do spłaty do końca trwania umowy i ceny wykupu przedmiotu leasingu
pomniejszonej o wartość rynkową zwróconego przedmiotu leasingu,
• w przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami SIWZ a Ogólnymi Warunkami Leasingu (OWL)
pierwszeństwo mieć będą postanowienia SIWZ,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, poniewaŜ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia
przedmiotu leasingu.”
2. W załączniku nr 5 do SIWZ w tabeli Wymagania techniczne samochodu do zbierania odpadów komunalnych w części
II. Dane techniczne zabudowy dodaje się pkt 39 o następującej treści:
„
39
Zabudowa wyposaŜona w układ
tak
centralnego smarowania
„.
00
Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu 15.09.2008 o godz. 10 . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15-0915
2008 r. o godz. 10 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.
Prezes
Jan Krasnoborski
.