Wzór poprawnego wypełnienia ankiety

Komentarze

Transkrypt

Wzór poprawnego wypełnienia ankiety
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
Wykaz publikacji naukowych w roku 2006
I. Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (10¸30 pkt)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Autor lub autorzy; Tytuł; Czasopismo
Pater Z. Finite element analysis of cross wedge rolling. Journal of Materials Processing
Technology 173, 2006, s. 201-208
Pater Z., Kazanecki J., Bartnicki J. Three dimensional thermo-mechanical simulation of the
tube forming process in Diescher’s mill. Journal of Materials Processing Technology 2006 vol.
177 s. 167-170
Weroński W. S., Gontarz A., Pater Z. The research of forging process of eccentric part on
three slide forging press. Journal of Materials Processing Technology 2006 vol. 177 s. 214-217
Pater Z., Gontarz A., Weroński W. Cross-wedge rolling by means of one flat wedge and two
shaped rolls. Journal of Materials Processing Technology 2006 vol. 177 s. 550-554
Pater Z., Bartnicki J. Finished cross-wedge rolling of hollowed cutters. Archives of Metallurgy
and Materials 2006, vol. 51, Issue 2 s. 205-211
Pkt
Pkt /autora
20
20
20
6,67
20
6,67
20
6,67
10
5
II. Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra właściwego do spraw nauki, w
języku nie podstawowym dla danej dyscypliny (1¸6 pkt)
Lp.
1.
2.
3.
4.
Autor lub autorzy; Tytuł; Czasopismo
Pater Z., Kazanecki J. Thermo-mechanical analysis of piercing plug loads in the skew rolling
process of thick-walled tube shell. Metallurgy and Foundry Engineering 2006 vol. 32 no 1 s.
31-40
Pater Z. Siły w procesie walcowania klinowo-rolkowego. Obróbka Plastyczna Metali 2006 nr 2
s. 17-24
Pater Z., Bartnicki J. Wedge-rolls rolling of hollowed parts. Journal of Achievements in
Materials and Manufacturing Engineering. Vol. 18, Issue 1-2, September-October 2006 s. 407410
Weroński W. S., Gontarz A., Pater Z. Research of upsetting ratio in forming processes on a
three – slides forging press. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing
Engineering. Vol. 17, Issue 1-2 ,July-August 2006 s. 409-412
Pkt
Pkt /autora
4
2
4
4
6
3
6
2
III. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny (24 pkt.)
Lp.
1.
Autor lub autorzy; Tytuł; Wydawca
Pkt
Pkt /autora
-------------------
IV. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickiego w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny (7 pkt.)
Lp.
1.
Autor lub autorzy; Tytuł rozdziału; Tytuł monografii lub podręcznika; Wydawca
Pkt
Pkt /autora
--------------------
V. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielski i nie podstawowym dla danej dyscypliny
(12 pkt.)
Lp. Autor lub autorzy; Tytuł; Wydawca
Pkt
Pkt /autora
1.
------------------VI. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym niż angielski i nie podstawowym dla danej
dyscypliny (3 pkt.)
Lp.
1.
Autor lub autorzy; Tytuł rozdziału; Tytuł monografii lub podręcznika; Wydawca
Pkt
Pkt /autora
110
56
------------------Suma punktów ogółem i przypadająca na autora (kolejno):
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
Wykaz publikacji naukowych w roku 2007
I. Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (10¸30 pkt)
Lp.
Autor lub autorzy; Tytuł; Czasopismo
Pkt
Pkt /autora
1.
Pater Z., Tofil A. Experimental and theoretical analysis of the cross – wedge rolling process in
cold forming conditions. Archives of Metallurgy and Materials 2007 vol. 52, Issue 2 s. 289 –
297
10
5
II. Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra właściwego do spraw nauki, w
języku nie podstawowym dla danej dyscypliny (1¸6 pkt)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Autor lub autorzy; Tytuł; Czasopismo
Kazanecki J., Pater Z., Bartnicki J. The analysis of the influence of plug shape and its position
on piercing process in skew rolling mill. Computer Methods in Materials Science 2007 vol. 7,
no 2 s. 299-304
Pater Z. Wedge rolls rolling. KOVARENSTVI 2007 no 29 s. 18-26
Pater Z., Kazanecki J. Termomechaniczna analiza procesu walcowania rur w trójwalcowej
wydłużającej walcarce Assela. Hutnik – Wiadomości Hutnicze 2007, nr 9, s.458-462
Pater Z. Analiza numeryczna procesu kucia matrycowego odkuwki typu korbowód. Obróbka
Plastyczna Metali 2007 nr 3, s. 23-29
Gontarz A., Pater Z., Weroński W. Wybrane aspekty kształtowania plastycznego korpusu noża
obrotowego. Rudy i Metale Nieżelazne 2007, nr 11, s. 733-739
Tofil A., Pater Z. Dzielenie bezodpadowe metalowych prętów okrągłych. Rudy i Metale
Nieżelazne 2007, nr 11, s. 744-749
Bartnicki J., Pater Z., Gontarz A. Analiza teoretyczna Procesu przepychania obrotowego
wyrobów pełnych i drążonych. Analiza teoretyczna procesu przepychania obrotowego
wyrobów pełnych i drążonych. Rudy i Metale Nieżelazne 2007, nr 11, s. 846-850
Kazanecki J., Pater Z. Analiza termomechaniczna procesu walcowania pierścieni w
