Ład korporacyjny

Komentarze

Transkrypt

Ład korporacyjny
Europejski Zwi zek Banków Spółdzielczych
Groupement Européen des Banques Coopératives
Europäische Vereinigung der Genossenschaftsbanken
Ład korporacyjny
Członkowie Europejskiego Zwi zku Banków Spółdzielczych (EACB) popieraj cel, jakim jest
wzmocnienie dobrych praktyk na obszarze ładu korporacyjnego w organizacjach bankowych.
Niew tpliwie warto jest okre li zestaw jasnych zasad na potrzeby najlepszych praktyk, aby
unikn
niepo danych skutków niedoci gni
na obszarze ładu korporacyjnego banków,
które m. in. mog przyczynia si do kryzysów finansowych.
1. To samo
i
spółdzielczych
mocne
strony
banków
1.1. Karta identyfikacyjna
Banki spółdzielcze stanowi około 20% udziału w
unijnym rynku depozytów i kredytów bankowych,
dlatego s wa n cz ci tego sektora. (1) W
takich krajach, jak Austria, Francja, Finlandia,
Niemcy, Włochy i Holandia ich udział w rynku jest
znacznie wy szy i znajduje si w przedziale 2550%.
Cho
w
pozostałych
pa stwach
członkowskich udział w rynku jest mniejszy ni
20%, to wci
jest on znacz cy. Na przykład w
Polsce udział banków spółdzielczych w rynku kredytów i depozytów wynosi odpowiednio 8% i
10%. Banki spółdzielcze s głównym kredytodawc w przypadku europejskich M P. W
Kanadzie wynosi on 30%, natomiast w Japonii udział instytucji spółdzielczych w rynku
kredytów jest na poziomie ok. 24%. W Szwajcarii wynosi on ok. 20% i zajmuje trzecie miejsce
w szwajcarskim sektorze bankowym.
EACB reprezentuje i promuje banki
spółdzielcze w Europie oraz ich broni:
• 4200 lokalnych banków
detalicznych
• 78 milionów członków
• 205 milionów klientów
• 860 tysi cy pracowników
• 68 tysi cy oddziałów
Od samego pocz tku swojej działalno ci, tj. od ponad stulecia, banki spółdzielcze kieruj si
ugruntowanymi warto ciami i zasadami. Ich podstawowe warto ci i zasady to: zaufanie
mi dzy członkami a ich bankami, demokratyczny ład korporacyjny, ostro ne zarz dzanie,
blisko
klienta i uczciwo , zaanga owanie na rzecz udziałówców i społecze stwa,
solidarno , solidne finansowanie, przedsi biorczo oraz wspieranie swojej niezale no ci.
Banki spółdzielcze maj obowi zek dba o ekonomiczne interesy swoich członków i klientów
poprzez dostarczanie im kompleksowych usług finansowych oraz wspieranie lokalnych
społeczno ci.
(1)
Raport Oliviera Wymana pt. "The outlook for co-operative banking in Europe in 2012 banking on values, building on agility", grudzie 2012.
•
•
! •" #
•
'''(
.%(.&&/ •
0
$% &
'&
.
! (
1
(
!•
.%(.&&/
)
&%%* +'
, -
!-
!

Podobne dokumenty