trójwalcowej walcarce skośnej. Rudy i Metale Nieżelazne 2007, nr 11, s. 861-866
Pater Z. Analiza pękania metalu w procesie walcowania poprzeczno – klinowego. Hutnik –
Wiadomości Hutnicze 2007, nr 11, s. 588 – 595
Weroński W., Gontarz A., Pater Z. Limiting upsetting conditions In three – sidle forming press.
International Journal of Computational Materials Science and Surface Engineering 2007, vol.
1, no 3, s. 383-403
Pkt
Pkt /autora
4
1,33
2
2
6
3
4
4
6
2
6
3
6
2
6
3
6
6
2
0,67
III. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny (24 pkt.)
Lp.
1.
Autor lub autorzy; Tytuł; Wydawca
Pkt
Pkt /autora
-------------------------
IV. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickiego w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny (7 pkt.)
Lp.
1.
Autor lub autorzy; Tytuł rozdziału; Tytuł monografii lub podręcznika; Wydawca
Pkt
Pkt /autora
----------------------------
V. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielski i nie podstawowym dla danej dyscypliny
(12 pkt.)
Lp.
Autor lub autorzy; Tytuł; Wydawca
Pkt
Pkt /autora
Pater Z. Podstawy teoretyczne i badania eksperymentalne procesu walcowania klinowo1.
rolkowego. Wyd. Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań 2007, s. 1-263, ISBN 978-83-911809-512
12
2
Pater Z., Samołyk G.: Podstawy teoretyczne obróbki plastycznej metali. Wyd. PWSZ w
2.
12
6
Chełmie, Chełm 2007, s. 1-305, ISBN 978-83-61149-12-5
Weroński W., Gontarz A., Pater Z. Wybrane zagadnienia z teorii i technologii kucia w prasie
3.
12
4
trójsuwakowej. Wyd. LTN, Lublin 2007, s. 1-166, ISBN 978-83-87833-72-5
VI. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym niż angielski i nie podstawowym dla danej
dyscypliny (3 pkt.)
Lp.
1.
Autor lub autorzy; Tytuł rozdziału; Tytuł monografii lub podręcznika; Wydawca
Pkt
Pkt /autora
94
54
-------------------------------Suma punktów ogółem i przypadająca na autora (kolejno):
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
Wykaz publikacji naukowych w roku 2008
I. Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (10¸30 pkt)
Lp.
1.
2.
3.
4.
Autor lub autorzy; Tytuł; Czasopismo
Bartnicki J., Pater Z., Gontarz A. Theoretical analysis of rolling-extrusion process of axisymmetrical parts. Archives of Civil and Mechanical Engineering. 2008, Vol. VIII, no 2 s. 5-11
Pater Z., Gontarz A., Weroński W. Cross rolling of parts with non-circular cross section.
Archives of Civil and Mechanical Engineering. 2008, Vol. VIII, no 2 s. 139-147
Bartnicki J., Pater Z., Gontarz A., Kazanecki J., Samołyk G.. The research on rolling-extrusion
process of full and hollowed parts. Steel Research International. “Special edition: Metal
Forming 2008”, vol. 1, 2008, s. 364-368
Pater Z., Gontarz A., Weroński W. Cross-wedge rolling of balls. Steel Research International.
“Special edition: Metal Forming 2008”, vol. 1, 2008, s. 369-374
Pkt
Pkt /autora
10
3,33
10
3,33
20
4
20
6,67
II. Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra właściwego do spraw nauki, w
języku nie podstawowym dla danej dyscypliny (1¸6 pkt)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Autor lub autorzy; Tytuł; Czasopismo
Weroński W., Gontarz A., Pater Z. Forming process of screw spike in double configuration.
Forging & Metalforming 2008 no 2, s. 77-78 (w języku chińskim)
Pater Z. Modelowanie procesu walcowania poprzeczno-klinowego odkuwki wałka
pośredniego. Obróbka Plastyczna Metali 2008, nr 2, s. 21-27
Gontarz A., Pater Z., Bartnicki J. The determination of function describing the 34HNM steel
flow curves in industrial conditions. Acta Mechanica Slovaca 2008, no 3A, s. 133-138
Pater Z. Numerical modelling of cross wedge – rolling of rotary cutter body. Acta Mechanica
Slovaca 2008, no 3A, s. 361-366
Pater Z. Walcowanie poprzeczno-klinowe odkuwek z wsadu kształtowego. Hutnik –
Wiadomości Hutnicze nr 10, 2008, s. 604-611
Pkt
Pkt /autora
1
0,33
4
4
2
0,67
2
2
6
6
III. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny (24 pkt.)
Lp.
1.
Autor lub autorzy; Tytuł; Wydawca
Pkt
Pkt /autora
----------------------------
IV. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickiego w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny (7 pkt.)
Lp.
1.
Autor lub autorzy; Tytuł rozdziału; Tytuł monografii lub podręcznika; Wydawca
Pkt
Pkt /autora
----------------------------
V. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielski i nie podstawowym dla danej dyscypliny
(12 pkt.)
Lp. Autor lub autorzy; Tytuł; Wydawca
Pkt
Pkt /autora
1.
---------------------------VI. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym niż angielski i nie podstawowym dla danej
dyscypliny (3 pkt.)
Lp.
1.
Autor lub autorzy; Tytuł rozdziału; Tytuł monografii lub podręcznika; Wydawca
Pkt
Pkt /autora
75
30,33
---------------------------Suma punktów ogółem i przypadająca na autora (kolejno):

Podobne dokumenty